ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /Κ1/ κοι νής Υπουργικής απόφασης «Υποτροφίες σε Απο φοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στο πλαίσιο συγχρη ματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ » (Β 3598) Έγκριση δαπάνης για την αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ σε κατασκηνώσεις έτους Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης ενός (1) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνι κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Γ4α/Γ.Π / 2015 Υπουργικής απόφασης «Ίδρυση Δη μοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β 1038)... 4 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσω πο Δήμου Δράμας για το έτος Ανάθεση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Αντι περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κιλ κίς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ /61/ /Σ.738/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που δημοσι εύτηκε στο ΦΕΚ 1323/τ.Β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Κ1 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Κ1/ κοινής Υπουργικής απόφασης «Υποτροφίες σε Αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στο πλαίσιο συγχρηματοδο τούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ » (Β 3598). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86 Α ), όπως ισχύει Των άρθρων 2 και 60 παρ. 3 του A.N. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α ) «περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α ) Του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267 Α ) όπως ισχύει Του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενί σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει Του άρθρου 13 περ. α. του Ν. 3896/10 (ΦΕΚ 207 Α ) «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης

2 19112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσί ας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» Του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α ) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε ρίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α ) και άλλες διατάξεις» Των άρθρων 20, 23, 77 και 183 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δη μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 183 αυτού» Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α ) «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α ) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» Την υπ αριθμ. Υ59/ (ΦΕΚ 256/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδι οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δη μητρίου Μάρδα» Του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α ) «Ορ γανισμός του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων», όπως ισχύει. 2. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 18857/ (ΑΔΑ: 6ΕΓΓ9 ΟΒ7) απόφαση Ένταξης της συγχρηματο δοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους Πράξης με τίτλο «Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής εμπειρίας», MIS , προϋπολογισμού στον ΑΠ 4 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως κάθε φορά ισχύουν. 3. Τη με αριθ. Πρωτ /Β3/ εισήγηση της Γε νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. 4. Το με αριθ. Πρωτ. 534/ ενημερωτικό ση μείωμα της Ειδικής Υπηρεσίας θεσμικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 5. Το με αριθ. Πρωτ. 2/45696/0021/ έγγραφο της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανο νιστικών Πράξεων του Γ.Λ.Κ.. 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού της ανωτέρω πράξης, πέραν αυτής που προβλέπεται στην υπ αριθμ /Κ1/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 3598/ ), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Κ1/ Κοι νή Υπουργική απόφαση «Υποτροφίες σε Αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμε νων Πράξεων του ΕΣΠΑ » (Β 3598) ως εξής: 1. Στο τέλος της περίπτωσης (ii) της παρ. 1 του Άρθρου 2 της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής απόφασης προστί θεται η φράση «ή μόνιμοι κάτοικοι εντός των άνω πε ριφερειών εάν είναι μετανάστες». 2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 3 της περίπτωσης Α της παρ. 1 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής Υπουρ γικής απόφασης προστίθεται η φράση «Για τους μετα νάστες: μόνιμοι κάτοικοι εντός των περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 2». Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την ολοκλήρωση/λήξη της πράξης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ Αριθμ /974 (2) Έγκριση δαπάνης για την αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ σε κατασκηνώσεις έτους ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 10 του Ν. 1276/1982 «Για την συγχώ νευση του κλάδου συντάξεων του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου στο ΙΚΑ και ρύθμιση άλλων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων» όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α ). β) Του άρθρου 17 του Ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων (ΦΕΚ 46/Α ). γ) Του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α ). δ) Του άρθρου 20 περ. ιβ και του άρθρου 24 περ. 5ε του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 /Α ). ε) Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη... και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α ). στ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). ζ) Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 94/Α ). η) Του Π.δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α ). θ)το Π.δ. 25/ (ΦΕΚ 21/Α ) «Διορισμός Αντιπρο έδρου...και Υφυπουργών» και την αριθμ. Υ58/2015 (ΦΕΚ 253/Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό...Ουρανία Αντωνοπούλου». 2. Την αριθμ. Υ59/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημητρίου Μάρδα» (Β 256). 3. Την αριθμ. Φ.43000/19292/447/ κοινή Υπουρ γική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασί ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1211/Β /2015).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αδυναμία διοργάνωσης και λειτουργίας παιδι κών κατασκηνώσεων από τον Οργανισμό Απασχολήσε ως Εργατικού Δυναμικού. 5. Την αριθμ. πρωτ. οικ /1058/ εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 συ μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπο λογισμού του ΟΑΕΔ, οικονομικού έτους Η προ καλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 4612 «Δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχής» ύψους ,00 ευρώ. 7. Το αριθμ / έγγραφο του ΟΑΕΔ για βεβαίωση δέσμευσης της πίστωσης ύψους , Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 1149/24/ από φαση του Δ.Σ. του Οργανισμού αντίστοιχα. 9. Η αριθ. 1149/24/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε: Τη διάθεση ποσού ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παραμονή σε κατασκηνώσεις για το έτος 2015 των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ. Η ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις της φι λοξενίας των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ για το έτος 2015, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις λοιπές κείμενες διατάξεις. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Δ23/οικ.30996/1932 (3) Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης ενός (1) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντί δας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α ) Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελ ληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236Α ) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ.δ' του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30Α ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». β. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. α του Ν.3895/ 2010 (ΦΕΚ 206Α ) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρε σιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α ) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 8. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/ ) «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας». 9. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/ ) «Σύσταση Ασφα λίσεων». 10. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/ ) «Διορισμός Αντι προέδρων...υφυπουργών». 11. Την με αρ. Υ56/ΦΕΚ 253/Β /2015 απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ τρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου». 12. Την υπ αριθ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώ ου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερεια κών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώ σεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής». 13. Την κοινή Υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουρ γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης με αρ. Γ.Π.:Π(2)γ/οικ / (ΦΕΚ 1163/τ.Β / ). 14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού. 15. Την εισήγηση του Περιφερειάρχη: 1780/ Την αρ.πρωτ. 4812/ απόφαση γνωμοδότη σης του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. με θέμα: «Κοινοποίηση από φασης σχετικής με την Ειδική πιστοποίηση, 17 Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας», αποφασίζουμε: Την απόρριψη του αιτήματος της ειδικής πιστοποίη σης του κάτωθι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, λαμ βάνοντας υπόψη την σχετική γνωμοδότηση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Α. Για την Πιστοποίηση, του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ μη κερδο σκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Θρακική Εστία Δράμας, με έδρα στη Δράμα Ο ως άνω φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών από την έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης. Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

4 19114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Γ4α/Γ.Π (4) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Γ4α/Γ.Π / 2015 Υπουργικής απόφασης «Ίδρυση Δημοσίων Ινστι τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β 1038). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 58 του N. 4316/2014 «Ίδρυση παρατη ρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 270), β) του άρθρου 17 παρ. 3, 7, 8 και 9, των άρθρων 18, 23, 24 παρ. ζ περ και των άρθρων 25 και 27 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) των άρθρων 1 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 29), ε) του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας» (ΦΕΚ Α 173) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 20), ζ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 21). 2. Την αριθμ /2015 απόφαση του Υπουργού Υγεί ας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 1038 Β ) Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 44 2 Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 45 3 Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 46 4 Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 47 6 Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 48 6 Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 3. Την αριθμ. Υ104/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ Β 309). 4. Το αριθμ. 180/ έγγραφο του Γενικού Γραμ ματέα Δημόσιας Υγείας για συμπλήρωση της αριθμ /2015 Υπουργικής απόφασης «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρ μοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 1038 Β ). 5. Το αριθμ. Β2α/οικ / έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού και του Προϋπολογισμού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που ιδρύονται τα Δ.Ι.Ε.Κ., αποφασίζουμε: Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Γ4α/ Γ.Π.12972/2015 Υπουργική απόφαση «Ίδρυση Δημοσί ων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Β 1038), ως ακολούθως: 1) Το α εδ. «Ιδρύουμε (42) Δημόσια Ινστιτούτα Επαγ γελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ),» τροποποιείται σε «Ιδρύουμε (48) Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ),». 2) Στον πίνακα με τα ιδρυόμενα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), που παρατίθεται: α) στην περ. 3 ΙΕΚ του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και στη στήλη με την προβλεπόμενη ειδικότητα, διαγράφεται η δεύτερη ειδικότητα, β) στην περ. 40 στη στήλη με το προβλεπόμενο νο σοκομείο Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙ ΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» και στη στήλη με το ιδρυόμενο Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» δια γράφεται η λέξη «ΠΑΝΑΝΕΙΟ», γ) μετά την περ. 42 προστίθενται περιπτώσεις ιδρυομένων Δ.Ι.Ε.Κ. ως ακολούθως: Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Βοηθός Νοσηλευτικής Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Βοηθός Νοσηλευτικής Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Βοηθός Νοσηλευτικής Βοηθός Νοσηλευτικής Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Βοηθός Νοσηλευτικής Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Γ4α/Γ.Π /2015 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1038). Αθήνα, 8 Ιουλίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (5) Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ λήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας για το έτος O AΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α / ) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού. 3. Την αριθ. πρωτ / (Εγκύκλιο 41) και την αριθ. πρωτ / (Εγκύκλιο 60) του Υπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης. 4. Του άρθ. 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρά τειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 9 του Ν. 3833/ Του άρθ. 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δια πραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» 6. Του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α / ), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 7. Του άρθ. 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών. 8. Το αριθ. 767/ έγγραφο του Νομικού Προ σώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Δράμας με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ». 9. Την αριθ. 759/ βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ., περί υπάρξεως πιστώσεων στον προϋπολογισμό. 10. Το αριθ / έγγραφο της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με το οποίο καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.Θ. αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής (άρθρο 56 του Ν. 4257/2014), κατόπιν της υπ αριθ. 4/ (ΦΕΚ 24/Α/ ) πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί «Απο δοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Απο κεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας», αποφασίζουμε: Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας για το έτος 2015 ως εξής:

6 19116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας για τους ως άνω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι (5) πέντε ημέ ρες το μήνα για εκείνους τους υπαλλήλους που το ανώτατο κατ έτος όριο είναι 60 ημέρες και μέχρι (3) τρείς ημέρες τον μήνα για εκείνους τους υπαλλήλους που το ανώτατο κατ έτος όριο είναι 36 ημέρες. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημο σίου Δικαίου του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2015 ως εξής: α) ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑ 00/6422 και Β) ποσό 2.000,00 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6422. Κομοτηνή, 10 Ιουλίου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2414 (6) Ανάθεση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Αντιπε ριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 160 παρ. 2 και παρ. 5, 186, 210 και 282 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του N. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε μεταγενέστερα, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων και εξουσιοδότησης υπογρα φής με εντολή. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β του N. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α / ) «Εθνικό Τυπογρα φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του Π.δ. 63/05 (ΦΕΚ 98Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 6. Την με αρ. πρωτ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμε λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του εκλεγέντος Περιφερει άρχη, Αντιπεριφερειαρχών και μελών Περιφερειακών Συμβουλίων της Κεντρικής Μακεδονίας. 7. Την υπ αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3245/ (ΦΕΚ 572/ ΥΟΔΔ/ ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Β5ΑΛ7ΛΛ ΓΞΕ). 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολο γισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας για το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη. 9. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκ περαίωσης των υποθέσεων και την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπερι φερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περικλή Κολατσιού του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ) αναθέτου με την άσκηση όλων των κατά νόμο προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων αυτού στον Αντιπεριφερειάρχη της Πε ριφερειακής Ενότητας Σερρών, Ιωάννη Μωυσιάδη του Μωυσή (Α.Δ.Τ. ΑΙ ). Άρθρο 2 Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2015 Ο Περιφερειάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ Αριθμ (7) Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (συνεδρίαση με αριθμό 2911/ ) α) τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) την απόφαση της συνεδρίασης με αριθμό 20/ της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., η οποία συνηγορεί στη μετα φορά της πίστωσης της θέσης του αναπληρωτή καθη γητή Αθανασίου Αναστασίου, από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., για τη μετακίνηση του στον Τομέα Ανθρω πιστικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της ίδιας Σχολής του Α.Π.Θ.. γ) το έγγραφο με αριθμό 29631/ του Τμήμα τος Διδακτικού Προσωπικού στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ και δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει: Την κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης καθη γητή, στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη τισμού του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες κενές οργανι κές θέσεις καθηγητών του Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση του αναπληρωτή καθη γητή Αθανασίου Αναστασίου του Ιωάννη, από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. στον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της ίδιας Σχολής του Α.Π.Θ., στην ίδια βαθμίδα και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία της Φυσικής Αγωγής με έμφαση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στην Ιστορία της Φυσικής Αγωγής», με μεταφορά της πίστωσης της θέσης του. Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2015 Ο Πρύτανης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ Αριθμ (8) Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (συνεδρίαση με αριθμό 2911/ ) α) τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) την απόφαση της συνεδρίασης με αριθμό 8/ της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., η οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης της λέκτορα με θητεία Ελένης Γκίκα, από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για τη μετακίνηση της στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.. γ) το έγγραφο με αριθμό 29632/ του Τμήμα τος Διδακτικού Προσωπικού στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ και δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει: Την κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης κα θηγητή, στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις καθηγητών του Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση της λέκτορα με θητεία Ελένης Γκίκα του Γεωργίου, από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πο λυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., στην ίδια βαθμίδα και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανη Ανάλυση Οργανικών Βιομορίων», με μεταφορά της πίστωσης της θέσης από το Τμήμα προέλευσης στο Τμήμα υποδοχής. Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2015 Ο Πρύτανης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (9) Στην υπ αριθμ. Φ /61/350738/Σ.738/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1323/τ.Β / , επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση: Στη σελίδα 14780, διορθώνεται το λανθασμένο: «...ΖΑΝΑΚΗΣ...», Στο σωστό: «...ΖΑΝΝΑΚΗΣ...». (Από το Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικό Επιτελείο Ναυτικού)

8 19118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα