ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο. Δηζαγσγηθά λα πσ, αθ ελφο φηη δελ ζα έρνπκε καδί καο ηελ θπξία Αλησλνπνχινπ, αθ εηέξνπ φηη έρνπκε πάξα πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξφλν, νπφηε ζηηο εξσηήζεηο ζαο παξακείλεηε φζν γίλεηαη ζην αληηθείκελν ηεο ζπλέληεπμεο, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ππεξβνχκε ηε κηζή ψξα. Να μεθηλήζεη ν Τπνπξγφο ιέγνληαο θάπνηα εηζαγσγηθά. Α. ΥΑΡΙΣΗ: Καιεζπέξα ζε φιεο θαη φινπο. Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ζαο ζηε ζπλέληεπμε Σχπνπ. ηφρνο ζήκεξα είλαη λα παξνπζηάζνπκε κηα λέα δξάζε ζηήξημε ξεπζηφηεηαο θηλήζεηο απαζρφιεζεο, ε νπνία ζεσξνχκε φηη εηζάγεη θάπνηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ζηα πξνγξάκκαηά καο ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. Θα μεθηλήζσ ιέγνληαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηππψλεη θαη ηε ζπλέξγεηα ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππνπξγείσλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κηιάκε γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ηνλ ΟΑΔΓ θαη εληάζζεηαη βεβαίσο ππεξβαίλνληαο ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα αληίζηνηρσλ δξάζεσλ ηνπ παξειζφληνο, ζε έλα επξχηεξν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε, βαζηθφο ππιψλαο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, αιιά θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζα ιέγακε φηη απνηειεί θαη ηελ απιαία γηα ην θιείζηκν ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ θαη γελλήζεθε απφ δχν εμίζνπ ζεκαληηθέο πηεζηηθέο αλάγθεο. Πξψηνλ, ηελ εξγψδε πξνζπάζεηα ζηελ νπνία έρνπκε αλαθεξζεί θαη επαλάιεςε φινπο απηνχο ηνπο κήλεο ηνπ Τπνπξγείνπ καο θαη ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη απψιεηα νχηε ελφο επξψ απφ ηνπο θνηλνηηθνχο πφξνπο. Καη βεβαίσο ηελ εζηθή, αιιά θαη πνιηηηθή δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο, φπσο έρεη δηαηππσζεί ήδε πξνεθινγηθά, αιιά θαη κε ηδηαίηεξε

2 έκθαζε ζε φιεο ηηο παξνπζηάζεηο πξνγξακκάησλ θαη ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ηεο νπνίαο έρνπκε ήδε θάλεη. Γηα ηελ έκπξαθηε ζηήξημε αθ ελφο ησλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αθ εηέξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κέζα ζε απηή ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηεξίδνπλ έκπξαθηα ηελ απαζρφιεζε. Βάζεη απηψλ ησλ παξαπάλσ γεληθψλ αμφλσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, δεηήζακε απφ ηελ αξκφδηα Δηδηθή Γξακκαηεία ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΣ ν θ. Ισαλλίδεο ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο θάζεηαη εθ δεμηφλ κνπ. Απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απαζρφιεζε Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, λα ζρεδηαζηεί κηα επξείαο θιίκαθαο παξέκβαζε, ε νπνία ζα εληζρχεη ηε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηαπηνρξφλσο ζα έρεη έλα ζεκαληηθφ θαη κεηξήζηκν θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, απνηχπσκα ζηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο. Θα έιεγα φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο παξφηη θξίλνπκε εκείο φηη είλαη αλαγθαίνο θαη ζα έπξεπε λα έρεη απνηειέζεη βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζρεδηαζκνχ φισλ ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, δελ ήηαλ κέρξη ηψξα ζπλήζεο. Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε, δειαδή ζεσξνχκε φηη εηζάγεη θάπνηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία θξίλνπκε φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή ελφο νπζηαζηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ απνηειέζκαηνο. Θα αλαθεξζψ πνιχ ζπλνπηηθά ζε κεξηθά απφ απηά ηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. Πξψηα απ φια κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ επηβξαβεχνπκε επηρεηξήζεηο πνπ ελίζρπζαλ ηελ απαζρφιεζε δεκηνπξγψληαο ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ κέζα ζε απηή ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν ηελ νπνία βηψλνπκε. Καη εδψ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε έηζη ψζηε πξαγκαηηθά λα απνηππψλνληαη θαη λα επηβξαβεχνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη φρη ζε κνξθέο εξγαζίαο νη νπνίεο δελ ηθαλνπνηνχλ απηφ ην ζηφρν. Παξάιιεια κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθαιίδνληαη ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ φιε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν κέζσ αθξηβψο ηεο ππνρξέσζεο ησλ επηδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ λα δηαηεξήζνπλ απηή ηελ απαζρφιεζε. 2

3 Καη βεβαίσο εληζρχεηαη ε βησζηκφηεηα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ κηαο ζεκαληηθήο έλεζεο ξεπζηφηεηαο. Καηλνηνκηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο πξφζθιεζεο, απηήο ηεο δξάζεο, είλαη ην απινπνηεκέλν ζχζηεκα δήισζεο ζπκκεηνρήο, ν δπλεηηθφο σθεινχκελνο θάλεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία κφλν εθείλνη νη νπνίνη επηιέγνληαη γηα έληαμε ζην πξφγξακκα θαινχληαη λα απνζηείινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Πξνζπαζνχκε δειαδή απηφ ην νπνίν έρνπκε δηαηππψζεη θαη επαλάιεςε, ηελ απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο λα ην θάλνπκε πξάμε κε ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία εηζάγνπκε. Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, αιιά βεβαίσο ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζπλνδεχεηαη θαη απφ απζηεξφ έιεγρν. Άξα ππάξρεη ε ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ λα δειψζνπλ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη. Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ην πξφγξακκα ην νπνίν ζήκεξα αλαθνηλψλνπκε, εληάζζεηαη ζε κηα ζπλνιηθφηεξε ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζα ιέγακε φηη ζπλνςίδεηαη ζε έλα ηξίπηπρν. Πνηνηηθή αλάπηπμε, ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, αμηνπξεπήο εξγαζία. Βεβαίσο ε ελδνγελήο ζχλδεζε ηεο απαζρφιεζεο κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηνπ επηρεηξείλ, ζα γίλεη πνηθηινηξφπσο θαη κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ. Δδψ ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζεκεηψζσ φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ έρνπκε κε ζεηξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. ήκεξα ην πξσί είρακε κηα ηέηνηα ζπλάληεζε κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Αληίζηνηρεο ζπλαληήζεηο έρνπλ πξνεγεζεί ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη κε ηελ EBRB ζε ζρέζε κε απηφ πνπ κφιηο αλέθεξα, δειαδή ηελ αλάπηπμε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηα νπνία ζα θαηεπζπλζνχλ ζηνρεπκέλα πξνο ηελ ελίζρπζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή παξνπζηάδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηηο αλάγθεο ηηο νπνίεο θαινχκαζηε λα θαιχςνπκε γη απηέο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 3

4 Ο ζηφρνο απηφο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, βεβαίσο πεξλά θαη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ θαη απνηππψλεηαη θαη ζην πξφγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδνπκε ζήκεξα. Η βαζηθή ινγηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμήο: λα εληζρπζνχλ, πξψηνλ νη λένη άλζξσπνη πνπ άλνημαλ κηα επηρείξεζε ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα θαη νη ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κέζα ζην 2015 πξνρψξεζαλ ζε θαζαξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. Όπσο αλέθεξα θαη πξηλ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα αθξηβψο ζην λα είκαζηε πνιχ ζπγθεθξηκέλνη θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πνιχ απζηεξφ πιαίζην σο πξνο ην πψο νξίδνπκε ηελ θαζαξή απηή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. Η ελίζρπζε ηελ νπνία ζα ιάβνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο, ιακβάλεη ηε κνξθή αλαδξνκηθήο θάιπςεο ηκήκαηνο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, ελψ γηα ηνπο λένπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη μεθίλεζαλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα δξαζηεξηφηεηα ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα. Η ελίζρπζε ιακβάλεη ηελ αλαδξνκηθή θάιπςε θαη δαπαλψλ γηα ελνίθηα, γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, αιιά θαη άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο απηήο επηρείξεζεο. πλνιηθά ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηαζθαιίζεη άκεζα ηελ δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο. Καη λα επηβξαβεχζεη ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζηήξημαλ ηελ απαζρφιεζε ηε ρξνληά πνπ καο πέξαζε θαη λα δψζεη κηα νπζηαζηηθή ελίζρπζε ζηνπο λένπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. Κιείλνληαο ζα κνπ επηηξέςεηε θαη πξηλ δψζσ ην ιφγν ζηελ θπξία Καξακεζίλε, ηελ Πξφεδξν ηνπ ΟΑΔΓ, ε νπνία ζα καο πεη πεξηζζφηεξα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθπνλήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Θα κνπ επηηξέςεηε λα πσ φηη επεηδή φιε απηή ε πξνζπάζεηα έγηλε κέζα ζε έλα ηδηαίηεξα αζθπθηηθφ ρξνληθφ πιαίζην, αιιά θαη δεδνκέλσλ ησλ πξνηεξαηνηήησλ νη νπνίεο έρνπλ ηεζεί νη νπνίεο είλαη άθξσο πεξηνξηζηηθέο ζε ζρέζε κε ην θιείζηκν ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ηνπ ΔΠΑ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ, λνκίδσ φηη νθείινπκε λα δψζνπκε ζπγραξεηήξηα ζηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ καο θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, νη νπνίνη κέζα ζε φιν απηφ ην αζθπθηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζαο πεξηέγξαςα θαηάθεξαλ λα δνπιέςνπλ δεκηνπξγηθά θαη λα 4

5 εθπνλήζνπλ κία δξάζε ζε εμαηξεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απηά ηα θαηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζαο πεξηέγξαςα. πγραξεηήξηα αλήθνπλ βεβαίσο θαη ζηε Γηνίθεζε θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΑΔΓ, κε ηνπο νπνίνπο είρακε κηα πάξα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία ζηελ θαηάζεζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ιφγνο ηψξα ζηελ θα Καξακεζίλε, επραξηζηψ. Μ. ΚΑΡΑΜΔΙΝΗ: Να πσ θη εγψ απφ ηε κεξηά κνπ έλα επραξηζηψ ζηνλ θ. Υαξίηζε θαη ζηνλ θ. Ισαλλίδε πνπ ηίκεζαλ ηνλ ΟΑΔΓ ζεσξψληαο ηνλ σο έλα πνιχ αμηφπηζην θνξέα κε ηνλ νπνίνλ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα εθπνλήζνπλ έλα θαηλνηνκηθφ πξφγξακκα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο είπε ν Τπνπξγφο. Να ηνλίζσ φηη ε ζπλεξγαζία καο κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠΑΝΑΓ θαη κε ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα πξνζσπηθά ήηαλ αγαζηή, βξηζθφκαζηε ζην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη θπξίσο είκαζηε απνιχησο ζχκθσλνη γηα ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ νπνία πεξηέγξαςε ν Τπνπξγφο θαη ε νπνία θηινζνθία αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηε ζπγθπξία κέζα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα καο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θαη απφ ηελ αξρή ηνπ 2015, νπφηε δεκηνπξγήζεθαλ νη ζπλζήθεο πηζησηηθήο αζθπμίαο ζην πξφγξακκα ξεπζηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Καη άξα απηφ ην πξφγξακκα ζπλδπάδεη δχν πξάγκαηα, ηε ξεπζηφηεηα θαη κέζα απφ ηε ξεπζηφηεηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δεζκεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ απαζρφιεζε, φπσο θαη ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε βησζηκφηεηα εληζρχεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έξρνκαη ζηα πνιχ ζπγθεθξηκέλα ηα νπνία είλαη ηα εμήο: Σν πξφγξακκα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ε δξάζε, νλνκάδεηαη «Δλίζρπζε ηεο Ρεπζηφηεηαο θαη ηεο Απαζρφιεζεο» γηα σθεινχκελνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα δχν μερσξηζηά πξνγξάκκαηα εληφο ηεο ίδηαο δξάζεο, ην έλα αθνξά 9 ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ ηνπ 2015, απφ 1/1/2015 έσο 31/8/2015 θαη νη νπνίεο απηέο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο δηαηεξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 5

6 αίηεζεο, ε νπνία ππνβνιή ηεο αίηεζεο έρεη έλα ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν ζα ζαο ην πσ ζην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο απηήο. Θα ήζεια ινηπφλ λα δηεπθξηλίζσ φηη ην πξψην ζθέινο είλαη 9 ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ην δεχηεξν πξφγξακκα αθνξά έλα πξφγξακκα λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, δειαδή εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε θαη ζην δηάζηεκα απφ 1/1/2014 έσο 31/8/2015 θαη δεζκεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ ηελ επηρείξεζή ηνπο γηα έλα ηνπιάρηζηνλ ρξφλν. Απηά ηα δχν πξνγξάκκαηα εληφο ηεο ίδηαο δξάζεο ρσξίδνληαη πάιη ζε έλα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο, δειαδή ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θη έλα ζθέινο εζληθφ. Σν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο αθνξά ηηο 8 πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο, ην εζληθφ ζθέινο αθνξά ηηο ππφινηπεο 5 πεξηθέξεηεο ηηο γλσζηέο Αηηηθή, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, ηεξεά Διιάδα, Νφηην Αηγαίν. Καη δηαξζξψλνληαη ηα δχν απηά ζθέιε κε έλα ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξέζεη ην πξφγξακκα λα θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, αλ θαη ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο αθνξά φπσο είπε ν θ. Υαξίηζεο ν θ. Τπνπξγφο ην θιείζηκν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ ΔΠΑΝΑΓ ηεο πεξηφδνπ Άξα ινηπφλ επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο απνξξφθεζεο ηνπ ΔΠΑΝΑΓ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη ηαπηφρξνλα αλνηγφκαζηε κε ην εζληθφ ζθέινο λα θαιχςνπκε ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. Πξνυπνινγηζκφο είλαη απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηνλ νπνίν επζχλε έρεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ην ίδην πνζφ. Άξα δειαδή είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία ζπλέλσζε δπλάκεσλ γηα λα πεηχρνπκε ηνλ ίδην ζηφρν. Σψξα ζε ζρέζε κε ηηο 9 ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, απηέο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηρνξεγήζνπλ έσο 20 ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη νη νπνίεο δεζκεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην δηάζηεκα απφ 1/1/2015 έσο 31/8/2015 γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα ηεο επηρνξήγεζεο. 6

7 Οη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αλψηαην αξηζκφ απαζρνινχκελσλ πνπ είραλ απηέο νη επηρεηξήζεηο ην Γεθέκβξην ηνπ Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα θαη απμνκείσζαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο, δειαδή ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο, ζα επηρνξεγεζνχλ κε επηπιένλ αξηζκφ ζέζεσλ ζε ζρέζε κε ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 πνπ δεκηνχξγεζαλ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζην δηάζηεκα απηφ. Οη εξγαδφκελνη νη νπνίνη ζα επηρνξεγεζνχλ, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ππήξμαλ εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, αλεμαξηήησο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ην εμάκελν πνπ πξνεγήζεθε ηεο πξφζιεςήο ηνπο θαη λα ήηαλ νπσζδήπνηε κε απαζρνινχκελνη είηε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο είηε κε ζρέζε κε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο πξφζιεςεο. Η αλψηαηε δηάξθεηα επηρνξήγεζεο είλαη 11 κήλεο θαη ην δηάζηεκα ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ φρη κφλν ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αιιά θαη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, λα ζπλερίζεη ην αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα επηρνξεγεζνχλ. Άξα ινηπφλ ππάξρεη δέζκεπζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη φρη κφλν ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Αλ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζα πξέπεη απηέο νη αληηθαηαζηάζεηο λα έρνπλ γίλεη εληφο 30 ην πνιχ εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ παξαηηήζεθε θάπνην άηνκν ή απνιχζεθε. Σψξα έξρνκαη ζην δεχηεξν πξφγξακκα, ην νπνίν αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ησλ λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη ζα επηρνξεγεζνχλ θαηά αλψηαην φξην κε 10 ρηιηάδεο επξψ. Σηο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ ηηο αλέθεξε ήδε ν θ. Τπνπξγφο, κε βάζε δηθαηνινγεηηθά πξνθαλψο, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηε ζηηγκή πνπ ζα εγθξηζεί ε έληαμή ηνπο ζην πξφγξακκα θαη ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη επηηφπηνο έιεγρνο. Καη φπσο ζαο είπα ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεζνχλ απηέο νη ζέζεηο, δεζκεχνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα επηρνξεγεζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν απφ ηε ζηηγκή ηεο επηρνξήγεζεο. 7

8 Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο είλαη απηνί νη νπνίνη ίδξπζαλ ηελ επηρείξεζή ηνπο κεηαμχ 1/1/2014 κέρξη 31/8/2015 λα ήηαλ εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ ην δηάζηεκα ησλ έμη κελψλ πξηλ απφ ηελ ίδξπζε θαη ηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο, λα κελ ήηαλ απαζρνινχκελνη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα πνπ μεθίλεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη λα δηαζέηνπλ πξνθαλψο ΑΦΜ θαη νη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Απηνί είλαη θάπνηνη δεπηεξεχνληεο φξνη, ε πξφζθιεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΑΔΓ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ ηε Γεπηέξα πνπ καο έξρεηαη θαη εθεί ζα δείηε φινπο ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη ηαπηίδνληαη κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ε νπνία ππνγξάθεθε ζήκεξα απφ ηνλ θ. Υνπιηαξάθε θαη ε νπνία ζα έρεη βγεη ζε ΦΔΚ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή. Απηφ ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη λνκίδσ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί θαη απνηειεί λέν ζηνηρείν, δηφηη ε πξφηαζε ΚΤΑ ε νπνία πξνήιζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΑΔΓ είλαη ήδε αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ, άξα ην θαηλνχξην θαη πνιχ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν απηήο ηεο παξνπζίαζεο είλαη νη εκεξνκελίεο έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ζθέιε ησλ δχν πξνγξακκάησλ, δειαδή γηα ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο λένπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ έδξα ηηο 8 πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο, ε έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεσο είλαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ θαη είλαη ζηηο 23 Ννεκβξίνπ θαη ζα κείλεη αλνηρηή απηή ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο κέρξη ηηο 30/11 άξα ην δηάζηεκα ππνβνιήο αίηεζεο είλαη 23 έσο 30/11 κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά αλ δελ ππάξρεη εμάληιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε απηφ ην δηάζηεκα, ζα ππάξμεη παξάηαζε κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ην εζληθφ ζθέινο ησλ δχν πξνγξακκάησλ, δειαδή γηα ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο λένπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ ίδξπζαλ ηελ επηρείξεζή ηνπο ζηηο πέληε Πεξηθέξεηεο πνπ είλαη εθηφο ησλ νθηψ Πεξηθεξεηψλ, δειαδή είπακε Αηηηθή, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, ηεξεά Διιάδα θαη Νφηην Αηγαίν, γη' απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ε ππνβνιή αηηήζεσλ μεθηλάεη 1 ε Γεθεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 8 8

9 Γεθεκβξίνπ κέρξη πάιη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Αλ ππάξρεη ν πξνυπνινγηζκφο, ηφηε ζα κπνξέζεη λα παξαηαζεί ε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Απηά απφ ηε δηθή κνπ πιεπξά, θαληάδνκαη φηη κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε. ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε. Να ζπκπιεξψζεη θαη δπν ζηνηρεία ν εηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΔΚΣ, ν θ. Ισαλλίδεο. Γ. ΙΩΑΝΝΙΓΗ: Δπραξηζηψ. Γελ έρσ λα επαλαιάβσ ζπνπδαία πξάγκαηα, έρεη παξνπζηαζηεί ην πξφγξακκα θαη νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ζα ήζεια λα δεηήζσ απφ ηε δηθή κνπ ηελ πιεπξά ηε δηθή ζαο βνήζεηα θαη ζπλδξνκή, δηφηη νη ρξφλνη είλαη εμαηξεηηθά πηεζκέλνη. Πξέπεη δειαδή ν θφζκνο, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη νη σθεινχκελνη απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ελεκεξσζνχλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη έηνηκνη ζηηο 23 Ννεκβξίνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξφηαζή ηνπο, απηνί νη νπνίνη έρνπλ έδξα ζηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο θαη φζνη έρνπλ έδξα ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε ζηηο 5 Πεξηθέξεηεο επί ηεο νπζίαο ηελ 1 ε ηνπ Γεθέκβξε. Δπνκέλσο κηα ζεξκή παξάθιεζε απφ ηελ πιεπξά ηε δηθή καο λα βνεζήζεηε ζηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε δηάδνζε. Σν δεχηεξν απιά λα επαλαιάβσ γηαηί είλαη κηα ιεπηνκέξεηα ε νπνία έρεη ηνλ θίλδπλν λα παξεξκελεπηεί, φηη ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαζαξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο κηιάκε γηα αλαδξνκηθή θάιπςε ζέζεσλ πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί. Δίλαη δειαδή έλα πξφγξακκα πνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζιάβεη έλαλ άλζξσπν ζην κέιινλ θαη λα ηνλ θξαηήζεη. Δίλαη κηα ιεπηνκέξεηα ζεκαληηθή. Με απηφ ην δεδνκέλν είκαη ζηε δηάζεζή ζαο πξνθαλψο γηα νπνηαδήπνηε απνζαθήληζε ή δηεπθξίληζε. Δπραξηζηψ πνιχ. Μ. ΚΑΡΑΜΔΙΝΗ: Δπεηδή δελ ππάξρεη θάπνην θείκελν ην νπνίν ζα δηαλεκεζεί ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δηθή κνπ πιεπξά, ζα ήζεια λα πσ ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο φηη ε πξφηαζε ηεο ΚΤΑ ε νπνία κπνξεί λα έρεη ππνγξαθεί ήδε απφ ηνλ θ. Υνπιηαξάθε, βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ήδε ζην site ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, άξα κπνξείηε λα αληιήζεηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο εδψ ζπλνςίζακε απφ ηηο ζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ ΟΑΔΓ. 9

10 Γηαηί πξνθαλψο δελ πξνιάβαηε λα ζεκεηψζεηε φια απηά ηα νπνία είπακε θαη ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαη θάπνηα ζεκεία πξνο δηεπθξίληζε. Ήζεια λα πσ θη εγψ φηη ην ζέκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, δηφηη επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα έρνπλ έλα εηζφδεκα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο λα θξαηήζνπλ ηε ξεπζηφηεηα. ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ: Θέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε επί ηνπ ζθέινπο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο. Πξφθεηηαη γηα πφξνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ ΔΠΑ ηνπ ηξέρνληνο δειαδή Πηζηεχεηε φηη κέζα ζε ιηγφηεξν απφ έλα κήλα είλαη εθηθηφ λα απνξξνθεζνχλ απηνί νη πφξνη, κε δεδνκέλν φηη κέρξη ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ ζα γίλνληαη αηηήζεηο. Μέρξη λα γίλεη ν έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα ινηπά θαη λα γίλεη ε εθηακίεπζε ζα πξνιάβνπκε έσο ηέινο ηνπ ρξφλνπ πνπ ιήγεη ην πξφγξακκα; Γ. ΙΩΑΝΝΙΓΗ: Δίλαη εχινγε ε εξψηεζε. Γελ ζα ππάξμεη απνιχησο θαλέλα πξφβιεκα. Καη' αξρήλ λα εμεγήζσ πσο πξνέθπςαλ νη πφξνη ηνπ ΔΠΑ είλαη ηα 35 εθαηνκκχξηα εθ ησλ 65 ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Έγηλε κηα πξνζπάζεηα απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή λα καδέςεη δηάθνξα κηθξά ππφινηπα - μέξεηε φηη έλα Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα είλαη έλα δέληξν- ηα νπνία βξίζθνληαη ζε φια ηα επηκέξνπο έξγα, πξνγξάκκαηα θαη ηα ινηπά, πξνθεηκέλνπ λα ηα ζπγθεληξψζεη θαη λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κηα θαηλνχξγηα δξάζε. Οη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο είλαη αλαδξνκηθέο, επνκέλσο ην ζηήζηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηεπθφιπλζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα θάλνπλ αίηεζε, αιιά θαη γηα λα κπνξέζεη λα δηαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο είηε είλαη επηρείξεζε είηε είλαη λένο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ζα κπαίλεη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΟΑΔΓ, ζα θάλεη ηε δήισζε γηα ην χςνο ησλ πφξσλ ησλ νπνίσλ δηεθδηθεί θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα παίξλεη θαη' αξρήλ ηελ πξνέγθξηζε, δελ ππάξρεη πεξίπησζε θπζηθά λα δνζεί νχηε έλα επξψ δεκνζίσλ πφξσλ αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ν επηηφπηνο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε δήισζε είλαη νξζή. Δπεηδή είλαη κηα δξάζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ φπσο γλσξίδεηε ηα ρξήκαηα κπνξνχλ λα απνδνζνχλ εληφο ηνπ 2016 κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ 10

11 έρνπκε θάλεη κε ηνλ ΟΑΔΓ λνκίδσ φηη ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ Φιεβάξε άληε αξρέο Μάξηε ηε κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε, νη επηρεηξήζεηο θαη νη δηθαηνχρνη ζα κπνξέζνπλ λα εθηακηεχζνπλ θαη ηα ζρεηηθά πνζά. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, γη' απηφ είλαη θαη ηφζν καδεκέλα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξέπεη λα είλαη ε έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ: Σξεηο εξσηήζεηο έρσ. Πξψηνλ, είλαη αλ ππάξρνπλ ηφζεο πνιιέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αχμεζαλ φπσο είπαηε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπο. Με έλα ππνινγηζκφ δηθφ κνπ πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ιάζνο, είλαη κίληκνπκ 450. Απηά ηα ζηνηρεία ινγηθά ζα ηα έρεη ν ΟΑΔΓ. Α. ΥΑΡΙΣΗ: Η θα Καξακεζίλε κπνξεί λα ην ηεθκεξηψζεη ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ: Η κία εξψηεζε είλαη απηή θαη ε δεχηεξε εξψηεζε αθνξά εζάο. Έλα πξφγξακκα πνπ επηβξαβεχεη ή ηέινο πάλησλ ζηεξίδεη ηελ απαζρφιεζε, έξρεηαη ζηε ιήμε φπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο. Γηα πνην ιφγν άξγεζε ηφζν πνιχ γηα έλα ζέκα πνπ είλαη απηφ πνπ θαίεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, φια απηά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο; Καη αλ έρνπλ απνιεζηεί πφξνη πνπ ζα έπξεπε λα πάλε ζηελ απαζρφιεζε απφ ην Καη ηειεπηαία εξψηεζε γηα ηνλ θ. Υαξίηζε. Ση γίλεηαη κε ηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο; Γ. ΙΩΑΝΝΙΓΗ: Καη' αξρήλ ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ κεηαμχ ησλ δπν βαζηθψλ αμφλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ έγηλε κε βάζε ζηνηρεία ηα νπνία αλαιχζεθαλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία απφ ην ζχζηεκα ΔΡΓΑΝΗ πνπ πξνθχπηεη πνηα είλαη ε αχμεζε ηεο θαζαξήο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ε νπνία καο έζηεηιε ηα ζηνηρεία γηα ηηο ελάξμεηο ησλ λέσλ επαγγεικαηηψλ. Δπνκέλσο ε εθηίκεζε είλαη φηη απηέο νη ζέζεηο αληαπνθξίλνληαη ζε κηα ππαξθηή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Έρεη ππάξμεη δειαδή κηα πξνεξγαζία ηεθκεξίσζεο αξθεηά ιεπηνκεξήο θαη ζε επίπεδν θηφιαο θιάδνπ πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα εθηίκεζε πνπ πεξηκέλνπκε λα καο έξζνπλ νη ζέζεηο απηέο. ε φ,ηη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλσληθνχ Σακείνπ ην δεχηεξν εξψηεκα δειαδή ζην νπνίν αλαθεξζήθαηε, λα ππελζπκίζσ φηη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 11

12 πεξίνδν έρνπλ ήδε ελεξγνπνηεζεί ζε έλα πνζνζηφ πνπ πξνζεγγίδεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πεξηφδνπ, αθξηβψο επεηδή ππήξρε θνηλσληθή αλάγθε ιφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ θαηαζηάζεσλ. Έρνπλ ήδε μεθηλήζεη δξάζεηο θαη πινπνηνχληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Κνηλσληθνχ Σακείνπ απφ πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο χςνπο πεξίπνπ 180 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ηα πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο, ηα πξνγξάκκαηα γηα ηε ζηήξημε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δληφο ηεο εξρφκελεο εβδνκάδαο αλακέλνπκε λα έρνπκε θαη ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηηο ππνηξνθίεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ησλ κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ, επνκέλσο δελ ππάξρεη θάπνηα θαζπζηέξεζε. Σν αληίζεην κάιινλ, ηξέρνπκε κε ππεξβνιηθά γξήγνξεο ηαρχηεηεο. ε φ,ηη αθνξά ην φπσο αληηιακβάλεζηε πξέπεη λα ηζνξξνπήζεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο κέζα ζε δπν βάξθεο: απφ ηε κία λα δηαζθαιίζεη φηη ζα πεξηνξίζεη ηελ έθζεζε ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ην γλσζηφ πξφγξακκα ηεο ππεξδέζκεπζεο ην νπνίν παξνπζηάδεηαη θαη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα ππάξρεη απψιεηα νχηε 1 επξψ θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο. Δπνκέλσο ηα αθξηβή κεγέζε ηξφπνλ ηηλά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ απηή ηε δξάζε, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ κε αθξίβεηα γλσζηά πνιχ λσξίηεξα απφ ηνλ Οθηψβξην φηαλ ζα είρακε πιένλ αζθαιείο πιεξνθνξίεο γηα ην πνπ αλακέλεηαη λα θιείζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Μ. ΚΑΡΑΜΔΙΝΗ: Να επηβεβαηψζσ απηφ πνπ είπε ν θ. Ισαλλίδεο φηη θάλακε κηα πξνεξγαζία κε ηνλ θ. Ισαλλίδε θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ TAXIS γηα ηηο ελάξμεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ην ζέκα ησλ ζέζεσλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ ην ΔΡΓΑΝΗ θαη θνηηάμακε θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Γειαδή λα κελ επνρηθνί κφλν θιάδνη, γηαηί νη επνρηθέο επηρεηξήζεηο ή κάιινλ νη επνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επνρηθψλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη επηιέμηκεο, άξα έρνπκε θάλεη κηα πνιχ θαιή πξνεξγαζία γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε απηέο νη ζέζεηο -γηαηί φηαλ κηιάκε γηα ηηο ζέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο αλαθεξφκαζηε ζην λνχκεξν ησλ είλαη εθηθηφ λα δεισζνχλ θαη λα επηρνξεγεζνχλ. Σψξα ηα ζηνηρεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΑΔΓ δελ μέξσ πνπ ηα βξήθαηε, γηαηί έρνπκε Μεηξψν αλέξγσλ πνιχ ελεκεξσκέλν, 12

13 αιιά Μεηξψν επηρεηξήζεσλ Έρνπκε Μεηξψν επηρεηξήζεσλ αιιά δελ μέξσ πνπ αλαθέξεζηε αθξηβψο. ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ: Η εξψηεζε είλαη πφζεο επηρεηξήζεηο θη αλ φλησο ππάξρνπλ ηφζεο επηρεηξήζεηο γηα λα θαιχςνπλ ην πξφγξακκα. Πνπ λα κελ έρνπλ απνιχζεη θηφιαο πξνζσπηθφ, λα έρνπλ δηαηεξήζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Μ. ΚΑΡΑΜΔΙΝΗ: Να έρεηε ππφςε ζαο φηη δεκηνπξγήζεθαλ γεληθφηεξα ζέζεηο εξγαζίαο, ππάξρεη θαζαξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ πνπ ζεσξνχζακε φηη ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ: Απηέο είλαη θαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα. Μ. ΚΑΡΑΜΔΙΝΗ: Ναη, αιιά δελ απεπζπλφκαζηε ζηηο ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ: Μηιάηε γηα θαζαξή αχμεζε, πνπ ζεκαίλεη φηη εγψ κπνξψ λα έρσ απνιχζεηο θάπνηα ζηηγκή αιιά Μ. ΚΑΡΑΜΔΙΝΗ: Έρεη ην δηθφ ηνπ ηζνδχγην. ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ: Δγψ ζέισ λα κάζσ πσο είλαη απηέο νη επηρεηξήζεηο. Δίλαη 5.000; επηρεηξήζεηο; ; Απηφ ζέισ λα κάζσ, απηφ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ. Αλ ππάξρνπλ θαη πφζεο είλαη. Γ. ΙΩΑΝΝΙΓΗ: Απηφ είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν δπζηπρψο απηή ηε ζηηγκή ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ κπνξνχλ λα ζαο ην δψζνπλ κε έλα αξηζκφ 400 ή 500. Απηφ ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη κηα πξνζέγγηζε φκσο είλαη φηη ζην κέηξν πνπ έρνπκε κηα θαζαξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ηεο ηάμεο ησλ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε πνην ηκήκα απηψλ ησλ ζέζεσλ αθνξά ζέζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα παξάδεηγκα, νη νπνίεο απνθιείνληαη γηαηί απηφ είλαη ην επνρηθφ, δελ είλαη παξαπάλσ απφ ην 20% απηψλ ησλ ζέζεσλ. Δπνκέλσο έρνπκε κηα θαζαξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο γχξσ ζηηο θαη ην πψο απηφ αθξηβψο επηκεξίδεηαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο, δειαδή ζα πξέπεη λα ην δεηο ζε επίπεδν ΑΦΜ, είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν ιείπεη. Ωζηφζν είλαη ηφζν πςειφηεξν ζηα καθξνκεγέζε αλ ζέιεηε, πξηλ κπνχκε ζηα κίθξν πνπ ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο ηηο επηδνηνχκελεο ππεξθαιχπηνπλ ηνλ ζηφρν. 13

14 Μ. ΚΑΡΑΜΔΙΝΗ: Να πσ θαη θάηη άιιν. Δίλαη κάιηζηα θαη μερσξηζηά πξνγξάκκαηα, δειαδή θάπνηα επηρείξεζε ε νπνία έθαλε έλαξμε θαη πήξε θάπνην άηνκν, κπνξεί λα επηρνξεγεζεί θαη γηα ηελ έλαξμε θαη γηα ην άηνκν πνπ πξνζέιαβε. Γ. ΙΩΑΝΝΙΓΗ: Ναη ζπλδπάδνληαη ηα δχν. Μ. ΚΑΡΑΜΔΙΝΗ: Απηά ζπλδπάδνληαη. ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο Α. ΥΑΡΙΣΗ: Μηζφ ιεπηφ, ππάξρεη άιιν έλα εξψηεκα, λα κελ αθήλνπκε εθθξεκφηεηεο. Πξηλ φκσο έξζσ ζε απηφ κηα θνπβέληα κφλν λα πσ. Να επηβεβαηψζσ θαη λα ζπκπιεξψζσ απηφ πνπ είπε θαη ν θ. Ισαλλίδεο, ζε ζρέζε κε ηνλ ρξνληζκφ έθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Ξέξεηε φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα έγηλε κηα πάξα πνιχ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ καο γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ Δκείο ζεσξήζακε φηη δελ ζα είρε θαλέλα νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα, ή ην απνηχπσκα ζηελ νηθνλνκία ζα ήηαλ πάξα πνιχ κηθξφηεξν εάλ πξνρσξνχζακε ζηελ έθδνζε κηαο πξφζθιεζεο πνιχ λσξίηεξα, πξηλ έρνπκε ηελ πιήξε εηθφλα ησλ αλαζεσξεκέλσλ πξνγξακκάησλ. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε εθδίδεηαη ηψξα, αθνχ νινθιεξσζεί δειαδή απηή ε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο κέρξη ηνλ Οθηψβξην θαη δελ έγηλε απηφ λσξίηεξα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Θεσξνχκε φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ε ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ είλαη ν θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ησλ δξάζεσλ θαη ζε απηή ηε ινγηθή θηλνχκαζηε θαη απηφ ζα κνπ επηηξέςεηε λα ην ζπλδέζσ θαη κε ην ηξίην εξψηεκά ζαο, ην νπνίν είρε λα θάλεη κε ηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο. Θέισ λα είκαη απνιχησο ζαθήο θαη μεθάζαξνο ζε απηφ: φπσο γλσξίδεηε θιεξνλνκήζακε θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά έξγα ηα νπνία γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο φζν θαη κε ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπο θαη αλαθέξνκαη ζηα έξγα ηα νπνία 14

15 επηζεκάλαηε θη εζείο ζηελ εξψηεζή ζαο, ηα έξγα ησλ νδηθψλ αμφλσλ ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, αληηκεηψπηζαλ ζην παξειζφλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα. Μηιάκε γηα έξγα ηα νπνία πνιιά απφ απηά βξίζθνληαη ζε εμέιημε εδψ θαη πνιιά ρξφληα ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Γ' ΚΠ. Δθεί αληηκεησπίδνπκε έλα δηπιφ θίλδπλν πάξα πνιχ ζεκαληηθφ: αθ' ελφο ε κε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ πνπ έξρνληαη απφ ην Γ' ΚΠ ζα ζεκάλεη θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φισλ ησλ πφξσλ νη νπνίνη είραλ δηαηεζεί ζηε ρψξα γηα ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ην νπνίν φπσο θαηαιαβαίλεηε ζηελ ζεκεξηλή εηδηθά ζπγθπξία ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηαπηφρξνλα ν θίλδπλνο ζα ήηαλ λα θαηαθχγνπκε ζηελ εχθνιε ιχζε ηεο κεηαθνξάο απηψλ ησλ έξγσλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν δεζκεχνληαο πιήξσο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ Όιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα έγηλε κηα πάξα πνιχ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη απφ εκάο θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αιιά θαη κε ην αξκφδην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηελ απνθαηάζηαζε κηαο επηθνηλσλίαο θαη κηαο θαιήο ζρέζεο εξγαζίαο κε ηνπο παξαρσξεζηνχρνπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ νκαιή νινθιήξσζε απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ έξγσλ. Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο δεζκεπφκαζηε φηη απηά ηα έξγα ζα πινπνηεζνχλ θαη ζα νινθιεξσζνχλ φπσο πξέπεη, ζηελ πιήξε ηνπο κνξθή. Μέρξη ηψξα έρνπκε θαηαθέξεη γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία απηψλ ησλ έξγσλ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Οη εθθξεκφηεηεο νη νπνίεο ππάξρνπλ, ζα επηιπζνχλ ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα θαη ηα έξγα απηά ζα νινθιεξσζνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία εμαζθαιίδεηαη απηφ ην δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο απφ εζληθνχο θαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο, θαζψο επίζεο θαη κε ηε ζπκβνιή ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ, φπσο είλαη ε EBRD ε νπνία νθείισ λα ηνλίζσ φηη καο έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. ε θάζε πεξίπησζε ηα έξγα απηά ζα νινθιεξσζνχλ θαη ζα νινθιεξσζνχλ ρσξίο λα επηβαξχλνπλ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Πεξηβάιινληνο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 15

16 ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο: ζπλήζσο ηα ΔΠΑ κέρξη ηψξα ρξεκαηνδνηνχζαλ λέεο δξάζεηο θαη ρξεκαηνδνηνχζαλ ην κέιινλ. Απηή ηε ζηηγκή δίλνληαη ζαλ αξηζηεία θαη κάιηζηα ζε επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη δελ μέξσ πφζν ππεχζπλνη ήηαλ αθνχ ζε πεξίνδν ζπγθξνχζεσλ, αλαηαξαρψλ, αβεβαηφηεηαο θιπ, επέθηεηλαλ ηελ επηρείξεζή ηνπο δηαθηλδπλεχνληαο. Μήπσο ζα έπξεπε λα επεθηαζεί ην ρξνληθφ πεξηζψξην απηψλ πνπ ζα πξνζιάβνπλ έζησ θαη θαηά δήισζή ηνπο κέρξη 31/12; Γελ μέξσ εάλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θάηη ηέηνην. Καη κηα δεχηεξε εξψηεζε. Δάλ θάπνηα επηρείξεζε αχμεζε ην πξνζσπηθφ ηεο ησλ απαζρνινχκελσλ, αιιά κείσζε ηηο απνιαβέο ηνπο, νχησο ψζηε ην κηζζνινγηθφ ηνπο θφζηνο λα παξακείλεη ζηαζεξφ, απηή ζα επηβξαβεπηεί. Α. ΥΑΡΙΣΗ: Μηα θνπβέληα κφλν θαη κεηά νη ζπλάδειθνη κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ πεξηζζφηεξν. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη έλα πνιχ ζαθή ραξαθηήξα θαη έξρεηαη λα επηβξαβεχζεη επηρεηξήζεηο, φπσο είπακε, νη νπνίεο κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο θξίζεο, δελ αληηιακβάλνκαη ην λφεκα ηνπ εξσηήκαηνο, ζεσξνχκε φηη ζε απηφ ην αζθπθηηθφ νηθνλνκηθφ πιαίζην, επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κπφξεζαλ λα απμήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ζα έπξεπε λα επηβξαβεπηνχλ θαη φρη λα ην αληηκεησπίδνπκε απηφ σο έλα θίλδπλν ν νπνίνο ζα πξέπεη ίζσο λα αληηκεησπηζηεί θαη ηηκσξεηηθά. Ο ραξαθηήξαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απηφο. Δίλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο. Τπάξρνπλ άιια πξνγξάκκαηα νπνία έξρνληαη λα επηδνηήζνπλ, ή λα εληζρχζνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζην κέιινλ ζα πξνρσξήζνπλ θαη ήδε έρνπκε δεκνζηνπνηήζεη δεκνζηεχζεηο θάπνησλ απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα, απφ ην Σνκεαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ην νπνίν ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηελ έρεη ε θπξία Φσηνληάρα. Σα νπνία αθξηβψο ζα έξζνπλ λα εληζρχνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην κέιινλ. Τπάξρεη εθεί έλαο δηαρσξηζκφο. Θέινπκε ηα πξνγξάκκαηα λα έρνπλ πνιχ ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ. Απηφο είλαη ν ζηφρνο θαη λα έρνπλ πνιχ ζηνρεπκέλε απεχζπλζε ζηνπο δπλεηηθνχο σθεινχκελνπο. Απηή είλαη ε ινγηθή θαη βάζεη 16

17 απηήο ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ηηο νπνίεο ηηο αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο. Μ. ΚΑΡΑΜΔΙΝΗ: Να κνπ επηηξέςεηε λα ζαο πσ δπν πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηελ νπζία ηνπ εξσηήκαηνο πνπ ζέηεηε. Σν εξψηεκα φζνλ αθνξά ην πψο ζρεδηάδνληαη ηα πξνγξάκκαηα. Σα πξνγξάκκαηα γηα ηελ απαζρφιεζε ζρεδηάδνληαη αλεμαξηήησο ζπγθπξίαο. Γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο νη επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη λα έρνπλ κπξνζηά ηνπο έλα ρξνληθφ νξίδνληα. Βξηζθφκαζηε ζε κηα ζπγθπξία ε νπνία ήηαλ ηδηαίηεξα επηβαξεκέλε απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ. Γελ είλαη έλα θιαζηθφ πξφγξακκα δηαηήξεζεο ζπλεξγαζίαο. Όιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο, φινη κπείηε, πάξηε ιεθηά. Γελ είλαη απηνχ ηνπ ραξαθηήξα ην πξφγξακκα. Σέηνηνπ ηχπνπ πξνγξάκκαηα έρνπλ ππάξμεη ζην παξειζφλ, αιιά ηα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα πνιινχο ιφγνπο. Πξψηα πξψηα πξέπεη λα είλαη πνιχ ζχληνκν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν γίλεηαη ε επηρνξήγεζε θαη απηφ πξνζπαζεί λα ζπγθξαηήζεη ηε δήηεζε ζηελ νηθνλνκία. Δίλαη ηα πξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηεο δήηεζεο. Καη φζνπο είλαη λα δηαηεξήζνπλ ζηε δσή, επηρεηξήζεηο νη νπνίεο νχησο ή άιισο ζα πξέπεη λα θιείζνπλ, ή είλαη απηέο νη νπνίεο είλαη ιηγφηεξν βηψζηκεο γηα ην κέιινλ. Άξα ινηπφλ ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη είλαη πεηακέλα ιεθηά. Απηφ ην πξφγξακκα έρεη αθξηβψο απηφ ην θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη έλα πξφγξακκα δηαηήξεζεο, αιιά κε θάπνηα θξηηήξηα επηινγήο απηψλ πνπ κέζα ζε απηφ ην αληίμνν πεξηβάιινλ κπφξεζαλ θαη δεκηνχξγεζαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Γειαδή ηφικεζαλ κέζα ζε έλα δχζθνιν πεξηβάιινλ. Άξα δειαδή θνηηάεη κπξνζηά. Δίλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν δηαηεξεί, αιιά ην νπνίν θνηηάεη κπξνζηά. Απηή είλαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ θαη έηζη πξέπεη λα αλαγλσζηεί. Σα πξνγξάκκαηα λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξέπεη λα γίλνληαη ζηηο ζπγθπξίεο φπνπ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ δεζκεχζεηο, έρνληαο κπξνζηά ηνπο έλα ρξνληθφ νξίδνληα επελδπηηθφ ν νπνίνο ηνπο επηηξέπεη λα δεζκεπηνχλ, λα πξνζιάβνπλ θαη λα δεζκεπηνχλ γηα ην κέιινλ φρη κφλν γηα ηηο λέεο ζέζεηο, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ 17

18 πξνζσπηθνχ. Έηζη λνκίδσ φηη πξέπεη λα αλαγλσζηεί απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία πνπ ην γέλλεζε. Γ. ΙΩΑΝΝΙΓΗ: Δάλ κνπ επηηξέπεηε φκσο κε αθνξκή απηφ ην ζρφιην, γηα λα κελ ππάξρεη παξαλφεζε, αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε κηα επηρείξεζε ε νπνία απέιπζε ή κεηέηξεςε κηα ζέζε πιήξνπο απαζρφιεζεο 8 σξψλ, ζε δπν ζέζεηο 6σξεο, είηε 3 σξψλ. Θα πάξεη απηή ε επηρείξεζε επηδφηεζε; Η απάληεζε είλαη φρη. Όηαλ ε θαζαξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, κπαίλνπκε ζε αξθεηά ηερληθά δεηήκαηα, αιιά ε θαζαξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο κεηξηέηαη ζην ηζνδχλακν πιήξνπο απαζρφιεζεο. Δπνκέλσο γηα λα κπνξέζεη λα ρξεκαηνδνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ζα έπξεπε ελδερνκέλσο λα πάξεη ηξεηο αλζξψπνπο. Σν ηζνδχλακν ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο επηρείξεζεο λα κπνξέζεη λα απμεζεί. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη φηη ππάξρεη έλα πξφβιεκα ην ππνλφεζε θαη ε θπξία Καξακεζίλε, ην γλσξίδνπκε γηαηί είκαζηε θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ιίγν αθαδεκατθά, ππάξρεη έλα πξφβιεκα κεγάιν κε ηα πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο εξγαζίαο ηνπ παξειζφληνο πνπ είρε δηαπηζησζεί ηηο παιηέο επνρέο, φηη ππάξρνπλ πεξηφδνπο ηελ πεξίνδν, αο πνχκε ηελ δεθαεηία , φπνπ έσο θαη ην 85% ηεο θαζαξήο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο, πξνεξρφηαλ απφ επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Γεκηνπξγφηαλ επνκέλσο εθεί ην θαηλφκελν πνπ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ιέγεηαη ην λεθξφ βάξνο. Κάπνηνο δειαδή επηρεηξεκαηίαο πνπ μέξεη φηη ζα βγεη πξφγξακκα επηδφηεζεο πξνζιήςεσλ, πεξηκέλεη ην πξφγξακκα γηα λα θάλεη ηελ αίηεζε. Οη ζπγθεθξηκέλνη, ηνπιάρηζηνλ, άλζξσπνη είλαη απνιχησο αζψνη απφ απηφ. Κάλαλε ηελ επηινγή λα πξνζιάβνπλ ρσξίο λα πξνζδνθνχλ θάπνην φθεινο θαη έξρεηαη εθ ησλ πζηέξσλ απηφ ην πξφγξακκα φρη κφλν γηα λα ηνπο επηβξαβεχζεη, αιιά είλαη απηφ ην νπνίν ηφληζε θαη ν θ. Υαξίηζεο ζηελ αξρή θαη ε θπξία Καξακεζίλε, φηη επηδνηείο κφλν ζέζεηο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο, αιιά δελ είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ, είλαη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. Δπνκέλσο νη σθεινχκελνη εκκέζσο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ, αλ ππνζέζνπκε φηη ν κέζνο φξνο είλαη πεξίπνπ 5 άηνκα αλά 18

19 επηρείξεζε ζηε ρψξα, αλέξρεηαη γχξσ ζηηο αλζξψπνπο, νη νπνίνη ζα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επηδφηεζεο. Καη θιείλνληαο θηάλνληαο ζην ηειεπηαίν ζαο εξψηεκα, ζα έπξεπε λα κπεη θάπνηα ζηηγκή έλα φξην. Γειαδή επεηδή ε ππνρξέσζε δηαηήξεζεο είλαη αληίζηνηρε ηεο επηδφηεζεο, φπσο αληηιακβάλεζηε ην λα κπνξνχζε λα επηδνηεζεί θάπνηνο γηα έλα κήλα, εθηφο ηνπ φηη ην απνηέιεζκα ην νηθνλνκηθφ γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ζα ήηαλ πνιχ κηθξφ, κπαίλεη θαη ηεξάζηην δηαρεηξηζηηθφ κέξνο θαη απνηέιεζκα, ην νπνίν ζα ήηαλ πξνο εξψηεζε. Δπνκέλσο έρεη κπεη απηφ ην φξην γηα λα κπνξέζνπλ λα αθήζνπλ 8, 9, κάμηκνπκ 10, 11 κήλεο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ απαζρφιεζε κε ρξήζηκε θαη κε πξαγκαηηθφ απνηχπσκα γηα ην κέιινλ. ΤΝΣΟΝΙΣΗ: αο επραξηζηνχκε πνιχ. Γεηα ραξά. 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015 Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Καιεζπέξα. Σήκεξα είλαη κηα δχζθνιε κέξα γηαηί απνραηξεηίζακε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο θαη πνιχ θίιν, ην Γηψξγν Αλαδξαληζηάθε πνπ ήηαλ έλαο ζπάληνο άλζξσπνο κε αλαηξεπηηθφ ρηνχκνξ, κε πνιιέο γλψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Συνζντευξη Τφπου. Οι καινοτομίεσ του νζου ςυςτήματοσ υλοποίηςησ τησ δράςησ «Εναρμόνιςη Οικογενειακήσ & Επαγγελματικήσ Ζωήσ»

Κοινή Συνζντευξη Τφπου. Οι καινοτομίεσ του νζου ςυςτήματοσ υλοποίηςησ τησ δράςησ «Εναρμόνιςη Οικογενειακήσ & Επαγγελματικήσ Ζωήσ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016 Κοινή Συνζντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε.

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. 10 Μαΐνπ 2011 Γξαθείν Σχπνπ 210-52.05.290-1 Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα