ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ. Άρζρο 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ. Άρζρο 2"

Transcript

1 ΘΔΜΑ: α)κσδηθνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ειιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί ησλ νλνκαζηψλ ησλ πθαλζίκσλ ηλψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2008/121/EK (αλαδηαηχπσζε) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2009 πεξί ησλ νλνκαζηψλ ησλ πθαλζίκσλ. β) πκκφξθσζε κε ηελ 2009/121/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2009 πεξί ησλ νλνκαζηψλ ησλ πθαλζίκσλ. ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Α Π Ο Φ Α Θ Ζ Ο Τ Μ Ε Άρζρο 1 Ζ Απφθαζε έρεη ζθνπφ: α)σελ θσδηθνπνίεζε θαη αλαδηαηχπσζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ Φ1/6125/85 (ΦΔΚ 110/Β/1986) «Ολνκαζίεο ησλ πθαλζίκσλ ηλψλ θαη επηζήκαλζε απηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2008/121/ΔΚ(αλαδηαηχπσζε) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2009, πεξί ησλ νλνκαζηψλ ησλ πθαλζίκσλ θαη β) Σελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2009/121/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ηερληθή πξφνδν, ησλ παξαξηεκάησλ Η θαη V ηεο νδεγίαο 2008/121/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ησλ νλνκαζηψλ ησλ πθαλζίκσλ. Άρζρο 2 1. Σα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα είλαη δπλαηφλ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά είηε πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηαλνκήο, κφλνλ εθφζνλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε. 2. H παξνχζα Απφθαζε δελ εθαξκφδεηαη ζηα θισζηνυθαληνπξγηθά ηα νπνία: α) πξννξίδνληαη λα εμαρζνχλ ζε ηξίηεο ρψξεο β) εηζάγνληαη ζηα θξάηε κέιε, ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν, γηα ιφγνπο δηακεηαθνκίζεσο γ) εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο θαη πξννξίδνληαη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πξνο επαλεμαγσγή δ) δίδνληαη ζε νηθνηέρλεο ή ζε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο πνπ εξγάδνληαη θαζφλ, ρσξίο λα ιακβάλεη ρψξα κεηαβίβαζε εμ επαρζνχο αηηίαο. Άρζρο 3 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: α) σο "θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα" λννχληαη φια εθείλα ηα νπνία, αθαηέξγαζηα, εκηθαηεξγαζκέλα, θαηεξγαζκέλα, εκηβηνκεραλνπνηεκέλα, βηνκεραλνπνηεκέλα, εκηέηνηκα ή έηνηκα, απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ πθάλζηκεο ίλεο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηεξγαζία αλακείμεσο ή ζπλδπαζκνχ απηψλ β) σο "πθάλζηκε ίλα" λνείηαη: i) ην ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ειαζηηθφηεηά ηνπ, ηε ιεπηφηεηά ηνπ, θαη ην κεγάιν κήθνο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε εγθάξζηα δηάζηαζή ηνπ, ηδηφηεηεο πνπ ην θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα πθαληνπξγηθέο εθαξκνγέο, ii) νη εχθακπηεο ηαηλίεο ή ζσιήλεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 5 mm θαηλνκέλνπ πιάηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαηληψλ πνπ έρνπλ θνπεί απφ πιαηχηεξεο ηαηλίεο ή απφ θχιια θαηαζθεπαζκέλα απφ ηηο χιεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ ηλψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζην παξάξηεκα Η ζεκεία 19 έσο 48 θαη είλαη θαηάιιειεο γηα πθαληνπξγηθέο εθαξκνγέο ην 1

2 θαηλφκελν πιάηνο είλαη ην πιάηνο ηεο ηαηλίαο ή ηνπ ζσιήλα κε κνξθή δηπισκέλε, πεπιαηπζκέλε, ζπκπηεζκέλε ή ζπλεζηξακκέλε ή, ζηελ πεξίπησζε κε νκνηφκνξθνπ πιάηνπο, ην κέζν πιάηνο. 2. Δμνκνηψλνληαη πξνο θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ππφθεηληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε: α) ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ην 80 % ηνπιάρηζηνλ ηνπ βάξνπο ηνπο απνηειείηαη απφ πθάλζηκεο ίλεο β) ηα θαιχκκαηα επίπισλ, νκπξειψλ βξνρήο, νκπξειψλ ειίνπ, ησλ νπνίσλ ηα θισζηνυθαληνπξγηθά κέξε αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 80 % ηνπ βάξνπο ηνπο, θαζψο θαη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά κέξε ησλ επηζηξψζεσλ δαπέδνπ κε πνιιέο επηζηξψζεηο, ησλ ζηξσκάησλ, ησλ εηδψλ εμνρήο θαη νη δεζηέο θφδξεο ησλ εηδψλ ππνδεκαηνπνηίαο θαη γαληνπνηίαο, ησλ νπνίσλ ηα θισζηνυθαληνπξγηθά κέξε αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 80 % ηνπ βάξνπο ηνπο γ) ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε άιια πξντφληα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα, φηαλ θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ε ζχλζεζή ηνπο. Άρζρο 4 1. Οη νλνκαζίεο ησλ ηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 θαη νη πεξηγξαθέο ηνπο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα I. 2. Ζ ρξήζε ησλ νλνκαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο I πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ίλεο ε θχζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζην ίδην ζεκείν ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα. 3. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ νλνκαζηψλ απαγνξεχεηαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε ίλα, είηε σο θχξηα νλνκαζία, είηε ππφ κνξθή επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ή ξίδαο, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξεζηκνπνηνπκέλε γιψζζα. 4. Ζ ρξήζε ηεο νλνκαζίαο "κεηάμη" απαγνξεχεηαη γηα ηελ απφδνζε κνξθήο ή εκθαλίζεσο ζπλερνχο λήκαηνο ζηηο πθάλζηκεο ίλεο. Άρζρο 5 1. Καλέλα θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο "100 %" ή σο "θαζαξφ" ή σο "φιν" απνθιεηφκελεο θάζε ηζνδχλακεο έθθξαζεο εθφζνλ ην πξντφλ απηφ δελ ζπληίζεηαη εμνινθιήξνπ απφ ηελ ίδηα ίλα. 2. Πνζφηεηα απφ άιιεο ίλεο είλαη αλεθηή κέρξη ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 2 % θαηά βάξνο ηνπ θισζηνυθαληνπξγηθνχ πξντφληνο εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηερληθά αίηηα θαη δελ ζπληζηά απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο πξνζζήθεο. Απηή ε αλεθηή πνζφηεηα αλέξρεηαη ζε 5 % γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ ηνλ θχθιν ηνπ ιαλαξίζκαηνο. Άρζρο 6 1. Έλα πξντφλ απφ καιιί κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί κε κία απφ ηηο νλνκαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ ίλα, ε νπνία δελ έρεη πνηέ ελζσκαησζεί ζε έλα ηειηθφ πξντφλ θαη ε νπνία δελ έρεη ππνζηεί δηεξγαζίεο θιψζεσο ή/θαη πειηκαηνπνηήζεσο άιιεο απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο νχηε θαηεξγαζία ή ρξήζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνμελήζεη βιάβε ζηελ ίλα. 2. Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη νλνκαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα II κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ην καιιί πνπ πεξηέρεηαη ζε κείγκα ηλψλ εθφζνλ: α) ην ζχλνιν ηνπ καιιηνχ πνπ πεξηέρεηαη κέζα ζην κείγκα αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 β) ε πνζφηεηα απηνχ ηνπ καιιηνχ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ κείγκαηνο δελ είλαη κηθξφηεξε απφ 25 % γ) ζηελ πεξίπησζε ζπκκείθηνπ φπνπ ην καιιί αλακεηγλχεηαη κε κία κφλν άιιε ίλα. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ε έλδεημε ηεο πιήξνπο εθαηνζηηαίαο ζπλζέζεσο είλαη ππνρξεσηηθή. 2

3 3. Ζ αλνρή, πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηερληθνχο ιφγνπο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ παξαγσγή, πεξηνξίδεηαη ζε 0,3 % ζε ηλψδεηο πξνζκείμεηο γηα ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κάιιηλσλ πξντφλησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ θχθιν ιαλαξίζκαηνο. Άρζρο 7 1. Κάζε θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ απνηεινχκελν απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ίλεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία αληηπξνζσπεχεη ηνπιάρηζηνλ ην 85 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ραξαθηεξίδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) κε ηελ νλνκαζία απηήο ηεο ίλαο αθνινπζνχκελεο απφ ηελ εθαηνζηηαία αλαινγία ηεο θαηά βάξνο β) κε ηελ νλνκαζία απηήο ηεο ίλαο αθνινπζνχκελεο απφ ηελ έλδεημε "85 % ηνπιάρηζηνλ" ή γ) κε ηελ πιήξε εθαηνζηηαία ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο. 2. Κάζε θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ απνηεινχκελν απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ίλεο, απφ ηηο νπνίεο θακία δελ αληηπξνζσπεχεη ην 85 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο, ραξαθηεξίδεηαη κε ηελ νλνκαζία θαη ηελ επί ηνηο εθαηφ αλαινγία θαηά βάξνο ησλ δχν ηνπιάρηζηνλ ηλψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ παξάζεζε ησλ νλνκαζηψλ ησλ άιισλ ηλψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξντφλ θαηά θζίλνπζα θιίκαθα βάξνπο, κε ή ρσξίο έλδεημε ηεο επί ηνηο εθαηφ αλαινγίαο ηνπο θαηά βάξνο. Δληνχηνηο: α) ίλεο απφ ηηο νπνίεο θαζεκία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ 10 % ζην ζπλνιηθφ βάξνο ελφο πξντφληνο, κπνξεί λα νξηζζεί κε ηελ έθθξαζε "άιιεο ίλεο", αθνινπζνχκελε απφ ην ζπλνιηθφ επί ηνηο εθαηφ πνζνζηφ β) φηαλ αλαθέξεηαη ε νλνκαζία κίαο ίλα ε νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ 10 % ζην ζπλνιηθφ βάξνο ελφο πξντφληνο, αλαθέξεηαη ε πιήξεο εθαηνζηηαία ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο. 3. Σα πξντφληα πνπ έρνπλ ζηεκφλη απφ θαζαξφ βακβάθη θαη πθάδη απφ θαζαξφ ιηλάξη θαη ησλ νπνίσλ ε επί ηνηο εθαηφ αλαινγία ζε ιηλάξη δελ είλαη κηθξφηεξε απφ 40 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ απνθνιιαξηζκέλνπ πθάζκαηνο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ κε ηελ νλνκαζία "ζχκκεηθην", αθνινπζνχκελε ππνρξεσηηθά απφ ηελ έλδεημε ηεο ζχλζεζεο "ζηεκφλη θαζαξφ βακβάθη-πθάδη θαζαξφ ιηλάξη". 4. Οη φξνη "απξνζδηφξηζηεο ίλεο" ή "πθαληνπξγηθή ζχλζεζε απξνζδηφξηζηε" κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάζε πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε ζχλζεζε θαηά ηελ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί επρεξψο. 5. Γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη έρνπλ ηηο εθαηνζηηαίεο ζπλζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4: α) πνζφηεηα μέλσλ ηλψλ κέρξη 2 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ θισζηνυθαληνπξγηθνχ πξντφληνο είλαη αλεθηή, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη ηερληθά θαη δελ πξνέξρεηαη απφ ζπζηεκαηηθή πξνζζήθε ε αλνρή απηή αλέξρεηαη ζε 5 % γηα ηα πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ θχθιν ηνπ ιαλαξίζκαηνο θαη δελ ζίγεη ηελ αλνρή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 β) αλνρή θαηαζθεπήο 3 % ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ ηλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηηθέηα επηηξέπεηαη κεηαμχ ησλ δεινπκέλσλ ζηε επηζήκαλζε εθαηνζηηαίσλ αλαινγηψλ ησλ ηλψλ θαη ησλ εθαηνζηηαίσλ αλαινγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ε αλνρή απηή εθαξκφδεηαη επίζεο ζηηο ίλεο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, απαξηζκνχληαη θαηά θζίλνπζα θιίκαθα βάξνπο ρσξίο έλδεημε ηεο επί ηνηο εθαηφ αλαινγίαο ηνπο θαηά βάξνο. Ζ αλνρή απηή εθαξκφδεηαη επίζεο γηα ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β). Καηά ηελ αλάιπζε, νη αλνρέο απηέο ππνινγίδνληαη μερσξηζηά. Σν ζπλνιηθφ βάξνο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλνρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν β), είλαη ην βάξνο ησλ ηλψλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, εθηφο απφ ηηο ηπρφλ μέλεο ίλεο θαη εθαξκνγή ηεο αλνρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α). Ζ άζξνηζε ησλ αλνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β) επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη μέλεο ίλεο πνπ ηπρφλ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ αλάιπζε, κε εθαξκνγή ηεο αλνρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α) έρνπλ ηελ ίδηα ρεκηθή θχζε κε κία ή πεξηζζφηεξεο ίλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηηθέηα. ηελ πεξίπησζε εηδηθψλ πξντφλησλ, γηα ηα νπνία ε θαηαζθεπαζηηθή ηερληθή απαηηεί αλνρέο αλψηεξεο απφ ηηο αλνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β), επηηξέπνληαη κεγαιχηεξεο αλνρέο θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 κφλνλ θαη εμαίξεζε θαη χζηεξα απφ επαξθή αηηηνιφγεζε πνπ πξνζθνκίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά. 3

4 Άρζρο 8 Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2, ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 θαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 5, νη νξαηέο θαη απνκνλψζηκεο ίλεο ησλ νπνίσλ ν πξννξηζκφο έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία θαζαξψο δηαθνζκεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη νη νπνίεο δελ ππεξβαίλνπλ ην 7 % ηνπ βάξνπο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο κπνξνχλ λα κελ αλαθέξνληαη ζηηο εθαηνζηηαίεο ζπλζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 7. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ίλεο (φπσο νη κεηαιιηθέο) πνπ ελζσκαηψλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία αληηζηαηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην 2 % ηνπ βάξνπο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο. ηελ πεξίπησζε ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3, απηά ηα πνζνζηά πξέπεη λα ππνινγίδνληαη φρη βάζεη ηνπ βάξνπο ηνπ πθάζκαηνο, αιιά βάζεη ηνπ βάξνπο ηνπ ζηεκνληνχ θαη ηνπ βάξνπο ηνπ πθαδηνχ μερσξηζηά. Άρζρο 9 1. Σα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο απφθαζεο, πξέπεη λα θέξνπλ επηζήκαλζε ή ζήκαλζε θαηά ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά γηα βηνκεραληθνχο ή εκπνξηθνχο ζθνπνχο. H επηζήκαλζε ή ε ζήκαλζε κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ κε ζπλνδεπηηθά εκπνξηθά έγγξαθα εθφζνλ απηά ηα πξντφληα δελ πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ή εθφζνλ παξαδίδνληαη πξνο εθηέιεζε παξαγγειίαο θξάηνπο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 2. Οη νλνκαζίεο, νη πεξηγξαθέο ηεο ζχλζεζεο θαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ζε πθάλζηκεο ίλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 7 θαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη II πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο επί ησλ εκπνξηθψλ εγγξάθσλ. Απηή ε ππνρξέσζε απνθιείεη θπξίσο ηε ρξήζε ζπληκήζεσλ ζηηο ζπκβάζεηο, ηα ηηκνιφγηα ή ηα δειηία πσιήζεσο. Δπηηξέπεηαη, εληνχηνηο, ε ρξήζε κεραλνγξαθηθνχ θψδηθα εθφζνλ ν θψδηθαο επεμεγείηαη ζην ίδην έγγξαθν. 3. Καηά ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε θαη ηελ πψιεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θαη ηδίσο ζηνπο θαηαιφγνπο, ζηα πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα, ζηηο ζπζθεπαζίεο, ζηηο εηηθέηεο θαη ζηα ζήκαηα, νη νλνκαζίεο, νη πεξηγξαθέο ηεο ζχλζεζεο θαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ζε πθάλζηκεο ίλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 7 θαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη II πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ηνπο ίδηνπο επαλάγλσζηνπο θαη επδηάθξηηνπο ηππνγξαθηθνχο ραξαθηήξεο. Δλδείμεηο θαη πιεξνθνξίεο άιιεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα απφθαζε πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηηο επσλπκίεο ηεο επηρείξεζεο ή ζηα εκπνξηθά ζήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαγξάθνληαη ακέζσο κεηά ηηο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. Δληνχηνηο, εάλ θαηά ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε ή θαηά ηελ πψιεζε ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξψην εδάθην, αλαγξάθεηαη εκπνξηθφ ζήκα ή επσλπκία επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεη, είηε σο θχξην ηίηιν είηε σο επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ή ξίδα, νλνκαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα Η ή πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε κε απηή, ακέζσο κεηά ην εκπνξηθφ ζήκα ή ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθείο, επαλάγλσζηνπο θαη εληαίνπο ραξαθηήξεο νη νλνκαζίεο, νη πεξηγξαθέο ηεο ζχλζεζεο θαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ζε πθάλζηκεο ίλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 7 θαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη II. 4. Καηά ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε θαη ηελ πψιεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ε επηζήκαλζε ή ζήκαλζε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην παξφλ άξζξν αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηα ηηο θνπβαξίζηξεο, ηα θνπβάξηα, ηα καζνχξηα, ηα καηζάθηα θαη θάζε άιιε κηθξή πνζφηεηα λεκάησλ ξαςίκαηνο, καληαξίζκαηνο θαη θεληήκαηνο, ε πξνεγνχκελε ππνρξέσζε εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηε ζπλνιηθή επηζήκαλζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ή ζηα εθζεηήξηα πξνο πψιεζε. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗV ζεκείν 18, ηα κεκνλσκέλα θνκκάηηα κπνξνχλ λα επηζεκαίλνληαη ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα ηεο Κνηλφηεηαο. 1. Γελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ραξαθηεξηζκψλ ή ελδείμεσλ, ζρεηηθψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ, άιισλ απφ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4, 5 θαη 6 θαη ζπλάδνπλ κε ηα ρξεζηά εκπνξηθά ήζε. Άρζρο Κάζε θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ απνηεινχκελν απφ δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε κε έρνληα ηελ ίδηα πεξηεθηηθφηεηα ζε ίλεο πξέπεη λα θέξεη εηηθέηα επί ηεο νπνίαο αλαγξάθεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ίλεο θάζε 4

5 κέξνπο. Ζ επηζήκαλζε απηή δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα κέξε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ 30 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ πξντφληνο, κε εμαίξεζε ηηο θχξηεο θφδξεο. 2. Γχν ή πεξηζζφηεξα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα έρνληα ηελ ίδηα πεξηεθηηθφηεηα ζε ίλεο, ηα νπνία, ζρεκαηίδνπλ ζπλήζσο αδηαίξεην ζχλνιν, κπνξνχλ λα θέξνπλ κία κφλν εηηθέηα. 3. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13: α) ε ζχλζεζε ζε ίλεο ησλ αθφινπζσλ εηδψλ θνξζεδνπνηίαο δειψλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ηεο ζχλζεζεο φινπ ηνπ πξντφληνο ή ηελ αλαγξαθή, είηε ζπλνιηθά είηε μερσξηζηά, ηεο ζχλζεζεο ησλ αθφινπζσλ κεξψλ: i) γηα ηνπο ζηεζφδεζκνπο: εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ χθαζκα ησλ ζεθψλ (θνπζθψλ) θαη ηεο πιάηεο, ii) γηα ηνπο θνξζέδεο κε ή ρσξίο ειάζκαηα: κπξνζηηλά, νπίζζηα θαη πιατλά ηκήκαηα (πιαζηξφλ), iii) γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο: εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ χθαζκα ησλ ζεθψλ, ησλ κπξνζηηλψλ θαη νπίζζησλ ηκεκάησλ (πιαζηξφλ) θαη ησλ πιατλψλ ηκεκάησλ (παλψ). Ζ ζχλζεζε ζε ίλεο ησλ εηδψλ θνξζεδνπνηίαο, πιελ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην πξψην εδάθην, δειψλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ηεο ζχλζεζεο φινπ ηνπ πξντφληνο ή κε ηελ αλαγξαθή, είηε ζπλνιηθά είηε ρσξηζηά, ηεο ζχλζεζεο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ εηδψλ απηψλ. Ζ επηζήκαλζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα κέξε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ 10 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ πξντφληνο. Ζ ρσξηζηή επηζήκαλζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ ελ ιφγσ εηδψλ θνξζεδνπνηίαο δηελεξγείηαη έηζη ψζηε ν ηειηθφο θαηαλαισηήο λα θαηαλνεί επρεξψο ζε πνην ηκήκα ηνπ πξντφληνο αλαθέξνληαη νη ελδείμεηο πνπ πεξηέρεη ε εηηθέηα β) ε ζχλζεζε ζε ίλεο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, πνπ θαινχληαη devorés, δειψλεηαη γηα φιν ην πξντφλ θαη εκθαίλεηαη κε ηε ρσξηζηή αλαγξαθή ηεο ζχλζεζεο ηνπ βαζηθνχ πθάζκαηνο θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ κεξψλ φπνπ έρεη γίλεη ε ζρεηηθή θαηεξγαζία (dévorage), ηα κέξε απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά γ) ε ζχλζεζε ζε ίλεο ησλ θεληεηψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ δειψλεηαη γηα φιν ην πξντφλ θαη κπνξεί λα εκθαίλεηαη κε ηε ρσξηζηή αλαγξαθή ηεο ζχλζεζεο ηνπ βαζηθνχ πθάζκαηνο θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ λεκάησλ θεληήκαηνο ηα κέξε απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά. Αλ ηα θεληεηά κέξε αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ 10 % ηεο επηθάλεηαο ηνπ πξντφληνο, αξθεί λα δειψλεηαη ε ζχλζεζε ηνπ βαζηθνχ πθάζκαηνο δ) ε ζχλζεζε ησλ λεκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ ππξήλα θαη επέλδπζε, ηα νπνία ζπληίζεληαη απφ δηαθνξεηηθέο ίλεο θαη παξνπζηάδνληαη ππφ ηε κνξθή απηή ζηνπο θαηαλαισηέο, δειψλεηαη γηα φιν ην πξντφλ θαη κπνξεί λα εκθαίλεηαη κε ηε ρσξηζηή έλδεημε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ππξήλα θαη ηεο επέλδπζεο ηα κέξε απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ε) ε ζχλζεζε ζε ίλεο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ απφ βεινχδν ή ρλνπδάην χθαζκα (πινχζα) ή ησλ νκνεηδψλ ηνπο δειψλεηαη γηα φιν ην πξντφλ θαη κπνξεί λα εκθαίλεηαη ρσξηζηά γηα ηα δχν ζπζηαηηθά κέξε, φηαλ ηα πξντφληα απηά απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθή βάζε θαη επηθάλεηα ρξήζεσο, θαη ζπληίζεληαη απφ δηαθνξεηηθέο ίλεο ηα κέξε απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζη) ε ζχλζεζε ησλ θαιπκκάησλ δαπέδνπ θαη ησλ ηαπήησλ, ησλ νπνίσλ ε βάζε θαη ην ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο ρξήζεσο ζπληίζεληαη απφ δηαθνξεηηθέο ίλεο, κπνξεί λα δειψλεηαη κφλν γηα ην ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο ρξήζεσο πνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά. 1. Καηά παξέθθιηζε απφ ηα άξζξα 9 θαη 10: Άρζρο 11 α) Γελ απαηηείηαη, γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ θαη βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), επηζήκαλζε ή ζήκαλζε θέξνπζα ηελ νλνκαζία θαη ηελ έλδεημε ηεο ζπλζέζεσο. Αλ, εληνχηνηο, απηά ηα πξντφληα θέξνπλ επηζήκαλζε ή ζήκαλζε, θαζνξίδνπζα ηελ νλνκαζία, ηε ζχλζεζε, ή ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ην εκπνξηθφ ζήκα, φπνπ πεξηιακβάλνληαη είηε σο θχξηνο ηίηινο είηε ππφ κνξθή επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ή ξίδαο, νλνκαζία πξνβιεπφκελε ζην παξάξηεκα Η ή νλνκαζία ηέηνηαο θχζεσο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε κε απηή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 5

6 β) ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα IV εθφζνλ είλαη ηνπ ηδίνπ ηχπνπ θαη ηεο ηδίαο ζπλζέζεσο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ πξνο πψιεζε σο ζχλνιν κε γεληθή επηζήκαλζε πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ζπλζέζεσο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε γ) ε εηηθέηα κε ηε ζχλζεζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη κε ην κέηξν κπνξεί λα επηθνιιάηαη κφλν ζην θνκκάηη ή ην ηφπη πνπ πξνζθέξεηαη πξνο πψιεζε. 2. Ζ παξνπζία θαηά ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρεία β) θαη γ) πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν ψζηε ν ηειηθφο θαηαλαισηήο λα είλαη πξαγκαηηθά ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηε ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ. Άρζρο 12 Κάζε πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη θαηά ηε δηάζεζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ζχγρπζε κε ηηο νλνκαζίεο θαη ηηο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε. Άρζρο 13 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1 θαη ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηζήκαλζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ηα πνζνζηά ζε ίλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5, 6 θαη 7 ππνινγίδνληαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα κέξε πνπ αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα ζεκεία: α) γηα φια ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα: κε θισζηνυθαληνπξγηθά κέξε, νχγηεο, εηηθέηεο θαη εκβιήκαηα, κπνξληνχξεο θαη γαξληηνχξεο πνπ δελ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξντφληνο, θνπκπηά θαη πφξπεο πνπ θαιχπηνληαη απφ χθαζκα, εμαξηήκαηα, δηαθνζκεηηθά, κε ειαζηηθέο θνξδέιεο, ειαζηηθά λήκαηα θαη ηαηλίεο πνπ πξνζηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θαη πεξηνξηζκέλα κέξε ηνπ πξντφληνο θαη, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 8, νξαηέο θαη απνκνλψζηκεο ίλεο δηαθνζκεηηθήο ρξήζεσο, θαζψο θαη αληηζηαηηθέο ίλεο β) γηα ηα θαιχκκαηα δαπέδνπ θαη ηνπο ηάπεηεο: φια ηα ζπζηαηηθά κέξε εθηφο απφ ην ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο ρξήζεσο γ) γηα ηα πθάζκαηα ησλ θαιπκκάησλ επίπισλ: ηα ζηεκφληα θαη ηα πθάδηα αλάκεημεο θαη παξαγεκίζκαηνο πνπ δελ απνηεινχλ κέξνπο ηνπ ζηξψκαηνο ηεο επηθάλεηαο ρξήζεσο δ) γηα ηηο πθαζκάηηλεο επελδχζεηο ηνίρσλ, ηα ζηφξηα θαη ηηο θνπξηίλεο: ζηεκφληα θαη πθάδηα αλάκεημεο θαη παξαγεκίζκαηνο πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο θαιήο φςεο ηνπ πθάζκαηνο ε) γηα ηα άιια θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα: εληζρχζεηο, είδε επηθνιιήκαηνο πάλσ ζην θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ, λήκαηα ξαςίκαηνο θαη ζπλαξκνιφγεζεο (εθηφο αλ αληηθαζηζηνχλ ην πθάδη ή/θαη ην ζηεκφλη ηνπ πθάζκαηνο), παξαγεκίζκαηα πνπ δελ έρνπλ κνλσηηθή ιεηηνπξγία θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 1, θφδξεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ζεκείνπ: i) δελ ζεσξνχληαη είδε ζηήξημεο πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ηα πθάζκαηα βάζεο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο ππνζηξψκαηα ηεο επηθάλεηαο ρξήζεσο, θαη εηδηθφηεξα ηα πθάζκαηα βάζεο ησλ θνπβεξηψλ θαη ησλ δηπιψλ πθαζκάησλ θαη νη βάζεηο απφ βεινχδν ή πινχζα θαη ζπλαθψλ εηδψλ, ii) σο "ζθιεξπληηθά θαη εληζρπηηθά" λννχληαη ηα λήκαηα ή ηα πιηθά πνπ πξνζηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θαη πεξηνξηζκέλα κέξε ηνπ θισζηνυθαληνπξγηθνχ πξντφληνο γηα λα εληζρχνπλ ή λα ηνπο πξνζδίδνπλ ζθιεξφηεηα θαη πάρνο ζη) νη ιηπαξέο νπζίεο, ζπλδεηηθέο νπζίεο, εληζρπηηθά βάξνπο, θνιαξηζηηθά θαη δηνγθσηηθέο χιεο, πξντφληα εκπνηηζκνχ, βνεζεηηθά πξντφληα βαθήο θαη ηππνβαθηθήο θαη άιια πξντφληα επεμεξγαζίαο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ. Με απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ησλ αλσηέξσ νπζηψλ ψζηε λα κελ νδεγείηαη ζε πιάλε ν θαηαλαισηήο. Άρζρο Οη έιεγρνη ηνπ θαηά πφζνλ ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ζπκθσλνχλ κε ηηο ελδείμεηο ηεο ζχλζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ πθαλζίκσλ ηλψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 460/83 θαη ζηελ 31/98 απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 6

7 Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πνζνζηηαίεο αλαινγίεο ησλ ηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5, 6 θαη 7 πξνζδηνξίδνληαη ζε άλπδξε κάδα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε ίλα ζην παξάξηεκα V, αθνχ απνκαθξπλζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13. Άρζρο Γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηηο νλνκαζίεο θαη ηηο ελδείμεηο ηεο ζπλζέζεσο, δελ απαγνξεχεηαη νχηε εκπνδίδεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, πνπ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ηηο ελδείμεηο πξνειεχζεσο, ηηο νλνκαζίεο θαηαγσγήο θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Άρζρο 16 Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε ΚΤΑ Φ1/6125/85 (ΦΔΚ 110/Β/1986) κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηεο. Άρζρο 17 Ζ παξνχζα απφθαζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαξηήκαηα Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, V, VI ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. Άρζρο 18 Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δηψθνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Αγνξαλνκηθφ Κψδηθα. Άρζρο 19 Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΘΝΑΚΑ ΤΦΑΝΘΜΩΝ ΘΝΩΝ (πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4) α/α Ολνκαζία Πεξηγξαθή ηλψλ 1 Μαιιί (1) Ίλα απφ ην ηξίρσκα πξνβάηνπ (Ovis aries) 2 Αιπαθάο, ιάκα, θακειφ, θαζκίξ, κνρέξ,αγθνξά, βηθνχλα, γηάθ, γνπαλάθν, θαζγθνξά,θαζηφξη, ινπηξ, ζπλνδεπφκελε ή κε απφ ηε ιέμε «καιιί» ή «ηξίρα» (1) 3 Σξίρεο ή ίλεο ηχπνπ ηξηρψλ αιφγνπ, κεηά ή άλεπ ελδείμεσο ηνπ είδνπο ηνπ δψνπ (π.ρ.ηξίρεο βννεηδψλ, ηξίρεο θνηλήο αηγφο, ηξίρεο αιφγνπ) Σξίρεο ησλ αθνινχζσλ δψσλ: αιπαθά, ιάκα θακήινπ, αηγφο, θαζκίξ, αηγφο Αγθχξαο, θνπλειηνχ Αγθχξαο, βηθνχλαο, γηθ, γνπαλάθν, αηγφο θαζγθνξά,θαζηφξη, ινπηξ Σξίρεο δηαθφξσλ δψσλ κε αλαθεξνκέλσλ ζηνπο αχμνληεο αξηζκνχο 1θαη 2 4 Μεηάμη Ίλα παξαγνκέλε απνθιεηζηηθά απφ έληνκα πνπ θιψζνπλ κεηάμη 5 Βακβάθη Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ηνπο ζπφξνπο ηνπ βακβαθηνχ (Gossypium 6 Καπφθ Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θαξπνχ ηνπ δέλδξνπ θαπφθ (Ceiba pentandra) 7 Ληλάξη Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην ζηέιερνο ηνπ θπηνχ ιηλάξη (Linum usitatissimum 8 Καλλάβη Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην ζηέιερνο ηνπ θπηνχ θαλλάβη (Cannabis sativa) 9 Γηνχηα Ίλα ιακβαλφκελε απφ ην ζηέιερνο ησλ θπηψλ Corchorus olitorius θαη Corchorus capsularis. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο νδεγίαο, εμνκνηψλνληαη πξνο ηε γηνχηα νη ίλεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ζηέιερνο ησλ θπηψλ: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata 7

8 10 Άκπαθαο (θαλλάβη βαλίιαο) Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ηνλ θνιεφ ηνπ θχιινπ ησλ θπηψλ Musa textilis 11 Άιθα Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην θχιιν ηνπ θπηνχ Stipa tenacissima 12 Κφηξ (ίλα θνθνθνίληθα) Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ηνλ θαξπφ ηνπ θνθνθνίληθα (Cocos nucifera 13 παξηνΐλα (ίλα ηδελίζηαο) Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην ζηέιερνο ηνπ Cytisus Scoparius ή/θαη ηνπ Spartium junceum 14 Ρακί Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην ζηέιερνο ησλ αζηαηηθψλ θπηψλ Boehmeria nivea θαη Boehmeria tenacissima 15 ηδάι Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ηα θχιια ηνπ θπηνχ αγφλε ή αγαλή 16 Sunn Ίλα πξνεξρφκελε απφ ην θινίσκα ηεο Κξνηαιαξίαο ε γηνπγθνεηδήο 17 Υελέθνπελ Ίλα πξνεξρφκελε απφ ην θινίσκα ηεο Αγαχεο fourcroydes 18 Maguey Ίλα πξνεξρφκελε απφ ην θινίσκα ηεο Αγαχεο cantala 19 Ομεηθή Ίλα νμεηθήο θπηηαξίλεο ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ ησλ αθεηπιησκέλσλ πδξνμπινκάδσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 74 θαη 92 % 20 Αιγηληθή Ίλα ιακβαλνκέλε απφ κεηαιιηθά άιαηα ηνπ αιγηληθνχ νμένο 21 Υαιθακκσληαθή Ίλα απφ αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε ιακβαλνκέλε δηά ηεο κεζφδνπ ηεο ραιθακκσλίαο 22 Ίλα αλαγελλεκέλεο θπηηαξίλεο ιακβαλνκέλεο κέζσ Μνληάι ηξνπνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο βηζθφδεο κε κεγάιε δχλακε ζξαχζεσο θαη φηαλ είλαη βξεγκέλε κεγάιν ζπληειεζηή ειαζηηθφηεηαο. Ζ δχλακε ζξαχζεσο (BC) ηεο ίλαο κε θαλνληθή πεξηεθηηθφηεηα πγξαζίαο θαη ε δχλακε (ΒΜ) πνπ απαηηείηαη γηα επηκήθπλζε ηεο βξεγκέλεο ίλαο θαηά 5 % πξέπεη λα είλαη: BC (ζε centinewton) 1,3 ( T) + 2 T BM (ζε centinewton) 0,5 ( T) φπνπ Σ είλαη ε κέζε κάδα αλά κνλάδα κήθνπο εθθξαζκέλε ζε decitex 23 Πξσηετληθή Ίλα ιακβαλνκέλε απφ θπζηθέο πξσηετληθέο νπζίεο, αλαγελλεκέλεο θαη ζηαζεξνπνηεκέλεο κε ρεκηθέο νπζίεο 24 Σξηνμετθή Ίλα απφ νμετθή θπηηαξίλε ηεο νπνίαο ηνπιάρηζηνλ ην 92 % ησλ πδξνμπινκάδσλ είλαη αθεηπιησκέλεο 25 Ίλα βηζθφδεο (ηερλεηφ κεηάμη) Ίλα απφ αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε ιακβαλνκέλε δηά ηεο κεζφδνπ ηεο βηζθφδεο (γηα ηελ παξαγσγή) ζπλερνχο λήκαηνο θαη κε ζπλερψλ ηλψλ 26 Αθξπιηθή Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πεξηέρνπζα αθξπινληηξηιηθή νκάδα ζηελ άιπζν ηνπιάρηζηνλ 85 % (θαηά κάδα) 27 Υιψξην-ίλα Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ πεξηέρεη ζηελ άιπζν κνλνκεξείο νκάδεο βηλπινρισξηδίνπ ή βηλπιηδελνρισξηδίνπ άλσ ηνπ 50 % (θαηά κάδα) 28 Φζφξην-ίλα Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ ιακβάλνληαη απφ αιεηθαηηθνχο κνλνκεξείο θζνξηνάλζξαθεο 29 Μνληαθξπιηθή Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ πεξηιακβάλεη ζηελ άιπζν αθξπινληηξηιηθέο νκάδεο κεηαμχ 50 % θαη 85 % θαηά κάδα 30 Πνιπακηδηθή ή λάπινλ Ίλα ζπλζεηηθψλ γξακκηθψλ καθξνκνξίσλ πνπ πεξηέρνπλ ζηελ άιπζν επαλαιακβαλφκελνπο 8

9 ακηδηθνχο δεζκνχο ην 85 % ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε αιεηθαηηθέο ή θπθιναιεηθαηηθέο νκάδεο 31 Αξακηδηθή Ίλα ζπλζεηηθψλ γξακκηθψλ καθξνκνξίσλ πνπ απνηεινχληαη απφ αξσκαηηθέο νκάδεο ζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο κε ακηδηθνχο θαη ηκηδηθνχο δεζκνχο ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην 85 % ζπλδέεηαη απεπζείαο κε δχν αξσκαηηθνχο ππξήλεο ν αξηζκφο ησλ ηκαδηθψλ δεζκψλ, φηαλ απηνί ππάξρνπλ,δελ δχλαηαη λα μεπεξλά ηνλ αξηζκφ ησλ ακηδηθψλ δεζκψλ 32 Πνιπηκηδηθή Ίλα ζπλζεηηθψλ γξακκηθψλ καθξνκνξίσλ πνπ πεξηέρνπλ ζηελ άιπζν επαλαιακβαλφκελεο ηκηδνκάδεο 33 Λπνζέι (2) Ίλα αλαγελλεκέλεο θπηηαξίλεο ιακβαλνκέλεο κέζσ δηαδηθαζίαο δηάιπζεο θαη λεκαηνπνίεζεο ζε νξγαληθφ δηαιχηε, δίρσο ζρεκαηηζκφ παξαγψγσλ 34 Πνιπιαθηίδην Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα, πεξηέρνπζα ζηελ άιπζν ηνπιάρηζηνλ 85 % (θαηά κάδα) κνλάδεο εζηέξα γαιαθηηθνχ νμένο πξνεξρφκελεο απφ θπζηθά ζάθραξα, θαη ε νπνία έρεη ζεκείν ηήμεο ηνπιάρηζηνλ135 C 35 Πνιπεζηεξηθή Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ πεξηιακβάλεη ζηελ άιπζν εζηέξα δηφιεο θαη ηεξεθζαιηθφ νμχ ηνπιάρηζηνλ 85 % θαηά κάδα 36 Ίλα πνιπαηζπιελίνπ Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ θεθνξεζκέλα γξακκηθά καθξνκφξηα αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ άλεπ ππνθαηαζηαηψλ 37 Ίλα πνιππξνππιελίνπ Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ θεθνξεζκέλα γξακκηθά καθξνκφξηα αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα νπνία έλα παξά έλα άηνκν άλζξαθνο θέξεη σο δηαθιάδσζε κεζπινκάδα ζε ζπκκεηξηθή δηάηαμε θαη ρσξίο κεηαγελέζηεξεο ππνθαηαζηάζεηο 38 Ίλα πνιπθαξβακηδίνπ Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ πεξηιακβάλεη ζηελ άιπζν επαλαιακβαλφκελεο νκάδεο νπξηπιελίνπ (NH-CO-NH) 39 Ίλα πνιπνπξεζάλεο Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ πεξηιακβάλεη ζηελ άιπζν επαλαιακβαλφκελεο νκάδεο νπξεζάλεο 40 Βηλπιηθή Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα ησλ νπνίσλ ε άιπζνο ζπληίζεηαη απφ πνιπβηλπιηθή αιθνφιε κε πνηθίινπο βαζκνχο αθεηπιηψ-ζεσο 41 Σξηβηλπιηθή Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ ην ηξηκεξέο ηνπ αθξπινληξηιίνπ, απφ ην κνλνκεξέο ηνπ βηλπινρισξηδίνπ θαη ελφο ηξίηνπ βηλπιηθνχ κνλνκεξνχο απφ ηα νπνία θαλέλα δελ ππεξβαίλεη ην 50 % ηεο ζπλνιηθήο κάδαο 42 Διαζηνκεξήο Διαζηηθή ίλα ζπληζηάκελε είηε απφ θπζηθφ ή ζπλζεηηθφ πνιπτζνπξέλην είηε απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πνιπκεξηζκέλα δηέληα, κε ή ρσξίο έλα ή πεξηζζφηεξα βηλπιηθά κνλνκεξή θαη ε νπνία φηαλ ηείλεηαη κε ηάζε κέρξη ην ηξηπιάζην ηνπ αξρηθνχ κήθνπο επαλέξρεηαη ηαρέσο θαη θαη' νπζίαλ ζην αξρηθφ κήθνο ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ηάζεσο 43 Διαζηνκεξήο πνιπνπξεζάλε Διαζηηθή ίλα ζπληζηάκελε απφ πνιπνπξεζάλε ηνπιάρηζηνλ θαηά 85 % θαηά κάδα ε νπνία, εθηεηλνκέλε κε ηάζε κέρξη ηνπ ηξηπιαζίνπ ηνπ αξρηθνχ κήθνπο ηεο, επαλέξρεηαη ηαρέσο θαη θαη' νπζίαλ ζην αξρηθφ κήθνο ακέζσο κφιηο αθαηξεζεί ε ηάζε 44 Ίλα πάινπ Ίλα ζπληζηάκελε απφ γπαιί 45 Ολνκαζία αληηζηνηρνχζα ζην Ίλεο ιακβαλφκελεο απφ δηάθνξα πιηθά ή λέα πιηθά κε πιηθφ απφ ην νπνίν απνηεινχληαη αλαθεξφκελα ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξαξηήκαηνο νη ίλεο π.ρ. κεηαιιηθέο (Metallique, 9

10 metallise) ακίαληνο, ράξηεο ζπλνδεπφκελε ή κε απφ ηε ιέμε «λήκα» ή «ίλα» 46 Διαζηνπνιπεζηέξαο Ίλα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρεκηθά δηαθξηηψλ γξακκηθψλ καθξνκνξίσλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο δηαθξηηέο θάζεηο (εθ ησλ νπνίσλ θακία δελ ππεξβαίλεη ην 85 % θαηά βάξνο), ε νπνία πεξηέρεη νκάδεο εζηέξσλ σο θπξίαξρε κνλάδα αλαθνξάο (ηνπιάρηζηνλ θαηά 85 %) θαη ε νπνία, χζηεξα απφ θαηάιιειε θαηεξγαζία, φηαλ ηελησζεί θαηά κηάκηζε θνξά ηνπ αξρηθνχ ηεο κήθνπο θαη αθεζεί, επαλαθηά ηαρέσο θαη νπζηαζηηθά ην αξρηθφ ηεο κήθνο 47 Διαζηνιεθίλε Ίλα απνηεινχκελε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 95 % (ηεο κάδαο) απφ καθξν-κφξηα κεξηθψο θέξνληα ζηαπξνδεζκνχο, ε νπνία ζπληίζεηαη απφ αηζπιέλην θαη ηνπιάρηζηνλ κία αθφκα νιεθίλε θαη ε νπνία, φηαλ επηκεθχλεηαη θαηά κηάκηζε θνξά ην αξρηθφ ηεο κήθνο θαη αθήλεηαη ειεχζεξε, αλαθηά γξήγνξα θαη ζε κεγάιν βαζκφ ην αξρηθφ ηεο κήθνο 48 Μειακίλε ίλα ζρεκαηηδφκελε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 85 % ηεο κάδαο απφ καθξνκφξηα θέξνληα ζηαπξνδεζκνχο/ζηαπξνεηδείο δεζκνχο απνηεινχκελα απφ παξάγσγα κειακίλεο» (1) Ζ νλνκαζία «καιιί» ηνπ αχμνληνο αξηζκνχ 1 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα λα ππνδειψλεη κείγκα ηλψλ, πξνεξρνκέλσλ απφ ην ηξίρσκα ηνπ πξνβάηνπ, θαη ηξηρψλ απφ εθείλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ αχμνληνο αξηζκνχ 2. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη ζηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ησλ άξζξσλ 5 θαη 6, θαζψο θαη ζε εθείλα ηνπ άξζξνπ 7, ζην βαζκφ πνπ ηα ηειεπηαία απνηεινχληαη θαηά κέξνο απφ ηηο ίλεο ησλ αχμνλησλ αξηζκψλ 1 θαη 2. (2) Ωο «νξγαληθφο δηαιχηεο» λνείηαη κείγκα νξγαληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη χδαηνο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ολοκαζίες ποσ αλαθέροληαη ζηο άρζρο 6 παράγραθος 1 ζηα βνπιγαξηθά : "необработена вълна", ζηα ηζπαληθά : "lana virgen" ή "lana de esquilado", ζηα ηζερηθά : "střižní vlna", ζηα δαληθά : "ren, ny uld", ζηα γεξκαληθά : "Schurwolle", ζηα εζζνληθά : "uus vill", ζηα ειιεληθά : "παξζέλν καιιί", ζηα αγγιηθά : "virgin wool" ή "fleece wool", ζηα γαιιηθά : "laine vierge" ή "laine de tonte", ζηα ηηαιηθά : "lana vergine" ή "lana di tosa", ζηα ιεηηνληθά : "pirmlietojuma vilna" ή "jaunvilna", ζηα ιηζνπαληθά : "natūralioji vilna", ζηα νπγγξηθά : "élőgyapjú", ζηα καιηέδηθα : "suf verġni", ζηα νιιαλδηθά : "scheerwol", 10

11 ζηα πνισληθά : "żywa wełna", ζηα πνξηνγαιηθά : "lã virgem", ζηα ξνπκαληθά : "lână virgină", ζηα ζινβαθηθά : "strižná vlna", ζηα ζινβεληθά : "runska volna", ζηα θηλιαλδηθά : "uusi villa", ζηα ζνπεδηθά : "ren ull". ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Προϊόληα ποσ δελ σπόθεηληαη ζε σποτρεωηηθή επηζήκαλζε ή ζήκαλζε [πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α)] 1. Βάηεο 2. Λνπξηά ξνινγηψλ απφ πθάλζηκεο χιεο (κπξαζειέ) 3. Δηηθέηεο θαη εκβιήκαηα 4. Πηάζηξεο (ιαβέο παξαγεκηζκέλεο απφ πθάλζηκεο χιεο) 5. Καιχκκαηα ηζαγηέξαο 6. Καιχκκαηα πξνζηαηεπηηθά 7. Μαλίθηα πξνζηαηεπηηθά 8. Μαλζφλ (πεξηρεηξίδεο) εθηφο απφ ηηο peluche 9. Σερλεηά ινπινχδηα 10. Πειφηεο (ή καμηιαξάθηα γηα βειφλεο) 11. Εσγξαθηζκέλνη θακβάδεο 12. Τθάλζηκα πξντφληα πξνο ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε 13. Πηιήκαηα 14. Υξεζηκνπνηεκέλα πθάλζηκα πξντφληα εθφζνλ απηά δειψλνληαη σο ρξεζηκνπνηεκέλα 15. Γθέηεο 16. Τιηθά ζπζθεπαζίαο άιια εθηφο απφ θαηλνπξγή θαη πσινχκελα σο κε θαηλνπξγή 17. Καπέια θαη πίιεκα 18. Γεξκάηηλα είδε ζεινπνηίαο απφ πθάλζηκεο χιεο 19. Δίδε ηαμηδίνπ απφ χθαζκα 20. Δίδε επηζηξψζεσο θεληεηά ζην ρέξη, έηνηκα ή κηζνέηνηκα, θαη πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θισζηψλ θεληήκαηνο πνπ πσινχληαη ρσξηζηά απφ ηνλ θακβά θαη έρνπλ ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία ή ζπζθεπαζία ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηα είδε 21. Φεξκνπάξ 22. Κνπκπηά θαη πφξπεο θαιπκκέλα κε χθαζκα 23. Καιχκκαηα βηβιίσλ απφ χθαζκα 11

12 24. Παηρλίδηα 25. Τθαζκάηηλα κέξε εηδψλ ππνδήζεσο εθηφο δεζηήο θφδξαο 26. Μηθξά ηξαπεδνκάληεια απνηεινχκελα απφ δηάθνξα πιηθά θαη ησλ νπνίσλ ε επηθάλεηα δελ ππεξβαίλεη ηα 500 cm2 27. Γάληηα θνχξλνπ θαη πεηζεηάθηα 28. Καιχκκαηα απγψλ 29. Θήθεο θαιιπληηθψλ 30. Τθαζκάηηλεο ζήθεο γηα θαπλφ 31. Τθαζκάηηλα θνπηηά/ζήθεο γηα γπαιηά, ηζηγάξα θαη πνχξα, αλαπηήξεο θαη ρηέλεο 32. Δίδε πξνζηαζίαο θαηά ηελ άζιεζε εθηφο απφ γάληηα 33. Θήθεο γηα είδε ηνπαιέηαο 34. Θήθεο γηα παπνχηζηα 35. Δίδε θεδεηψλ 36. Πξντφληα κηαο ρξήζεο εθηφο απφ ηηο γάδεο Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζεσξνχληαη πξντφληα κηαο ρξήζεο ηα πθάλζηκα είδε πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κία θνξά κφλν ή γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη ηα νπνία άκα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαλνληθά απνθιείεηαη λα μαλαγίλνπλ θαηάιιεια γηα ηελ ίδηα ή παξφκνηα κεηαγελέζηεξε ρξεζηκνπνίεζε. 37. Τθάλζηκα είδε ππνθείκελα ζηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη θαιππηφκελα απφ ζρεηηθή έλδεημε θαη παξαπνκπή, επαλαρξεζηκνπνηνχκελνη επίδεζκνη γηα ηαηξηθή θαη νξζνπεδηθή ρξήζε θαη ελ γέλεη πθάλζηκα νξζνπεδηθά είδε 38. Τθάλζηκα είδε κεηαμχ άιισλ ζθνηληά, ρνληξά ζθνηληά θαη ζπάγθνη (κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ζεκείνπ 12 ηνπ παξαξηήκαηνο IV), πνπ πξννξίδνληαη θαλνληθά: (α) λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά νξγαληθφ ηξφπν ζε δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο ησλ αγαζψλ (β) λα ελζσκαησζνχλ ζε κεραλέο, εγθαηαζηάζεηο (ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ, θσηηζκνχ θ.ιπ.), νηθηαθέο θαη άιιεο ζπζθεπέο νρήκαηα θαη άιια κεηαθνξηθά κέζα, ή λα ρξεζηκεχζνπλ ζηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο εμαηξνχληαη ηα αδηάβξνρα θαιχκκαηα θαη ηα πθαζκάηηλα εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ, φηαλ πσινχληαη ρσξηζηά απφ ηα απηνθίλεηα. 39. Τθάλζηκα είδε πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, φπσο δψλεο αζθάιεηαο, αιεμίπησηα, ζσζίβηα, δηαηάμεηο θαζφδνπ γηα πεξίπησζε θηλδχλνπ, αληηππξηθέο δηαηάμεηο, αιεμίζθαηξνη ζψξαθεο, εηδηθά πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα (γηα παξάδεηγκα απηά πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ θσηηά, ρεκηθέο νπζίεο ή άιινπο θηλδχλνπο) 40. Φνπζθσηέο θαηαζθεπέο κε εζσηεξηθή πίεζε (γπκλαζηήξηα, πεξίπηεξα εθζέζεσλ, ρψξνη απνζήθεπζεο κ.λπ.), ππφ ηνλ φξν λα παξέρνληαη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ απηψλ 41. Ηζηία 42. Τθάλζηκα είδε γηα δψα 43. εκαίεο θαη ιάβαξα

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Προϊόληα γηα ηα οποία απαηηείηαη κόλο ζσλοιηθή ζήκαλζε ή επηζήκαλζε [πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β)] 1. Ύθαζκα γηα θαζάξηζκα ηνπ παηψκαηνο 2. Ύθαζκα γηα θαζάξηζκα 3. Κξφζηα θαη είδε δηαθνζκήζεσο 4. Δίδνο γαξληηνχξαο (παξκαληεξί) 5. Εψλεο 6. Σηξάληεο 7. Ράληεο θαη θαιηζνδέηεο 8. Κνξδφληα γηα παπνχηζηα θαη κπφηεο 9. Κνξδέιιεο 10. Διαζηηθφ 11. Δίδε ζπζθεπαζίαο θαηλνπξγή θαη πσινχκελα ψο θαηλνπξγή 12. πάγθνο γηα παθεηάξηζκα θαη γεσξγηθέο ρξήζεηο ζπάγθνη, ζθνηληά θαη ρνληξά ζθνηληά άιια απφ φζα αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 38 ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ [1] 13. Μηθξά ηξαπεδνκάληεια 14. Μαληήιηα ρεηξφο 15. Γίρηπα θαη θηιέ γηα ηα καιιηά 16. Γξαβάηεο θαη παπηγηφλ γηα παηδηά 17. αιηάξεο γάληηα θαη πεηζεηάθηα ηνπ κπάληνπ 18. Κισζηέο ηνπ ξαςίκαηνο, ηνπ καληαξίζκαηνο θαη ηνπ θεληήκαηνο, ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα πνπιεζνχλ ιηαληθψο ζε κηθξέο πνζφηεηεο, θαη κε θαζαξφ βάξνο φρη κεγαιχηεξν απφ 1 g 19. Κνξδέιιεο γηα θνπξηίλεο θαη πεξζηδσηά παξαζπξφθπιια [1] Γηα ηα πθάλζηκα πξντφληα ηνπ ζεκείνπ απηνχ πνπ πσινχληαη θνκκέλα, ζπλνιηθή επηζήκαλζε είλαη ε επηζήκαλζε ηνπ ξνινχ. ηα ζθνηληά θαη θαιψδηα ηνπ ζεκείνπ απηνχ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, φζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νξεηβαζία θαη ζηα ζαιάζζηα ζπνξ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V σκβαηηθοί ζσληειεζηές τρεζηκοποηούκελοη γηα ηολ σποιογηζκό ηες κάδας ηωλ ηλώλ ποσ περηέτοληαη ζε έλα θιωζηοϋθαληοσργηθό προϊόλ (πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14) 13

14 α/α Ίλεο Αλαινγίεο ίλαο 1-2 Μαιιί θαη ηξίρεο δψσλ: θηεληζκέλεο ίλεο (πεληέ) 18,25 ιαλαξηζκέλεο ίλεο (θαξληέ) 17,00 ( 1 ) 3 Σξίρεο δψσλ: θηεληζκέλεο ίλεο (πεληέ) 18,25 ιαλαξηζκέλεο ίλεο (θαξληέ) 17,00 ( 1 ) Σξίρεο αιφγνπ: θηεληζκέλεο ίλεο (πεληέ) 16,00 ιαλαξηζκέλεο ίλεο (θαξληέ) 15,00 4 Μεηάμη 11,00 5 Βακβάθη θαλνληθέο ίλεο 8,50 κεξζεξηζκέλεο ίλεο 10,50 6 Καπφθ 10,90 7 Ληλάξη 12,00 8 Καλλάβη 12,00 9 Γηνχηα 17,00 10 Ακπαθάο 14,00 11 Άιθα 14,00 12 Κφηξ 13,00 13 παξηνΐλα 14,00 14 Ρακί (ιεπθαζκέλε ίλα) 8,50 15 ηδάι 14,00 16 Sunn 12,00 17 Υελέθνπελ 14,00 18 Maguey 14,00 19 Ομεηθή 9,00 20 Αιγηληθή 20,00 21 Υαιθακκσληαθή 13,00 22 Μνληάι 13,00 23 Πξσηετληθή 17,00 24 Σξηνμεηθή 7,00 25 Βηζθφδε 13,00 26 Αθξπιηθή 2,00 27 Υισξηνΐλα 2,00 14

15 28 Φζνξηνΐλα 0,00 29 Μνληαθξπιηθή 2,00 30 Πνιπακηδηθή ή λάηινλ: κε ζπλερήο ίλα 6,25 ζπλερήο 5,75 31 Αξακηδηθή 8,00 32 Πνιπηκηδηθή 3,50 33 Λπνζέι 13,00 34 Πνιπιαθηίδην 1,50 35 Πνιπεζηεξηθή κε ζπλερήο ίλα 1,50 ζπλερήο 1,50 36 Πνιπαηζπιεληθή 1,50 37 Πνιππξνππιεληθή 2,00 38 Πνιπθαξβακηδηθή 2,00 39 Πνιπνπξεζάλεο κε ζπλερήο ίλα 3,50 ζπλερήο 3,00 40 Βηλπιηθή 5,00 41 Σξηβηλπιηθή 3,00 42 Διαζηνκεξήο 1,00 43 Διαζηνκεξήο πνιπνπξεζάλε 1,50 44 Ίλα γπαιηνχ: κε κέζε δηάκεηξν αλψηεξε ησλ 5 mm 2,00 κε κέζε δηάκεηξν ίζε ή θαηψηεξε ησλ 5 mm 3,00 45 Μεηαιιηθή ίλα 2,00 Metallised ίλα 2,00 Αμιάντου 2,00 Υάξηηλε ίλα 13,75 46 Διαζηνπνιπεζηέξαο 1,50 47 Διαζηνιεθίλε 1,50 48 Μειακίλε 7,00 (1) Ο ζπκβαηηθφο ζπληειεζηήο 17,00 % ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εμαθξηβσζεί αλ ην θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ πνπ πεξηέρεη καιιί ή/θαη ηξίρεο δψσλ ππάγεηαη ζηνλ θχθιν ιαλαξηζκέλν ή θηεληζκέλν. 15