ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές..12 Συντάκτης.12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές..12 Συντάκτης.12"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτική Παρουσίαση.2 2. Πεδίο εφαρμογής Η έννοια του «εργαζομένου» Ο ορισμός της «επιχείρησης» Σύνθεση των συμβουλίων εργαζομένων.5 6. Συγκρότηση και λειτουργία των συμβουλίων εργαζομένων.6 7. Εκλογικό σύστημα Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.6 8. Αρμοδιότητες του συμβουλίου των εργαζομένων 7 9. Περίπτωση μη ύπαρξης επιχειρησιακού σωματείου Όμιλοι επιχειρήσεων και συμβούλια εργαζομένων Η προστασία των μελών των συμβουλίων εργαζομένων Οι εκ του νόμου παρεχόμενες διευκολύνσεις στα συμβούλια εργαζομένων Κυρώσεις για τον εργοδότη ή τους εκπροσώπους αυτού Οι περιορισμένες αρμοδιότητες των συμβουλίων εργαζομένων σε σχέση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 11 Πηγές..12 Συντάκτης.12 1

3 1.Συνοπτική παρουσίαση Πεδίο εφαρμογής Η σύνθεση του συμβουλίου εργαζομένων Γενική συνέλευση Συγκρότηση των συμβουλίων εργαζομένων Εκλογική διαδικασία ανάδειξης μελών των συμβουλίων εργαζομένων Απώλεια ιδιότητας μέλους Θέματα για τα οποία μπορούν να συναποφασίσουν το συμβούλιο εργαζομένων και ο εργοδότης Κάθε επιχείρηση εκμετάλλευση στην οποία απασχολούνται τουλάχιστον πενήντα (50) εργαζόμενοι [ο εργαζόμενος θα πρέπει να απασχολείται στην επιχείρηση για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών]. Αρκεί η ύπαρξη ουσιαστικής εξάρτησης προς τον εργοδότη. Από τρία (3) έως επτά (7) μέλη ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Η γενική συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση. Η τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται κάθε έξι (6) μήνες από το συμβούλιο εργαζομένων και εκλέγει το προεδρείο της Γ/Σ. Τα μέλη του συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, καθώς και τον γραμματέα. Ο πρόεδρος του συμβουλίου εκπροσωπεί αυτό προς τον εργοδότη ή τους εκπροσώπους αυτού. Προβλέπονται τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στη συνεδρίασή του περισσότερα από τα μισά μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των συμβουλίων εργαζομένων γίνονται κάθε δύο (2) έτη με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι σε ομίλους επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα ενιαίας εκπροσώπησης. Τα μέλη των συμβουλίων είναι δυνατό να ανακληθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων. Εσωτερικος κανονισμός της επιχείρησης Κανονισμός υγιεινής και ασφάλειας Ενημερωτικά προγράμματα για νέες μεθόδους οργάνωσης και για χρήση νέων τεχνολογιών. Επιμόρφωση του προσωπικού μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης είτε της μετεκπαίδευσής του. Χρήση οπτικοακουστικών μέσω στο χώρο εργασίας και αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Επανένταξη εργαζομένων κατόπιν εργατικού ατυχήματος. Πραγματοποίηση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών εκδηλώσεων κ.λπ. για τους εργαζομένους της επιχείρησης. 2

4 Δικαίωμα παροχής πληροφόρησης Το συμβούλιο εργαζομένων δεν έχει τη δυνατότητα: Σχετική νομοθεσία Τα συμβούλια εργαζομένων λαμβάνουν πληροφόρηση από τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο εκείνου για: αλλαγές του νομικού καθεστώτος της επιχείρησης, μεταφορά επέκταση περιορισμό των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, εισαγωγή νέων τεχνολογικών μεθόδων τεχνικών στην επιχείρηση, αλλαγές στη διάρθρωση του προσωπικού (απολύσεις/ προσλήψεις, διαθεσιμότητα, εκ περιτροπής εργασία), τον ετήσιο προγραμματισμό των επενδύσεων για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης, όλα τα θέματα για τα οποία ο νόμος ορίζει δυνατότητα συναπόφασης. Σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας με συμβαλλόμενα μέρη τον εργοδότη και το συμβούλιο. Κήρυξης (νόμιμης) απεργίας. Ν.1767/1988, Ν. 1264/1982, Ν.1876/1990 3

5 2. Πεδίο εφαρμογής Με τον Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α/6 4 88) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις Κύρωση της 135ης διεθνούς σύμβασης εργασίας» εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός του συμβουλίου εργαζομένων. Σε κάθε επιχείρηση εκμετάλλευση στην οποία απασχολούνται τουλάχιστον πενήντα (50) εργαζόμενοι, οι τελευταίοι έχουν το δικαίωμα συγκρότησης συμβουλίου εργαζομένων για την εκπροσώπησή τους στην επιχείρηση. Είναι δυνατή η μείωση του παραπάνω αριθμού με όρο στην επιχειρησιακή ΣΣΕ. Ωστόσο, στις επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις στις οποίες δεν υφίσταται συνδικαλιστική οργάνωση η οποία να εκπροσωπεί τους εργαζομένους της επιχείρησης εκμετάλλευσης, τότε, σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος αρκείται να απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές τουλάχιστον είκοσι (20) εργαζόμενοι. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού (Ν. 1769/1988) οι ναυτεργάτες εργαζόμενοι στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις (π.χ. διοικητικό προσωπικό, υπάλληλοι στα γραφεία κ.λπ.) μπορούν σύννομα να συστήσουν συμβούλια εργαζομένων. Τέλος, με ύστερη νομοθετική ρύθμιση (με το άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2224/1994), συμβούλια εργαζομένων μπορούν να συσταθούν και στις κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις του Ν. 1365/1983, εφόσον δεν ενεργοποιήθηκε η ενισχυμένη μορφή συμμετοχής με εκπροσώπους των εργαζομένων σε εποπτικά και διοικητικά όργανα, που προβλεπόταν στον ανωτέρω νόμο. 3. Η έννοια του «εργαζομένου» Ο νόμος για τα συμβούλια εργαζομένων στο πλαίσιο της επιχείρησης εκμετάλλευσης υπαγάγει στην έννοια του εργαζομένου στην επιχείρηση και άρα, δυνητικού συμμέτοχου στα συμβούλια εργαζομένων, κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως του συμβατικού τρόπου με τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του προς την επιχείρηση, λ.χ. σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αλλά και με παροχή δελτίου ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αρκεί να υφίσταται ουσιαστική εξάρτηση του εργαζομένου αυτού από τον εργοδότη της επιχείρησης ή των εκπροσώπων του. Αυτό συμβαίνει όταν παρέχονται σαφείς και ορισμένες, δεσμευτικές εντολές προς τον «ανεξάρτητα απασχολούμενο» εργαζόμενο από τον εργοδότη του, οι οποίες διατυπώνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε κατά την εκτέλεση αυτών να μην υφίστανται περιθώρια παρέκκλισης. 4

6 4. Ο ορισμός της «επιχείρησης» Με τον όρο «επιχείρηση» ο νόμος εννοεί κάθε είδους επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Μάλιστα, στην περίπτωση ύπαρξης τυχόν υποκαταστημάτων όπου ελλείπει σε αυτά ο απαιτούμενος αριθμός εργαζομένων για τη συγκρότηση αυτοτελών συμβουλίων εργαζομένων, οι εργαζόμενοι αυτοί εκπροσωπούνται από κοινού, συναθροισμένοι με τους εργαζομένους της πλησιέστερης μονάδας της επιχείρησης, σχηματίζοντας ενιαίο συμβούλιο εργαζομένων. 5. Σύνθεση των συμβουλίων εργαζομένων Ο αριθμός των μελών τα οποία και αποτελούν το σώμα του συμβουλίου εργαζομένων κυμαίνεται και εξαρτάται άμεσα από το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρησηεκμετάλλευση, έτσι: Τρία (3) μέλη σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις όπου απασχολούνται μέχρι 300 εργαζόμενοι. Πέντε (5) μέλη σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις όπου απασχολούνται από 301 έως εργαζόμενοι. Επτά (7) μέλη σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις όπου απασχολούνται από και άνω εργαζόμενοι. Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών των συμβουλίων των εργαζομένων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υπάρχει κατά τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του συμβουλίου εργαζομένων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η γενική συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων συγκαλούνται κάθε έξι (6) μήνες από τα συμβούλια εργαζομένων και εκλέγουν το προεδρείο τους που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στον εργοδότη, στο διοικητικό συμβούλιο των αρμόδιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και στους εργαζομένους δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, οι αντιπρόσωποι και τα συμβούλια εργαζομένων κάνουν τον απολογισμό του έργου τους. Η πρώτη γενική συνέλευση θα προσδιορίσει τον χαρακτήρα και τις αρμοδιότητες των τμηματικών γενικών συνελεύσεων. 5

7 6. Συγκρότηση και λειτουργία των συμβουλίων εργαζομένων Α. Τα συμβούλια εργαζομένων συγκροτούνται σε σώμα εντός της επόμενης από την εκλογή τους εβδομάδας και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους τον πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, καθώς και τον γραμματέα. Β. Ο πρόεδρος του συμβουλίου εκπροσωπεί αυτό προς τον εργοδότη ή τους εκπροσώπους αυτού. Γ. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων εργαζομένων συγκαλούνται από τον πρόεδρο κάθε μήνα. Βέβαια, αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν και έκτακτα, εφόσον αυτό ζητηθεί κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου (1/3) των μελών τους. Δ. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται στη συνεδρίασή του περισσότερα από τα μισά μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Το συμβούλιο σε κάθε περίπτωση αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας του. Απώλεια ιδιότητας μέλους: Τα μέλη των συμβουλίων είναι δυνατό να ανακληθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό με αίτηση από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών της. Η απαρτία της γενικής συνέλευσης για την ανάκληση μέλους είναι εκείνη που απαιτείται και για την εκλογή των μελών του συμβουλίου των εργαζομένων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 1767/1988. Η αντικατάσταση μέλους συμβουλίου, που πέθανε ή έχασε την ιδιότητά του ή ανακλήθηκε έπειτα από ακύρωση της εκλογής του από το δικαστήριο ή παραιτήθηκε ή λύθηκε ή έληξε η σχέση εργασίας του, γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη. Η αντικατάσταση γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη. 7. Εκλογικό σύστημα Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι A. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των συμβουλίων εργαζομένων γίνονται κάθε δύο (2) έτη με άμεση και μυστική ψηφοφορία, με το εκλογικό σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν. 1264/1982. Εκλογές γίνονται και στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των μελών του συμβουλίου μειώθηκε για οποιονδήποτε λόγο και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μπορεί να καθοριστεί οποιοδήποτε άλλο εκλογικό σύστημα. B. Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο στην επιχείρηση έως την προηγούμενη των εκλογών έχει δικαίωμα να ψηφίσει για μέλη των συμβουλίων εργαζομένων και να εκλεγεί στα αξιώματα αυτά. 6

8 8. Αρμοδιότητες του συμβουλίου των εργαζομένων Οι αρμοδιότητες του συμβουλίου των εργαζομένων είναι περιορισμένες σε σχέση με εκείνες των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στην περίπτωση απουσίας συνδικαλιστικής οργάνωσης στην επιχείρηση ή μη ρύθμισης των θεμάτων αυτών με ΣΣΕ, το συμβούλιο εργαζομένων έχει τα εξής δικαιώματα: Α) Δικαίωμα συναπόφασης με τον εργοδότη ή με τον εκπρόσωπο αυτού, για θέματα τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο την ποιότητα της εργασία τους εντός της επιχείρησης. Δεν αφορά θέματα που ήδη ρυθμίζονται με νόμο ή συλλογική σύμβαση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εάν το συμβούλιο εργαζομένων εξασφαλίσει ρύθμιση ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους από τις ήδη υπάρχουσες, τότε αυτή, ως ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους, υπερισχύει (αρχή της εύνοιας). Ο κατάλογος θεμάτων τα οποία μπορούν να συναποφασίσουν το συμβούλιο εργαζομένων και ο εργοδότης είναι τα εξής: 1. Εισαγωγή στην επιχείρηση εσωτερικού κανονισμού. 2. Θέσπιση κανονισμού υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης. 3. Κατάρτιση ενημερωτικών προγραμμάτων όταν στην επιχείρηση εκμετάλλευση υιοθετούνται νέες μεθόδοι οργάνωσης, καθώς επίσης και για τη χρήση νέων τεχνολογιών. 4. Προγραμματισμός της επιμόρφωσης του προσωπικού μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης είτε της μετεκπαίδευσής του, ιδιαίτερα όταν υιοθετούνται από μέρους της επιχείρησης νέες τεχνολογίες. 5. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων, στο πλαίσιο της εργασίας, πάντα με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. 6. Οι τρόποι επανένταξης στην επιχείρηση εργαζομένων οι οποίοι, έπειτα από εργατικό ατύχημα το οποίο έλαβε χώρα εντός της επιχείρησης, κατέστησαν ανάπηροι. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει χώρα διαβούλευση μεταξύ του συμβουλίου εργαζομένων και του εργοδότη για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τα άτομα αυτά, μέσω της τοποθέτησης των εργαζομένων αυτών σε θέσεις εργασίας, οι οποίες να είναι κατάλληλες για εκείνους. 7. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών εκδηλώσεων κ.λπ. για τους εργαζομένους της επιχείρησης. Σε περίπτωση συμφωνίας των μερών, στα ως άνω θέματα, αυτή συντάσσεται εγγράφως και έχει κανονιστική ισχύ από την υπογραφή της. Η συμφωνία αυτή αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του συμβουλίου εργαζομένων και κοινοποιείται στη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επιχειρησιακού σωματείου, τότε αυτή γνωστοποιείται στην αντίστοιχη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. 7

9 Β) Κατάθεση προτάσεων οι οποίες αφορούν μέτρα βελτίωσης των όρων εργασίας. Eπίσης, τα συμβούλια εργαζομένων έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, μέλη των συμβουλίων εργαζομένων μπορούν να στελεχώνουν την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της επιχείρησης. Γ) Έγκαιρη πληροφόρηση από τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο εκείνου για καθορισμένο από τον νόμο αριθμό θεμάτων, ήτοι: Τυχόν αλλαγή του νομικού καθεστώτος της επιχείρησης. Για τις περιπτώσεις ολικής ή μερικής μεταφοράς, επέκτασης ή περιορισμό των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή συγκεκριμένου τμήματός της. Εισαγωγή νέων τεχνολογικών μεθόδων και τεχνικών στην επιχείρηση. Για τυχόν αλλαγές στη διάρθρωση προσωπικού, οι οποίες είτε θα επιφέρουν μείωση είτε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης (απολύσεις προσλήψεις). Επίσης, το συμβούλιο λαμβάνει γνώση και για τις περιπτώσεις θέσης αριθμού εργαζομένων σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή εκ περιτροπής εργασίας. Τον ετήσιο προγραμματισμό των επενδύσεων για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στο συμβούλιο εργαζομένων της επιχείρησής του κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από εκείνο και θα είναι σχετικό με τα θέματα για τα οποία ο νόμος ορίζει δυνατότητα συναπόφασης (βλέπε ανωτέρω). Το συμβούλιο εργαζομένων έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τον προγραμματισμό τυχόν υπερωριακής απασχόλησης, τις γενικές τάσεις της επιχείρησης στον οικονομικό τομέα και στον προγραμματισμό της παραγωγής, τον ισολογισμό και απολογισμό της επιχείρησης και τον λογαριασμό εκμετάλλευσης της επιχείρησης. Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να πληροφορεί τα συμβούλια των εργαζομένων για θέματα που χαρακτηρίζονται επιχειρησιακά απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως το τραπεζικό, το δικηγορικό απόρρητο, θέματα εθνικής σημασίας, ευρεσιτεχνίες. Επίσης, τα μέλη των συμβουλίων εργαζομένων έχουν την υποχρέωση να μην ανακοινώνουν σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάβαση του εργοδότη, πληροφορίες που αναφέρονται σε θέματα που υποχρεώνεται ο εργοδότης από τον νόμο να παρέχει πληροφόρηση ή έχουν ιδιάζουσα σημασία για την επιχείρηση και των οποίων η διαρροή θα είχε επιβλαβείς συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 8

10 Τέλος, τα μέλη των συμβουλίων των εργαζομένων και ο εργοδότης αποφασίζουν από κοινού κάθε φορά για τα θέματα των κοινών συσκέψεων και τα στοιχεία της πληροφόρησης που μπορούν να ανακοινωθούν σε τρίτους. 9. Περίπτωση μη ύπαρξης επιχειρησιακού σωματείου Όταν δεν υφίσταται ή βρίσκεται σε καθεστώς αδράνειας συνδικαλιστική οργάνωση εντός της επιχείρησης, τότε το συμβούλιο εργαζομένων, το οποίο έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται εντός της επιχείρησης, εξοπλίζεται με τέσσερις (4) επιπλέον αρμοδιότητες: Να διαβουλεύεται με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο αυτού για τις περιπτώσεις διενέργειας ομαδικών απολύσεων, προτού αυτές λάβουν χώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου νόμου, ο οποίος προβαίνει στη ρύθμιση αυτών. Να διαβουλεύεται σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η νομοθεσία θέτει υποχρέωση διαβούλευσης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, ως όρο εκ των ουκ άνευ, για τη σύννομη πραγμάτωση των δικαιωμάτων του εργοδότη, τα οποία συνήθως λειτουργούν σε βάρος των εργαζομένων. Να διασφαλίζει την ορθή, από την πλευρά του εργοδότη και των εκπροσώπων αυτού, εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και την τήρηση των όρων που θέτουν εν ισχύ συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με τις οποίες ρυθμίζονται ευνοϊκότερα οι όροι εργασίας (μισθολογικοί και μη) για τους εργαζομένους της επιχείρησης. Τέλος, σε περιπτώσεις μη διευθέτησης ή επίλυσης οποιουδήποτε από τα παραπάνω θέματα, μέλη του συμβουλίου εργαζομένων μπορούν να προσφύγουν ενώπιον της κατά τόπον αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας και να αναλάβουν την υποστήριξη αυτών κατά τη μεσολαβητική προσπάθεια του επιθεωρητή. 10. Όμιλοι επιχειρήσεων και συμβούλια εργαζομένων Στις περιπτώσεις των ομίλων επιχειρήσεων από τη νομοθεσία προβλέπεται ότι, εάν έχει συσταθεί έστω και σε μία από αυτές συμβούλιο εργαζομένων, τότε αυτό έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπεί ενώπιον της διοίκησης του ομίλου το σύνολο των εργαζομένων του. 11. Η προστασία των μελών των συμβουλίων εργαζομένων Για τα μέλη των συμβουλίων εργαζομένων, η νομοθεσία επιβάλλει καθεστώς προστασίας ανάλογο με εκείνο που προβλέπεται για τους συνδικαλιστές από τον Ν. 1264/1982 (παρ. 5, 9, 10 του άρθρου 14 και το άρθρο 15). 9

11 Δηλαδή, η απόλυση εργαζομένου, μόνο εκ του λόγου της ιδιότητάς του ως μέλους σε συμβούλιο εργαζομένων σε επιχείρηση, είναι παράνομη. Επίσης, ισχύει και η ειδική προστασία από μεταθέσεις και για τα μέλη του συμβουλίου εργαζομένων, όπως αυτή ισχύει για συνδικαλιστικά στελέχη. Επιπρόσθετα, ο νόμος επιβάλλει στον εργοδότη και στους εκπροσώπους αυτού να απέχουν από κάθε προσπάθεια επηρεασμού των συμβουλίων εργαζομένων και να μην παρακωλύουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την εσωτερική λειτουργία αυτών. Τέλος, η ιδιότητα και οι δραστηριότητες των μελών των συμβουλίων που ασκούνται στο πλαίσιο του νόμου αυτού δεν μπορεί να αποτελέσουν λόγο δυσμενούς μεταχείρισής τους από τον εργοδότη (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1767/1988). 12. Οι εκ του νόμου παρεχόμενες διευκολύνσεις στα συμβούλια εργαζομένων Οι διευκολύνσεις που παρέχονται από τον Ν. 1767/1988 στα συμβούλια εργαζομένων είναι κυρίως οι ακόλουθες: Οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων πραγματοποιούνται στον χώρο εργασίας ή σε άλλον χώρο που θα συμφωνηθεί με τον εργοδότη, εκτός χρόνου απασχόλησης. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει στο συμβούλιο κατάλληλο κατά το δυνατόν χώρο για γραφείο στον τόπο εργασίας, καθώς και κατάλληλο χώρο (πίνακα) για την ανάρτηση ανακοινώσεων. Τα μέλη των συμβουλίων των εργαζομένων μπορούν να εισέρχονται σε όλους τους χώρους εργασίας κάθε φορά που το συμβούλιο κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παραχωρεί στον πρόεδρο του συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του άδεια με αποδοχές δύο (2) ωρών την εβδομάδα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη των συμβουλίων εργαζομένων έχουν δικαίωμα να πάρουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους έως δώδεκα (12) συνολικά μέρες άδεια με αποδοχές, προκειμένου να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει για την επιμόρφωσή τους η πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργάνωση ή οργανισμός που ασκεί αναγνωρισμένα το έργο αυτό. Σε περιπτώσεις διαφωνίας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν τις παραπάνω διευκολύνσεις αποφασίζει η Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 1264/1982. Για την παράβαση από τον εργοδότη των παραπάνω υποχρεώσεών του, το συμβούλιο εργαζομένων μπορεί να προσφύγει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία οφείλει να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την προσφυγή. 10

12 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εργοδότη με την απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση των διατάξεων και για κάθε άρνηση συμμόρφωσης. 13. Κυρώσεις για τον εργοδότη ή τους εκπροσώπους αυτού Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που διέπουν τα συμβούλια των εργαζομένων από την πλευρά του εργοδότη ή εκπροσώπους αυτού, προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (458 Π.Κ, αρθ. 16 παρ. 8 και 9 του Ν. 1264/1982). 14. Οι περιορισμένες αρμοδιότητες των συμβουλίων εργαζομένων σε σχέση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις Θα πρέπει να επισημανθεί η περιορισμένη αρμοδιότητα των συμβουλίων εργαζομένων σε σχέση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, η οποία προκύπτει από : 1. Τη μη δυνατότητα σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας με συμβαλλόμενα μέρη τον εργοδότη και το συμβούλιο. 2. Τη μη δυνατότητα κήρυξης (νόμιμης) απεργίας. Θα ήταν παράλειψη να μην συμπεριληφθεί στο παρόν η εξής διαπίστωση: Ο έλληνας νομοθέτης έχει δώσει προτεραιότητα στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο εσωτερικό της επιχείρησης και για το λόγο αυτό τα συμβούλια των εργαζομένων δεν αναπτύχθηκαν στη χώρα μας και ο ρόλος τους παρέμεινε επικουρικός. 11

13 Πηγές Τραυλός Τζανετάτος, Δ. (2013). «Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις (Ν. 1767/1988) στην εποχή των μνημονίων. Μία πρώτη προσέγγιση», Οικονομική Κρίση & Εργατικό Δίκαιο. Τραυλός Τζανετάτος, Δ., Το δικαίωμα πληροφόρησης των συμβουλίων εργαζομένων και η υπερόρια εφαρμογή του (άρθρο 13 παρ. 1 και 2 Ν. 1767/1988), σε ΕΕργΔ 5/2013 σελ. 257 επ. Τραυλός Τζανετάτος, Δ., Δικονομικά ζητήματα από την άσκηση των συμμετοχικών δικαιωμάτων κατά τον ν. 1767/1988 Το δικαίωμα πληροφόρησης ειδικότερα (άρθρο 13 παρ. 1 και 2) σε ΕΕργΔ 18/2012 σελ επ. Καζάκου, Α. (2013). Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 3η Έκδοση. Λεβέντης, Γ. (2007). Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 2η Έκδοση. Βαρχαλαμά, Έ. και Σταμάτη, Ά. (2012). «Ατομικές & συλλογικές εργασιακές σχέσεις», Εκπαιδευτικό Υλικό Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ. Βαρχαλαμά, Έ., Βενιέρης, Ι. και Σαλίμπα, Ζ. (2012). «Επιχειρήσεις Βασικά στοιχεία και έννοιες για τη συνδικαλιστική παρέμβαση», Εκπαιδευτικό Υλικό Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ. Συντάκτης Ιωάννης Νικ. Παπάς 12

ΝΟΜΟΣ 1264/1982 ΦΕΚ: Α 79 19820701 01.07.1982

ΝΟΜΟΣ 1264/1982 ΦΕΚ: Α 79 19820701 01.07.1982 ΝΟΜΟΣ 1264/1982 ΦΕΚ: Α 79 19820701 01.07.1982 Αρθρο: 1 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ Εκταση εφαρμογής Ν. 1264/1982, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Δημοσιογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις, Ναυτεργατικές

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 3/2012 Μάρτιος 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τοπείρου

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τοπείρου Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τοπείρου Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η Εκτελεστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Συγκεντρωμένη αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά την κρίση και την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση εργασίας. 6.1 Εισαγωγικά. [44] Αστικός Κώδικας. [Άρθρα 136, 250, 648-680, 1389] ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σύµβαση εργασίας. 6.1 Εισαγωγικά. [44] Αστικός Κώδικας. [Άρθρα 136, 250, 648-680, 1389] ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σύµβαση εργασίας Άρθ. 136, 250 ΑΚ [44] 6. Σύµβαση εργασίας 6.1 Εισαγωγικά [44] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 136, 250, 648-680, 1389] Άδεια 666, 667 Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας 662 ασθένεια εργαζοµένου 660,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εστιάζει στην εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα