ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «τσίπουρο».. 1 Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «SULZER PUMPEN AG», σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/67 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ).. 2 Καθορισμός τρόπου επιλογής διευθυντών τριών των Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών, αρμοδιό τητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης... 3 Άρση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Δι αχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας... 4 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερεια κή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας... 5 Διορισμός ληξιάρχων στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμο Ζακύνθου... 6 Διορισμός ληξιάρχων στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμο Λευκάδας... 7 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Νικοσλαβίνου Ελένη του Ευθυμίου, κατοίκου Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη... 8 Υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της περι φερειακής ενότητας Καβάλας που εμπλέκεται στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30/077/908/2011 (1) Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «τσίπουρο». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Την διατάξεις (μέρος 6 του Παραρτήματος III και πα ράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9) του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση, την επισήμαν ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου». 2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ της παραγράφου 3 και πε ρίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του ν. 2969/ 2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ281/Α / ). 3. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 7) περί γεωγραφικών και κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της υπ αριθ /1396/2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 832/Β/ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /2377/0029/ απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1634/Β / ). 4. Τις διατάξεις περί αποστάγματος στεμφύλων στα φυλής (Κεφάλαιο Γ του άρθρου 6) της ιδίας ως άνω από φασης. 5. Σχετικό αίτημα ποτοποιού, ως και τα στοιχεία του κατατεθέντος στην Υπηρεσία φακέλου. 6. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό Οικονομικών για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

2 ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΥΡΟ) 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού. 8. Την υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2010/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι κονομικών Δημήτριο Κουσελά» (Φ.Ε.Κ. 1725/Β / ), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Αναγνωρίζουμε την γεωγραφική ένδειξη «Μουζακίου» ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλησης του αλκοο λούχου ποτού «τσίπουρο», υπό την προϋπόθεση ότι τούτο παράγεται εντός των ορίων του Δήμου Μουζακίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2. Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης «τσί πουρο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής. Άρθρο 2 1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) τα στέμφυλα προέρχονται από σταφύλια που έχουν παραχθεί αποκλειστικά στους αμπελώνες που ευρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Μουζακίου, β) η διαδικασία παραγωγής, από το στάδιο της απόστα ξης των στεμφύλων σταφυλής, έως την τελική παρασκευή, και η εμφιάλωση του ποτού, πραγματοποιούνται εξ ολο κλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκα ταστάσεις τους εντός της προαναφερομένης περιοχής, γ) κατά τη διαδικασία της απόσταξης μπορούν να προ στίθενται σπόροι ανίσου, μαράθου και ανίσου του αστε ροειδούς, οπότε στην επισήμανση του ποτού πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «με γλυκάνισο». Απουσία αυτών, μπορεί να υπάρχει, αλλά όχι υποχρεωτικά, η ένδειξη «χω ρίς γλυκάνισο», δ) η περιεκτικότητα του ποτού σε μεθανόλη δεν υπερβαί νει την τιμή των 300 γραμμαρίων ανά εκατόλιτρο άνυδρης αλκοόλης. στ) κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές του τσίπουρου, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. 2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση τσίπου ρου με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρού νται οι όροι της παρούσας. 3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Μουζακίου», λέξε ων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων που την πε ριέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου ποτού. Άρθρο 3 1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή και διάθεση στην κατανάλωση τσίπουρου με τη γεωγραφική ένδειξη «Μουζακίου» υποβάλλουν στη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους της εν λόγω γεωγρα φικής ένδειξης. Η Χημική Υπηρεσία Λάρισας μετά από εξέταση των στοιχείων χορηγεί στους ενδιαφερομένους της έγκριση χρήσης της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης. 2. Η Χημική Υπηρεσία Λάρισας είναι αρμόδια για τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και για την ανάκληση της ως άνω εγκρίσεως σε περίπτωση καταστρατήγησης εκ μέ ρους τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας. 3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της παρα γράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου 12 του εν λόγω νόμου. Άρθρο 4 Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 14 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ Aριθμ. ΙΕ/13982/2493/50166 (2) Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «SULZER PUMPEN AG», σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/67 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντι καταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του A.N. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α /1967), και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ) (ΦΕΚ 312/τ.Α /2005). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α / ), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γε νικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α ). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Α / ). 6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/ ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642 Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιο τήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 8. Την από αίτηση της εταιρείας «SULZER PUMPEN AG», για εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα βάσει του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ). 9. Την από πιστοποίηση του Εμπορικού Μη τρώου του Καντονίου της Ζυρίχης, θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο στις , από την οποία προκύ πτει ότι η Εταιρεία «SULZER PUMPEN AG» έχει συσταθεί νόμιμα στη πόλη Βίντερθουρ της Ελβετίας. 10. Tην απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παργρ. 1 του ν. 3427/2005, η οποία συνεδρίασε στις (Πρακτικό 34), για τη πιστοποίηση του ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:

3 ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΥΡΟ) Άρθρο 1 1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/67, όπως συμπληρώθη κε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ ), της εταιρείας «SULZER PUMPEN AG», που εδρεύει στην Ελβετία και ασχολείται με την ανάπτυξη, σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και την παροχή υπη ρεσιών στο τομέα των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα δε αντλιοστασίων. 2. Το Γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα ασχολείται αποκλειστικά με τη παροχή υπηρεσιών κατάρ τισης μελετών και συμβάσεων στα Κεντρικά της και στις συνδεδεμένες, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με αυτήν επιχειρήσεις, ανά τον κόσμο. Άρθρο 2 1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφα σης αυτής, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να γνωστο ποιήσει την έναρξη λειτουργίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκατάστασης του Γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β ) και στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος Τμήμα Β). Επίσης εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεω μένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τη σύμβαση παροχής των αναφερομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσης υπηρεσιών προς τα Κεντρικά και στις συν δεδεμένες, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/ 1920, με αυτήν επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. 2. Επίσης, η εταιρεία υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υπο βάλλει το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου στο Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β, όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Γραφείου της στην Ελλάδα κατά τον προ ηγούμενο χρόνο. Ειδικότερα η ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα γίνεται σύμφωνα με τα έντυπα της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Δι εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Τμήμα Β, και στα οποία η εταιρεία θα αναφέρει: αα) το ημεδαπό και αλλοδαπό προσωπικό που απασχο λήθηκε τον προηγούμενο χρόνο, τα στοιχεία κάθε υπαλ λήλου και το χρόνο απασχόλησής του. ββ) το ποσό των ετησίων δαπανών λειτουργίας του Γρα φείου της στην Ελλάδα γγ) το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων της και δδ) το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμά των από το εξωτερικό για την κάλυψη των δαπανών αυ τών, καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο αναφέρεται στα έντυπα αυτά. Άρθρο 3 1. Η Εταιρεία «SULZER PUMPEN AG» υποχρεώνεται: α) να δαπανά ετησίως το ποσό των τουλά χιστον, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην κάλυψη των κάθε είδους δαπανών λειτουργίας και μισθο δοσίας του προσωπικού του Γραφείου της, και το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Βι βλίων και Στοιχείων. β) να τιμολογεί το ποσό των ετησίων δαπανών του, πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς το κεντρικό της κατάστημα και στις συνδεδεμένες, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με αυτήν επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως προκύπτει από Βεβαίωση ανα γνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμβάζει το ποσό αυτό, και δ) να απασχολεί προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απα σχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης. 2. Για κάθε μεταβολή της εταιρείας όπως, η ιθαγένεια, η νομική μορφή, το αντικείμενό της, η σύνθεση του Δι οικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα, καθώς και η διακοπή της λειτουργίας του γραφείου της, η εταιρεία υποχρεώνεται να ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Β, εντός 50 ημερών το αργότερο από την ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά. 3. Επίσης θα ενημερώνεται εντός 15 ημερών το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Διεύ θυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι κού Τμήμα Β, και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Μετα ναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, για κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού καθώς και για κάθε αλλαγή διευθύνσεως, τηλε φώνου, fax κλπ. του γραφείου της εταιρείας. 4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της εταιρείας (cost plus), όπως προέκυψε από την εξέταση της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν 3427/2005 ορίζεται σε οκτώ και μηδέν έξι τοις εκατό (8,06 %). Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νω ρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς. Άρθρο 4 1. Παράβαση από την εταιρεία ή και το προσωπικό της, των διατάξεων του ν. 3427/2005 καθώς και των όρων της απόφασης αυτής, συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσας. 2. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης αυτής για οποιοδήποτε λόγο, η εταιρεία υποχρεώνεται να τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της με το Δημόσιο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση της απόφασης ανάκλησης. Άρθρο 5 Αθήνα, 10 Μαΐου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αριθμ. ΔΥ1δ/49014 (3) Καθορισμός τρόπου επιλογής διευθυντών τριών των Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών, αρμοδιότη τας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τις διατάξεις: 1. του άρθρου 4 του Ν.Δ. 683/1948 (ΦΕΚ 124 Α ) «περί Δι πλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών», 2. του άρθρου 6 του ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217 Α ) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις»,

4 ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΥΡΟ) 3. της αρ. Α4β/668/86 (ΦΕΚ 27 Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μετατροπή των ΜΝ Σχολών του Ν. 576/77 αρμοδιότητας του ΥΥΠ και ΚΑ», 4. του άρθρου 86 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης και άλλες διατάξεις», 5. της αρ. Α4β/οικ. 1815/85 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 216 Β ) «Κατάταξη εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΜΝ Σχολών, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», 6. της αριθμ. Υ7β/οικ.4289/2000 (ΦΕΚ 1492 Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μετατροπή των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών σε TEE Α κύκλου Β. Νοσηλευτών», 7. της με αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/Β/8 1 10) απόφασης «Μετα βίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», 8. της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α / ), αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε ως αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Διευθυντών τριών των Επαγγελματικών Σχολών Βοηθών Νοσηλευτών (εφεξής ΕΠΑΣ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπηρεσιακό Συμ βούλιο του Νοσοκομείου στο οποίο ανήκει κάθε Σχολή. 2. Ως Διευθυντές τριες των ΕΠΑΣ επιλέγονται εκπαιδευ τικοί των κλάδων 14, 17 και 18, εφαρμοζομένων των ισχυουσών διατάξεων περί επιλογής Προϊσταμένων. 3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών τριών και Υποδιευθυντών τριών των ΕΠΑΣ εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τον Α βαθμό και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της Τεχνικής Επαγγελματι κής εκπαίδευσης. 4. Στις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων για την επιλογή Διευθυντών τριών παρίσταται εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Νοσηλευτικής χωρίς δικαίωμα ψήφου. 5. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται δαπάνη για το δημόσιο. 6. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καταρ γείται κάθε άλλη όμοια σχετική. ΥΦΥΠ. ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Μαΐου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ (4) Άρση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Δια χειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ KAI ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «περί Διοίκησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέ ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με αυτές του ν. 2539/ 1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοί κησης» (ΦΕΚ 244/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής απο κέντρωσης» σε συνδυασμό με αυτές του ν.δ. 532/1970 «συ μπλήρωσης διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης». 3. Τις διατάξεις του ν. 301/1976 «περί δημοσιευόμενης ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 4. Τις διατάξεις του ν. 1622/1986 «τοπική αυτοδιοίκηση Περιφερειακή Ανάπτυξη Δημοκρατικός Προγραμματισμός» και του άρθρου 33 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/ ). 5. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοί κησης» τις διατάξεις του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/ κ.α). 6. Το π.δ. 131/1998 (ΦΕΚ Α 105/ ) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέ ματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Περιφερειών». 7. Το ν. 28/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγ χος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/ ). 8. Το άρθρο 7 του ν. 28/2000 «Διαχείριση, παρακολού θηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τ.Α/ ). 9. Το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267 Α/ ). 10. Το ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ), άρθρα 6 και 280. To v. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267Α/ ). 11. Την υπ αριθμ. 9768/ΕΥΣ/1122/ (ΦΕΚ 461Β/ ) με θέμα: Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ ΚΠΣ 280/ (ΦΕΚ 1501/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/ Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και διαχείρισης των αντιστοίχων πόρων». 13. Την υπ αριθμ Γ Π/ , απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση και ανάθεση αποκλειστικών καθηκό ντων Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας». 14. Την υπ αριθ. 3022/ (ΦΕΚ 497/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γε νικού Γραμματέα» προς τον Προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας 15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την ανάκληση της υπ αριθμ. 3022/ (ΦΕΚ 497/ Β / ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας, η οποία αφορούσε στην παροχή εξου σιοδότησης προς την Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχει ριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας να υπογράφει «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Ε.Γ.Γ.Π.Θ.) τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Την Αλληλογραφία με τους Δικαιούχους του ΕΣΠΑ, στα πλαίσια των αποφάσεων των Επιτροπών Παρακο λούθησης. 2. Τις αποφάσεις για την μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτε ρικό των υπαλλήλων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. 3. Την υπογραφή των συγκεντρωτικών καταστάσεων των δικαιολογητικών δαπανών προς την Υπηρεσία Δημοσιονο μικού Ελέγχου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. 4. Τις Αποφάσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας του προ σωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας. 5. Την χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών του προσω πικού της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Λάρισα, 9 Μαΐου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

5 ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΥΡΟ) Αριθμ (5) Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α / «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 6. Την αριθμ. 684/ (ΦΕΚ 88/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε δονίας Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής. 7. Το αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Περι φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για μετακίνηση των υπη ρετούντων σ αυτήν υπαλλήλων της εκτός έδρας. 8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,000 και θα βαρύνει τον κωδικό: Κ.Α.Ε όλων των φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, καθώς και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά οι ημέρες εκτός έδρας θα περιοριστούν μέχρι το ύψος των εγκεκρι μένων πιστώσεων, αποφασίζουμε: Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το έτος 2011 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή λων των υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής: α/α 1 ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ) ΑΡΧΙΚΤΟ ΝΩΝ ) ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ) ΑΓΡΟΝΟ ΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ) ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟ ΝΙΑΣ) ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟ ΓΙΑΣ) ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ (ΠΡΟΣΩ ΠΟΠΑΓΗΣ) ΧΝΙΚΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 2 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙ ΚΗΣ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑ ΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟ ΝΙΑΣ) ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑ ΤΡΙΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΡΟΝΟ ΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ) ΠΟΛΙΤΙ ΚΩΝ ) ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟ ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 30 ΧΝΙΚΩΝ ΣΡΜΑΓΧΥΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ (ΠΡΟΣΩ ΠΟΠΑΓΗΣ) ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟ ΦΙΑΣ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ) Ι.Δ.Α.Χ. Ι.Δ.Α.Χ 30 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ι.Δ.Α.Χ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΡΜΑΓΧΥΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ 3 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ Π. E. ΚΙΛ ΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6 ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΥΡΟ) α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΤΜΗΜΑ ΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ Π.E. ΚΙΛΚΙΣ α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΗΣ ΜΕΡΙ ΜΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗ ΧΑΝΙΚΩΝ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙΚΩΝ) ΗΜΕΡΕΣ ΧΝΙΚΩΝ 30 ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 Δ/ΝΣΗ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟ ΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΓΗΣ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΝΟΙΑΣ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑ ΓΗΣ) ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ) ΗΜΕΡΕΣ 30 α. Το όριο των επιτρεπομένων ημερών εκτός έδρας για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι πέντε (5) ημέ ρες το μήνα. β. Ειδικότερα επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών με ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) ημέ ρες το μήνα μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα ημερών () ετησίως, 1) για όλους τους κλάδους των τεχνικών, των κτηνιάτρων και των γεωτεχνικών υπαλλήλων της Δι εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, λόγω της φύσεως του αντικειμένου (υλοποίηση προγραμμάτων και πραγματοποίηση ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και 2) για τους εξής κλάδους του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: α) Βοηθών Εργαστηρίου, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και ΥΕ Εργατών, λόγω της απαραίτητης παρουσίας τους στην εφαρμογή των πάσης φύσεως προγραμμάτων και β) Σπερματεγχυτών, των οποίων οι μεταβάσεις δεν προγραμματίζονται. γ. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητά τους τα ανωτέρω, κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων υπαλλήλων κατά μήνα και κατ έτος. 7 8 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΕΙ ΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕ ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ι.Δ.Α.Χ Ι.Δ.Α.Χ ΓΕΩΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) ΧΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑ ΓΗΣ) ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κιλκίς, 5 Μαΐου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (6) Διορισμός ληξιάρχων στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμο Ζακύνθου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: i. των άρθρων 1 και 2 2 και 4γ και 8 του Ν.344/76 (ΦΕΚ143Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 15, 16 και 17 του Ν.2307/95 «Προσαρμογή νομοθεσί ας αρμοδιότητος Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 30

7 ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΥΡΟ) ii. του άρθρου 2801 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». iii. Της υπ αριθμ. Φ /574/10 Αποφάσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1984Β ) «Υποδιαίρεση Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν.3852/10». 2. Την υπ αριθμ. 65/Φ /57510/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης «Περί των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. με τον Ν.3852/10». 3. Το υπ αριθμ. 911/ έγγραφο του Δήμου Ζακύνθου με το οποίο προτάθηκαν Ληξίαρχοι για τον Δήμο Ζακύν θου, αποφασίζουμε: Διορίζουμε ληξιάρχους στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμο Ζακύνθου τους κάτωθι: 1. Γράμψα Πηγή του Δημητρίου, κλάδου 38 Χειριστών Η/Υ, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Ζακυν θίων. 2. Πυλαρινού Ζαχαρούλα του Ιωάννη, κλάδου 1 Δι οικητικών Γραμματέων, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Αλυκών. 3. Τσιόλη Σπυρίδωνα του Χαριλάου, κλάδου 1 Διοι κητικού, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχυχή Περιφέρεια Αρ καδίων. 4. Δρόσσου Αικατερίνη του Αντωνίου, κλάδου 1 Δι οικητικών Γραμματέων, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Αρτεμισίων. 5. Φραγκογιάννη Ιωάννα του Διονυσίου, κλάδου 1 Δι οικητικών Γραμματέων, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Ελατιών. 6. Μπόντα Ανδρομάχη του Μιχαήλ, κλάδου 1 Διοι κητικών Γραμματέων, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Λαγανά. Από τις διατάξεις της παρούσης Αποφάσεως προκα λείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Ζακύνθου οικονομικών ετών 2011 και εξής, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν.344/76, όπως εδάφια αυτής αντικα ταστάθηκαν με το άρθρο 9 17 του Ν.2307/95, καθώς και του άρθρου 49 του Ν.3584/07. Κέρκυρα, 17 Μαρτίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (7) Διορισμός ληξιάρχων στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμο Λευκάδας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: i. των άρθρων 1 και 2 2 και4γ και 8 του Ν.344/76 (ΦΕΚ 143Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 15, 16 και 17 του Ν.2307/95 «Προσαρμογή νομο θεσίας αρμοδιότητος Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». ii. του άρθρου 2801 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». iii. Της υπ αριθμ. Φ /574/10 Αποφάσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1984Β ) «Υποδιαίρεση Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν.3852/10». 2. Την υπ αριθμ. 65/Φ /57510/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης «Περί των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. με τον Ν.3852/10». 3. Το υπ αριθμ. 25/ έγγραφο του Δήμου Λευ κάδας με το οποίο προτάθηκαν Ληξίαρχοι για τον Δήμο Λευκάδας, αποφασίζουμε: Διορίζουμε ληξιάρχους στις Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμο Λευκάδας τους κάτωθι: 1. Χαλκιοπούλου Αιμιλία του Ευσταθίου, κλάδου 38 Χειριστών Η/Υ, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Λευκάδας. 2. Πολίτη Άγγελο του Γεωργίου, κλάδου 1 Διοικητικού, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Απολλώνιων. 3. Κακωνά Φωτεινή του Χαριλάου, κλάδου 1 Διοικη τικού, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Ελλο μένου. 4. Γλένη Αγγελική του Παναγιώτη, κλάδου 38 Χει ριστών Η/Υ, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Σφακιωτών. 5. Ζαβιτσάνου Μαρία του Δημητρίου, κλάδου 1 Διοι κητικού, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Κα ρυάς. 6. Τριλίβα Γεώργιο του Γερασίμου, κλάδου Διοικητι κού, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Καστού. 7. Φερεντίνου Βασιλική του Διονυσίου, κλάδου Διοι κητικού, ως Ληξίαρχος στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Κα λάμου. Από τις διατάξεις της παρούσης Αποφάσεως προκα λείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικών ετών 2011 και εξής, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν.344/76, όπως εδάφια αυτής αντικα ταστάθηκαν με το άρθρο 9 17 του Ν.2307/95, καθώς και του άρθρου 49 του Ν.3584/07. Κέρκυρα, 17 Μαρτίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (8) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει τουργού στη Νικοσλαβίνου Ελένη του Ευθυμίου, κατοί κου Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Με την υπ αριθμ. 1743/ απόφαση Αντιπεριφε ρειάρχη Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247) του άρ θρου 1 παρ. 4 του του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και την 61/ απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Φ.Ε.Κ. 18/τ.Β / ) και του άρθρου 186 παρ. Ζ περ. ΙΙ αριθ. 17 του Ν.3852/2010 (Α 87) χορηγείται στη Νικοσλαβίνου Ελένη του Ευθυμίου, κατοίκου Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για

8 ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΥΡΟ) να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΥ Αριθμ. 04/5321 (9) Υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της περιφερει ακής ενότητας Καβάλας που εμπλέκεται στο πρόγραμ μα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους Ο ΑΝΤΙΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3833/2010(ΦΕΚ 40/ Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2732/1999(ΦΕΚ 154/ Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν.2738/ 1999(ΦΕΚ180/Α/ ). 4. Το αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για υπερωριακή αμοιβή στους υπαλλήλους των Ν. Α. που ασχολούνται με το πρό γραμμα δακοκτονίας. 5. Την αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά την διάρκεια της δακικής περιόδου από έως κάθε χρόνου. 6. Την απόφαση οικ.39/ του Περιφερειάρχη Α.Μ. Θράκης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπε ριφερειάρχες (ΦΕΚ 122/ τεύχος Β). 7. Την υπ αριθμ. 04/5156/ απόφαση του αντιπε ριφερειάρχη Καβάλας περί ανάθεσης καθηκόντων Δ/ντή, επόπτη, λογιστή και γραμματέα δακοκτονίας έτους Τις ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση του προ σωπικού που εμπλέκεται με το πρόγραμμα δακοκτονίας 2011, αποφασίζει: Καθορίζει τον αριθμό ωρών ως εξής: 1.α) Δ/ντής δακοκτονίας, ώρες μέχρι 250 (138 απογευμ. και 112 Κυριακές και εξαιρ). β) Επόπτης δακοκτονίας, ώρες μέχρι 400 (240 απογευμ. 1 Κυριακές και εξαιρ.) γ) Λογιστής, ώρες μέχρι 300 (178 απογευματινές και 122 Κυριακές και εξαιρέσιμες). δ) Γραμματέας, ώρες μέχρι 120(50 απογευματινές και 70 Κυριακές και εξαιρ.) Στους ανωτέρω υπαλλήλους παρέχεται υπερωριακή με αμοιβή εργασία εντός του χρονικού διαστήματος ενός μηνός προ της δημοσιεύσεως του Φ.Ε.Κ και μέχρι Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από τις σχετικές πιστώσεις της Περιφέρειας Α.Μ. Θράκης για το Πρόγραμμα δακοκτονίας 2011 και το ύψος της δαπάνης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 9000,00 Ευρώ (φορέας 295 και ΚΑΕ ). Καβάλα, 13 Απριλίου 2011 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2569 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα