SHIT HAPPENS. Θεσσαλονίκη, Ιούλιος Πανίδης Αλέξανδρος. Πέγιος Νικόλαος. Σταμάτης Χρήστος. When shit happens, turn it into fertilizers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SHIT HAPPENS. Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012. Πανίδης Αλέξανδρος. Πέγιος Νικόλαος. Σταμάτης Χρήστος. When shit happens, turn it into fertilizers"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012 SHIT HAPPENS When shit happens, turn it into fertilizers Α. ΠΑΝΙΔΗΣ & Ν. ΠΕΓΙΟΣ & Χ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ο.Ε Πανίδης Αλέξανδρος Πέγιος Νικόλαος Σταμάτης Χρήστος

2 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Δπισειπημαηικό ζσέδιο: Shit Happens Παλίδεο Αιέμαλδξνο Πέγηνο Νηθφιανο ηακάηεο Υξήζηνο Δπίβιεςε: Ι. ηνγηάλλεο 1

3 1.1. Διζαγυγή ηα πιαίζηα ηνπ δηαηκεκαηηθνχ καζήκαηνο Καηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληάζζεηαη απφ νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα ηελ ππνζεηηθή δεκηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Η O.E. ε νπνία επηιέγεηαη θέξεη ηελ επσλπκία Shit Happens θαη εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή βηνινγηθνχ ιηπάζκαηνο, έπεηηα απφ ηελ θαηεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ. Η επηρείξεζε εδξεχεη ζην Μειηζζνρψξη ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη εκπνξεχεηαη ην νξγαληθφ ηεο ιίπαζκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο βφξεηαο Διιάδαο κε φξνπο ρνλδξηθήο ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 40 θηιψλ. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδαο ηεο: ην αθφινπζν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πξφβιεςεο ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο κε πξννπηηθή ηξηψλ εηψλ, φπνπ ζηφρν απνηειεί φρη κφλν ε απνπιεξσκή δαλείσλ θαη αξρηθψλ πάγησλ εμφδσλ, αιιά θαη ε επίηεπμε θέξδνπο γηα ηνπο ηξείο εηαίξνπο. Παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη ηζνινγηζκνί, νη ρξεκαηνξξνέο θαζψο θαη άιια νηθνλνκηθά ζηνηρεία ππφ ηε κνξθή πηλάθσλ ή δηαγξακκάησλ. 2

4 Πεπιεσόμενα 1.1. Δηζαγσγή... 2 Executive Summary Δζσηεξηθή αλάιπζε Πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο Πξντφληα ηα νπνία πξνζθέξνληαη Δπηινγή ηνπνζεζίαο Δμσηεξηθή αλάιπζε Αλάιπζε θαηαλαισηή Αλάιπζε αληαγσληζκνχ Αλάιπζε αγνξάο Αλάιπζε πεξηβάιινληνο S.W.O.T αλάιπζε Δπηινγή, πξνζδηνξηζκφο θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο ηξαηεγηθή πξντφλησλ Τπφζρεζε πξντφληνο Υαξαθηεξηζηηθά πξντφληνο Πιάλν Marketing πκπεξηθνξά θαηαλαισηή Κχθινο δσήο πξντφληνο Σηκή πξντφληνο Γηαλνκή Πξνψζεζε Πσιήζεηο Γηνηθεηηθφ πιάλν Οηθνλνκηθή αλάιπζε ν Έηνο Ιζνινγηζκφο ηαζεξά θαη κεηαβιεηά έμνδα Νεθξφ ζεκείν

5 Κέξδνο ζε κεηαβνιή ηηκψλ ησλ πσιήζεσλ Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ Αμηνιφγεζε εκπνξεπκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο Υξεκαηνξνέο πλάξηεζε θέξδνπο ν Έηνο Ιζνινγηζκφο ηαζεξά θαη κεηαβιεηά έμνδα Νεθξφ ζεκείν Κέξδνο ζε κεηαβνιή ηηκψλ ησλ πσιήζεσλ Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ Αμηνιφγεζε εκπνξεπκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο Υξεκαηνξξνέο πλάξηεζε θέξδνπο ν Έηνο Ιζνινγηζκφο ηαζεξά θαη κεηαβιεηά έμνδα Νεθξφ ζεκείν Κέξδνο ζε κεηαβνιή ηηκψλ ησλ πσιήζεσλ Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ Αμηνιφγεζε εκπνξεπκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο Υξεκαηνξξνέο πλάξηεζε θέξδνπο πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα θέξδνπο πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο ζθέςεηο Βηβιηνγξαθία

6 Πεπιεσόμενα Πινάκυν Πίλαθαο 1. Ιζνινγηζκφο 1 νπ έηνπο Πίλαθαο 2. Λεηηνπξγηθά έμνδα 1 νπ έηνπο Πίλαθαο 3. Νεθξφ ζεκείν 1 νπ έηνπο Πίλαθαο 4. Αμηνιφγεζε εκπνξεπκάησλ 1 νπ έηνπο Πίλαθαο 5. Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 1 νπ έηνπο Πίλαθαο 6. Ιζνινγηζκφο 2 νπ έηνπο Πίλαθαο 7. Λεηηνπξγηθά έμνδα 2 νπ έηνπο Πίλαθαο 8. Νεθξφ ζεκείν 2 νπο έηνπο Πίλαθαο 9. Αμηνιφγεζε εκπνξεπκάησλ 2 νπ έηνπ Πίλαθαο 10. Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο Πίλαθαο 11. Ιζνινγηζκφο 3 νπ έηνπο Πίλαθαο 12. Λεηηνπξγηθά έμνδα 3 νπ έηνπο Πίλαθαο 13. Νεθξφ ζεκείν 3 νπ έηνπο Πίλαθαο 14. Αμηνιφγεζε εκπνξεπκάησλ 3 νπ έηνπο Πίλαθαο 15. Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 3 νπ έηνπο Πεπιεσόμενα σημάηυν ρήκα 1. Μεηαβνιή θεξδψλ θαη πσιήζεσλ 1 νπ έηνπο 22 ρήκα 2. Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 1 νπ έηνπο 23 ρήκα 3. πλνιηθέο ρξεκαηνξξνέο 26 ρήκα 4. Υξεκαηνξξνέο εηζπξάμεσλ 1 νπ έηνπο 26 ρήκα 5. Υξεκαηνξξνέο πιεξσκψλ 1 νπ έηνπο 27 ρήκα 6. πλάξηεζε θέξδνπο 1 νπ έηνπο 27 ρήκα 7. Μεηαβνιή θεξδψλ θαη πσιήζεσλ 2 νπ έηνπο 31 ρήκα 8. Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 2 νπ έηνπο 32 5

7 ρήκα 9. πλνιηθέο ρξεκαηνξξνέο 2 νπ έηνπο 35 ρήκα 10. Υξεκαηνξξνέο εηζπξάμεσλ 2 νπ έηνπ 35 ρήκα 11 Υξεκαηνξξνέο πιεξσκψλ 2 νπ έηνπο 36 ρήκα 12. πλάξηεζε θέξδνπο 2 νπ έηνπο 36 ρήκα 13. Μεηαβνιή θεξδψλ θαη πσιήζεσλ 3 νπ έηνπο 40 ρήκα 14. Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 3 νπ έηνπο 41 ρήκα 15. πλνιηθέο ρξεκαηνξξνέο 3 νπ έηνπο 43 ρήκα 16. Υξεκαηνξξνέο εηζπξάμεσλ 3 νπ έηνπο 45 ρήκα 17. Υξεκαηνξξνέο πιεξσκψλ 3 νπ έηνπο 45 ρήκα 18. πλάξηεζε θέξδνπο 3 νπ έηνπο 46 ρήκα 19. Κέξδε επηρείξεζεο αλά έηνο 47 6

8 Executive Summary Η Shit Happens είλαη κηα νκφξξπζκνο εηαηξεία ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξεία βηνινγηθψλ ιηπαζκάησλ. Απνηειεί κηα θαηλνηφκν επηρείξεζε, θαζψο εθκεηαιιεχεηαη ηα αζηηθά απφβιεηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηεο. Σα αζηηθά απφβιεηα, ζήκεξα είηε επεμεξγάδνληαη γηα λα κελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ, κε θνζηνβφξεο δηαδηθαζίεο, είηε απιά ελαπνζέηνληαη ζε πδξνθφξνπο νξίδνληεο κνιχλνληαο ηνπο. Με ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο, επσθεινχληαη νη αγξφηεο θαη νη θαιιηέξγεηεο ηνπο θαζψο επίζεο πξνζηαηεχεηαη θαη ην πεξηβάιινλ, πξνζδίδνληαο δηπιή σθέιεηα, γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Η εηαηξεία εδξεχεη ζην Μειηζζνρψξη Θεζζαινλίθεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε βφξεηα θαη θεληξηθή Διιάδα πξνκεζεχνληαο ηα πξντφληα ηεο κε φξνπο ρνληξηθήο, ελψ απαζρνιεί 3 ππαιιήινπο. Η εηαηξεία μεθηλάεη κε 30,000 ηδηνθεθάιαην θαη δαλείδεηαη αθφκα 60,000 ηα νπνία θαιείηαη λα απνπιεξψζεη ζε 2 ρξφληα. Σν παξψλ επηρεηξεκαηηθφ πιάλν αλαιχεη ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο, ηα πξψηα ηξία έηε θαη παξνπζηάδεη νινέλα θαη απμαλφκελν θέξδνο, 80,600, 94,112 θαη 129,000, ην 1 ν, ην 2 ν θαη ην 3 ν έηνο αληίζηνηρα. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο θαη νη ρξεκαηνξξνέο παξνπζηάδνπλ πςειέο ηηκέο γηα ηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζηζηψληαο ηελ εηαηξεία βηψζηκε θαη ειπηδνθφξα. 7

9 2. Δζυηεπική ανάλςζη 2.1. Πεπιγπαθή ηηρ επισείπηζηρ Η ππφ κειέηε επηρείξεζε είλαη κία νκφξξπζκνο εηαηξεία πνπ θέξεη ηελ επσλπκία Shit Happens Ο.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν παξαγσγήο νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αμηνπνηψληαο ην ζηεξεφ, νξγαληθφ κέξνο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ, παξάγνληαη, ζπζθεπάδνληαη θαη πσινχληαη νξγαληθά ιηπάζκαηα γηα θαιιηέξγεηεο κεγάιεο θιίκαθαο. Οη πσιήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηεπζείαλ ζηνπο θαιιηεξγεηέο θαη ζε κεηαπσιεηέο κε φξνπο ρνλδξηθήο. Η εηαηξεία ιεηηνπξγεί θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 12 ψξεο ηελ εκέξα θαη έρεη σο έδξα ην Μειηζζνρψξη ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα αζηηθά ιχκαηα ζπιιέγνληαη θαη νδεγνχληαη κέζσ ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ, πξνο ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δήκνπ. ε πξψην ζηάδην εγθαζίζηαληαη αγσγφο, ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε πξνκεζεχεηαη ηελ πξψηε χιε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο. Σν πξντφλ ηεο θαζίδεζεο επεμεξγάδεηαη πεξεηαίξσ γηα ηελ απαιιαγή ηνπ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχ θαζψο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε ζπγθέληξσζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. ην ζχλνιν ηεο ε δηεξγαζία είλαη αξθεηά απιή, κε ρακειφ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο. Δπηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ην ξίζθν ηεο επηρείξεζεο δελ ζεσξείηαη κεγάιν θαζψο ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ είλαη ζρεδφλ κεδεληθφ θαη νη ηηκέο εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθέο. ηφρνο ησλ ηδξπηψλ ηεο εηαηξίαο είλαη ε άςνγε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζε φιεο ηηο γεηηνληθέο αγξνηηθέο πεξηνρέο, κε πξννπηηθέο εμάπισζεο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα Πποφόνηα ηα οποία πποζθέπονηαι Σν πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ επηρείξεζε είλαη νξγαληθφ ιίπαζκα, ην νπνίν πσιείηαη ζε ρνλδξηθή ζηνπο θαιιηεξγεηέο. Η παξαγσγή θαη πψιεζε νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ δελ είλαη θαηλνηφκα ηδέα. Η δηαδηθαζία παξαγσγήο φκσο, παξνπζηάδεη κεγάιε θαηλνηνκία θαζψο σο πξψηε χιε ιακβάλνληαη ηα αζηηθά ιχκαηα ηα νπνία επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη κεηαηξέπνληαη ζε έλα ρξήζηκν πξντφλ ην νπνίν σθειεί θαη ηνπο παξαγσγνχο αιιά θαη ην πεξηβάιινλ. Έηζη γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπλεηζθνξά ηεο επηρείξεζεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο ε πξψηε χιε είλαη απφβιεηα. Δπνκέλσο, ν θαηαλαισηήο επηιέγνληαο ην 8

10 ζπγθεθξηκέλν πξντφλ βνεζάεη ζπλεηδεηά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέινο, ε ηηκή πψιεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο είλαη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο άιισλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαζψο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη πνιχ πην απιή θαη νηθνλνκηθή. πλνςίδνληαο ινηπφλ ε επηρείξεζε θαη ην πξντφλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα εμήο: 1. Απιή δηαδηθαζία παξαγσγήο 2. Οηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά 3. Αληαγσληζηηθέο ηηκέο 2.3. Δπιλογή ηοποθεζίαρ Η επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν θαζψο πξέπεη λα κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη εχθνια θαη γξήγνξα ηα αζηηθά ιχκαηα γηα λα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ε παξαγσγή. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε ηνπνζεζία πνπ επηιέρζεθε είλαη ην Μειηζζνρψξη Θεζζαινλίθεο θαζψο ζηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη θάηνηθνη δηνρεηεχνπλ ηα ιχκαηα ηνπο ζε δεμακελέο απνρέηεπζεο θαη κηζζψλνπλ βπηηνθφξα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. Η Shit Happens Ο.Δ. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαιιάμεη, ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, απφ κεγάιν κέξνο ησλ ιπκάησλ ηνπο, ρσξίο ρξέσζε. Δπεηδή ην θφζηνο άληιεζεο ηεο πξψηεο χιεο κπνξεί λα απνβεί αξθεηά δαπαλεξφ, ν βέιηηζηνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί βαζηθφ βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Δπηπξνζζέησο, ε ηνπνζεζία ε νπνία επηιέρζεθε βξίζθεηαη κφιηο 20 ρηιηφκεηξα απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη πνιχ θνληά ζε κεγάιν εζληθφ δίθηπν, ηελ Δγλαηία Οδφ, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, ηδηαίηεξα εχθνιε. Δπίζεο ε ηνπνζεζία είλαη αζθαιήο απφ δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, φπσο επέθηαζε ησλ νξίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Η απφζηαζε απφ ηνλ λνκφ Θεζζαιίαο, ε νπνία απνηειεί ηνλ θχξην γεσξγηθφ παξαγσγφ ηεο ρψξαο είλαη κηθξή, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ηε δηαθίλεζε θαη πξνψζεζε ησλ ιηπαζκάησλ γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή. ρεηηθά κε ηελ έθηαζε γεο, απαηηείηαη έλα αγξνηεκάρην, επηθάλεηαο ελφο ζηξέκκαηνο, πδξν- θαη ειεθηξνδνηεκέλν. ε απηή ηελ έθηαζε ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα ξπζκηζηεί ν απαηηνχκελνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, θαζψο επίζεο θαη ηα απαξαίηεηα γξαθεία. Η ζπλνιηθή επηθάλεηα απηψλ δελ ζα μεπεξλά ηα 600 m 2. 9

11 εμήο: πλνςίδνληαο ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηιεγκέλε ηνπνζεζία είλαη ηα 1. Δχθνιε πξφζβαζε ζε κεγάιν αζηηθφ θέληξν 2. Δχθνιε πξφζβαζε ζε κεγάιν εζληθφ δίθηπν 3. Δχθνιε πξφζβαζε πειαηψλ 4. Πξφβιεςε επέθηαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο 3. Δξυηεπική ανάλςζη 3.1. Ανάλςζη καηαναλυηή Η επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνλ ιηπαζκάησλ νξγαληθήο θχζεσο, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο κεγάιεο θιίκαθαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε νκάδα πειαηψλ πνπ ζηνρεχεη λα πξνζειθχζεη είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη: α.) Η πψιεζε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη κε φξνπο ρνλδξηθήο, θαζψο παξάγνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ιηπάζκαηνο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη δε ζπκθέξεη νηθνλνκηθά λα εμππεξεηείηαη πιεζψξα πειαηψλ κε κηθξή δήηεζε. β.) Με άιια ιφγηα, ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ είηε επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ, είηε άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ λα ζέινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο, κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε κεηαπψιεζε ηνπο κε φξνπο ιηαληθήο ζε ηδηψηεο. γ.) Σν θπζηθφ ιίπαζκα ππεξέρεη έλαληη ηνπ ρεκηθνχ ζην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ζηελ θαιιηεξγήζηκε γε λα δηαηεξεί ηελ παξαγσγηθή ηεο ηθαλφηεηα γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. πλεπψο, νη ελδηαθεξφκελνη πειάηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη κε πνιηηηθέο καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζε πηζαλή πίζησζε ή καθξνπξφζεζκν δηαθαλνληζκφ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. δ.) Γεληθφηεξα, ηθαλνπνηείηαη θάζε ζνβαξφο θαηαλαισηήο επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο αλαδεηά θζελφ θαη ηαπηφρξνλα πνηνηηθφ ιίπαζκα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο γηα ηελ αγξνηηθή ηνπ 10

12 θαιιηέξγεηα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο Ανάλςζη ανηαγυνιζμού Η Διιάδα ππήξμε αλέθαζελ κία ρψξα κε παξάδνζε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ζε πνιιά δηαθνξεηηθά είδε. πλεπψο ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζεσξείηαη κάιινλ ζηαζεξφ, θαζνξηζκέλν, κε πνιπεηή εκπεηξία ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ, αιιά θαη ζε ηδηαίηεξε εγξήγνξζε ιφγσ ησλ δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ. Σν πεξηβάιινλ απηφ ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. ηηο εηαηξείεο πνπ εκπνξεχνληαη ρεκηθά ιηπάζκαηα θαη ζε απηέο πνπ εκπνξεχνληαη θπζηθά. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαδεηρζεί ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ νξγαληθνχ ιηπάζκαηνο θαη ζπλεπψο νη δηάθνξνη επαγγεικαηίεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεηδεηά είηε ην έλα είηε ην άιιν. πλεπψο, νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εκπνξεχνληαη ιηπάζκαηα, επηθεληξψλνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζε έλα απφ ηα δχν είδε. Έηζη, ηνπο αληαγσληζηέο ηεο Shit Happens Ο.Δ απνηεινχλ επαγγεικαηίεο νη νπνίνη παξάγνπλ νξγαληθφ ιίπαζκα ην νπνίν ζηελ Διιάδα είλαη θπξίσο δσηθήο πξνέιεπζεο. Η αμηνπνίεζε αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ βην-ζηεξενχ κέξνπο ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ιηπάζκαηνο, απνηειεί φπσο έρεη πξναλαθεξζεί κηα πξσηνπνξία ηφζν ζε ειιεληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζχγθξηζε πνπ γίλεηαη νπζηαζηηθά κε ηνπο αληαγσληζηέο, αθνξά θπξίσο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πξνο ηα έμσ. α.) Γηαθνξεηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ Η εηαηξία δηαζέηεη δχν ζεκεία ζηα νπνία κπνξεί λα ζηεξηρζεί ψζηε λα γίλεη αληαγσληζηηθή. Σν πξψην ζεκείν απνηειεί ην πξντφλ ηεο θαη ην δεχηεξν νη ππεξεζίεο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ ηελ εηαηξία. Όζνλ αθνξά ην πξντφλ ηεο, δηαζέηεη νηθνινγηθφ ραξαθηήξα, κεγάιε απφδνζε θαζψο θαη ρακειή ηηκή. Σν ζπληξηπηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πξντφληνο ηεο εηαηξία είλαη ε πξνέιεπζε ηεο πξψηεο χιεο, γεγνλφο ην νπνίν έρεη άκεζε ζπλέπεηα θαη ζηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ. 11

13 β.) Δηθφλα ηεο επηρείξεζεο Η εηθφλα κηαο επηρείξεζεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε θαη κε ηα πξντφληα ηα νπνία εκπνξεχεηαη. ήκεξα, γλσξίδεη έμαξζε ε ηάζε, ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, λα πξνβάινπλ ηνλ εζληθφ ραξαθηήξα ησλ πξντφλησλ ηνπο. Η ηάζε απηή έρεη εμνβειίζεη ηνπο πηζαλνχο αληαγσληζηέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο αθφκα θαη απηνχο ηεο Δ.Δ. Απηή ε πξνβνιή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαζαξά βηνινγηθά πξντφληα πινχζηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, θαζηζηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κε ζεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπξνζζέησο, ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εκπνξεχνληαη ζρεδφλ αθαηέξγαζην ην δσηθήο πξνέιεπζεο ιίπαζκα ηνπο, ην νπνίν φκσο ην παξέρνπλ ζε εμεπηειηζηηθή ηηκή. Παξφιν πνπ ε πνηφηεηα ηνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, πξνηηκάηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θχξην κέιεκα δελ είλαη ε απφδνζε θαη ην θέξδνο. Η Shit Happens Ο.Δ. ζπλδπάδεη πςειή πνηφηεηα θαη ρακειή ηηκή ζέηνληαο εθηφο αληαγσληζκνχ ηα θαηψηεξεο πνηφηεηαο ιηπάζκαηα. Καηαιεθηηθά, νη απνδφζεηο (πσιήζεηο, ηδίξνο, θέξδε) ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ιηπαζκάησλ πεξηνξίδνληαη ζε κηθξφ εχξνο ηηκψλ, ζπλεπψο δελ εκθαλίδνληαη κνλνπψιηα ζηελ αγνξά θαη φιεο απηέο νη επηρεηξήζεηο είλαη κηθξνκεζαίεο κε εηήζην ηδίξν ιίγεο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ Ανάλςζη αγοπάρ Ρίρλνληαο θαλείο κηα γξήγνξε καηηά ζην κέγεζνο ηεο ππάξρνπζαο αγνξάο, ζπλεηδεηνπνηεί φηη κε ηελ βνήζεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πεξηνξίζζεθε γηα ην 2011 ε θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ γηα ηε ρψξα καο, ρακειφηεξα απφ ην 1/3 ηεο θαηαλάισζεο πνπ θαηαγξάθνληαλ πξηλ απφ κηα 20εηία πεξίπνπ. Βέβαηα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ηελ επνρή εθείλε ε ρξήζε ιηπάζκαηνο δε γηλφηαλ κε θεηδψ θαη επηπιένλ ε πνηφηεηα ηνπ πζηεξνχζε έλαληη ησλ ζεκεξηλψλ αλαβαζκηζκέλσλ πξντφλησλ. Γηα λα έρεη ινηπφλ θαλείο κηα αίζζεζε ηεο ηάμεο κεγέζνπο, ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Παξαγσγψλ θαη Δκπφξσλ Ληπαζκάησλ θάλνπλ ιφγν γηα ηφλνπο (2011), γηα ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο παξαγσγήο. Γπζηπρψο ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην λνκφ Θεζζαινλίθεο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα, γλσξίδνπκε φκσο φηη ε δήηεζε είλαη αξθεηά κεγάιε, θάηη ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε αξθεηέο ρηιηάδεο ηφλνπο ην ρξφλν. Λφγσ ησλ γεληθφηεξσλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ, είλαη ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ, ε θαηλνηνκηθή πξφηαζε πνπ εηζάγεη ε Shit Happens Ο.Δ. Η αξθεηά κεγάιε αθξίβεηα ησλ 12

14 ιηπαζκάησλ γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ λα πεξηνξίζνπλ κε θάζε ηξφπν ην θφζηνο παξαγσγήο, νδήγεζαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηηο θαιιηεξγήζηκεο γαίεο ζην «θφθθηλν» απφ πιεπξάο ηρλνζηνηρείσλ θαη ζπλεπψο απφδνζεο. Η παξαπάλσ θαηάζηαζε θαζηζηά θαινδερνχκελε κία επηρείξεζε πνπ ζα πξνζθέξεη θζελφ θαη πνηνηηθφ πξντφλ, κε εγγχεζε πςειήο απφδνζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζε βάζνο ρξφλνπ, εμαζθαιίδνληαο θαηά πξνέθηαζε πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ θαη φρη κφλν. Με άιια ιφγηα, ππάξρνπλ πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο ζην εγρείξεκα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δηαηεξεζεί έζησ θαη ε ππάξρνπζα δπλακηθή ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζαλ λα δηεπξπλζνχλ νη νξίδνληεο ηεο εηαηξίαο θαη λα επεθηαζεί ζηελ ππφινηπε ρψξα, αιιά πηζαλφλ θαη ζε γεηηνληθέο Ανάλςζη πεπιβάλλονηορ Οη ηξείο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, αλάιπζε θαηαλαισηή, αληαγσληζκνχ θαη αγνξάο, θάιπςαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ φξν πεξηβάιινλ αλαθέξνληαη φινη νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, κέρξη θαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ελφο ιανχ. πλνςίδνληαο ινηπφλ ηηο παξακέηξνπο απηέο, πξνθχπηνπλ νη εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο: α.) Οηθνλνκία: Η αγξνηηθή παξαγσγή απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα ηνλ βαζηθφ παξαγσγηθφ ππιψλα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Πξηλ απφ ιίγεο κφιηο δεθαεηίεο θαζηεξψζεθε θαη ε ρξήζε ιηπαζκάησλ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη πιένλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο. Γπζηπρψο φκσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο έρνπλ κεηψζεη δξαζηηθά ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ιηπαζκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε φιεο, αλεμαηξέησο, ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Η θαηάζηαζε βέβαηα απηή έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάγθε αλάδεημεο θαηλνχξησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο επλνεί ηελ εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο πξνζηηήο ζην επξχ θνηλφ γηα ηε βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. β.) Σερλνινγία: εκαληηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη ηειεπηαία γηα ηελ αλάδεημε ιηπαζκάησλ εκπινπηηζκέλα κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία θαζηζηνχλ πην εχθνξεο ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη νδεγήζεη ζε έλα πην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν δείρλεη 13

15 λα εμειίζζεηαη θαη ρξήδεη παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα εληνπηζζνχλ πηζαλέο θαηλνηνκίεο νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. γ.) Κνπιηνχξα Κξάηνο: Οη δχν απηνί ηνκείο δελ εληάρζεθαλ ηπραία ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Με ην δίπηπρν απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ θξάηνπο λα αμηνπνηεί θαη λα πξνσζεί θαηλνηνκίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Με άιια ιφγηα θαηά πφζν ελεξγεί κεγαιφπλνα ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο δχλακεο ηεο ρψξαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ππφ ηηο πηέζεηο ηεο Δ.Δ., ε πνιηηεία ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη άιινπο παξεκθεξείο αεηθφξνπο ηνκείο. πλεπψο, αλακέλεηαη ζεηηθή ε αληηκεηψπηζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απφ ηνπο πνιηηηθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ελψ ππάξρεη ε αηζηνδνμία αθφκα θαη γηα θάπνηνπ είδνπο νηθνλνκηθή ζηήξημε S.W.O.T ανάλςζη Strengths Γςναηά ζημεία Δμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή ηηκή Πνηθηιία ζπζηάζεσλ νξγαληθνχ ιηπάζκαηνο Πξντφλ ειιεληθήο παξαγσγήο Φηιηθή πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά Άκεζε εμππεξέηεζε πειαηψλ Γπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο δήηεζεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Weaknesses Αδύναμα ζημεία Πεξηνξηζκέλε πνηθηιία πξντφλησλ Opportunities Δςκαιπίερ Δμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο βνεζεηηθψλ πξψησλ πιψλ, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο Δπηδνηήζεηο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, κέζσ θνηλνηηθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ Δπεξεαζκφο κεγαιχηεξνπ κέξνπο ππνςήθησλ πειαηψλ ιφγσ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο, καθξνπξφζεζκεο εθκεηάιιεπζεο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη ρακειήο ηηκήο Threats Απειλέρ Μεησκέλε δήηεζε, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο Απμεκέλε θνξνινγία 14

16 4. Δπιλογή, πποζδιοπιζμόρ και ςλοποίηζη ζηπαηηγικήρ 4.1. ηπαηηγική πποφόνηυν Υπόζρεζε πξνϊόληνο Η Shit Happens Ο.Δ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη νξγαληθά, θπζηθά ιηπάζκαηα γηα γεσξγηθή ρξήζε. Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαρσξίδνληαη ηα ιηπάζκαηα είλαη ηα θπζηθά θαη ηα ζπλζεηηθά. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα θπζηθά ιηπάζκαηα έρνπλ πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ θαζψο είλαη θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπλζεηηθά, θαζψο δελ πεξηέρνπλ ηνμηθέο νπζίεο, νη νπνίεο πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηε θαιιηέξγεηα θαη ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. Δπηπιένλ νη πξψηεο χιεο έρνπλ κεδεληθφ θφζηνο, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ηελ ηηκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή. Η αγνξά ησλ θπζηθψλ ιηπαζκάησλ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε θαη ζπλεπψο απνηεινχλ ην βαζηθφ αληαγσληζηή, θαζηζηψληαο ηα ζπλζεηηθά ιηπάζκαηα ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά. Σν θφζηνο ησλ ιηπαζκάησλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο θαιιηέξγεηαο. ήκεξα, ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο πιήηηνπλ ηελ Διιάδα, νη θαιιηεξγεηέο πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο. Οη επηινγέο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο είλαη είηε ε κείσζε ζηελ πνζφηεηα ησλ ιηπαζκάησλ, είηε ε ρξεζηκνπνίεζε ιηπαζκάησλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο. Η Shit Happens Ο.Δ έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο νηθνλνκηθψλ θαη απνδνηηθψλ ιηπαζκάησλ, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ην πξντφλ ηεο εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ Φαξαθηεξηζηηθά πξνϊόληνο Σα βηνινγηθά ιηπάζκαηα ηεο Shit Happens Ο.Δ, δηαηίζεληαη ζε εχρξεζηεο, νηθνλνκηθέο θαη βηνδηαζπψκελεο ζπζθεπαζίεο ησλ 40 θηιψλ. Η επηζηξνθή ησλ ζπζθεπαζηψλ ζηελ εηαηξία αληακείβεη ηνλ πειάηε κε έθπησζε ζηελ επφκελε παξαγγειία. Δπηπιένλ ε έιιεηςε ηνμηθψλ πξνζζέησλ πξνζδίδεη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν ζηνπο παξαγσγνχο. Δπηπξνζζέησο ε πνηθηιία ζηε ζχζηαζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο Πλάνο Marketing ηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ιίπαζκα ησλ αγξνηψλ αξρηθά ηνπ Μειηζζνρσξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ ππνινίπσλ πεξηνρψλ ηνπ λνκνχ. Δπηηπγράλνληαο απηφ ην ζηφρν, ε εηαηξία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην ζεβαζκφ ησλ πειαηψλ 15

17 ηνπ θαη ζπλεπψο ηελ ζπλερφκελε θαη ζηαδηαθά απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Η επηηπρία έρεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ άλνδν ηεο, ζηε ιίζηα ησλ θεξδνθφξσλ θαη εδξαησκέλσλ ζην ρψξν επηρεηξήζεσλ. Βαζηθφ κέιεκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ε δηαβεβαίσζε ηεο επηζπκεηήο πνηφηεηαο Σπκπεξηθνξά θαηαλαιωηή Κχξην κέιεκα ηεο Shit Happens Ο.Δ είλαη ε ζσζηή ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θαη ε άςνγε εμππεξέηεζε ηνπ. Η Shit Happens Ο.Δ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο κεγάισλ παξαγγειηψλ θαζψο θαη έθηαηε εμππεξέηεζε αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δπηπιένλ πξνηέξεκα ηεο εηαηξίαο απνηειεί ε δπλαηφηεηα επηινγήο ιηπάζκαηνο, θαζψο δηαηίζεληαη κία πνηθηιία ιηπαζκάησλ, φζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Κίλεηξν γηα ηνπο παξαγσγνχο απνηειεί θαη ε κηθξή απφζηαζε ηεο κνλάδαο απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο γεγνλφο ην νπνίν πξνζδίδεη ζηνλ ππνςήθην πειάηε ηε ζηγνπξηά ηεο άκεζεο εμππεξέηεζεο. Οη κήλεο ηνπ έηνπο ζηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη ε δήηεζε λα είλαη απμεκέλε είλαη απφ ηνλ Φεβξνπάξην σο ην Μάξηην θαη απφ ηνλ Αχγνπζην κέρξη θαη ην επηέκβξην, θαζψο εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν νη παξαγσγνί ηεο πεξηνρήο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εηαηξία θαιιηεξγνχλ ηηο εθηάζεηο ηνπο Κύθινο δωήο πξνϊόληνο Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε εηαηξία παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη νξγαληθφ ιίπαζκα πνηθίιεο ζχζηαζεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Σν βην-ζηεξεφ κέξνο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ απνηειεί ηελ πξψηε χιε ηεο εηαηξίαο, ε νπνία έπεηηα απφ θαηεξγαζία απνθηά ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο θαη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα ην ηειηθφ πξντφλ ηεο επηρείξεζεο δηαηίζεληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γεσξγηθνχο παξαγσγνχο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο θαιιηεξγνχλ ηηο εθηάζεηο ηνπο θαη ην νξγαληθφ ιίπαζκα ηεο Shit Happens Ο.Δ απνηειεί κέξνο ησλ βξψζηκσλ πιψλ. Σέινο νη βξψζηκεο χιεο θαηαλαιψλνληαη θαη θαηαιήγνπλ σο αζηηθά απφβιεηα Τηκή πξνϊόληνο Έπεηηα απφ έξεπλα, ε νπνία ζπληάρζεθε απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο Shit Happens Ο.Δ, βξέζεθε πσο ζηε αγνξά δηαηίζεληαη ζηεξεά ιηπάζκαηα ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 50 θηιψλ θαη ζε ηηκή απφ 20 έσο 25. Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε, έπεηηα απφ επηθνηλσλία κε ην αγνξαζηηθφ θνηλφ, 16

18 φηη ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ νη θαιιηεξγεηέο έρνπλ κεηψζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ιηπάζκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παξαγσγψλ, ε Shit Happens Ο.Δ επηιέγεη λα εκπνξεχεηαη ην νξγαληθφ ηεο ιίπαζκα ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 40 θηιψλ θαη ζηελ εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή ηηκή ησλ 15, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (13%). Η ηηκή απηή, ησλ 15, δηαηεξείηαη ζηαζεξή γηα ηα πξψηα δχν ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, ελψ ηνλ ηξίην ρξφλν ιακβάλεη κηα κηθξή αχμεζε ζηα Δηαλνκή Η δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο εηδηθνχ βαλ θαη ηελ θχξηα επζχλε ζα έρεη έλαο απφ ηνπο ηξείο ππαιιήινπο. ηφρνο ηεο δηαλνκήο ζα είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηελ ίδηα κέξα ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ε παξαγγειία. Απηφ πξνυπνζέηεη βέβαηα επαξθείο πνζφηεηεο πξντφληνο θαη θαηά πξνέθηαζε ζσζηφ ζρεδηαζκφ παξαγσγήο. Σν θφζηνο θπζηθά επσκίδεηαη ε επηρείξεζε, ελψ δηαλνκέο θαη πσιήζεηο κε φξνπο ιηαληθήο δε ζα ιακβάλνπλ ρψξα. ε πεξίπησζε δήηεζεο ιηπάζκαηνο ζε πεξηνρέο εθηφο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε θάπνηα κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα ηε δηαλνκή ηνπ. Σν θφζηνο θπζηθά ζα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα Πξνώζεζε Σελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο απν ηα πξντφληα πνπ έρνπλ αγνξάζεη, αλαιακβάλεη γεληθψο έλαο εθ ησλ ηξηψλ εηαίξσλ ηδξπηψλ ηεο επηρείξεζεο. ε πξψηε θάζε φκσο ζα δνζεί κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο ησλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγίαο κηαο θαιήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, απηή ζα πεξηιακβάλεη: Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο: ζηελ νπνία ν πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνιφγεζε ηα πξντφληα, σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ηελ ηηκή ηνπο, ην ρξφλν εμππεξέηεζεο ηνπ θ.α. Γεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ κε ην ινγφηππν ηεο επηρείξεζεο ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο: facebook, twitter θ.α. 17

19 Άκεζε ζχλδεζε κε κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο: google, yahoo θ.α. ψζηε ν θάζε ελδηαθεξφκελνο λα έρεη ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο σο κία απφ ηηο πξψηεο ηνπ επηινγέο. Γηαθήκηζε ζε ηζηνρψξνπο ζρεηηθνχο κε ιηπάζκαηα, θαιιηέξγεηεο θαη αγξνηηθά πξντφληα γεληθφηεξα. ρεηηθά κε ηελ έληππε κνξθή πξνβνιήο, δηαθήκηζε ζα ιάβεη ρψξα κέζσ εθεκεξίδσλ αιιά θαη πεξηνδηθψλ ζρεηηθά κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Πξνψζεζε επίζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, ηνπηθψλ ζε πξψηε θάζε θαη καθξνπξφζεζκα θαη παλειιαδηθήο εκβέιεηαο. Γεληθά πάλησο ε πξνψζεζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζα επηθεληξψλεηαη ζηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο: νξγαληθή θχζε, ρακειή ηηκή, θηιηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ Πυλήζειρ ηελ ππνελφηεηα 3.3 δφζεθαλ ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Παξαγσγψλ θαη Δκπφξσλ Ληπαζκάησλ, ηα νπνία ζεσξνχλ φηη γηα ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξίπνπ ηφλλνη ιηπάζκαηνο ην ηφρνο ηεο επηρείξεζεο καο είλαη λα πνπιήζεη 8000 ηεκάρηα νξγαληθνχ ιηπάζκαηνο ησλ 40 θηιψλ, δειαδή 320 ηφλλνπο, ην πξψην θαη δεχηεξν έηνο. ην ηξίην έηνο, νη αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο θηάλνπλ ηα ηεκάρηα, δειαδή 400 ηφλλνη. Μπνξεί νη πνζφηεηεο απηέο λα αληηζηνηρνχλ ζε έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο, (0,043% θαη 0,05% αληίζηνηρα), φκσο ηα πνζνζηά απηά αλαθέξνληαη θαη ζε ιηπάζκαηα ρεκηθά, ζε πσιήζεηο θαη κε φξνπο ιηαληθήο, ζε ιηπάζκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλα θπηά θαη φρη αγξνηηθέο παξαγσγέο θ.α. πλεπψο, ηα πνζνζηά κε βάζε ηελ θαζαξά αληαγσληζηηθή αγνξά ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξα. Γεληθά πάλησο, ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο παξαγσγήο πξνβιέπεηαη λα θπκαλζεί ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο πνιινί ηδηψηεο ζηξέθνληαη θαη επελδχνπλ ζηα αγξνηηθά πξντφληα. Δκβαζχλνληαο ιίγν ζηηο πξνβιέςεηο ησλ πσιήζεσλ, ηα 8000 ηεκάρηα ην ρξφλν ζεκαίλνπλ πεξίπνπ 667 ηεκάρηα ην κήλα, δειαδή πελήληα κε εθαηφ πειάηεο αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα πνπ πξνκεζεχεηαη ν θαζέλαο. Γηα ηνλ ηξίην ρξφλν ηα ηεκάρηα θηάλνπλ ηα 834 ην 18

20 κήλα, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη εβδνκήληα κε εθαηφλ είθνζη πειάηεο πεξίπνπ. εκεηψλεηαη φηη ε πνξεία απηή ζα έρεη άκεζν αληίθηππν ζηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ Γιοικηηικό πλάνο ρεηηθά κε ηε γεληθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, απηή απνηειείηαη απν ηξείο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο, ν θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ επσκίδεηαη θαηά ην έλα ηξίην ηηο ππνρξεψζεηο, αιιά θαη ηηο επηηπρίεο ηεο επηρείξεζεο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζπιινγηθά, κε βάζε ηελ πιεηνςεθηθή κέζνδν. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ πξνθίι ηεο επηρείξεζεο, νη εηαίξνη απηνί πξνηηκάηαη λα είλαη δηπισκαηνχρνη ρεκηθνί κεραληθνί (Α.Δ.Ι.). Αλαιακβάλνπλ κάιηζηα ηφζν ηελ πξνθαηαξθηηθή ηερλννηθνλνκηθή κειέηε ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηνλ αθξηβή ζρεδηαζκφ ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζα επηθεληξσζεί ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο, θάπνην άιιν ζα αλαιάβεη ην νηθνλνκηθφ ζθέινο, ελψ ν ηξίηνο εηαίξνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγήο θαη ηελ επηζηαζία ησλ ππαιιήισλ. Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ ηξείο ππαιιήινπο. Ο πξψηνο είλαη αλεηδίθεπηνο εξγάηεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζηνπο δηάθνξνπο πειάηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε δίπισκα νδήγεζεο θαη 5εηή εκπεηξία ζηηο κεηαθνξέο. Οη ππφινηπνη 2 είλαη πηπρηνχρνη απφθνηηνη Σ.Δ.Ι. απφ ζρνιέο πνπ πξνζθέξνπλ ηερληθέο θπξίσο γλψζεηο, φπσο Σ.Δ.Ι. απηνκαηηζκνχ, ειεθηξνληθήο θ.α. Φξνληίδνπλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ. Καζψο ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ζα ιάβεη ρψξα απφ ην ίδην ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, δε ρξεηάδνληαη άιινη δηπισκαηνχρνη κεραληθνί. Πξνβιήκαηα κε ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ, αθνχ ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη πνιχ κηθξφο θαη επαξθεί γηα ηελ παξαγσγή πνζνηήησλ πξντφληνο πνιχ κεγαιχηεξσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ. Με άιια ιφγηα, ππάξρεη ζπληειεζηήο αζθαιείαο ζε πεξίπησζε απμεκέλεο δήηεζεο, ελψ ε εθπαίδεπζε ησλ δχν πηπρηνχρσλ ζα δηαξθέζεη δχν πεξίπνπ εβδνκάδεο θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 19

21 Καηαιεθηηθά, ην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο πξνθχπηεη κε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηεο Δ.Γ...Δ., νη γεληθέο αξγίεο ηεο ρψξαο είλαη ζε ηζρχ, ελψ ε πεξίνδνο δηαθνπψλ πεξηιακβάλεη δχν εβδνκάδεο ην θαινθαίξη κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο 1 ε Ινπλίνπ θαη 31 ε Απγνχζηνπ. Σέινο, δελ ππάξρεη ζρεδηαζκφο γηα ρξεκαηηθή επηβξάβεπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα, κέρξη ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα εμνθιήζεη ην δάλεην, ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο ζρεδίνπ, θαζψο θαη λα απνθηήζεη αμηφινγε ζέζε ζηελ αγνξά. 5. Οικονομική ανάλςζη Η Shit Happens Ο.Δ. μεθηλάεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κε 30,000, ηδηνθεθάιαην θαη δαλείδεηαη απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θεθάιαην χςνπο 60,000 κε ζηαζεξφ επηηφθην 6.1% θαη δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο έσο θαη 5 έηε. πγθεθξηκέλα φκσο ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πξψηα 2 έηε. Με ην θεθάιαην απηφ ε επηρείξεζε θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ πξψησλ πιψλ (θεθάιαην θίλεζεο), ην θφζηνο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (πάγηα επέλδπζε) θαζψο θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Δπηπιένλ κεξίδην ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο ηνπ πξντφληνο, φπσο ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θαη ηελ ηχπσζε έληππνπ πιηθνχ ο Έηορ Ιζνινγηζκόο Ο ηζνινγηζκφο είλαη κηα ζπλνπηηθή απνηχπσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη πγείαο ηεο επηρείξεζεο. Ο ηζνινγηζκφο ζην ηέινο ηνπ έηνπο πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη φιεο νη θαλνληθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ν ηζνινγηζκφο ηεο επηρείξεζεο γηα ην 1 ν έηνο. 20

22 Πίλαθαο 1. Ιζνινγηζκφο 1 νπ έηνπο Η Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Ζ Σ Η Κ Ο Π Α Θ Ζ Σ Η Κ Ο Πάγηα 67, Κεθάιαην 90, Απνζέκαηα Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα 55, Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα Υξεψζηεο Πξνκεζεπηέο Γηαζέζηκα-Σακείν 156, Πηζησηέο Κέξδε Υξήζεο 80, ΤΝΟΛΟ 225, ΤΝΟΛΟ 225, ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ Πσιήζεηο Eκπνξεπκάησλ Πσιήζεηο πξνηφλησλ Κφζηνο εκπνξεπκάησλ 116, ,

23 Κφζηνο πξνηφλησλ Μηθηφ θέξδνο 112, ηαζεξά έμνδα 27, Μεηαβιεηά έμνδα 4, χλνιν εμφδσλ 31, Κέπδορ 80, χκθσλα κε ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 1 νπ έηνπο ηα θέξδε απφ ηηο πσιήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ αλέξρνληαη ζηηο 116,000, ελψ ην θφζηνο αλέξρεηαη ζηηο 4,000. Σα ζηαζεξά θαη ηα κεηαβιεηά έμνδα αλέξρνληαη ζηηο 31,500. Απφ ηε δηαθνξά ησλ δχσ παξαπάλσ κεγεζψλ πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο γηα ην 1 ν έηνο αλέξρεηαη ζηηο 80,600. Λήθζεθε δάλεην χςνπο 60,000 κε ζηαζεξφ επηηφθην 6,1%, ηνπ νπνίνπ νη δφζεηο είλαη ηνλ Ινχλην, ηνλ Αχγνπζην, ηνλ Οθηψβξην θαη ην Γεθέκβξην φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ 1 νπ έηνπο Σηαζεξά θαη κεηαβιεηά έμνδα Σα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζεξψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ εμφδσλ θαη είλαη ίζα κε 31,500. Πην ζπγθεθξηκέλα φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθαο 2 ηα ζηαζεξά έμνδα αλέξρνληαη ζηηο 27,500 θαη ηα κεηαβιεηά έμνδα ζηηο 4,000. πλνιηθά ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλέξρνληαη ζην 21.3% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο. Πίνακαρ 2. Λειηοςπγικά έξοδα 1 ος έηοςρ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΣΑΘΔΡΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ 1 ΜΙΘΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 27,000 2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 500 ΜΔΣΑΒΛΖΣΑ 22

24 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ 1 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 2,500 2 ΠΑΓΙΔ ΓΔΚΟ 1,500 ΤΝΟΛΟ Νεθξό ζεκείν Νεθξφ ζεκείν είλαη ην ζεκείν εθείλν έπεηηα απφ ην νπνίν ε επηρείξεζε αξρίδεη θαη έρεη θέξδνο. χκθσλα κε ηνλ 23

25 Πίλαθαο 3 ην λεθξφ ζεκείν γηα ην 1 ν έηνο βξίζθεηαη ζηηο 29,535, ήηνη ζην 25.44% ησλ πσιήζεσλ. Σν πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ θαζψο κφιηο ζην έλα ηέηαξην ησλ πσιήζεσλ ε επηρείξεζε αξρίδεη θαη έρεη θέξδνο. 24

26 Πίνακαρ 3. Νεκπό ζημείο 1 ος έηοςρ ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ ΠΩΛΗΔΙ ΣΑΘΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΓΑΠΑΝΔ 8000 ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ (% ησλ πσιήζεσλ) ΑΝΑΛΤΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ % - Ωο Πξνο Πσιήζεηο % Ωο Πξνο Μεηαβιεηέο Γαπάλεο % 1,

27 Κέξδνο ζε κεηαβνιή ηηκώλ ηωλ πωιήζεωλ ην ρήκα 1 παξνπζηάδεηαη ε επί ηνηο εθαηφ κεηαβνιή ησλ θεξδψλ θαη ησλ πσιήζεσλ. Παξαηεξείηαη ζεηηθή γξακκηθή εμάξηεζε θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. σήμα 1. Μεηαβολή κεπδών και πυλήζευν 1 ος έηοςρ Πωιήζεηο εκπνξεπκάηωλ Η δηαζεζηκφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ δελ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ιφγσ ηεο ζπλερνχο πξνζθνξάο πνζνηήησλ αζηηθψλ ιπκάησλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επάξθεηα πξψησλ πιψλ αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο κεγάιεο δήηεζεο. ην ρήκα 2 παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ ζε ρηιηάδεο Δπξψ αλά κήλα ηνπ 1 νπ έηνπο. Γεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηηο πεξηφδνπο Φεβξνπάξηνο- Μάξηηνο θαη Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο παξαηεξείηαη απμεκέλε δήηεζε ιηπαζκάησλ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2. 26

28 σήμα 2. Πυλήζειρ εμποπεςμάηυν 1 ος έηοςρ Αμηνιόγεζε εκπνξεπκάηωλ Σν πξψην έηνο αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ 8,000 ηεκάρηα ηα νπνία ηζνδπλακνχλ ζε 320 tn ιηπάζκαηνο. Ο ζπλνιηθφο ηδίξνο γηα ην 1 ν έηνο ζα είλαη 116,100. Πίνακαρ 4. Αξιολόγηζη εμποπεςμάηυν 1 ος έηοςρ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΠΟΟΣΖ ΣΑ ΛΤΜΜΑΣΟΛΑΠΖ 8000 ΤΝΟΛΑ ΣΕΗΡ Ο ΚΟΣ Ο Μ.ΚΔΡΓ Ο % ΣΕΗΡΟ % Μ.ΚΔΡΓΟ Φξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνλ Πίλαθαο 5 παξνπζηάδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ 1 νπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Γεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο 27

29 ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ξεπζηφηεηαο νη νπνίνη φπσο θαίλεηαη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο ηεο ηάμεο ηνπ 2.22%. Πίνακαρ 5. Υπημαηοοικονομικοί δείκηερ 1 ος έηοςρ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ Α. ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 1. Κπθινθνξηαθήο (%) 2.22 (ενεπγηηικό-πάγια/βπασ.ςποσπεώζειρ) 2. Άκεζεο (%) 2.22 (πελάηερ+διαθέζιμα/βπασ.ςποσπεώζειρ) Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 1. Απνζεκάησλ (εκέξεο) 0 (κόζηορ πυληθ/μέζο απόθεμα) 2. Απαηηήζεσλ (εκέξεο) 3 (απαιηήζειρ/πυλήζειρ) 3. Πηζηψζεσλ πξνκεζεπηψλ (εκέξεο) 0 (ππομηθεςηέρ/αγοπέρ) Γ. ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 1. πλνιηθήο (%) (ζςν.ςποσπεώζευν/ενεπγηηικό) 2. Μεζνκαθξνπξφζεζκεο (%) (μεζομακποππόθεζμα δάνεια/ενεπγηηικό) 28

30 Γ. ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 1. Ιδίσλ θεθαιαίσλ (%) (αποηελέζμαη/ίδια κεθάλαια) 2. πλνιηθψλ (%) (αποηελέζμαηα/ίδια+ξένα κεθάλαια) 3. Πσιήζεσλ (%) (αποηελέζμαηα/πυλήζειρ) Φξεκαηνξξνέο ην ρήκα 3 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο ρξεκαηνξξνέο ηηο επηρείξεζεο γηα ην 1 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Παξαηεξείηαη πσο γηα ηνπο κήλεο Ινχλην, Ινχιην, Οθηψβξε θαη Γεθέκβξε νη ρξεκαηνξξνέο είλαη αξλεηηθέο γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηηο ηδηαίηεξα ρακειέο πσιήζεηο ζηνπο κήλεο απηνχο. Οη ρξεκαηνξξνέο φκσο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα ην 1 ν έηνο είλαη ζεηηθέο (67,000 ). 29

31 σήμα 3. ςνολικέρ σπημαηοπποέρ 1 ος έηοςρ Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη ρξεκαηνξξνέο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ γηα ην έηνο απηφ ζηα ρήκαηα 4 θαη 5. σήμα 4. Υπημαηοπποέρ ειζππάξευν 1 ος έηοςρ 30

32 σήμα 5. Υπημαηοπποέρ πληπυμών 1 ος έηοςρ Σπλάξηεζε θέξδνπο Η ζπλάξηεζε θέξδνπο πεξηγξάθεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ πνζνζηνχ ζην νπνίν έρνπλ θζάζεη νη πσιήζεηο, κε βάζε ην 100%, πνπ είλαη θαη ην κέγηζην πξνβιεπφκελν (8000 ηεκάρηα γηα ην 1 ν έηνο). ην ρήκα 6 παξνπζηάδεηαη ε ζπλάξηεζε απηή. Σν ζεκείν φπνπ ηα θέξδε ιακβάλνπλ κεδεληθή ηηκή, νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ην ιεγφκελν λεθξφ ζεκείν. Όπσο είλαη ινγηθφ, παξαηεξείηαη ζεηηθή γξακκηθή εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ. σήμα 6. ςνάπηηζη κέπδοςρ 1 ος έηοςρ 31

33 ο Έηορ Ιζνινγηζκόο Ο ηζνινγηζκφο ηνπ 2 νπ έηνπο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθαο 6. Πίνακαρ 6. Ηζολογιζμόρ 2 ος έηοςρ Η Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Ζ Σ Η Κ Ο Π Α Θ Ζ Σ Η Κ Ο Πάγηα 67,700 Κεθάιαην Απνζέκαηα Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα 1,033 Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα Υξεψζηεο 918 Πξνκεζεπηέο Γηαζέζηκα-Σακείν 225,062 Πηζησηέο 90, ,00 0 ΚέξδεΠξνεγνχκελεοΥξή ζεο ΚέξδεΥξήζεο 80, ,11 2 ΤΝΟΛΟ 294,712 ΤΝΟΛΟ 294,7 12 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 32

34 Πσιήζεηο Eκπνξεπκάησλ 130,612 Πσιήζεηο πξνηφλησλ Κφζηνο εκπνξεπκάησλ 4,500 Κφζηνο πξνηφλησλ Μηθηφθέξδνο 126,112 ηαζεξά έμνδα 27,500 Μεηαβιεηά έμνδα 4,500 χλνιν εμφδσλ 32,000 Κέπδορ 94,112 Παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ κεηαβιεηψλ εμφδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηζνινγηζκνχ ηνπ 1 νπ έηνπο, ε νπνία ζα ζρνιηαζζεί ζην επφκελν θεθάιαην. Δπίζεο αλακέλεηαη θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, θαζψο ε επηρείξεζε απνθηάεη πιένλ θήκε θαη πην εχθνια λένη πειάηεο ζα ηελ εκπηζηεπηνχλ. Σν θέξδνο ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά γηα ην 2 ν έηνο απμάλεηαη θαηά 13,500, ζε ζρέζε κε ην 1 ν έηνο. 33

35 5.2.2 Σηαζεξά θαη κεηαβιεηά έμνδα ηνλ Πίλαθαο παξνπζηάδνληαη ηα ζηαζεξά θαη ηα κεηαβιεηά έμνδα φπσο εθηηκήζεθαλ γηα ην 2 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Πίνακαρ 7. Λειηοςπγικά έξοδα 2 ος έηοςρ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΣΑΘΔΡΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ 1 ΜΙΘΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 27,000 2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 500 ΜΔΣΑΒΛΖΣΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ 1 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 3,000 2 ΠΑΓΙΔ ΓΔΚΟ 1,500 ΤΝΟΛΟ 32,000 Δθηηκάηαη αχμεζε ησλ εμφδσλ κεηαθνξψλ θαηά 500 ζε ζρέζε κε ην 1 ν έηνο ιφγσ ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο Νεθξό ζεκείν ηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ην λεθξφ ζεκείν, φπσο απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ην 2 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 34

36 Πίνακαρ 8. Νεκπό ζημείο 2 ος έηοςρ ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ ΠΩΛΗΔΙ 130,613 ΣΑΘΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ 27,500 ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΓΑΠΑΝΔ 9,000 ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ 29,535 ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ (% ησλ πσιήζεσλ) ΑΝΑΛΤΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ % - Ωο Πξνο Πσιήζεηο % Ωο Πξνο Μεηαβιεηέο Γαπάλεο % 1, Γηα ην 2 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ην λεθξφ ζεκείν είλαη 22.61% ησλ πσιήζεσλ έλαληη ηνπ 1 νπ έηνπο πνπ ήηαλ ζην 25.44%. Απηή ε κείσζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαζψο δείρλεη φηη επηηπγράλεηαη θέξδνο κε κηθξφηεξν πνζνζηφ πσιήζεσλ απφ φηη ζην 1 ν έηνο ιεηηνπξγίαο. 35

37 Κέξδνο ζε κεηαβνιή ηηκώλ ηωλ πωιήζεωλ ην ρήκα 7 παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ησλ θεξδψλ θαη ησλ πσιήζεσλ ζπλαξηήζεη ηε κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ θαηά ±10%, γηα ην 2 ν έηνο. Παξαηεξείηαη μαλά ζεηηθή γξακκηθή εμάξηεζε θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο κε ηηο δχν επζείεο λα έρνπλ κεηαηνπηζζεί ειαθξψο πξνο ηα πάλσ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. (9000 ηεκάρηα έλαληη 8000). σήμα 7. Μεηαβολή κεπδών και πυλήζευν 2 ος έηοςρ Πωιήζεηο εκπνξεπκάηωλ ην ρήκα 8 παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ ζε ρηιηάδεο Δπξψ αλά κήλα ηνπ 2 νπ έηνπο. Σα έζνδα είλαη ζαθψο απμεκέλα, εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο δήηεζεο ζε πξντφληα πνπ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη. Γεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηηο πεξηφδνπο Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο θαη Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο παξαηεξείηαη μαλά ηνπο κήλεο απηνχο, απμεκέλε δήηεζε ιηπαζκάησλ. 36

38 σήμα 8. Πυλήζειρ εμποπεςμάηυν 2 ος έηοςρ Αξιολόγηζη εμποπεςμάηυν ηνλ Πίλαθαο 99 παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ην 2 ν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. έηνο Πίνακαρ 9. Αξιολόγηζη εμποπεςμάηυν 2 ος έηοςρ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣ ΠΟΟΣΖ ΣΕΗΡ ΚΟΣ Μ.ΚΔΡΓ % % Α ΣΑ Ο Ο Ο ΣΕΗΡΟ Μ.ΚΔΡΓΟ ΛΤΜΜΑΣΟΛΑ ΠΖ 9, ,6 13 4, , ΤΝΟΛΑ 130,6 13 4, , Αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ 9,000 ηεκάρηα ηα ησλ 40 kg (έλαληη ησλ 8,000 ηεκαρίσλ ηνπ 1 νπ έηνπο), ηα νπνία ηζνδπλακνχλ ζε 360 tn ιηπάζκαηνο. Ο ζπλνιηθφο ηδίξνο γηα ην 2 ν έηνο ζα είλαη 130,

39 Φξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνλ Πίλαθαο παξνπζηάδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο γηα ην 2 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Πίνακαρ 10. Υπημαηοοικονομικοί δείκηερ 2 ος έηοςρ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ Α. ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 1. Κπθινθνξηαθήο (%) 3.38 (ενεπγηηικό-πάγια/βπασ.ςποσπεώζειρ) 2. Άκεζεο (%) 3.37 (πελάηερ+διαθέζιμα/βπασ.ςποσπεώζειρ) Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 1. Απνζεκάησλ (εκέξεο) 0 (κόζηορ πυληθ/μέζο απόθεμα) 2. Απαηηήζεσλ (εκέξεο) 3 (απαιηήζειρ/πυλήζειρ) 3. Πηζηψζεσλ πξνκεζεπηψλ (εκέξεο) 0 (ππομηθεςηέρ/αγοπέρ) Γ. ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 1. πλνιηθήο (%) (ζςν.ςποσπεώζευν/ενεπγηηικό) 2. Μεζνκαθξνπξφζεζκεο (%)

40 (μεζομακποππόθεζμα δάνεια/ενεπγηηικό) Γ. ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 1. Ιδίσλ θεθαιαίσλ (%) (αποηελέζμαη/ίδια κεθάλαια) 2. πλνιηθψλ (%) (αποηελέζμαηα/ίδια+ξένα κεθάλαια) 3. Πσιήζεσλ (%) (αποηελέζμαηα/πυλήζειρ) Παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα ζπγθξηηηθά κε ην 1 ν έηνο, γεγνλφο πξνζνδνθφξν γηα ηελ επηρείξεζε. Η δαλεηαθή επηβάξπλζε κεηψλεηαη φπσο είλαη ινγηθφ θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θαη ηέινο απμάλνληαη νη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζην 2 ν έηνο Φξεκαηνξξνέο ηνλ ρήκα 9 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο ρξεκαηνξξνέο ηηο επηρείξεζεο γηα ην 2 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Παξαηεξείηαη πσο γηα ηνπο κήλεο Ινχλην, Οθηψβξε θαη Γεθέκβξε νη ρξεκαηνξξνέο είλαη αξλεηηθέο. Σν γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηηο ηδηαίηεξα ρακειέο πσιήζεηο ζηνπο κήλεο απηνχο, αιιά θπξίσο ζηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ πνπ είρε παξζεί ζηελ αξρή ηνπ 1 νπ έηνπο. εκεηψλεηαη φηη κε ηηο δφζεηο ησλ κελψλ απηψλ πξνβιέπεηαη θαη ε ηειηθή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ. Οη ρξεκαηνξξνέο φκσο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη γηα ην 2 ν έηνο είλαη ζεηηθέο. 39

41 σήμα 9. ςνολικέρ σπημαηοπποέρ 2 ος έηοςρ Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη ρξεκαηνξξνέο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ γηα ην έηνο απηφ ζηα ρήκαηα 10 θαη 11. ρεηηθά κε ηηο εηζπξάμεηο, ην δάλεην δελ εκθαλίδεηαη πιένλ ζην δηάγξακκα, ελψ νη εηζπξάμεηο αθνξνχλ κφλν ηνπο θφξνπο θαη ηηο πσιήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ. ηελ πεξίπησζε ησλ πιεξσκψλ, απνπζηάδεη ε επηβάξπλζε γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. σήμα 10. Υπημαηοπποέρ ειζππάξευν 2 ος έηοςρ 40

42 σήμα 11. Υπημαηοπποέρ πληπυμών 2 ος έηοςρ Σπλάξηεζε θέξδνπο ην ρήκα 12 πεξηγξάθνληαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ πνζνζηνχ ζην νπνίν έρνπλ θζάζεη νη πσιήζεηο γηα ην 2 ν έηνο. Η ζεηηθή γξακκηθή εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ παξακέλεη, ελψ ην ζεκείν φπνπ κεδελίδνληαη ηα θέξδε κηθξαίλεη ζε πνζνζηφ, θαζψο ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θαη ηα πάγηα θφζηε βάξπλαλ πεξηζζφηεξν ην 1 ν έηνο. σήμα 12. ςνάπηηζη κέπδοςρ 2 ος έηοςρ 41

43 5.3 3 ο Έηορ Ιζνινγηζκόο ηνλ Πίλαθαο παξνπζηάδεηαη ν ηζνινγηζκφο ηνπ 3 νπ έηνπο ηεο επηρείξεζεο. Πίνακαρ 11. Ηζολογιζμόρ 3 ος έηοςρ Η Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο Δ Ν Δ Ρ Γ Ζ Σ Η Κ Ο Π Α Θ Ζ Σ Η Κ Ο Πάγηα 67,700 Κεθάιαην Απνζέκαηα Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα Υξεψζηεο Πξνκεζεπηέο Γηαζέζηκα-Σακείν 331,013 Πηζησηέο 90,00 0 5,000 Κέξδε Πξνεγνχκελεο Υξήζεο Κέξδε Υξήζεο 174, ,0 00 ΤΝΟΛΟ 398,713 ΤΝΟΛΟ 398,7 13 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 42

44 Πσιήζεηο Eκπνξεπκάησλ 170,000 Πσιήζεηο πξνηφλησλ Κφζηνο εκπνξεπκάησλ 6,000 Κφζηνο πξνηφλησλ Μηθηφθέξδνο 164,000 ηαζεξά έμνδα 30,500 Μεηαβιεηά έμνδα 4,500 χλνιν εμφδσλ 35,000 Κέπδορ 129,000 ην ηέινο ηνπ 2 νπ έηνπο νινθιεξψζεθε ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θαη επνκέλσο αλακέλνληαη κεγαιχηεξα θέξδε. Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη αχμεζε ησλ θεξδψλ θαηά 35,000 γηα ην 3 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σέινο εθηηκάηαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη αλακέλεηαη αχμεζε ησλ ζηαζεξψλ εζφδσλ, ζέκα ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζην επφκελν θεθάιαην. 43

45 Σηαζεξά θαη κεηαβιεηά έμνδα ηνλ Πίλαθαο 1212 παξνπζηάδνληαη ηα ζηαζεξά θαη ηα κεηαβιεηά έμνδα ηεο επηρείξεζεο φπσο εθηηκήζεθαλ γηα ην 3 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Πίνακαρ 12. Λειηοςπγικά έξοδα 3 ος έηοςρ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΣΑΘΔΡΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ 1 ΜΙΘΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 30,000 2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 500 ΜΔΣΑΒΛΖΣΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ 1 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 3,000 2 ΠΑΓΙΔ ΓΔΚΟ 1,500 ΤΝΟΛΟ 35,000 Δθηηκάηαη αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ ππαιιήισλ θαηά 3,000 ζε ζρέζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα έηε ιφγσ απφθηεζεο εκπεηξίαο ησλ παξαπάλσ. 44

46 Νεθξό ζεκείν ηνλ Πίλαθαο παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ φπσο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην 3 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Πίνακαρ 13. Νεκπό ζημείο 3 ος έηοςρ ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ ΠΩΛΗΔΙ 170,10 0 ΣΑΘΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ 30,500 ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΓΑΠΑΝΔ 10,500 ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ 32,508 ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ (% ησλ πσιήζεσλ) ΑΝΑΛΤΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ % - Ωο Πξνο Πσιήζεηο %

47 - Ωο Πξνο Μεηαβιεηέο Γαπάλεο % 1, Γηα ην 3 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ην λεθξφ ζεκείν είλαη % ησλ πσιήζεσλ έλαληη ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο Κέξδνο ζε κεηαβνιή ηηκώλ ηωλ πωιήζεωλ ην ρήκα 13 παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ησλ θεξδψλ θαη ησλ πσιήζεσλ ζπλαξηήζεη ηε κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ θαηά ±10%, γηα ην 3 ν θαη ηειεπηαίν έηνο. Παξαηεξείηαη θαη πάιη ζεηηθή γξακκηθή εμάξηεζε θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο κε ηηο δχν επζείεο λα έρνπλ κεηαηνπηζζεί αθφκα πην πάλσ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε. (10000 ηεκάρηα έλαληη 9000 θαη 8000 γηα ην 2 ν θαη 1 ν έηνο αληίζηνηρα). σήμα 13. Μεηαβολή κεπδών και πυλήζευν 3 ος έηοςρ Πωιήζεηο εκπνξεπκάηωλ ην ρήκα 14 παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ ζε ρηιηάδεο Δπξψ αλά κήλα ηνπ 3 νπ έηνπο. Σα έζνδα είλαη ζαθψο απμεκέλα, εμαηηίαο ηεο κέγηζηεο δήηζεο ζε πξντφληα πνπ 46

48 πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη γηα ην ηειεπηαίν έηνο. Γεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηηο πεξηφδνπο Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο θαη Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο παξαηεξείηαη μαλά ηνπο κήλεο απηνχο, απμεκέλε δήηεζε ιηπαζκάησλ. σήμα 14. Πυλήζειρ εμποπεςμάηυν 3 ος έηοςρ Αμηνιόγεζε εκπνξεπκάηωλ ηνλ Πίλαθα 14 παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ην 3 ν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. έηνο Πίνακαρ 14. Αξιολόγηζη εμποπεςμάηυν 3 ος έηοςρ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣ ΠΟΟΣΖ ΣΕΗΡ ΚΟΣ Μ.ΚΔΡΓ % % Α ΣΑ Ο Ο Ο ΣΕΗΡΟ Μ.ΚΔΡΓΟ ΛΤΜΜΑΣΟΛΑ ΠΖ 10, ,0 00 6, , ΤΝΟΛΑ 170,0 00 6, , Αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ 10,000 ηεκάρηα ησλ 40 kg, ηα νπνία ηζνδπλακνχλ ζε 400 tnιηπάζκαηνο. Ο ζπλνιηθφο ηδίξνο γηα ην 3 ν έηνο είλαη 164,000. Οη ηηκέο απηέο είλαη αλακελφκελεο θαζψο ε επηρείξεζε απνθηάεη κε ηνλ θαηξφ θήκε θαη αλακέλεηαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο λα ηελ εκπηζηεπηνχλ. 47

49 Φξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνλ Πίλαθαο5 παξνπζηάδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο γηα ην 2 ν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. έηνο Πίνακαρ 45. Υπημαηοοικονομικοί δείκηερ 3 ος έηοςρ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ Α. ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 1. Κπθινθνξηαθήο (%) 3,89 (ενεπγηηικό-πάγια/βπασ.ςποσπεώζειρ) 2. Άκεζεο (%) 3,76 (πελάηερ+διαθέζιμα/βπασ.ςποσπεώζειρ) Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 1. Απνζεκάησλ (εκέξεο) 0 (κόζηορ πυληθ/μέζο απόθεμα) 2. Απαηηήζεσλ (εκέξεο) 3 (απαιηήζειρ/πυλήζειρ) 3. Πηζηψζεσλ πξνκεζεπηψλ (εκέξεο) 0 (ππομηθεςηέρ/αγοπέρ) Γ. ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 1. πλνιηθήο (%) 1.25 (ζςν.ςποσπεώζευν/ενεπγηηικό) 2. Μεζνκαθξνπξφζεζκεο (%)

50 (μεζομακποππόθεζμα δάνεια/ενεπγηηικό) Γ. ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 1. Ιδίσλθεθαιαίσλ (%) (αποηελέζμαη/ίδια κεθάλαια) 2. πλνιηθψλ (%) (αποηελέζμαηα/ίδια+ξένα κεθάλαια) 3. Πσιήζεσλ (%) (αποηελέζμαηα/πυλήζειρ) Φξεκαηνξξνέο ηνλ ρήκα 15 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο ρξεκαηνξξνέο ηηο επηρείξεζεο γηα ην 3 ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Παξαηεξείηαη πσο γηα ηνπο κήλεο Ινχλην, Οθηψβξε θαη Γεθέκβξε νη ρξεκαηνξξνέο είλαη αξλεηηθέο, φπσο ζπλέβε ζην 2 ν έηνο. Σν γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηηο ηδηαίηεξα ρακειέο πσιήζεηο ζηνπο κήλεο απηνχο. Οη ρξεκαηνξξνέο φκσο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη γηα ην 3 ν έηνο είλαη ζεηηθέο. σήμα 15. ςνολικέρ σπημαηοπποέρ 3 ος έηοςρ 49

51 Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη ρξεκαηνξξνέο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ γηα ην έηνο απηφ ζηα ρήκαηα 16 θαη 17. ρεηηθά κε ηηο εηζπξάμεηο, ην δάλεην δελ εκθαλίδεηαη θπζηθά νχηε ζην δηάγξακκα απηφ, ελψ νη εηζπξάμεηο αθνξνχλ κφλν ηνπο θφξνπο θαη ηηο πσιήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ. ηελ πεξίπησζε ησλ πιεξσκψλ, απνπζηάδεη θαη πάιη ε επηβάξπλζε γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. σήμα 16. Υπημαηοπποέρ ειζππάξευν 3 ος έηορ 50

52 σήμα 17. Υπημαηοπποέρ πληπυμών 3 ος έηορ Σπλάξηεζε θέξδνπο ην ρήκα 18 πεξηγξάθνληαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ πνζνζηνχ ζην νπνίν έρνπλ θζάζεη νη πσιήζεηο γηα ην 3 ν έηνο. Η ζεηηθή γξακκηθή εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ παξακέλεη, ελψ ην ζεκείν φπνπ κεδελίδνληαη ηα θέξδε είλαη πιεφλ κηθξφηεξν ηνπ 20%, δειαδή ηνπ 1/5 ησλ πσιήζεσλ, θαζψο απμήζεθε ηφζν ε πνζφηεηα, φζν θαη ε ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. 51

53 σήμα 18. ςνάπηηζη κέπδοςρ 3 ος έηοςρ Σπγθεληξωηηθά απνηειέζκαηα θέξδνπο ηφρνο ησλ ηξηψλ εηαίξσλ ηεο Shit Happens Ο.Δ. είλαη ε επίηεπμε θέξδνπο ηνπιάρηζηνλ επξψ ην ρξφλν, δειαδή ην ρξφλν γηα ηνλ θαζέλα. Παξάιιεια, ζα θαιχπηνληαη ηα έμνδα ηεο πάγηαο επέλδπζεο, ηα ιεηηνπξγηθά, ηα ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά έμνδα, νη πξψηεο χιεο θαη ζίγνπξα ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Σα ηειηθά ζελάξηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζίαζαλ αηζηφδνμα απνηειέζκαηα θαη νη ζηφρνη νπζηαζηηθά ππεξθαιχθζεθαλ. Σα θέξδε ινηπφλ ηεο επηρείξεζεο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 19 θαη είλαη: ηνλ 1 ν ρξφλν, ην 2 ν θαη ηνλ 3 ν. 52

54 σήμα 19. Κέπδη επισείπηζηρ ανά έηορ. 6. ςμπεπάζμαηα και μελλονηικέρ ζκέτειρ Όπσο είλαη θαλεξφ ε εηαηξία Shit Happens Ο.Δ απνηειεί κηα θαηλνηφκα ηδέα θαη ε αθξηβήο εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο ζρεδίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηελ εδξαηψζεη ζηνλ ηνκέα. ην ρήκα 19 παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Η ηάζε αχμεζεο ησλ θεξδψλ είλαη θαλεξή θαη απνηειεί απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο πγείαο ηεο εηαηξίαο. Γλσξίδνληαο ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, ε Shit Happens Ο.Δ έρεη επηθεληξσζεί ζηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηεο, θαζψο θαη ζηελ άςνγε ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο ηεο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηε βφξεηα Διιάδα θαη ζηαζεξνπνηψληαο ηηο πσιήζεηο ζην κέγηζην δπλαηφ ζεκείν, ζηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη ε επέθηαζε ηεο θαη ζε άιιεο γεσξγηθέο πεξηνρέο ηηο Διιάδαο θαη καθξνπξφζεζκα θαη ζε άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο νη νπνίεο αλαδεηνχλ πνηνηηθφ θαη θζελφ νξγαληθφ ιίπαζκα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο. Σέινο ππάξρνπλ ζθέςεηο γηα ηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο απφ άπνςε παξαγφκελσλ πξντφλησλ, θαζψο ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε γίλεηαη κεξηθή αμηνπνίεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο έπεηηα απφ πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία ηεο. Δθαξκφδνληαο δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία, πξντφληα κεγαιχηεξεο αμίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθχςνπλ, απνθέξνληαο πεξηζζφηεξα θέξδε ζηε εηαηξία. Σέηνηνπ είδνπο επεθηαηηθέο θηλήζεηο είλαη αξθεηά ειπηδνθφξεο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ξηςνθίλδπλεο, κε απνηέιεζκα ηελ ελδειερή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηερλν-νηθνλνκηθή κειέηε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνχ απνηειέζκαηνο. 53

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε To πξόβιεκα ηεο Αλαδήηεζεο Γνζέληνο δεδνκέλσλ, ι.ρ. ζε Πίλαθα (P) Χάρλσ λα βξσ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν (key) Αλ ν πίλαθαο δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο Γξακκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα