ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΑΚΗΗ. Πτυχιακή εργαςία του ΚΟΤΡΜΠΕΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΑΚΗΗ. Πτυχιακή εργαςία του ΚΟΤΡΜΠΕΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΑΚΗΗ Πτυχιακή εργαςία του ΚΟΤΡΜΠΕΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Φοιτητή του Τμήματοσ Επιςτήμησ Φυςικήσ Αγωγήσ & Αθλητιςμοφ ΘΕΜΑ:ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕ, ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ Ε ΑΝΑΒΑΕΙ Ε ΤΨΟΜΕΣΡΟ Επιβλζπων καθηγητήσ : Κοσμάς Χριστούλας, Αν. Καθηγητής ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2015

2 Εηζαγσγή Πξηλ θηάζνπκε ζηελ αγσληζηηθή πνδειαζία, πάλσ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε παξαθάησ κειέηε, όζνλ αθνξά δηαθνξέο ζε αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο πξηλ θαη κεηά από δύν αγώλεο αλάβαζεο (επίπεδν ζάιαζζαο vsπςόκεηξν), επηζεκαίλεηαη ε δηαδνρηθή εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνδειάηνπ θαη ηεο πνδειαζίαο, σο θαζεκεξηλή ρξήζε κεηαθίλεζε, σο κνξθή άζθεζεο, σο ρόκπη, σο επάγγεικα. Από ην 1817,όπνπ ν βαξόλνο VonDrais εθεύξε ην Draisine, γλσζηό θαη σο «runningmachine» ή θαη «HobbyHorse» μεθίλεζαλ ηα πξόηππα ηνπ πνδειάηνπ.ξύιηλε θαηαζθεπή κε δύν ηξνρνύο θαη κε ηηκόλη ζηελνπνία κπνξνύζε λα θαζίζεη ν αλαβάηεο θαη λα ζπξώμεη κε ηα πόδηα ζην έδαθνο. Αξγόηεξα ην 1860 ν ΓάιινοKirkpatrickMacMillan πξόζζεζε καληβέια κε πεηάιηα ζηνλ κπξνζηά ηξνρό, έηζη ώζηε ν αλαβάηεο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα κε ηελ ηζνξξνπία, λα κεηαθηλεζεί ρσξίο λα έρνπλ επαθή ηα πόδηα κε ην έδαθνο. Επίζεο έθαλε κεγαιύηεξν ηνλ κπξνζηά ηξνρό γηα λα πεηύρεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. ηελ ζπλέρεηα έγηλαλ αξθεηέο αιιαγέο από ηνπο PierreMichaux, JamesStarley,όζνλ αθνξά ηνπο ηξνρνύο ηελ γεσκεηξία ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ην ζύζηεκα κεηάδνζεο. Ταπηόρξνλα κπήθε ε ηδέα ηεο δηεμαγσγήο αγώλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ. Έηζη, ην 1868 δηεμήρζε γηα πξώηε θνξά πνδειαηηθόο αγώλαο κε απόζηαζε 1200κ ζηελ Γαιιία.ε απηόλ ηνλ αγώλα, ν PierreMichauxδηαθήκηζε ηελ εηαηξία ηνπ, ε νπνία ήηαλ εηαηξία παξαγσγήο πνδειάησλ.η ηάζε ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ησλ αγώλσλ ζηελ πνδειαζία, μεθίλεζε από ηνλ ίδην ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. ηελ ζπλέρεηα δηνξγαλώλνληαλ αγώλεο δξόκνπ ζε δηάθνξα κέξε, θαζώο θαη ζε πίζηα, ελώ νη πνδειάηεο πνιιέο θνξέο ζπκκεηείραλ γηα ρξεκαηηθά έπαζια, γηα δηάθνξα αγαζά ή γηα έλα ζπκβνιηθό έπαζιν. 1

3 To 1869, έγηλε ν πξώηνο αγώλαο δξόκνπ, θαιύπηνληαο απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν πόιεηο κε ληθεηή πάιη ηνλ JamesMoore. (123km, 10hrs40min) Μεηά από δεθαπέληε ρξόληα, ν JohnKempStarley ην 1885, θαηαζθεύαζε ην πξώην πνδήιαην γλσζηό σο «safetybike» ην νπνίν είρε ίζνπ κεγέζνπο ηξνρνύο θαη ζύζηεκα κεηάδνζεοζηνλ πίζσ ηξνρό. Λίγν πην κεηά ν JohnDunlopπξόζζεζε ειαζηηθά κε ηα νπνία ππήξρε πην νκαιή κεηαθίλεζε. Τν πνδήιαην είρε γίλεη έλα ρξήζηκν «εξγαιείν», θπξίσο όζνλ αθνξάηελ κεηαθίλεζε. Αξρέο ηνπ 1890, ην άζιεκα άξρηζε λα γίλεηαη από ηα πην δεκνθηιή, αθνύ είραλ ήδε δηνξγαλσζεί θαη ζπλέρηδαλ κε ηνλ ρξόλν, αξθεηνί αγώλεο, νη νπνίνη είλαη κέρξη θαη ζήκεξα από ηνπο πην γλσζηνύο: Milan-Turin(πξώηε δηνξγάλσζε ην 1876), Liege- Bostone-Liege(πξώηε δηνξγάλσζε ην 1892), Paris-Roubaix (πξώηε δηνξγάλσζε ην 1896). ηελ πνξεία, μεθίλεζε θαη ε ίδξπζε ζσκαηείσλ. To παιαηόηεξν πνδειαηηθό ζσκαηείν ζηηο ΗΠΑ, είλαη ην St.LouisCyclingClub. Με ιεηηνπξγία από ην 1887 θαη ρνξεγώληαο αγώλεο, από ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηνπ. Μεηά από ηηο παξαπάλσ δηνξγαλώζεηο ν θόζκνο απνδέρηεθε ηελ πνδειαζία, σο κνξθή άζθεζεο. Παξάιιεια, είρε γίλεη θαη έλα κέζν κεηαθίλεζεο γηα ηελ δνπιεηά, γηα πξνζσπηθήρξήζε. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα,ην πνδήιαην έπαηδε ζεκαληηθό ξόιν θπξίσο ζηελ Επξώπε, γηα ηελ κεηαθίλεζε, αθνύ ζηελ Ακεξηθή γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα πξνηηκήζεθαλ πεξηζζόηεξν ηα απηνθίλεηα.επίζεο, ζηελ Επξώπε ε πνδειαζία πήξε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή, αθνύ πιένλ ην πνδήιαην ην ρξεζηκνπνηνύζε θάπνηνο σο κνξθή άζθεζεο, αλαςπρήο, ζε ζπκκεηνρή ζε αγώλεο, θαη σο κέζν κεηαθνξάο ή θαη πεξηήγεζεο. Ωο πξνο ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ πνδειάηνπ παξάιιεια, ην εθεπξέζεθε ζηελ Γαιιία ην ληεξαγηέξ, έηζη ππήξρε δπλαηόηεηα αιιαγήο ηαρπηήησλ. Μέρξη ηόηε ηα πνδήιαηα ήηαλε singlespeed. Γηα απηό θαη ην 1930 πνπ πξώηνρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ληεξαγηέξ ζε αγώλεο πνδειαζίαο, νη ρξόλνη (ζηνπο αγώλεο), έπεζαλ δξακαηηθά. 2

4 Παξαθάησ, αλαθέξνληαη νη πην ζεκαληηθέο δηνξγαλώζεηο όπσο θαη ε εμέιημε ηεο παγθόζκηαο νκνζπνλδίαο κε ηηο ρξνλνινγίεο, αλαθνξηθά: Σν 1893, πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα πίζηαο. Σν 1896, νη πξώηνη νιπκπηαθνί αγώλεο πνδειαζίαο όπνπ θαη έιαβαλ κέξνο ζηελ Αζήλα, κε ληθεηή ηνλ Έιιελα αζιεηή Αξηζηείδε Κσλζηαληηλίδε. ηεο 14 Απξηιίνπην 1900, ηδξύζεθε ζηελ Γαιιία ε παγθόζκηα νκνζπνλδία πνδειαζίαο, από ηηο νκνζπνλδίεο πνδειαζίαο ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ειβεηίαο θαη ησλ ΗΠΑ. Σν 1903, δηνξγαλώζεθε ν πξώηνο γύξνο ηεο Γαιιίαο (εμαήκεξνο αγώλαο 1500κηιίσλ), κέζα από ηνλ νπνίν ην άζιεκα άξρηζε λα γίλεηαη αθόκε πην δεκνθηιέο. Σν 1909,δηεμήρζε ν πξώηνο γύξνο Ιηαιίαο. Αξγόηεξα ζηελ Ακεξηθή ην ε πνδειαζία πίζηαο είρε γίλεη ην πην δεκνθηιέο sport. 1921,πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα δξόκνπ (amateur). 1927,πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα δξόκνπ (professional). To 1902,εκθάληζε ηνπ cyclocrossζηελ Γαιιία. Οη αγώλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγσλίζκαηνο μεθίλεζαλ ην 1920 θαη ην πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα cyclocrossην Σν 1956, πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα indoor. Σν , έγηλε εκθαλήο ε ηάζε γηα ηελ πνδειαζία ζην βνπλό. 3

5 Σν 1965, ε νκνζπνλδία ίδξπζε δύν επηκέξνπο νξγαληζκνύο. Οέλαοήηαλ International Amateur Cycling Federation (FIAC) όπνπέδξαείρεηελρώκεθαηνάιινο International Professional Cycling Federation (FICP) κεέδξαηνβέιγην. Σν 1969 ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο UCI,κεηαθέξζεθαλ από ηελ Γαιιία ζηελ Γέλνβα (Ειβεηία). Σν 1982, πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα BMX. Σν 1990, πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα MTB. To 1992, επαλέληαμε ηεο FIAC θαη FICP ζηελ UCI κε έδξα ηελ Λσδάλε (Ειβεηία). Σν 1993, πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα BMX. Σν 1996, ην MTB γίλεηαη νιπκπηαθό sport(atlanta 1996). To 2002, εuci κεηαθέξεηαη ζηελ Αίγιε (Ειβεηία). Σν 2008, ην BMX γίλεηαη νιπκπηαθό sport. Πιένλ ν 21 νο αηώλαο, δηαθξίλεηαη κηα ζπλερήο βειηίσζε όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία ησλ πνδειάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ. Έρνπλ πιένλ θαηαζθεπαζηεί πιαίζηα, ηα νπνία είλαη πην αεξνδπλακηθά, πην ειαθξηά θαη πην άθακπηα. Υξεζηκνπνηνύληαη πιηθά όπσο ηα αλζξαθνλήκαηα. Αιιαγέο ηαρπηήησλ, γίλνληαη ζήκεξα κε ειεθηξηθή ππνβνήζεζε, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί όξγαλα πνπ κεηξνύλ ηελ ηαρύηεηα αθόκε θαη ηελ δύλακε ηνπ αλαβάηε. Απηό πνπ βξίζθεηαη ζε ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξν από ηα ππόινηπα αγσλίζκαηα ηεο πνδειαζίαο ζήκεξα, είλαη ε πνδειαζία δξόκνπ. Σν πιήζνο ησλ εξαζηηερληθώλ νκάδσλ «cycling-clubs» παγθνζκίσο είλαη πνιύ κεγάινζε αξηζκό, όπσο θαη ην πιήζνο ησλ επαγγεικαηηθώλ νκάδσλ. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πάλσ από εθαηό 4

