Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Νοµική φύση, δοµή και οργάνωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Νοµική φύση, δοµή και οργάνωση"

Transcript

1 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Νοµική φύση, δοµή και οργάνωση Εισήγηση στο 1 ο Θερινό Σχολείο του Τµήµατος Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδος µε θέµα: «Δίκαιο και Οικονοµία του Αθλητισµού» Λέανδρος Κ. Λεφάκης Δ.Ν., LL.M Η αθλητική ανώνυµη εταιρία (Α.Α.Ε.) αποτελεί εταιρία ειδικού σκοπού, της οποίας ο σκοπός οριοθετείται νοµοθετικά. Σύµφωνα µε το ν. 2725/1999 περί «ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού» σκοπός της ειδικής αυτής ανώνυµης εταιρίας είναι µεταξύ άλλων- η δηµιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελµατικής αθλητικής οµάδας. Από τον σκοπό τον οποίο θέτει ο νόµος για την ίδρυση των Α.Α.Ε. φαίνεται ότι κατ αρχήν επιχειρείται η διάκριση του ρόλου της Α.Α.Ε. αφ ενός ως εµπορική εταιρία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ως αθλητική αφ ετέρου, θέτοντας την αγωνιστική και αθλητική δράση υπό τον άµεσο έλεγχο και την ευθύνη των οικείων αθλητικών αρχών. Η διάκριση αυτή διαµορφώνει το πεδίο ύπαρξης του αθλήµατος µε τις ειδικές αθλητικές πτυχές, ταυτόχρονα ικανοποιεί την ανάγκη για την ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας στον αθλητισµό µε καθαρώς εµπορικούς όρους. Η Α.Α.Ε., επίσης, επιτρέπει τη συµµετοχή στην αθλητική δράση επαγγελµατιών αθλητών ή αθλητών µε αµοιβή. Με βάση το ισχύον σήµερα καθεστώς, Α.Α.Ε. υφίστανται σε δύο µόνον κλάδους άθλησης, ήτοι στο ποδόσφαιρο και στην καλαθοσφαίριση. Στις Α.Α.Ε εφαρµόζεται κατ αρχήν το γενικό δίκαιο των ανωνύµων εταιριών του κ.ν. 2190/1920, καθώς και οι ειδικές διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήµερα, σύµφωνα µε τις οποίες διαχωρίζεται το status των Α.Α.Ε. από τις συνήθεις ανώνυµες εταιρίες. Λέξεις κλειδιά: αθλητική ανώνυµη εταιρία, ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, αθλητικό δίκαιο [1]

2 Α. Φύση σκοπός Η αθλητική ανώνυµη εταιρία (Α.Α.Ε.) δεν αποτελεί αυτοτελή εταιρικό τύπο, αλλά ανώνυµη εταιρία ειδικού σκοπού, της οποίας ο σκοπός οριοθετείται νοµοθετικά. Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 2725/1999 περί «ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού» σκοπός της ειδικής αθλητικής ανώνυµης εταιρίας είναι η δηµιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελµατικής αθλητικής οµάδας, η οργάνωση επισήµων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελµατικού χαρακτήρα της οµάδας αυτής και η συµµετοχή της σε κάθε είδους αγώνες, η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν το άθληµα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισµούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, καθώς και η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεµάτων αφορούν τη δραστηριότητα της αυτή. Από τον σκοπό τον οποίο θέτει ο νόµος για την ίδρυση των Α.Α.Ε. φαίνεται ότι -κατ αρχήν- επιχειρείται η διάκριση του ρόλου τους αφ ενός ως εµπορικές εταιρίες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ως αθλητικές αφ ετέρου, θέτοντας την αγωνιστική και αθλητική δράση υπό τον άµεσο έλεγχο και την ευθύνη των οικείων αθλητικών αρχών 1. Για τον λόγο αυτό, η σύσταση, η τροποποίηση του καταστατικού και η εν γένει λειτουργία των Α.Α.Ε. εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενώ για όσα θέµατα άπτονται του αθλητικού νόµου και άπτονται της αθλητικής δραστηριότητας αρµόδιος είναι ο αρµόδιος για θέµατα αθλητισµού Υπουργός και η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Με βάση το ισχύον σήµερα καθεστώς, Α.Α.Ε. υφίστανται σε δύο µόνον κλάδους άθλησης, ήτοι στο ποδόσφαιρο (Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρίες Π.Α.Ε.) και στην καλαθοσφαίριση (Καλαθοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρίες Κ.Α.Ε.). Προκειµένου να καταστεί δυνατή η ίδρυση Α.Α.Ε. µε αντικείµενο δραστηριότητας άλλα αθλήµατα, πλην των ανωτέρω, απαιτείται η έκδοση προηγουµένως σχετικού προεδρικού διατάγµατος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 2725/ Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία των Α.Ε.Ε. διέπεται κατ αρχήν από τις ρυθµίσεις του κ.ν. 2190/1920 περί «ανωνύµων εταιριών», εφ όσον όµως και στον βαθµό που αυτές δεν τροποποιούνται από τις ειδικότερες και εποµένως υπερισχύουσες σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήµερα 3 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού 4. 1 βλ. Παναγιωτόπουλο Δ., Αθλητικό Δίκαιο, τ. Ι, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2005, 328 και επ. 2 «Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, µετά από εισηγήσεις της οικείας ολοµέλειας των σωµατείων που διατηρούν τµήµα αµειβοµένων αθλητών (Τ.Α.Α.) και της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, µπορεί να ορίζεται ότι τα τµήµατα αµειβοµένων αθλητών συγκεκριµένου κλάδου άθλησής µπορεί να µετατρέπονται ως αθλητικές ανώνυµες εταιρείες (Α.Α.Ε.), για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων. Στις εισηγήσεις αυτές περιλαµβάνονται υποχρεωτικά οικονοµικοτεχνικά στοιχεία βιωσιµότητας του συγκεκριµένου κλάδου άθλησης». 3 Μετά την τροποποίησή του από το ν. 2858/2000 περί «ρύθµισης ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/ ), το ν. 2947/2001 [2]

3 Β. Σύσταση εισφορές - εποπτεία Σύσταση αθλητικής ανώνυµης εταιρείας επιτρέπεται µόνο µε τη µετατροπή του Τµήµατος Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α) 5 που διατηρεί ορισµένο αθλητικό σωµατείο. Σε περίπτωση µη ύπαρξης Τ.Α.Α., λόγω λειτουργίας στο οικείο άθληµα ανωνύµων αθλητικών εταιριών (Κ.Α.Ε., Π.Α.Ε.), επιτρέπεται η σύσταση Α.Α.Ε. µε τη µετατροπή του τµήµατος ερασιτεχνών αθλητών του αθλητικού σωµατείου. Στην περίπτωση αυτή µε τη σύσταση και ίδρυση της Α.Α.Ε. επέρχεται αυτοδικαίως υποκατάσταση αυτής στο σύνολο των ενοχικών υποχρεώσεων του αθλητικού σωµατείου που την ίδρυσε έναντι του Δηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), αλλά και παντός τρίτου. Για τη σύσταση Α.Α.Ε. απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των µελών του σωµατείου, η οποία λαµβάνεται µε την παρουσία τουλάχιστον του 2/3 των µελών του και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Με την απόφαση αυτή της Γ.Σ. ορίζεται και η λεγοµένη προσωρινή επιτροπή η οποία αποτελείται από πέντε τουλάχιστον µέλη, µέχρι την εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της Α.Α.Ε., οπότε παύει να υφίσταται. Κύριο έργο της επιτροπής είναι η τήρηση των διατυπώσεων σύστασης της Α.Α.Ε., η πιστοποίηση της καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου της και η σύγκληση Γ.Σ. για την εκλογή Δ.Σ. εντός χρονικού διαστήµατος τεσσάρων µηνών από την έγκριση του καταστατικού της εταιρίας 6. Να σηµειωθεί ότι κατά τη σύσταση απαγορεύεται η εισφορά από το αθλητικό σωµατείο της χρήσης των αθλητικών του εγκαταστάσεων στην εταιρία, ως εισφορά σε είδος στο µετοχικό της κεφάλαιο. Το ιδρυτικό της εταιρίας αθλητικό σωµατείο υποχρεούται να παραχωρεί σε αυτήν (την Α.Α.Ε.), στην περίπτωση που το ζητήσει, στις αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών συµµετοχής της οµάδας της σε επίσηµες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και όλων των αναγκών προπόνησης και προετοιµασίας των αθλητών της έναντι ανταλλάγµατος, µε ποσό που ισούται µε το εκάστοτε ισχύον ποσοστό µισθώµατος για τη χρήση των εθνικών γυµναστηρίων. Κατά τα λοιπά, η χρήση και η εκµετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων ανήκει στο ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο. Το µητρώο των Α.Α.Ε. τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών και Πίστεως) σύµφωνα µε το άρθρο 7β παρ. 8 του κ.ν. 2190/ και η εποπτεία τους ασκείται όπως ανεφέρθη- από τους εξής φορείς: - από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως προς τη σύσταση, την εκάστοτε τροποποίηση του καταστατικού και τη λειτουργία τους περί «θεµάτων ολυµπιακής φιλοξενίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 228/ ) και το ν. 3057/2002 περί «τροποποίησης και συµπλήρωσης ν. 2725/1999 κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 239/ ). 4 Βλ. άρθρο 63 εδ. α ν. 2725/ Για τα Τ.Α.Α. βλ. Παναγιωτόπουλο Δ., ό.π., 328 και επ. 6 Η µη τήρηση της προθεσµίας των τεσσάρων µηνών έχει ως συνέπεια την αποβολή της οµάδας από το πρωτάθληµα. 7 Πρβλ. και το άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 2725/1999 [3]

4 - από τον Υπουργό Πολιτισµού για τα λοιπά προβλεπόµενα από τον ν. 2725/1999 θέµατα - από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Α.Α.), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο ν. 2727/1999 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 παρ. 1 ν. 3057/ Πρόκειται, όπως θα δούµε κατωτέρω, για ειδική διοικητική αρχή η οποία απολαµβάνει πλήρους λειτουργικής ανεξαρτησίας, χωρίς να χαρακτηρίζεται όµως ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Γ. Επωνυµία Διακριτικά γνωρίσµατα Η χρήση της επωνυµίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισµάτων του ιδρυτικού ελληνικού σωµατείου, ως στοιχείου της επωνυµίας της Α.Ε.Ε., θεωρείται αυτοδίκαιη µε την σύσταση της εταιρείας εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της. Η εισφορά αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο διατηρεί σε λειτουργία και µετά τη σύσταση της Α.Ε.Ε. και άλλα αθλητικά τµήµατα. Υπό την προϋπόθεση αυτή εκδίδονται στην επωνυµία του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου και παραδίδονται στο νόµιµο εκπρόσωπο του ονοµαστικές µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και οι οποίες είναι προνοµιούχες µε δικαίωµα ψήφου και αµεταβίβαστες. Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ. 1 ν. 2725/1999 η επωνυµία της Α.Α.Ε. αποτελείται υποχρεωτικά από την επωνυµία του ιδρυτικού σωµατείου ως πρώτο συνθετικό µε την προσθήκη των λέξεων «Ανώνυµη Εταιρία». Χορηγοί ή άλλοι τρίτοι συνδεόµενοι µε την εταιρία µπορούν να αναφέρονται στην επωνυµία της εταιρίας, αλλά πάντοτε ως δεύτερο συνθετικό της επωνυµίας 9. Η Α.Α.Ε. χρησιµοποιεί υποχρεωτικά ως σήµα της το έµβληµα του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου και τα διακριτικά γνωρίσµατα της εµφάνισης του για τους αγώνες της οµάδας της 10. Η εταιρία έχει το δικαίωµα για την µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση του σήµατος και του διακριτικού τίτλου του σωµατείου 11. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα δικαιώµατα του σωµατείου στον 8 Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού συνεστήθη µε το άρθρο 77 του ν. 2725/1999. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος πρέπει να είναι ανώτατος εν συντάξει δικαστικός λειτουργός, και έξι µέλη, µε ισάριθµους αναπληρωτές. Η Επιτροπή λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισµού ως προς τα διοικητικά θέµατα. 9 Έτσι, επί παραδείγµατι η SCODA Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Π.Α.Ε. θα έπρεπε να έχει µετατρέψει την επωνυµία της σε Α.Ο. ΞΑΝΘΗ SCODA Π.Α.Ε., µε απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων της. Βλ. και Μαλάτο Α., Παραδόσεις Αθλητικού Δικαίου, β έκδοση, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή, 2010, 633 και τις εκεί παραποµπές. Πρβλ. και Ε.Ε.Α., 5/5/2006 και 5/10/2006, ΕΑΔ 2008, 571 και επ. 10 Για το σήµα της Α.Α.Ε. βλ. Περάκη Π., Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρίες στην Ελλάδα: δυνατότητες ρύθµισης των δικαιωµάτων επί του σήµατος, εις Lex Sportiva [Δ. Παναγιωτόπουλος (Επιµ.)], τόµος 5, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 148 επ. 11 Πρβλ. και το άρθρο 66 παρ. 2 όπου αναφέρεται ότι «η εταιρεία χρησιµοποιεί υποχρεωτικά ως σήµα της το έµβληµα του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου και τα διακριτικά γνωρίσµατα της εµφάνισής του για τους αγώνες της οµάδας της. Η εταιρεία έχει το δικαίωµα για τη µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση του σήµατος και του διακριτικού τίτλου του σωµατείου. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα δικαιώµατα του σωµατείου στον τίτλο, στο έµβληµα, στο σήµα και [4]

5 τίτλο, στο έµβληµα, στο σήµα και στα διακριτικά εµφάνισης, που εξακολουθούν να ανήκουν στο σωµατείο και χρησιµοποιούνται ελεύθερα από αυτό σε όλα τα τµήµατα του 12. Δ. Μετοχικό κεφάλαιο - µέτοχοι Το ύψος του κεφαλαίου των Α.Α.Ε. δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο του ελαχίστου ορίου, όπως αυτό ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις του ν. 2725/ Η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά τη σύσταση της, γίνεται σε µετρητά. Μέτοχοι των εταιριών µπορούν να είναι µόνο φυσικά πρόσωπα, ελληνικής ιθαγένειας ή οµογενείς, φορείς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οργανισµοί ή εταιρίες στα κεφάλαια των οποίων η ξένη συµµετοχή δεν υπερβαίνει το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και τα µέλη τους έχουν απολύτως γνωστή ταυτότητα. Με τα φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εξοµοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα µε ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους - µέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση, την κύρια εγκατάσταση τους σε ένα από τα κράτη αυτά. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας του αντίστοιχου κατά περίπτωση αθλήµατος εφόσον είναι σε ενεργό δράση, καθώς επίσης και από συζύγους των προσώπων αυτών και συγγενείς τους πρώτου βαθµού. Επίσης, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από άλλη εταιρία του ίδιου αθλήµατος ή από µετόχους της τελευταίας από το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο άλλης A.A.E, ή από µέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου άλλης αθλητικής εταιρίας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών αγώνων κάθε είδους, καθώς και για τους συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά µόνο για εταιρείες του αθλήµατος, οι αγώνες του οποίου περιλαµβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο. Ε. Διαχειριστικές υποχρεώσεις Όσον αφορά στις διαχειριστικές υποχρεώσεις, ειδικά για τις Α.Α.Ε. ισχύουν ειδικές διατάξεις 14. Κατ αρχήν οι Α.Α.Ε. οφείλουν να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Α., το αργότερο δεκαπέντε ηµέρες (15) πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισµένο και θεωρηµένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. στα διακριτικά εµφάνισης, που εξακολουθούν να ανήκουν στο σωµατείο και χρησιµοποιούνται ελεύθερα από αυτό σε όλα τα τµήµατά του». 12 Βλ. Ρόκα Ν., Εταιρίες Εισαγωγή στο δίκαιο των εταιριών του Εµπορικού Δικαίου, 4 η έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2011, Επί παραδείγµατι το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο των ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιριών που συµµετέχουν στην Α εθνική κατηγορία ανέρχεται σε ευρώ. 14 Βλ. και Παναγιωτόπουλο Δ., ό.π., 338 [5]

6 Μαζί µε τον προϋπολογισµό υποχρεούνται να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή τραπέζης που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ύψους ίσου µε το 10% του συνόλου των προϋπολογιζόµενων εξόδων και λήξεως της ισχύος της έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσµες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες οµοσπονδίες, τους υπερκείµενους συνδέσµους, τους αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο και τα γυµναστήρια και οι οποίες έχουν επιδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών 15. Οι Α.Α.Ε. υποβάλλουν στην Ε.Ε.Α., στο τέλος κάθε τριµήνου από την έναρξη του πρωταθλήµατος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγµατοποίησαν κατά το αµέσως προηγούµενο διάστηµα. Στον πίνακα αυτόν πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνες κατά κατηγορία πραγµατοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν στις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές αναλύονται και ονοµαστικά κατά αθλητή. Η παράβαση των υποχρεώσεων των προηγούµενων παραγράφων συνεπάγεται την αφαίρεση των βαθµών µιας νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση. Στ. Κωλύµατα µελών Αναφορικά µε το ζήτηµα των κωλυµάτων µελών Α.Α.Ε., πρέπει να σηµειωθεί ότι πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυµα από τα προβλεπόµενα που ισχύουν για όλα τα αθλητικά σωµατεία ή έχει τιµωρηθεί τελεσίδικα και για παράβαση των διατάξεων περί φιλάθλου πνεύµατος και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή, δεν µπορεί να είναι µέλος στη διοίκηση της εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πρόσωπα αυτά εκπίπτουν αυτοδίκαια της ιδιότητας τους. Στη διαπίστωση αυτή προβαίνει το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, µετά από έκθεση του Ελεγκτικού Συµβουλίου και της Ε.Ε.Α. Για τον λόγο αυτό η Α.Ε.Ε. υποβάλλει προς το οικείο ελεγκτικό όργανο (την Ε.Ε.Α.) υπεύθυνη δήλωση κάθε µέλους της διοίκησης τους, και µέσα σε ένα µήνα αντίγραφο του ποινικού τους µητρώου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους κανένα κώλυµα του αθλητικού νόµου. Αν δεν υποβληθεί το αντίγραφο ποινικού µητρώου, αυτό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του µέλους του Δ.Σ. και αποστέρηση των σχετικών εξουσιών. Η διαπίστωση γίνεται µε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Ε.Ε.Α.. Με την απόφαση αυτή θα πρέπει να συµµορφωθεί η Α.Α.Ε, και σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της. Η µη συµµορφούµενη οµάδα συνεπάγεται αποκλεισµό από το οικείο πρωτάθληµα µε απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου. Στις Α.Α.Ε., που ανέχονται τη συµµετοχή στα όργανα διοίκησης προσώπων που ήταν µέλη οργάνων διοίκησης και κηρύχθηκαν έκπτωτα του αξιώµατος τους µε τελεσίδικη απόφαση του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης των βαθµών µιας νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος και όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη. Ορθά παρατηρείται ότι η διάταξη αυτή, αν και -κατ αρχήν- φαίνεται ότι προβάλλει έντονο ενδιαφέρον 15 Βλ. και άρθρο 95 περί ΕΕΟΔ, ΑθλΚ, [6]

7 προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος δηλαδή την σύµφωνο µε το νόµο λειτουργία των Α.Α.Ε., στην ουσία «προβάλλει µια έντονη παρέµβαση δια της εντολής στο δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή ποινής, της αφαίρεσης δηλαδή βαθµών νίκης για κάθε αγώνα, η οποία είναι εκδήλως αντισυνταγµατική ως παντελώς αυθαίρετη» 16. Η ρύθµιση αυτή µετατρέπει το -ούτως ή άλλως- οιονεί δικαιοδοτικό όργανο σε όργανο της διοίκησης και κατ τον τρόπο εισβάλλει στη λειτουργία του αθλητικού φορέα, µέσω ενός µοναδικού στο είδος του κρατικού εκβιασµού στο πλαίσιο και της κατά νόµο οικονοµικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας. Ζ. Ειδικά ζητήµατα α. Οι περιορισµοί στην απόκτηση µετοχών Όπως αναφέρθηκε, µέτοχοι µιας Α.Α.Ε. µπορεί να είναι µόνον φυσικά πρόσωπα µε ελληνική ιθαγένεια ή φυσικά πρόσωπα άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε., φορείς του δηµοσίου τοµέα καθώς και ηµεδαπά ή κοινοτικά Ν.Π.Ι.Δ. ή εταιρίες. Όσον δε αφορά στην απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από εταιρίες ο νόµος θέτει περαιτέρω περιορισµούς. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 2 εδ α του ν , όπως ισχύει, η απόκτηση µετοχών από προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισµένης ευθύνης επιτρέπεται µόνον όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.. Σύµφωνα δε µε το εδάφιο β της ως άνω παραγράφου του άρθρου 69 η απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από ανώνυµες εταιρίες υπόκειται σε επιπλέον περιορισµούς. Έτσι, οι ανώνυµες εταιρίες που επιθυµούν να αποκτήσουν µετοχές Α.Α.Ε. θα πρέπει κατ αρχήν να έχουν ονοµαστικές µετοχές και όλοι τους οι µέτοχοι να είναι ηµεδαπά ή κοινοτικά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή εταιρίες στερούµενες ενδεχοµένως νοµικής προσωπικότητας. Εάν τώρα οι µέτοχοι της - συµµετέχουσας στο κεφάλαιο της Α.Α.Ε.- ανώνυµης εταιρίας είναι προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τότε το σύνολο των µελών των εταιριών αυτών θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα µε ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.. Τέλος, εάν οι µέτοχοι της ανώνυµης εταιρίας που µετέχει σε µια Α.Α.Ε. είναι ανώνυµες εταιρίες, τότε πρέπει οι µετοχές να είναι ονοµαστικές και όλοι οι µέτοχοι τους να είναι φυσικά πρόσωπα µε ελληνική ή κοινοτική ιθαγένεια 17. Σύµφωνα, εποµένως, µε τη γραµµατική διατύπωση του άρθρου 69 παρ. 2 εδ β του ν (τρίτη περίπτωση) η συµµετοχή σε Α.Α.Ε. µιας ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε.) µε έδρα την Ελλάδα ή την αλλοδαπή µε ονοµαστικές µετοχές που έχει ως µετόχους άλλες ανώνυµες εταιρίες επιτρέπεται, εφ όσον αυτές οι ανώνυµες εταιρίες (που είναι µέτοχοι της Α.Ε. που συµµετέχει στο κεφάλαιο της Α.Α.Ε.) εµφανίζουν σωρευτικά τα εξής χαρακτηριστικά: α) είναι ηµεδαπές ή κοινοτικές, β) έχουν προβεί σε ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, και γ) όλοι οι µέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα. 16 Παναγιωτόπουλος Δ., ό.π., Βλ. Τέλλη Ν.Δ., ό.π., Υπό την ορθή ερµηνευτική εκδοχή η τελευταία φράση της διάταξης του άρθρου 69 παρ. 2 εδ. β που αναφέρει «και ούτω καθ εξής» έχει λόγο ύπαρξης και πρέπει να δεν πρέπει όπως έχει υποστηριχθεί να θεωρηθεί ως µη γεγραµµένη αφού πλέον και νοµικά πρόσωπα µπορούν να συµµετάσχουν στο κεφάλαιο ανώνυµης εταιρίας. [7]

8 Προφανής σκοπός του νοµοθέτη είναι διά των ανωτέρω περιορισµών που αφορούν στην απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. είναι η επίτευξη και κατοχύρωση πλήρους διαφάνειας όσον αφορά στη µετοχική σύνθεση των Α.Α.Ε. µέχρι φυσικού προσώπου. Ειδικότερα, ο νοµοθέτης αποσκοπεί στο να καταστήσει αδύνατη την απόκρυψη της έµµεσης συµµετοχής ορισµένων προσώπων σε Α.Α.Ε. µέσω της παρεµβολής άλλων εταιριών µε αδιευκρίνιστη µετοχική σύνθεση (ιδίως υπεράκτιων) 18. β. Η απαγόρευση πολύ-ιδιοκτησίας Προκειµένου να προστατευθεί η αξιοπιστία της διεξαγωγής των αγώνων και κατ επέκταση των οικείων πρωταθληµάτων στους κλάδους άθλησης που δραστηριοποιούνται οι Α.Α.Ε. ο ν. 2725/1999 υιοθετεί την απαγόρευση πολύιδιοκτησίας (άρθρο 69 παρ. 9 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 17 ν. 3057/2002). Ειδικότερα, απαγορεύεται µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας στους κάτωθι: - Α.Α.Ε. - µετόχους Α.Α.Ε. - µέλη ή διοικητές νοµικών προσώπων (ή εταιριών) που συµµετέχουν στο κεφάλαιο Α.Α.Ε. - διαχειριστές ή µέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.Ε. - συζύγους και µέχρι δευτέρου βαθµού συγγενείς όλων των ανωτέρω να αποκτούν αµέσως ή εµµέσως ιδίως διά παρενθέτων προσώπων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων- µετοχές ή δικαιώµατα διοίκησης ή να αναλαµβάνουν καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου αθλήµατος. Γενικά, µπορεί να λεχθεί ότι δεν πρόκειται κατ ουσίαν απλώς για απαγόρευση πολυ-ιδιοκτησίας, αφού στους µετόχους της Α.Α.Ε. δεν απαγορεύεται απλώς η συµµετοχή στο κεφάλαιο µιας άλλης Α.Α.Ε., αλλά η καθ οιονδήποτε τρόπο άσκηση επιρροής στη διοίκηση της τελευταίας. Γενικότερα, ο νοµοθέτης προσπαθεί να αποτρέψει την εξύφανση αφανών περιουσιακών συµφερόντων και τη δηµιουργία κοινών πόλων επιρροής ανάµεσα σε περισσότερες της µιας Α.Α.Ε. Θα µπορούσε να τεθεί εν αµφιβολία η σκοπιµότητα της απαγόρευσης της πολυ-ιδιοκτησίας ειδικά όταν αναφέρεται σε Α.Α.Ε. άλλου αθλήµατος (επί παραδείγµατι απαγόρευση συµµετοχής ενός προσώπου σε µια Π.Α.Ε. και σε µια Κ.Α.Ε. συγχρόνως) αναφορικά µε την αξιοπιστία των οικείων πρωταθληµάτων. Η αλήθεια είναι ότι η αµφισβήτηση αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι αυτές οι Α.Α.Ε. δεν έρχονται αντιµέτωπες µεταξύ τους σε αγωνιστικό επίπεδο. Κατά µία άποψη, η ευρύτητα της απαγόρευσης δικαιολογείται για λόγους προστασίας του αθλητικού ιδεώδους, ως απαιτούµενο στοιχείο της δραστηριότητας των Α.Α.Ε. (οι εταιρίες αυτού του είδους δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται µόνον ως φορείς επιχειρηµατικών συµφερόντων) 19. Πράγµατι, τίθενται πλείστα ζητήµατα τα οποία άπτονται της προστασίας της φήµης, της ιστορίας και της διάστασης που αντιπροσωπεύει το έµβληµα του ιδρυτικού σωµατείου το οποίο χρησιµοποιεί υποχρεωτικά η Α.Α.Ε., όµως φρονούµε ότι δεν συνάδει µε το πνεύµα της 18 Πρβλ. και την άποψη που υιοθετεί ο Τέλλης, ό.π., 260, αναφορικά µε τη ratio της συγκεκριµένης διάταξης. 19 Τέλλης Ν.Δ., ό.π., 263. [8]

9 σύγχρονης επιχειρηµατικότητας, ειδικώς όπως αυτή αναπτύσσεται στα πλαίσια της οικονοµίας της αγοράς. Όσον αφορά στην πολύ-συµµετοχή σε διοικήσεις Α.Α.Ε. διαχειριστών, µελών διοίκησης, συζύγων κ.λπ., εύλογα ο νοµοθέτης θέσπισε ειδική εξαίρεση της παρ. 11 του άρθρου 69 σύµφωνα µε την οποία «οι περιορισµοί των παραγράφων 9 και 10, µε εξαίρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α. Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση µετοχών ή δικαιωµάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο αθλητικό σωµατείο και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθληµα». Ορθώς, θεωρούµε ο νοµοθέτης έκρινε ότι στην περίπτωση αυτή δεν ελλοχεύουν οι κίνδυνου που οδήγησαν στις σχετικές απαγορεύσεις αφού η υιοθέτηση της αντίθετης άποψης «θα υπερακόντιζε τον δικαιολογητικό λόγο θέσπισής τους». Έτσι, επί παραδείγµατι επιτρέπεται σε µέτοχο της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ να µετέχει στο κεφάλαιο ή στο Δ.Σ. της Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ, όχι όµως να έχει µετοχές ή διοικητική θέση στην Κ.Α.Ε. ΑΕΚ. γ. Η χορήγηση αδείας από την Ε.Ε.Α. ως προαπαιτούµενο έγκυρης µεταβίβασης µετοχών της Α.Α.Ε. Η χορήγηση προηγούµενης αδείας εκ µέρους της Ε.Ε.Α. ως προαπαιτούµενο για την έγκυρη µεταβίβαση των µετοχών µιας Α.Α.Ε. προβλέπεται ρητώς στις κατωτέρω περιπτώσεις: - όταν πρόκειται για µεταβίβαση µετοχών Α.Α.Ε. σε Ν.Π.Ι.Δ. ή εταιρία 20 - για µεταβιβάσεις µετοχών µε τις οποίες κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αποκτά συνολικά ποσοστό 10% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε. 21 (απόκτηση της λεγόµενης «ειδικής συµµετοχής»). Στην περίπτωση αυτή κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) φορολογική και ασφαλιστική του ενηµερότητα, β) θεωρηµένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, των ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών, γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, των νόµιµων εκπροσώπων του, δ) βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύµατος ότι δεν έχει τιµωρηθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος ή ότι έχουν εκτίσει τυχόν ποινή που τους είχε επιβληθεί. - για µεταβιβάσεις µετοχών µε τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό 33% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή πλην των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το νόµο για την ανωτέρω περίπτωση υποβάλλεται και τριετές επιχειρηµατικό σχέδιο, εγκεκριµένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συµβούλων, στο οποίο περιλαµβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., αναµενόµενα αποτελέσµατα και συγκεκριµένες πηγές χρηµατοδότησης 22 - για την απόκτηση ποσοστού 33% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε., συνολικά, από περισσότερα του ενός φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι µέχρι τρίτου βαθµού συγγενείς είτε υφίσταται µεταξύ 20 Άρθρο 69 παρ. 3 ν. 2725/ Άρθρο 69 Α παρ. 1 ν. 2725/ Άρθρο 69 Α παρ. 2 εδ. α ν. 2725/1999 [9]

10 τους σχέση εργασίας, σύµβαση έργου ή εντολής είτε είναι συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920 είτε όταν τα πρόσωπα αυτά συµφωνούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης µιας Α.Α.Ε. 23 Σε περίπτωση κατά την οποία, παρά τις αντίθετες επιταγές του νόµου, λάβει χώρα δικαιοπραξία χωρίς την προηγούµενη άδεια της Ε.Ε.Α. τότε αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί απολύτως άκυρη, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 174 Α.Κ. ως δικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόµου. Σκοπός των ως άνω διατάξεων είναι να δηµιουργηθεί ένα κλίµα νοµιµότητας και ιδίως διαφάνειας στα πλαίσια πάντοτε της διατήρησης των αθλητικών αρχών και παραδόσεων, ιδίως δε να µην τεθεί εν αµφιβολία η αξιοπιστία του επαγγελµατικού εν γένει αθλητισµού. δ. Η ενδεχόµενη συγχώνευση Α.Α.Ε. Ζήτηµα τίθεται αναφορικά µε τη δυνατότητα συγχωνεύσεως δύο Α.Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 76 ν. 2725/1999. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο: «επιτρέπεται µετά από άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού η συγχώνευση δύο ή περισσότερων Α.Α.Ε. που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών». Εποµένως, προαπαιτούµενο αποτελεί οι Α.Α.Ε. να είναι του ιδίου κλάδου (Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε.). Στην περίπτωση αυτή κάθε είδους δικαιώµατα και υποχρεώσεις, µεταξύ των ιδρυτικών αθλητικών σωµατείων και των συγχωνευόµενων Α.Α.Ε. εξακολουθούν να υφίστανται και να δεσµεύουν τα ιδρυτικά αθλητικά σωµατεία και τη µετά τη συγχώνευση προκύπτουσα εταιρία. Η Α.Α.Ε. που προκύπτει µετά τη συγχώνευση µπορεί να χρησιµοποιεί την επωνυµία και τα διακριτικά γνωρίσµατα µιας ή περισσότερων από τις συγχωνευόµενες Α.Α.Ε. ή, µετά από άδεια της οικείας οµοσπονδίας, οποιαδήποτε άλλη επωνυµία ή διακριτικό γνώρισµα. Η οµάδα της Α.Α.Ε. που προκύπτει µετά τη συγχώνευση εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία, στην οποία έχει αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής µία τουλάχιστον από τις οµάδες των συγχωνευόµενων Α.Α.Ε. Ζήτηµα τέλος έχει τεθεί για το αν µία Α.Α.Ε., η οποία λόγω υποβιβασµού βρίσκεται σε εκκαθάριση, δύναται να απορροφήσει µια άλλη ενεργή Α.Α.Ε. (Π.Α.Ε.) ανώτερης κατηγορίας και κατ αυτόν τον τρόπο να επιτύχει την άνοδό της σε ανώτερη κατηγορία. Η αποδοχή µιας τέτοιας διαδικασίας αποτελεί κατά ορθή γνώµη- προφανή καταστρατήγηση του νόµου, µολονότι όταν ετέθη η Ε.Ε.Α. την έκρινε ως σύννοµη 24. Η. Συµπεράσµατα Προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω ότι η Α.Α.Ε. είναι εταιρία ειδικού σκοπού, της οποίας ο σκοπός οριοθετείται νοµοθετικά, χωρίς όµως η σχετική οριοθέτηση και αναφορά να είναι εκ της φύσης της ικανή να επιλύσει όλα 23 Άρθρο 69 Α παρ. 2 εδ. β ν. 2725/ Βλ. Ε.Ε.Α. 9/8/2009, ΕΑΔ, 2009, 434, η οποία αφορά στη συγχώνευση µεταξύ των ΠΑΕ Αιγάλεω και ΠΑΕ Ηλυσιακός. [10]

11 τα αναφυόµενα στην καθηµερινή αθλητική πρακτική ζητήµατα. Από τον σκοπό της εµφαίνεται σαφώς η επιχειρούµενη διάκριση του ρόλου της αφ ενός ως εµπορική εταιρία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ως αθλητική αφ ετέρου, θέτοντας την δράση της υπό τον άµεσο έλεγχο των αθλητικών αρχών. Η διάκριση αυτή διαµορφώνει το πεδίο ύπαρξης του οικείου αθλήµατος µε τις εκάστοτε ειδικές αθλητικές πτυχές, ταυτόχρονα ικανοποιεί την ανάγκη για την ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας στον αθλητισµό µε καθαρώς εµπορικούς όρους. Έτσι, στην περίπτωση της Α.Α.Ε. κατά το ελληνικό δίκαιο, πέραν της αυξηµένης εποπτικής αρµοδιότητας, δεν παρατηρούνται σηµαντικές ιδιαιτερότητες, µολονότι η νοµική της φύση διαφέρει από αυτή της απλής ανώνυµης εταιρίας, γεγονός που µας επιτρέπει να την θεωρήσουµε «sui generis» ανώνυµη εταιρία. Αυτή η ιδιοτυπία είναι περισσότερο εµφανής σε ειδικά ζητήµατα όπως είναι η περίπτωση συγχώνευσης Α.Α.Ε., η χορήγηση αδείας στην περίπτωση µεταβίβασης µετοχών Α.Α.Ε. ή η απαγόρευση πολύ-ιδιοκτησίας. Γενικά, µπορεί να λεχθεί ότι η η Α.Α.Ε. είναι µια συνεχώς εξελισσόµενη νοµική οντότητα και για τον λόγο αυτό οι λύσεις που καλείται να δώσει ο ερµηνευτής του δικαίου στα πολυσχιδή αθλητικά και εµπορικά ζητήµατα που αναφύονται πρέπει να έχουν διάρκεια αλλά και ουσία. [11]

12 Βιβλιογραφία Κοκκίνης Λ., Ερµηνεία άρθρου 8 κ.ν. 2190/1920, εις Δίκαιο της ΑΕ [Ευ. Περάκης (Επιµ.)], τόµος Δεύτερος, τέυχος Α, Γενικές Διατάξεις, 2 η έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003, 260. Κολοκοτρώνης Στ., Ο διορισµός προσωρινής διοικήσεως στις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες και η συµβολή στην αθλητική έννοµη τάξη και αθλητική δεοντολογία, εις «Αθλητική Έννοµη Τάξη», [Δ. Παναγιωτόπουλος (Επιµ.)], Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, Μαλάτος Α., Παραδόσεις Αθλητικού Δικαίου, β έκδοση, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή, Παναγιωτόπουλος Δ., Αθλητικό Δίκαιο, τ. Ι, Νοµική Βιβλιοθήκη, Παναγιωτόπουλος Δ., Αθλητικό δίκαιο, Συστηµατική θεµελίωση, εφαρµογή, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, Περάκης Π., Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρίες στην Ελλάδα: δυνατότητες ρύθµισης των δικαιωµάτων επί του σήµατος, εις Lex Sportiva [Δ. Παναγιωτόπουλος (Επιµ.)], τόµος 5, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, Ρόκας Ν., Εταιρίες Εισαγωγή στο δίκαιο των εταιριών του Εµπορικού Δικαίου, 4 η έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, Τέλλης Ν.Δ., Απόκτηση µετοχών Αθλητικής Ανώνυµης Εταιρίας, ΕΕµπΔ ΝΕ (2004), 258. [12]

Περιεχόµενο. Σύσταση Αθλητικού Σωµατείου. Αθλητικό Σωµατείο Αθλητική Ένωση Αθλητική Οµοσπονδία

Περιεχόµενο. Σύσταση Αθλητικού Σωµατείου. Αθλητικό Σωµατείο Αθλητική Ένωση Αθλητική Οµοσπονδία ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού του Ο.Λ.Π Α.Ε»

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού του Ο.Λ.Π Α.Ε» Πειραιάς, 20/4/2011 Πειραιάς 20/4/2011 ΘΕΜΑ: «Υποβολή Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού του Ο.Λ.Π Α.Ε» Ο ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του νόµου 3556/2007, ότι προτίθεται να προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση -----.-----

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής:

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 3884/2010. Άρθρο 6 Προσθήκη νέου άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10 η ) ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Γνήσιοι καταχρηστικοί Συγχώνευση Διάσπαση Μετατροπή Εξαγορά 79 2190/20 Απόσχιση κλάδου Πηγές ΚΝ. 2190/20 (και 3190/55 για ΕΠΕ) Φορολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 08/06/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 22/01/2013 Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/4-11-2005 Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο πού ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00)

(Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30 ης Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00) Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Μόνο συγχωνεύσεις σε κάθε συγχώνευση μίας ή περισσότερων ημεδαπών κεφαλαιουχικών εταιρειών με μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

5. Ορισμός της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

5. Ορισμός της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 281701000 Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης και διανομής μερίσματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης και διανομής μερίσματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο THRACE PLASTICS CO S.A. ΑΡ.ΜΑΕ. 11188/06/Β/86/31 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Με απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα