ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...4 Περιφέρειες... 5 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθ. 254/ διαπιστωτική πράξη του Δ/ ντη Β/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 35, 147 και 148 Ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτικού ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑΣ του Αποστόλου, κλάδου ΠΕ02, με βαθμό Β, Μ.Κ.3 και A.M , λόγω αυτοδίκαιης παραίτησής της ύστερα από το διορισμό της σε κενή θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Κοινωνικών Αν θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Απασχόληση και την Κοινωνική Πο λιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Προσωπικού της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Λέσβου / ). Ο Διευθυντής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (2) Με την αριθ. Υ10β/Γ.Π.οικ.4071/ απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/07), τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), τις διατάξεις (1) του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011), την υπ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.Μ./23616/ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) και το υπ αριθ. 2/69075/ ΔΠΓΚ/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης, μετατάσσεται ο ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέ λου, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού του Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ (Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», Γ.Ν. Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» Γ.Ν. Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο») στο Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με με ταφορά της θέσης του, με τον ίδιο βαθμό και Μ.Κ. που κατέχει και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, ύστερα από αίτησή του. Ο υπάλληλος έχει την υποχρέωση να παραμείνει δέκα (10) έτη στην υπηρεσία που μετατάσσεται. Με την αριθ. Υ10β/Γ.Π. 1391/ απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/07), τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011), την υπ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.Μ./23616/ απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) και το υπ αριθ. 2/69075/ ΔΠΓΚ/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης, μετατάσσεται ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Τιμολέ οντα, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Κλιβανιστών Απολυμαντών Αποστειρωτών του Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ στο Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με μεταφορά της θέσης του, με τον ίδιο βαθμό και Μ.Κ. που κατέχει και χωρίς να προκα λείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογι σμό, ύστερα από αίτησή του. Ο υπάλληλος έχει την υποχρέωση να παραμείνει δέκα (10) έτη στην υπηρεσία που μετατάσσεται. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - Με την αριθ. Υ10α/οικ. 6434/ απόφαση της Προϊστάμενης της Δ/νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουρ γείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

2 766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.1902/90 (ΦΕΚ 138),τα άρθρα 155 και 156 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26/07 τ.α, του άρθρου 71 παρ.4 και 5 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123), του άρθρου 37 του Ν.1813/1988 και την με αρ.γ.π. οικ / υπουργική απόφαση, λύεται αυτοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση της ιατρού ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓ ΓΕΛΙΑΣ ΣΙΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Δ/ντρια Α Παθολογικού τμήματος στο ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (πρώην ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»), λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, (ημερομηνία γεννή σεως 23/12/1946. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. Υ10α/οικ.6445/ απόφαση της Προϊστάμενης της Δ/νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουρ γείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138),τα άρ θρα 155 και 156 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/07 τ.α, του άρ θρου 71 παρ.4 και 5 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123), του άρ θρου 37 του Ν. 1813/1988 και την με αρ.γ.π. οικ / υπουργική απόφαση, λύεται αυτοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση του ιατρού ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Συντ. Δ/ντή Δ Χειρουργικού τμήματος στο ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (πρώην ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕ ΛΙΣΜΟΣ»), λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, (ημε ρομηνία γεννήσεως 15/09/1946. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Προϊσταμένη Δ/νσης Π. ΚΑΨΙΩΧΑ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην περίληψη της υπ αριθ. Υ10α/ οικ / απόφασης της Προϊστάμενης της Δ/νσης Προσωπικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας που δημο σιεύτηκε στο ΦΕΚ 1525/ (τεύχος Γ ) στη σελίδα 11145, στην Β στήλη και αφορά στη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του ιατρού κλάδου ΕΣΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΧΤΣΙΔΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, διορθώνεται: Το εσφαλμένο: «και του 66ου έτους της ηλικίας της», στο ορθό: «και του 65ου έτους της ηλικίας του». (Από το Υπουργείο Υγείας) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (3) Με το από Προεδρικό διάταγμα, που εκδό θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αι γαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 48 πργ. 3 (α) και 74 πργ.1 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 3079/2002 (Α 311) και των άρθρων 5, 9, 11 και 36 του Π.Δ. 81/2012 (Α 139): 1. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Ελλη νικής Ακτοφυλακής Ρουμανάς Γεώργιος του Δημητρί ου (A.M. 821), στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθεται εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα ραγράφου 3 (α) του άρθρου 48 του Ν.3079/2002 (Α 311), κατόπιν υποβολής της από 21 Νοεμβρίου 2013 αίτησης αποστρατείας του, η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθ. φακ.: /14/ (αριθ. σχεδ.: 19) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Κανάλης Εμμανουήλ του Πέ τρου (A.M. 891), στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, επειδή έχει όλα τα νόμιμα για την προαγωγή αυτή ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσεως στο βαθμό αυτό. (Αριθ. Εγκρ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι γαίου: 500/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθ. 26/232/ απόφαση του Προ έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας με την επωνυμία «Νο μικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν.3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ), η υπαλληλική σχέση της Αλεξάν δρας Ταχτσίδου του Θεοφίλου, υπαλλήλου του ως άνω Νομικού Προσώπου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 20658/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 18/Γ / (σελ. 109) που δημοσιεύτηκε περίληψη της αριθ Π.ε/ απόφασης αυτο δίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Καλμπούρη Καρυοφύλλη του Αθανασίου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με Γ βαθμό, διορθώνεται: Το εσφαλμένο: «Καλαμπούρη Καρυοφύλλη του Αθα νασίου», στο ορθό: «Καλμπούρη Καρυοφύλλη του Αθανασίου». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθ (7533)/ απόφαση του Πε ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των (4) (5)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 767 άρθρων 159, 246 και 283 του Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώ θηκαν από την παρ.1 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 την αριθ. 11/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα υπ αριθ. 19/ και 12/ αποσπάσματα Πρακτικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλλη λος Μπονάνου Βασιλική του Χρήστου, η οποία κατέχει ορ γανική θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθ μό Ε, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Περιφέρει ας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Ημαθίας) με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρ. 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει: αριθ.διππ/ Φ.ΕΓΚΡ.Μ/ ). (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ του Υπ. Εσωτερικών 9194/ ). Οι Περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ του τμήματος ιστορίας, αρχαιολογίας και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών του πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΛΑ ΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ». Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στη συνεδρία ση της στις , λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξη μέλους ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) Της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α ) 2) της παρ. 5 εδ.β του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α ), 3) της παρ.2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (159 Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α ), 4) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007, 5) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α ), 6) της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992, 7) του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 1268/1982, 8) της περιπτ. iii της παρ.5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 (208 Α ) 9) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α ), Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. ως εξής: Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία». (6) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Πρώην Ανατολικό Στρα τόπεδο, ΤΚ , Καλαμάτα, τηλ ) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετι κές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 13 Νοεμβρίου 2013 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΣΣΕΛΟΣ

4 768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθ. 298/ πράξη του Προέδρου του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ φωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2916/2001, τις διατά ξεις του άρθρου 7 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/ / τ.α ) και το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Παναγιώτη Ευσταθιάδη του Πορφυρίου, Καθηγητή ΤΕΙ σε προσωποπαγή θέση, του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής όπως προέκυψε με τα άρθρα 2 και 6 του ΠΔ 82 (ΦΕΚ 123/τ.Α / ), του ΑΤΕΙ/Θ, από (ημερομηνία δεύτερης παραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Καθηγητή που κα τείχε, καταργείται με την αποχώρηση του σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 9 του Ν. 4009/2011. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ05/13447/οικ.34823/ πράξη του Προ έδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1204/72 αρθ. 4 του Ν.Δ. 2690/53 και 1 του Ν.Δ. 310/57 και κατόπιν της δικαστικής απόφασης 383/12 του Εφετείου Λάρισας καταγγέλλεται η ειδική σύμβαση αορίστου χρόνου που υπήρχε μεταξύ του γυ ναικολόγου ΠΙΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Λάρισας, από , ημερομηνία που σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την Φ05/13447/οικ / πράξη του Προ έδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1204/1972 αρθ. 4 του Ν.Δ. 2690/53 και 1 του Ν.Δ. 310/57 και κατόπιν της δικαστικής από φασης 183/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταγγέλλεται η ειδική σύμβαση αορίστου χρόνου που υπάρχει μεταξύ του ιατρού γυναικολόγου ΚΑΙΠΑΛΕΞΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του Δημητρίου της ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Αγ. Πα ρασκευής, από ημερομηνία που σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Αγ. Παρασκευής. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την απόφαση Φ14/21990/1074/ του Προ έδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την Υπηρεσία του Οργανισμού, του μόνιμου υγειονομικού υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ, ΣΕΡΒΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ του Νικολάου (A.M ), με Β βαθμό, κλάδου TE ΦΥΣΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ από τις , επειδή κατά την ημε ρομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθ / δεύτερη αίτησή του «περί παραιτήσε ως από την Υπηρεσία», οπότε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α / ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την Ρ14/32/1399/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΤΣΑΓΓΑΙΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, της Ν.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τα άρ θρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την Ρ14/33/39968 / πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υγείας, λύεται αυτο δίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μόνιμου ιατρού χωρίς ειδικότητα ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της Τ.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» Με την υπ αριθ. 74/ απόφαση του Διοικη τή Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΚΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της ΣΟΦΙΑΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μόνιμης υπαλλήλου του Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» του κλάδου ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ με βαθμό Γ και Μ.Κ. 04, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθ. 73/ απόφαση του Διοικη τή Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΚΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΙΤΣΟΥ του ΜΑΝΘΟΥ, μόνιμης υπαλλήλου του Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό Β και Μ.Κ. 01, κατόπιν της από δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης: ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθ. 1/ απόφαση του Διοικητή Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΚΑ., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ θρα 155 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΑΡΙΑΣ ΓΟΥΔΑ του ΣΟΛΩΝΟΣ, μόνιμης υπαλλήλου του Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» του κλά δου TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ με βαθμό Β και Μ.Κ. 05

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 769 από την , λόγω συμπλήρωσης την του 60ου έτους της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και παραμονής της στην υπηρεσία για τρία επιπλέον έτη σύμφωνα με την υπ αριθ. 67/ πράξη Διοικητή. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθ. 04/ απόφαση του Διοικητή Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΚΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΑΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΛΑΚΗ του ΗΛΙΑ, μόνιμης υπαλλήλου του Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με βαθμό Γ και Μ.Κ. 03, κα τόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την αριθ. 1247/ απόφαση της Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδό θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΙΧΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ του Νικολάου, κατηγορίας ΥΕ Προσωπι κού Εστίασης, ειδικότητας Τραπεζοκόμων με Δ βαθμό και ΔΜΚ5 κατόπιν της από 13/12/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 15/11/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. 1253/ απόφαση της Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδό θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Δημητρίου, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Β βαθμό και ΒΜΚ1 κα τόπιν της από 18/12/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 25/11/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. 1255/ απόφαση της Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδό θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Δημητρίου, κατηγορίας ΠΕ Διοικητι κού Οικονομικού με Β βαθμό και ΒΜΚ1 κατόπιν της από 16/12/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 26/11/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. 1251/ απόφαση της Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδό θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΑΤΩΓΙΑΝ ΝΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑΣ του Γεωργίου, κατηγορίας TE Φυσιο θεραπευτών με Β βαθμό και ΒΜΚ3 κατόπιν της από 16/12/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 25/11/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την 1261/ απόφαση της Διοικητού του Γε νικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΣΜΥΡΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων, με τον Γ Βαθμό και το ΓΜΚ4 μισθολογικό κλιμάκιο, από , ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημε ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ) για συ νταξιοδοτικούς λόγους. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. 1258/ απόφαση της Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΛΩΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του Σπυρίδωνα κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ βαθμό και ΓΜΚ4 κα τόπιν της από 16/12/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 26/11/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Διοικητής ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Με την αριθ. 743/ απόφαση του Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Βοντίτσου Σταυρούλας του Αναστασίου μόνιμης υπαλλήλου με Γ βαθμό, που υπηρετούσε σε θέση του κλάδου ΤΕ Μαιών, από (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής της (ημερομηνία 1ης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. 745/ απόφαση του Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩ ΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Τάπα Ελένης του Θεοδώρου μόνιμης υπαλλήλου με Γ βαθμό, που υπηρετούσε σε θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, από (ημερο μηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής της (ημερομηνία 1ης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. 747/ απόφαση του Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩ ΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, γίνε ται δεκτή η παραίτηση της Μόσχου Φωτεινής του Χα ράλαμπου μόνιμης υπαλλήλου με Β βαθμό, που υπη ρετούσε σε θέση του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτριών, από (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω

6 770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) συνταξιοδότησής της (ημερομηνία 1ης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. 742/ απόφαση του Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩ ΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Πούλου Μαρίας του Παναγιώ τη, μόνιμης υπαλλήλου με Β βαθμό, που υπηρετούσε σε θέση του κλάδου ΤΕ Μαιών, από (ημερο μηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής της (ημερομηνία 1ης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. 748/ απόφαση του Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩ ΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, γίνε ται δεκτή η παραίτηση της Μπλέτσα Ευαγγγελής του Βασιλείου μόνιμης υπαλλήλου με Β βαθμό, που υπη ρετούσε σε θέση του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτριών, από (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής της (ημερομηνία 1ης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΥΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθ. 22/ πράξη Διοικητή του Γενι κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Χατζηανδρέου Αθανασίας του Ευαγγέλου, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλάδου TE Μαιών με Βαθμό Β, λόγω συνταξιοδότησης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθ. 24/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Γκουτζουβε λίδου Αλεξάνδρας του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλάδου TE Μαιών με Βαθ μό Β, λόγω συνταξιοδότησης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθ. 14/ πράξη Διοικητή του Γε εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΑΝΤΑΖΑΚΗ ΕΥΑΘΙΑΣ του Σταύρου, μόνιμης υπαλλή λου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλάδου ΔΕ Προ σωπικό Θαλάμων, με Βαθμό Δ, λόγω συνταξιοδότησης από 27/12/2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθ. 30/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Βιτανοπούλου Σουλτάνας του Ιωάννη, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκο μείου Κατηγορίας και Κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, με Βαθμό ΣΤ, λόγω παραίτησης από 27/12/2013, ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθ. 41/ πράξη Διοικητή του Γε εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ.,148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση του Τσιρώνη Κωνσταντίνου του Αναστασίου, μόνι μου υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλά δου ΔΕ Μαγείρων, με Βαθμό Γ, λόγω συνταξιοδότησης από 31/12/2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθ. 23/ πράξη Διοικητή του Γε εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώ θηκε με το Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της Τσαντάκη Γιαννούλας του Βασιλείου, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλάδου ΤΕ Μαιών με Βαθμό Γ, λόγω συνταξιοδότησης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθ. 25/ πράξη Διοικητή του Γε εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Αβραμίδου Τατιανής του Ηρακλή, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλάδου ΤΕ Μαιών με Βαθμό Γ, λόγω συνταξιοδότησης από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 771 Με την υπ αριθ. 34/ πράξη Διοικητή του Γε εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, όπως κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Νάκου Ευάνδρας του Ιωάννη, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, με βαθμό Β, λόγω συνταξιοδότησης από 31/12/2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ Με την 7683/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση του Μανώλη Ευάγγελου του Χρυσόστομου, μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας Δ.Ε. κλάδου Τηλεφωνητών, με βαθμό Γ και 4o Μ.Κ., κατόπιν της από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την 7676/ απόφαση του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Αργολίδας, Νοσηλευτική Μονάδα Αργούς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΣΙΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μόνιμης υπαλλήλου, κατηγορία Υ.Ε., κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, Βοηθός Θαλάμων, με βαθ μό Δ και 5o Μ.Κ., κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης, (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). O Διοικητής ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Με την αριθ. 198/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλεί ου Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (πρώην Βενιζέλειο Νοσοκομείο) που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Παπαδόπουλου Νικολάου του Παρασκευά, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΥΕ του κλά δου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με ειδικότητα Ταξινό μων Ιματισμού με Βαθμό Δ και Μ.Κ. 5 κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. 14/ απόφαση του Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, Λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της Γρηγοράκη Καπιτσάκη Άννας του Εμμανουήλ μόνιμης υπαλλήλου του Νοσο κομείου, Νοσηλεύτριας κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών με Βαθμό Β και Μ.Κ3 κατόπιν της από 31/12/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 13/12/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Με την αριθ. 23/ απόφαση του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Λευκάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία μας της μονίμου υπαλλήλου, του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, Τριάντη Σωτηρίας του Παναγιώτη, με βαθμό Γ και με κλιμάκιο ΜΚ3 του βαθμού Γ, λόγω συνταξιοδότησης από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 94 Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Με τονομασία Σχολής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1297 12 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.... 1 Αναγνώριση του

Διαβάστε περισσότερα