ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ"

Transcript

1 Υποκλάση 5: Rosidae Περιλαμβάνει 116 οικογζνειεσ και περιςςότερα από είδη αγγειοςπζρμων. Είναι η μεγαλφτερη υποκλάςη ςε αριθμό οικογενειών και περίπου ίςου μεγζθουσ με την Υποκλάςη Asteridae ςε αριθμό ειδών. Θεωροφνται πιο εξελιγμζνα από τα Magnoliidae γιατί είναι ςυγκαρπικά και λιγότερο εξελιγμζνα από τα Asteridae γιατί είναι πολυπζταλα ή γιατί ζχουν περιςςότερα από δφο ςυμφυή καρπόφυλλα. Μοριακζσ φυλογενετικζσ μελζτεσ υποδηλώνουν ότι τα Rosidae ςυνιςτοφν φυςική ομάδα μόνο εάν ζνα μεγάλο ποςοςτό των Hamamelidae και Dilleniidae ςυμπεριληφθεί ςε αυτά.

2 Οικογένεια Rosaceae

3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πεξηιακβάλεη μπιώδε θπηά, αλαξξηρώκελνπο ζάκλνπο θαη κνλνεηή ή πνιπεηή πνώδε θπηά. Φύιια απιά ή ζύλζεηα, ελαιιαζζόκελα, ζπάληα αληίζεηα. Άλζε αθηηλόκνξθα, δηγελή, εηεξνριακπδηθά, κε 5κειέο πεξηάλζην. ηήκνλεο δηπιάζηνη, ηεηξαπιάζηνη ή πνιιαπιάζηνη από ηα πέηαια, ηνπνζεηεκέλνη ζε δύν ή πεξηζζόηεξα ζπνλδπιώκαηα. Ωνζήθε κνλόρσξε, επηθπήο, ππνθπήο ή κεζνθπήο. Καξπόθπιια έλα ή πνιπάξηζκα, ειεύζεξα ζηε βάζε θνίιεο αλζνδόρεο. Σαμηαλζία βνηξπώδεο ή θπκαηώδεο. Καξπνί γλήζηνη ή ςεπδείο (ζύιαθαο, θάξπν, δξύπε, κηκαίθπιν, ζηεγνθάξπην ή θνηλνθάξπην).

4 Η νηθνγέλεηα Rosaceae πεξηιακβάλεη πεξίπνπ γέλε θαη θπηηθά είδε, πνπ εμαπιώλνληαη θπξίσο ζην Βόξεην Ηκηζθαίξην. Αλάινγα κε ηα κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα, θπξίσο ηνπ άλζνπο θαη ηνπ θαξπνύ, ππνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο ππννηθνγέλεηεο: Spiraeoideae, Rosoideae, Maloideae θαη Prunoideae.

5 Υποοικογένεια Spiraeoideae Πεξηιακβάλεη πνώδε θαη ζακλώδε θπηά κε θύιια αθέξαηα ρσξίο παξάθπιια. Άνθη αθηηλόκνξθα κε δηπιό πεληακειέο πεξηάλζην. Σηήμονερ 10 ή πεξηζζόηεξνη. Ωοθήκη κεζνθπήο, απνηεινύκελε από 1-8 (ζπλήζσο 5) ειεύζεξα θαξπόθπιια (απόθαξπε σνζήθε) κε 2 ή πεξηζζόηεξεο ζπεξκνβιάζηεο. Καππόρ πνιύζπεξκνο ζύιαθαο.

6 Spiraea sp. Aruncus silvester

7 Spiraea salicifolia

8 Υποοικογένεια Rosoideae Πεξηιακβάλεη κνλνεηή ή πνιπεηή πνώδε ή ζακλώδε θπηά. Φύλλα ζύλζεηα. Άνθη κε δηπιό 5κειέο πεξηάλζην θαη πνιπάξηζκνπο ζηήκνλεο. Υαξαθηεξίδνληαη από ηα πνιιά ή ιίγα ειεύζεξα θαξπόθπιια πάλσ ζε θεθαιηόκνξθν ή θπιηλδξηθό αλζηθό άμνλα, ή από 1 έσο πνιπάξηζκα θαξπόθπιια κέζα ζηε ζηακλνεηδώο δηακνξθσκέλε θνηιόηεηα ηνπ αλζηθνύ άμνλα. Καππόρ ζηεγνθάξπην, κηκαίθπιν ή ζπγθάξπην κε πνιπάξηζκα θάξπα. Πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ηα γέλε Rosa, Rubus, Potentilla, Fragaria, Sarcopoterium, Alchemilla, θ.ά.

9 Potentilla sp. Geum urbanum Fragaria vesca Rubus ulmifolius Rosa sp.

10 Γένορ Rosa Πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 200 είδε πνπ εμαπιώλνληαη ζηηο εύθξαηεο πεξηνρέο ηνπ Βόξεηνπ Ηκηζθαίξηνπ. Υαξαθηεξίδεηαη από ην ζηακλνεηδέο ππάλζην, πνπ κεηά ηε γνληκνπνίεζε θαη σξίκαλζε ηνπ θαξπνύ θαζίζηαηαη μεξό θαη είλαη ζρεδόλ θιεηζηό ζην αλώηεξν ηκήκα ηνπ. ηελ Διιάδα εμαπιώλνληαη 18 είδε (Rosa canina, R. sempervirens, R. arvensis, θ.ά.)

11 Rosa canina θ. αγξηνηξηαληαθπιιηά Δμαπιώλεηαη ζε όιε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηα κεγαιύηεξα λεζηά. Δίδνο ηεο Δπξώπεο, Β Αθξηθήο, Γ θαη Κ Αζίαο.

12 Rosa gallica Ρνδή ε γαιιηθή Δμαπιώλεηαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Δίδνο ηεο Ν θαη Κ Δπξώπεο, Σνπξθίαο, Καπθάζνπ θαη Ιξάθ.

13 Γένορ Rubus Σν γέλνο ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ αλπςσκέλν, ζθαηξηθό αλζηθό άμνλα, πάλσ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ηα θαξπόθπιια. Ο θαξπόο απνηειείηαη από κηθξέο δξύπεο, πνπ ελώλνληαη ζε ζύλζεην θαξπό. Σν γέλνο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 300 είδε από ηα νπνία 6 εμαπιώλνληαη θαη ζηελ Διιάδα: Rubus idaeus, R. caesius, R. sanctus, R. discolor, R. hirtus, R. canescens.

14 Rubus idaeus θ. βάηνο Αγθαζσηόο ζάκλνο κε θαξπνύο εδώδηκνπο. Υξεζηκνπνηνύληαη ζηε δαραξνπιαζηηθή θαη ηε καγεηξηθή.

15 Γέλνο Fragaria Υαξαθηεξίδεηαη από ηνλ αλπςσκέλν, ζθαηξηθό αλζηθό άμνλα, πάλσ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ηα ζπέξκαηα πνπ είλαη κηθξά θάξπα. Σν γέλνο πεξηιακβάλεη 20 είδε, θαζώο θαη πνιιά πβξίδηα θαη θαιιηεξγνύκελεο πνηθηιίεο. ηελ Διιάδα εμαπιώλεηαη θπζηθά ε άγξηα θξάνπια (Fragaria vesca). Σν γέλνο έρεη βαζηθό ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό x=7 θαη δηπινεηδή, ηεηξαπινεηδή θαη έσο δεθαπινεηδή είδε είλαη γλσζηά. Σα είδε κε κεγαιύηεξν ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό ηείλνπλ λα είλαη πην εύξσζηα θαη παξάγνπλ κεγαιύηεξνπο θαξπνύο.