6 επαγγεικαηηθέο νκάδεο continental ζε όιν ηνλ θόζκν, 20 pro-continental θαη 18 νκάδεο ζηελ θαηεγνξία worldtour. Οη αγώλεο πιένλ είλαη κηθξόηεξνη ζε απόζηαζε από 500kmπνπ ππήξραλ παιαηόηεξα. Τπάξρνπλ κέρξη θαη ζήκεξα ειάρηζηνη αγώλεο, κε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 250km,όπσο ην Paris-Roubaix(300km) θαη ην Milan-SanRemo(300km).Αιιά θαη άιινη κνλνήκεξνη αγώλεο όπσο GirodiLombardia(1905),Liege-Bostone- Liege(1892),πνπ ε λίθε είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. OΓύξνο ηεο Γαιιίαο ζήκεξα, δηεμάγεηαη ζε ηξεηο εβδνκάδεο (21 κέξεο) θαη εμαθνινπζεί λα είλαη κέρξη θαη ζήκεξα ην κεγαιύηεξν event ηνπ αζιήκαηνο, αλ όρη όισλ ησλsport. Ίζεο απόζηαζεο είλαη ν Γύξνο Ιηαιίαο θαη Ιζπαλίαο.Πεξίπνπ (3500km). ηελ πνδειαζία πίζηαο ππάξρεη εμίζνπ κεγάιν ελδηαθέξνλαπό ην θνηλό, θπξίσο ζηνπο νιπκπηαθνύο αγώλεο αιιά θαη ζηνπο κέρξη θαη ζήκεξα αγώλεο SixDayCompetitions.Τπάξρνπλ νκάδεο επαγγεικαηηθέο, κε θύξην ζηόρν ηνπο αγώλεο πίζηαο θαη άιιεο ηνπο αγώλεο mountainbike,ην νπνίν αλαδεηθλύεηαη κέρξη θαη ζήκεξα θαη είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν. ήκεξα ηα εξαζηηερληθά πνδειαηηθά ζσκαηεία, θηάλνπλ λα μεπεξλνύλ ηα 1000, ζε κία κόλν ρώξα.φπζηθά ππάξρνπλ θαη ρώξεο όπνπ δελ ππάξρεη κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αγγιία ζήκεξα ππάξρνπλ πάλσ από 1800 cyclingclubs. Πνιιά από απηά έρνπλ ζηόρν ηελ αλάδεημε λέσλ ηαιέλησλθαη ηελ εμέιημή ηνπο, άιια έρνπλ ζηόρν ηελςπραγσγία θαη ηελ ειεύζεξε άζθεζε θαη άιια εζηηάδνληαη ζηελ αγσληζηηθή πνδειαζία. Έηζη ινηπόλ, ζήκεξα ην πνδήιαην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεηαθίλεζεο, αιιά θαη γηα ηελ κεηαθίλεζε πξνο ηελ δνπιεηά, θαζώο απηόο ν ηξόπνο κεηαθίλεζεο πεξηέρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Όζνλ αθνξά ηελ πγεία, θαίλεηαη όηη είλαη ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη εηδηθά ζηελ κεηαθίλεζε κε ην πνδήιαην, ζε αληίζεζεκε ηελ κεηαθίλεζε κε ηα πόδηα (PennyGordon-Larsen, PhD; JanneBoone-Heinonen, PhD; SteveSidney, MD, MPH; BarbaraSternfeld, PhD; DavidR. JacobsJr, PhD; CoraE. Lewis, MD, ActiveCommutingandCardiovascularDiseaseRisk. 2009). 5

7 Πνδειαζία θαη πγεία Είλαη θαλεξό, όηη ε πνδειαζία είλαη κηα κνξθή θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε νπνία εληζρύεη απνηειεζκαηηθά ηελ θαξδην-αλαπλεπζηηθή θαη κεηαβνιηθή ιεηηνπξγία ζε όιν ην ζώκα ζε έλα κεγάιν εύξνο έληαζεο, ην νπνίν νδεγεί ζε πνιιάπηζαλά νθέιε. Γηα απηό άιισζηε, δελ είλαη έθπιεμε όηη ε πνδειαζία έρεη αλαγλσξηζηεί κε κεγάιε ζεκαζία, γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκόζηαο πγείαο. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ γίλεη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελεξγεηηθή κεηαθίλεζε κε ηα πόδηα ή κε πνδήιαην.(e.g. Wagner et al., 2001; Hu et al., 2003; Hu et al., 2005; Nakanishi & Suzuki, 2005; Barengo et al., 2006; Wennberg et al., 2006; Bassett et al., 2008; Gordon-Larsen et al., 2009). Απηέο νη κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε ελεξγεηηθή κεηαθίλεζε κεηώλεη ηνλ θίλδπλν γηα θαξδηαθό επεηζόδην, δηαβήηε ηύπνπ 2, ππέξηαζε θαη παρπζαξθία, θαη βειηηώλεη ηελ θπζηθή θαηάζηαζε. Οι Andersen και Cooper (2011),αξιολόγηςαν τρεισ μελζτεσ ίδιου ενδιαφζροντοσ και δφοαντιπροςωπευτικζσ μελζτεσ και παρείχαν αδημοςίευτα αποτελζςματα από δφο μελζτεσ,που ςκοπό είχαν να εκτιμήςουν τα προνόμια από την ποδηλαςία, ειδικά ςε παιδιά και νζουσ. Συμπζραναν ότι ςε παιδιά, η ποδηλάτηςη για το ςχολείο, αποδίδει ςε καλφτερα επίπεδα φυςικήσ κατάςταςησ, μικρότερουσ κινδφνουσ καρδιακοφ επειςοδίου, ςε ςφγκριςη με την παθητική μεταφορά (για παράδειγμα με αυτοκίνητο) αλλά και με το περπάτημα. ε κηα κειέηε ησλ Boreham θαη Riddoch, (2001),εθηηκήζεθε όηη παηδηά πνπ έρνπλ ζπζηεκαηηθή επαθή κε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα έρνπλ ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο ζε θηλδύλνπο γηα ρξόληεο παζήζεηο. Όπσο επίζεο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο, από ηνπο (Biddle, Gorely θαη Stensel, 2004) θαη (Vlachopoulos, Biddle θαη Fox, 1997). Πνδειαζία θαη πεξηβάιινλ Από ηελ άιιε κεξηά, έλαο παξάγνληαο ηνλ νπνίν επλνεί ε πνδειαζία, είλαη θαη ην πεξηβάιινλ αθνύ δελ είλαη κεραλνθίλεην όρεκα, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη κόιπλζε ζε απηό θαηά ηε κεηαθνξά καο. Αιιά θαη πάιη,ελώ πνιινί ηζρπξίδνληαη όηη ε πνδειαζία κέζα ζηελ θίλεζε επηβαξύλεη ηελ πγεία πεξηζζόηεξν από ηελ κεηαθίλεζε κε απηνθίλεην, ζύκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλε γίλεη, απνδεηθλύεηαη όηη 6

8 θπξίσο ζε αζηηθέο πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη κεγάιε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε - από ηελ ζπγθνηλσλία, από βηνκεραληθέο πεγέο, από παξαγσγή ελέξγεηαο, παξαγσγή ζέξκαλζεο θαη ππάξρνπλ απμεκέλεο ηηκέο ζην δηνμείδην ηνπ αδώηνπ (ΝΟ2), δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα(co), βελδόιην (C6H6) -ε κεηαθίλεζε κε ην πνδήιαην, είλαη πην πγηήο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαθίλεζε κε απηνθίλεην. πγθεθξηκέλα, νη (JetteRank, JensFolkeb, PerHomannJespersen 2001), ζεκηαέξεπλα πνπ έθαλαλ ζηελ πόιε ηεο Κνπεγράγεο, ζύγθξηλαλ ηηο ηηκέο έθζεζεο ζηελ αηκνζθαηξηθή κόιπλζε ζε δύν πνδειάηεο θαη δύν νδεγνύο απηνθηλήησλ δύν θνξέο (ζε δύν δηαθνξεηηθέο εκέξεο), γηα ηέζζεξηο ώξεο. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ ηηο ίδηεο ρξνληθέο ζηηγκέο ζηελ νκάδα ησλ πνδειαηώλ κε ηελ νκάδα ησλ νδεγώλ απηνθηλήηνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή 7.5 ρηιηνκέηξσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κέηξεζεο έδεημαλ όηη νη νδεγνί απηνθηλήησλ, ήηαλ εθηεζεηκέλνη ζηελ 3-4 θνξέο πεξηζζόηεξν, ζηηο δηάθνξεο εθπνκπέο αεξίσλ από ηνπο πνδειάηεο θαη 2 θνξέο πεξηζζόηεξν ζηελ έθζεζε άιισλ κνξίσλ. Λακβάλνληαο ππόςηλ απνηειέζκαηα,εθ ησλ νπνίσλ έδεημαλ, όηη θαηά κέζν όξν νη πνδειάηεο κέζα ζηελ πόιε, έρνπλ ζρεδόλ 2.5 θνξέο πςειόηεξεο ηηκέο ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, εμαθνινπζνύλ νη νδεγνί απηνθηλήησλ λα μεπεξλνύλ ηνπο πνδειάηεο ζηελ έθζεζε ζε βιαβεξέο νπζίεο, θαηά δύν θνξέο. Παξόκνηεο κειέηεο, έρνπλ δείμεη όηη κέζα ζηελ θακπίλα ηνπ απηνθηλήηνπ ππάξρεη κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε δηάθνξσλ βιαβεξώλ αεξίσλ, ζε ζρέζε κε έμσ από απηήλ (Weiseletal., 1996) όπσο θαη ζε ζπγθεληξώζεηο βιαβεξώλ αεξίσλ ζε ιεσθνξεία (Jo θαη Choi, 1996). Εμαηηίαο ηεο έθζεζεο γηα κεγάιν δηάζηεκα ζε δηάθνξνπο ξύπνπο αεξίσλ, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα δεκηνπξγεζεί ρξόληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα (Folinsbee, 1993),ρξόληα πλεπκνληθή θαξδία (Hoeketal., 2002), ελώ ζε κηθξήο δηάξθεηαο έθζεζε, ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα γηα βξνγρίηηδα (Karakatsanietal., 2002), νμύ θαξδηαθό επεηζόδην (Urchetal., 2005), άζζκα (KKatsouyanni,GTouloumiC Spix J Schwartz, F Balducci, S Medina, G Rossi, B Wojtyniak, J Sunyer, L Bacharova, J P Schouten, A Ponka, 1997). Πξνζαξκνγέο ζε αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο κε ηελ άζθεζε θαη ηελ πνδειαζία. 7

9 Η κηθξήηθαλόηεηαθαξδηναλαπλεπζηηθήοιεηηνπξγίαο,ζπλδέεηαηκεαπμεκέλεζλεζηκόηεηαθαηλνζεξόηεηα ( BlairSN, KampertJB, KohlHWIII, etal. Influences of cardiorespiratory fitness and other precursors on cardiovascular disease and all-cause mortality in men and women, JAMA 1996), (Schunemann HJ, Dorn J, Grant BJ, et al. Pulmonary function is a longtermpredictor of mortality in the general population: 29-year follow-up of thebuffalo Health Study. Chest 2000;118:656 64). Επίζεο,εέιιεηςεγεληθόηεξαηεοάζθεζεο, ζεσξήζεθεζεκαληηθόαίηηνεμαζζέλεζεοηνπνξγαληζκνύ (NeasLM, SchwartzJ. Pulmonaryfunctionlevelsaspredictorsofmortalityinanational sample of US adults. AmJEpidemiol 1998). Φαίλεηαη όηη είλαη απνδεθηό από δηάθνξεο κειέηεο, όηη απηνί πνπ έρνπλ πςειά επίπεδα δξαζηεξηόηεηαο ζε άζθεζε, ηείλνπλ λα έρνπλ πςειά επίπεδα θπζηθήο θαηάζηαζεο (U.S. DepartmentofHealthandHumanServices. Physical activity and health: a report of the Surgeon General.1996), αιιάθαηκεγαιύηεξεδηάξθεηαζεηεζηθνπώζεσοζεδηάδξνκν (Y J Cheng, C A Macera, C L Addy, F S Sy, D Wieland, S N Blair, 2003), (Dunn AL, Marcus BH, Kampert JB, et al. Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitness: a randomized trial. 1999), (Kohl HW, Blair SN, Paffenbarger RS, et al. A mail survey of physical activity habits as related to measured physical fitness. 1988). Kαηάηελδηάξθεηάηεοεθεβείαοόπνπππάξρεηκίαπεξίνδνοαλάπηπμεοαπμάλνληαη ζεκαληηθά αλαπλεπζηηθέο παξάκεηξνη, όπσο ε βίαηα εθπλεπζηηθή δσηηθή ρσξεηηθόηεηα (FVC) θαη ν βίαηαεθπλεπζηηθόο όγθνο ζην πξώην δεπηεξόιεπην (FEV1) (Burrows B, Cline MG, Knudson RJ, et al. A descriptive analysis of the growth and decline of the FVC and FEV1. Chest1983). ε κία καθξνρξόληα έξεπλα από ηνπο (Y J Cheng, C A Macera, C L Addy, F S Sy, D Wieland, S N Blair, 2003), δηαπηζηώζεθε ζε ειεύζεξα αζινύκελνπο, όηη ππάξρεη κηα αλαινγηθή ζρέζε, κεηαμύ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη θαξδηναλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, κεηξήζεθαλ 4952 άλδξεο θαη 755 γπλαίθεο κε ειηθίεο εηώλ ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο, ζην ρξνληθό δηάζηεκα κε δηαθνξά ηεο πξώηεο κε ηε δεύηεξε κέηξεζε από έμη κήλεο έσο πέληε ρξόληα (ν κέζνο όξνο ήηαλε 18 κήλεο. Οη κεηξήζεηο πεξηιάκβαλαλ αιιαγέο ζε ηξεηο 8

10 αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο (FVC, FEV1, FEV1/FVC(%)) θαη ζε κέγηζηε πξνζπάζεηα ζε δηάδξνκν. Υσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξα γθξνππ: ζε ειεύζεξα αζινύκελνπο όπνπ αζινύληαλ κέρξη ηελ πξώηε κέηξεζε θαη ζηελ δεύηεξε κέηξεζε ζπλέρηδαλ λα αζινύληαη. ε αζινύκελνπο πνπ ζηελ δεύηεξε κέηξεζε είραλ δηαθόςεη ηελ άζθεζε, ζε κε αζινύκελνπο πνπ ζηελ δεύηεξε κέηξεζε είραλ ήδε μεθηλήζεη ηελ άζθεζε θαη ζε απηνύο πνπ θαη ζηηο δύν κεηξήζεηο ζπλέρηδαλ λα θάλνπλ θαζηζηηθή δσή. Σα απνηειέζκαηα ζηνπο άλδξεο, όζνλ αθνξά αιιαγέο ζηηο ηξεηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο, ήηαλε ζεκαληηθά κεγαιύηεξα ζε απηνύο πνπ έθαλαλ γπκλαζηηθή θαη ζπλέρηδαλ κέρξη θαη ηελ δεύηεξε κέηξεζε, ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ηξεηο νκάδεο. Επίζεο, δηαθνξέο ζε κέγηζηε πξνζπάζεηα αληνρήο ζηνλ δηάδξνκν, είραλ ε νκάδα πνπ αζθνύληαλ θαη ζπλέρηδε λα αζθείηαη, όπσο θαη ε νκάδα πνπ δελ αζθνύληαλ θαη είρε μεθηλήζεη λα αζθείηαη κεηά ηελ πξώηε κέηξεζε.ηηο γπλαίθεο, δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο, ζε θακία από ηηο νκάδεο πνπ αζθνύληαλ. Μόλν κηθξέο δηαθνξέο ζηελ κέγηζηε πξνζπάζεηα ζηνλ δηάδξνκν. Καηά ηελ άζθεζε, είλαη αλαγθαία ε ελεξγεηηθή εθπλεπζηηθή ιεηηνπξγία θαζώο θαη ε ελίζρπζε ηεο εηζπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο από ηνπο αλαπλεπζηηθνύο κύεο (ελώ θαηά ηελ θπζηνινγηθή αλαπλνή, ε εθπλεπζηηθή ιεηηνπξγία γίλεηαη ζρεδόλ ή κόλν παζεηηθά) Abraham KA, Feingold H, Fuller DD, etal.: Respiratoryrelatedactivationofhumanabdominalmusclesduringexercise. J Physiol, 2002), (Strohl KP, Mead J, Banzett RB, et al.: Regional differences in abdominal muscle activity during various maneuvers in humans. JApplPhysiol, 1981). Γηα απηό, νη αλαπλεπζηηθνί κύεο παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ηζνξξνπία ηνπ πλεπκνληθνύ αεξηζκνύ θαηά ηελ άζθεζε θαη γεληθόηεξα ζε εληάζεηο κεγαιύηεξεο ηεο εξεκίαο. ε κία κειέηε πνπ έγηλε από ηνπο (LawrenceJ. Folinsbee, EricS. Wallage, JohnF. Bedi, StevenM.Horvath. Exerciserespiratorypatterninelitecyclistsandsedentarysubjects, 1983), κειεηήζεθαλ αιιαγέο ζηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο κεηαμύ δύν νκάδσλ. Η πξώηε νκάδα απνηεινύληαλ από εθηά elite πνδειάηεο (VO2max 71.7 ml/min*kg) θαη ε δεύηεξε νκάδα από δέθα άλδξεο νη νπνίνη δελ είραλ επαθή κε ηελ άζθεζε (VO2max- 47.3ml/min*kg). Σν πξσηόθνιιν ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε δνθηκαζία θόπσζεο (+33watt θάζε 2 ιεπηά). Έηζη, νη ηηκέο κέγηζηνπ αλαπλεπζηηθνύ όγθνπ, ήηαλε 34.6% κεγαιύηεξεο ζηνπο elite ζε ζρέζε κε ηνπο κε αζθνύκελνπο (183 vs 136 l/min). Οη αζινύκελνη, ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά κέζν όξν ην 89% ηνπ κέγηζηνπ εθνύζηνπ αεξηζκνύ - 15secMVV - ελώ νη κε αζθνύκελνη ην 71%. Επίζεο, πξνθύπηεη όηη νη 9

11 αζιεηέο είραλ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηελ αλαπλνή, ελώ ηαπηόρξνλα ν ρξόλνο εηζπλνήο θαη εθπλνήο, ήηαλε πην γξήγνξνο ζηνπο αζινύκελνπο. Αλαπλεπζηηθνί κύεο Οη αλαπλεπζηηθνί κύεο, είλαη ζθειεηηθνί κύεο θαη απνηεινύληαη από ηνπο εηζπλεπζηηθνύο θαηεθπλεπζηηθνύο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζηνπο θύξηνπο θαη ζηνπο επηθνπξηθνύο. Τν δηάθξαγκα ην νπνίν επζύλεηαη γηα ηα 2/3 ηνπ αλαπλεόκελνπ όγθνπ, είλαη θύξηνο εηζπλεπζηηθόο κπο θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ αληνρή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο αλαπλεπζηηθνύο κύεο. Εηζπλεπζηηθνί κύεο είλαη θαη νη κεζνπιεύξηνη θαζώο θαη ην κεζνρόλδξην ηκήκα ησλ έζσ κεζνπιεπξίσλ. Οη επηθνπξηθνί εηζπλεπζηηθνί κύεο, ελεξγνπνηνύληαη θαηά ηελ βίαηε αλαπλνή όπσο θαη θαηά ηελ άζθεζε. Απηνύο ηνπο κύεο πεξηιακβάλνπλ, νη ζηεξλνθιεηδνκαζηνεηδήο θαη ζθαιελνί. Καηά ηελ ήξεκε εθπλνή, απειεπζεξώλεηαη ε ειαζηηθή ελέξγεηα πνπ απνζεθεύηεθε θαηά ηελ εηζπλνή (ιόγν ηεο δηάηαζεο πνπ πξνθιήζεθε), κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηεζεί εθπλνή θαζώο νη πλεύκνλεο επηζηξέθνπλ ζην αξρηθό ηνπο κέγεζνο. Ελώ θαηά ηελ βίαηε εθπλνή ή θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο, επηζηξαηεύνληαη νη εθπλεπζηηθνί επηθνπξηθνί κύεο, νη νπνίνη είλαη νη έζσ κεζνπιεύξηνη θαη νη θνηιηαθνί. Μειέηεο έρνπλ δείμεη, όηη ε θόπσζε ηεο εθπλεπζηηθήο θαη εηζπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο πςειήο έληαζεο, απνηεινύλ αηηία κείσζεο ηνπ ρξόλνπ ηεο άζθεζεο. (Laude EA, Duffy NC, Baveystock C, et al.: The effect of helium and oxygen on exercise performance in chronic obstructive pulmonary disease: a randomized crossover trial. 2006), (Richardson RS, Sheldon J, Poole DC, et al.: Evidence of skeletal muscle metabolic reserve during whole body exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 1999), (Mancini D, Donchez L, Levine S: Acute unloading of the work of breathing extends exercise duration in patients with heart failure. 1997). Αλαπλεπζηηθνί κύεο απνηεινύλ ην 6% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο, άιια θαηαλαιώλνπλ κέρξη θαη ην 15% ηεο VO2maxθαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο (AaronEA, SeowKC, JohnsonBD, anddempseyja.oxygencostofexercisehyperpnea: implicationsforperformance. 1992). Γηα απηό θαη ε βειηίσζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, κπνξεί λα απνδώζεη ζηελ θαιύηεξε αληνρή. (Bye PT, Esau SA, Walley KR, Macklem PT, Pardy RL.: Ventilatory muscles during exercise in air and oxygen in normal men. 1984). πζηεκαηηθήελδπλάκσζεησλαλαπλεπζηηθώλκπώλκπνξείλαβειηηώζεηηελαληνρή θαηηελδύλακεαπηώλησλκπώλζεπγηήο (Boutellieretal. 1992; Gethingetal. 2004;Markov et al. 2001; Stuessi et al. 2001; Suzuki et al. 1993; Volianitis et al. 2001). Παξόκνηααπνηειέζκαηαέδεημαλθαηνη (Boutellier, U., Buchel, R., Kundert, A., Spengler, C. 1992). Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αθνξνύζε πγηή άηνκα πνπ είραλε ζηελή ζρέζε κε ηελ άζθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πνδειαζία θαη ην ηξίαζιν. 10

12 Μέζνδνο Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλνη αιιαγέο ζε αλαπλεπζηηθέο ιεηηνπξγίεο έμη αζιεηώλ πνδειαζίαο, πξηλ θαη κεηά από δύν αγώλεοπνδειαζίαο αλάβαζεο, ζε ρακειό θαη κέηξην πςόκεηξν. Από ηνπο έμη αζιεηέο,νη ηξεηο ζπκκεηείραλ ζηνλ πξώην αγώλα (νκάδα 1) θαη νη άιινη ηξεηο ζηνλ δεύηεξν (νκάδα 2). Η δηαδξνκή ηνπ δεύηεξνπ αγώλα ήηαλ ζε πςόκεηξν(κέρξη ηα 2.020κ). Καη νη έμη αζιεηέο ήηαλ πνδειάηεο,κε αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα (10-15 αγώλεο ηνλ ρξόλν), νη νπνίνη έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα πξνπόλεζε πνδειαζίαο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν θαη ηνπιάρηζηνλ 12 ώξεο πξνπόλεζε (εβδνκάδα). Η κεηξήζεηο ησλ αζιεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπηξόκεηξν, πξηλ ηελ εθθίλεζε θαη αθξηβώο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό (κέρξη θαη 5 ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό). Οη αλαπλεπζηηθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο κεηξήζεθαλ είλαη νη: FVC, FEV1, FEV1/FVC(%), FEF25-75, ERV, IC, MVV. Η δηαδξνκή ηεο πξώηεο νκάδαο, ήηαλ 33ρικ κε 900κ πςνκεηξηθή δηαθνξά, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηειεπηαία 18ρικήηαλε αλάβαζε κε 811κ, πςνκεηξηθή δηαθνξά θαη 4.5% θιίζε. Η δηαδξνκή μεθηλνύζε από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο θαη παξέκεηλε ζε απηό γηα ηα πξώηα 13ρικ. Σν κέγηζην πςόκεηξν ήηαλε 890κ (ζηνλ ηεξκαηηζκό). Η δηαδξνκή ηεο δεύηεξεο νκάδαο, είρε απόζηαζε 38ρικ θαη πςνκεηξηθή δηαθνξά 1920κ. Η αλάβαζε μεθηλνύζε από ην πέκπην ρηιηόκεηξν θαη ήηαλ ζε ζύλνιν 33ρικ, κε κέζν όξν θιίζεο5%.σν πςόκεηξν μεθηλνύζε από ηα 300κ. Από ην 20 ν ρικ, ην πςόκεηξν μεπεξλνύζε ηα 1000κ ελώ από ην 24 ν ηα 1300κ. Σν κέγηζην πςόκεηξν ήηαλε 2020κ (ζηνλ ηεξκαηηζκό). 11

13 Απνηειέζκαηα (Ο αζιεηήο κε ηνλ αξηζκό 1 είλαη ν ίδηνο θαη ζηνπο δύν αγώλεο. Η δύν αγώλεο, είραλ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά 7 εκεξώλ). 1. Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο πξώηεο νκάδαο πξηλ θαη κεηά, είλαη ηα παξαθάησ: FVC (L) FEV1 (L) FEV1/ FVC(%) IC (L) ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Διάρκεια αγώνα (hrs) 1:19 1:28 1:20 ERV (L) FEF25-75 (L/s) MVV (L/min) ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

14 2. Τα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο νκάδαο (δεύηεξνο αγώλαο πςόκεηξν) είλαη ηα παξαθάησ: FVC (L) FEV1 (L) FEV1/ FVC (%) IC (L) ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ (hrs) 1:49 1:59 1:59 ERV (L) FEF25-75 (L/s) MVV (L/min) ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Όπσο θαίλεηαη, νη δηαθνξέο ζηελ δηάξθεηα κεηαμύ ησλ αζιεηώλ θαη ζηνπο δύν αγώλεο, είλαη από έλα ιεπηό κέρξη θαη δέθα ιεπηά, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ην παξόκνην πξνπνλεηηθό ηνπο επίπεδν. Ελώ, αλ ζα ήζειε θάπνηνο λα ιάβεη ππόςηλ παξόκνηεο επηδόζεηο, ηόηε ζηνλ πξώην αγώλα ν πξώηνο θαη ν ηξίηνο αζιεηήο, βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά παξόκνην επίπεδν, θαη ζηνλ δεύηεξν αγώλα, ν δεύηεξνο αζιεηήο κε ηνλ ηξίην. 13

15 Από ηα απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο νκάδαο θαη δεύηεξεο νκάδαο, πξνθύπηνπλ δηαθνξέο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο θαη ιίγεο είλαη νη ηηκέο όπνπ κεηά από ηνλ αγώλα, βξίζθνληαη αξθεηά θνληά ζε ζρέζε κε απηέο πξηλ ηνλ αγώλα. ηνλ πξώην αγώλα, αιιαγέο πνπ ζπκθσλνύλ θαη από ηνπο ηξεηο αζιεηέο, είλαη ε εηζπλεπζηηθή ρσξεηηθόηεηα (IC), όπνπ θαη ζηνπο ηξεηο αζιεηέο ππάξρεη κείσζε από 0.2L-0.89L. Επίζεο, από όηη θαίλεηαη θαη ζηνλεθπλεπζηηθό εθεδξηθό όγθν, ππάξρεη θνηλή αιιαγή κεηαμύ ησλ ηξηώλ αζιεηώλ.παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ ERV, κε δηαθνξέο από 0.18L 1.37L. ηνλ δεύηεξν αγώλα, δηαθξίλεηαη κηα θνηλή αιιαγή όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ή κείσζε ησλ ηηκώλ, γηα θάζε μερσξηζηή παξάκεηξν. πγθεθξηκέλα, ε βίαηα δσηηθή ρσξεηηθόηεηα (FVC), ειαηηώζεθεαπό ηελ αξρηθή ηεο ηηκή έσο θαη 0.42L.Παξάιιεια κεηώζεθε θαη ε εηζπλεπζηηθή ρσξεηηθόηεηα (IC) ε νπνία θαη ζηελ πξώηε νκάδα είρε παξόκνηνπ εύξνπο αιιαγέο. ηελ ζπλέρεηα, ε ηηκή ηεο κέζεο FEF25-75% (εθπλεπζηηθή ξνή κεηαμύ 25-75% ηεο FVC), απμήζεθε θαη ζηνπο ηξεηο αζιεηέο, όπσο θαη ν κέγηζηνο βνπιεηηθόο αεξηζκόο (MVV).Hηειεπηαία παξάκεηξνο, αθνξά ηνλ κέγηζην αεξηζκό ζε έλα ιεπηό, όπνπ παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο από 13.1L 28.4L. ε κηα γεληθή παξαηήξεζε θαη ησλ δύν αγώλσλ, θαίλεηαη όηη ην FVCεπεξεάδεηαη θαηά ηελ πιεηνςεθία ησλ αζιεηώλ ζε απηήλ ηελ κειέηε, κε κείσζε ησλ ηηκώλ, όπσο θαη ην ίδην ζπκβαίλεη ζηελ εηζπλεπζηηθή ρσξεηηθόηεηα (IC). Επίζεο, θνηλέο αιιαγέο ππάξρνπλ θαη ζην MVVην νπνίν θαηά πιεηνςεθία απμήζεθε κεηά από ηνπο αγώλεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ κέζε εθπλεπζηηθή ξνή (FEF25-75%). Σέινο, κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε αιιαγέο πνπ είρε ν αζιεηήο κε ηνλ αξηζκό 1 - είλαη ν ίδηνο θαη ζηνπο δύν αγώλεο- κεηαμύ ηνπ πξώηνπ αγώλα θαη ηνπ δεύηεξνπ (ρσξίο πςόκεηξν vs κεπςόκεηξν). Καη ζηνπο δύν αγώλεο είρε ίδηεο κεηαβνιέο όζνλ αθνξά ηελ αύμεζε ή ηελ κείσζε ησλ ηηκώλ ζηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο. Επίζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο κεηαβνιέο δελ δηαθέξνπλ ζε κεγάιν εύξνο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην FVCόπνπ ζηνλ πξώην αγώλα είρε κείσζε 0.39L θαη ζηνλ δεύηεξν 0.37L. Επίζεο, ην MVVείρε παξόκνηα δηαθνξά, 21.2Lζηνλ πξώην αγώλα θαη 23.1Lζηνλ δεύηεξν. ε αληίζηνηρεο ηηκέο νη νπνίεο έρνπλ κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ ηνπο, ( κεηαμύ πξώηνπ αγώλα θαη δεύηεξνπ, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα επεξέαζε ην πςόκεηξν (ζηνλ δεύηεξν αγώλα νη αζιεηέο ήηαλ ζε δηάξθεηα από πάλσ από ηα 1300κ). ελώ ππάξρεη θαη ην ελδερόκελν λα έρεη επεξεάζεη ε απόζηαζε, αθνύ ζηελ πξώηε δηαδξνκή, ε αλεθόξα ήηαλ 18ρικ θαη ζηνλ δεύηεξν 33ρικ. 14

16 Πεξηζζόηεξε έξεπλα ρξεηάδεηαη, γηα λα ραξαθηεξηζηνύλ κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα νη δηαθνξέο ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο. Φαίλεηαη, όηη ππάξρεη ην ελδερόκελν ζε έλαλ αζιεηή πνπ ζπκκεηείρε ζε δύν αγώλεο (επίπεδν ζάιαζζαο vs πςόκεηξν), λα έρεη ζρεηηθά όκνηεο κεηαβνιέο ζηηο παξακέηξνπο κεηαμύ ησλ δύν αγώλσλ. Έηζη, γηα λα ππάξρεη κηα πην βέβαηε πξνζέγγηζε, γηα δηαθνξέο κεηαμύ αγώλσλ ζε πςόκεηξν θαη αγώλσλ ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, ζα πξέπεη λα γίλεη κέηξεζε ζε ίδηνπο αζιεηέο θαη κεγαιύηεξν δείγκα. Βηβιηνγξαθία: 1. (Penny Gordon-Larsen, PhD; Janne Boone-Heinonen, PhD; Steve Sidney, MD, MPH; Barbara Sternfeld, PhD; David R. Jacobs Jr, PhD; Cora E. Lewis, MD, Active Commuting and Cardiovascular Disease Risk. 2009). 2. Wagner, A., Simon, C., Ducimetiere, P., Montaye, M., Bongard, V., Yarnell, J., et al. (2001). Leisure-time physical activity and regular walking or cycling to work are associated with adiposity and 5 y weight gain in middle-aged men: The PRIME study. International Journal of Obesity 3. Hu, G., Qiao, Q., Silventoinen, K., Eriksson, J.G., Jousilahti, P., Linström, J., Valle, T.T., Nissinen, A. &Tuomilehto, J. (2003). Occupational, commuting, and leisure-time physical activity in relation to risk for Type 2 diabetes in middle-aged Finnish men and women. 4. Hu, G., Sarti, C., Jousilahti, P., Silventoinen, K., Barengo, N.C. &Tuomilehto, J. (2005). Leisure time, occupational, and commuting physical activity and the risk of stroke. S 5. Nakanishi, N. & Suzuki, K. (2005). Daily life activity and the risk of developing hypertension in middle-aged Japanese men 6. Barengo, N.C., Kastarinen, M., Lakka, T., Nissinen, A. &Tuomilehto, J. (2006). Different forms of physical activity and cardiovascular risk factors among year-old men and women in Finland. European Journal of Cardiovascular and Preventive Rehabilitation, 7. Wennberg, P., Lindahl, B., Hallmans, G., Messner, T., Weinehall, L., Johansson, L., Boman, K. &Jansson, J-H. (2006). The effects of commuting activity and occupational and leisure time physical activity on risk of myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular and Preventive Rehabilitation. 8. Bassett, J.,David R., Pucher, J., Buehler, R., Thompson, D. L. &Crouter, S. E. (2008). Walking, cycling, and obesity rates in Europe, North America and Australia. Journal of Physical Activity & Health, 15

17 9. Gordon-Larsen, P. Boone-Heinonen, J., Sidney, S., Sternfeld, B., Jacobs, D.R. & Lewis, C.L. (2009). Active commuting and cardiovascular disease risk. The CARDIA study. Archives of Internal Medicine 10. Andersen LB, Cooper AR: Commuter Cycling and Health. In Transport and Health Issues Boreham C, Riddoch The physical activity, fitness and health of children. 12. Biddle SJ, Gorely T, Stensel DJ. Health-enchancing physical activity and sedentary behavour in children and adolescents 13. Theories SymeonVlachopoulos, Stuart Biddle, Kenneth Fox. Determinants of Emotion in Children's Physical Activity: A Test of Goal Perspectives and Attribution, Differences in cyclists and car drivers exposure to air pollution from traffic in the city of Copenhagen. Rank J1, Folke J, Jespersen PH Weisel CP, Lawryk NJ, Lioy PJ. Exposure to emissions from gasoline within automobile cabins. JExposure Anal Environ Epidemiol, Jo W-K, Choi S-J. Vehicle occupants exposure to aromatic volatile organic compounds while commuting on an urbanroute in Korea. J Air Waste Manage Assoc, Dr Gerard Hoek, PhDa, Bert Brunekreef, PhDa, Sandra Goldbohm, PhDb, Paul Fischer, MScc, Piet A van den Brandt, PhDd. Association between mortality and indicators of trafficrelated air pollution in the Netherlands: a cohort study, L J FolinsbeeHuman health effects of air pollution Karakatsani, S. Andreadaki, K. Katsouyanni, I. Dimitroulis, D. Trichopoulos, V. Benetou& A. Trichopoulou, Air pollution in relation to manifestations of chronic pulmonary disease: a nested case control study in Athens, Greece. 20. Acute blood pressure responses in healthy adults during controlled air pollution exposures.urch B1, Silverman F, Corey P, Brook JR, Lukic KZ, Rajagopalan S, Brook RD Short term effects of ambient sulphur dioxide and particulate matter on mortality in 12 European cities: results from time series data from the APHEA project K Katsouyanni, G Touloumi, C Spix, J Schwartz, F Balducci, S Medina, G Rossi, B Wojtyniak, J Sunyer, L Bacharova, J P Schouten, APonkaH R Anderson. 22. Blair SN, Kampert JB, Kohl HW III, et al. Influences of cardiorespiratory fitness and other precursors on cardiovascular disease and all-cause mortality in men and women, JAMA Schunemann HJ, Dorn J, Grant BJ, et al. Pulmonary function is a long-term predictor of mortality in the general population: 29-year follow-up of the Buffalo Health Study. Chest 2000;118: Neas LM, Schwartz J. Pulmonary function levels as predictors of mortality in a national sample of US adults. Am J Epidemiol U.S. Department of Health and Human Services. Physical activity and health: a report of the Surgeon General Y J Cheng, C A Macera, C L Addy, F S Sy, D Wieland, S N Blair, 2003) 16

18 27. Dunn AL, Marcus BH, Kampert JB, et al. Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitness: a randomized trial Kohl HW, Blair SN, Paffenbarger RS, et al. A mail survey of physical activity habits as related to measured physical fitness Burrows B, Cline MG, Knudson RJ, et al. A descriptive analysis of the growth and decline of the FVC and FEV1. Chest Effects of physical activity on exercise tests and respiratory function Y J Cheng, C A Macera, C L Addy, F S Sy, D Wieland, S N Blair, Abraham KA, Feingold H, Fuller DD, et al.: Respiratory- related activation of human abdominal muscles during exercise. J Physiol, (Strohl KP, Mead J, Banzett RB, et al.: Regional differences in abdominal muscle activity during various maneuvers in humans. J ApplPhysiol, Lawrence J. Folinsbee, Eric S. Wallage, John F. Bedi, Steven M.Horvath. Exercise respiratory pattern in elite cyclists and sedentary subjects, Laude EA, Duffy NC, Baveystock C, et al.: The effect of helium and oxygen on exercise performance in chronic obstructive pulmonary disease: a randomized crossover trial Richardson RS, Sheldon J, Poole DC, et al.: Evidence of skeletal muscle metabolic reserve during whole body exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease Mancini D, Donchez L, Levine S: Acute unloading of the work of breathing extends exercise duration in patients with heart failure Aaron EA, Seow KC, Johnson BD, and Dempsey JA.Oxygen cost of exercise hyperpnea: implications for performance (Bye PT, Esau SA, Walley KR, Macklem PT, Pardy RL.: Ventilatory muscles during exercise in air and oxygen in normal men The respiratory system as an exercise limiting factor in normal trained subjects UrsBoutellier, Ramon Biichel 2, Andreas Kundert 2, and Christina Spengler ~ Markov, G., Spengler, C.M., Knopfli-Lenzin, C., Stuessi, C., and Boutellier, U Respiratory muscle training increases cycling endurance without affecting cardiovascular responses to exercise. 41. Gething, A.D., Williams, M., and Davies, B Inspiratory resistive loading improves cycling capacity: a placebo controlled trial. 42. Volianitis, S., McConnell, A.K., Koutedakis, Y., McNaughton, L., Backx, K., and Jones, D.A Inspiratorymuscletrainingimprovesrowingperformance. 43. Stuessi, C., Spengler, C.M., Knopfli-Lenzin, C., Markov, G., and Boutellier, U Respiratory muscle endurance training in humans increases cycling endurance without affecting blood gas concentrations. 44. Suzuki, S., Yoshiike, Y., Suzuki, M., Akahori, T., Hasegawa, A., and Okubo, T Inspiratory muscle training and respiratory sensation during treadmill exercise. 17

19 https://en.wikipedia.org/wiki/bicycle https://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=0jjo6dlf9imc&oi=fnd&pg=pr7&dq=history+ of+bicycling+&ots=ttvfimfzj5&sig=_iybfjuv1j3rlrtqu70aefjhwki&redir_esc=y#v=one page&q=history%20of%20bicycling&f=false https://www.britishcycling.org.uk/clubs 18