I. ΒΘΟΛΟΓΘΚΕ ΜΟΡΦΕ ΚΑΘ ΒΘΟΦΑΜΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I. ΒΘΟΛΟΓΘΚΕ ΜΟΡΦΕ ΚΑΘ ΒΘΟΦΑΜΑΣΑ"

Transcript

1 I. ΒΘΟΛΟΓΘΚΕ ΜΟΡΦΕ ΚΑΘ ΒΘΟΦΑΜΑΣΑ Σηόσοι επγαζηηπίος ηφρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ είλαη: λα κάζεηε λα θαηαηάζζεηε ηα θπηά ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο βηνκνξθώλ ηνπο (απμεηηθή κνξθψλ), νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηηο πξνζαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα θπηά ζηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο λα απεηθνλίδεηε ηα % πνζνζηά ησλ επί κέξνπο βηνκνξθψλ, σο βηνθάζκαηα, είηε ιακβάλνληαο ππ' φςε κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε κία βηνκνξθή, είηε ζπλππνινγίδνληαο ην βαζκφ πιεζνθάιπςεο ηνπ είδνπο. λα εξκελεύεηε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο βηνθαζκάησλ. Θεωπηηικό ςπόβαθπο Με βάζε ηελ εμσηεξηθή κνξθή (θπζηνγλσκία) θαη ηνλ ηχπν αλάπηπμεο ηνπο, ηα θπηά θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο βηνκνξθέο ή απμεηηθέο κνξθέο. Η βηνκνξθή, απφ ηε κηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ηδηνζπζηαζίαο θάζε είδνπο (γλσξίζκαηα θιεξνλνκηθά ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο δσήο) θαη απ ηελ άιιε είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (γλσξίζκαηα πνπ δελ είλαη θιεξνλνκηθά ζηαζεξά). Δπνκέλσο, φπσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηνλ BRAUN-BLANOUET (1964), ε ελαξκφληζε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ θπηψλ ζηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο εθθξάδεηαη κε ηηο βηνκνξθέο. Όηαλ κηα νκάδα θπηψλ παξνπζηάδεη -αλεμάξηεηα απφ ηηο θπινγελεηηθέο ηνπο ζρέζεηο- ηηο ίδηεο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ηα ίδηα γλσξίζκαηα πξνζαξκνγήο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφηε ιέκε φηη ηα θπηά αλήθνπλ ζηελ ίδηα βηνινγηθή κνξθή. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ δχν γλσζηά θπηά ηεο Διιεληθήο ρισξίδαο πνπ αλ θαη αλήθνπλ ζε δχν πνιχ δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο (Rosaceae θαη Euphorbiaceae), σζηφζν έρνπλ ηελ ίδηα εμσηεξηθή αθαλζψδε ζηξσκαηνεηδε βιαζηεηηθή κνξθή. Πξφθεηηαη γηα ηα είδε: Sarcopoceriujn spinosum (αζηνηβή) θαη Euphorbia acanthothamnos (γαιαζηνηβή). 1

2 Η επηλφεζε ησλ βηνινγηθψλ κνξθψλ κε δηάθνξνπο θάζε θνξά ραξαθηεξηζκνχο (απμεηηθέο κνξθέο, βιαζηεηηθέο κνξθέο, βηνκνξθέο, βηνινγηθέο κνξθέο θηι.), άξρηζε ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο Φπηνγεσγξαθίαο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα ζπζηήκαηα θαηάηαμεο ηνπο. Ωζηφζν, επξχηαηε εθαξκνγή ηφζν ζηελ έξεπλα ηεο ρισξίδαο δηαθφξσλ πεξηνρψλ, φζν θαη ζηε θπηνθνηλσληνινγία, είρε θαη ζπλερίδεη λα έρεη ην ζχζηεκα θαηάηαμεο βηνκνξθψλ ηνπ RAUNKIAJER (1934). Σύζηημα καηάηαξηρ βιομοπθών ηος RAUNKIAER Σν ζχζηεκα θαηάηαμεο ηνπ RAUNKIAER, βαζίδεηαη ζηε ζέζε θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ αλαλέσζεο ηνπ θπηνχ θαηά ηε δπζκελή γη απηά ρξνληθή πεξίνδν (δηαρείκαζε ή δηαζεξηζκφο) ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Οη θχξηεο νκάδεο ζην ζχζηεκα ησλ βηνινγηθψλ κνξθψλ ηνπ RAUNKIAER, πνπ αξγφηεξα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηειεηνπνηήζεθε απφ άιινπο εξεπλεηέο (BRAUN-BLANQUET, ELLENBERG), είλαη νη παξαθάησ (ρήκα 1, Πίλαθαο 1), φζνλ αθνξά ηα ξηδνβνινχληα θπηηθά είδε: ρήκα 1. Οη 5 βαζηθέο θαηεγνξίεο βηνινγηθψλ κνξθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο ηνπ RAUNKIAER. 2

3 Πίλαθαο 1: Οη 5 βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο βηνκνξθψλ ησλ θπηψλ θαηά RAUNKIAER. Βηνκνξθή Σύμβολο Τπνθαηεγνξία Σύμβολο A ΦΑΝΔΡΟΦΤΣΑ P Μεγαθαλεξφθπηα Μεζνθαλεξφθπηα Μηθξνθαλεξφθπηα Ναλνθαλεξφθπηα B ΥΑΜΑΙΦΤΣΑ Ch Θακλψδε ρακαίθπηα Ηκηζακλψδε ρακαίθπηα Σαπεηνεηδή ρακαίθπηα ηξσκαηνεηδή πνψδε ρακαίθπηα Έξπνληα ρακαίθπηα αξθψδε ρακαίθπηα Αγξσζηψδε ρακαίθπηα Γ ΗΜΙΚΡΤΠΣΟΦΤΣΑ Η Θπζζαλν-εκηθξππηφθπηα Ρνδαθν-εκηθξππηφθπηα Βιαζην-εκηθξππηφθπηα Αλαξξηρψκελα εκηθξππηφθπηα Δξπν-εκηθξππηφθπηα Γ ΓΔΩΦΤΣΑ ή ΚΡΤΠΣΟΦΤΣΑ G ή C Ρηδσκαην-γεψθπηα Βνιβν-γεψθπηα Ρηδνθζαικν-γεψθπηα Τδξφθπηα Διφθπηα Δ ΘΔΡΟΦΤΣΑ Th Θπζζαλν-ζεξφθπηα Ρνδαθνεηδή ζεξφθπηα Έξπνληα ζεξφθπηα MP NP Ch. frut Ch. sufrr Ch. vel Ch. pulv Ch. rept Ch. succ. Ch. grm H. caesp H. ros H. scap H. scand H. rept G. rhiz G. bulb G.rad T. caesp T. ros T. rept α. Φαλεξόθπηα (Phanerophytes, Ρ) Γελδξψδε, ζακλψδε θαη αλαξξηρψκελα θπηά κε νθζαικνχο αλαλέσζεο ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 25-30m πάλσ απφ ην έδαθνο. Σα Φαλεξόθπηα δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε ηέζζεξηο (4) ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ην χςνο ησλ ψξηκσλ θπηηθψλ αηφκσλ. Οη ηξεηο πξψηεο ππνθαηεγνξίεο (Μέγα-, Μέζν-, θαη Μηθξφ- Φαλεξφθπηα) αλαθέξνληαη σο Μαθξνθαλεξόθπηα 3

4 θαη πεξηιακβάλνπλ ππφ ηελ επξεία έλλνηα φια ηα δελδξψδε θπηά κε χςνο 2-30m ή θαη κεγαιχηεξν. Μεγαθαλεξόθπηα: γηα δέληξα κε χςνο >30m. Μέζνθαλεξόθπηα: γηα δέληξα κε χςνο 8-30m. Μηθξνθαλεξόθπηα: γηα δέληξα κε χςνο 2-8m. Ναλνθαλεξόθπηα: γηα ζάκλνπο κε χςνο <2m. β. Υακαίθπηα (Chamaephytes, Ch) Ναλψδεηο ζάκλνη, πνψδε πξνζθέθαιν είδε, ζαξθψδε κε ρακειφ βιαζηφ θαη έξπνληα θπηά - μπιψδε κφλν ζηε βάζε - κε αλαλεσηηθά φξγαλα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο αιιά επξηζθφκελα κφιηο ςειφηεξα απφ 25cm. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη ηα Υακαίθπηα είλαη νη αθφινπζεο : Θακλψδε ρακαίθπηα (Ch. frut.): Δδψ αλήθνπλ ηα θπηά κηθξνχ χςνπο πνπ είλαη απνμπισκέλα εμ' νινθιήξνπ (λαλψδεηο ζάκλνη) θαη πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο θχξηεο θαηεγνξίεο: Αείθπιινη ζθιεξφθπιινη λαλψδεηο ζάκλνη (Calluna vulgaris), άθπιινη λαλψδεηο ζάκλνη (Ephedra campylopoda), πξάζηλνη θαηά ην ζέξνο λαλψδεηο ζάκλνη (Phlomis fruticosa, Coridothymus capitatus θ.ά.), ζηξσκαηνεηδείο λαλψδεηο ζάκλνη (Ch. frut. pulv.: Astragalus rumeticus, Acantholimon echinus θ.α.). Ηκηζακλψδε ρακαίθπηα (Ch. sufrr.): Πεξηιακβάλεη ηνπο εκίζακλνπο πνπ είλαη θπηά απνμπισκέλα κφλν ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπο (Fumana thymifolia, Salicornia fruticosa, Marrubium vulgare θ.α.). Σαπεηνεηδή ρακαίθπηα (Ch.vel.): Δδψ αλήθνπλ νη έξπνληεο, θαηαθείκελνη ζην έδαθνο ζάκλνη θαη εκίζακλνη (Dryas octopetala). ηξσκαηνεηδή πνψδε ρακαίθπηα (Ch.pulv.):Πξφθεηηαη γηα ππθλά ζηξσκαηνεηδή πνιπεηή θπηά πνπ δελ είλαη απνμπισκέλα θαη πνπ δηαηεξνχληαη πξάζηλα ην ρεηκψλα (Lotus creticus, Potentilla speciosa, Geranium subcaulescens θ.α). Έξπνληα ρακαίθπηα (Ch. rept.): Δδψ αλήθνπλ ηα πνψδε θπηά κε θαηαθείκελνπο βιαζηνχο ή παξαθπάδεο, ησλ νπνίσλ νη νθζαικνί δηαρεηκάδνπλ πάλσ απφ ηα έδαθνο (Pterocephalus perennis, Aubrieta deltoidea θ.α.). αξθψδε ρακαίθπηα (Ch. succ.): Δδψ αλήθνπλ ηα ρακειά πνιπεηή πνψδε θπηά κε ζαξθψδε δηαρεηκάδνληα φξγαλα (Mesembryanthemum acinaciformis θ.α.). Αγξσζηψδε ρακαίθπηα (Ch.gram.): Δδψ αλήθνπλ ηα ζθιεξά αγξσζηψδε (πνιπεηείο γξάζηεηο θαη αγξσζηηδφκνξθα : Juncus maritimus, Juncus acutus θ.ά.). 4

5 γ. Ηκηθξππηόθπηα (Hemicryptophytes, Η) Πξφθεηηαη θχξηα γηα δηεηή θαη πνιπεηή πνψδε θπηά κε νθζαικνχο αλαλέσζεο πάλσ ή ιίγν θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, φπνπ πξνζηαηεχνληαη κε ππνιείκκαηα λεθξψλ θχιισλ θαη θιαδηψλ θαη βιαζηάλνπλ ηνλ επφκελν ρξφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, εδψ αλήθνπλ: Θπζζαλν-εκηθξππηφθπηα (H. caesp): Φπηά πνπ ζρεκαηίδνπλ ζπζζάλνπο (Festuca sp., Carex sp., Narduus sp., Luzula sp. θ.ά.). Ρνδαθν-εκηθξππηφθπηα (H. ros): Φπηά κε άθπιιν βιαζηφ πνπ ζρεκαηίδνπλ ξφδαθα θχιισλ ζηε βάζε ηνπο (Primula sp., Fragaria vesca, Plantago sp., Viola sp., Bellis perennis, Taraxacum officinale θ.ά.). Βιαζην-εκηθξππηφθπηα (H. scap): Φπηά κε θχιια ζηνπο βιαζηνχο (Hyperium sp., Campanula sp., Geranium sp., Cardamine sp. θ.ά.). Αλαξξηρψκελα-εκηθξππηφθπηα (H. scand): Φπηά κε βιαζηνχο απνμεξαηλφκελνπο θάζε ρξφλν (Vicia sp., Lathyrus sp., Hedera helix κ.ά.). Δξπν-εκηθξππηφθπηα (H. rept): Φπηά κε έξπνπζεο παξαθπάδεο (Potentilla reptans, Trifolium uniflorum θ.ά.). δ) Γεώθςηα ή Κπςπηόθςηα (Geophytes ή Cryptophytes, G ή Q) Πξφθεηηαη γηα πνιπεηή θπηά ησλ νπνίσλ ηα φξγαλα επηβίσζεο -θαηά ηε δπζκελή πεξίνδνβξίζθνληαη κέζα ζην έδαθνο ή είλαη βπζηζκέλα κέζα ζην λεξφ. Δδψ αλήθνπλ ηα ρεξζαία θπηά κε βαζηά ξηδψκαηα (ξηδσκαην-γεώθπηα: Polygonatum sp., Phragmites australis. Anemone nemorosa θ.ά.), κε βνιβνχο (βνιβν-γεώθπηα: Cyclamen sp., Corydalis sp., Orchis sp., Anacamptis sp. θ.ά.), θαη κε θνλδχινπο (ξηδνθζαικν-γεώθπηα : Lythrum salicana, Convolvulus arvensis θ.ά.), θαη ηα επηπιένληα, βπζηζκέλα ή αλαδπφκελα πδξόβηα θπηά πνπ είλαη ξηδσκέλα ζηνλ ππζκέλα (Τδξόθπηα θαη Ειόθπηα). ε) Θεπόθςηα (Therophytes, Th) Πξφθεηηαη γηα κνλνεηή πνψδε θπηά, ηα νπνία επηβηψλνπλ ηε δπζκελή γη απηά πεξίνδν ηνπ έηνπο, κε ηε κνξθή ζπεξκάησλ. Δίλαη θπηά πξνζαξκνζκέλα ζε αθξαία πεξηβάιινληα φπνπ επηθξαηνχλ μεξέο, ζεξκέο ή ςπρξέο ζπλζήθεο. Γηαθξίλνληαη ζε αλάινγεο θαηεγνξίεο φπσο θαη ζηα Ηκηθξππηφθπηα: Λνρκψδε ή ζπζζαλν-ζεξφθπηα (Tcaesp. : Poa annua, Hordeum muriniim θ.ά), έξπνληα ζεξφθπηα (Trept. : Euphorbia peplis), ξνδαθνεηδή ζεξφθπηα (Tros.: Bellis annua). 5

6 Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη παξαπάλσ 5 θχξηεο νκάδεο (Φαλεξφθπηα, Υακαίθπηα, Ηκηθξππηφθπηα, Γεψθπηα, Θεξφθπηα) ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο ηνπ RAUNKIAER, είλαη επαξθείο γηα γεληθέο νηθνινγηθέο έξεπλεο θαη κφλν φηαλ επηδηψθεηαη ιεπηνκεξέζηεξε νηθνινγηθή αλάιπζε πξέπεη λα επηδεηνχκε ηελ ππνδηαίξεζε ηνπο ζε πην πεξηνξηζκέλεο θαηεγνξίεο (βι. ELLENBERG). Όια ηα είδε ησλ αλψηεξσλ θπηψλ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο βηνκνξθψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ. Η εθαηνζηηαία πνζνηηθή αλαινγία ησλ εηδψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηεο ρισξίδαο κηαο πεξηνρήο ή κηαο κνξθήο βιάζηεζεο θαη ηα νπνία αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο βηνινγηθψλ ηχπσλ, απνηειεί ην βηνθάζκα ή θπην-θιηκαηηθό θάζκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο ή ηεο εμεηαδφκελεο θπηνθνηλφηεηαο. Οικολογική ζημαζία ηος βιοθάζμαηορ- εθαπμογέρ ζηην έπεςνα Δθφζνλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε βηνινγηθή κνξθή ζρεηίδεηαη κε ην νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ φπνπ αλαπηχζζνληαη ηα θπηά, ν RAUNKΙAER ζεψξεζε φηη ην βηνθάζκα είλαη ελδεηθηηθφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο. Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπζρέηηζε, ν RAUNKIAER κειέηεζε ηε ρισξίδα δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη ππνιφγηζε ηελ εθαηνζηηαία πνζνηηθή αλαινγία ησλ βηνκνξθψλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηδψλ ηεο ρισξίδαο θάζε πεξηνρήο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ βηνθαζκάησλ ησλ δηαθφξσλ θιηκαηηθψλ δσλψλ (Πίλαθαο 2) πξνθχπηεη φηη: ηηο παξακεζνγεηαθέο ρψξεο θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ εξήκσλ φπνπ επηθξαηεί παξαηεηακέλε ζεξηλή μεξαζία, παξαηεξείηαη πςειφ πνζνζηφ ζεξνθχησλ (κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο βιαζηηθέο κνξθέο). ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο κε νκνηφκνξθν ζεξκφ θαη πγξφ θιίκα επηθξαηνχλ ηα Φαλεξόθπηα. ηελ εχθξαηε δψλε επηθξαηνχλ ηα Ηκηθξππηόθπηα. ηηο ςπρξέο πνιηθέο πεξηνρέο θαη ζηηο χςηζηεο δψλεο ησλ ςειψλ βνπλψλ, ππεξηεξνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηα Ηκηθξππηφθπηα αθνινπζνχκελα απφ ηα Υακαίθπηα. Όζν πην δπζκελείο είλαη νη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο κηαο πεξηνρήο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ Υακαίθπησλ. 6

7 Πίλαθαο 2. Βηνθάζκαηα δηαθφξσλ θιηκαηηθψλ δσλψλ θαηά RAUNKIAER. Βηνθάζκαηα δηαθόξσλ θιηκαηηθώλ δσλώλ Ρ Ch Η G Th Σξνπηθή δώλε: ευρέιιεο Ζώλε εξήκσλ: Λπβηθή έξεκνο, Κπξελατθή Παξακεζνγεηαθή δώλε : Ιηαιία, άκνο Εύθξαηε δώλε: Κεληξηθή Διβεηία ηνπηγθάξδε Γαλία Αξθηηθή δώλε: πηηζβέξγε Ζώλε ρηόλσλ : Αιπεηο , ,5 Η ρξεζηκφηεηα φκσο ηνπ βηνθάζκαηνο ηνπ RAUNKIAER, σο δείθηεο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο δε ιακβάλεη ππφςελ άιινπο νηθνινγηθνχο παξάγνληεο φπσο γηα παξάδεηγκα, ηηο αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο. Έηζη, αλ ζεσξήζνπκε φηη ν κεζνκεζνγεηαθφο φξνθνο βιάζηεζεο, αληηπξνζσπεχεη ηε δψλε ησλ θπιινβφισλ δαζψλ ζα έπξεπε απφ ηελ άπνςε ηεο θπηνθάιπςεο, λα επηθξαηνχλ ηα Φαλεξφθπηα. Οη θαιιηεξγεηηθέο φκσο πξαθηηθέο ηνπ αλζξψπνπ, νη εθρεξζψζεηο, ε βφζθεζε θαη ε απνδάζσζε νδήγεζαλ ζηελ επηθξάηεζε ιηβαδηθψλ θαη ζακλσδψλ θπηνθνηλσληψλ φπνπ παξαηεξείηαη πςειφηεξε πνζνζηηαία πνηνηηθή, ζπκκεηνρή ησλ εκηθξππηνθχησλ θαη ζεξνθχησλ. Ωο πξνο ηελ νηθνινγηθή ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν RAUNKIAER ζην βηνινγηθφ θάζκα, ππήξμαλ θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ή θξηηηθέο, πνπ ε ζεκαληηθφηεξε είλαη εθείλε πνπ εθθξάζηεθε απφ ηνλ EMBERGER θαη ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα ζεκεία: - Σν βηνθάζκα ηνπ RAUNKIAER εθθξάδεη ηε ρισξηδηθή πνηθηιόηεηα ησλ βηνινγηθψλ ηχπσλ ζην εζσηεξηθφ κηαο εμεηαδφκελεο κνξθήο βιάζηεζεο. - Σν ελδηαθέξνλ ζεκείν γηα έλαλ νηθνιφγν είλαη ε πνηνηηθή ζεκαζία ηνπ βηνθάζκαηνο θαζψο ε παξνπζία ή απνπζία νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ βηνινγηθψλ ηχπσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ εμεηαδφκελε βιάζηεζε. Οη απφςεηο ηνπ EMBERGER ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ βηνθάζκαηνο ζα γίλνπλ θαηαλνεηέο κε ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ παξαηίζεηαη ζηε δηεμαγσγή ηεο Άζθεζεο. 7

8 Εθαπμογέρ άζκηζηρ Βηνθάζκαηα θαηαξηίδνληαη είηε ζηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ηεο βιάζηεζεο ησλ επηκέξνπο βηνηφπσλ κηαο πεξηνρήο (ρήκα 2), είηε θαηά ηε ρισξηδηθή έξεπλα κηαο πεξηνρήο. Σα βηνθάζκαηα κπνξνχλ επνκέλσο λα αθνξνχλ είηε απινχο θαηαιφγνπο ησλ θπηψλ (απιό βηνθάζκα) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε κηαο νξηζκέλεο θπηνθνηλφηεηαο (δαζηθήο ζπζηάδαο, θνηλφηεηαο θξχγαλσλ θ.ά.), είηε θαηαιφγνπο θπηψλ φπνπ ηα είδε ζπλνδεχνληαη απφ πνζνηηθέο παξακέηξνπο φπσο πιεζνθάιπςε, θνηλσληθόηεηα (θπηνθνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηεο βιάζηεζεο), είηε ηέινο, θαηαιφγνπο θπηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ρισξίδα κηαο κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο (Πίλαθαο 3). Γηα λα εθπνλεζεί έλα βηνθάζκα κε ππνινγηζκφ ηεο πνζνηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ εηδψλ, πξέπεη νη ηηκέο ηνπο λα πξνζηεζνχλ κφλν γηα ηα είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία βηνκνξθψλ. ρήκα 2. Παξαδείγκαηα βηνθαζκάησλ κηαο θπηνθνηλσλίαο κε ρλνψδε δξπ (Quercus pubescens) 1: Τπνινγηζκφο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ (απιφ), 2: Τπνινγηζκφο ζχκθσλα θαη κε ην βαζκφ θάιπςεο (Α: Φαλεξφθπηα, Β: Υακαίθπηα, C: Ηκηθξππηφθπηα, D: Γεψθπηα, Δ: Θεξφθπηα). Με ηελ εθπφλεζε βηνθαζκάησλ ζηηο δηάθνξεο θπηνθνηλφηεηεο φπνπ ζπλεκθαλίδνληαη είδε πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θιάζεηο απμεηηθψλ κνξθψλ, καο παξέρεηαη ε εηθφλα ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, δηεπθνιχλεηαη ε θαηάηαμε ηνπο ζε έλα νξηζκέλε βηνζρεκαηηζκφ ή δηάπιαζε βιάζηεζεο θαη κπνξνχκε λα δνχκε ηηο απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε βηνθάζκαηα θπηνθνηλσληψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. πγθξίζεηο βηνθαζκάησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε θπηνθνηλφηεηεο πνπ απνηθίδνπλ βηφηνπνπο δηαθνξεηηθήο έθζεζεο (π.ρ. βφξεηαο θαη λφηηαο έθζεζεο θιηηχεο), δηαθνξεηηθνχ πςνκέηξνπ, ή πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ζηάδην εμέιημεο ηεο βιάζηεζεο πξνο ηε θπηνθνηλσλία climax. 8

9 Πίλαθαο 3. Βηνθάζκαηα ρισξίδαο λεζηψλ θαη βνπλψλ ηεο Διιάδαο. Βηνκνξθέο Φαλεξφθπηα Υακαίθπηα Ηκηθξππηφθπηα Γεψθπηα Θεξφθπηα Όξνο Μελνίθην ΚΑΡΑΓΙΑΝΑ ΚΙΓΟΤ Όξνο Βφξαο ΒΟΛΙΩΣΗ Όξνο Λατιηάο ΒΟΛΙΩΣΗ Όξνο Βέξκην ΓΚΑΝΙΑΣΑ Όξνο Βεξηίζθνο ΠΑΤΛΙΓΗ Βηνκνξθέο Φαλεξφθπηα Υακαίθπηα Ηκηθξππηφθπηα Γεψθπηα Θεξφθπηα Όξνο Υνινκψληαο ΒΟΛΙΩΣΗ Λίκλε Πξέζπα ΠΑΤΛΙΓΗ Νήζνο Παμνί ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ et al Νήζνο θηάζνο ΔΚΟΝΟΜΙΓΟΤ Νήζνο Κχζεξα ΓΙΑΝΝΙΣΑΡΟ

10 Διεξαγωγή άζκηζηρ Γίλνληαη κε ηε κνξθή θαηαιφγσλ νη ρισξηδηθέο ζπλζέζεηο δχν δηαθνξεηηθψλ θπηνθνηλσληψλ: κηαο δαζηθήο θπηνθνηλσλίαο (πς.:1500m, θπηνθνηλσλία Α) θαη κηαο θπηνθνηλσλίαο αζβεζηνιηζηθψλ ζαξψλ (πς.:2000m, θπηνθνηλσλία Β), φπνπ θάζε είδνο ζπλνδεχεηαη απφ ην βαζκφ πιεζνθάιπςήο ηνπ θαη απφ ηε βηνινγηθή ηνπ κνξθή. ΦΤΣΟΚΟΘΝΩΝΘΑ Α ΦΤΣΟΚΟΘΝΩΝΘΑ Β Είδε Βηνκνξθή Βαζκόο θάιπςεο (%) Είδε Βηνκνξθή Βαζκόο θάιπςεο (%) Abies cephalonica MP 90% Minuartia juniperina Chsuffr 25% Ribes uva-crispa NP 20% Valantia aprica Chcaesp 10% Lilium chalcedonicum G-bulb 1% Cynoglossum graecum Hscap 2% Scilla bifolia G-bulb 1% Drypis spinosa Chsuffr 35% Corydalis solida subsp.incisa G-bulb 3% Euphorbia herniariifolia Chrept 2% Veronica hederifolia Tscap 10% PtUostemon afer Hscap 2% Stellaria media Trept 10% Galium cyilenium Chsuffr 3% Cruciata laevipes Hscap 5% Ranunculus brevifolius Grhiz 1% Ranunculus ficarioides Hscap 2% Dianthus minutiflorus Hscap 1% Doronicum orientate Hscap 3% Campanula albanica Hscap 1% Anemone blanda Grhiz 1% Cerastium candidissimum Hscap 5% Grepis fraasii Hscap 2% Daphne oleoides Chfrut 25% Lanthyrus grandiflorus Grhiz 1% Festuca cyilenica Hcaesp 20% Cardamine graeca Tscap 1% Marrubium cylleneum Hscap 10% Pinus nigra subsp.pallasiana MP 40% Telephium imperati Chsuffr 5% Luzula nodulosa Hscap 1% Astracantha thracica Chfrut 22% Prunus cocomilia MP 5% Prunus prostrata NP 3% Geocaryum parnassicum G-bulb 1% Achillea umbellata Chsuffr 5% Campanula spatulata Hscap 1% Rumex nebroides Hscap 1% Symphytum bulbosum Grhiz 1% Scutellaria rupestris Hscap 5% Trifolium pignantii Hscap 1% Melittis melissophyllum Hscap 1% Acer monspessulanum NP 1% Geranium asphodeloides Hscap 1% Myosotis sylvatica Hscap 1% Aremonia agrimonoides Hscap 2% Potenthilla micrantha Hros 1% Με ην ηέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ν θάζε θνηηεηήο ζα παξαδψζεη εξγαζία, απαληψληαο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 1. Να εθπνλεζεί ην απιό βηνθάζκα, δει. ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε πνζνηηθή ζπκκεηνρή ησλ εηδψλ: ππνινγίδνληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εηδψλ ηεο θάζε θπηνθνηλσλίαο πνπ ππάγνληαη ζε θαζεκία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ RAUNKIAER, θάλνληαο αλαγσγή ζηνπο αξηζκνχο απηνχο ζε εθαηνζηηαία αλαινγία θαη θαηαξηίδνληαο ηζηφγξακκα πνπ έρεη ζηνλ άμνλα ησλ ηεηκεκέλσλ ηηο δηάθνξεο νη βηνκνξθέο θαη ζηνλ άμνλα ησλ ηεηαγκέλσλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο απηψλ ησλ βηνκνξθψλ (βηνθάζκα). 10

11 2. Να εθπνλεζεί βηνθάζκα ησλ εμεηαδφκελσλ θπηνθνηλσληψλ, ιακβάλνληαο ππφςελ ηελ πνζνηηθή ζπκκεηνρή ησλ εηδψλ (βαζκόο πιεζνθάιπςεο) θαη αθνινπζψληαο παξφκνηα δηαδηθαζία κε εθείλε ηεο εθπφλεζεο απινχ βηνθάζκαηνο. 3. Γίλνληαη ηα βηνθάζκαηα ρισξίδσλ νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο (φξε θαη λεζηά) θαη δεηείηαη λα εξκελεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 3). 4. Απεηθνλίδνπκε κε δχν ηεηξάγσλα Α θαη Β, δχν βηφηνπνπο ίδηαο επηθάλεηαο πνπ ππφθεηληαη ζε παξόκνηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (ρήκα 3). Γερφκαζηε φηη ζε θάζε κία απ απηέο ηηο επηθάλεηεο, ππάξρνπλ 50 θπηηθά είδε, απφ ηα νπνία 20 άηνκα αλήθνπλ ζηα Φαλεξόθπηα. Ωζηφζν, ζην αξηζηεξφ ηεηξάγσλν (Α) θάζε άηνκν αληηπξνζσπεχεη έλα είδνο, ελψ ζην δεμί ηεηξάγσλν (Β) ηα είθνζη άηνκα αλήθνπλ ζην ίδην είδνο. Δπνκέλσο, ζηελ επηθάλεηα Α ζα έρνπκε: 20/50=40% Φαλεξόθπηα ελψ ζηελ επηθάλεηα Β ζα έρνπκε: 1/50=2% Φαλεξόθπηα. Δξκελεχζηε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ιακβάλνληαο ππφςε ζαο ηε ζρεηηθή αλάιπζε πνπ γίλεηαη απφ ηνλ RAUNKIAER. Πνηεο αληηξξήζεηο ή δηαθσλίεο πξνθχπηνπλ σο πξνο ηελ νηθνινγηθή ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν RAUNKIAER ζην βηνθάζκα; ρήκα 3. Απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο ζην ρψξν ησλ Φαλεξνθχησλ ζην εζσηεξηθφ δχν βηνηφπσλ. 11

12 12

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Τη γη δεν ηην κληπονομήζαμε από ηοςρ γονείρ μαρ, ηη δανειζηήκαμε από ηα παιδιά μαρ». Γεκήηξεο παλόο ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 2 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Η επίδραςη του φορτίου ςτη φωτοςυνθετική δραςτηριότητα και ςτην ανάπτυξη των δένδρων ελιάσ ποικιλίασ Κορωνέΰκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ «ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Τη γη δεν ηην κληρονομήζαμε από ηοσς γονείς μας, ηη δανειζηήκαμε από ηα παιδιά μας». Γεκήηξεο παλόο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ:ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ:ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ:ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ:ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ:ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ:ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ: NOSEMA CERANAE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΜΑΡΗΑ ΦΧΚΑ Λεκεζφο 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Βαζηιηθή Β. Πεηξνπιέα Γεσπφλνο

ΜΕΤΑΠΤΥΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Βαζηιηθή Β. Πεηξνπιέα Γεσπφλνο ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΜΕΤΑΠΤΥΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΔΡΔΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Διαβάστε περισσότερα

1.0 Ο ήιηνο. 1.1 Ηιηαθή αθηηλνβνιία

1.0 Ο ήιηνο. 1.1 Ηιηαθή αθηηλνβνιία 1.0 Ο ήιηνο Ο ήιηνο είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο. πληεξεί ηε δσή ζηνλ πιαλήηε γε θαη δηέπεη ηελ θίλεζε ησλ αλέκσλ θαη ησλ πδάησλ, ην θιίκα θαη ηνπο θχθινπο δσήο (ρήκα 1.1). 1.1 Ηιηαθή αθηηλνβνιία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ ΑΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ Δπηκέιεηα-Απφδνζε ζηα ειιεληθά Γξ. Κσλζηαληίλνο Πντξαδίδεο Βνχιγαξεο Μ. Γ. Κεθαιάο Γ. Λνξίιηα Ρ.. 2013 Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Ξελνύιεο Ν. Μηραήι

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Ξελνύιεο Ν. Μηραήι Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Εθαξκνγέο ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηνπο Φπζηθνύο Πόξνπο» Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Υαξηνγξάθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΤΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΤΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΣΩΝ ΠΡΩΣΔΪΝΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΟΦΟΡΟΤ ΟΦΘΑΛΜΟΤ ΣΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ MANZANILLO & ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Η επίδραζη διαθορεηικών επιπέδων λίπανζης ζηην ποιόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Μεξζίλα Υξηζηίλα ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γεξνληίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα)

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΡΑΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) The touristic development

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ. Μελζτθ αναβάκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ ςτθ Νιςο Αμοργό Θζςθ: Άςπρο Βουνό Χώρασ. Μάιοσ 2014. ΥΛΗ - Διαχείριςη και Προςταςία Περιβάλλοντοσ

ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ. Μελζτθ αναβάκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ ςτθ Νιςο Αμοργό Θζςθ: Άςπρο Βουνό Χώρασ. Μάιοσ 2014. ΥΛΗ - Διαχείριςη και Προςταςία Περιβάλλοντοσ Μελζτθ αναβάκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ ςτθ Νιςο Αμοργό Θζςθ: Άςπρο Βουνό Χώρασ Μάιοσ 2014 ΥΛΗ - Διαχείριςη και Προςταςία Περιβάλλοντοσ Σφμβουλοσ Περιβάλλοντοσ Η εταιρεία ΥΛΗ εφαρμόηει φςτθμα Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ:ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :2107 ΝΤΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ :2882 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (Α.Φ.Π. & Γ.Μ.) ΜΟΝΑΓΑ ΓΠ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΗΕΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΗΑ ΜΗΚΡΟΠΑΛΗΡΡΟΗΑΚΖ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΠΟΤ ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟΤ ΦΑΜΜΗΣΔ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΛΑΦΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΗΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΦΟΙΡΟΣΑΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΦΡΗΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΦΟΙΡΟΣΑΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σμήμα Αξιοποίηςησ Υυςικών Πόρων & Γεωργικήσ Μηχανικήσ Εργαςτήριο Γεωργικήσ Μηχανολογίασ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο

Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ Πηςσιακή επγαζία: Μελέηη εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ αςηομαηοποιημένος μεηευπολογικού ζηαθμού για ηην καηαγπαθή και επεξεπγαζία πεπιβαλλονηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΓΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΙΑ ΛΤΙΑΝΘΟΤ ΚΑΙ ΥΡΤΑΝΘΔΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Σαθνχδεο *, Α. Οηθνλφκνπ** 1. Παραηερεηήρηο Ιλζηηηούηοσ Δργαζίας ΓΔΔ

Β.Σαθνχδεο *, Α. Οηθνλφκνπ** 1. Παραηερεηήρηο Ιλζηηηούηοσ Δργαζίας ΓΔΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Ο θορκός ηφλ θοηλφληθώλ αλαγθώλ

Διαβάστε περισσότερα