Βαριαηρική Φειροσργική και Οζηικός Μεηαβολιζμός. Τμήμα Δνδοκρινολογίας, Σακταρώδοσς Γιαβήηη και Μεηαβολιζμού 424 ΓΣΝΔ Θεζζαλονίκη 02 Νοεμβρίοσ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαριαηρική Φειροσργική και Οζηικός Μεηαβολιζμός. Τμήμα Δνδοκρινολογίας, Σακταρώδοσς Γιαβήηη και Μεηαβολιζμού 424 ΓΣΝΔ Θεζζαλονίκη 02 Νοεμβρίοσ 2011"

Transcript

1 Βαριαηρική Φειροσργική και Οζηικός Μεηαβολιζμός Τμήμα Δνδοκρινολογίας, Σακταρώδοσς Γιαβήηη και Μεηαβολιζμού 424 ΓΣΝΔ Θεζζαλονίκη 02 Νοεμβρίοσ 2011

2 Δρ. Κωνςταντύνοσ Μηλιϊσ Αρχύατροσ Χειρουργόσ Επιμελητόσ 424 ΓΝΕ Ετόςια ςυνϊντηςη ενδοκρινολογικών κλινικών Θεςςαλονύκησ 2 Νοεμβρύου 2011, Ιπποκρϊτειο Νοςοκομεύο

3 Κριτόρια καταλληλότητασ για εγχεύρηςη (1) IFSO (International Federation for Surgery of Obesity) ΒΜΙ>40 ΒΜΙ με ςυνοδϋσ παθόςεισ που θα βελτιωθούν με την απώλεια βϊρουσ Ηλικύα χρόνια νοςογόνοσ παχυςαρκύα κατ ελϊχιςτο Αποτυχημϋνη ςυντηρητικό θεραπεύα

4 Κριτόρια καταλληλότητασ για εγχεύρηςη (2) IFSO (International Federation for Surgery of Obesity) Απουςύα αλκοολιςμού ό ςοβαρόσ ψύχωςησ υμφωνύα του αςθενούσ για μακροχρόνιο follow-up Αςθενόσ πλόρωσ ελεγμϋνοσ προεγχειρητικϊ ύςταςη για αποφυγό εγκυμοςύνησ για 2 χρόνια μετϊ την εγχεύρηςη

5 1. Περιοριςτικϋσ επεμβϊςεισ 2. Μεικτού τύπου (περιοριςμόσ και δυςαπορρόφηςη) ΒΜΙ 40-53: Περιοριςτικό επϋμβαςη ΒΜΙ>53: Μεικτού τύπου επϋμβαςη

6 Περιοριςτικϋσ επεμβϊςεισ Ρυθμιζόμενοσ γαςτρικόσ δακτύλιοσ Επιμόκησ γαςτρεκτομό (sleeve ό «μανύκι»)

7 Ρυθμιζόμενοσ γαςτρικόσ δακτύλιοσ (1) American Lap-Band Swedish Adjustable Gastric Band (SAGB) > δακτύλιοι παγκοςμύωσ

8 Ρυθμιζόμενοσ γαςτρικόσ δακτύλιοσ (2)

9 Ρυθμιζόμενοσ γαςτρικόσ δακτύλιοσ (3)

10 Ρυθμιζόμενοσ γαςτρικόσ δακτύλιοσ (4) Ίδιεσ ενδεύξεισ όπωσ κϊθε ϊλλη εγχεύρηςη για παχυςαρκύα Γύνεται λαπαροςκοπικϊ Εύκολη τοποθϋτηςη Εύκολη (;) αφαύρεςη Αμφιλεγόμενα μακροχρόνια αποτελϋςματα

11 Νοςογόνοσ παχυςαρκύα από την πλευρϊ του χειρουργού Επιμόκησ γαςτρεκτομό (sleeve ό «μανύκι»)

12 Επιμόκησ γαςτρεκτομό (sleeve ό «μανύκι») ε ΒΜΙ <50 ε ΒΜΙ>50, ωσ 1 ο ςτϊδιο μεγαλύτερησ επϋμβαςησ Ελϊττωςη επιπϋδων γκρελύνησ Διϊταςη γαςτρικού κολοβώματοσ (;) Μακροχρόνια αξιολόγηςη

13 Μεικτού τύπου επεμβϊςεισ (περιοριςμόσ και δυςαπορρόφηςη) Γαςτρικό παρϊκαμψη (Roux-en-Y by-pass) Χολοπαγκρεατικό εκτροπό με διατόρηςη του πυλωρού (Marceau)

14 Γαςτρικό παρϊκαμψη (by-pass)

15 Χολοπαγκρεατικό εκτροπό με διατόρηςη του πυλωρού (Marceau)

16 Χολοπαγκρεατικό εκτροπό με διατόρηςη του πυλωρού (Marceau) ΒΜΙ>50 Διατόρηςη του πυλωρού Ιδιαύτερα απαιτητικό τεχνικϊ Εξαιρετικϊ αποτελϋςματα

17 Αλγόριθμος επιλογής τύποσ εγτείρησης σε σσγκεκριμένο ασθενή ΝΑΙ ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ ΟΥΙ RYGBP: Γαστρική παράκαμυη κατά Roux-Τ BPD: Υολοπαγκρεατική εκτροπή SG: Δπιμήκης Γαστρεκτομή ASGB: Ρσθμιζόμενος Γαστρικός Ιμάντας RYGBP BPD ΤΠΔΡΥΟΛΗΣΔΡΟΛΑΙΜΙΑ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΟΥΙ NAI ΝΑΙ OXI RYGBP BPD RYGBP BPD ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΛΤΚΩΝ ΟΓΚΟΤ BMI < 50 BMI > 50 RYGBP BPD ASGB SG BPD

18 Μϋγιςτη απώλεια βϊρουσ ςε μόνεσ Ιδανικό: Απώλεια του 100% του πλεονϊζοντοσ βϊρουσ Επιτυχύα: 1. Απώλεια >50% του πλεονϊζοντοσ βϊρουσ 2. Απαλλαγό ό ςημαντικό βελτύωςη από τη ςυνοδό παθολογύα (διαβότησ, υπϋρταςη, υπερλιπιδαιμύα, βελτύωςη τησ κινητικότητασ και τησ ποιότητασ ζωόσ)

19 Επιμόκησ γαςτρεκτομό (sleeve): απώλεια του 55% του πλεονϊζοντοσ βϊρουσ ςε 5 χρόνια Ρυθμιζόμενοσ δακτύλιοσ: 55% ςε 6 χρόνια Γαςτρικό by-pass: 72% ςε 5 χρόνια Χολοπαγκρεατικό εκτροπό με διατόρηςη του πυλωρού (Marceau): 74% ςε 8 χρόνια

20 Επιπλοκϋσ (1) Ρόξεισ γραμμόσ ςυρραφόσ Διαφυγϋσ Γαςτροδερματικϊ ςυρύγγια Διϊβρωςη ςτομϊχου από το δακτύλιο Έντονη δυςανεξύα ςτο δακτύλιο Ολύςθηςη του δακτυλύου

21 Επιπλοκϋσ (2) Αδυναμύα ρύθμιςησ του δακτυλύου Ρόξεισ αναςτομώςεων Μεταβολικϋσ διαταραχϋσ (Ca, Fe, Mg, Βιτ. Β, D) Υποδόρια αιματώματα-ςυλλογϋσ Πνευμονικό εμβολό Πνευμονύα Μετεγχειρητικϋσ κόλεσ Θϊνατοι (0.5%)

22 Βαριαηρική Φειροσργική και Οζηικός Μεηαβολιζμός Παροσζίαζη αζθενούς Μανδάνας Στυλιανός Θεζζαλονίκη 02 Νοεμβρίοσ 2011

23 44 εηώλ Κιηληθή εηθόλα ΒΣ = 124 kgr Y= 167 cm έληνλε κπτθή αδπλακία άλσ θαη θάησ άθξσλ δπζρέξεηα βάδηζεο αιμωδίες με περιοδική εμθάνιζη μσαλγίες, αρθραλγίες

24 Αηνκηθό αλακλεζηηθό Χνινπαγθξεαηηθή παξάθακςε κε δηαηήξεζε ηνπ ππισξνύ πξν 5 έηε (Marceau) Αξρηθό βάξνο ζώκαηνο = 330kgr Αξρηθό ύςνο ζώκαηνο = 183cm 7μηνη νοζηλεία 1,5 έηος μεηά λόγω ταμηλού αιμαηοκρίηη και θλεγμονών (κρίζιμη καηάζηαζη) 8 ζσμπληρωμαηικές επεμβάζεις Υπαζβεζηιαιμία από έηοσς

25

26

27

28

29

30 Αηνκηθό αλακλεζηηθό Φρόνια κολπική μαρμαρσγή σπό αζενοκοσμαρόλη και δακησλίηιδα Φειροσργηθείζα βοσβωνοκήλη

31 Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό Μηηέρα πατύζαρκη με μεγάλη δσζτέρεια κίνηζης Παηέρας με Ca πνεύμονα

32 Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα Υπαζβεζηιαιμία Αβιηαμίνωζη D 5,9 mg/dl Γεσηεροπαθής σπερπαραθσρεοειδιζμός

33 Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα Φ.Σ. 8,4-10,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,9 1η 3η 7η 10η 6,8 Ca ορού (mg/dl)

34 Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα ALP = 338 U/l (Φ.Τ ) PTH = 918 pg/ml (Φ.Τ ) P = 3 mg/dl (Φ.Τ. 2,7-4,5) Mg = 2 mg/dl (Φ.Τ. 1,6-2,6) 25-OH-D = 5 ng/ml (Φ.Τ. >30)

35 Απεηθνληζηηθόο έιεγρνο Δπξήκαηα νζηενκαιαθίαο θαζίδεζε ζπνλδύισλ θνίιαλζε ζπνλδπιηθώλ ζσκάησλ Διάηησζε ηνπ ύςνπο 1,83 1,67

36 Απεηθνληζηηθόο έιεγρνο Z- score = -1,13 Z- score = -1,77 0,88 0,579

37 Παξά ηε ζνβαξή ππαζβεζηηαηκία o αποσζία ζημείων ηεηανίας o αποσζία ΗΚΓ αλλοιώζεων

38 Θεξαπεία caps One-Alpha 1μg, S:1x8 chew tb Ideos (500mg+400IU), S:4x3 oral sol.sd. Mag2 1,5gr, S:1x3 oral sol.sd Superamin 1gr, S:2x1 tb Gyno-Tardyferon (80+0,35)mg, S:1x1 tb Sintrom 4mg, S:1/4 x 1 tb Digoxin 0,25mg, S:1x1

39 8 7 6 Follow- up Θεακαηηθή 5 βειηίσζε θιηληθήο εηθόλαο βειηίσζε θηλεηηθόηεηαο βειηίσζε κπτθήο ηζρύνο ππνρώξεζε κπαιγηώλ - αξζξαιγηώλ ηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκώλ αζβεζηίνπ 2,8 Ca P Mg 2,1

40 Follow- up Μείσζε ηεο παξαζνξκόλεο 918pg/ml 418pg/ml Αύμεζε ηεο 25-OH-D 5ng/ml 25ng/ml

41 Follow- up Z- score = +0,45 (106,9%) από -1,13 (82,7%) 1,14 0,88 Βεληίωζη οζηικήρ πςκνόηηηαρ μόνο με Ca- D

42 Follow- up Z- score = +0,99 (115,7%) από -1,77 (71,6%) 0,948 0,579

43 Follow- up Z- score = -0,37 Z- score = +1,52 1,068 1,156

44 Άιια ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα Φορήγηζη ενδομσϊκής ένεζης Ostelin IU (2 δόζεις) Φορήγηζη spray D-lux 1000IU (4 δόζεις/d)

45 πδήηεζε απνξξόθεζε αζβεζηίνπ απνξξόθεζε βηηακίλεο D δσδεθαδάθηπιν θαη λήζηηδα εγγύο 2/3 ιεπηνύ εληέξνπ Medical Management of Patients after Bariatric Surgery. Kushner R, Cumminqs R. Up To Date Mechanisms of nutrient absorption and malabsorption. Mason JB., Up To Date. Effects of Gastric Bypass on Vitamin D and Secondary Hyperparathyroidism. Signori C, Zalesin KC, Franklin B, et al. Obes Surg 2010;20:

46 Δπίπεδα 25(OH)D ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΔΛΛΔΙΨΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 25(OH)D, ng/ml (OH)D, nmol/l Adapted from Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. Institute of Medicine, National Academy Press; 1997; Friedman PA. Agents affecting mineral ion homeostasis and bone turnover. In: Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, eds. Goodman & Gilman s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 11th ed. New York: McGraw-Hill Medical Publishing Division; 2006: ; Lips P, et al. J Intern Med. 2006;260: ; Thomas MK, et al. N Engl J Med. 1998;338: ; Binkley N, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89: ; Grant WB, et al. Altern Med Rev. 2005;10:94 111; Chapuy MC, et al. Osteoporos Int. 1997;7: ; Malabanan A, et al. Lancet. 1998;351: ; Bischoff-Ferrari HA, et al. Am J Clin Nutr. 2006;84:18 28; Dawson-Hughes B, et al. Osteoporos Int. 2005;16:

47 Βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθήπξνεγρεηξεηηθά ταμηλόηερα επίπεδα βιηαμίνης D ζε πατύζαρκοσς Δγθισβηζκόο ζην ιηπώδε ηζηό Μεησκέλε έθζεζε ζηνλ ήιην Γπζιεηηνπξγία ήπαηνο Απμεκέλε PTH κεησκέλε θηλεηηθόηεηα αηζζεηηθνί ιόγνη κεησκέλε πδξνμπιίσζε Decreased bioavailability of vitamin D in obesity. Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC, et al. Am J Clin Nutr 2000;72: Effects of Gastric Bypass on Vitamin D and Secondary Hyperparathyroidism. Signori C, Zalesin KC, Franklin B, et al. Obes Surg 2010;20: Vitamin D insufficiency and deficiency in children and adolescents. Misra M. Up to Date Adiposity in relation to vitamin D status and parathyroid hormone levels: a population-based study in older men and women. Snijder MB, Van Dam RM, Visser M, et al. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:

48 Βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθήκεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο βηηακίλε D Διάηησζε ιίπνπο Απμεκέλε έθζεζε ζηνλ ήιην Γπζαπνξξόθεζε ιίπνπο Effects of Gastric Bypass on Vitamin D and Secondary Hyperparathyroidism. Signori C, Zalesin KC, Franklin B, et al. Obes Surg 2010;20: Hyperparathyroidism and vitamin D deficiency after laparoscopic gastric bypass.clements RH, Yellumahanthi K, Wesley H, et al. Am Surg.2008;74: Medical management of patients after bariatric surgery. Kushner R, Cumminqs R. Up To Date

49 Βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθήκεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο Ca μειωμένη ανοτή ζηις ηροθές ποσ είναι πλούζιες ζε αζβέζηιο ηροποποίηζη ηοσ μεηεγτειρηηικού διαιηολογίοσ ελαηηωμένη απορρόθηζη αζβεζηίοσ Effects of Gastric Bypass on Vitamin D and Secondary Hyperparathyroidism. Signori C, Zalesin KC, Franklin B, et al. Obes Surg 2010;20: Hyperparathyroidism and vitamin D deficiency after laparoscopic gastric bypass.clements RH, Yellumahanthi K, Wesley H, et al. Am Surg.2008;74: Medical management of patients after bariatric surgery. Kushner R, Cumminqs R. Up To Date

50 Βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθήκεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο Ανεπαρκής μεηάλλωζη οζηεοειδούς ΟΣΤΕΟΜΑΛΑΚΙΑ

51 Βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθήκεηεγρεηξεηηθή ππνθαηάζηαζε Γόζη ροσηίνας: Αζβέζηην 1,200-2,000 mg/d και βηηακίλε D IU/d Σε ζοβαρές περιπηώζεις βιηαμίνη D ζε δόζεις έως IU/d Παρενηερική τορήγηζη IU εξγνθαιζηθεξόιεο ή IU ρνιεθαιζηθεξόιεο Σε ζσμπηωμαηικούς αζθενείς με ζοβαρή δσζαπορρόθηζη D, αιθαθαζηδόιε ή θαιζηηξηόιε. Executive summary of the recommendations of the American Association of Clinical Endocrinologists, the Obesity Society, and American Society for Metabolic & Bariatric Surgery medical guidelines for clinical practice for the perioperative nutritional, metabolic, and nonsugrical support of the bariatric surgery patient. Mechanick JI, Kushner RF, Sugerman HJ, et al. Endocr Pract. 2008;14: Effect of a Single Megadose Intramuscular Vitamin D (600,000IU) Injection on Vitamin D Concentration and Bone mineral Density Following Biliopancreatic diversion Surgery. Einarsdottir K, Preen D, Clay T, et al. Obes Surg 2010;20:

52 Βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθήκεηεγρεηξεηηθή ππνθαηάζηαζε Εξαηομίκεςζη ηων δόζεων

53 Σαρ εςσαπιζηούμε 424 ΓΝΔ Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξώδε Γηαβήηε & Μεηαβνιηζκνύ Σιδέρης Γελαρούδης Φρήζηος Μπαλάρης Αθανάζιος Αναζηαζιλάκης Κων/νος Τοσλής (ΑΦΔΠΑ) Σηέλιος Μανδάνας (Θεαγένειο)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 67 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Κ. Κωνσταντινίδης, MD, PhD Διευθυντής Γενικής και Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παχυσαρκία αποτελεί ένα διαχρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Γ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ χειρουργος BODY MASS INDEX (BMI) Ratio between a person s body weight and their height BMI = weight in pounds / (height in inches) 2 x 705 WORLDWIDE

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη περιγραφή ραχίτιδας απο έλλειψη βιτ D, έγινε τον 17 ο αιώνα από τους Daniel Whistler (1645) και Francis Glisson (1650). Η μεγάλη επανάσταση στη

Πρώτη περιγραφή ραχίτιδας απο έλλειψη βιτ D, έγινε τον 17 ο αιώνα από τους Daniel Whistler (1645) και Francis Glisson (1650). Η μεγάλη επανάσταση στη Πρώτη περιγραφή ραχίτιδας απο έλλειψη βιτ D, έγινε τον 17 ο αιώνα από τους Daniel Whistler (1645) και Francis Glisson (1650). Η μεγάλη επανάσταση στη διαπίστωση της σχέσης μεταξύ ραχίτιδας και βιταμίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Ο αλαδπόκελνο ξόινο ηεο ζηα θαξδηνκεηαβνιηθά λνζήκαηα Θεμιζηοκλής Τζώηζας Ενδοκρινολόγος

ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Ο αλαδπόκελνο ξόινο ηεο ζηα θαξδηνκεηαβνιηθά λνζήκαηα Θεμιζηοκλής Τζώηζας Ενδοκρινολόγος ΒΙΣΑΜΙΝΗ D Ο αλαδπόκελνο ξόινο ηεο ζηα θαξδηνκεηαβνιηθά λνζήκαηα Θεμιζηοκλής Τζώηζας Ενδοκρινολόγος Ο κεηαβνιηζκόο ηεο βηηακίλεο D 10-20 ιεπηά ηε κέξα ζηνλ ήιην, 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο

Διαβάστε περισσότερα

Έθδνζε Γεθεκβξίνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 ΡΔΣΝΠ 46

Έθδνζε Γεθεκβξίνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 ΡΔΣΝΠ 46 NEWSLETTER Έθδνζε Γεθεκβξίνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 ΡΔΣΝΠ 46 ΞΔΟΗΗΔΣΝΚΔΛΑ Αππφφ ηηννλλ εεθθδδφφηηεε ΡΡαα άάξξζζξξαα ηηννππ κκήήλλαα ΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΟΦΗ Ρα απμεκέλα επίπεδα 25-πδξνμπ-βηηακηλεο D νξνχ κεηά απφ απψιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβιταμινούχα σκευάσματα

Πολυβιταμινούχα σκευάσματα Πολυβιταμινούχα σκευάσματα Γεώργιος Δ Βαλσαμάκης Ενδοκρινολόγος, έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης, ΕΚΠΑ European SCOPE fellow in Obesity, IASO Visiting Associate clinical Professor Department of Diabetes,

Διαβάστε περισσότερα

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων Γεώργιος Α. Χρήστου, Δημήτριος Ν. Κιόρτσης Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Μελέτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Μελέτη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Μελέτη Θέµα: Χειρουργική αντιµετώπιση της παχυσαρκίας: ιατροφικές συνήθειες και προτιµήσεις µετά την επέµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση: θεραπευτική αντιμετώπιση

Aνασκόπηση Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση: θεραπευτική αντιμετώπιση 19(2):180-190, 2007 Aνασκόπηση Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση: θεραπευτική αντιμετώπιση Χ.Π. Τσαμέτης Π.Κ. Ηλιάδου Δ.Γ. Γουλής Ι. Παπαδήμας Ι. Μπόντης ΠερΙληψη Η αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ο αναδυόμενος ρόλος της στα καρδιομεταβολικά νοσήματα. Θεμιστοκλής Τζώτζας Ενδοκρινολόγος Noσοκομείο Αγ. Παύλος, Θεσσαλονίκη

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ο αναδυόμενος ρόλος της στα καρδιομεταβολικά νοσήματα. Θεμιστοκλής Τζώτζας Ενδοκρινολόγος Noσοκομείο Αγ. Παύλος, Θεσσαλονίκη ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ο αναδυόμενος ρόλος της στα καρδιομεταβολικά νοσήματα Θεμιστοκλής Τζώτζας Ενδοκρινολόγος Noσοκομείο Αγ. Παύλος, Θεσσαλονίκη ΑΧΕΠΑ,22/1/2014 Ο μεταβολισμός της βιταμίνης D 10-20 λεπτά τη μέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΙΑ Msc Γ.Ν.Καβαλας

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΙΑ Msc Γ.Ν.Καβαλας ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΜΑΙΑ Msc Γ.Ν.Καβαλας Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που απομονώθηκε το 1930 και ονομάστηκε Kαλσιφερόλη Βιταμίνη D2 (Eργοκαλσιφερόλη) Προστίθεται στα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

A critical review of the new guidelines for the management of overweight and obesity in adults

A critical review of the new guidelines for the management of overweight and obesity in adults Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):79 91 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):79 91 Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ;

ΧΟΛΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ; ΖΑΠΠΕΙΟ 5-6 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΟΛΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ; ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι χειρουργικές προσπάθειες για απώλεια βάρους με επεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ 47 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ Κ. Μ. Κωνσταντινίδης MD, PhD, FACS ΕΠ. Καθηγητής Χειρουργικής Ohio State University, ΗΠΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία του Σακχαρώδoυς Διαβήτη τύπου 2

Θεραπεία του Σακχαρώδoυς Διαβήτη τύπου 2 Θεραπεία του Σακχαρώδoυς Διαβήτη τύπου 2 Ν. Τεντολούρης Αναπλ. Καθηγητής Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία Πανεπιστημίου Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Α. Λαϊκό ΟΣΔΤ2 χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 5 Ιανουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης

Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης 2 ο (ΧΕΙΜΕρινο) Κλινικο Φροντιστηριο Ε.Μ.ΠΑ.Κ.Α.Ν. ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης Τομος Πρακτικων 2 o (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών

Διαβάστε περισσότερα

OΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ. Βασικές Αρχές Διάγνωσης και θεραπείας

OΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ. Βασικές Αρχές Διάγνωσης και θεραπείας OΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Βασικές Αρχές Διάγνωσης και θεραπείας Δρ Αντώνιος Αγγουλές Χειρουργός Ορθοπαιδικός ΕΔΟΕΑΠ Εισαγωγή Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσο των οστών και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική οξέωση από τη χορήγηση NaCl και παρεντερικής διατροφής Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Μεταβολική οξέωση από τη χορήγηση NaCl και παρεντερικής διατροφής Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11053992 REVIEW Μεταβολική οξέωση από τη χορήγηση NaCl και παρεντερικής διατροφής Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας 7-8 Μαΐου 203 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΪΟΥ 203 09:00-0:30 Στρογγυλό Τραπέζι ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ 2 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Προεδρείο: Ο. Βουδούρης, Α. Παπακωνσταντίνου Επιδημιολογία της παχυσαρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργικές παρεμβάσεις στην παχυσαρκία

Χειρουργικές παρεμβάσεις στην παχυσαρκία 79 Εισήγηση Χειρουργικές παρεμβάσεις στην παχυσαρκία Κοτταράς Ιωάννης 1, Τσάνι Εντριάντα 1, Ηλιάδης Χρήστος 1 1 Νοσηλευτές ΤΕ, Τμήματος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος προστάτη. Οστική νόσος Φαρμακευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των οστικών συμβαμάτων

Καρκίνος προστάτη. Οστική νόσος Φαρμακευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των οστικών συμβαμάτων Καρκίνος προστάτη Οστική νόσος Φαρμακευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των οστικών συμβαμάτων Κλαμπάτσας Αθανάσιος Επιμελητής Α Ουρολόγος Ουρολογικής Κλινικής ΑΝΘ Θεαγένειο Με την ευγενική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία ΙII: πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση

Παχυσαρκία ΙII: πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 22(4):155-166, 2010 Aνασκοπήσεις Παχυσαρκία ΙII: πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση Δ. Πανίδης Δ. Φλωράκης Ά. Καρκανάκη Α. Πιούκα Δ. Χατζηδημητρίου Η. Κατσίκης Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Παπαλαζάρου, 1 M. Γιαννακούλια, 1 Β. Κομεσίδου, 2 Γ. ημητριάδης, 3 A. Παπακωνσταντίνου, 4 Λ. Συντώσης 1

Α. Παπαλαζάρου, 1 M. Γιαννακούλια, 1 Β. Κομεσίδου, 2 Γ. ημητριάδης, 3 A. Παπακωνσταντίνου, 4 Λ. Συντώσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2011, 2(1), 31 36 Ερευνητική εργασία Συνδυαστική παρέμβαση χειρουργείου και τροποποίησης συμπεριφοράς επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 5 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Θεραπεία των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Σύγχρονες απόψειςè Ξενοδοχείο Montana Καρπενήσι,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία 2 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία Τόμος Πρακτικών 23-24 Φεβρουαρίου 2007 Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας με την ευγενική χορηγεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. Αλέξανδρος Κόκκινος. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. Αλέξανδρος Κόκκινος. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Αλέξανδρος Κόκκινος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝΑ «Λαϊκό» Διευθυντής: Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια οστικής μάζας από κορτικοστεροειδή και αντιμετώπισή της

Απώλεια οστικής μάζας από κορτικοστεροειδή και αντιμετώπισή της Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2007,18(3):235-248 2007,18(2):235-Α Απώλεια οστικής μάζας από κορτικοστεροειδή και αντιμετώπισή της Ν.Γ.ΓαλανΟπουλος 1 Γ.Π.ΚαμπΑκης 1 Θ.Μ.ΓκιΟκα 2 Χ.Κ.ΤσΙγαλου 2 ΠερΙληψη

Διαβάστε περισσότερα