16 Fragaria vesca (θ. αγξηνθξάνπια)

17 Μηκαίθπιν ηνπ Fragaria x ananassa

18 Sarcopoterium spinosum κ. αθάνα ή αζηοιβίδα (είδορ με Μεζογειακή εξάπλωζη,αναπηύζζεηαι ζσεδόν πανηού ζηην Ελλάδα)

19 Potentilla speciosa

20 Potentilla deorum

21 Υποοικογένεια Pomoideae (Maloideae) Πεξηιακβάλεη μπιώδε θπηά κε δηπιό 5κειέο πεξηάλζην. Οη ζηήμονερ είλαη 10 ή πεξηζζόηεξνη. Η ωοθήκη ζρεκαηίδεηαη από 1-5 θαξπόθπιια, κε κία ή πεξηζζόηεξεο ζπεξκνβιάζηεο κέζα ζηελ θνηιόηεηα ηνπ ππαλζίνπ, πνπ ζπκθύνληαη κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη κε ην ππάλζην. Απηό παρύλεηαη κε ηελ σξίκαλζε θαη καδί κε ηα θαξπόθπιια ζρεκαηίδεη έλα ξαγνεηδή ή δξππνεηδή θαξπό. Μεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλεη ηα γέλε Pyrus, Malus, Crataegus, Cydonia, Mespilus, Pyracantha, Sorbus, Amelanchier, θ.ά.

22 Pyrus communis Malus domestica

23 Γένορ Pyrus Σν γέλνο πεξηιακβάλεη κηθξά δέληξα θαη ζπαληόηεξα ζάκλνπο πνπ εμαπιώλνληαη ζηελ Δπξαζία θαη ηε Β Αθξηθή. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 30 γλσζηά είδε. ηελ Διιάδα εμαπιώλνληαη ηα είδε P. amygdaliformis (γθνξηζηά) θαη P. communis ssp. communis (αγξηαριαδηά), ελώ θαιιηεξγείηαη ην είδνο P. communis ssp. sativa (αριαδηά).

24 Pyrus communis ssp. communis κ. αγπιασλαδιά Εξαπλώνεηαι ζσεδόν ζε ολόκληπη ηην Εςπώπη. Σηην Ελλάδα ζηα κενηπικά και βόπεια.

25 Άνθη ηος ςποείδοςρ Pyrus communis ssp. sativa (ασλαδιά)

26 Γέλνο Malus Σν γέλνο πεξηιακβάλεη είδε κηθξώλ θπιινβόισλ δέληξσλ ή ζάκλσλ, κε ζεκαληηθόηεξν από νηθνλνκηθή άπνςε ην είδνο Malus domestica πνπ πξνέξρεηαη από ην άγξην Μ. sieversii. ηελ Διιάδα εμαπιώλνληαη ηα είδε Μ. sylvestris θαη Μ. dasyphylla. Η θαιιηέξγεηα ηεο κειηάο ζηελ Διιάδα αλάγεηαη ζε πξντζηνξηθέο επνρέο. ηελ νκεξηθή επνρή θαιιηεξγείηαη επξέσο, ελώ ηελ επνρή ηνπ Θεόθξαζηνπ ππάξρνπλ ήδε δηάθνξεο πνηθηιίεο (γλυκεία, εαπινή, οξεία).

27 Malus sylvestris ssp. sylvestris Μηλιά η δαζική Εξαπλώνεηαι ζε οπεινέρ πεπιοσέρ ζηην ηπειπωηική Ελλάδα. Εξαπλώνεηαι ζηην Εςπώπη και Αναηολικά μέσπι ηο Ιπάν.

28 Malus domestica (μηλιά). Υβπιδογενούρ πποέλεςζηρ με πεπιζζόηεπερ από 1000 καλλιεπγούμενερ ποικιλίερ.

29 Cydonia oblonga (θ. θπδσληά) (Καύθαζνο)

30 Γένορ Sorbus Σν γέλνο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 100 είδε θπιινβόισλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ πνπ εμαπιώλνληαη θπξίσο ζηηο εύθξαηεο πεξηνρέο ηνπ Βόξεηνπ Ηκηζθαίξηνπ. Σα θύιια ηνπο είλαη απιά ή πεξηηηόιεθηα πηεξσηά. ηελ Διιάδα εμαπιώλνληαη 7 είδε. Δίλαη ζεκαληηθά δαζηθά είδε, ελώ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαιισπηζηηθά.

31 Sorbus umbellata (Βαλκανική Φεπζόνηζορ, μέσπι Καύκαζο, Σςπία και Λίβανο)

32 Sorbus domestica

33 Γένορ Crataegus Πεξηιακβάλεη κηθξά δέληξα ή ζάκλνπο, ζπρλά αθαλζώδε. Σν γέλνο εμαπιώλεηαη ζηηο εύθξαηεο πεξηνρέο ηνπ Βόξεηνπ Ηκηζθαίξηνπ. Πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 200 είδε, νξηζκέλα από ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαιισπηζηηθά ζε θήπνπο θαη πάξθα. ηελ Διιάδα εμαπιώλνληαη 7 είδε, θπξίσο ζε νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο.

34 Crataegus azarolus

35 Crataegus pycnoloba (Φελμόρ, Κςλλήνη, Μαίναλο)

36 Amelanchier ovalis ssp. cretica Σν γέλνο πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 22 είδε: 18 ζηε Β Ακεξηθή θαη 4 ζηελ Δπξαζία. Amelanchier parviflora ssp. chelmea

37 Pyracantha coccinea κ. πςπάκανθορ Εξαπλώνεηαι ζηη Ν Εςπώπη και αναηολικά μέσπι ηο Ιπάν. Σηην Ελλάδα εξαπλώνεηαι θςζικά ζηη Μακεδονία και ηη Θπάκη.

38 Υποοικογένεια Prunoideae Υαξαθηεξίδεηαη από ην έλα θαξπόθπιιν (ζπάληα 2 ή 5), ειεύζεξν κέζα ζην θνίιν ππάλζην. Καξπόο δξύπε. Η ππννηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη δελδξώδε ή ζακλώδε θπηά, κε θύιια απιά, αδηαίξεηα. Πεξηιακβάλεη ηα γέλε Prunus, Cerasus, Persica, Armeniaca, Amygdalus, θ.ά.

39 Prunus sp.

40 Γένορ Prunus Πεξηιακβάλεη θπιινβόια ή ζπαληόηεξα αεηζαιή δέληξα ή ζάκλνπο, κε θύιια θαη ελαιιαγή, πξηνλσηά, ζπαληόηεξα ιεηόρεηια. Δίλαη γλσζηά πνιιά είδε ηνπ γέλνπο (>200) πνπ εμαπιώλνληαη θπξίσο ζηηο εύθξαηεο πεξηνρέο ηνπ Βόξεηνπ Ηκηζθαίξηνπ. ηελ Δπξώπε ππάξρνπλ 8 απηνθπή είδε, 3 από ηα νπνία εμαπιώλνληαη θαη ζηελ Διιάδα: P. spinosa (θ. ηζαπνπξληά), P. divaricata (θ. θνξνκειηά) θαη P. cocomilia (θ. αγξηνθνξνκειηά). Αξθεηά άιια είδε ηνπ γέλνπο θαιιηεξγνύληαη επξέσο θαη είλαη ζεκαληηθά γεσξγηθά δέληξα.

41 Prunus spinosa (κ. ηζαποςπνιά) Είδορ ηηρ Εςπώπηρ, Β Αθπικήρ και αναηολικά μέσπι ηο Ιπάν. Σηην Ελλάδα ζε ηπειπωηικέρ πεπιοσέρ, Νηζιά Ιονίος, Θάζο, Σαμοθπάκη και Σάμο.

42 Prunus cocomilia θ. αγξηνθνξνκειηά Δμαπιώλεηαη ζηε ΝΑ Δπξώπε θαη ηελ Σνπξθία. ηελ Διιάδα δηάζπαξην ζηελ επεηξσηηθή ρώξα θαη ζηα κεγαιύηεξα λεζηά.

43 Prunus x domestica θ. δακαζθεληά Τβξίδην κεηαμύ ησλ εηδώλ P. spinosa θαη P. divaricata. Καιιηεξγείηαη ζηελ Δπξώπε, Γ Αζία θαη Β Αθξηθή γηα ηνπο θαξπνύο ηνπ.

44 Cerasus avium (κ. κεπαζιά)

45 Cerasus vulgaris θ. βπζζηληά Δίδνο ηεο ΝΓ Αζίαο. Καιιηεξγείηαη ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Αζία γηα ηνπο θαξπνύο ηνπ.

46 Armeniaca vulgaris θ. βεξηθνθηά Απηνθπέο είδνο ηεο Κ Αζίαο θαη Β Κίλαο. Με αξθεηέο πνηθηιίεο. Σνπηθά δηαθεύγεη θαη εκθαλίδεηαη σο απηνθπέο. Η θαιιηέξγεηά ηνπ ζηελ Δπξώπε θαίλεηαη λα έρεη πξνέιεπζε ηελ Αξκελία, όπσο ζπκπεξαίλεηαη από ηνλ Γηνζθνξίδε, ν νπνίνο θαιεί ηνπο θαξπνύο ηνπ αξκεληθά κήια.

47 Persica vulgaris θ. ξνδαθηληά Υώξα πξνέιεπζεο ε Κίλα. ηελ Διιάδα θαίλεηαη λα θαιιηεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ από ηνλ 1ν κ.υ. αηώλα.

48 Amygdalus webbii (κ. πικπαμςγδαλιά)

Η ΘΔ Η ΣΟΤ ΑΘΡΟΙ ΜΑΣΟ ΣΩΝ ΠΔΡΜΑΣΟΦΤΣΩΝ ΣΟ ΦΤΣΙΚΟ ΒΑ ΙΛΔΙΟ

Η ΘΔ Η ΣΟΤ ΑΘΡΟΙ ΜΑΣΟ ΣΩΝ ΠΔΡΜΑΣΟΦΤΣΩΝ ΣΟ ΦΤΣΙΚΟ ΒΑ ΙΛΔΙΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΓΔΝΙΚΑ Σα πεξκαηόθπηα (Spermatophyta) είλαη ην ηειεπηαίν θαη κεγαιύηεξν άζξνηζκα ηνπ βαζηιείνπ ησλ Φπηώλ. Πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από 420.000 αξηίγνλα είδε, ζύκθσλα κε πνιύ πξόζθαηνπο ππνινγηζκνύο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ

ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ Γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ηξόπνπ θαξπνθνξίαο ηα θαξπνθόξα δέλδξα ρσξίζηεθαλ ζε δηάθνξεο νκάδεο: α) ε απηέο πνπ ηα είδε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ Αλάινγα κε ηελ παξνπζία εγγελώλ αλαπαξαγσγηθώλ νξγάλσλ ζηα άλζε ησλ θπηώλ, κπνξνύκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζε δύν θαηεγνξίεο: 1. Γηγελή ή εξκαθξόδηηα ή κνλόθιηλα άλζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia)

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10/11/2010 ΠΑΥΤΦΤΣΑ - ΚΑΚΣΟΙ

10/11/2010 ΠΑΥΤΦΤΣΑ - ΚΑΚΣΟΙ 10/11/2010 ΠΑΥΤΦΤΣΑ - ΚΑΚΣΟΙ ΓΔΝΙΚΑ Ο όξνο "succulent" έρεη πξνέιζεη από ηε ιαηηληθή ιέμε succulentus πνπ ζεκαίλεη ρπκώδεο. ηα παρύθπηα ή ζαξθόθπηα πεξηιακβάλνληαη 40 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο θπηώλ κε πεξηζζόηεξα

Διαβάστε περισσότερα

TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Ευκάλυπτος

TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Ευκάλυπτος Ευκάλυπτος Ο επθάιππηνο είλαη θαιισπηζηηθό δέλδξν πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Myrtaceae θαη θαηάγεηαη από ηελ Απζηξαιία. Δίλαη θπηό πνπ απαληάηαη θπξίσο ζηηο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, κε ηελ Πνξηνγαιία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΤ Άννα Πολίηη Γεωπόνος Βιοηετνολόγος Πηστιούτος Γεωπονικού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Χλωριδική ποικιλόηηηα: όια ηα δηαθνξεηηθά θπηηθά είδε πνπ ππάξρνπλ ζε κηα πεξηνρή Η Άνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΘΚΟ ΠΑΝΕΠΘ ΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΘ ΣΗΜΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑ ΣΗΡΘΟ ΓΕΩΡΓΘΚΗ ΖΩΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΘΑ

ΓΕΩΠΟΝΘΚΟ ΠΑΝΕΠΘ ΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΘ ΣΗΜΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑ ΣΗΡΘΟ ΓΕΩΡΓΘΚΗ ΖΩΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΚΟ ΠΑΝΕΠΘ ΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΘ ΣΗΜΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑ ΣΗΡΘΟ ΓΕΩΡΓΘΚΗ ΖΩΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΘΑ Π.Μ..: Επιζηήμη και ζύγτρονα ζσζηήμαηα θσηικής παραγωγής θσηοπροζηαζίας και αρτιηεκηονικής ηοπίοσ.

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ Κ.Βαβαιέθα, Γαζνιόγνπ Ο λνκόο Σεξξώλ νπζηαζηηθά δηακνξθώλεηαη ζαλ έλα κεγάιν βύζηζκα κε πεξηκεηξηθέο εμάξζεηο νξεηλώλ όγθσλ, πνπ από ηηο βόξεηεο αζπλέρεηεο ησλ Οξέσλ Αγθίζηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ.

Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ. Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ. ΔΙΑΓΩΓΗ 2 1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ νηθνγέλεηα Proteaceae πεξηιακβάλεη ηα γέλε Protea, Leucosperum θαη Leucodedrum. Τα πεξηζζόηεξα είδε

Διαβάστε περισσότερα

Action A.1: Mapping of the exact locations for the implementation of C actions

Action A.1: Mapping of the exact locations for the implementation of C actions ProjectPtPaPartnerssdsdsd Project Partners Deliverable: Composite technical report with the specifications of Actions C.1 and C.2 Action A.1: Mapping of the exact locations for the implementation of C

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ για τη διαπίςτωςη παρουςίασ ή μη των επιβλαβων οργανιςμων καραντίνασ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ για τη διαπίςτωςη παρουςίασ ή μη των επιβλαβων οργανιςμων καραντίνασ 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ για τη διαπίςτωςη παρουςίασ ή μη των επιβλαβων οργανιςμων καραντίνασ Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg (Coleoptera,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓH 1.ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΧΖ

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓH 1.ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΧΖ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓH 1.ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΧΖ Καηάγνληαη από ηελ Αζία (Κίλα, Ν. Βηεηλάκ θαη Ν. Αξαβία (θαηά Swingle) Γηάδνζε ζηελ Δπξώπε: Kηηξηά (από Πεξζία) Νεξαληδηά (από Άξαβεο) Νόηηα επξώπε Λεκνληά θαη Φξάπα

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Bemisia tabaci Gennadius

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Bemisia tabaci Gennadius Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Bemisia tabaci Gennadius 1. Δπηβιαβήο νξγαληζκφο: Bemisia tabaci Gennadius 2. Φπηά, θπηηθά πξντφληα θαη άιια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γηα λα ζε βνεζήζσ ζηελ επαλάιεςε πνπ ζα θάλεηο, έγξαςα ηελ ύιε ηεο Γεσγξαθίαο ζε κνξθή εξσηήζεσλ. Μέζα ζηελ παξέλζεζε βξίζθεηαη ην κάζεκα ζην νπνίν ζα βξεηο ηελ απάληεζε. Δπίζεο ππάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε - Xira Sika Taxiarchi 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Η Ππώηη ύλη Τν πξντόλ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε απνηειείηαη από μεξά ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ςζηημαηική βοηανική είναι η επιζηήμη ηηρ ποικιλόηηηαρ ηυν θςηικών οπγανιζμών. Ανηικείμενό ηηρ είναι η ανακάλςτη, πεπιγπαθή και επμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΑΘΖΣΔ: Αγγεινπνύινπ Γέζπνηλα Αθξηβνπνύινπ νθία Ακαμνπνηνύ Βαζηιηθή Βαζηιεηάδνπ Μαγδαιηλή Βνπξιηώηεο Κσλ/λνο Γαιάλεο Γεκήηξηνο Γηδαξνπνύινπ Αλαζηαζία Γνπζηνπνύινπ Μειπνκέλε Θεζζαινληθηνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ

ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα