Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ"

Transcript

1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ ζηε δηαηξνθή, Σπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο, Τξόθηκα εηδηθήο δηαηξνθήο, Μεζνγεηαθή δηαηξνθή, Βηνινγηθά ηξόθηκα ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γηδαθηνξηθό ζηε Υεκεία/Φπζηθνρεκεία Σξνθίκσλ ( ) Cranfield University, Silsoe, Bedford MK45 4DT, UK. Τίηινο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: «Δπίδξαζε ζπλδηαιπκέλσλ νπζηώλ επί ηεο δεκηνπξγίαο πεθηώκαηνο ησλ πνιπζαθραξηηώλ» Πηπρίν Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ( ) Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σρνιή Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ, Τκήκα Γεσπνλίαο, Τνκέαο Γεσξγηθώλ Βηνκεραληώλ, Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ (βαζκόο πηπρίνπ 7,83/10) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο (Ηνύιηνο 2003-ζήκεξα) Τκήκα Υγηεηλήο ηεο Γηαηξνθήο & Βηνρεκείαο, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηηδα Τπνπξγείν Γεσξγίαο (Γεθέκβξηνο 2002-Ηνύληνο 2003) Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ & Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Πεηξαηά, Πνηνηηθόο έιεγρνο ζε: θξαζηά, πξντόληα ηνκάηαο,θξέζθα θαη κεηαπνηεκέλα θξνύηα Α.Σ.Δ.Η. Αζελώλ (Οθηώβξηνο 2002-Φεβξνπάξηνο 2003) Σρνιή Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ, Τκήκα Οηλνινγίαο θαη Τερλνινγίαο Πνηώλ, Δξγαζηεξηαθή Σπλεξγάηεο ζηελ Δπεμεξγαζία Τξνθίκσλ Nottingham University, Μ. Βξεηαλίαο (Ηνύιηνο 2001-Σεπηέκβξηνο 2002) School of Biosciences, Division of Food Sciences, Δξεπλήηξηα: ρξήζε δηαθνξηθήο ζεξκηδνκεηξίαο, δηάζιαζεο αθηίλσλ ρ θαη FT-IR θαζκαηνθσηνκεηξίαο γηα ηνλ έιεγρν: Τεο πιαζηηθνπνηεηηθήο δξάζεο ηνπ ππεξθξίζηκνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε παιώδε πνιπκεξή, Τεο έγρπζεο αξσκαηηθώλ νπζηώλ θαη βηηακηλώλ ζε βηνπνιπκεξή θαη Τεο δεκηνπξγία αξσκαηηθώλ νπζηώλ ππό ππεξθξίζηκεο ζπλζήθεο Cranfield University, Μ. Βξεηαλίαο ( ) Δπίβιεςε θαη θαζνδήγεζε 4 πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμάκελσλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ (πξόγξακκα ERASMUS). Σπλεξγαζία κε ηε γαιαθηνβηνκεραλία St.Ivel-Unigate γηα ηελ παξαζθεπή κνπο ζνθνιάηαο ρακειήο ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο ρξεζηκνπνηώληαο θαηλνθαλείο ππνθαηαζηάηεο ιίπνπο Αζελατθή Επζνπνηία, Αζήλα (Ηνύιηνο-Αύγνπζηνο 1996) Σηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο παξαθνινύζεζα θαη έιεγμα ηελ αιθννιηθή δύκσζε ζηελ παξαγσγή θαη πξαγκαηνπνηήζα αλαιύζεηο ζην xεκείν ζρεηηθέο κε ην πξντόλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο θαη κε ηνλ έιεγρν ηεο καγηάο

2 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Γηεηέο Μ.Π.. Γεκόζηαο Τγείαο Βνξείνπ Διιάδαο ηεο Δ..Γ.Τ (9-12 Ννεκβξίνπ 2011) Γηεηέο Μ.Π.. Γεκόζηαο Τγείαο Ννηίνπ Διιάδαο ηεο Δ..Γ.Τ (14-17 Γεθεκβξίνπ 2011) Γηεηέο Μ.Π.. Γεκόζηαο Τγείαο Βνξείνπ Διιάδαο ηεο Δ..Γ.Τ (13-16 Ματνπ 2009) Γηεηέο Μ.Π.. Γεκόζηαο Τγείαο Ννηίνπ Διιάδαο ηεο Δ..Γ.Τ (8-11 Απξηιίνπ 2009) Γηεηέο Μ.Π.. Γεκόζηαο Τγείαο Βνξείνπ Διιάδαο ηεο Δ..Γ.Τ (25-27 Ηαλνπαξίνπ 2007). Δπίβιεςε δύν κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή εμέηαζεο κίαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο Γηεηέο Μ.Π.. Γεκόζηαο Τγείαο Ννηίνπ Διιάδαο ηεο Δ..Γ.Τ (14-16 Γεθεκβξίνπ 2006). Δπίβιεςε κίαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο θαη ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή γηα εμέηαζε δύν κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ Γηεηέο Μ.Π.. Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Δ..Γ.Τ (15-17 Γεθεκβξίνπ 2005). Δπίβιεςε δύν κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή εμέηαζεο ηξηώλ κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ εκηλάξην ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γ /ζκηαο Δθπαίδεπζεο (5 Φεβξνπαξίνπ 2005) Γηάιεμε κε ζέκα ηε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή ζηα πιαίζηα ησλ ζεκηλαξίσλ ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ. γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γ /ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Μ.Π.Δθεξκνζκέλεο Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Δ..Γ.Τ. θαη ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Αζελώλ (2004-ζήκεξα)

3 Γηδαζθαιία επηιεγκέλσλ ζεκάησλ δηαηξνθήο (κεζνγεηαθή δηαηξνθή, βηνινγηθά πξντόληα, ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή, πξόζζεηα ηξνθίκσλ, ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα, ππνθαηάζηαζε ιίπνπο θαη δάραξεο, ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο, ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ, ηξνθηθέο αιιεξγίεο θαη δπζαλεμίεο, καθξν- θαη κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηε δηαηξνθή ησλ αζιεηώλ, δηαηξνθή αζιεηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο). Δπίβιεςε ηξηώλ κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή εμέηαζεο πέληε κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ Μ.Π.Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο (2003-ζήκεξα) Γηδαζθαιία επηιεγκέλσλ ζεκάησλ δηαηξνθήο (ζύζηαζε ηξνθώλ, κεζνγεηαθή δηαηξνθή,βηνινγηθά πξντόληα, ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή, πξόζζεηα ηξνθίκσλ, ιεηηνπξγηθά ηξόθηκα, ππνθαηάζηαζε ιίπνπο θαη δάραξεο, ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο, ζπζθεπαζία. Δπίβιεςε κίαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο θαη ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή εμέηαζεο πέληε κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ Δξγαζηεξηαθή πλεξγάηηδα Α.Σ.Δ.Η. Αζελώλ (Οθηώβξηνο 2002-Φεβξνπάξηνο 2003) Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο «Δπεμεξγαζία Τξνθίκσλ» ζην Α.Τ.Δ.Η. Αζελώλ, Σρνιή Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ, Τκήκα Οηλνινγίαο θαη Τερλνινγίαο Πνηώλ. Δπίβιεςε ERASMUS πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ( ) Δπίβιεςε θαη θαζνδήγεζε 4 πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμάκελσλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ (πξόγξακκα ERASMUS) ζην Cranfield University ηεο Μ. Βξεηαλίαο. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΉ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ζξέςεο αζζελώλ κε θαξθίλν ζε ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν (2011-) Δπίβιεςε εξεπλεηηθήο, κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεηνύο Μ.Π.Σ. Γεκόζηαο Υγείαο Ννηίνπ Διιάδαο. Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ειηθησκέλσλ ζην Γήκν Αραξλώλ (2010-) Γεκόζηαο Υγείαο. Γηεξεύλεζε δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο εθήβσλ πνπ δηακέλνπλ ζε νξθαλνηξνθεία Αζήλαο-Θεζζαινλίθεο-Καιακάηαο (2010-) Γεκόζηαο Υγείαο. Αμηνιόγεζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ εκθάληζεο δηαηαξαρώλ θελώζεσλ ζηνπο καζεηέο Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ Βνεζώλ Ννζειεπηώλ (ΔΠΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (2009-) Δπίβιεςε εξεπλεηηθήο, κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεηνύο Μ.Π.Σ. Γεκόζηαο Υγείαο Ννηίνπ Διιάδαο. Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη δείθηεο πγείαο ησλ δηαβεηηθώλ αζζελώλ ζην Γήκν Μήινπ (2009-) Δπίβιεςε εξεπλεηηθήο, κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεηνύο Μ.Π.Σ. Γεκόζηαο Υγείαο Ννηίνπ Διιάδαο. Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Γηαηξνθή θαη πξόιεςε εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ (2009-) Δπίβιεςε κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεηνύο Μ.Π.Σ. Γεκόζηαο Υγείαο Βνξείνπ Διιάδαο. Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθσλ θαη ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζην δεξκαηνινγηθό αζζελή (2009-)

4 Δπίβιεςε κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεηνύο Μ.Π.Σ. Γεκόζηαο Υγείαο Βνξείνπ Διιάδαο. Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Ο ξόινο ηνπ αιθνόι ζηα ρξόληα θαη εθθπιηζηηθά λνζήκαηα ( ) Δπίβιεςε κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεηνύο Μ.Π.Σ. Γεκόζηαο Υγείαο Ννηίνπ Διιάδαο. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πγείαο ησλ δεκνζηνγξάθσλ αζιεηηθνύ ηύπνπ ( ) Γεκόζηαο Υγείαο. Ζ πηπρηαθή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παλειιήλην Σύλδεζκν Αζιεηηθώλ Σπληαθηώλ (Π.Σ.Α.Τ.). Ζ έξεπλα νινθιεξώζεθε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο αλαθνηλώζεθαλ ζην 8 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Γεκόζηαο Υγείαο & Υπεξεζηώλ Υγείαο «Κνηλσληθέο Δπηδεκίεο», ππ δηεμήρζε ζηελ Αζήλα. Έιεγρνο δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ εξγαδνκέλσλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ Creta Farm ( ) Γεκόζηαο Υγείαο Αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θνηηεηώλ ειηθίαο 17 έσο 23 εηώλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζθεπηώλ θαη Δπηζθεπηξηώλ Τγείαο ηνπ ΑΣΔΗ Αζελώλ (2007) Γεκόζηαο Υγείαο Οηθνινγία θαη Γηαηξνθή: Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε Γεκνηηθό ρνιείν ηεο Κεθαιινληάο ( ) Δπίβιεςε εξεπλεηηθήο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεηνύο Μ.Π.Γεκόζηαο Υγείαο INΣERREG III (2006) Σπκκεηνρή ζην δηεζλέο εξεπλεηηθό πξόγξακκα-γηακόξθσζε ηνπ πιηθνύ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ηελ παρπζαξθία θαη ηελ θπζηθή άζθεμζε γηα ηα infokiosks Nottingham University, Μ Βξεηαλίαο (Ηνύιηνο 2001-Σεπηέκβξηνο.2002) Φξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα από ην B.B.S.R.C. γηα ηελ ρξήζε ππεξθξίζηκσλ ξεπζηώλ γηα ηελ παξαγσγή πξόηππσλ ζπζηαηηθώλ ηξνθίκσλ Cranfield University, M Βξεηαλίαο, ρξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα από ηε S t.ivel-unigate ( ) Υπνθαηάζηαζε δειαηίλεο ζε ρακειήο ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο κνπο ζνθνιάηαο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ρνιή Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Γεσπνλίαο, Σνκέαο Γεσξγηθώλ Βηνκεραληώλ, Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ( ) Ηζόζεξκεο πξνζξόθεζεο πνιπζαθραξηηώλ, Πηπρηαθή Μειέηε ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Datsis A. C., Tsoga, A & Langouretos,V. (2010) The role of functional foods in the prevention of colorectal cancer, Hellenic Journal of Surgery, 82, 4, Καιακάξε Α-Σ, Τζόγθα A. (2010), Δθηίκεζε παξαγόλησλ πγείαο ζε εξγαδόκελνπο αζιεηηθνύο δεκνζηνγξάθνπο: δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, θπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θάπληζκα, 8 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Γεκόζηαο Υγείαο & Υπεξεζηώλ Υγείαο «Κνηλσληθέο Δπηδεκίεο», Αζήλα

5 Σακαξηδή, Ζ., Φαξδαβέιια, Γ., Εήθνο, Π. θαη Τζόγθα Α. (2010), Πνιηηηθέο Γεκόζηαο Υγείαο ζρεηηθά κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ρεκεηνπξνθύιαμε ηεο ιαλζάλνπζαο θπκαηηθήο ινίκσμεο, 8 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Γεκόζηαο Υγείαο & Υπεξεζηώλ Υγείαο «Κνηλσληθέο Δπηδεκίεο», Αζήλα Tsoga, A., Richardson, R. K. & Morris, E. R. (2004). Role of cosolutes in gelation of high-methoxy pectin. Part 1. Comparison of sugars and polyols, Food Hydrocolloids, 18, Tsoga, A., Richardson, R. K. & Morris, E. R. (2004). Role of cosolutes in gelation of high-methoxy pectin. Part 2. Anomalous behaviour of fructose: calorimetric evidence of site-binding, Food Hydrocolloids, 18, Tsoga A., Kasapis S., Richardson R. K. (1999), The rubber-to-glass transition in high sugar agarose systems, Biopolymer, 49, Kasapis S., Tsoga A. and Sworn G. (1998), Dynamic mechanical properties of polysaccharides at high levels of sugars, 4th International Conference on Hydrocolloids, Osaka, Japan. ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΑ ΔΜΗΝΑΡΗΑ F4ST-From Farm to Fork Food Safety Specialist Training Programme (1/09-31/12/2008) Δμ απνζηάζεσο ζεκηλάξην επηδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Πνιηηηθή θαη πζηήκαηα Γεκόζηαο Τγείαο ζηελ Δπξώπε (4-8/12/2006) Πεξηθεξεηαθό Δπξσπατθό Γξαθείν ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο, Κνπεγράγε, Γαλίαο Δθπαίδεπζε Δμεηδηθεπκέλσλ ηειερώλ ζε Θέκαηα Αγσγήο Τγείαο γηα ηε Γηαρείξηζε Μείδνλσλ Παξαγόλησλ Τγείαο ζην Υώξν Δξγαζίαο (9-31/01/2006) Μέηξν 1.4-Αλάπηπμε Γεκόζηαο Υγείαο, Αζήλα Δθπαίδεπζε Δμεηδηθεπκέλσλ ηειερώλ ζε Μεζνδνινγία Γηδαζθαιίαο γηα Πνιηηηθέο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Πξναγσγή ηεο Γεκόζηαο Τγείαο (26/10-25/11/2005) Μέηξν 1.4-Αλάπηπμε Γεκόζηαο Υγείαο, Αζήλα Σξνθηκνγελείο θαη Τδαηνγελείο Λνηκώμεηο (14/01/2004) Σηα πιαίζηα ηνπ 5 ν Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Γεκόζηαο Υγείαο, Αζήλα ρεδηαζκόο πεηξακάησλ (12-13/12/2001, 22-23/01/2002) Nottingham University, Sutton Bonington Campus, Ζλσκέλν Βαζίιεην Άκπιν: δνκή, ηδηόηεηεο θαη ρξήζεηο ζηα ηξόθηκα (5-7/11/2001) American Association of Cereal Chemists, Λνλδίλν, Ζλσκέλν Βαζίιεην ρεδηαζκόο θαη πνηόηεηα ζε πνιπθαζηθά ηξόθηκα (23/05/2000) Υπνπξγείν Γεσξγίαο, Ηρζπεξώλ θαη Τξνθίκσλ, Λνλδίλν, Ζλσκέλν Βαζίιεην ΔπεμεξγαζίαΣξνθίκσλ (22/09/1999) Institute of Food Science and Technology, Λνλδίλν, Ζλσκέλν Βαζίιεην πζθεπαζία Σξνθίκσλ (6-19/09/998) Παλεπηζηήκην Γάλδεο, Τκήκα Γεσπνληθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Βέιγην.

6 ΤΝΔΓΡΗΑ 8 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεκόζηαο Τγείαο & Τπεξεζηώλ Τγείαο «Κνηλσληθέο Δπηδεκίεο» (15-17/03/2010) Αζήλα 3 ν Παλειιήλην ζπλέδξην: ύγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπηδίσλ (15/06/2009) Διιεληθό Φόξνπκ Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Ληπηδίσλ, Μέινο ηεο Euro Fed Lipid, Αζήλα Γεκόζηα Τγεία θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή: Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε επνρή ηνπ (8-10/11/2007) Δζληθή Σρνιή Γεκόζηαο Υγείαο, Αζήλα 5 ν Γηεζλέο πλέδξην Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (9-11/03/2007), Θεζζαινλίθε 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο & Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (31/03, 1-2/04/2005), Αζήλα 3 ν Παλειιήλην πκπόζην Τγηεηλήο & Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (18-19/03/2004), Αζήλα 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεκόζηαο Τγείαο (14-16/ ), Αζήλα ΒΡΑΒΔΗΑ Τπνηξνθία Υεκείαο Σξνθίκσλ ( ) Cranfield University, Institute of Agritechnology, The Marketing, Food and Post Harvest Group, Μ. Βξεηαλία EΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΗ European Food Safety Authority (E.F.S.A.) s expert database Public Health Accreditation (PH-ACCR) team of experts Διιεληθό Φόξνπκ Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Ληπηδίσλ κέινο ηεο European Federation for the Science and Technology of Lipids European Federation for the Science and Technology of Lipids Institute of Food Technologists (Ζ.Π.Α.) Διιεληθή Έλσζε Γεσπόλσλ Δπηζηεκόλσλ Τξνθίκσλ Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Σπκκεηνρή ζηε ζύζθεςε εξγαζίαο κε ζέκα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε Γεκόζηα Υγεία θαη ηελ πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ ππεξεζηώλ Γεκόζηαο Υγείαο (16 Ηαλνπαξίνπ 2006) Μέινο ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ ζπνπδαζηώλ ηνπ Τκήκαηνο Γεκόζηαο Υγείαο ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκόζηαο Υγείαο γηα ην αθαδεκατθό έηνο (2004) ΛΟΗΠΑ ΠΡΟΟΝΣΑ IT Excel, Word, Power Point, Internet, Macintosh

7 Λνγηζκηθά Γιώζζεο Visio Technical, Design Expert, Isis Draw Διιεληθά, Αγγιηθά (άξηζηα) ΛΟΗΠΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Μνπζηθή (ζπνπδάζηξηα Γ Αλσηέξαο ζηελ θηζάξα ζην Δζληθό Ωδείν) Πνδειαζία Κεπνπξηθή Ταμίδηα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή σγείας και διατροφή

Αγωγή σγείας και διατροφή Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Υγείαο(2015) Τόκνο 7,Τεύρνο 2, 50-57 ISSN 1791-9649 Αγωγή σγείας και διατροφή Μπηηζψξε Ε 1, Μπαιάζθα Γ 2, Φάξνο Γ 3 1 ΤΔ Ννζειεχηξηα (ΜΔΘ/ΔΛΠΗΣ), MSC, ΔΠΠΑΗΚ, Δθπαηδεχηξηα BLS/AED,

Διαβάστε περισσότερα