ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΑΚΗΗ. Πτυχιακή εργαςία του ΚΟΤΡΜΠΕΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΑΚΗΗ. Πτυχιακή εργαςία του ΚΟΤΡΜΠΕΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΑΚΗΗ Πτυχιακή εργαςία του ΚΟΤΡΜΠΕΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Φοιτητή του Τμήματοσ Επιςτήμησ Φυςικήσ Αγωγήσ & Αθλητιςμοφ ΘΕΜΑ:ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕ, ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ Ε ΑΝΑΒΑΕΙ Ε ΤΨΟΜΕΣΡΟ Επιβλζπων καθηγητήσ : Κοσμάς Χριστούλας, Αν. Καθηγητής ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2015

2 Εηζαγσγή Πξηλ θηάζνπκε ζηελ αγσληζηηθή πνδειαζία, πάλσ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε παξαθάησ κειέηε, όζνλ αθνξά δηαθνξέο ζε αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο πξηλ θαη κεηά από δύν αγώλεο αλάβαζεο (επίπεδν ζάιαζζαο vsπςόκεηξν), επηζεκαίλεηαη ε δηαδνρηθή εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνδειάηνπ θαη ηεο πνδειαζίαο, σο θαζεκεξηλή ρξήζε κεηαθίλεζε, σο κνξθή άζθεζεο, σο ρόκπη, σο επάγγεικα. Από ην 1817,όπνπ ν βαξόλνο VonDrais εθεύξε ην Draisine, γλσζηό θαη σο «runningmachine» ή θαη «HobbyHorse» μεθίλεζαλ ηα πξόηππα ηνπ πνδειάηνπ.ξύιηλε θαηαζθεπή κε δύν ηξνρνύο θαη κε ηηκόλη ζηελνπνία κπνξνύζε λα θαζίζεη ν αλαβάηεο θαη λα ζπξώμεη κε ηα πόδηα ζην έδαθνο. Αξγόηεξα ην 1860 ν ΓάιινοKirkpatrickMacMillan πξόζζεζε καληβέια κε πεηάιηα ζηνλ κπξνζηά ηξνρό, έηζη ώζηε ν αλαβάηεο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα κε ηελ ηζνξξνπία, λα κεηαθηλεζεί ρσξίο λα έρνπλ επαθή ηα πόδηα κε ην έδαθνο. Επίζεο έθαλε κεγαιύηεξν ηνλ κπξνζηά ηξνρό γηα λα πεηύρεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. ηελ ζπλέρεηα έγηλαλ αξθεηέο αιιαγέο από ηνπο PierreMichaux, JamesStarley,όζνλ αθνξά ηνπο ηξνρνύο ηελ γεσκεηξία ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ην ζύζηεκα κεηάδνζεο. Ταπηόρξνλα κπήθε ε ηδέα ηεο δηεμαγσγήο αγώλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ. Έηζη, ην 1868 δηεμήρζε γηα πξώηε θνξά πνδειαηηθόο αγώλαο κε απόζηαζε 1200κ ζηελ Γαιιία.ε απηόλ ηνλ αγώλα, ν PierreMichauxδηαθήκηζε ηελ εηαηξία ηνπ, ε νπνία ήηαλ εηαηξία παξαγσγήο πνδειάησλ.η ηάζε ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ησλ αγώλσλ ζηελ πνδειαζία, μεθίλεζε από ηνλ ίδην ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. ηελ ζπλέρεηα δηνξγαλώλνληαλ αγώλεο δξόκνπ ζε δηάθνξα κέξε, θαζώο θαη ζε πίζηα, ελώ νη πνδειάηεο πνιιέο θνξέο ζπκκεηείραλ γηα ρξεκαηηθά έπαζια, γηα δηάθνξα αγαζά ή γηα έλα ζπκβνιηθό έπαζιν. 1

3 To 1869, έγηλε ν πξώηνο αγώλαο δξόκνπ, θαιύπηνληαο απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν πόιεηο κε ληθεηή πάιη ηνλ JamesMoore. (123km, 10hrs40min) Μεηά από δεθαπέληε ρξόληα, ν JohnKempStarley ην 1885, θαηαζθεύαζε ην πξώην πνδήιαην γλσζηό σο «safetybike» ην νπνίν είρε ίζνπ κεγέζνπο ηξνρνύο θαη ζύζηεκα κεηάδνζεοζηνλ πίζσ ηξνρό. Λίγν πην κεηά ν JohnDunlopπξόζζεζε ειαζηηθά κε ηα νπνία ππήξρε πην νκαιή κεηαθίλεζε. Τν πνδήιαην είρε γίλεη έλα ρξήζηκν «εξγαιείν», θπξίσο όζνλ αθνξάηελ κεηαθίλεζε. Αξρέο ηνπ 1890, ην άζιεκα άξρηζε λα γίλεηαη από ηα πην δεκνθηιή, αθνύ είραλ ήδε δηνξγαλσζεί θαη ζπλέρηδαλ κε ηνλ ρξόλν, αξθεηνί αγώλεο, νη νπνίνη είλαη κέρξη θαη ζήκεξα από ηνπο πην γλσζηνύο: Milan-Turin(πξώηε δηνξγάλσζε ην 1876), Liege- Bostone-Liege(πξώηε δηνξγάλσζε ην 1892), Paris-Roubaix (πξώηε δηνξγάλσζε ην 1896). ηελ πνξεία, μεθίλεζε θαη ε ίδξπζε ζσκαηείσλ. To παιαηόηεξν πνδειαηηθό ζσκαηείν ζηηο ΗΠΑ, είλαη ην St.LouisCyclingClub. Με ιεηηνπξγία από ην 1887 θαη ρνξεγώληαο αγώλεο, από ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηνπ. Μεηά από ηηο παξαπάλσ δηνξγαλώζεηο ν θόζκνο απνδέρηεθε ηελ πνδειαζία, σο κνξθή άζθεζεο. Παξάιιεια, είρε γίλεη θαη έλα κέζν κεηαθίλεζεο γηα ηελ δνπιεηά, γηα πξνζσπηθήρξήζε. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα,ην πνδήιαην έπαηδε ζεκαληηθό ξόιν θπξίσο ζηελ Επξώπε, γηα ηελ κεηαθίλεζε, αθνύ ζηελ Ακεξηθή γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα πξνηηκήζεθαλ πεξηζζόηεξν ηα απηνθίλεηα.επίζεο, ζηελ Επξώπε ε πνδειαζία πήξε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή, αθνύ πιένλ ην πνδήιαην ην ρξεζηκνπνηνύζε θάπνηνο σο κνξθή άζθεζεο, αλαςπρήο, ζε ζπκκεηνρή ζε αγώλεο, θαη σο κέζν κεηαθνξάο ή θαη πεξηήγεζεο. Ωο πξνο ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ πνδειάηνπ παξάιιεια, ην εθεπξέζεθε ζηελ Γαιιία ην ληεξαγηέξ, έηζη ππήξρε δπλαηόηεηα αιιαγήο ηαρπηήησλ. Μέρξη ηόηε ηα πνδήιαηα ήηαλε singlespeed. Γηα απηό θαη ην 1930 πνπ πξώηνρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ληεξαγηέξ ζε αγώλεο πνδειαζίαο, νη ρξόλνη (ζηνπο αγώλεο), έπεζαλ δξακαηηθά. 2

4 Παξαθάησ, αλαθέξνληαη νη πην ζεκαληηθέο δηνξγαλώζεηο όπσο θαη ε εμέιημε ηεο παγθόζκηαο νκνζπνλδίαο κε ηηο ρξνλνινγίεο, αλαθνξηθά: Σν 1893, πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα πίζηαο. Σν 1896, νη πξώηνη νιπκπηαθνί αγώλεο πνδειαζίαο όπνπ θαη έιαβαλ κέξνο ζηελ Αζήλα, κε ληθεηή ηνλ Έιιελα αζιεηή Αξηζηείδε Κσλζηαληηλίδε. ηεο 14 Απξηιίνπην 1900, ηδξύζεθε ζηελ Γαιιία ε παγθόζκηα νκνζπνλδία πνδειαζίαο, από ηηο νκνζπνλδίεο πνδειαζίαο ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ειβεηίαο θαη ησλ ΗΠΑ. Σν 1903, δηνξγαλώζεθε ν πξώηνο γύξνο ηεο Γαιιίαο (εμαήκεξνο αγώλαο 1500κηιίσλ), κέζα από ηνλ νπνίν ην άζιεκα άξρηζε λα γίλεηαη αθόκε πην δεκνθηιέο. Σν 1909,δηεμήρζε ν πξώηνο γύξνο Ιηαιίαο. Αξγόηεξα ζηελ Ακεξηθή ην ε πνδειαζία πίζηαο είρε γίλεη ην πην δεκνθηιέο sport. 1921,πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα δξόκνπ (amateur). 1927,πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα δξόκνπ (professional). To 1902,εκθάληζε ηνπ cyclocrossζηελ Γαιιία. Οη αγώλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγσλίζκαηνο μεθίλεζαλ ην 1920 θαη ην πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα cyclocrossην Σν 1956, πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα indoor. Σν , έγηλε εκθαλήο ε ηάζε γηα ηελ πνδειαζία ζην βνπλό. 3

5 Σν 1965, ε νκνζπνλδία ίδξπζε δύν επηκέξνπο νξγαληζκνύο. Οέλαοήηαλ International Amateur Cycling Federation (FIAC) όπνπέδξαείρεηελρώκεθαηνάιινο International Professional Cycling Federation (FICP) κεέδξαηνβέιγην. Σν 1969 ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο UCI,κεηαθέξζεθαλ από ηελ Γαιιία ζηελ Γέλνβα (Ειβεηία). Σν 1982, πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα BMX. Σν 1990, πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα MTB. To 1992, επαλέληαμε ηεο FIAC θαη FICP ζηελ UCI κε έδξα ηελ Λσδάλε (Ειβεηία). Σν 1993, πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα BMX. Σν 1996, ην MTB γίλεηαη νιπκπηαθό sport(atlanta 1996). To 2002, εuci κεηαθέξεηαη ζηελ Αίγιε (Ειβεηία). Σν 2008, ην BMX γίλεηαη νιπκπηαθό sport. Πιένλ ν 21 νο αηώλαο, δηαθξίλεηαη κηα ζπλερήο βειηίσζε όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία ησλ πνδειάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ. Έρνπλ πιένλ θαηαζθεπαζηεί πιαίζηα, ηα νπνία είλαη πην αεξνδπλακηθά, πην ειαθξηά θαη πην άθακπηα. Υξεζηκνπνηνύληαη πιηθά όπσο ηα αλζξαθνλήκαηα. Αιιαγέο ηαρπηήησλ, γίλνληαη ζήκεξα κε ειεθηξηθή ππνβνήζεζε, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί όξγαλα πνπ κεηξνύλ ηελ ηαρύηεηα αθόκε θαη ηελ δύλακε ηνπ αλαβάηε. Απηό πνπ βξίζθεηαη ζε ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξν από ηα ππόινηπα αγσλίζκαηα ηεο πνδειαζίαο ζήκεξα, είλαη ε πνδειαζία δξόκνπ. Σν πιήζνο ησλ εξαζηηερληθώλ νκάδσλ «cycling-clubs» παγθνζκίσο είλαη πνιύ κεγάινζε αξηζκό, όπσο θαη ην πιήζνο ησλ επαγγεικαηηθώλ νκάδσλ. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πάλσ από εθαηό 4

6 επαγγεικαηηθέο νκάδεο continental ζε όιν ηνλ θόζκν, 20 pro-continental θαη 18 νκάδεο ζηελ θαηεγνξία worldtour. Οη αγώλεο πιένλ είλαη κηθξόηεξνη ζε απόζηαζε από 500kmπνπ ππήξραλ παιαηόηεξα. Τπάξρνπλ κέρξη θαη ζήκεξα ειάρηζηνη αγώλεο, κε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 250km,όπσο ην Paris-Roubaix(300km) θαη ην Milan-SanRemo(300km).Αιιά θαη άιινη κνλνήκεξνη αγώλεο όπσο GirodiLombardia(1905),Liege-Bostone- Liege(1892),πνπ ε λίθε είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. OΓύξνο ηεο Γαιιίαο ζήκεξα, δηεμάγεηαη ζε ηξεηο εβδνκάδεο (21 κέξεο) θαη εμαθνινπζεί λα είλαη κέρξη θαη ζήκεξα ην κεγαιύηεξν event ηνπ αζιήκαηνο, αλ όρη όισλ ησλsport. Ίζεο απόζηαζεο είλαη ν Γύξνο Ιηαιίαο θαη Ιζπαλίαο.Πεξίπνπ (3500km). ηελ πνδειαζία πίζηαο ππάξρεη εμίζνπ κεγάιν ελδηαθέξνλαπό ην θνηλό, θπξίσο ζηνπο νιπκπηαθνύο αγώλεο αιιά θαη ζηνπο κέρξη θαη ζήκεξα αγώλεο SixDayCompetitions.Τπάξρνπλ νκάδεο επαγγεικαηηθέο, κε θύξην ζηόρν ηνπο αγώλεο πίζηαο θαη άιιεο ηνπο αγώλεο mountainbike,ην νπνίν αλαδεηθλύεηαη κέρξη θαη ζήκεξα θαη είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν. ήκεξα ηα εξαζηηερληθά πνδειαηηθά ζσκαηεία, θηάλνπλ λα μεπεξλνύλ ηα 1000, ζε κία κόλν ρώξα.φπζηθά ππάξρνπλ θαη ρώξεο όπνπ δελ ππάξρεη κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αγγιία ζήκεξα ππάξρνπλ πάλσ από 1800 cyclingclubs. Πνιιά από απηά έρνπλ ζηόρν ηελ αλάδεημε λέσλ ηαιέλησλθαη ηελ εμέιημή ηνπο, άιια έρνπλ ζηόρν ηελςπραγσγία θαη ηελ ειεύζεξε άζθεζε θαη άιια εζηηάδνληαη ζηελ αγσληζηηθή πνδειαζία. Έηζη ινηπόλ, ζήκεξα ην πνδήιαην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεηαθίλεζεο, αιιά θαη γηα ηελ κεηαθίλεζε πξνο ηελ δνπιεηά, θαζώο απηόο ν ηξόπνο κεηαθίλεζεο πεξηέρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Όζνλ αθνξά ηελ πγεία, θαίλεηαη όηη είλαη ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη εηδηθά ζηελ κεηαθίλεζε κε ην πνδήιαην, ζε αληίζεζεκε ηελ κεηαθίλεζε κε ηα πόδηα (PennyGordon-Larsen, PhD; JanneBoone-Heinonen, PhD; SteveSidney, MD, MPH; BarbaraSternfeld, PhD; DavidR. JacobsJr, PhD; CoraE. Lewis, MD, ActiveCommutingandCardiovascularDiseaseRisk. 2009). 5

7 Πνδειαζία θαη πγεία Είλαη θαλεξό, όηη ε πνδειαζία είλαη κηα κνξθή θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε νπνία εληζρύεη απνηειεζκαηηθά ηελ θαξδην-αλαπλεπζηηθή θαη κεηαβνιηθή ιεηηνπξγία ζε όιν ην ζώκα ζε έλα κεγάιν εύξνο έληαζεο, ην νπνίν νδεγεί ζε πνιιάπηζαλά νθέιε. Γηα απηό άιισζηε, δελ είλαη έθπιεμε όηη ε πνδειαζία έρεη αλαγλσξηζηεί κε κεγάιε ζεκαζία, γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκόζηαο πγείαο. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ γίλεη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελεξγεηηθή κεηαθίλεζε κε ηα πόδηα ή κε πνδήιαην.(e.g. Wagner et al., 2001; Hu et al., 2003; Hu et al., 2005; Nakanishi & Suzuki, 2005; Barengo et al., 2006; Wennberg et al., 2006; Bassett et al., 2008; Gordon-Larsen et al., 2009). Απηέο νη κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε ελεξγεηηθή κεηαθίλεζε κεηώλεη ηνλ θίλδπλν γηα θαξδηαθό επεηζόδην, δηαβήηε ηύπνπ 2, ππέξηαζε θαη παρπζαξθία, θαη βειηηώλεη ηελ θπζηθή θαηάζηαζε. Οι Andersen και Cooper (2011),αξιολόγηςαν τρεισ μελζτεσ ίδιου ενδιαφζροντοσ και δφοαντιπροςωπευτικζσ μελζτεσ και παρείχαν αδημοςίευτα αποτελζςματα από δφο μελζτεσ,που ςκοπό είχαν να εκτιμήςουν τα προνόμια από την ποδηλαςία, ειδικά ςε παιδιά και νζουσ. Συμπζραναν ότι ςε παιδιά, η ποδηλάτηςη για το ςχολείο, αποδίδει ςε καλφτερα επίπεδα φυςικήσ κατάςταςησ, μικρότερουσ κινδφνουσ καρδιακοφ επειςοδίου, ςε ςφγκριςη με την παθητική μεταφορά (για παράδειγμα με αυτοκίνητο) αλλά και με το περπάτημα. ε κηα κειέηε ησλ Boreham θαη Riddoch, (2001),εθηηκήζεθε όηη παηδηά πνπ έρνπλ ζπζηεκαηηθή επαθή κε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα έρνπλ ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο ζε θηλδύλνπο γηα ρξόληεο παζήζεηο. Όπσο επίζεο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο, από ηνπο (Biddle, Gorely θαη Stensel, 2004) θαη (Vlachopoulos, Biddle θαη Fox, 1997). Πνδειαζία θαη πεξηβάιινλ Από ηελ άιιε κεξηά, έλαο παξάγνληαο ηνλ νπνίν επλνεί ε πνδειαζία, είλαη θαη ην πεξηβάιινλ αθνύ δελ είλαη κεραλνθίλεην όρεκα, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη κόιπλζε ζε απηό θαηά ηε κεηαθνξά καο. Αιιά θαη πάιη,ελώ πνιινί ηζρπξίδνληαη όηη ε πνδειαζία κέζα ζηελ θίλεζε επηβαξύλεη ηελ πγεία πεξηζζόηεξν από ηελ κεηαθίλεζε κε απηνθίλεην, ζύκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλε γίλεη, απνδεηθλύεηαη όηη 6

8 θπξίσο ζε αζηηθέο πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη κεγάιε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε - από ηελ ζπγθνηλσλία, από βηνκεραληθέο πεγέο, από παξαγσγή ελέξγεηαο, παξαγσγή ζέξκαλζεο θαη ππάξρνπλ απμεκέλεο ηηκέο ζην δηνμείδην ηνπ αδώηνπ (ΝΟ2), δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα(co), βελδόιην (C6H6) -ε κεηαθίλεζε κε ην πνδήιαην, είλαη πην πγηήο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαθίλεζε κε απηνθίλεην. πγθεθξηκέλα, νη (JetteRank, JensFolkeb, PerHomannJespersen 2001), ζεκηαέξεπλα πνπ έθαλαλ ζηελ πόιε ηεο Κνπεγράγεο, ζύγθξηλαλ ηηο ηηκέο έθζεζεο ζηελ αηκνζθαηξηθή κόιπλζε ζε δύν πνδειάηεο θαη δύν νδεγνύο απηνθηλήησλ δύν θνξέο (ζε δύν δηαθνξεηηθέο εκέξεο), γηα ηέζζεξηο ώξεο. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ ηηο ίδηεο ρξνληθέο ζηηγκέο ζηελ νκάδα ησλ πνδειαηώλ κε ηελ νκάδα ησλ νδεγώλ απηνθηλήηνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή 7.5 ρηιηνκέηξσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κέηξεζεο έδεημαλ όηη νη νδεγνί απηνθηλήησλ, ήηαλ εθηεζεηκέλνη ζηελ 3-4 θνξέο πεξηζζόηεξν, ζηηο δηάθνξεο εθπνκπέο αεξίσλ από ηνπο πνδειάηεο θαη 2 θνξέο πεξηζζόηεξν ζηελ έθζεζε άιισλ κνξίσλ. Λακβάλνληαο ππόςηλ απνηειέζκαηα,εθ ησλ νπνίσλ έδεημαλ, όηη θαηά κέζν όξν νη πνδειάηεο κέζα ζηελ πόιε, έρνπλ ζρεδόλ 2.5 θνξέο πςειόηεξεο ηηκέο ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, εμαθνινπζνύλ νη νδεγνί απηνθηλήησλ λα μεπεξλνύλ ηνπο πνδειάηεο ζηελ έθζεζε ζε βιαβεξέο νπζίεο, θαηά δύν θνξέο. Παξόκνηεο κειέηεο, έρνπλ δείμεη όηη κέζα ζηελ θακπίλα ηνπ απηνθηλήηνπ ππάξρεη κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε δηάθνξσλ βιαβεξώλ αεξίσλ, ζε ζρέζε κε έμσ από απηήλ (Weiseletal., 1996) όπσο θαη ζε ζπγθεληξώζεηο βιαβεξώλ αεξίσλ ζε ιεσθνξεία (Jo θαη Choi, 1996). Εμαηηίαο ηεο έθζεζεο γηα κεγάιν δηάζηεκα ζε δηάθνξνπο ξύπνπο αεξίσλ, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα δεκηνπξγεζεί ρξόληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα (Folinsbee, 1993),ρξόληα πλεπκνληθή θαξδία (Hoeketal., 2002), ελώ ζε κηθξήο δηάξθεηαο έθζεζε, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα γηα βξνγρίηηδα (Karakatsanietal., 2002), νμύ θαξδηαθό επεηζόδην (Urchetal., 2005), άζζκα (KKatsouyanni,GTouloumiC Spix J Schwartz, F Balducci, S Medina, G Rossi, B Wojtyniak, J Sunyer, L Bacharova, J P Schouten, A Ponka, 1997). Πξνζαξκνγέο ζε αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο κε ηελ άζθεζε θαη ηελ πνδειαζία. 7

9 Η κηθξήηθαλόηεηαθαξδηναλαπλεπζηηθήοιεηηνπξγίαο,ζπλδέεηαηκεαπμεκέλεζλεζηκόηεηαθαηλνζεξόηεηα ( BlairSN, KampertJB, KohlHWIII, etal. Influences of cardiorespiratory fitness and other precursors on cardiovascular disease and all-cause mortality in men and women, JAMA 1996), (Schunemann HJ, Dorn J, Grant BJ, et al. Pulmonary function is a longtermpredictor of mortality in the general population: 29-year follow-up of thebuffalo Health Study. Chest 2000;118:656 64). Επίζεο,εέιιεηςεγεληθόηεξαηεοάζθεζεο, ζεσξήζεθεζεκαληηθόαίηηνεμαζζέλεζεοηνπνξγαληζκνύ (NeasLM, SchwartzJ. Pulmonaryfunctionlevelsaspredictorsofmortalityinanational sample of US adults. AmJEpidemiol 1998). Φαίλεηαη όηη είλαη απνδεθηό από δηάθνξεο κειέηεο, όηη απηνί πνπ έρνπλ πςειά επίπεδα δξαζηεξηόηεηαο ζε άζθεζε, ηείλνπλ λα έρνπλ πςειά επίπεδα θπζηθήο θαηάζηαζεο (U.S. DepartmentofHealthandHumanServices. Physical activity and health: a report of the Surgeon General.1996), αιιάθαηκεγαιύηεξεδηάξθεηαζεηεζηθνπώζεσοζεδηάδξνκν (Y J Cheng, C A Macera, C L Addy, F S Sy, D Wieland, S N Blair, 2003), (Dunn AL, Marcus BH, Kampert JB, et al. Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitness: a randomized trial. 1999), (Kohl HW, Blair SN, Paffenbarger RS, et al. A mail survey of physical activity habits as related to measured physical fitness. 1988). Kαηάηελδηάξθεηάηεοεθεβείαοόπνπππάξρεηκίαπεξίνδνοαλάπηπμεοαπμάλνληαη ζεκαληηθά αλαπλεπζηηθέο παξάκεηξνη, όπσο ε βίαηα εθπλεπζηηθή δσηηθή ρσξεηηθόηεηα (FVC) θαη ν βίαηαεθπλεπζηηθόο όγθνο ζην πξώην δεπηεξόιεπην (FEV1) (Burrows B, Cline MG, Knudson RJ, et al. A descriptive analysis of the growth and decline of the FVC and FEV1. Chest1983). ε κία καθξνρξόληα έξεπλα από ηνπο (Y J Cheng, C A Macera, C L Addy, F S Sy, D Wieland, S N Blair, 2003), δηαπηζηώζεθε ζε ειεύζεξα αζινύκελνπο, όηη ππάξρεη κηα αλαινγηθή ζρέζε, κεηαμύ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη θαξδηναλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, κεηξήζεθαλ 4952 άλδξεο θαη 755 γπλαίθεο κε ειηθίεο εηώλ ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο, ζην ρξνληθό δηάζηεκα κε δηαθνξά ηεο πξώηεο κε ηε δεύηεξε κέηξεζε από έμη κήλεο έσο πέληε ρξόληα (ν κέζνο όξνο ήηαλε 18 κήλεο. Οη κεηξήζεηο πεξηιάκβαλαλ αιιαγέο ζε ηξεηο 8

10 αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο (FVC, FEV1, FEV1/FVC(%)) θαη ζε κέγηζηε πξνζπάζεηα ζε δηάδξνκν. Υσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξα γθξνππ: ζε ειεύζεξα αζινύκελνπο όπνπ αζινύληαλ κέρξη ηελ πξώηε κέηξεζε θαη ζηελ δεύηεξε κέηξεζε ζπλέρηδαλ λα αζινύληαη. ε αζινύκελνπο πνπ ζηελ δεύηεξε κέηξεζε είραλ δηαθόςεη ηελ άζθεζε, ζε κε αζινύκελνπο πνπ ζηελ δεύηεξε κέηξεζε είραλ ήδε μεθηλήζεη ηελ άζθεζε θαη ζε απηνύο πνπ θαη ζηηο δύν κεηξήζεηο ζπλέρηδαλ λα θάλνπλ θαζηζηηθή δσή. Σα απνηειέζκαηα ζηνπο άλδξεο, όζνλ αθνξά αιιαγέο ζηηο ηξεηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο, ήηαλε ζεκαληηθά κεγαιύηεξα ζε απηνύο πνπ έθαλαλ γπκλαζηηθή θαη ζπλέρηδαλ κέρξη θαη ηελ δεύηεξε κέηξεζε, ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ηξεηο νκάδεο. Επίζεο, δηαθνξέο ζε κέγηζηε πξνζπάζεηα αληνρήο ζηνλ δηάδξνκν, είραλ ε νκάδα πνπ αζθνύληαλ θαη ζπλέρηδε λα αζθείηαη, όπσο θαη ε νκάδα πνπ δελ αζθνύληαλ θαη είρε μεθηλήζεη λα αζθείηαη κεηά ηελ πξώηε κέηξεζε.ηηο γπλαίθεο, δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο, ζε θακία από ηηο νκάδεο πνπ αζθνύληαλ. Μόλν κηθξέο δηαθνξέο ζηελ κέγηζηε πξνζπάζεηα ζηνλ δηάδξνκν. Καηά ηελ άζθεζε, είλαη αλαγθαία ε ελεξγεηηθή εθπλεπζηηθή ιεηηνπξγία θαζώο θαη ε ελίζρπζε ηεο εηζπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο από ηνπο αλαπλεπζηηθνύο κύεο (ελώ θαηά ηελ θπζηνινγηθή αλαπλνή, ε εθπλεπζηηθή ιεηηνπξγία γίλεηαη ζρεδόλ ή κόλν παζεηηθά) Abraham KA, Feingold H, Fuller DD, etal.: Respiratoryrelatedactivationofhumanabdominalmusclesduringexercise. J Physiol, 2002), (Strohl KP, Mead J, Banzett RB, et al.: Regional differences in abdominal muscle activity during various maneuvers in humans. JApplPhysiol, 1981). Γηα απηό, νη αλαπλεπζηηθνί κύεο παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ηζνξξνπία ηνπ πλεπκνληθνύ αεξηζκνύ θαηά ηελ άζθεζε θαη γεληθόηεξα ζε εληάζεηο κεγαιύηεξεο ηεο εξεκίαο. ε κία κειέηε πνπ έγηλε από ηνπο (LawrenceJ. Folinsbee, EricS. Wallage, JohnF. Bedi, StevenM.Horvath. Exerciserespiratorypatterninelitecyclistsandsedentarysubjects, 1983), κειεηήζεθαλ αιιαγέο ζηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο κεηαμύ δύν νκάδσλ. Η πξώηε νκάδα απνηεινύληαλ από εθηά elite πνδειάηεο (VO2max 71.7 ml/min*kg) θαη ε δεύηεξε νκάδα από δέθα άλδξεο νη νπνίνη δελ είραλ επαθή κε ηελ άζθεζε (VO2max- 47.3ml/min*kg). Σν πξσηόθνιιν ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε δνθηκαζία θόπσζεο (+33watt θάζε 2 ιεπηά). Έηζη, νη ηηκέο κέγηζηνπ αλαπλεπζηηθνύ όγθνπ, ήηαλε 34.6% κεγαιύηεξεο ζηνπο elite ζε ζρέζε κε ηνπο κε αζθνύκελνπο (183 vs 136 l/min). Οη αζινύκελνη, ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά κέζν όξν ην 89% ηνπ κέγηζηνπ εθνύζηνπ αεξηζκνύ - 15secMVV - ελώ νη κε αζθνύκελνη ην 71%. Επίζεο, πξνθύπηεη όηη νη 9

11 αζιεηέο είραλ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηελ αλαπλνή, ελώ ηαπηόρξνλα ν ρξόλνο εηζπλνήο θαη εθπλνήο, ήηαλε πην γξήγνξνο ζηνπο αζινύκελνπο. Αλαπλεπζηηθνί κύεο Οη αλαπλεπζηηθνί κύεο, είλαη ζθειεηηθνί κύεο θαη απνηεινύληαη από ηνπο εηζπλεπζηηθνύο θαηεθπλεπζηηθνύο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζηνπο θύξηνπο θαη ζηνπο επηθνπξηθνύο. Τν δηάθξαγκα ην νπνίν επζύλεηαη γηα ηα 2/3 ηνπ αλαπλεόκελνπ όγθνπ, είλαη θύξηνο εηζπλεπζηηθόο κπο θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ αληνρή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο αλαπλεπζηηθνύο κύεο. Εηζπλεπζηηθνί κύεο είλαη θαη νη κεζνπιεύξηνη θαζώο θαη ην κεζνρόλδξην ηκήκα ησλ έζσ κεζνπιεπξίσλ. Οη επηθνπξηθνί εηζπλεπζηηθνί κύεο, ελεξγνπνηνύληαη θαηά ηελ βίαηε αλαπλνή όπσο θαη θαηά ηελ άζθεζε. Απηνύο ηνπο κύεο πεξηιακβάλνπλ, νη ζηεξλνθιεηδνκαζηνεηδήο θαη ζθαιελνί. Καηά ηελ ήξεκε εθπλνή, απειεπζεξώλεηαη ε ειαζηηθή ελέξγεηα πνπ απνζεθεύηεθε θαηά ηελ εηζπλνή (ιόγν ηεο δηάηαζεο πνπ πξνθιήζεθε), κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηεζεί εθπλνή θαζώο νη πλεύκνλεο επηζηξέθνπλ ζην αξρηθό ηνπο κέγεζνο. Ελώ θαηά ηελ βίαηε εθπλνή ή θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο, επηζηξαηεύνληαη νη εθπλεπζηηθνί επηθνπξηθνί κύεο, νη νπνίνη είλαη νη έζσ κεζνπιεύξηνη θαη νη θνηιηαθνί. Μειέηεο έρνπλ δείμεη, όηη ε θόπσζε ηεο εθπλεπζηηθήο θαη εηζπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο πςειήο έληαζεο, απνηεινύλ αηηία κείσζεο ηνπ ρξόλνπ ηεο άζθεζεο. (Laude EA, Duffy NC, Baveystock C, et al.: The effect of helium and oxygen on exercise performance in chronic obstructive pulmonary disease: a randomized crossover trial. 2006), (Richardson RS, Sheldon J, Poole DC, et al.: Evidence of skeletal muscle metabolic reserve during whole body exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 1999), (Mancini D, Donchez L, Levine S: Acute unloading of the work of breathing extends exercise duration in patients with heart failure. 1997). Αλαπλεπζηηθνί κύεο απνηεινύλ ην 6% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο, άιια θαηαλαιώλνπλ κέρξη θαη ην 15% ηεο VO2maxθαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο (AaronEA, SeowKC, JohnsonBD, anddempseyja.oxygencostofexercisehyperpnea: implicationsforperformance. 1992). Γηα απηό θαη ε βειηίσζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, κπνξεί λα απνδώζεη ζηελ θαιύηεξε αληνρή. (Bye PT, Esau SA, Walley KR, Macklem PT, Pardy RL.: Ventilatory muscles during exercise in air and oxygen in normal men. 1984). πζηεκαηηθήελδπλάκσζεησλαλαπλεπζηηθώλκπώλκπνξείλαβειηηώζεηηελαληνρή θαηηελδύλακεαπηώλησλκπώλζεπγηήο (Boutellieretal. 1992; Gethingetal. 2004;Markov et al. 2001; Stuessi et al. 2001; Suzuki et al. 1993; Volianitis et al. 2001). Παξόκνηααπνηειέζκαηαέδεημαλθαηνη (Boutellier, U., Buchel, R., Kundert, A., Spengler, C. 1992). Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αθνξνύζε πγηή άηνκα πνπ είραλε ζηελή ζρέζε κε ηελ άζθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πνδειαζία θαη ην ηξίαζιν. 10

12 Μέζνδνο Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλνη αιιαγέο ζε αλαπλεπζηηθέο ιεηηνπξγίεο έμη αζιεηώλ πνδειαζίαο, πξηλ θαη κεηά από δύν αγώλεοπνδειαζίαο αλάβαζεο, ζε ρακειό θαη κέηξην πςόκεηξν. Από ηνπο έμη αζιεηέο,νη ηξεηο ζπκκεηείραλ ζηνλ πξώην αγώλα (νκάδα 1) θαη νη άιινη ηξεηο ζηνλ δεύηεξν (νκάδα 2). Η δηαδξνκή ηνπ δεύηεξνπ αγώλα ήηαλ ζε πςόκεηξν(κέρξη ηα 2.020κ). Καη νη έμη αζιεηέο ήηαλ πνδειάηεο,κε αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα (10-15 αγώλεο ηνλ ρξόλν), νη νπνίνη έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα πξνπόλεζε πνδειαζίαο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν θαη ηνπιάρηζηνλ 12 ώξεο πξνπόλεζε (εβδνκάδα). Η κεηξήζεηο ησλ αζιεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπηξόκεηξν, πξηλ ηελ εθθίλεζε θαη αθξηβώο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό (κέρξη θαη 5 ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό). Οη αλαπλεπζηηθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο κεηξήζεθαλ είλαη νη: FVC, FEV1, FEV1/FVC(%), FEF25-75, ERV, IC, MVV. Η δηαδξνκή ηεο πξώηεο νκάδαο, ήηαλ 33ρικ κε 900κ πςνκεηξηθή δηαθνξά, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηειεπηαία 18ρικήηαλε αλάβαζε κε 811κ, πςνκεηξηθή δηαθνξά θαη 4.5% θιίζε. Η δηαδξνκή μεθηλνύζε από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο θαη παξέκεηλε ζε απηό γηα ηα πξώηα 13ρικ. Σν κέγηζην πςόκεηξν ήηαλε 890κ (ζηνλ ηεξκαηηζκό). Η δηαδξνκή ηεο δεύηεξεο νκάδαο, είρε απόζηαζε 38ρικ θαη πςνκεηξηθή δηαθνξά 1920κ. Η αλάβαζε μεθηλνύζε από ην πέκπην ρηιηόκεηξν θαη ήηαλ ζε ζύλνιν 33ρικ, κε κέζν όξν θιίζεο5%.σν πςόκεηξν μεθηλνύζε από ηα 300κ. Από ην 20 ν ρικ, ην πςόκεηξν μεπεξλνύζε ηα 1000κ ελώ από ην 24 ν ηα 1300κ. Σν κέγηζην πςόκεηξν ήηαλε 2020κ (ζηνλ ηεξκαηηζκό). 11

13 Απνηειέζκαηα (Ο αζιεηήο κε ηνλ αξηζκό 1 είλαη ν ίδηνο θαη ζηνπο δύν αγώλεο. Η δύν αγώλεο, είραλ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά 7 εκεξώλ). 1. Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο πξώηεο νκάδαο πξηλ θαη κεηά, είλαη ηα παξαθάησ: FVC (L) FEV1 (L) FEV1/ FVC(%) IC (L) ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Διάρκεια αγώνα (hrs) 1:19 1:28 1:20 ERV (L) FEF25-75 (L/s) MVV (L/min) ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

14 2. Τα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο νκάδαο (δεύηεξνο αγώλαο πςόκεηξν) είλαη ηα παξαθάησ: FVC (L) FEV1 (L) FEV1/ FVC (%) IC (L) ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ (hrs) 1:49 1:59 1:59 ERV (L) FEF25-75 (L/s) MVV (L/min) ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Όπσο θαίλεηαη, νη δηαθνξέο ζηελ δηάξθεηα κεηαμύ ησλ αζιεηώλ θαη ζηνπο δύν αγώλεο, είλαη από έλα ιεπηό κέρξη θαη δέθα ιεπηά, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ην παξόκνην πξνπνλεηηθό ηνπο επίπεδν. Ελώ, αλ ζα ήζειε θάπνηνο λα ιάβεη ππόςηλ παξόκνηεο επηδόζεηο, ηόηε ζηνλ πξώην αγώλα ν πξώηνο θαη ν ηξίηνο αζιεηήο, βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά παξόκνην επίπεδν, θαη ζηνλ δεύηεξν αγώλα, ν δεύηεξνο αζιεηήο κε ηνλ ηξίην. 13

15 Από ηα απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο νκάδαο θαη δεύηεξεο νκάδαο, πξνθύπηνπλ δηαθνξέο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο θαη ιίγεο είλαη νη ηηκέο όπνπ κεηά από ηνλ αγώλα, βξίζθνληαη αξθεηά θνληά ζε ζρέζε κε απηέο πξηλ ηνλ αγώλα. ηνλ πξώην αγώλα, αιιαγέο πνπ ζπκθσλνύλ θαη από ηνπο ηξεηο αζιεηέο, είλαη ε εηζπλεπζηηθή ρσξεηηθόηεηα (IC), όπνπ θαη ζηνπο ηξεηο αζιεηέο ππάξρεη κείσζε από 0.2L-0.89L. Επίζεο, από όηη θαίλεηαη θαη ζηνλεθπλεπζηηθό εθεδξηθό όγθν, ππάξρεη θνηλή αιιαγή κεηαμύ ησλ ηξηώλ αζιεηώλ.παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ ERV, κε δηαθνξέο από 0.18L 1.37L. ηνλ δεύηεξν αγώλα, δηαθξίλεηαη κηα θνηλή αιιαγή όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ή κείσζε ησλ ηηκώλ, γηα θάζε μερσξηζηή παξάκεηξν. πγθεθξηκέλα, ε βίαηα δσηηθή ρσξεηηθόηεηα (FVC), ειαηηώζεθεαπό ηελ αξρηθή ηεο ηηκή έσο θαη 0.42L.Παξάιιεια κεηώζεθε θαη ε εηζπλεπζηηθή ρσξεηηθόηεηα (IC) ε νπνία θαη ζηελ πξώηε νκάδα είρε παξόκνηνπ εύξνπο αιιαγέο. ηελ ζπλέρεηα, ε ηηκή ηεο κέζεο FEF25-75% (εθπλεπζηηθή ξνή κεηαμύ 25-75% ηεο FVC), απμήζεθε θαη ζηνπο ηξεηο αζιεηέο, όπσο θαη ν κέγηζηνο βνπιεηηθόο αεξηζκόο (MVV).Hηειεπηαία παξάκεηξνο, αθνξά ηνλ κέγηζην αεξηζκό ζε έλα ιεπηό, όπνπ παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο από 13.1L 28.4L. ε κηα γεληθή παξαηήξεζε θαη ησλ δύν αγώλσλ, θαίλεηαη όηη ην FVCεπεξεάδεηαη θαηά ηελ πιεηνςεθία ησλ αζιεηώλ ζε απηήλ ηελ κειέηε, κε κείσζε ησλ ηηκώλ, όπσο θαη ην ίδην ζπκβαίλεη ζηελ εηζπλεπζηηθή ρσξεηηθόηεηα (IC). Επίζεο, θνηλέο αιιαγέο ππάξρνπλ θαη ζην MVVην νπνίν θαηά πιεηνςεθία απμήζεθε κεηά από ηνπο αγώλεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ κέζε εθπλεπζηηθή ξνή (FEF25-75%). Σέινο, κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε αιιαγέο πνπ είρε ν αζιεηήο κε ηνλ αξηζκό 1 - είλαη ν ίδηνο θαη ζηνπο δύν αγώλεο- κεηαμύ ηνπ πξώηνπ αγώλα θαη ηνπ δεύηεξνπ (ρσξίο πςόκεηξν vs κεπςόκεηξν). Καη ζηνπο δύν αγώλεο είρε ίδηεο κεηαβνιέο όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ή ηελ κείσζε ησλ ηηκώλ ζηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο. Επίζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο κεηαβνιέο δελ δηαθέξνπλ ζε κεγάιν εύξνο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην FVCόπνπ ζηνλ πξώην αγώλα είρε κείσζε 0.39L θαη ζηνλ δεύηεξν 0.37L. Επίζεο, ην MVVείρε παξόκνηα δηαθνξά, 21.2Lζηνλ πξώην αγώλα θαη 23.1Lζηνλ δεύηεξν. ε αληίζηνηρεο ηηκέο νη νπνίεο έρνπλ κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο, ( κεηαμύ πξώηνπ αγώλα θαη δεύηεξνπ, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα επεξέαζε ην πςόκεηξν (ζηνλ δεύηεξν αγώλα νη αζιεηέο ήηαλ ζε δηάξθεηα από πάλσ από ηα 1300κ). ελώ ππάξρεη θαη ην ελδερόκελν λα έρεη επεξεάζεη ε απόζηαζε, αθνύ ζηελ πξώηε δηαδξνκή, ε αλεθόξα ήηαλ 18ρικ θαη ζηνλ δεύηεξν 33ρικ. 14

16 Πεξηζζόηεξε έξεπλα ρξεηάδεηαη, γηα λα ραξαθηεξηζηνύλ κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα νη δηαθνξέο ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο. Φαίλεηαη, όηη ππάξρεη ην ελδερόκελν ζε έλαλ αζιεηή πνπ ζπκκεηείρε ζε δύν αγώλεο (επίπεδν ζάιαζζαο vs πςόκεηξν), λα έρεη ζρεηηθά όκνηεο κεηαβνιέο ζηηο παξακέηξνπο κεηαμύ ησλ δύν αγώλσλ. Έηζη, γηα λα ππάξρεη κηα πην βέβαηε πξνζέγγηζε, γηα δηαθνξέο κεηαμύ αγώλσλ ζε πςόκεηξν θαη αγώλσλ ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, ζα πξέπεη λα γίλεη κέηξεζε ζε ίδηνπο αζιεηέο θαη κεγαιύηεξν δείγκα. Βηβιηνγξαθία: 1. (Penny Gordon-Larsen, PhD; Janne Boone-Heinonen, PhD; Steve Sidney, MD, MPH; Barbara Sternfeld, PhD; David R. Jacobs Jr, PhD; Cora E. Lewis, MD, Active Commuting and Cardiovascular Disease Risk. 2009). 2. Wagner, A., Simon, C., Ducimetiere, P., Montaye, M., Bongard, V., Yarnell, J., et al. (2001). Leisure-time physical activity and regular walking or cycling to work are associated with adiposity and 5 y weight gain in middle-aged men: The PRIME study. International Journal of Obesity 3. Hu, G., Qiao, Q., Silventoinen, K., Eriksson, J.G., Jousilahti, P., Linström, J., Valle, T.T., Nissinen, A. &Tuomilehto, J. (2003). Occupational, commuting, and leisure-time physical activity in relation to risk for Type 2 diabetes in middle-aged Finnish men and women. 4. Hu, G., Sarti, C., Jousilahti, P., Silventoinen, K., Barengo, N.C. &Tuomilehto, J. (2005). Leisure time, occupational, and commuting physical activity and the risk of stroke. S 5. Nakanishi, N. & Suzuki, K. (2005). Daily life activity and the risk of developing hypertension in middle-aged Japanese men 6. Barengo, N.C., Kastarinen, M., Lakka, T., Nissinen, A. &Tuomilehto, J. (2006). Different forms of physical activity and cardiovascular risk factors among year-old men and women in Finland. European Journal of Cardiovascular and Preventive Rehabilitation, 7. Wennberg, P., Lindahl, B., Hallmans, G., Messner, T., Weinehall, L., Johansson, L., Boman, K. &Jansson, J-H. (2006). The effects of commuting activity and occupational and leisure time physical activity on risk of myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular and Preventive Rehabilitation. 8. Bassett, J.,David R., Pucher, J., Buehler, R., Thompson, D. L. &Crouter, S. E. (2008). Walking, cycling, and obesity rates in Europe, North America and Australia. Journal of Physical Activity & Health, 15

17 9. Gordon-Larsen, P. Boone-Heinonen, J., Sidney, S., Sternfeld, B., Jacobs, D.R. & Lewis, C.L. (2009). Active commuting and cardiovascular disease risk. The CARDIA study. Archives of Internal Medicine 10. Andersen LB, Cooper AR: Commuter Cycling and Health. In Transport and Health Issues Boreham C, Riddoch The physical activity, fitness and health of children. 12. Biddle SJ, Gorely T, Stensel DJ. Health-enchancing physical activity and sedentary behavour in children and adolescents 13. Theories SymeonVlachopoulos, Stuart Biddle, Kenneth Fox. Determinants of Emotion in Children's Physical Activity: A Test of Goal Perspectives and Attribution, Differences in cyclists and car drivers exposure to air pollution from traffic in the city of Copenhagen. Rank J1, Folke J, Jespersen PH Weisel CP, Lawryk NJ, Lioy PJ. Exposure to emissions from gasoline within automobile cabins. JExposure Anal Environ Epidemiol, Jo W-K, Choi S-J. Vehicle occupants exposure to aromatic volatile organic compounds while commuting on an urbanroute in Korea. J Air Waste Manage Assoc, Dr Gerard Hoek, PhDa, Bert Brunekreef, PhDa, Sandra Goldbohm, PhDb, Paul Fischer, MScc, Piet A van den Brandt, PhDd. Association between mortality and indicators of trafficrelated air pollution in the Netherlands: a cohort study, L J FolinsbeeHuman health effects of air pollution Karakatsani, S. Andreadaki, K. Katsouyanni, I. Dimitroulis, D. Trichopoulos, V. Benetou& A. Trichopoulou, Air pollution in relation to manifestations of chronic pulmonary disease: a nested case control study in Athens, Greece. 20. Acute blood pressure responses in healthy adults during controlled air pollution exposures.urch B1, Silverman F, Corey P, Brook JR, Lukic KZ, Rajagopalan S, Brook RD Short term effects of ambient sulphur dioxide and particulate matter on mortality in 12 European cities: results from time series data from the APHEA project K Katsouyanni, G Touloumi, C Spix, J Schwartz, F Balducci, S Medina, G Rossi, B Wojtyniak, J Sunyer, L Bacharova, J P Schouten, APonkaH R Anderson. 22. Blair SN, Kampert JB, Kohl HW III, et al. Influences of cardiorespiratory fitness and other precursors on cardiovascular disease and all-cause mortality in men and women, JAMA Schunemann HJ, Dorn J, Grant BJ, et al. Pulmonary function is a long-term predictor of mortality in the general population: 29-year follow-up of the Buffalo Health Study. Chest 2000;118: Neas LM, Schwartz J. Pulmonary function levels as predictors of mortality in a national sample of US adults. Am J Epidemiol U.S. Department of Health and Human Services. Physical activity and health: a report of the Surgeon General Y J Cheng, C A Macera, C L Addy, F S Sy, D Wieland, S N Blair, 2003) 16

18 27. Dunn AL, Marcus BH, Kampert JB, et al. Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitness: a randomized trial Kohl HW, Blair SN, Paffenbarger RS, et al. A mail survey of physical activity habits as related to measured physical fitness Burrows B, Cline MG, Knudson RJ, et al. A descriptive analysis of the growth and decline of the FVC and FEV1. Chest Effects of physical activity on exercise tests and respiratory function Y J Cheng, C A Macera, C L Addy, F S Sy, D Wieland, S N Blair, Abraham KA, Feingold H, Fuller DD, et al.: Respiratory- related activation of human abdominal muscles during exercise. J Physiol, (Strohl KP, Mead J, Banzett RB, et al.: Regional differences in abdominal muscle activity during various maneuvers in humans. J ApplPhysiol, Lawrence J. Folinsbee, Eric S. Wallage, John F. Bedi, Steven M.Horvath. Exercise respiratory pattern in elite cyclists and sedentary subjects, Laude EA, Duffy NC, Baveystock C, et al.: The effect of helium and oxygen on exercise performance in chronic obstructive pulmonary disease: a randomized crossover trial Richardson RS, Sheldon J, Poole DC, et al.: Evidence of skeletal muscle metabolic reserve during whole body exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease Mancini D, Donchez L, Levine S: Acute unloading of the work of breathing extends exercise duration in patients with heart failure Aaron EA, Seow KC, Johnson BD, and Dempsey JA.Oxygen cost of exercise hyperpnea: implications for performance (Bye PT, Esau SA, Walley KR, Macklem PT, Pardy RL.: Ventilatory muscles during exercise in air and oxygen in normal men The respiratory system as an exercise limiting factor in normal trained subjects UrsBoutellier, Ramon Biichel 2, Andreas Kundert 2, and Christina Spengler ~ Markov, G., Spengler, C.M., Knopfli-Lenzin, C., Stuessi, C., and Boutellier, U Respiratory muscle training increases cycling endurance without affecting cardiovascular responses to exercise. 41. Gething, A.D., Williams, M., and Davies, B Inspiratory resistive loading improves cycling capacity: a placebo controlled trial. 42. Volianitis, S., McConnell, A.K., Koutedakis, Y., McNaughton, L., Backx, K., and Jones, D.A Inspiratorymuscletrainingimprovesrowingperformance. 43. Stuessi, C., Spengler, C.M., Knopfli-Lenzin, C., Markov, G., and Boutellier, U Respiratory muscle endurance training in humans increases cycling endurance without affecting blood gas concentrations. 44. Suzuki, S., Yoshiike, Y., Suzuki, M., Akahori, T., Hasegawa, A., and Okubo, T Inspiratory muscle training and respiratory sensation during treadmill exercise. 17

19 https://en.wikipedia.org/wiki/bicycle https://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=0jjo6dlf9imc&oi=fnd&pg=pr7&dq=history+ of+bicycling+&ots=ttvfimfzj5&sig=_iybfjuv1j3rlrtqu70aefjhwki&redir_esc=y#v=one page&q=history%20of%20bicycling&f=false https://www.britishcycling.org.uk/clubs 18

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα