ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ. Άρζρο 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ. Άρζρο 2"

Transcript

1 ΘΔΜΑ: α)κσδηθνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ειιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί ησλ νλνκαζηψλ ησλ πθαλζίκσλ ηλψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2008/121/EK (αλαδηαηχπσζε) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2009 πεξί ησλ νλνκαζηψλ ησλ πθαλζίκσλ. β) πκκφξθσζε κε ηελ 2009/121/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2009 πεξί ησλ νλνκαζηψλ ησλ πθαλζίκσλ. ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ Α Π Ο Φ Α Θ Ζ Ο Τ Μ Ε Άρζρο 1 Ζ Απφθαζε έρεη ζθνπφ: α)σελ θσδηθνπνίεζε θαη αλαδηαηχπσζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ Φ1/6125/85 (ΦΔΚ 110/Β/1986) «Ολνκαζίεο ησλ πθαλζίκσλ ηλψλ θαη επηζήκαλζε απηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2008/121/ΔΚ(αλαδηαηχπσζε) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2009, πεξί ησλ νλνκαζηψλ ησλ πθαλζίκσλ θαη β) Σελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2009/121/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ηερληθή πξφνδν, ησλ παξαξηεκάησλ Η θαη V ηεο νδεγίαο 2008/121/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ησλ νλνκαζηψλ ησλ πθαλζίκσλ. Άρζρο 2 1. Σα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα είλαη δπλαηφλ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά είηε πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην δηαλνκήο, κφλνλ εθφζνλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε. 2. H παξνχζα Απφθαζε δελ εθαξκφδεηαη ζηα θισζηνυθαληνπξγηθά ηα νπνία: α) πξννξίδνληαη λα εμαρζνχλ ζε ηξίηεο ρψξεο β) εηζάγνληαη ζηα θξάηε κέιε, ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν, γηα ιφγνπο δηακεηαθνκίζεσο γ) εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο θαη πξννξίδνληαη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πξνο επαλεμαγσγή δ) δίδνληαη ζε νηθνηέρλεο ή ζε αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο πνπ εξγάδνληαη θαζφλ, ρσξίο λα ιακβάλεη ρψξα κεηαβίβαζε εμ επαρζνχο αηηίαο. Άρζρο 3 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: α) σο "θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα" λννχληαη φια εθείλα ηα νπνία, αθαηέξγαζηα, εκηθαηεξγαζκέλα, θαηεξγαζκέλα, εκηβηνκεραλνπνηεκέλα, βηνκεραλνπνηεκέλα, εκηέηνηκα ή έηνηκα, απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ πθάλζηκεο ίλεο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηεξγαζία αλακείμεσο ή ζπλδπαζκνχ απηψλ β) σο "πθάλζηκε ίλα" λνείηαη: i) ην ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ειαζηηθφηεηά ηνπ, ηε ιεπηφηεηά ηνπ, θαη ην κεγάιν κήθνο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε εγθάξζηα δηάζηαζή ηνπ, ηδηφηεηεο πνπ ην θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα πθαληνπξγηθέο εθαξκνγέο, ii) νη εχθακπηεο ηαηλίεο ή ζσιήλεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 5 mm θαηλνκέλνπ πιάηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαηληψλ πνπ έρνπλ θνπεί απφ πιαηχηεξεο ηαηλίεο ή απφ θχιια θαηαζθεπαζκέλα απφ ηηο χιεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ ηλψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζην παξάξηεκα Η ζεκεία 19 έσο 48 θαη είλαη θαηάιιειεο γηα πθαληνπξγηθέο εθαξκνγέο ην 1

2 θαηλφκελν πιάηνο είλαη ην πιάηνο ηεο ηαηλίαο ή ηνπ ζσιήλα κε κνξθή δηπισκέλε, πεπιαηπζκέλε, ζπκπηεζκέλε ή ζπλεζηξακκέλε ή, ζηελ πεξίπησζε κε νκνηφκνξθνπ πιάηνπο, ην κέζν πιάηνο. 2. Δμνκνηψλνληαη πξνο θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ππφθεηληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε: α) ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ην 80 % ηνπιάρηζηνλ ηνπ βάξνπο ηνπο απνηειείηαη απφ πθάλζηκεο ίλεο β) ηα θαιχκκαηα επίπισλ, νκπξειψλ βξνρήο, νκπξειψλ ειίνπ, ησλ νπνίσλ ηα θισζηνυθαληνπξγηθά κέξε αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 80 % ηνπ βάξνπο ηνπο, θαζψο θαη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά κέξε ησλ επηζηξψζεσλ δαπέδνπ κε πνιιέο επηζηξψζεηο, ησλ ζηξσκάησλ, ησλ εηδψλ εμνρήο θαη νη δεζηέο θφδξεο ησλ εηδψλ ππνδεκαηνπνηίαο θαη γαληνπνηίαο, ησλ νπνίσλ ηα θισζηνυθαληνπξγηθά κέξε αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 80 % ηνπ βάξνπο ηνπο γ) ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε άιια πξντφληα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα, φηαλ θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ε ζχλζεζή ηνπο. Άρζρο 4 1. Οη νλνκαζίεο ησλ ηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 θαη νη πεξηγξαθέο ηνπο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα I. 2. Ζ ρξήζε ησλ νλνκαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο I πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ίλεο ε θχζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζην ίδην ζεκείν ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα. 3. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ νλνκαζηψλ απαγνξεχεηαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε ίλα, είηε σο θχξηα νλνκαζία, είηε ππφ κνξθή επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ή ξίδαο, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξεζηκνπνηνπκέλε γιψζζα. 4. Ζ ρξήζε ηεο νλνκαζίαο "κεηάμη" απαγνξεχεηαη γηα ηελ απφδνζε κνξθήο ή εκθαλίζεσο ζπλερνχο λήκαηνο ζηηο πθάλζηκεο ίλεο. Άρζρο 5 1. Καλέλα θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο "100 %" ή σο "θαζαξφ" ή σο "φιν" απνθιεηφκελεο θάζε ηζνδχλακεο έθθξαζεο εθφζνλ ην πξντφλ απηφ δελ ζπληίζεηαη εμνινθιήξνπ απφ ηελ ίδηα ίλα. 2. Πνζφηεηα απφ άιιεο ίλεο είλαη αλεθηή κέρξη ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 2 % θαηά βάξνο ηνπ θισζηνυθαληνπξγηθνχ πξντφληνο εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηερληθά αίηηα θαη δελ ζπληζηά απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο πξνζζήθεο. Απηή ε αλεθηή πνζφηεηα αλέξρεηαη ζε 5 % γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ ηνλ θχθιν ηνπ ιαλαξίζκαηνο. Άρζρο 6 1. Έλα πξντφλ απφ καιιί κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί κε κία απφ ηηο νλνκαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ ίλα, ε νπνία δελ έρεη πνηέ ελζσκαησζεί ζε έλα ηειηθφ πξντφλ θαη ε νπνία δελ έρεη ππνζηεί δηεξγαζίεο θιψζεσο ή/θαη πειηκαηνπνηήζεσο άιιεο απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο νχηε θαηεξγαζία ή ρξήζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνμελήζεη βιάβε ζηελ ίλα. 2. Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη νλνκαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα II κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ην καιιί πνπ πεξηέρεηαη ζε κείγκα ηλψλ εθφζνλ: α) ην ζχλνιν ηνπ καιιηνχ πνπ πεξηέρεηαη κέζα ζην κείγκα αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 β) ε πνζφηεηα απηνχ ηνπ καιιηνχ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ κείγκαηνο δελ είλαη κηθξφηεξε απφ 25 % γ) ζηελ πεξίπησζε ζπκκείθηνπ φπνπ ην καιιί αλακεηγλχεηαη κε κία κφλν άιιε ίλα. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ε έλδεημε ηεο πιήξνπο εθαηνζηηαίαο ζπλζέζεσο είλαη ππνρξεσηηθή. 2

3 3. Ζ αλνρή, πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηερληθνχο ιφγνπο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ παξαγσγή, πεξηνξίδεηαη ζε 0,3 % ζε ηλψδεηο πξνζκείμεηο γηα ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κάιιηλσλ πξντφλησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ θχθιν ιαλαξίζκαηνο. Άρζρο 7 1. Κάζε θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ απνηεινχκελν απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ίλεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία αληηπξνζσπεχεη ηνπιάρηζηνλ ην 85 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ραξαθηεξίδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) κε ηελ νλνκαζία απηήο ηεο ίλαο αθνινπζνχκελεο απφ ηελ εθαηνζηηαία αλαινγία ηεο θαηά βάξνο β) κε ηελ νλνκαζία απηήο ηεο ίλαο αθνινπζνχκελεο απφ ηελ έλδεημε "85 % ηνπιάρηζηνλ" ή γ) κε ηελ πιήξε εθαηνζηηαία ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο. 2. Κάζε θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ απνηεινχκελν απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ίλεο, απφ ηηο νπνίεο θακία δελ αληηπξνζσπεχεη ην 85 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο, ραξαθηεξίδεηαη κε ηελ νλνκαζία θαη ηελ επί ηνηο εθαηφ αλαινγία θαηά βάξνο ησλ δχν ηνπιάρηζηνλ ηλψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ παξάζεζε ησλ νλνκαζηψλ ησλ άιισλ ηλψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξντφλ θαηά θζίλνπζα θιίκαθα βάξνπο, κε ή ρσξίο έλδεημε ηεο επί ηνηο εθαηφ αλαινγίαο ηνπο θαηά βάξνο. Δληνχηνηο: α) ίλεο απφ ηηο νπνίεο θαζεκία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ 10 % ζην ζπλνιηθφ βάξνο ελφο πξντφληνο, κπνξεί λα νξηζζεί κε ηελ έθθξαζε "άιιεο ίλεο", αθνινπζνχκελε απφ ην ζπλνιηθφ επί ηνηο εθαηφ πνζνζηφ β) φηαλ αλαθέξεηαη ε νλνκαζία κίαο ίλα ε νπνία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ 10 % ζην ζπλνιηθφ βάξνο ελφο πξντφληνο, αλαθέξεηαη ε πιήξεο εθαηνζηηαία ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο. 3. Σα πξντφληα πνπ έρνπλ ζηεκφλη απφ θαζαξφ βακβάθη θαη πθάδη απφ θαζαξφ ιηλάξη θαη ησλ νπνίσλ ε επί ηνηο εθαηφ αλαινγία ζε ιηλάξη δελ είλαη κηθξφηεξε απφ 40 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ απνθνιιαξηζκέλνπ πθάζκαηνο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ κε ηελ νλνκαζία "ζχκκεηθην", αθνινπζνχκελε ππνρξεσηηθά απφ ηελ έλδεημε ηεο ζχλζεζεο "ζηεκφλη θαζαξφ βακβάθη-πθάδη θαζαξφ ιηλάξη". 4. Οη φξνη "απξνζδηφξηζηεο ίλεο" ή "πθαληνπξγηθή ζχλζεζε απξνζδηφξηζηε" κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάζε πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε ζχλζεζε θαηά ηελ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί επρεξψο. 5. Γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη έρνπλ ηηο εθαηνζηηαίεο ζπλζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4: α) πνζφηεηα μέλσλ ηλψλ κέρξη 2 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ θισζηνυθαληνπξγηθνχ πξντφληνο είλαη αλεθηή, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη ηερληθά θαη δελ πξνέξρεηαη απφ ζπζηεκαηηθή πξνζζήθε ε αλνρή απηή αλέξρεηαη ζε 5 % γηα ηα πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ θχθιν ηνπ ιαλαξίζκαηνο θαη δελ ζίγεη ηελ αλνρή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 β) αλνρή θαηαζθεπήο 3 % ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ ηλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηηθέηα επηηξέπεηαη κεηαμχ ησλ δεινπκέλσλ ζηε επηζήκαλζε εθαηνζηηαίσλ αλαινγηψλ ησλ ηλψλ θαη ησλ εθαηνζηηαίσλ αλαινγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ε αλνρή απηή εθαξκφδεηαη επίζεο ζηηο ίλεο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, απαξηζκνχληαη θαηά θζίλνπζα θιίκαθα βάξνπο ρσξίο έλδεημε ηεο επί ηνηο εθαηφ αλαινγίαο ηνπο θαηά βάξνο. Ζ αλνρή απηή εθαξκφδεηαη επίζεο γηα ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β). Καηά ηελ αλάιπζε, νη αλνρέο απηέο ππνινγίδνληαη μερσξηζηά. Σν ζπλνιηθφ βάξνο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλνρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν β), είλαη ην βάξνο ησλ ηλψλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, εθηφο απφ ηηο ηπρφλ μέλεο ίλεο θαη εθαξκνγή ηεο αλνρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α). Ζ άζξνηζε ησλ αλνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β) επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη μέλεο ίλεο πνπ ηπρφλ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ αλάιπζε, κε εθαξκνγή ηεο αλνρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α) έρνπλ ηελ ίδηα ρεκηθή θχζε κε κία ή πεξηζζφηεξεο ίλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηηθέηα. ηελ πεξίπησζε εηδηθψλ πξντφλησλ, γηα ηα νπνία ε θαηαζθεπαζηηθή ηερληθή απαηηεί αλνρέο αλψηεξεο απφ ηηο αλνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β), επηηξέπνληαη κεγαιχηεξεο αλνρέο θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 κφλνλ θαη εμαίξεζε θαη χζηεξα απφ επαξθή αηηηνιφγεζε πνπ πξνζθνκίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά. 3

4 Άρζρο 8 Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2, ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 θαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 5, νη νξαηέο θαη απνκνλψζηκεο ίλεο ησλ νπνίσλ ν πξννξηζκφο έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία θαζαξψο δηαθνζκεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη νη νπνίεο δελ ππεξβαίλνπλ ην 7 % ηνπ βάξνπο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο κπνξνχλ λα κελ αλαθέξνληαη ζηηο εθαηνζηηαίεο ζπλζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 7. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ίλεο (φπσο νη κεηαιιηθέο) πνπ ελζσκαηψλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία αληηζηαηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην 2 % ηνπ βάξνπο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο. ηελ πεξίπησζε ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3, απηά ηα πνζνζηά πξέπεη λα ππνινγίδνληαη φρη βάζεη ηνπ βάξνπο ηνπ πθάζκαηνο, αιιά βάζεη ηνπ βάξνπο ηνπ ζηεκνληνχ θαη ηνπ βάξνπο ηνπ πθαδηνχ μερσξηζηά. Άρζρο 9 1. Σα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο απφθαζεο, πξέπεη λα θέξνπλ επηζήκαλζε ή ζήκαλζε θαηά ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά γηα βηνκεραληθνχο ή εκπνξηθνχο ζθνπνχο. H επηζήκαλζε ή ε ζήκαλζε κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ κε ζπλνδεπηηθά εκπνξηθά έγγξαθα εθφζνλ απηά ηα πξντφληα δελ πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ή εθφζνλ παξαδίδνληαη πξνο εθηέιεζε παξαγγειίαο θξάηνπο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 2. Οη νλνκαζίεο, νη πεξηγξαθέο ηεο ζχλζεζεο θαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ζε πθάλζηκεο ίλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 7 θαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη II πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο επί ησλ εκπνξηθψλ εγγξάθσλ. Απηή ε ππνρξέσζε απνθιείεη θπξίσο ηε ρξήζε ζπληκήζεσλ ζηηο ζπκβάζεηο, ηα ηηκνιφγηα ή ηα δειηία πσιήζεσο. Δπηηξέπεηαη, εληνχηνηο, ε ρξήζε κεραλνγξαθηθνχ θψδηθα εθφζνλ ν θψδηθαο επεμεγείηαη ζην ίδην έγγξαθν. 3. Καηά ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε θαη ηελ πψιεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θαη ηδίσο ζηνπο θαηαιφγνπο, ζηα πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα, ζηηο ζπζθεπαζίεο, ζηηο εηηθέηεο θαη ζηα ζήκαηα, νη νλνκαζίεο, νη πεξηγξαθέο ηεο ζχλζεζεο θαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ζε πθάλζηκεο ίλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 7 θαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη II πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ηνπο ίδηνπο επαλάγλσζηνπο θαη επδηάθξηηνπο ηππνγξαθηθνχο ραξαθηήξεο. Δλδείμεηο θαη πιεξνθνξίεο άιιεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα απφθαζε πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηηο επσλπκίεο ηεο επηρείξεζεο ή ζηα εκπνξηθά ζήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαγξάθνληαη ακέζσο κεηά ηηο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. Δληνχηνηο, εάλ θαηά ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε ή θαηά ηελ πψιεζε ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξψην εδάθην, αλαγξάθεηαη εκπνξηθφ ζήκα ή επσλπκία επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεη, είηε σο θχξην ηίηιν είηε σο επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ή ξίδα, νλνκαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα Η ή πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε κε απηή, ακέζσο κεηά ην εκπνξηθφ ζήκα ή ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθείο, επαλάγλσζηνπο θαη εληαίνπο ραξαθηήξεο νη νλνκαζίεο, νη πεξηγξαθέο ηεο ζχλζεζεο θαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ζε πθάλζηκεο ίλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 7 θαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη II. 4. Καηά ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε θαη ηελ πψιεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ε επηζήκαλζε ή ζήκαλζε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην παξφλ άξζξν αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηα ηηο θνπβαξίζηξεο, ηα θνπβάξηα, ηα καζνχξηα, ηα καηζάθηα θαη θάζε άιιε κηθξή πνζφηεηα λεκάησλ ξαςίκαηνο, καληαξίζκαηνο θαη θεληήκαηνο, ε πξνεγνχκελε ππνρξέσζε εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηε ζπλνιηθή επηζήκαλζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ή ζηα εθζεηήξηα πξνο πψιεζε. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗV ζεκείν 18, ηα κεκνλσκέλα θνκκάηηα κπνξνχλ λα επηζεκαίλνληαη ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα ηεο Κνηλφηεηαο. 1. Γελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ραξαθηεξηζκψλ ή ελδείμεσλ, ζρεηηθψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ, άιισλ απφ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4, 5 θαη 6 θαη ζπλάδνπλ κε ηα ρξεζηά εκπνξηθά ήζε. Άρζρο Κάζε θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ απνηεινχκελν απφ δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε κε έρνληα ηελ ίδηα πεξηεθηηθφηεηα ζε ίλεο πξέπεη λα θέξεη εηηθέηα επί ηεο νπνίαο αλαγξάθεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ίλεο θάζε 4

5 κέξνπο. Ζ επηζήκαλζε απηή δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα κέξε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ 30 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ πξντφληνο, κε εμαίξεζε ηηο θχξηεο θφδξεο. 2. Γχν ή πεξηζζφηεξα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα έρνληα ηελ ίδηα πεξηεθηηθφηεηα ζε ίλεο, ηα νπνία, ζρεκαηίδνπλ ζπλήζσο αδηαίξεην ζχλνιν, κπνξνχλ λα θέξνπλ κία κφλν εηηθέηα. 3. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13: α) ε ζχλζεζε ζε ίλεο ησλ αθφινπζσλ εηδψλ θνξζεδνπνηίαο δειψλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ηεο ζχλζεζεο φινπ ηνπ πξντφληνο ή ηελ αλαγξαθή, είηε ζπλνιηθά είηε μερσξηζηά, ηεο ζχλζεζεο ησλ αθφινπζσλ κεξψλ: i) γηα ηνπο ζηεζφδεζκνπο: εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ χθαζκα ησλ ζεθψλ (θνπζθψλ) θαη ηεο πιάηεο, ii) γηα ηνπο θνξζέδεο κε ή ρσξίο ειάζκαηα: κπξνζηηλά, νπίζζηα θαη πιατλά ηκήκαηα (πιαζηξφλ), iii) γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο: εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ χθαζκα ησλ ζεθψλ, ησλ κπξνζηηλψλ θαη νπίζζησλ ηκεκάησλ (πιαζηξφλ) θαη ησλ πιατλψλ ηκεκάησλ (παλψ). Ζ ζχλζεζε ζε ίλεο ησλ εηδψλ θνξζεδνπνηίαο, πιελ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην πξψην εδάθην, δειψλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ηεο ζχλζεζεο φινπ ηνπ πξντφληνο ή κε ηελ αλαγξαθή, είηε ζπλνιηθά είηε ρσξηζηά, ηεο ζχλζεζεο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ εηδψλ απηψλ. Ζ επηζήκαλζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα κέξε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ 10 % ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ πξντφληνο. Ζ ρσξηζηή επηζήκαλζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ ελ ιφγσ εηδψλ θνξζεδνπνηίαο δηελεξγείηαη έηζη ψζηε ν ηειηθφο θαηαλαισηήο λα θαηαλνεί επρεξψο ζε πνην ηκήκα ηνπ πξντφληνο αλαθέξνληαη νη ελδείμεηο πνπ πεξηέρεη ε εηηθέηα β) ε ζχλζεζε ζε ίλεο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, πνπ θαινχληαη devorés, δειψλεηαη γηα φιν ην πξντφλ θαη εκθαίλεηαη κε ηε ρσξηζηή αλαγξαθή ηεο ζχλζεζεο ηνπ βαζηθνχ πθάζκαηνο θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ κεξψλ φπνπ έρεη γίλεη ε ζρεηηθή θαηεξγαζία (dévorage), ηα κέξε απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά γ) ε ζχλζεζε ζε ίλεο ησλ θεληεηψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ δειψλεηαη γηα φιν ην πξντφλ θαη κπνξεί λα εκθαίλεηαη κε ηε ρσξηζηή αλαγξαθή ηεο ζχλζεζεο ηνπ βαζηθνχ πθάζκαηνο θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ λεκάησλ θεληήκαηνο ηα κέξε απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά. Αλ ηα θεληεηά κέξε αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν απφ 10 % ηεο επηθάλεηαο ηνπ πξντφληνο, αξθεί λα δειψλεηαη ε ζχλζεζε ηνπ βαζηθνχ πθάζκαηνο δ) ε ζχλζεζε ησλ λεκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ ππξήλα θαη επέλδπζε, ηα νπνία ζπληίζεληαη απφ δηαθνξεηηθέο ίλεο θαη παξνπζηάδνληαη ππφ ηε κνξθή απηή ζηνπο θαηαλαισηέο, δειψλεηαη γηα φιν ην πξντφλ θαη κπνξεί λα εκθαίλεηαη κε ηε ρσξηζηή έλδεημε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ππξήλα θαη ηεο επέλδπζεο ηα κέξε απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ε) ε ζχλζεζε ζε ίλεο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ απφ βεινχδν ή ρλνπδάην χθαζκα (πινχζα) ή ησλ νκνεηδψλ ηνπο δειψλεηαη γηα φιν ην πξντφλ θαη κπνξεί λα εκθαίλεηαη ρσξηζηά γηα ηα δχν ζπζηαηηθά κέξε, φηαλ ηα πξντφληα απηά απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθή βάζε θαη επηθάλεηα ρξήζεσο, θαη ζπληίζεληαη απφ δηαθνξεηηθέο ίλεο ηα κέξε απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζη) ε ζχλζεζε ησλ θαιπκκάησλ δαπέδνπ θαη ησλ ηαπήησλ, ησλ νπνίσλ ε βάζε θαη ην ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο ρξήζεσο ζπληίζεληαη απφ δηαθνξεηηθέο ίλεο, κπνξεί λα δειψλεηαη κφλν γηα ην ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο ρξήζεσο πνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά. 1. Καηά παξέθθιηζε απφ ηα άξζξα 9 θαη 10: Άρζρο 11 α) Γελ απαηηείηαη, γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ θαη βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), επηζήκαλζε ή ζήκαλζε θέξνπζα ηελ νλνκαζία θαη ηελ έλδεημε ηεο ζπλζέζεσο. Αλ, εληνχηνηο, απηά ηα πξντφληα θέξνπλ επηζήκαλζε ή ζήκαλζε, θαζνξίδνπζα ηελ νλνκαζία, ηε ζχλζεζε, ή ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ην εκπνξηθφ ζήκα, φπνπ πεξηιακβάλνληαη είηε σο θχξηνο ηίηινο είηε ππφ κνξθή επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ή ξίδαο, νλνκαζία πξνβιεπφκελε ζην παξάξηεκα Η ή νλνκαζία ηέηνηαο θχζεσο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε κε απηή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 5

6 β) ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα IV εθφζνλ είλαη ηνπ ηδίνπ ηχπνπ θαη ηεο ηδίαο ζπλζέζεσο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ πξνο πψιεζε σο ζχλνιν κε γεληθή επηζήκαλζε πνπ θέξεη ηηο ελδείμεηο ζπλζέζεσο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε γ) ε εηηθέηα κε ηε ζχλζεζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη κε ην κέηξν κπνξεί λα επηθνιιάηαη κφλν ζην θνκκάηη ή ην ηφπη πνπ πξνζθέξεηαη πξνο πψιεζε. 2. Ζ παξνπζία θαηά ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρεία β) θαη γ) πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν ψζηε ν ηειηθφο θαηαλαισηήο λα είλαη πξαγκαηηθά ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηε ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ. Άρζρο 12 Κάζε πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη θαηά ηε δηάζεζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ζχγρπζε κε ηηο νλνκαζίεο θαη ηηο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε. Άρζρο 13 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1 θαη ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηζήκαλζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ηα πνζνζηά ζε ίλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5, 6 θαη 7 ππνινγίδνληαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα κέξε πνπ αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα ζεκεία: α) γηα φια ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα: κε θισζηνυθαληνπξγηθά κέξε, νχγηεο, εηηθέηεο θαη εκβιήκαηα, κπνξληνχξεο θαη γαξληηνχξεο πνπ δελ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξντφληνο, θνπκπηά θαη πφξπεο πνπ θαιχπηνληαη απφ χθαζκα, εμαξηήκαηα, δηαθνζκεηηθά, κε ειαζηηθέο θνξδέιεο, ειαζηηθά λήκαηα θαη ηαηλίεο πνπ πξνζηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θαη πεξηνξηζκέλα κέξε ηνπ πξντφληνο θαη, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 8, νξαηέο θαη απνκνλψζηκεο ίλεο δηαθνζκεηηθήο ρξήζεσο, θαζψο θαη αληηζηαηηθέο ίλεο β) γηα ηα θαιχκκαηα δαπέδνπ θαη ηνπο ηάπεηεο: φια ηα ζπζηαηηθά κέξε εθηφο απφ ην ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο ρξήζεσο γ) γηα ηα πθάζκαηα ησλ θαιπκκάησλ επίπισλ: ηα ζηεκφληα θαη ηα πθάδηα αλάκεημεο θαη παξαγεκίζκαηνο πνπ δελ απνηεινχλ κέξνπο ηνπ ζηξψκαηνο ηεο επηθάλεηαο ρξήζεσο δ) γηα ηηο πθαζκάηηλεο επελδχζεηο ηνίρσλ, ηα ζηφξηα θαη ηηο θνπξηίλεο: ζηεκφληα θαη πθάδηα αλάκεημεο θαη παξαγεκίζκαηνο πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο θαιήο φςεο ηνπ πθάζκαηνο ε) γηα ηα άιια θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα: εληζρχζεηο, είδε επηθνιιήκαηνο πάλσ ζην θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ, λήκαηα ξαςίκαηνο θαη ζπλαξκνιφγεζεο (εθηφο αλ αληηθαζηζηνχλ ην πθάδη ή/θαη ην ζηεκφλη ηνπ πθάζκαηνο), παξαγεκίζκαηα πνπ δελ έρνπλ κνλσηηθή ιεηηνπξγία θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 1, θφδξεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ζεκείνπ: i) δελ ζεσξνχληαη είδε ζηήξημεο πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ηα πθάζκαηα βάζεο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο ππνζηξψκαηα ηεο επηθάλεηαο ρξήζεσο, θαη εηδηθφηεξα ηα πθάζκαηα βάζεο ησλ θνπβεξηψλ θαη ησλ δηπιψλ πθαζκάησλ θαη νη βάζεηο απφ βεινχδν ή πινχζα θαη ζπλαθψλ εηδψλ, ii) σο "ζθιεξπληηθά θαη εληζρπηηθά" λννχληαη ηα λήκαηα ή ηα πιηθά πνπ πξνζηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θαη πεξηνξηζκέλα κέξε ηνπ θισζηνυθαληνπξγηθνχ πξντφληνο γηα λα εληζρχνπλ ή λα ηνπο πξνζδίδνπλ ζθιεξφηεηα θαη πάρνο ζη) νη ιηπαξέο νπζίεο, ζπλδεηηθέο νπζίεο, εληζρπηηθά βάξνπο, θνιαξηζηηθά θαη δηνγθσηηθέο χιεο, πξντφληα εκπνηηζκνχ, βνεζεηηθά πξντφληα βαθήο θαη ηππνβαθηθήο θαη άιια πξντφληα επεμεξγαζίαο ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ. Με απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ησλ αλσηέξσ νπζηψλ ψζηε λα κελ νδεγείηαη ζε πιάλε ν θαηαλαισηήο. Άρζρο Οη έιεγρνη ηνπ θαηά πφζνλ ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ζπκθσλνχλ κε ηηο ελδείμεηο ηεο ζχλζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ πθαλζίκσλ ηλψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 460/83 θαη ζηελ 31/98 απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 6

7 Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πνζνζηηαίεο αλαινγίεο ησλ ηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5, 6 θαη 7 πξνζδηνξίδνληαη ζε άλπδξε κάδα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε ίλα ζην παξάξηεκα V, αθνχ απνκαθξπλζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13. Άρζρο Γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηηο νλνκαζίεο θαη ηηο ελδείμεηο ηεο ζπλζέζεσο, δελ απαγνξεχεηαη νχηε εκπνδίδεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, πνπ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ηηο ελδείμεηο πξνειεχζεσο, ηηο νλνκαζίεο θαηαγσγήο θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Άρζρο 16 Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε ΚΤΑ Φ1/6125/85 (ΦΔΚ 110/Β/1986) κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηεο. Άρζρο 17 Ζ παξνχζα απφθαζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαξηήκαηα Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, V, VI ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. Άρζρο 18 Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δηψθνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Αγνξαλνκηθφ Κψδηθα. Άρζρο 19 Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΘΝΑΚΑ ΤΦΑΝΘΜΩΝ ΘΝΩΝ (πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4) α/α Ολνκαζία Πεξηγξαθή ηλψλ 1 Μαιιί (1) Ίλα απφ ην ηξίρσκα πξνβάηνπ (Ovis aries) 2 Αιπαθάο, ιάκα, θακειφ, θαζκίξ, κνρέξ,αγθνξά, βηθνχλα, γηάθ, γνπαλάθν, θαζγθνξά,θαζηφξη, ινπηξ, ζπλνδεπφκελε ή κε απφ ηε ιέμε «καιιί» ή «ηξίρα» (1) 3 Σξίρεο ή ίλεο ηχπνπ ηξηρψλ αιφγνπ, κεηά ή άλεπ ελδείμεσο ηνπ είδνπο ηνπ δψνπ (π.ρ.ηξίρεο βννεηδψλ, ηξίρεο θνηλήο αηγφο, ηξίρεο αιφγνπ) Σξίρεο ησλ αθνινχζσλ δψσλ: αιπαθά, ιάκα θακήινπ, αηγφο, θαζκίξ, αηγφο Αγθχξαο, θνπλειηνχ Αγθχξαο, βηθνχλαο, γηθ, γνπαλάθν, αηγφο θαζγθνξά,θαζηφξη, ινπηξ Σξίρεο δηαθφξσλ δψσλ κε αλαθεξνκέλσλ ζηνπο αχμνληεο αξηζκνχο 1θαη 2 4 Μεηάμη Ίλα παξαγνκέλε απνθιεηζηηθά απφ έληνκα πνπ θιψζνπλ κεηάμη 5 Βακβάθη Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ηνπο ζπφξνπο ηνπ βακβαθηνχ (Gossypium 6 Καπφθ Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θαξπνχ ηνπ δέλδξνπ θαπφθ (Ceiba pentandra) 7 Ληλάξη Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην ζηέιερνο ηνπ θπηνχ ιηλάξη (Linum usitatissimum 8 Καλλάβη Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην ζηέιερνο ηνπ θπηνχ θαλλάβη (Cannabis sativa) 9 Γηνχηα Ίλα ιακβαλφκελε απφ ην ζηέιερνο ησλ θπηψλ Corchorus olitorius θαη Corchorus capsularis. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο νδεγίαο, εμνκνηψλνληαη πξνο ηε γηνχηα νη ίλεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ζηέιερνο ησλ θπηψλ: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata 7

8 10 Άκπαθαο (θαλλάβη βαλίιαο) Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ηνλ θνιεφ ηνπ θχιινπ ησλ θπηψλ Musa textilis 11 Άιθα Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην θχιιν ηνπ θπηνχ Stipa tenacissima 12 Κφηξ (ίλα θνθνθνίληθα) Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ηνλ θαξπφ ηνπ θνθνθνίληθα (Cocos nucifera 13 παξηνΐλα (ίλα ηδελίζηαο) Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην ζηέιερνο ηνπ Cytisus Scoparius ή/θαη ηνπ Spartium junceum 14 Ρακί Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ην ζηέιερνο ησλ αζηαηηθψλ θπηψλ Boehmeria nivea θαη Boehmeria tenacissima 15 ηδάι Ίλα ιακβαλνκέλε απφ ηα θχιια ηνπ θπηνχ αγφλε ή αγαλή 16 Sunn Ίλα πξνεξρφκελε απφ ην θινίσκα ηεο Κξνηαιαξίαο ε γηνπγθνεηδήο 17 Υελέθνπελ Ίλα πξνεξρφκελε απφ ην θινίσκα ηεο Αγαχεο fourcroydes 18 Maguey Ίλα πξνεξρφκελε απφ ην θινίσκα ηεο Αγαχεο cantala 19 Ομεηθή Ίλα νμεηθήο θπηηαξίλεο ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ ησλ αθεηπιησκέλσλ πδξνμπινκάδσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 74 θαη 92 % 20 Αιγηληθή Ίλα ιακβαλνκέλε απφ κεηαιιηθά άιαηα ηνπ αιγηληθνχ νμένο 21 Υαιθακκσληαθή Ίλα απφ αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε ιακβαλνκέλε δηά ηεο κεζφδνπ ηεο ραιθακκσλίαο 22 Ίλα αλαγελλεκέλεο θπηηαξίλεο ιακβαλνκέλεο κέζσ Μνληάι ηξνπνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο βηζθφδεο κε κεγάιε δχλακε ζξαχζεσο θαη φηαλ είλαη βξεγκέλε κεγάιν ζπληειεζηή ειαζηηθφηεηαο. Ζ δχλακε ζξαχζεσο (BC) ηεο ίλαο κε θαλνληθή πεξηεθηηθφηεηα πγξαζίαο θαη ε δχλακε (ΒΜ) πνπ απαηηείηαη γηα επηκήθπλζε ηεο βξεγκέλεο ίλαο θαηά 5 % πξέπεη λα είλαη: BC (ζε centinewton) 1,3 ( T) + 2 T BM (ζε centinewton) 0,5 ( T) φπνπ Σ είλαη ε κέζε κάδα αλά κνλάδα κήθνπο εθθξαζκέλε ζε decitex 23 Πξσηετληθή Ίλα ιακβαλνκέλε απφ θπζηθέο πξσηετληθέο νπζίεο, αλαγελλεκέλεο θαη ζηαζεξνπνηεκέλεο κε ρεκηθέο νπζίεο 24 Σξηνμετθή Ίλα απφ νμετθή θπηηαξίλε ηεο νπνίαο ηνπιάρηζηνλ ην 92 % ησλ πδξνμπινκάδσλ είλαη αθεηπιησκέλεο 25 Ίλα βηζθφδεο (ηερλεηφ κεηάμη) Ίλα απφ αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε ιακβαλνκέλε δηά ηεο κεζφδνπ ηεο βηζθφδεο (γηα ηελ παξαγσγή) ζπλερνχο λήκαηνο θαη κε ζπλερψλ ηλψλ 26 Αθξπιηθή Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πεξηέρνπζα αθξπινληηξηιηθή νκάδα ζηελ άιπζν ηνπιάρηζηνλ 85 % (θαηά κάδα) 27 Υιψξην-ίλα Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ πεξηέρεη ζηελ άιπζν κνλνκεξείο νκάδεο βηλπινρισξηδίνπ ή βηλπιηδελνρισξηδίνπ άλσ ηνπ 50 % (θαηά κάδα) 28 Φζφξην-ίλα Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ ιακβάλνληαη απφ αιεηθαηηθνχο κνλνκεξείο θζνξηνάλζξαθεο 29 Μνληαθξπιηθή Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ πεξηιακβάλεη ζηελ άιπζν αθξπινληηξηιηθέο νκάδεο κεηαμχ 50 % θαη 85 % θαηά κάδα 30 Πνιπακηδηθή ή λάπινλ Ίλα ζπλζεηηθψλ γξακκηθψλ καθξνκνξίσλ πνπ πεξηέρνπλ ζηελ άιπζν επαλαιακβαλφκελνπο 8

9 ακηδηθνχο δεζκνχο ην 85 % ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε αιεηθαηηθέο ή θπθιναιεηθαηηθέο νκάδεο 31 Αξακηδηθή Ίλα ζπλζεηηθψλ γξακκηθψλ καθξνκνξίσλ πνπ απνηεινχληαη απφ αξσκαηηθέο νκάδεο ζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο κε ακηδηθνχο θαη ηκηδηθνχο δεζκνχο ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην 85 % ζπλδέεηαη απεπζείαο κε δχν αξσκαηηθνχο ππξήλεο ν αξηζκφο ησλ ηκαδηθψλ δεζκψλ, φηαλ απηνί ππάξρνπλ,δελ δχλαηαη λα μεπεξλά ηνλ αξηζκφ ησλ ακηδηθψλ δεζκψλ 32 Πνιπηκηδηθή Ίλα ζπλζεηηθψλ γξακκηθψλ καθξνκνξίσλ πνπ πεξηέρνπλ ζηελ άιπζν επαλαιακβαλφκελεο ηκηδνκάδεο 33 Λπνζέι (2) Ίλα αλαγελλεκέλεο θπηηαξίλεο ιακβαλνκέλεο κέζσ δηαδηθαζίαο δηάιπζεο θαη λεκαηνπνίεζεο ζε νξγαληθφ δηαιχηε, δίρσο ζρεκαηηζκφ παξαγψγσλ 34 Πνιπιαθηίδην Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα, πεξηέρνπζα ζηελ άιπζν ηνπιάρηζηνλ 85 % (θαηά κάδα) κνλάδεο εζηέξα γαιαθηηθνχ νμένο πξνεξρφκελεο απφ θπζηθά ζάθραξα, θαη ε νπνία έρεη ζεκείν ηήμεο ηνπιάρηζηνλ135 C 35 Πνιπεζηεξηθή Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ πεξηιακβάλεη ζηελ άιπζν εζηέξα δηφιεο θαη ηεξεθζαιηθφ νμχ ηνπιάρηζηνλ 85 % θαηά κάδα 36 Ίλα πνιπαηζπιελίνπ Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ θεθνξεζκέλα γξακκηθά καθξνκφξηα αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ άλεπ ππνθαηαζηαηψλ 37 Ίλα πνιππξνππιελίνπ Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ θεθνξεζκέλα γξακκηθά καθξνκφξηα αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα νπνία έλα παξά έλα άηνκν άλζξαθνο θέξεη σο δηαθιάδσζε κεζπινκάδα ζε ζπκκεηξηθή δηάηαμε θαη ρσξίο κεηαγελέζηεξεο ππνθαηαζηάζεηο 38 Ίλα πνιπθαξβακηδίνπ Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ πεξηιακβάλεη ζηελ άιπζν επαλαιακβαλφκελεο νκάδεο νπξηπιελίνπ (NH-CO-NH) 39 Ίλα πνιπνπξεζάλεο Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα πνπ πεξηιακβάλεη ζηελ άιπζν επαλαιακβαλφκελεο νκάδεο νπξεζάλεο 40 Βηλπιηθή Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ γξακκηθά καθξνκφξηα ησλ νπνίσλ ε άιπζνο ζπληίζεηαη απφ πνιπβηλπιηθή αιθνφιε κε πνηθίινπο βαζκνχο αθεηπιηψ-ζεσο 41 Σξηβηλπιηθή Ίλα ζρεκαηηδφκελε απφ ην ηξηκεξέο ηνπ αθξπινληξηιίνπ, απφ ην κνλνκεξέο ηνπ βηλπινρισξηδίνπ θαη ελφο ηξίηνπ βηλπιηθνχ κνλνκεξνχο απφ ηα νπνία θαλέλα δελ ππεξβαίλεη ην 50 % ηεο ζπλνιηθήο κάδαο 42 Διαζηνκεξήο Διαζηηθή ίλα ζπληζηάκελε είηε απφ θπζηθφ ή ζπλζεηηθφ πνιπτζνπξέλην είηε απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πνιπκεξηζκέλα δηέληα, κε ή ρσξίο έλα ή πεξηζζφηεξα βηλπιηθά κνλνκεξή θαη ε νπνία φηαλ ηείλεηαη κε ηάζε κέρξη ην ηξηπιάζην ηνπ αξρηθνχ κήθνπο επαλέξρεηαη ηαρέσο θαη θαη' νπζίαλ ζην αξρηθφ κήθνο ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ηάζεσο 43 Διαζηνκεξήο πνιπνπξεζάλε Διαζηηθή ίλα ζπληζηάκελε απφ πνιπνπξεζάλε ηνπιάρηζηνλ θαηά 85 % θαηά κάδα ε νπνία, εθηεηλνκέλε κε ηάζε κέρξη ηνπ ηξηπιαζίνπ ηνπ αξρηθνχ κήθνπο ηεο, επαλέξρεηαη ηαρέσο θαη θαη' νπζίαλ ζην αξρηθφ κήθνο ακέζσο κφιηο αθαηξεζεί ε ηάζε 44 Ίλα πάινπ Ίλα ζπληζηάκελε απφ γπαιί 45 Ολνκαζία αληηζηνηρνχζα ζην Ίλεο ιακβαλφκελεο απφ δηάθνξα πιηθά ή λέα πιηθά κε πιηθφ απφ ην νπνίν απνηεινχληαη αλαθεξφκελα ζε άιιν ζεκείν ηνπ παξαξηήκαηνο νη ίλεο π.ρ. κεηαιιηθέο (Metallique, 9

10 metallise) ακίαληνο, ράξηεο ζπλνδεπφκελε ή κε απφ ηε ιέμε «λήκα» ή «ίλα» 46 Διαζηνπνιπεζηέξαο Ίλα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρεκηθά δηαθξηηψλ γξακκηθψλ καθξνκνξίσλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο δηαθξηηέο θάζεηο (εθ ησλ νπνίσλ θακία δελ ππεξβαίλεη ην 85 % θαηά βάξνο), ε νπνία πεξηέρεη νκάδεο εζηέξσλ σο θπξίαξρε κνλάδα αλαθνξάο (ηνπιάρηζηνλ θαηά 85 %) θαη ε νπνία, χζηεξα απφ θαηάιιειε θαηεξγαζία, φηαλ ηελησζεί θαηά κηάκηζε θνξά ηνπ αξρηθνχ ηεο κήθνπο θαη αθεζεί, επαλαθηά ηαρέσο θαη νπζηαζηηθά ην αξρηθφ ηεο κήθνο 47 Διαζηνιεθίλε Ίλα απνηεινχκελε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 95 % (ηεο κάδαο) απφ καθξν-κφξηα κεξηθψο θέξνληα ζηαπξνδεζκνχο, ε νπνία ζπληίζεηαη απφ αηζπιέλην θαη ηνπιάρηζηνλ κία αθφκα νιεθίλε θαη ε νπνία, φηαλ επηκεθχλεηαη θαηά κηάκηζε θνξά ην αξρηθφ ηεο κήθνο θαη αθήλεηαη ειεχζεξε, αλαθηά γξήγνξα θαη ζε κεγάιν βαζκφ ην αξρηθφ ηεο κήθνο 48 Μειακίλε ίλα ζρεκαηηδφκελε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 85 % ηεο κάδαο απφ καθξνκφξηα θέξνληα ζηαπξνδεζκνχο/ζηαπξνεηδείο δεζκνχο απνηεινχκελα απφ παξάγσγα κειακίλεο» (1) Ζ νλνκαζία «καιιί» ηνπ αχμνληνο αξηζκνχ 1 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα λα ππνδειψλεη κείγκα ηλψλ, πξνεξρνκέλσλ απφ ην ηξίρσκα ηνπ πξνβάηνπ, θαη ηξηρψλ απφ εθείλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ αχμνληνο αξηζκνχ 2. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη ζηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ησλ άξζξσλ 5 θαη 6, θαζψο θαη ζε εθείλα ηνπ άξζξνπ 7, ζην βαζκφ πνπ ηα ηειεπηαία απνηεινχληαη θαηά κέξνο απφ ηηο ίλεο ησλ αχμνλησλ αξηζκψλ 1 θαη 2. (2) Ωο «νξγαληθφο δηαιχηεο» λνείηαη κείγκα νξγαληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη χδαηνο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ολοκαζίες ποσ αλαθέροληαη ζηο άρζρο 6 παράγραθος 1 ζηα βνπιγαξηθά : "необработена вълна", ζηα ηζπαληθά : "lana virgen" ή "lana de esquilado", ζηα ηζερηθά : "střižní vlna", ζηα δαληθά : "ren, ny uld", ζηα γεξκαληθά : "Schurwolle", ζηα εζζνληθά : "uus vill", ζηα ειιεληθά : "παξζέλν καιιί", ζηα αγγιηθά : "virgin wool" ή "fleece wool", ζηα γαιιηθά : "laine vierge" ή "laine de tonte", ζηα ηηαιηθά : "lana vergine" ή "lana di tosa", ζηα ιεηηνληθά : "pirmlietojuma vilna" ή "jaunvilna", ζηα ιηζνπαληθά : "natūralioji vilna", ζηα νπγγξηθά : "élőgyapjú", ζηα καιηέδηθα : "suf verġni", ζηα νιιαλδηθά : "scheerwol", 10

11 ζηα πνισληθά : "żywa wełna", ζηα πνξηνγαιηθά : "lã virgem", ζηα ξνπκαληθά : "lână virgină", ζηα ζινβαθηθά : "strižná vlna", ζηα ζινβεληθά : "runska volna", ζηα θηλιαλδηθά : "uusi villa", ζηα ζνπεδηθά : "ren ull". ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Προϊόληα ποσ δελ σπόθεηληαη ζε σποτρεωηηθή επηζήκαλζε ή ζήκαλζε [πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α)] 1. Βάηεο 2. Λνπξηά ξνινγηψλ απφ πθάλζηκεο χιεο (κπξαζειέ) 3. Δηηθέηεο θαη εκβιήκαηα 4. Πηάζηξεο (ιαβέο παξαγεκηζκέλεο απφ πθάλζηκεο χιεο) 5. Καιχκκαηα ηζαγηέξαο 6. Καιχκκαηα πξνζηαηεπηηθά 7. Μαλίθηα πξνζηαηεπηηθά 8. Μαλζφλ (πεξηρεηξίδεο) εθηφο απφ ηηο peluche 9. Σερλεηά ινπινχδηα 10. Πειφηεο (ή καμηιαξάθηα γηα βειφλεο) 11. Εσγξαθηζκέλνη θακβάδεο 12. Τθάλζηκα πξντφληα πξνο ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε 13. Πηιήκαηα 14. Υξεζηκνπνηεκέλα πθάλζηκα πξντφληα εθφζνλ απηά δειψλνληαη σο ρξεζηκνπνηεκέλα 15. Γθέηεο 16. Τιηθά ζπζθεπαζίαο άιια εθηφο απφ θαηλνπξγή θαη πσινχκελα σο κε θαηλνπξγή 17. Καπέια θαη πίιεκα 18. Γεξκάηηλα είδε ζεινπνηίαο απφ πθάλζηκεο χιεο 19. Δίδε ηαμηδίνπ απφ χθαζκα 20. Δίδε επηζηξψζεσο θεληεηά ζην ρέξη, έηνηκα ή κηζνέηνηκα, θαη πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θισζηψλ θεληήκαηνο πνπ πσινχληαη ρσξηζηά απφ ηνλ θακβά θαη έρνπλ ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία ή ζπζθεπαζία ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηα είδε 21. Φεξκνπάξ 22. Κνπκπηά θαη πφξπεο θαιπκκέλα κε χθαζκα 23. Καιχκκαηα βηβιίσλ απφ χθαζκα 11

12 24. Παηρλίδηα 25. Τθαζκάηηλα κέξε εηδψλ ππνδήζεσο εθηφο δεζηήο θφδξαο 26. Μηθξά ηξαπεδνκάληεια απνηεινχκελα απφ δηάθνξα πιηθά θαη ησλ νπνίσλ ε επηθάλεηα δελ ππεξβαίλεη ηα 500 cm2 27. Γάληηα θνχξλνπ θαη πεηζεηάθηα 28. Καιχκκαηα απγψλ 29. Θήθεο θαιιπληηθψλ 30. Τθαζκάηηλεο ζήθεο γηα θαπλφ 31. Τθαζκάηηλα θνπηηά/ζήθεο γηα γπαιηά, ηζηγάξα θαη πνχξα, αλαπηήξεο θαη ρηέλεο 32. Δίδε πξνζηαζίαο θαηά ηελ άζιεζε εθηφο απφ γάληηα 33. Θήθεο γηα είδε ηνπαιέηαο 34. Θήθεο γηα παπνχηζηα 35. Δίδε θεδεηψλ 36. Πξντφληα κηαο ρξήζεο εθηφο απφ ηηο γάδεο Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζεσξνχληαη πξντφληα κηαο ρξήζεο ηα πθάλζηκα είδε πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κία θνξά κφλν ή γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη ηα νπνία άκα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαλνληθά απνθιείεηαη λα μαλαγίλνπλ θαηάιιεια γηα ηελ ίδηα ή παξφκνηα κεηαγελέζηεξε ρξεζηκνπνίεζε. 37. Τθάλζηκα είδε ππνθείκελα ζηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη θαιππηφκελα απφ ζρεηηθή έλδεημε θαη παξαπνκπή, επαλαρξεζηκνπνηνχκελνη επίδεζκνη γηα ηαηξηθή θαη νξζνπεδηθή ρξήζε θαη ελ γέλεη πθάλζηκα νξζνπεδηθά είδε 38. Τθάλζηκα είδε κεηαμχ άιισλ ζθνηληά, ρνληξά ζθνηληά θαη ζπάγθνη (κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ζεκείνπ 12 ηνπ παξαξηήκαηνο IV), πνπ πξννξίδνληαη θαλνληθά: (α) λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά νξγαληθφ ηξφπν ζε δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο ησλ αγαζψλ (β) λα ελζσκαησζνχλ ζε κεραλέο, εγθαηαζηάζεηο (ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ, θσηηζκνχ θ.ιπ.), νηθηαθέο θαη άιιεο ζπζθεπέο νρήκαηα θαη άιια κεηαθνξηθά κέζα, ή λα ρξεζηκεχζνπλ ζηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο εμαηξνχληαη ηα αδηάβξνρα θαιχκκαηα θαη ηα πθαζκάηηλα εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ, φηαλ πσινχληαη ρσξηζηά απφ ηα απηνθίλεηα. 39. Τθάλζηκα είδε πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, φπσο δψλεο αζθάιεηαο, αιεμίπησηα, ζσζίβηα, δηαηάμεηο θαζφδνπ γηα πεξίπησζε θηλδχλνπ, αληηππξηθέο δηαηάμεηο, αιεμίζθαηξνη ζψξαθεο, εηδηθά πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα (γηα παξάδεηγκα απηά πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ θσηηά, ρεκηθέο νπζίεο ή άιινπο θηλδχλνπο) 40. Φνπζθσηέο θαηαζθεπέο κε εζσηεξηθή πίεζε (γπκλαζηήξηα, πεξίπηεξα εθζέζεσλ, ρψξνη απνζήθεπζεο κ.λπ.), ππφ ηνλ φξν λα παξέρνληαη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ απηψλ 41. Ηζηία 42. Τθάλζηκα είδε γηα δψα 43. εκαίεο θαη ιάβαξα

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Προϊόληα γηα ηα οποία απαηηείηαη κόλο ζσλοιηθή ζήκαλζε ή επηζήκαλζε [πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β)] 1. Ύθαζκα γηα θαζάξηζκα ηνπ παηψκαηνο 2. Ύθαζκα γηα θαζάξηζκα 3. Κξφζηα θαη είδε δηαθνζκήζεσο 4. Δίδνο γαξληηνχξαο (παξκαληεξί) 5. Εψλεο 6. Σηξάληεο 7. Ράληεο θαη θαιηζνδέηεο 8. Κνξδφληα γηα παπνχηζηα θαη κπφηεο 9. Κνξδέιιεο 10. Διαζηηθφ 11. Δίδε ζπζθεπαζίαο θαηλνπξγή θαη πσινχκελα ψο θαηλνπξγή 12. πάγθνο γηα παθεηάξηζκα θαη γεσξγηθέο ρξήζεηο ζπάγθνη, ζθνηληά θαη ρνληξά ζθνηληά άιια απφ φζα αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 38 ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ [1] 13. Μηθξά ηξαπεδνκάληεια 14. Μαληήιηα ρεηξφο 15. Γίρηπα θαη θηιέ γηα ηα καιιηά 16. Γξαβάηεο θαη παπηγηφλ γηα παηδηά 17. αιηάξεο γάληηα θαη πεηζεηάθηα ηνπ κπάληνπ 18. Κισζηέο ηνπ ξαςίκαηνο, ηνπ καληαξίζκαηνο θαη ηνπ θεληήκαηνο, ζπζθεπαζκέλεο ψζηε λα πνπιεζνχλ ιηαληθψο ζε κηθξέο πνζφηεηεο, θαη κε θαζαξφ βάξνο φρη κεγαιχηεξν απφ 1 g 19. Κνξδέιιεο γηα θνπξηίλεο θαη πεξζηδσηά παξαζπξφθπιια [1] Γηα ηα πθάλζηκα πξντφληα ηνπ ζεκείνπ απηνχ πνπ πσινχληαη θνκκέλα, ζπλνιηθή επηζήκαλζε είλαη ε επηζήκαλζε ηνπ ξνινχ. ηα ζθνηληά θαη θαιψδηα ηνπ ζεκείνπ απηνχ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, φζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νξεηβαζία θαη ζηα ζαιάζζηα ζπνξ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V σκβαηηθοί ζσληειεζηές τρεζηκοποηούκελοη γηα ηολ σποιογηζκό ηες κάδας ηωλ ηλώλ ποσ περηέτοληαη ζε έλα θιωζηοϋθαληοσργηθό προϊόλ (πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14) 13

14 α/α Ίλεο Αλαινγίεο ίλαο 1-2 Μαιιί θαη ηξίρεο δψσλ: θηεληζκέλεο ίλεο (πεληέ) 18,25 ιαλαξηζκέλεο ίλεο (θαξληέ) 17,00 ( 1 ) 3 Σξίρεο δψσλ: θηεληζκέλεο ίλεο (πεληέ) 18,25 ιαλαξηζκέλεο ίλεο (θαξληέ) 17,00 ( 1 ) Σξίρεο αιφγνπ: θηεληζκέλεο ίλεο (πεληέ) 16,00 ιαλαξηζκέλεο ίλεο (θαξληέ) 15,00 4 Μεηάμη 11,00 5 Βακβάθη θαλνληθέο ίλεο 8,50 κεξζεξηζκέλεο ίλεο 10,50 6 Καπφθ 10,90 7 Ληλάξη 12,00 8 Καλλάβη 12,00 9 Γηνχηα 17,00 10 Ακπαθάο 14,00 11 Άιθα 14,00 12 Κφηξ 13,00 13 παξηνΐλα 14,00 14 Ρακί (ιεπθαζκέλε ίλα) 8,50 15 ηδάι 14,00 16 Sunn 12,00 17 Υελέθνπελ 14,00 18 Maguey 14,00 19 Ομεηθή 9,00 20 Αιγηληθή 20,00 21 Υαιθακκσληαθή 13,00 22 Μνληάι 13,00 23 Πξσηετληθή 17,00 24 Σξηνμεηθή 7,00 25 Βηζθφδε 13,00 26 Αθξπιηθή 2,00 27 Υισξηνΐλα 2,00 14

15 28 Φζνξηνΐλα 0,00 29 Μνληαθξπιηθή 2,00 30 Πνιπακηδηθή ή λάηινλ: κε ζπλερήο ίλα 6,25 ζπλερήο 5,75 31 Αξακηδηθή 8,00 32 Πνιπηκηδηθή 3,50 33 Λπνζέι 13,00 34 Πνιπιαθηίδην 1,50 35 Πνιπεζηεξηθή κε ζπλερήο ίλα 1,50 ζπλερήο 1,50 36 Πνιπαηζπιεληθή 1,50 37 Πνιππξνππιεληθή 2,00 38 Πνιπθαξβακηδηθή 2,00 39 Πνιπνπξεζάλεο κε ζπλερήο ίλα 3,50 ζπλερήο 3,00 40 Βηλπιηθή 5,00 41 Σξηβηλπιηθή 3,00 42 Διαζηνκεξήο 1,00 43 Διαζηνκεξήο πνιπνπξεζάλε 1,50 44 Ίλα γπαιηνχ: κε κέζε δηάκεηξν αλψηεξε ησλ 5 mm 2,00 κε κέζε δηάκεηξν ίζε ή θαηψηεξε ησλ 5 mm 3,00 45 Μεηαιιηθή ίλα 2,00 Metallised ίλα 2,00 Αμιάντου 2,00 Υάξηηλε ίλα 13,75 46 Διαζηνπνιπεζηέξαο 1,50 47 Διαζηνιεθίλε 1,50 48 Μειακίλε 7,00 (1) Ο ζπκβαηηθφο ζπληειεζηήο 17,00 % ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εμαθξηβσζεί αλ ην θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ πνπ πεξηέρεη καιιί ή/θαη ηξίρεο δψσλ ππάγεηαη ζηνλ θχθιν ιαλαξηζκέλν ή θηεληζκέλν. 15

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα