ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων τριών (1603) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ. (Ν. ΙΜ.Τ.Σ.). ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη σης» (Φ.Ε.Κ. 28/ /τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. β) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα φείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/ /τ. Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως. γ) Του ν. 3260/20 (Φ.Ε.Κ.151/6.8.20/τ. Α ) «Ρυθμί σεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημό σιας διοίκησης» δ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Ν. Π.Δ.Δ.». ε) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. στ) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/ /τ. Α ). ζ) Του π.δ. 50/2 «Καθορισμός των προσόντων δι ορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/5.3.2/τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/20 44/2005, 116/2006 και 146/ η) Του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστού ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλ λες διατάξεις». θ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ σωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/ τ. Α ),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ.3 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/ /τ.Α ). ι) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοι πές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/ /τ.Α ). ια) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ24/ /τ.Α ). ιβ) Των Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών απο φάσεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπη ρεσιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέσεις αυτές. 2. Τις υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./8/366/7383/ και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/148/13498 π.ε./ και τις υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.18438/ , Υ10β/Γ.Π /16.1.2, Υ10β/ Γ.Π.32056/7.4.2 (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Υ10β/Γ.Π.34/ (Α.Ν. Θ. Θεαγέ νειο, Γ.Ν. Θ. «Αγ. Παύλος», Υ10β/Γ.Π / (Α.Ν. Θ. «Θεαγένειο»), Υ10β/Γ.Π.9568/ , Υ10β/Γ.Π / (Α.Ο.Ν. Αθηνών «Ο Αγ. Σάββας»), Υ10β/ Γ.Π.35963/ , Υ10β/Γ.Π.96778/ , Υ10β/ Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/ Γ.Π.7556/ , Υ10β/Γ.Π.31211/ , Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π.60757/ (Γ.Ν. Α. «Αλεξάνδρα»), Υ10β/ Γ.Π / (Γ.Ν. Αγρινίου), Υ10β/Γ.Π.26184/ (Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας), Υ10β/Γ.Π.89654/ (Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»), Υ10β/Γ.Π.81460/ , Υ10β/Γ.Π / (Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Γ.Ν. Ηρα κλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο» Γ.Ν. Αγ.Νικολάου), Υ10β/ Γ.Π /07/20.2.2, Υ10β/Γ.Π.24639/11.4.2, Υ10β/Γ.Π /07/3.4.2 (Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο», Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο» Κ.Υ. Καστελλί ου) Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π.10795/26.3.2, Υ10β/Γ.Π.20373/11.4.2, Υ10β/Γ.Π /06/ (Γ.Ν. Κ.Υ.Ιεράπετρας), Υ10β/Γ.Π.46390/ (Γ.Ν. Κ.Υ.Κυπαρισσίας), Υ10β/Γ.Π.13732/ (Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»), Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Λαμίας), Υ10β/Γ.Π.449/ (Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπού λειο»), Υ10β/Γ.Π.33838/ (Γ.Ν. Ξάνθης, Γ.Ν. Ξάν θης Κέντρο Ψυχικής Υγείας), Υ10β/Γ.Π /6.2.2 (Γ.Ν. Πύργου «Ανδρ.Παπανδρέου», Γ.Ν. Λευκάδας), Υ10β/Γ.Π.13327/7.4.2 (Γ.Ν. Λευκάδας, Γ.Ν. Λευκά δας Κ.Υ. Βασιλικής) Υ10β/Γ.Π.88430/ , Υ10β/ Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/ Γ.Π.69798/ , Υ10β/Γ.Π.45298/ (Γ.Ν. Πύρ γου «Ανδρ. Παπανδρέου», Γ.Ν. Πύργου Κ.Υ. Γαστούνης),

2 8234 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Υ10β/Γ.Π.77507/ (Γ.Ν. Χαλκίδας Κ.Υ. Ψαχνών), Υ10β/Γ.Π.67900/ (Γ.Ν. Μαιευτήριο «Ελενα Βενιζέ λου», Υ10β/Γ.Π / (Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Γ.Ν. Αγ. Νικολάου), Υ10β/Γ.Π.92908/ (Γ.Ν. Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»), Υ10β/Γ.Π.76243/ , Υ10β/Γ.Π.25811/ (Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό», Γ.Ν. Αθηνών «Η Ελπίς»), Υ10β/ Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π.39086/ , Υ10β/60262/ , Υ10β/Γ.Π.6236/7.4.2 (Γ.Ν. Αμφισσας), Υ10β/ Γ.Π.25026/ (Γ.Ν. Αρτας Κ.Υ. Ανω Καλεντίνης), Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π.59316/ Υ10β/ Γ.Π / (Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»), Υ10β/156907/ (Γ.Ν. Θεσ/κης «Γ.Παπανικολάου», Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης), Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Θεσ/κης «Ιπποκράτειο», Γ.Ν. Καβάλας), Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»), Υ10β/142130/ (Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο Τρι ανταφύλλειο)», Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», Υ10β/155466/ (Γ.Ν. Παί δων Αθηνών «Παν. και Αγλ. Κυριακού), Υ10β/Γ.Π.83962/ , Υ10β/Γ.Π.1361/ , Υ10β/Γ.Π.61416/ , Υ10β/Γ.Π.78267/ (Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρ.Παπανδρέου»), Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρ. Παπανδρέ ου»), Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρ. Παπανδρέου Κ.Υ. Αρχαγγέλου»), Υ10β/Γ.Π /6.2.2, Υ10β/ Γ.Π.36701/ (Γ.Ν. Μαιευτήριο «Ελενα Βενιζέλου»), Υ10β/Γ.Π.51931/ (Γ.Παναρκαδικό Νοσοκ. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια», Γ.Ν. Καλαμάτας), Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π.27691/ , Υ10β/Γ.Π.74687/ , Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π.46085/ , Υ10β/Γ.Π.25284/11.4.2, Υ10β/ Γ.Π / (Γ.Ν. Βέροιας, Γ.Ν. Βέροιας Κ.Υ.Αλεξάνδρειας), Υ10β/Γ.Π.1334/ (Γ.Ν. Βέροιας Κ.Υ.Αλεξάνδρειας), Y10β/Γ.Π /07/ Γ.Ν. Διδυμοτείχου), Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Διδυμοτείχου, Γ.Ν. Κο μοτηνής «Σισμανόγλειο»), Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Καλαμάτας), Υ10β/Γ.Π.81887/ (Γ.Ν. Κεφαλληνίας), Υ10β/ Γ.Π / (Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»), Υ10β/56252/ (Γ.Ν. Ναυπλίου), Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Ναυπλίου, Γ.Ν. Ναυπλίου Κ.Υ. Κρανιδίου, Γ.Ν. Κ.Υ. Κρεστένων), Υ10β/Γ.Π.99327/ (Γ.Ν. Ρεθύμνου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3/344/16534/ (ΝΙΜΤΣ), Υ10β/Γ.Π /6.2.2 (Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος), Υ10β/ Γ.Π /6.2.2 (Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος), Υ10β/Γ.Π.14948/ (Π.Γ.Ν. Πατρών), Υ10β/ Γ.Π /07/6.2.2, Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/153154/07/6.2.2 (Π.Γ.Ν. Ηρακλείου), Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π.40119/ (Γ.Ν. Λιβαδειάς, Γ.Ν. Χαλκίδας), Y10β/Γ.Π /20.2.2, Υ10β/Γ.Π / (Π.Γ.Ν. Ηρακλείου), Υ10β/Γ.Π.74467/ (Π.Γ.Ν. Αλεξ/λης), Υ10β/Γ.Π.97310/ , Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π /6.2.2, Υ10β/Γ.Π.89654/ (Γ.Ν. Λαμίας, Γ.Ν. Λαμίας Κ.Υ.Στυλίδας)), Υ10β/Γ.Π /6.2.2, Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Λαμίας), Υ10β/ Γ.Π.25026/ , Υ10β/Γ.Π.89537/ , Υ10β/Γ.Π / , Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»), Υ10β/Γ.Π.40/ (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»), Υ10β/Γ.Π.19399/ , Υ10β/Γ.Π /6.2.2 (Γ.Ν. Α. «Ο Ευαγγελισμός»), Υ10β/Γ.Π.10356/ (Γ.Ν. Α. «Ιπποκράτειο Κ.Υ.Βύρωνα, Γ.Ν. Α. «Λαϊκό») Υ10β/Γ.Π /07/6.2.2 (Γ.Ν. Α. «Λαϊκό»), Υ10β/Γ.Π /07/ (Γ.Ν. Κ.Υ. Κυθήρων, Γ.Ν. Μυτιλή νης), Υ10β/Γ.Π / (Γ.Ν. Μυτιλήνης) Υ10β/Γ.Π.49509/22.4.2, Υ10β/Γ.Π /07/ (Γ.Ν. Εδεσσας), Υ10β/Γ.Π.24662/ (Γ.Ν. Αμαλιάδας), Υ10β/Γ.Π /06/ , Υ10β/Γ.Π.107/ , Υ10β/Γ.Π.18744/ , Υ10β/Γ.Π.84953/ , Υ10β/Γ.Π.92099/ , Υ10β/Γ.Π.5334/17.3.2, Υ10β/Γ.Π /07/11.4.2, Υ10β/ Γ.Π.28600/ (Γ.Ν. Καβάλας, Γ.Ν. Καβάλας Κ.Υ.Ελευθερούπολης, Γ.Ν. Καβάλας Κ.Υ. Χρυσούπολης), Υ10β/ Γ.Π /06/ (Γ.Ν. Κ.Υ. Σητείας), και Υ10β/Γ.Π.67496/ (Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ.και της υπ αριθμ 33/2006 Π.Υ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε η πλή ρωση των θέσεων. 3. Τα έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων. 4. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/ /τ.Β ) για τις διαδικα σίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημόσιου τομέα. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ / (Φ.Ε.Κ. 989/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β / ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προβλε πόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων. 6. Τις υπ αριθμ. 2022/ ΦΕΚ.812/2006, / ΦΕΚ.2255/Β/07 απόφαση ανάκλησης της υπ αρίθμ.241/ ΦΕΚ.1578/Β/07, / ΦΕΚ.2298/07 τ.β και / ΦΕΚ 2355/ (Υπουργείο Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης), / Φ.Ε.Κ. 170/2 τ. Β (Α.Ο.Ν. Α. «Ο Αγ. Σάββας»), / ΦΕΚ.1968/07 τ. Β (Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας), / ΦΕΚ.2002/07 τ.β (Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»), 10977/167/3.3.2 ΦΕΚ. 428/ τ.β (Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»), / ΦΕΚ.939/ (Γ.Ν. Θεσ/κης «Γ. Παπανικολάου»), / ΦΕΚ.2125/07 τ.β (Γ.Ν. Θεσ/κης «Ιπποκράτειο»), / ΦΕΚ.2241/.2007 τ.β (Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο Τριανταφύλλειο»), / ΦΕΚ.2030/07 τ.β (ΝΙΜΤΣ), 5424/72/8.2.2 ΦΕΚ.221/08 τ.β (Γ.Ν. Χανίων «Αγ.Γεώργιος»), 16090/244/ ΦΕΚ577/3.4.2 (Γ.Ν. Α. «Ο Ευαγγελισμός»), 15824/239/ ΦΕΚ610/9.4.2 τ.β, 12906/200/4.3.2 ΦΕΚ 450/08 τ.β (Π.Γ.Ν. Ηρα κλείου), 4313/62/7.2.2 ΦΕΚ.264/ (Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ.Ανδρέας») και 15824/239/ ΦΕΚ610/9.4.2 τ.β (Π.Γ.Ν. Ηρακλείου) αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τις οποίες καθο ρίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998 άτομα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. 7. Τον Κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/ ). 8. Τα υπ αριθμ. 2/48982/0020/ και 2/19449/0020/ Ορθή Επανάληψη) έγγραφα με τα οποία γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

3 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για την διεξαγωγή της σχετι κής διαδικασίας και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον φορέα Α.Σ.Ε.Π. και ΚΑΕ 5115 και θα επιβαρύνει τελικώς τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΙΛΙΩΝ EΞΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (1603) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ. (Ν. Ι.Μ.Τ.Σ.). Α Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν σαράντα τέσσερις (144) θέσεις. Β Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), οκτακόσιες ογδόντα επτά (887) θέσεις. Γ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πεντακόσιες εβδομήντα δύο (572) θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» το συμπληρωματικό «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 021» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Kεφάλαιο Γ και στα Παραρτήματα Δ, Ε και ΣΤ της παρούσας. Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, (παρ.6 άρθρου 14 ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/20 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στα Παραρτήματα Δ και Ε της παρούσας προκήρυξης. Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006) εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στα Παραρτήματα Δ και ΣΤ της παρούσας προκήρυξης. Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε στις περιφέ ρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσα λονίκης,. θα καλυφθεί από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπη ρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στο Παράρτημα Δ της παρούσας προκήρυξης (ν. 2190/1994, άρθρο 14 παρ. 6, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/20). Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. στις περιφέ ρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσα λονίκης, θα καλυφθεί από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, που απέ κτησαν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές, επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητι κά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ και στο Παράρτημα Δ της παρούσας (ν. 2790/2000, άρθρο 9 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/20). Οι θέσεις κατανέμονται για κάθε κατηγορία ανά φορέα, κλάδο και ειδικότητα και με τους κωδικούς τους λεπτομερώς αναφερομένους στο Κεφάλαιο Α της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΙΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. α) Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. β) έως και το έτος 1992 οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων και ΔΕ Νοσηλευτικής, που είναι απόφοιτοι νοσηλευτικής σχολής. 3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού. 5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

4 8236 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων και ΔΕ Νοσηλευτικής εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχο λών και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κα τώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16 ο έτος της ηλικίας χωρίς την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες). 6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, βλ. Παράρτημα Γ ). Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ. ΚΩΔ. 99: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώ σουν με τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟ ΝΤΑ, ότι δεν έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Σημείωση : Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α και β βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρω σης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανι κές θέσεις. ΚΩΔ. 90: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων γονέων με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90 στη θέση του εντύπου της αίτη σης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΩΔ. 98: Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη <<Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε>> Θεσσαλονίκης προκειμένου να τύχουν προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθ μολογίας που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής θέσεων, πρέπει απαραι τήτως να δηλώσουν τον κωδικό 98 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους ορι ζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, μαζί με τους κωδικούς τους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοι κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημε δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών Υγείας*

5 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Μαιευτικής * Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής * Πτυχίο ή δίπλωμα Ραδιολογίας & Ακτινολογίας* * Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυ χίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) Α) ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευ τικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοση λευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ 650 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ , 625, Β) ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Ιατρικών Εργαστηρίων ή Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων ή Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας ή Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ή Χειριστών Ιατρικών Συσκευών ή Βοηθών Ιατρικών Συσκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας , 626, 627 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1) Για την κάλυψη των θέσεων των κλάδων ή ειδικοτήτων ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας γίνονται επίσης δεκτοί: α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης,στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το (Σ.Α.Ε.Ι.) Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α ) όπως ισχύει κάθε φορά, β) Κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την Διεύθυνση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ. Στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της αίτησης συμπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στον κατά περίπτωση αποδεκτό τίτλο σπουδών και αν απαιτείται ως πρόσθετο προσόν άδεια άσκησης επαγγέλματος τον κωδικό της αντίστοιχης άδειας.

6 8238 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., απαιτείται η γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (βλ. Κεφάλαιο Γ και Παράρτημα Δ ). Για τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με κωδικούς αριθμούς όπως αναφέρονται παρακάτω. Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα κατανομής Θέσεων. Για την απόδειξη των πρόσθετων προσόντων βλέπε Κεφάλαιο Γ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Για τις θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα. Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από τους υποψήφιους που έχουν τα πλήρη απαιτούμενα προσόντα και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α επικουρίας». Στις θέσεις για τις οποίες ισχύει επικουρία αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα που αντιστοιχούν στην επικουρία αυτή. IV. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα νομαρχία, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους) τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους) και ο συνολικός αριθμός των θέσεων μαζί με τις θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων, τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και παλιννοστούντων ομογενών του ν. 2790/2000, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, τρίτεκνους, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες ποντίους ομογενείς και παλιννοστούντες ομογενείς του ν. 2790/2000, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον τις έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και εντοπιοτήτων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης θα γίνει μηχανογραφικά 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000. Στις στήλες (2), (4), (6), (8) και (10) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμ βάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες (3), (5), (7), (9) και (11) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

7 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕ KAI ΤΕ ΠΟΛΥΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕ KAI ΤΕ ΤΡΙΤΕ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟ ΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟ ΓΕΝΩΝ ν ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ο.Ν. Α. Ο ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Α. ΛΑΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 105 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 106 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 107 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Α. ΠΟΛΥΚΛΙ ΝΙΚΗ Γ.Ν. Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Γ.Ν. Δ.Α. Η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Ν. Α.& Δ.Ν. Α. Α.ΣΥΓΓΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 170 ΑΘΗΝΩΝ 170 ΑΘΗΝΩΝ 170 ΑΘΗΝΩΝ 170 ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑ ΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡ.ΠΑ ΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗ ΣΟΥ (ν. Ρόδος) 170,,,,,,,,,,,,,,, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

8 8240 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕ KAI ΤΕ ΠΟΛΥΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕ KAI ΤΕ ΤΡΙΤΕ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟ ΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟ ΓΕΝΩΝ ν ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 117 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ ΧΟΥ 118 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΥΘΗΡΩΝ 119 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΩ 120 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ 121 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 170 ΕΠΑΡΧΕΙΟ Β.ΕΒΡΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΥ ΘΗΡΩΝ (ν. Κύθηρα) ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ (ν. Κως) ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗ ΜΝΟΥ (ν. Λήμνος) ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 126 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 127 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 128 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ν. Θ. ΘΕΑΓΕ ΝΕΙΟ Γ.Ν. Θ. ΑΓ. ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ Ν. ΑΦΡ.& ΔΕΡ.ΝΟ ΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ Ν. ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 170 ΘΕΣ/ΚΗΣ 170 ΘΕΣ/ΚΗΣ 170 ΘΕΣ/ΚΗΣ 170 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) 130 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ,,,,,,,,,,,,,,, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) * *

9 ΦΕΚ 302 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕ KAI ΤΕ ΠΟΛΥΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕ KAI ΤΕ ΤΡΙΤΕ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΠΟ ΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝ/ΝΤΩΝ ΟΜΟ ΓΕΝΩΝ ν ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 133 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 134 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) ΚΙΛΚΙΣ (δ. Γουμένισ σας) ΚΙΛΚΙΣ (δ. Κιλκίς) 135 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ.ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ.ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 140 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 141 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 170 ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) 170 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) 170,,,,,,,,,,,,,,, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 3K/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακο σίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 17 Ιουλίου 009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64767 /Γ7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχω ση των νέων βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή /νση Πειραιά & Αιγαίου Α. Π. Π0/ 519 / 311.31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 12-02-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή /νση Πειραιά & Αιγαίου Α. Π. Π0/ 519 / 311.31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 12-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή /νση Πειραιά & Αιγαίου Α. Π. Π0/ 59 / 3.3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 2-02-205 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 9/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βασ.Σοφίας 114 Τμήμα Προσωπικού Τηλ. 213 20 88 117 ΑΘΗΝΑ 14/12/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 25676 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα