ΔΙΑΓΟΝΣΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ Ω ΑΦΗΓΗΗ. Γημήηπηρ Χαζάπηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΟΝΣΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ Ω ΑΦΗΓΗΗ. Γημήηπηρ Χαζάπηρ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΟΝΣΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ Ω ΑΦΗΓΗΗ Γημήηπηρ Χαζάπηρ Τκήκα Εθπαίδεπζεο & Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία Παλεπηζηήκην Αζελψλ ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σην άξζξν ζρνιηάδεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο, σο αληηθεηκελνπνηεκέλνπ πξντφληνο κηαο θνηλσληθήο πξαθηηθήο θαη παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθήγεζεο σο κνξθήο ζθέςεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ινγηθν-παξαγσγηθή ζθέςε ηεο καζεκαηηθήο πξαθηηθήο. Εληνπίδνληαη ζπκπηψζεηο θαη απνθιίζεηο ησλ δχν κνξθψλ ζθέςεο θαη ζηε βάζε απηή πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν κε ηε κνξθή ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ θαη εκπεηξηψλ, ε νπνία ζα ζπκπιέθεη ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ θαη ηηο έλλνηεο ησλ καζεκαηηθψλ. Η μαθημαηική δπαζηηπιόηηηα και η μαθημαηική γνώζη Η καζεκαηηθή γλψζε είλαη παξάγσγν κηαο θνηλσληθήο πξαθηηθήο, ε νπνία φκσο κεηά ηελ παξαγσγή ηεο απηνλνκείηαη πιήξσο απφ ηελ πξαθηηθή ζηελ νπνία νθείιεη ηελ χπαξμε ηεο. Η καζεκαηηθή γλψζε - νη έλλνηεο, ηα ζεσξήκαηα θαη νη ηερληθέο, ησλ καζεκαηηθψλ παξφιν πνπ είλαη αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο απνθηνχλ κεηά ηελ παξαγσγή ηνπο δηθέο ηνπο, αληηθεηκεληθά ππαξθηέο, ηδηφηεηεο θαη νδεγνχλ ζε πξνβιήκαηα, πέξα απφ ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλζξψπσλ-δεκηνπξγψλ ηνπο. Όπσο έρεη αλαιπζεί απφ ηνλ Πφππεξ (Popper 1972), ε καζεκαηηθή γλψζε - θαη γεληθφηεξα ε επηζηεκνληθή γλψζε - είλαη έλα απφ ηα αλαπηπζζφκελα πξντφληα ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο, ην νπνίν αληηθεηκελνπνηψληαο ηηο δεκηνπξγίεο ηνπ θαη πξνζπαζψληαο λα επηιχζεη ηα ζπρλά απξφβιεπηα θαη απξφζκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεκηνπξγίεο απηέο παξάγεη λέεο καζεκαηηθέο έλλνηεο, λέα πξνβιήκαηα θαη λέεο ινγηθέο θαηαζθεπέο, παξάγεη δειαδή λέα καζεκαηηθή γλψζε. Σηε βάζε απηή δηαθξίλεηαη ε «αληηθεηκεληθή γλψζε», ε νπνία έρεη θαη κηα ζρεηηθά απηφλνκε χπαξμε, απφ ηελ «ππνθεηκεληθή πίζηε» ηνπ γλσξίδνληνο αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ. Σηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο καζεκαηηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο δειαδή απφ ηηο ππνθεηκεληθέο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ε δηαηχπσζε ηεο γλψζεο απηήο ζε κηα πεξηγξαθηθή θαη επηρεηξεκαηνινγηθή γιψζζα, ε νπνία απνηππψλεη ηηο ινγηθν-παξαγσγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, 1

2 ζεσξεκάησλ, απνδείμεσλ, πξνβιεκάησλ θαη επηρεηξεκάησλ. Η γισζζηθά δηαηππσκέλε γλψζε, ε νπνία εθθξάδεη ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο θαη ε νπνία κπνξεί λα παξάγεη (θαη παξάγεη) λνεηηθά θαη (έκκεζα δηα ηεο ηερλνινγίαο) θπζηθά πξντφληα είλαη κηα γλψζε ε νπνία ππάξρεη αληηθεηκεληθά, δειαδή αλεμάξηεηα απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο γλψζηεο ηεο γλψζεο απηήο. Τν δήηεκα είλαη φηη δελ ππάξρεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππάξρνπλ ηα πιηθά αληηθείκελα θαη ηα θαηλφκελα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Η καζεκαηηθή γλψζε ππάξρεη σο αληηθείκελν ελφο αθεξεκέλνπ θφζκνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα αληηθεηκελνπνηεκέλα πξντφληα ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη ηεο γιψζζαο. Σε αληηδηαζηνιή κε ηνλ θπζηθφ θφζκν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φια ηα θπζηθά φληα θαη ηα πιηθά αληηθείκελα (ηνλ «πξψην θφζκν»), ν Πφπεξ εηζήγαγε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε έλαλ ππνθεηκεληθφ «δεχηεξν θφζκν», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα πεξηερφκελα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο (ηηο εληππψζεηο, ηα αηζζήκαηα, ηηο πεπνηζήζεηο) θαη ζε έλαλ αληηθεηκεληθφ «ηξίην θφζκν», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα παξάγσγα ηεο αλζξψπηλεο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, ηα θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα, ηα ηδενινγηθά ζπζηήκαηα). Μέζα απφ απηή ηε δηάθξηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο αίξεηαη ε θηινζνθηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηε ζεψξεζε ησλ καζεκαηηθψλ σο κηαο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο (θαηαζθεπαζηνθξαηία) κε ηε ζεψξεζε ησλ καζεκαηηθψλ σο κηαο αλαπαξάζηαζεο κηαο ήδε καζεκαηηθά νξγαλσκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (πιαησληζκφο). Οη καζεκαηηθέο έλλνηεο, ηα ζεσξήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε, ελψ είλαη πξντφληα, ηδίσο γισζζηθά, ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο. Είλαη, δειαδή, ηαπηφρξνλα θαη αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο θαη ππαξθηά «αληηθείκελα», ηα νπνία αθφηνπ δεκηνπξγεζνχλ απνμελψλνληαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο, απνθηνχλ απηφλνκε θαη α-ρξνληθή χπαξμε, έρνληαο ηηο δηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, πνιιέο θνξέο απξφζκελεο θαη απξφβιεπηεο απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο (βιέπε θαη ηα άιπηα πξνβιήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ), αλεμάξηεηα απφ ηε γλψζε ή ηελ άγλνηα ησλ ηδηνηήησλ απηψλ απφ ηνπο αλζξψπνπο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη κπνξεί λα πξνθχςνπλ αλαθαιχςεηο λέσλ καζεκαηηθψλ γεγνλφησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ αξρηθά αλζξψπηλεο καζεκαηηθέο θαηαζθεπέο, αλαθαιχςεηο δειαδή αληηθεηκεληθά ππαξθηψλ θαη φρη δηππνθεηκεληθά απνδεθηψλ, καζεκαηηθψλ αιεζεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αθφηνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη θπζηθνί αξηζκνί σο εθθξάζεηο ηνπ πιήζνπο ελφο ζπλφινπ αληηθεηκέλσλ, ε δηάθξηζε άξηησλ θαη πεξηηηψλ αξηζκψλ ή ε δηάθξηζε πξψησλ θαη ζχλζεησλ αξηζκψλ πξνέθπςαλ αληηθεηκεληθά σο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ, φπσο πξνέθπςε αληηθεηκεληθά, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέιεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη εληειψο απξφζκελα, ε αλαπάληεηε κέρξη ζήκεξα εηθαζία ηνπ Γθφικπαρ: είλαη δπλαηφλ λα γξαθεί θάζε άξηηνο αξηζκφο κεγαιχηεξνο ηνπ 2 σο άζξνηζκα δπν πξψησλ αξηζκψλ; 2

3 Απν κηα ηέηνηα νπηηθή, ε αληηθεηκεληθά ππάξρνπζα καζεκαηηθή γλψζε πξνζνκνηάδεη ζηα θπζηθά αληηθείκελα θαη ζηηο πιηθέο ζρέζεηο ηνπο, ηα νπνία επίζεο δελ είλαη παξαηεξήζηκα έμσ απφ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη δελ είλαη πεξηγξάςηκα ρσξίο κηα γιψζζα, ε νπνία ελζσκαηψλεη αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο. Οη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο πξνθχπηνπλ απφ απηήλ αθξηβψο ηε ζηελή ζεσξεηηθή αιιεινζπζρέηηζε καζεκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη γεγνλφησλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Οη βαζηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο ηεο αξηζκεηηθήο, γηα παξάδεηγκα, αλαπηχρζεθαλ αξρηθά γηα λα επηιχζνπλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα απαξίζκεζεο θαη κέηξεζεο κεγεζψλ. Είλαη επνκέλσο αλακελφκελν, φηη φια ηα καζεκαηηθά ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ αξηζκεηηθή είλαη εθαξκφζηκα ζε εθείλα ηα θπζηθά θαηλφκελα, ηα νπνία είλαη ηζφκνξθα κε ηηο πξάμεηο ηεο αξηζκεηηθήο θαη ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ κε καζεκαηηθνχο φξνπο θαη έηζη λα εθθξαζηνχλ κε καζεκαηηθή γιψζζα. Τέηνηα θαηλφκελα είλαη, γηα παξάδεηγκα, εθείλα ηα θαηλφκελα ηεο κεηαβνιήο ή ηεο έλσζεο, ηα νπνία είλαη ηζφκνξθα κε ηελ πξάμε ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. Σηα καζεκαηηθά, φπσο θαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, νη ζεσξίεο δηαηππψλνληαη αξρηθά σο εηθαζίεο, δειαδή σο ππνζεηηθά ζπκπεξάζκαηα, νη νπνίεο δηαςεχδνληαη ή αλαζθεπάδνληαη κε ηελ απφδεημε ζηα καζεκαηηθά θαη κε ηηο εκπεηξηθέο δνθηκαζίεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Μέζα απφ ηελ εκπεηξηθή επηθχξσζε επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ, φκσο, επηθπξψλνληαη εκκέζσο θαη ζε θάπνην βαζκφ θαη νη αληίζηνηρεο καζεκαηηθέο ζεσξίεο (Popper, 1963). Η αληηθεηκεληθά ππάξρνπζα καζεκαηηθή θαη επηζηεκνληθή γλψζε, φπσο νξίδεηαη ζηε βάζε απηή απφ ηνλ Πφππεξ, δηακνξθψλεη ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε επεξεάδνληαο αθφκα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο παξαηεξεί, ή κέζσ ηεο ηερλνινγίαο κεηαζρεκαηίδεη, ηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Η αλζξψπηλε ζπλείδεζε, επνκέλσο, δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζην αθεξεκέλν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν, αλάκεζα ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηε θχζε, αίξνληαο ηελ απφιπηε δηάζηαζε θπζηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ θφζκνπ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε καζεκαηηθή γλψζε δηαζθαιίδεη ηελ αληηθεηκεληθή ηεο χπαξμε κφλν φηαλ, θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν, κπνξεί λα πξαγκαησζεί πιηθά σο γξαπηφ θείκελν ή σο πξνθνξηθφο ιφγνο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο απαηηνχλ ηελ αλζξψπηλε εκπινθή (ηνπ γξαθέα θαη ηνπ αλαγλψζηε ή ηνπ αθεγεηή θαη ηνπ αθξναηή). Σ απηφ αθξηβψο ην πεδίν ηεο κεξηθήο ζχκπησζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηξηψλ θφζκσλ, φπσο δηαθξίζεθαλ απφ ηνλ Πφππεξ, ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ (ησλ φλησλ, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ), ηνπ ππνθεηκεληθνχ θφζκνπ ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο (ησλ αηζζεκάησλ, ησλ απφςεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ) θαη ηνπ αληηθεηκεληθνχ θφζκνπ ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο (ησλ ελλνηψλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ 3

4 ζεσξεκάησλ) κπνξνχκε λα νξγαλψζνπκε θαη λα αλαπηχμνπκε κηα εηζαγσγή ησλ καζεκαηηθψλ, ζην ζρνιείν θαη ηδίσο ζην λεπηαγσγείν, βαζηζκέλε ζηελ αθήγεζε, ε νπνία ζα ζπκπιέθεη ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ θαη ηηο έλλνηεο ησλ καζεκαηηθψλ. Η αθήγηζη ωρ μοπθή ανθπώπινηρ ζκέψηρ Αλαιχνληαο ηελ αλζξψπηλε λφεζε ν Μπξνχλεξ ππνζηεξίδεη, φηη νη άλζξσπνη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα νξγαλψζνπλ ηε γλψζε ηνπο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή αλαπηχζζνπλ δχν ηχπνπο ζθέςεο, ηελ αθεγεκαηηθή θαη ηελ ινγηθνεπηζηεκνληθή ή παξαδεηγκαηηθή ζθέςε. Οη δχν απηνί ηχπνη ζθέςεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί ρσξίο, φκσο, λα αλάγεηαη ν έλαο ζηνλ άιινλ, αθνχ έρνπλ δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο αξρέο, δηαθνξεηηθά θξηηήξηα πιεξφηεηαο θαη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο (Bruner, 1986, ζ ). Η παξαδεηγκαηηθή ζθέςε αλαπηχζζεηαη κε θχξην κέζν ηελ ππνζεηηθν-παξαγσγηθή ινγηθή, επηδηψθνληαο ηε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ επηρεηξεκάησλ θαη απνδείμηκσλ ηζρπξηζκψλ. Είλαη επνκέλσο κηα κνξθή ζθέςεο δνκεκέλε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζην ινγηθφ επηρείξεκα, ε νπνία δνκείηαη κε άμνλα ηε ινγηθή ζπλεπαγσγή θαη φρη ηε ρξνληθή αιιεινπρία θαη απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη κηα ινγηθά ηεθκεξησκέλε γλψζε, δηαηππσκέλε κε πιεξφηεηα θαη ζπλέπεηα. Αληίζεηα, ε αθεγεκαηηθή ζθέςε, κε θχξην κέζν ηελ «ηζηνξία», επηδηψθεη λα νξγαλψζεη ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία ρξνληθά θαη ρσξηθά, εθαξκφδνληαο κηα ππνλννχκελε, αιιά ζπάληα ξεηά εθθξαζκέλε, γλψζε θαη επηδηψθνληαο πξσηίζησο, φρη ηελ επαιήζεπζε, αιιά ηελ αιεζνθάλεηα ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο. Δηεθδηθεί, επνκέλσο, φρη ηελ απφδεημε ελφο ηζρπξηζκνχ, αιιά ηελ απνδνρή ηνπ δηα ηεο πεηζνχο. Παξάιιεια, φπσο ζεκεηψλεη ν Μπξνχλεξ, ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο ζπλδπάδεη δχν φςεηο, «κηα αθνινπζία γεγνλφησλ θαη κηα ππνλννχκελε αμηνιφγεζε ησλ αθεγνχκελσλ γεγνλφησλ» (Bruner, 2007). Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο απηήο ν αθεγεηήο παξνπζηάδεη ηε δηθηά ηνπ εξκελεία ησλ γεγνλφησλ πνπ αθεγείηαη, ελζσκαηψλεη έκκεζα ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο ζηα γεγνλφηα απηά θαη πξνβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ απηψλ. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο αθήγεζεο είλαη θαηά ηνλ Μπξνχλεξ, ε ρξνληθή αιιεινπρία, ε αδηαθνξία γηα ηε δηάθξηζε πξαγκαηηθνχ θαη θαληαζηηθνχ, ε ηδηφκνξθε δηαρείξηζε ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ε δξακαηνπνίεζε γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ (Bruner, 1996). Η δφκεζε ηεο αθήγεζεο κε άμνλα κηα ρξνληθή αιιεινπρία γεγνλφησλ, ζπκβάλησλ θαη λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη αλζξψπηλα φληα σο δξάζηεο ή θεληξηθά πξφζσπα είλαη ην ζεειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο. Τα ζπζηαηηθά, φκσο, ηεο ρξνληθήο 4

5 αιιεινπρίαο κηαο αθήγεζεο απνθηνχλ λφεκα, φρη σο κεκνλσκέλα ζηνηρεία, αιιά απφ ηε ζέζε ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο αιιεινπρίαο σο ζπλφινπ, απφ ηελ πινθή δειαδή ηεο αθήγεζεο. Η δηαδηθαζία θαηαλφεζεο κηαο αθήγεζεο, επνκέλσο, πεξηιακβάλεη αθελφο ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη ηεο ζπζρέηηζεο ηνπο κε ηελ πινθή ηεο αθήγεζεο θαη αθεηέξνπ ηε δηάθξηζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο πινθήο απφ ηελ αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ ηεο αθήγεζεο. Αληίζεηα κε ηελ αθήγεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αθεγεκαηηθή ζθέςε, ε νπνία δνκείηαη κε άμνλα ηε ρξνληθή αιιεινπρία γεγνλφησλ, ζπκβάλησλ θαη θαηαζηάζεσλ, ε παξαδεηγκαηηθή ζθέςε, κνξθή ηεο νπνίαο απνηειεί ε καζεκαηηθή ζθέςε, νξγαλψλεηαη κε άμνλα ηε ινγηθή αιιεινπρία παξαδνρψλ, αιεζεηψλ θαη επηρεηξεκάησλ. Οη ρξνληθέο ζρέζεηο απαιείθνληαη πιήξσο θαη φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ηηο Σηλθιαίξ θ.α (Sinclair et al., 2009) αθφκα θαη νη καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ελέρνπλ κηα ρξνληθή εμέιημε, φπσο είλαη ε απαξίζκεζε ζηελ αξηζκεηηθή ή ε πεξηζηξνθή ζηε γεσκεηξία, κεηαηξέπνληαη ζε αληηθείκελα ή ζηαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πεξηγξάθνληαη γισζζηθά κε νπζηαζηηθά θαη αλησλπκίεο. Η καζεκαηηθή γλψζε, ζε αληίζεζε κε κηα αθεγνχκελε ηζηνξία, δνκείηαη κε άμνλα ηηο ινγηθέο θαη φρη ηηο ρξνληθέο ζρέζεηο, γη απηφ θαη θαηά κηα εθδνρή «δελ κπνξεί λα έρεη αθεγεκαηηθή κνξθή» (Solomon & O Neill, 1998, ζ. 217). Η αδηαθνξία γηα ηε δηάθξηζε πξαγκαηηθψλ θαη θαληαζηηθψλ ζπκβάλησλ θαη θαηαζηάζεσλ, ην νπνίν απνηειεί ην δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αθήγεζεο, ζπλαξηάηαη ζηελά κε ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο αιιεινπρίαο ησλ γεγνλφησλ κηαο αθήγεζεο. «Απηφ πνπ θαζνξίδεη πάλσ απ φια ηε κνξθή ή ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο είλαη πεξηζζφηεξν ε αθνινπζία ησλ πξνηάζεσλ παξά ε αιήζεηα ή ε αλαθξίβεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο πξνηάζεηο απηέο» (Bruner, ν.π., ζ. 86). Επνκέλσο, θάζε αθήγεζε θαηαζθεπάδεη κηα δηθηά ηεο εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, έλα δηθφ ηεο πεδίν αλαθνξάο, ζην νπνίν έλα γεγνλφο κπνξεί λα εληαρζεί αλεμάξηεηα αλ έρεη πξαγκαηηθά ζπκβεί ή είλαη απνιχησο θαληαζηηθφ. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, φκσο, απνηειεί - αλ θαη φρη θπξίαξρν, πάλησο νπζηαζηηθφ - ζηνηρείν θαη ηεο παξαδεηγκαηηθήο ζθέςεο, ε νπνία επίζεο θαηαζθεπάδεη θαη απνδέρεηαη θαληαζηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο ζηε βάζε ππνζέζεσλ, παξαδνρψλ θαη ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπψλ. Η δηαθνξά αθεγεκαηηθήο θαη παξαδεηγκαηηθήο ζθέςεο ζην δήηεκα απηφ έγθεηηαη ζηα κέζα, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο «αιήζεηαο» ησλ ηζρπξηζκψλ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη θαη αθνξνχλ ζηηο θαληαζηηθέο απηέο πξαγκαηηθφηεηεο. Οη καζεκαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο «αιήζεηεο» ηεθκεξηψλνληαη κε ζαθψο νξηζκέλεο ινγηθέο δηαδηθαζίεο (νξηζκνχο, επηρεηξήκαηα, ζπιινγηζκνχο), ελψ νη «αιήζεηεο» ησλ αθεγήζεσλ εμαξηψληαη θαη θαζνξίδνληαη απφ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπο θαη ηηο εξκελείεο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ. 5

6 Τξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αθήγεζεο θαη ηεο αθεγεκαηηθήο ζθέςεο είλαη ε ηδηφκνξθε δηαρείξηζε ηεο θαλνληθφηεηαο, δειαδή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ θαη ηνπ αζπλήζηζηνπ, απηνχ ην νπνίν ζεσξείηαη θαζηεξσκέλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη απηνχ ην νπνίν ζην ίδην πιαίζην ζεσξείηαη παξέθθιηζε. Μηα θαιά δνκεκέλε ηζηνξία πεξηιακβάλεη πέληε ζηνηρεία: έλαλ δξάζηε, κηα πξάμε, έλα ζηφρν, κηα ζθελή θαη έλα φξγαλν ζπλ θάπνην πξφβιεκα, ην νπνίν πξνθαιεί ή πξνθχπηεη απφ ηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηα πέληε απηά ζηνηρεία. Η θαλνληθφηεηα, φκσο, θαη ε ξήμε ηεο, ν θαλφλαο θαη ε εμαίξεζε, ην παξάδεηγκα θαη ην αληη-παξάδεηγκα, απνηειεί επίζεο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο παξαδεηγκαηηθήο ζθέςεο, ηνπ νπνίνπ βέβαηα ν ξφινο ζηελ αλάπηπμε ηεο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ ην ξφιν πνπ θαηέρεη ζηελ αθεγεκαηηθή ζθέςε. Η δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο ηεο ηζηνξίαο, ηελ νπνία πξνθαιεί έλα πξφβιεκα, θαη νη ζπλέπεηεο ηεο δηαηάξαμεο απηήο απνδίδνπλ ζηελ αθήγεζε ην ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, ηε δξακαηηθφηεηα, ε νπνία ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη ζηε βάζε ησλ απνθιίζεσλ απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη ησλ ξήμεσλ κε ην ζπλεζηζκέλν πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξφβιεκα. Η αθήγεζε ηζηνξεί παζήκαηα θαη πξάμεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο θαη ηα αθεγνχκελα γεγνλφηα ζπλαξηψληαη κε ηα αηζζήκαηα, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο επηζπκίεο, ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο κέζα απφ θαηαζηάζεηο αλαγθαηφηεηαο, νη νπνίεο επελδχνληαη κε δξακαηηθά ζηνηρεία. Η δεκηνπξγία ή ε παξνπζίαζε δξακαηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν δηαθξίλεη ηελ παξαδεηγκαηηθή απφ ηελ αθεγεκαηηθή ζθέςε. Ελψ ε πξψηε επηδηψθεη λα ηαμηλνκήζεη ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο, ε δεχηεξε επηλνεί ζθνπηκφηεηεο γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξνζψπσλ, γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Σπλνςίδνληαο, ηφζν ε παξαδεηγκαηηθή φζν θαη ε αθεγεκαηηθή ζθέςε θαηέρνπλ ζεκειηψδεηο ξφινπο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο, επηθεληξψλνληαη φκσο ζε δηαθνξεηηθέο φςεηο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. Η παξαδεηγκαηηθή ζθέςε επηθεληξψλεηαη ζηα δεδνκέλα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, επηδηψθνληαο λα εληνπίζεη θαη λα δηαηππψζεη γεληθφηεηεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο ζρέζεηο απηέο, ελψ ε αθεγεκαηηθή ζθέςε εληνπίδεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο θαζψο ηα γεγνλφηα εμειίζζνληαη ρξνληθά, ζην ππφβαζξν ησλ γεγνλφησλ απηψλ θαη ζηηο ζπλάθεηεο ηνπο κε ηηο γλψζεηο ή ηηο κλήκεο ησλ αλαγλσζηψλ, ησλ αθξναηψλ ή ησλ ζεαηψλ ηεο αθήγεζεο. Απφ ηελ νπηηθή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, ηψξα ε έκθαζε ζηελ παξαδεηγκαηηθή ζθέςε αηηηνινγείηαη γηα εθείλα ηα είδε γλψζεο, ηα νπνία νξγαλψλνληαη κε άμνλα ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ινγηθήο, φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά, αιιά φπσο επηζεκαίλεη ν 6

7 Μπξνχλεξ, ε έκθαζε απηή είλαη απνιχησο αλαπνηειεζκαηηθή φηαλ πξφθεηηαη γηα γλψζε ηνπ «ζπκβνιηθνχ θφζκνπ» (Bruner, 1991), κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ θαη ηα καζεκαηηθά. Επνκέλσο, κπνξεί λα δηαηππσζεί ν ηζρπξηζκφο, φηη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ζηε κάζεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο, ε αθεγεκαηηθή ζθέςε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο παξαδεηγκαηηθήο ζθέςεο θαη ν ξφινο ηνπο εμίζνπ ζεκαληηθφο. Σηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία, κάιηζηα, ε αθήγεζε θαη ε αλάπηπμε ηεο αθεγεκαηηθήο ζθέςεο κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξαδεηγκαηηθήο καζεκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο - ζθέςεο. Η μαθημαηική εκπαίδεςζη με άξονα ηην αθήγηζη Η αθήγεζε θαη ζηηο δχν φςεηο ηεο (σο παξαθνινχζεζε θαη θαηαλφεζε ηζηνξηψλ θαη σο θαηαζθεπή θαη παξνπζίαζε ηζηνξηψλ) κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ άμνλα ελφο πξνγξάκκαηνο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην λεπηαγσγείν παξέρνληαο ζηα παηδηά ηελ λνεηηθή νξγαλσηηθή δνκή γηα ηελ αθνκνίσζε (κε ηνπο φξνπο ηεο ζεσξίαο ηνπ Πηαδέ) καζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Σε έλα ηέηνην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ηα παηδηά ππνθηλνχληαη λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα, λα ειέγρνπλ ηηο ππνζέζεηο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. Σε έλα πεξηβάιινλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο κε άμνλα ηελ αθήγεζε ηα παηδηά κπνξεί λα είλαη νη πξσηαγσληζηέο κηαο ηζηνξίαο, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη θαη εμειίζζεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ε νπνία δνκείηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ελψ θαηά ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηα παηδηά «αλαθαιχπηνπλ» ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επηθχξσζε ή ηελ απφξξηςε ησλ ππνζέζεσλ ηνπο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζηελ εηζαγσγή ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν νθείιεη λα πιεξνί ηξεηο πξνυπνζέζεηο: (1) Να εμαζθαιίδεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εμέιημε κηαο ηζηνξίαο, ε νπνία πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ ηζηνξία απηή. Τν πξψην είλαη αλαγθαίν γηα λα ππνθηλήζεη ηε κάζεζε θαη ην δεχηεξν είλαη απαξαίηεην γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. (2) Να εηζάγεη ή λα δεκηνπξγεί ηζηνξίεο, φρη κφλν θαηαλνεηέο απφ φια ηα παηδηά, αιιά ηζηνξίεο νη νπνίεο ζα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε φια ηα παηδηά. (3) Η αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα πξνζρεδηαζκέλε πινθή, ε νπνία φκσο ζα είλαη ηαπηφρξνλα επέιηθηε θαη δεθηηθή ηξνπνπνηήζεσλ αλάινγα κε ηελ εμέιημε 7

8 ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ αθήγεζε θαη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηζηνξίαο. Η πξνζαξκνγή κηαο πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηζηνξίαο ζηα, φρη απνιχησο πξνβιέςηκα, δεδνκέλα ηεο αθήγεζεο ηεο ηζηνξίαο επηβάιιεη ην ζρεδηαζκφ ηεο ζε δηαδνρηθά ηκήκαηα, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε ηξνπνπνίεζε ηεο. Καηά ηα ζρεδηαζκφ κηαο ηζηνξίαο ελδηαθέξεη πξσηίζησο ε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ επεηζνδίσλ θαη απφ καζεκαηηθή άπνςε ην πεξηερφκελν θαη κέζνδνη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ελψ θαηά ηελ αθήγεζε ηεο νη πξάμεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο ηζηνξίαο, ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη βέβαηα νη καζεκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπο. Εηζάγνληαο ηα καζεκαηηθά σο αθήγεζε ηζηνξηψλ κε θαηαζηάζεηο θαη ήξσεο, πνπ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ππνθηλνχκε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε ηξεηο ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ, δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο κάζεζεο: (1) Σηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνξίαο, κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία εληζρχεη ηε δεκηνπξγία λνεκάησλ γηα ηνλ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απ ηελ νπηηθή πνπ εδψ ελδηαθέξεη ηε δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ λνεκάησλ αλάγλσζεο, ρεηξηζκνχ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνηρείσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. (2) Σηε δηεξεχλεζε θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηελ αθεγνχκελε ηζηνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ινγηθέο ζπλέπεηεο κηαο πξάμεο ελφο ήξσα ηεο ηζηνξίαο ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο θαη πνηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ή πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ησλ πξνζέζεσλ ελφο ήξσα ηεο ηζηνξίαο ζηηο πξάμεηο ηνπ θαη επνκέλσο ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. (3) Σηνλ αλαζηνραζκφ επεηζνδίσλ-πξνβιεκάησλ ηεο ηζηνξίαο θαη ζηελ λνεηηθή επεμεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ. O Gerrig (1993) ζεκεηψλεη φηη ε αθήγεζε ηζηνξηψλ πξνζθέξεη ζηνπο αθξναηέο, ζηνπο αλαγλψζηεο ή ζηνπο ζεαηέο ηεο δχν ελδηαθέξνπζεο, απφ καζεζηαθή άπνςε, εκπεηξίεο. Πξψηνλ, ηνπο «κεηαθέξεη» ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ παξφληα ρψξν θαη ζε έλαλ άιιν απφ ην ελεζηψηα ρξφλν κε έλαλ ηξφπν γνεηεπηηθφ, έηζη πνπ ε «κεηαθνξά» απηή λα γίλεηαη αιεζνθαλήο. Δεχηεξνλ ηνπο ππνθηλεί ηε «ζπκκεηνρή» ζηε δξάζε ηεο ηζηνξίαο, σο εάλ ε δξάζε απηή λα ήηαλ πξαγκαηηθή. Οη αθξναηέο, νη αλαγλψζηεο ή νη ζεαηέο «κεηέρνπλ» ζηελ ηζηνξία, λνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, κε ηξφπν αλάινγν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εζνπνηψλ ζε έλα ζεαηξηθφ έξγν. Ννεηηθά, κεηέρνληαο ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθά εθδειψλνληαο ηα αηζζήκαηα ηνπο θαηά ηελ εμέιημε ηεο. Οη εκπεηξίεο ηεο «κεηαθνξάο» κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία 8

9 θηλήηξσλ γηα κάζεζε θαη νη εκπεηξίεο ηεο «ζπκκεηνρήο» κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ. Σπκπεξαζκαηηθά, ππφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο φξνπο, έλα πξφγξακκα καζεκαηηθψλ κε άμνλα ηελ αθήγεζε ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κάζεζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην λεπηαγσγείν. Με ην πιενλέθηεκα, κάιηζηα, φηη ζα κεηαζέζεη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα καζεκαηηθά απφ ηελ αιγνξηζκηθή ηνπο φςε, ε νπνία ηνλίδεη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ ζηελ αλαιπηηθή ηνπο φςε ε νπνία πξνζαλαηνιίδεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ, ή αλαθέξνληαη ζε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. «Η θαηαζθεπή ηζηνξηψλ ζην κπαιφ καο (ή ε εμηζηφξεζε φπσο ζπρλά απνθαιείηαη)είλαη έλα απφ πην ζεκειηψδε κέζα θαηαζθεπήο λνεκάησλ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία δηαπνηίδεη φιεο ηηο φςεηο ηεο κάζεζεο Μέζα απφ ηελ αληαιιαγή ηζηνξηψλ νη δάζθαινη θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηηο δηθέο ηνπο θαηαλνήζεηο ελφο ζέκαηνο θαη λα ζπγθιίλνπλ ζηηο λνεηηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ. Μ απηή ηελ έλλνηα νη ηζηνξίεο θαη νη αθεγήζεηο ηνπο έρνπλ ζέζε ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Mandler 1984, ζ.. 194). Χσξίο λα εμαηξνχληαη ηα καζεκαηηθά. Ένα παπάδειγμα μαθημαηικών αθηγημάηων Αθεγήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δειαδή σο κήηξεο αλάπηπμεο θαηαζηάζεσλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ππάξρνπλ ειάρηζηα ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ζε αληίζεζε κε ηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία εθπαηδεπηηθψλ καζεκαηηθψλ ηζηνξηψλ θαη απηφ ζπληζηά κηα δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο άπνςεο πνπ εθηέζεθε πξνεγνχκελα, αθνχ ζα πξέπεη λα επηλνεζνχλ νη θαηάιιειεο ηζηνξίεο θαη απφ καζεκαηηθή θαη απφ εθπαηδεπηηθή άπνςε. Τα αθεγήκαηα ηνπ Τζηψηζνπ «Ιζηνξίεο κε 4 πξάμεηο» θαη «Επηπεδία: Αθεγήκαηα ζε δχν δηαζηάζεηο» απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηζηνξηψλ, νη νπνίεο θαηάιιεια νξγαλσκέλεο θαη ελδερνκέλσο ηξνπνπνηεκέλεο κπνξεί λα εηζάγνπλ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηηο έλλνηεο ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ην πξψην θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επίπεδσλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ην δεχηεξν. Σηελ «Επηπεδία» ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα είλαη αλζξσπνκνξθηθά θαη νη ηδηφηεηεο ησλ ραξαθηήξσλ-ζρεκάησλ γίλνληαη νξγαληθφ κέξνο ηεο πινθήο ησλ ηζηνξηψλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη 9

10 ζηνηρεία ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ λα δεκηνπξγνχλ ειηγκνχο ζηελ πινθή θαη λα θαηεπζχλνπλ απνθαζηζηηθά ηε δξακαηηθή έληαζε ησλ ηζηνξηψλ. Τα αθεγήκαηα έρνπλ ηε κνξθή ηζηνξηψλ αζηπλνκηθνχ κπζηεξίνπ, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ αλαδεηείηαη ν δηαξξήθηεο πνπ έθιεςε ηε ζπάληα ζπιινγή ησλ ηφμσλ ηνπ Γεξάζηκνπ Χνξδσηνχ (ελφο πινχζηνπ θαη εθθεληξηθνχ θχθινπ), ν ππαζηπλφκνο Τξίραο (έλα νμπγψλην ηξίγσλν κε ηεηξάγσλε ινγηθή) καδί κε ην βνεζφ ηνπ ηνλ Αγεζίιαν (έλα νξζνγψλην ηξίγσλν πνπ πξνζπαζεί θηιφηηκα λα νμχλεη ην πλεχκα θαη ηηο γσλίεο ηνπ) αλαθαιχπηνπλ ζηνλ ηφπν ηεο δηάξξεμεο απνηππψκαηα κηαο γσλίαο 75 ν. Τα παηδηά θαινχληαη ζπλερίδνληαο ηελ αλάγλσζε ηνπ αθεγήκαηνο λα απνθιείζνπλ απφ ηα βαζηθά ηεηξάπιεπξα ζρήκαηα (απιφ ηεηξάπιεπξν, ηξαπέδην, ηζνζθειέο ηξαπέδην, πιάγην παξαιιειφγξακκν, ξφκβν, νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν θαη ηεηξάγσλν) ηνπο «χπνπηνπο» εθείλνπο νη νπνίνη δε ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζην πεξίγξακκά ηνπο έζησ θαη κία γσλία 75 ν. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν θαη ην ηεηξάγσλν. Απφ θεη θαη πέξα, νη έξεπλεο, νη νπνίεο ζηελ αθήγεζε είλαη αζηπλνκηθέο, εληνπίδνληαη ζε πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ππφπησλ κέρξη ηελ απνθάιπςε (θαη ηε ζχιιεςε) ηνπ πξαγκαηηθνχ έλνρνπ. Μέρξη λα ζπκβεί απηφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεηξάπιεπξσλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ είλαη δηαξθψο παξφληα ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη έρνληαο νξγαληθή ζεκαζία γηα ηε ξνή ηεο αθήγεζεο, απνθηνχλ κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη γηα ηνλ αθξναηή ή αλαγλψζηε (Τζηψηζνο, 2008). Σην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ αθεγήκαηνο, ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ θαη λα εληάμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο, ηνπο δηθνχο ηνπο ραξαθηήξεο-γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη ηα δηθά ηνπο γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα θαη ηέηνηα αθεγήκαηα κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ ηνλ άμνλα ηεο εηζαγσγήο ησλ καζεκαηηθψλ ζην λεπηαγσγείν, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ε νπνία ππνζηεξίδεηαη ζην παξφλ θείκελν. Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ Bruner, J. S., Actual minds, possible worlds. Harvard University Press, Cambridge, MA., Bruner, J. S., The narrative construction of reality, Critical Inquiry, 18(1), 1 21, Bruner, J., Ππάξειρ νοήμαηορ, Ειιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, Bruner, J. S., Ο πολιηιζμόρ ηηρ εκπαίδεςζηρ, Ειιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, Gerrig, R., Experiencing Narrative Worlds: On the Psychological Activities of Reading, Yale University Press, New Haven,

11 Mandler, J., Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory, Erlbaum, Hillsdale, NJ., Popper K., Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Clarendon Press, Oxford, Popper K., Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Routledge and Kegan Paul, London, Sinclair N., Healy, L. and Sales C. O. R., Time for telling stories: narrative thinking with dynamic geometry, ZDM Mathematics Education, 41, 2009, Solomon, Y., & O Neill, J., Mathematics and narrative, Language and Education, 2(3), 1998, Τζηψηζνο Ν., Επιπεδία: Αθηγήμαηα ζε δύο διαζηάζειρ, Κέδξνο, Αζήλα, Τζηψηζνο Ν., Ιζηοπίερ με 4 ππάξειρ, Κέδξνο, Αζήλα, Τζηψηζνο Ν., Μποπεί ένα αθηγημαηικό βιβλίο να είναι μαθημαηικό; Πποζεγγίζειρ ηων μαθημαηικών ηος Δημοηικού ζσολείος μέζα από βιβλία με ιζηοπίερ. Σην Δ. Χαζάπεο (επηκ.), Το βιβλίο ζηη διδαζκαλία ηων μαθημαηικών, Θεζζαινλίθε: Οκάδα Έξεπλαο ηεο Μαζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο, 2008,

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Εικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του 60: Φύλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηαπξνδξφκηα γιψζζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Θ. Μεγαλοοικονόμου Αθεηεξία ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εθηίζεληαη εδψ γχξσ απφ ηε θπζηθή, πξαγκαηηθή χπαξμε, ή, αληίζεηα, ηνλ θαηαζθεπαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα