ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 12"

Transcript

1 2012 ΣΔΤΥΟ 12 ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Μεηαθορές 3 -Τοσριζμός 4 -Λοιπές ειδήζεις 4 -Προζετείς εκθέζεις 5 Αληίζηαζε γηα ηελ ηξαπεδηθή έλωζε από ηε νπεδία Καηά ηε ζύλνδν θνξπθήο ηεο ΕΕ, ζηηο 18 Οθησβξίνπ 2012, νη εγέηεο ηεο ΕΕ ζπκθώλεζαλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ ηξαπεδηθνύ θνξέα γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Επξσδώλεο κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελώ ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ Ο Πξσζππνπξγόο ηεο Σνπεδίαο, θ. F. Reinfeldt, θξάηεζε ζθιεξή δηαπξαγκαηεπηηθή γξακκή ζηε ζύλνδν θνξπθήο ηεο ΕΕ. Σπγθεθξηκέλα, ν Σνπεδόο πξσζππνπξγόο δήισζε όηη ε πξόηαζε γηα ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδώλ ηεο Επξσδώλεο είλαη πεξίπινθε θαη εκηηειήο, ελώ επεζήκαλε όηη ε Επξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα θαηαζηήζεη ζαθέο αλ ε επνπηεία ζα αθνξά κόλν ηηο ρώξεο ηεο Επξσδώλεο. Ο θ. Reinfeldt αλέθεξε πσο δελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ επηζπκεί νη Σνπεδνί θνξνινγνύκελνη πνιίηεο θαη νη ηξάπεδεο ηεο ρώξαο ηνπ λα είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα θαιύπηνπλ ηξάπεδεο ππεξρξεσκέλσλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΕΕ. Η έλσζε ησλ ηξαπεδώλ έρεη θαη αξράο ζρεδηαζηεί γηα ηηο ρώξεο ηεο επξσδώλεο. Ελ ηνύηνηο, νη θαλνληζκνί ζα είλαη νη ίδηνη γηα όια ηα θξάηε κέιε θαη ζα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε όζνλ αθνξά ζηελ επηηήξεζε, θαζώο ε ΕΚΤ ζα επηηεξεί ηηο ηξάπεδεο ησλ ρσξώλ ηεο επξσδώλεο, ελώ ηα ινηπά θξάηε κέιε ηεο ΕΕ ζα έρνπλ ηα ίδηα ηνλ ξόιν ηεο επηηήξεζεο ησλ ηξαπεδώλ ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη ζνπεδηθέο ηξάπεδεο, κε παξνπζία ζε ρώξεο ηεο επξσδώλεο, ζα κπνξνύζαλ ελδερνκέλσο λα ηεζνύλ ζε έιεγρν ηόζν ηεο ΕΚΤ όζν θαη ηεο αξκόδηαο νηθνλνκηθήο επηζεώξεζεο ηεο Σνπεδίαο. Δπηκέιεηα - ύληαμε: ηαύξνο ηαπξάθνο Γξακκαηέαο ΟΔΤ A Photo:

2 ΔΛΙΓΑ 2 Μείωζε ηωλ εμαγωγώλ ηεο νπεδίαο Οη εμαγσγέο ηεο Σνπεδίαο εμαθνινπζνύλ λα εκθαλίδνπλ κείσζε, θαζώο ε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηηο εμαγσγέο ηεο Σνπεδίαο. Σύκθσλα κε ηε ζνπεδηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Σνπεδίαο, νη εμαγσγέο ηεο ρώξαο ηνλ Ινύιην 2012 αλήιζαλ ζε 87,6 δηζ. θνξόλεο, ζεκεηώλνληαο πηώζε θαηά 4,7% ζε ζρέζε κε ηνλ Ινύιην ην Η κείσζε είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηνπο θιάδνπο ησλ ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ, ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. Η ζνπεδηθή Υπεξεζία Πξνώζεζεο Εμαγσγώλ (Swedish Trade Council) πξνβιέπεη όηη νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Σνπεδίαο αλακέλεηαη λα κεησζνύλ πεξαηηέξσ ην ηξίην θαη ηέηαξην ηξίκελν ηνπ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ Η TeliaSonera αλαθνίλωζε πεξηθνπέο ζέζεωλ εξγαζίαο Η ζνπεδηθή-θηλιαλδηθή εηαηξεία ηειεπηθνηλσληώλ TeliaSonera, ε νπνία έρεη ζεκαληηθά ζπκθέξνληα ζε Κεληξηθή & Αλαηνιηθή Επξώπε θαη Αζία, αλαθνίλσζε ζηηο 17 Οθησβξίνπ όηη πξόθεηηαη λα πεξηθνπνύλ ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην 7% ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο. Οη απνιύζεηο απηέο εληάζζνληαη ζην πιαίζην γεληθόηεξσλ πεξηθνπώλ ηεο εηαηξείαο, ζπλνιηθνύ ύςνπο, 2 δηζ. θνξνλώλ (230 εθαη. επξώ), θαζώο ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2012 θαη επηπιένλ θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ηα έμνδα ηεο εηαηξείαο απμάλνληαη κε πςειόηεξν ξπζκό από όηη ηα έζνδά ηεο. Οη θαζαξέο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο κεηώζεθαλ θαηά 3,2% (από 26,7 δηζ. θνξόλεο ζε Photo: Photo: 25,8 δηζ. θνξόλεο), ελώ ηα θέξδε πξν θόξσλ αλήιζαλ ζε 6,61 δηζ. θνξόλεο από 7,25 δηζ. θνξόλεο πνπ ήηαλ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ Σεκεηώλεηαη όηη, ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2012, ζνπεδηθά ΜΜΕ είραλ αλαθεξζεί εθηελώο ζε ππόζεζε δηαθζνξάο ζην Οπδκπεθηζηάλ, ζηελ νπνία θέξεηαη λα είρε εκπινθή ε TeliaSonera. Σύκθσλα κε ηα δεκνζηεύκαηα, ε TeliaSonera είρε θαηαβάιεη ην πνζό ησλ 2,2 δηζεθ. θνξνλώλ (259 εθαη. επξώ) ζηελ εηαηξεία Takilant Limited, ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Γθαγηάλ Αβαθηάλ, ε νπνία δηαηεξνύζε ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ θόξε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, θα Γθηνπιλάξα Καξηκόβα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη άδεηα 3G ζην Οπδκπεθηζηάλ, θαζώο θαη λα έρεη κεξίδην 26% ζηελ ηνπηθή εηαηξεία ηειεπηθνηλσληώλ Ucell. εκαληηθή αύμεζε ηωλ πηωρεύζεωλ εηαηξεηώλ ζηε νπεδία Οη πησρεύζεηο εηαηξεηώλ ζηε Σνπεδία ην δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο-Σεπηέκβξηνο 2012 απμήζεθαλ θαηά 11% ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ To πξώην ελλεάκελν ηνπ 2012, ζνπεδηθέο εηαηξείεο έρνπλ πάεη ζε πηώρεπζε. Επηπιένλ, ην πνζνζηό αύμεζεο ήηαλ αθόκα κεγαιύηεξν ηνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξην, όπνπ ππήξμε 24% αύμεζε πησρεύζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ Μεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ πνπ θήξπμαλ πηώρεπζε, ζπγθαηαιέγεηαη ε ζνπεδηθή αιπζίδα ειεθηξνληθώλ εηδώλ «Expert Sweden», θαζώο κεηά από ελέζεηο κεηξεηώλ από ηνπο ηδηνθηήηεο θαη απζηεξά κέηξα ιηηόηεηαο δελ θαηάθεξε ηειηθά λα δηαζσζεί. Η επηρείξεζε παξνπζίαδε επί ρξόληα ζεκαληηθέο δεκίεο, ελώ ε πηώρεπζε επεξεάδεη άκεζα 817 εξγαδόκελνπο ηεο εηαηξείαο. Τνλ Ινύιην ηνπ 2012, είρε επίζεο θεξύμεη πηώρεπζε ε αιπζίδα ειεθηξνληθώλ εηδώλ «OnOff».

3 ΔΛΙΓΑ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΔ Έξγα βειηίωζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ηεο νπεδίαο Σύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ ηεο Σνπεδίαο, ε θπβέξλεζε ηεο ρώξαο ζα δηαζέζεη 20 δηζ. θνξόλεο επηπιένλ ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ηεο Σνπεδίαο. Photo: Η νπεδία θαηεγνξεί ηε Ννξβεγία γηα κεζόδνπο πξνζηαηεπηηζκνύ Η Ννξβεγία θέξεηαη λα έρεη πξνηείλεη αύμεζε ησλ δαζκώλ γηα νξηζκέλα είδε ηπξηώλ, ε νπνία ζα αλέξρεηαη έσο θαη 277% θαζώο επίζεο θαη γηα ην αηγνπξόβεην θξέαο θαηά 429%. Η Έλσζε γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ηεο Σνπεδίαο (Svensk Mjölk), ζε αλαθνίλσζή ηεο, επηθξίλεη έληνλα ηελ ελ ιόγσ πξόηαζε, ελώ αλαθέξεη όηη ζε πεξίπησζε πνπ επηβιεζνύλ νη πξνηεηλόκελνη δαζκνί, απηό ζα ζεκάλεη απηόκαηα ην ηέινο ησλ εμαγσγώλ ζνπεδηθώλ ηπξηώλ πξνο ηε Ννξβεγία. Η Υπνπξγόο Εμσηεξηθνύ Εκπνξίνπ, θα Ewa Björling, ζεσξεί όηη ην ζέκα απηό είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο θαη γηα ην ιόγν απηό, ζα ην ζέζεη άκεζα πξνο ηε λνξβεγηθή πιεπξά. Photo: Αύμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο γηα ηνλ αεξνκεηαθνξέα SAS H ζθαλδηλαβηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία SAS αλαθνίλσζε όηη ηνλ Σεπηέκβξην ζεκείσζε αύμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο θαηά 8,3% ζε ζρέζε κε ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Η SAS ππέγξαςε επίζεο ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ην πξαθηνξείν ηαμηδίσλ Apollo, αμίαο 590 ε- θαη. θνξνλώλ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ε εηαηξεία SAS ζα εμππεξεηεί πειάηεο ηνπ Apollo ζε 13 ζνπεδηθά αεξνδξόκηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα Photo: Η δαζηθή βηνκεραλία ηεο νπεδίαο ζε ύθεζε Απνιύζεηο θαη πησρεύζεηο ζπλερίδνπλ λα καζηίδνπλ ηε δαζηθή βηνκεραλία ηεο Σνπεδίαο, πνπ βηώλεη ηε κεγαιύηεξε θξίζε θαηά ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξόληα. Ταπηόρξνλα, ε βηνκεραλία ραξηηνύ αληηκεησπίδεη επίζεο ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαζώο από ηηο αξρέο ηνπ 2011, πεξηζζόηεξα από άηνκα πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν, έρνπλ ιάβεη εηδνπνίεζε απόιπζεο. Photo:

4 ΔΛΙΓΑ 4 ΣΟΤΡΙΜΟ Γηεμαγωγή δεκνθηινύο ηειενπηηθνύ ζνπεδηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηε Μεζζελία Η Μεζζελία επειέγε σο ηνπνζεζία πξαγκαηνπνίεζεο γπξηζκάησλ ηνπ ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Mästarnas-Mästare» (Πξσηαζιεηήο ησλ Πξσηαζιεηώλ) κε ζθνπό ηελ ηειενπηηθή παξαγσγή ησλ λέσλ επεηζνδίσλ ηεο δεκνθηινύο ζεηξάο γηα ην ηξέρνλ έηνο Τν ελ ιόγσ ηειενπηηθό πξόγξακκα είλαη έλα από ηα δεκνθηιέζηεξα πξνγξάκκαηα ηεο ζνπεδηθήο ηειεόξαζεο θαη ζα πξνβιεζεί γηα 5 ε ζπλερόκελε ηειενπηηθή πεξίνδν από ην ζνπεδηθό θξαηηθό θαλάιη SVT1 ζε δώλε πςειήο ηειεζέαζεο. Καηά ηo έηνο 2010, ε ζεηξά «Mästarnas-Mästare» είρε ηειεζέαζε 1,8 εθαηνκκύξηα ηειεζεαηέο/εβδνκάδα ελώ ηo πξνεγνύκελν έηνο (2011) ε ηειεζέαζε αλήιζε ζε 2,2 εθαηνκκύξηα ηειεζεαηέο/εβδνκάδα. Τν «Mästarnas-Mästare» είλαη έλαο δηαγσληζκόο κηαο νκάδαο βεηεξάλσλ πξώελ Οιπκπηνληθώλ θαζώο επίζεο θαη δηαθεθξηκέλσλ αζιεηώλ, (πνδνζθαηξηζηέο, θνιπκβεηέο, αζιεηέο ζηίβνπ, ππγκάρνη, θα.) νη νπνίνη ζπλαγσλίδνληαη ζε δηάθνξα αγσλίζκαηα, κε ζηόρν λα αλαδεηρζεί ζην ηέινο ν «Πξσηαζιεηήο ησλ Πξσηαζιεηώλ». Ο ζθνπόο ηεο ζεηξάο είλαη λα πξνβάιιεη ηνλ αζιεηηζκό, ηε δσή ησλ Οιπκπηνληθώλ ζε έλα θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ ζα αλαδεηθλύεη ηηο δηαρξνληθέο αμίεο ηνπ αζιεηηζκνύ σο ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ δσήο. Τν κεγάιν όλεηξν ησλ Οιπκπηνληθώλ είλαη λα αγσληζηνύλ ζε αξραία ζηάδηα θαη αζιεηηθνύο ρώξνπο πνπ ζα αλαδεηθλύνπλ ηηο αμίεο ηνπ Οιπκπηζκνύ ζηελ ρώξα καο, ηελ Ειιάδα, ηελ γελέηεηξα ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ. Μηθηό θιηκάθην, απνηεινύκελν από ην ηειενπηηθό ζπλεξγείν ηνπ πξώηνπ θαλαιηνύ ηεο ζνπεδηθήο θξαηηθήο ηειεόξαζεο θαζώο θαη νκάδα βεηεξάλσλ Σνπεδώλ Photo: πξσηαζιεηώλ, κεηέβε ζηε Μεζζελία γηα ηα γπξίζκαηα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηα ηέιε Απγνύζηνπ έσο ηνλ Οθηώβξην ηνπ Τα γπξίζκαηα πεξηειάκβαλαλ πιάλα από όιν ηνλ πεξίγπξν ηεο πεξηνρήο (θπζηθό & πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ, ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Μεζζελίαο θιπ.). Καηά ην παξειζόλ, ε ηειενπηηθή παξαγσγή είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζε Κύπξν, Μάιηα, Οπγγαξία θαη Ιζπαλία. Καζώο ε Σθαλδηλαβηθή αγνξά απνηειεί κία παξαδνζηαθά κεγάιε ηνπξηζηηθή αγνξά γηα ηελ παηξίδα καο, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηειενπηηθήο ζεηξάο ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Μεζζελίαο αιιά θαη γεληθόηεξα νιόθιεξεο ηεο Ειιάδαο ζηε Σνπεδία (Πεγή: Γξαθείν ΕΟΤ Σθαλδηλαβίαο). ΛΟΙΠΔ ΔΙΓΗΔΙ Γηαηξνθηθό ζθάλδαιν ζηε νπεδία Δηαηξνθηθό ζθάλδαιν μέζπαζε ζηε Σνπεδία θαζώο αξθεηνί ηόλνη ρνηξηλνύ θξέαηνο έρνπλ δηνρεηεπζεί ζηε ρνλδξηθή θαη ιηαληθή αγνξά ηεο Σνπεδίαο σο κνζραξίζην θηιέην. Η θαηαγγειία έγηλε από ηελ εηζαγσγηθή εηαηξεία «Svensk Cater» θαη αθνξνύζε πνζόηεηεο θξεάησλ πνπ είραλ εηζαρζεί από Αξγεληηλή θαη Οπγγαξία, ελώ δείγκαηα εζηάιεζαλ ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία Ειέγρνπ Τξνθίκσλ (National Food Agency) πνπ επηβεβαίσζε όηη επξόθεηην γηα ρνηξηλό θξέαο, ζην νπνίν είρε ρνξεγεζεί ρξσζηηθή νπζία γηα λα θαίλεηαη όηη είλαη κνζραξίζην. Καηά ηελ παξνύζα ζηηγκή, παξακέλεη αζαθέο εάλ νη πνζόηεηεο ηνπ ελ ιόγσ θξέαηνο έρνπλ ήδε πσιεζεί ζε εζηηαηόξηα ή θαηαζηήκαηα ζηε Σνπεδία κέζσ άιισλ ρνλδξεκπόξσλ. Αύμεζε ηωλ ρξεωκέλωλ λνηθνθπξηώλ ζηε νπεδία Σύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία, Σνπεδνί πνιίηεο είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζηελ Κξαηηθή Υπεξεζία Είζπξαμεο Xξεώλ (Kronofogden), νη νπνίνη νθείινπλ 66,5 εθαη. θνξόλεο (πεξίπνπ 7,75 εθαη. επξώ). Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ κε αλεμόθιεηα ρξέε έρεη απμεζεί θαηά 2% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Σεπηέκβξε ηνπ 2011, ελώ εθηηκάηαη όηη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε απνηειεί ην βαζηθόηεξν ιόγν γηα ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ αηόκσλ κε αλεμόθιεηεο νθεηιέο.

5 Event: Elmia Subcontractor Duration: 6-9 November 2012 Organizer: Elmia AB Address: Elmiavägen 11, SE Jönköping Tel: Website: ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ Event: Student & knowledge (Education, training, work and recruitment) Duration: 8-10 November Website: Event: Mitt kök Duration: 8-11 November 2012 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Tel : Fax: Website: Event: IDA Sports facilities and areans Duration: November Website: Event: Future defence & security Duration: November 2012 Organizer: Stockholm International Fairs S Stockholm Tel : Website: Event: Public Transport Duration: November Website: ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΔΛΙΓΑ 5

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Στοκχόλμη, 7 Απριλίου 2015 Α.Π.Φ. 2710/ΑΣ 71 ΠΡΟΣ: - Ελλην. Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου (info@enterprisegreece.gov.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 16 2013 ΣΔΤΥΟ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επισειπηματικά νέα 2 -Διεθνείρ εκθέσειρ 2 -Τπαπεζικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 33 2014 ΣΔΤΥΟ 33 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Γενικές εκλογές 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32

ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 32 2014 ΣΔΤΥΟ 32 ΑΤΓΟΤΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρηματικά νέα 2 -Τραπεζικός τομέας 3 -Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41

ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 41 2015 ΣΔΤΥΟ 41 ΜΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Διμερές Εμπόριο Ελιάδαο-νπεδίαο 1 -Επιτειρημαηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 Σελίδερ 1 από 21 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Δνημεπωηικό Γεληίο E-News Letter Σεύσορ 26ο 11-17/2/2012 Παπαζκεςή 17/2/2012 Αύξηζη παπαγωγήρ κονιάκ ζηην Απμενία. Ζ παξαγσγή θνληάθ ζηελ Αξκελία

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ Προς ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ Κε σνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την Πολωνία Παπαθέηοςμε ζςνημμένα ηο 3 ο ενημεπωηικό δεληίο με ειδήζειρ για ηην Πολωνία μεηαξύ ηων οποίων και πληποθοπίερ για ηην αγοπά αγποηικών

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε GfK Retail and Technology Δειηίν Τύπνπ Ηκεξνκελία : 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 Σπύξνο Κακειέξεο GfK Retail & Technology Tει. +30 2 7572603 Fax +30 2 7564664 spyros.camileris@gfk.com Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη. , ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ

Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη. , ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη, ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ Μέρξη ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα ην ρξήκα πνπ θπθινθνξνύζε παγθνζκίσο αληηζηνηρνύζε ζε ρξπζό πνπ δηαθύιαζζαλ ηα θξάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ. Τόμος 1 - Τεύχος 6. 01-15 Απριλίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ. Τόμος 1 - Τεύχος 6. 01-15 Απριλίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 6 01-15 Απριλίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ηδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Έιιελα Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξηκήλνπ επηδεηθλύνπλ αληνρή παξά ην αληίμνν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Ο πεξηνξηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Χξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Αλησλίνπ Χαξάιακπνο Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Κόθαιε Χξηζηίλα πληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα