ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων εβδομήντα έξι (276) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία, Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου, Μακεδονίας), στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κεντρική Υπηρεσία, Σ.Ε.Π.Ε., Ο.Ε.Κ.), στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αιγινήτειο Νοσοκομείο), στο Υπουργείο Πολιτισμού (Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον, Επιτροπή Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, Εθνικό Αθλητικό Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσμά), στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Ο.Τ.), στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης, Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου), στο Υπουργείο Εσωτερικών Περιφέρειες (Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Α., Γ.Ε.Ν., Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.), στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Κ.Φ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Γ.Ν. Πύργου, Γ.Ν. Φλώρινας, Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας, Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός, Γ.Ν.Α. Λαϊκό, Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, Γ.Ν.Π. Τζάνειο, Γ.Ν. Άργους, Γ.Ν. Ιωαννίνων Χατζηκώστα), από τις οποίες μία (1) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λάρισας «ο Αριστεύς»). ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη σης» (Φ.Ε.Κ. 28/ /τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. β) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα φείς ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 220/ /τ.Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. γ) Του ν. 3260/20 (Φ.Ε.Κ. 151/6.8.20/τ.Α ) «Ρυθμί σεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημό σιας διοίκησης». δ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». ε) Του ν. 2643/19p98 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. στ) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/ /τ.Α ). ζ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι ορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/ /τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/20 44/2005, 116/2006 και 146/ η) Του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστού ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλ λες διατάξεις». θ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ σωπικό του Δημόσιου και των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 48/ /τ.Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 11 παρ. 3 του ν. 3613/2007 (Φ.Ε.Κ. 263/ /τ.Α ). ι) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοι πές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 75/ /τ.Α ). ια) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/ /τ.Α ). ιβ) Του ν. 3647/2008 «Διοίκηση και διαχείριση των Βα κουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους» (Φ.Ε.Κ. 37/ ). ιγ) Των Προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφά σεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπηρε σιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέ σεις αυτές.

2 7348 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 2. Τις υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3/239/9937/ (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επαναπροκήρυξη), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 18/127/12975π.ε./ (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής) και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 18/128/7276/ (Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/582/οίκ.34494/ (Υπουργείο Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/126/οικ11430/ (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/471/17832/ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τ.Ε.Ι. Σερ ρών, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/45/21375/ (Κρατική Ορχή στρα Θεσσαλονίκης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/48/19994π.ε./ και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/376/19764/ (Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον, Επιτροπή Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, Εθνικό Αθλητικό Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κο σμά), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/478/9363/ (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρ χεία του Κράτους), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.16 Α /130 Α /19264π.ετ./ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 9/595/16147/ (Υπουργείο Δικαιοσύνης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/111/29232 π.ε./ (Περιφέρειες: Ανατολικής Μα κεδονίας Θράκης, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου), ΔΙΠΠ/Φ/ ΕΓΚΡ.8/277/8641/ και ΔΙΠΠ/Φ/ΕΓΚΡ.8/568/26019/ τροποποιητική (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Σ.Κ.Φ.), ΔΙΠΠ/Φ/ΕΓΚΡ. 3/336/20161/ (417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/96/7081/ (Αιγινήτειο Νοσοκομείο), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3/201/οικ.18356/ (Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξι ωματικών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΚΡ.3/350/οικ.198/ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), Υ10Β/138887/07/ , (Γ.Ν. Φλώ ρινας, Γ.Ν. Πύργου, Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας), Υ10Β/3599/ (Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης), Υ10β/119119/ (Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός), Υ10Β/142052/ (Γ.Ν.Α. Λαϊκό, Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, Γ.Ν.Π. Τζάνειο, Γ.Ν. Άργους, Γ.Ν. Ιωαννίνων Χατζηκώστα), Υ10Β/97010/ (Γ.Ν.Π. Τζάνειο), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/173/4209/ (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/581/οικ34486/ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/342/16003/ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ. και υπ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων. 3. Τα έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων. 4. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/ /τ.Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 1854/ /τ.Β ) για τις διαδικα σίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ / (Φ.Ε.Κ. 989/ /τ.Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/ /τ.Β ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προβλε πόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων. 6. Τις υπ αριθμ /558/ (Φ.Ε.Κ. 1133/ ) (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής), 36583/530/ (Φ.ΕΚ. 1148/ ) (Τ.Ε.Ι. Αθή νας), 46803/739/ (Φ.Ε.Κ. 1513/ ) (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης), 1522/118/ (Φ.Ε.Κ. 428/ ) (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας), 47951/742/ (Φ.Ε.Κ. 1592/ ) (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), 65206/1/ (Φ.Ε.Κ. 2154/ ) (417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.), 59911/976/ (Φ.Ε.Κ. 1947/ και Φ.Ε.Κ. 2168/ διόρθωση σφάλματος) (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), 46206/705/ (Φ.Ε.Κ. 1513/ ) (Περιφέρεια Αττικής), 30086/439/ (Φ.Ε.Κ. 1016/ ) (Αιγινήτειο Νοσοκομείο), αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τις οποίες καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστατευόμενα από το ν. 2643/1998 άτομα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. 7. Τον Κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/ ). 8. Τα υπ αριθμ β/62/ (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής), 3317/332/Δ16/399Δ.1/ (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνι κής Προστασίας και Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), 5374/ (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), 2/27982/0020/ (Γ.Λ.Κ.) (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μα κεδονίας), 2/34912/ (Γ.Λ.Κ.) (Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης), Φ4/327/ και Φ4/392/ (Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον), 487/ και 766/ (Επιτροπή Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδί ου), 2/3436/0020/ (Γ.Λ.Κ.) (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους), 161/ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού), 2/71080/ (Γ.Λ.Κ.) (Υπουργείο Δικαιοσύνης), 2/76623/ (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτι κής Ελλάδας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Πελοποννήσου), 221/ (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας), και (Εθνικό Αθλητικό Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων), 790/ Φ.40/ (Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας), 4714/ , 4715/ και 5680/ (Αιγινήτειο Νοσοκο μείο), Φ.900/1419/ (Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών), Φ814.3/10/5307/ (Μετοχι κό Ταμείο Στρατού), Υ10β/164181/ (Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Γ.Ν. Πύργου, Γ.Ν. Φλώρινας), 1539/ (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσμά), 2/72729/0020/ (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας), /4214/ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας), Φ.471 α /9423/ (417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.), Φ /84/1310/ (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), Π4/ΓΠοικ79971/ (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης Ε.Σ.Κ.Φ.), Υ10β/ΓΠ42203/ (Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός, Γ.Ν.Α. Λαϊκό, Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, Γ.Ν.Π. Τζάνειο, Γ.Ν. Άργους, Γ.Ν. Ιωαννίνων Χατζηκώστα), / (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), έγ

3 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π γραφα με τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδο σίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών. 9. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για την διεξαγωγή της σχετι κής διαδικασίας και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον φορέα Α.Σ.Ε.Π. και ΚΑΕ 5115 και θα επιβαρύνει τελικώς τις οικείες υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (276) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) διακόσιες εβδομήντα έξι (276) θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» το συμπληρωματικό «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 021» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ και στα Πα ραρτήματα Δ, Ε και ΣΤ της παρούσας. Ποσοστό 20% στο σύνολο των θέσεων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύ πτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ. 6 άρθρου 14 ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/20 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αί τησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στα Παραρτήμα τα Δ και Ε της παρούσας προκήρυξης. Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006) εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα ανα φερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στα Παραρτήματα Δ και ΣΤ της παρούσας προκήρυξης. Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων στους Νομούς των Περιφερειών Ανατ. Μακεδο νίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, θα καλυφθεί από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιο χές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμε να στο Κεφάλαιο Γ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας προκήρυξης (ν. 2190/1994, άρθρο 14 παρ. 6, όπως συ μπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/20). Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων στους Νομούς των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονί ας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, θα καλυφθεί από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές, επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας (ν. 2790/2000, άρθρο 9 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/20). Ποσοστό 5 στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού κατά κατηγορία, Νομαρχία και φορέα καλύπτονται από Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου της Θράκης ή άλλου Δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από Δήμο της Θράκης (αρ.23 / ν. 3647/2008). Οι θέσεις κατανέμονται για κάθε κατηγορία ανά φορέα, κλάδο και ειδικότητα και με τους κωδικούς τους λε πτομερώς αναφερομένους στο Κεφάλαιο Α της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ». Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος Εξαίρεση: Έως και το έτος 1993 οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων και ΔΕ Νο σηλευτικής, που είναι απόφοιτοι νοσηλευτικής σχολής. 3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.

4 7350 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ Νοσηλευτών και ΔΕ Νοσηλευτικού εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών και ευ ρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16 ο έτος της ηλικίας χωρίς την υποχρέ ωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες). 6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού), με εξαίρεση όλες τις θέσεις του Υπουργεί ου Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.). Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους ορι ζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, μαζί με τους κωδικούς τους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) Α) ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νο σηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυ ματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτε ροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ λος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκ παίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ει δικότητας, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκη σης επαγγέλματος. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι δευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τε χνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτε ροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί στοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή στη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυ χιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του μηχανολογικού τομέα (όπου χορη γείται αντί άδειας). ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαί δευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημε δαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βε βαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι, η, ανά ειδι κότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος 1 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας

5 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανω τέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου 102 θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τε χνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλο δαπής, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή στη βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα πτυχιούχων Μέσων Τε χνικών Σχολών του μηχανολογικού τομέα (όπου χορηγείται αντί άδειας). ή Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδα πής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδι ας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας, ότι η, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος 1 χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών, με κωδικό τίτλου, θα κα λυφθεί από υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (βλέπε πρόσθετα προσόντα) στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότη τα, μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγρα φής στα μητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του μηχανολογικού τομέα (όπου αυτή χορηγείται αντί άδειας) και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υπο ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργα στηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρα κάτω σχολικών μονάδων: Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή Α ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος και αντί στοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ειδικότητας Μηχανικών του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα των Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μο νάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τίτλο σπου δών με κωδικό 105 θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμι ας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και τριετή εμπειρία σε αντίστοιχη ειδικότητα (βλ. πρόσθετα προσόντα) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλ λοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. 1 Για τους κατόχους τίτλων Μηχανολογικού Τομέα απαιτείται αντί άδειας, βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού Τομέα.

6 7352 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Β) ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οι κονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτη τα από ειδικότητα ή πτυχίο Α κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ει δικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: α) Διοικητι κών Υπηρεσιών Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τ.Ε.Λ. των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλή λων Διοίκησης ή ε) Υπαλλήλων Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας ημεδαπής ή αλλοδαπής. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή Πτυχίο Α ή Β κύκλου Τεχνικού Επαγγελμα τικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληρο φορικής Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή Απολυτήριος τίτλος: (i) κλάδου Πληροφο ρικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ει δικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γεωργικών Μηχα νημάτων ή Αγροτικών Μηχανημάτων ή Τεχνικός Συντήρησης και Επι σκευής Γεωργικών Μηχανημάτων.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνιτών Ζωοτρο φών ή Ζωικής Παραγωγής ή Ζωοτεχνικής ή Ζωοτεχνίας ή Τεχνικός Πτηνοτροφίας ή Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων ή Βοηθός Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων ή Διαχειριστής Γεωργοκτηνο τροφικών Εκμεταλλεύσεων.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας Κηποτεχνίας ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπου ρικής ή Κηποτεχνικής ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τε χνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπιακών Κατασκευών ή Τεχνι κών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δενδροκομίας.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Δασικής Παραγω γής ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Με ταποίησης Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς Φιστικιάς ή Αμπελουργί ας και Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας Οινοτεχνίας. * Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικός Αρδεύ σεων ή Υδατοκαλλιεργειών ή Αγροτικής Οικοτεχνίας ή Τεχνικός Βιο λογικής Οικολογικής Γεωργίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Τεχνιτών Παραγωγής Προϊόντων Ο.Π.Α.Π..*

7 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών και Βιολο γικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογι κού Εργαστηρίου ή Ιατρικών Εργαστηρίων ή Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή βοηθών Ιατρικών Βιολογικών Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων. * Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπι οκόμων Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκό μων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρα σης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. * Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών Εκτυπώσεων ή Εκτυπώσεων ή Τεχνικού Εκτυπωτή ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Εκτυπώσεων ή Γραφικών Τεχνών ή Γραφικών Τεχνικών Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή Γραφιστών ή Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Φωτολιθογραφία. * Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνι κών Έργων με χρήση Η/Υ ή Σχεδιάσεως έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή Σχεδιαστή μέσω Συστημάτων Η/Υ ή Σχεδιαστή Ηλε κτρολογικού Ηλεκτρονικού και Μηχανολογικού Σχεδιασμού ή Τεχνι κός Τοπογραφικών Εφαρμογών ή Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοπτικής Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κο πτικής Ραπτικής Υποκαμίσου ή Γουνοποιίας ή Τεχνίτη Γουνοποιίας ή Επεξεργασίας Προϊόντων Δέρματος ή Γαζωτών Γαζωτριών ή Υφασμά τινων Επκαλύψεων ή Κόπτη Σχεδιαστή ή Ράπτη Ράπτριας ή Οικοκυρι κής ή Ράπτη Ράπτριας Ιστιοραπτών.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικός Βιβλιο δέτης.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας. * Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκαρίων και Υπαλλήλων Βιβλιοπωλείων ή Τεχνικός Συντήρη σης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού.* Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικούς δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου 214, θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν Απο λυτήριο τίτλο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργών Επι πλοποιών ή Ξυλουργός.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή Ελαιοχρωματιστή.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εργασιών Οπλισμέ νου και Άοπλου Σκυροδέματος ή Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμά των ή Γύψου Σοβατζή. * , , , , , 667

8 7354 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντί στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευ σης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι κότητας και επιπλέον πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρη τικών μουσικών σπουδών από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισό τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον είτε βεβαίωση μουσικής ειδικότητας ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπου δών εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Ανωτέρων Θεωρητικών Μουσικών σπουδών από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλ λοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τους ανω τέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου 219, θα κα λυφθεί από υποψήφιο που κατέχει τους κατωτέρω τίτλους σπουδών: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) πτυ χίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών από μη πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υφαλοχρωματι στή.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Φανοποι ίας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχημάτων.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εφαρμοστηρίου ή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βι ομηχανικής Παραγωγής ή Εργαλειομηχανών ή Τεχνικού Εργαλειομηχα νών CNC ή Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου CNC.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατα σκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Οργάνων Μετρήσεων ή Οργάνων Ακριβείας ή Τεχνικού Ηλεκτρονικού Οργάνων Μέτρησης ή Τεχνίτη Οργάνων Ακριβείας ή Τεχνίτη Οργάνων Ακριβεί ας και Οπτικών Μέσων.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλείων ή Με ταλλουργίας ή Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Εργαστηρίων ή Τεχνικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Βιομη χανιών ή Χημικών Βιομηχανιών και Μεταλλείων.* Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών ή Συνθετών Αεροσκαφών.* , , , 696 * ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγ γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τους κλάδους ειδικότητες με κωδικούς τίτλων 211, , 218, σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω, κατά περίπτωση ειδικότητας τίτλους σπουδών.

9 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοπτικής Ρα πτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής Ραπτικής Γυναικείας Αμφίε σης ή Κοπτικής Ραπτικής Υποκαμίσου ή Γουνοποιίας ή Τεχνίτη Γου νοποιίας ή Επεξεργασίας Προιόντων Δέρματος ή Γαζωτών Γαζωτριών ή Υφασμάτινων Επκαλύψεων ή Κόπτη Σχεδιαστή ή Ράπτη Ράπτριας ή Οικοκυρικής ή Ράπτη Ράπτριας Ιστιοραπτών αναγνωρισμένης κατώτε ρης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλ λοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργών Επιπλοποιών ή Ξυλουργός αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματι στών ή Ελαιοχρωματιστή αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εργασιών Οπλι σμένου και Άοπλου Σκυροδέματος ή Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρι σμάτων ή Γύψου Σοβατζή αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχο λής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υφαλοχρωμα τιστή αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντί στοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Φα νοποιίας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχημάτων αναγνωρισμένης κατώτε ρης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλ λοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εφαρμοστη ρίου ή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ή Βιομηχανικών Εγκαταστάσε ων και Βιομηχανικής Παραγωγής ή Εργαλειομηχανών ή Τεχνικού Εργα λειομηχανών CNC ή Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου CNC αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντί στοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών αναγνωρι σμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Οργά νων Μετρήσεων ή Οργάνων Ακριβείας ή Τεχνικού Ηλεκτρονικού Οργά νων Μέτρησης ή Τεχνίτη Οργάνων Ακριβείας ή Τεχνίτη Οργάνων Ακρι βείας και Οπτικών Μέσων αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλείων ή Μεταλλουργίας ή Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλι κών ή Χημικών Εργαστηρίων ή Τεχνικού Ελέγχου Υλικών ή Χημικών Βιομηχανιών ή Χημικών Βιομηχανιών και Μεταλλείων αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανοσυν θετών Αεροσκαφών ή Συνθετών Αεροσκαφών αναγνωρισμένης κατώ τερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής , , , , , , 696

10 7356 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών με κωδικούς 239 έως 249, θα καλυφθούν από υποψήφιους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (βλ. πρόσθετα προσόντα) στην αντίστοιχη κατά περίπτωση, ειδικότητα και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή Απολυ τήριο δημοτικού σχολείου (για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματι κής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Γ) ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 251 ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ 6, , ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυ τοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών και Συστη μάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκεί ου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχο λής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ειδι κότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστη μάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου Τ.Ε.Ε. ή Ηλεκτρικού συστήματος Αυτοκινήτου Τ.Ε.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυ τοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων Ι.Ε.Κ. ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοι χης ειδικότητας. Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικό 669 έως 685 δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τον ανωτέρω τίτλο σπουδών με κωδικό τίτλου 300, θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικό 669 έως 685 δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τον τίτλο σπουδών με κωδικό 301, θα καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τριετή εμπειρία (βλέπε πρόσθε τα προσόντα) επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου, μετά την, κατά περί πτωση, απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημο τικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισό τιμο τίτλο της αλλοδαπής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 1. Οι υποψήφιοι που κατέχουν έναν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποδεκτό για θέσεις ειδικοτήτων με άδειες ή χωρίς άδειες, εφόσον είναι κάτοχοι της, κατά περίπτωση, απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, μπορούν να επιδιώξουν, με τον ίδιο κωδικό τίτλου ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέ χουν στη διαδικασία, και τις θέσεις ΔΕ Οδηγών της παρούσας προκήρυξης με κωδικούς 669 έως 685, για τις οποίες προβλέπεται σε επικουρικό πίνακα οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτε ροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπληρώνοντας όμως απαραιτήτως στη θέση του εντύπου της αίτησης «ΠΡΟΣΘΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια οδήγησης αυτοκινήτου που κατέχουν και απαιτείται από την προκήρυξη. 2. Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ σης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με κωδικούς , 105, 106, , 300 και 301 μπορούν να επι

11 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π διώξουν, με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία, και τη θέση ΔΕ Ναυαγοσωστών της παρούσας προκήρυξης με κωδικό 668 για την οποία προβλέπεται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότη τας, συμπληρώνοντας όμως απαραιτήτως στη θέση του εντύπου της αίτησης «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια ναυαγοσώστη που απαιτείται από την προκήρυξη. ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Για ορισμένες θέσεις, απαιτείται η γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπο λογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (βλ. Κεφάλαιο Γ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ). Για τις περισσότερες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψή φιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕ ΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με κωδικούς αριθμούς όπως αναφέρονται παρακάτω. Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα κατανομής Θέσεων. Για την απόδειξη των πρόσθετων προσόντων βλέπε Κεφάλαιο Γ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υπο ψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας από υποψηφίους με ακόμα λιγότερα απαιτούμενα προσόντα κ.ο.κ. Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από τους υποψήφιους που έχουν τα πλή ρη απαιτούμενα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμεί νουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψήφιους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α επικουρίας», «β επικουρίας» κ.ο.κ.. Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β, ), οι επικουρίες αυτές ανα γράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοι χούν στον κάθε βαθμό επικουρίας. ΚΩΔ. 99: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν με τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ότι δεν έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. ΚΩΔ. 90: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων γονέων με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΚΩΔ. 98: Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη <<Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.>> Θεσσαλονίκης προκειμένου να τύχουν προσαύξησης κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να δη λώσουν τον κωδικό 98 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΚΩΔ. 95: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων που καλύπτονται από Έλληνες υπηκόους, που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, πρέπει απαραι τήτως να δηλώσουν τον κωδικό 95 στη θέση του εντύπου της αίτησης, όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. IV. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος ειδικό τητα, ο φορέας, η έδρα Νομαρχία, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους) τα απαραίτητα πρό σθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), ο κωδικός, εφόσον προβλέπεται, εντοπιότητας και ο συνολικός αριθ μός των θέσεων μαζί με τις θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέ κνων, τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών, παλιννοστούντων ομογενών του ν. 2790/2000 και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

12 7358 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέ κνων, τρίτεκνους, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, παλιννοστούντες ομογενείς του ν. 2790/2000 και Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον τις έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και εντοπιοτήτων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης θα γίνει μηχανογραφικά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Στις στήλες (2), (4), (6), (8), (10) και (12) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες (3), (5), (7), (9) (11) και (13) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν. 2790/2000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κεντρική Υπηρεσία) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ. Κ.Υ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κεντρική Υπηρεσία) ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 200 ΑΘΗΝΩΝ , , 002 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ * 1* 3* 1* 1* ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

13 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν. 2790/2000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙ ΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο.Ε.Κ. Περιφερειακή Δ/νση Αχαΐας) ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) ΗΜΑΘΙΑΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΑΘΗΝΩΝ * 1* 2* ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ , 003 ή 0 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος) ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

14 7360 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν. 2790/2000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 525 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 526 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 527 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 Υπουργείο Πολιτισμού ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 001, 003 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ) ΚΑΒΑΛΑΣ * 1* ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) , , 003

15 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν. 2790/2000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 530 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ , ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΖΑΝΗΣ , 003 ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ν. Σύρος) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ , ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ * 1* 538 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ , 003

16 7362 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν. 2790/2000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 540 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Υ.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ , 023 * *

17 ΦΕΚ 252 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν. 2790/2000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ) ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΛΦΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) ΕΒΡΟΥ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 200 ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 001, ΑΘΗΝΩΝ 201 ΑΘΗΝΩΝ 201 ΑΘΗΝΩΝ 201 ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 201

18 7364 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν. 2790/2000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 561 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 562 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 563 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 564 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 565 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 568 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 569 ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙ ΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος) ΗΜΑΘΙΑΣ * 1* 1* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 201 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ * 1* 2* ΚΙΛΚΙΣ 201 ΠΕΛΛΑΣ 201 ΣΕΡΡΩΝ 201 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 201 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 201 ΗΛΕΙΑΣ 214 επικ , 003 ή 0 ή , 003 ή 0 ή 005

19 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν. 2790/2000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 570 ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 571 ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 572 ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ02 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ν. Ρόδος) 214 επικ επικ επικ , 003 ή 0 ή , 003 ή 0 ή , 003 ή 0 ή , 003 ή 0 ή , 003 ή 0 ή , 003 ή 0 ή (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ (ν. Ικαρία) ΑΘΗΝΩΝ επικ.

20 7366 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ν. 2790/2000 ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΔΕ02 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟ ΜΩΝ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 585 ΔΕ ΠΑΙΔΟΝΟΜΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΗΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επικ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 208 ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 208 ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 208 ΔΡΑΜΑΣ 208 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 208 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ 208

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 3K/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακο σίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 0/07/007 Ταχυδ. Δ/νση: Βας.Σοφίας 9 Αρ.Πρωτ. 767 5 4 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910 ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βασ.Σοφίας 114 Τμήμα Προσωπικού Τηλ. 213 20 88 117 ΑΘΗΝΑ 14/12/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 25676 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 15/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. :27090 Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ.:2231351068 & 2231351028 Fax.:2231351036 e-mail: grproswpikou@lamia-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι: 06-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. :10401 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα, 20 / 05 / 2011. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα, 20 / 05 / 2011. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα, 20 / 05 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθ. πρωτ.7739 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: Δημητσάνα Τηλ: 2795 01237 Fax: 2795 0 31855 Πληροφορίες: Γ.Τσίτουρας Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 30-04-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 11189 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Tαχ.Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30, Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μολάοι, 26-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ. : 8857 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μυτιλήνη, 24-6-2015 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθ.πρωτ: 3840 ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 24-12-2013 Αρ. Πρωτ. 25869 ΤΗΛ: 2226350310 Fax: 2226022261 Email: gizasgiann@0567.syzefxis.gov.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα