ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ αριθ / κοινής υπουργικής απόφα σης (ΦΕΚ 1352/Β / ) όπως ισχύει... 1 Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΘΥ626 (ΦΕΚ 1451/Β/ ) υπουργικής απόφασης «Διάρ θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύ σεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014»... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ /EΥΘΥ 1046 (1) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ αριθ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1352/Β / ) όπως ισχύει. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο και ειδικότερα τα άρθρα 4, 14, 15, 42, 53 και 58 παρ. 1 αυτού (ΦΕΚ Α 265). 3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/ Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». 6. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 7. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 9. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ 2222/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέ ξανδρο Χαρίτση» 10. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ 1352/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθ /ΕΥΣ1274/ (ΦΕΚ 411/Β/ ), 34514/ΕΥΣ3034/ (ΦΕΚ 667/Β/ ), 37085/ ΔΙΟΕ 890/ (ΦΕΚ 1450/Β/ ) 47531/ΔΙΟΕ1251/ (ΦΕΚ 1819/Β/ ) και 48430/ΕΥΣ11521/ (ΦΕΚ 1880/Β/ ) και 49856/ΕΥΣ 9049/ (ΦΕΚ 1777/Β/ ) και 3850/ΕΥΣ 523/ (ΦΕΚ Β 333) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, για τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

2 28100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Την από εισήγηση ενημερωτικό σημεί ωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της ΥΑ από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι σμού. 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί ται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (εφε ξής ΕΥΣΕ), συσταθείσα σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 2860/2000 με την υπ αριθ / (ΦΕΚ 1352/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, υπάγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 4314/2014 ως υπηρεσιακή μονά δα στη Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμμα τείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ και αναδιαρθρώ νεται ως προς τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές της μονάδες ως ακολούθως: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της ΕΥΣΕ είναι ο συντονισμός της διαχείρισης και της παρακολούθησης της εφαρμογής των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ , των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής , τον Μηχανισμό «Συνδέ οντας την Ευρώπη» και των λοιπών Προγραμμάτων και Ταμείων. Άρθρο 2 Διάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής» Η ΕΥΣΕ διαρθρώνεται σε έξι (6) μονάδες: Α. Μονάδα Υποστήριξης Διαχειριστικών Αρχών, Με γάλων Έργων και Ταμείου Αλληλεγγύης. Β. Μονάδα Προβλέψεων Δημοσιονομικής Εκτέλεσης και Ειδικών Θεμάτων. Γ. Μονάδα Παρακολούθησης και Συντονισμού των Τομεακών Προγραμμάτων και εφαρμογής τομεακών πολιτικών ΕΣΠΑ. Δ. Μονάδα Παρακολούθησης και Συντονισμού των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ε. Μονάδα Διευρωπαϊκών Δικτύων και Επιτελικών Θε μάτων. ΣΤ. Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής» Οι αρμοδιότητες της ΕΥΣΕ σύμφωνα με τις προβλέ ψεις του Ν. 2860/2000, του Ν. 3614/2007 και του Ν. 4314/ 2014 καθορίζονται και κατανέμονται μεταξύ των μονά δων της ως ακολούθως: Ι. Μονάδα Α: Υποστήριξης Διαχειριστικών Αρχών, Με γάλων Έργων και Ταμείου Αλληλεγγύης Προγραμματική περίοδος : 1. Εξειδικεύει τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Θε σμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), όπου απαιτείται, βάσει των ειδικότερων αναγκών των Επιχειρησιακών Προγραμμά των (ΕΠ) και παρέχει κατευθύνσεις στις Διαχειριστικές Αρχές για κάθε δραστηριότητα που άπτεται της εφαρ μογής των ΕΠ. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων αυτών. 2. Παρακολουθεί τις επαληθεύσεις που διενεργούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τα πορίσματά τους. Διαμορ φώνει εισηγήσεις προς την ΕΥΘΥ για την αντιμετώπιση οριζόντιων προβλημάτων. 3. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές κατά την προ ετοιμασία για τη διενέργεια ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και έχει την ευθύνη για την υποβολή των απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου, στην Ε. Επιτροπή. 4. Συνεργάζεται με την ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης, την ΕΥΘΥ και την ΕΥ ΟΠΣ προκειμένου το πληροφοριακό σύστημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαχείρισης και εφαρμογής των ΕΠ. 5. Αξιολογεί, σε συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΠ, τη διαχειριστική ικανότητα και οργάνωση των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των ΕΠ, με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε. 6. Εκδίδει οδηγίες για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και στηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές για την προετοιμασία των σχετικών πληροφοριών που απαιτού νται από την ΕΕ για τη χρηματοδότηση μεγάλων έρ γων. Εκδίδει οδηγίες για την περίπτωση επενδύσεων σε υποδομές που δημιουργούν σημαντικά καθαρά έσοδα. 7. Εισηγείται για έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τα μεγάλα έργα κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3614/ Συνεργάζεται με την ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης και την ΕΥΘΥ για την κωδικοποίηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων επιλεξιμότητας και εκδίδει σχετικές οδηγίες για την υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών και των δικαιούχων. 9. Έχει την ευθύνη διαχείρισης του ΕΠ Αποθεματικού Απροβλέπτων. 10. Έχει την ευθύνη του συντονισμού και της υποστή ριξης των Διαχειριστικών Αρχών και των δικαιούχων με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών, εισηγήσεων και εγγράφων για την ταχεία και έγκαιρη υλοποίηση των έργων, καθώς και του συντονισμού των απαιτούμενων ενεργειών για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμ μών της εγκυκλίου του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό: (i) Μεριμνά για την επίσπευση των διαδικασιών υλο ποίησης των εν λόγω έργων και την απρόσκοπτη χρη ματοδότησή τους από το ΠΔΕ. Εντοπίζει προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων και προωθεί εισηγήσεις για την άμεση επίλυσή τους. (ii) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις Ειδικές Υπηρε σίες Διαχείρισης και στους δικαιούχους μεταξύ των οποίων ΟΤΑ και εταιρείες και υπηρεσίες του ευρύτε ρου δημοσίου τομέα που υλοποιούν έργα σημαντικού προϋπολογισμού. (iii) Διαχέει καλές πρακτικές διαχείρισης έργων. (iv) Συνεργάζεται με το ΠΔΕ για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συλλογικών αποφάσεων του ΠΔΕ, την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ενταγμέ νων έργων και την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων. Προγραμματική περίοδος : 1. Παρακολουθεί και υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές για τις απαντήσεις σε ευρήματα ελέγχων που αφορούν στην υλοποίηση των πράξεων και μεριμνά για

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την οριζόντια διάχυση της πληροφόρησης στις Διαχει ριστικές Αρχές, σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ. 2. Εκδίδει οδηγίες για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και υποστηρίζει, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες της ΕΥΣΕ, τις Διαχειριστικές Αρχές για την προετοιμασία των σχετικών πληροφοριών που απαιτού νται από την Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων. Οι οδηγίες αφορούν κυρίως τεχνικοοικονομικές μελέτες (σκοπιμότητας, κόστους οφέλους κτλ), το χρονικό τους προγραμματισμό και λοιπά τεχνικά θέματα. 3. Παρακολουθεί, συντονίζει και υποστηρίζει την υπο βολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των φακέλων μεγάλων έργων και ειδικότερα: (i) καταρτίζει, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ, Δ και Ε και τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές πρόγραμμα υποβολής φακέλων μεγάλων έργων στην Ε. Επιτρο πή, το οποίο παρακολουθεί και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. (ii) εξετάζει, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ, Δ και Ε, τους φακέλους μεγάλων έργων που υποβάλλονται στην ΕΥΣΕ από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και πληρότητας αυτών, (iii) διατυπώνει άποψη επί κάθε φακέλου διασφαλίζο ντας τα ανωτέρω σημεία (i) και (ii), συνεργαζόμενη προς τούτο με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, (iv) υποβάλλει τους φακέλους μεγάλων έργων μέσω του κεντρικού κόμβου του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής δεδομένων (ECAS/SFC) της Ε. Επιτροπής. (v) παράγει αναφορές της εξέλιξης της διαδικασί ας έγκρισης των φακέλων μεγάλων έργων από την Ε. Επιτροπή. 4. Συνεργάζεται με τις λοιπές μονάδες της ΕΥΣΕ για την αποτύπωση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, της συ νολικής πορείας υλοποίησης των μεγάλων έργων. 5. Συνεργάζεται με την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης JASPERS για το συντονισμό δράσεων, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ, Δ και Ε. 6. Μεριμνά για την προετοιμασία της ΕΥΣΕ, σε συνερ γασία με τις άλλες Μονάδες, για τη συμμετοχή στην Ετήσια Συνάντηση με την Ε. Επιτροπή, στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ και στις Υποε πιτροπές Ανθρώπινων Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας. 7. Έχει την ευθύνη σύνταξης και υποβολής αιτημά των κινητοποίησης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τ.Α.Ε.Ε.), καθώς και συντονισμού, παρακολούθησης και κλεισίματος των χρηματοδοτή σεων του Τ.Α.Ε.Ε. 8. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μο νάδες και υποβάλλει στον Προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επό μενο έτος. 9. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β στο πλαίσιο παρα κολούθησης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των δανείων της ΕΤΕπ. 10. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπει ρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με το αντι κείμενο της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποί ησή τους. 11. Εισηγείται σχετικά με την υποστήριξη των δικαι ούχων, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες, τις άλλες ΕΥ της ΕΑΣ, τη ΜΟΔ Α.Ε και τις Διαχειριστικές Αρχές, στη βάση του εντοπισμού και της αξιολόγησης προβλημάτων που εμφανίζονται στην υλοποίηση των έργων. ΙΙ. Μονάδα Β: Προβλέψεων Δημοσιονομικής Εκτέλεσης και Ειδικών Θεμάτων Προγραμματική περίοδος : 1. Αναπτύσσει μεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 2. Παρακολουθεί οριζόντια τη συνολική πρόοδο των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων τους. 3. Αναπτύσσει μεθοδολογία και εργαλεία και συγκε ντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων. 4. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα «ν+2/ν+3» και υποστηρίζει την Αρχή Πιστοποίησης στην υποβολή προβλέψεων πληρωμών. 5. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τις Ενδιά μεσες Διαχειριστικές Αρχές στην εφαρμογή του κανόνα «ν+2/ν+3». 6. Εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 7. Παρακολουθεί τη συμβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (Στρατηγική της Λισαβόνας) σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας και ενημερώνει τη Μονάδα Γ σχετικά. 8. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και την ΕΥΟΠΣ για τις τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών πινάκων του ΚΠΣ, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού, των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και των Επιχειρησιακών Προ γραμμάτων του ΕΣΠΑ. 9. Εισηγείται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με την κατανομή των πιστώσεων με βάση τα αιτήματα χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμε νων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων έργων. Προγραμματική περίοδος : 1. Αναπτύσσει μεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 2. Αναπτύσσει εργαλεία ή μεθόδους παρακολούθησης της ωρίμανσης και υλοποίησης πράξεων (έργων, συμβά σεων, δράσεων ή ομάδων έργων) των Προγραμμάτων στη βάση προτύπων χρονικού προγραμματισμού, αξιο ποιώντας στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. 3. Παρακολουθεί οριζόντια τη χρηματοοικονομική πρόοδο των Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εκχωρήσεων, καθώς και των Μέσων Χρη ματοοικονομικής Τεχνικής, στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων τους. 4. Αναπτύσσει μεθοδολογία και εργαλεία και συγκε ντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων. 5. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα «αυτό ματης αποδέσμευσης» και την εξέλιξη του πλαισίου επιδόσεων και υποστηρίζει την Αρχή Πιστοποίησης στην

4 28102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υποβολή προβλέψεων πληρωμών, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ, Δ και Ε για την υποστήριξη των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών. 6. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές των Προ γραμμάτων στην εφαρμογή του κανόνα «αυτόματης αποδέσμευσης». 7. Εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Προγραμμάτων. 8. Παρακολουθεί τη συγκέντρωση πόρων για ειδικές κατηγορίες παρεμβάσεων που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ, όπως για τη θεματική συγκέντρω ση των ΕΔΕΤ, την κατανομή πόρων ανά κατηγορία πε ριφέρειας και άλλα, σε όρους χρηματοδοτικής προσπά θειας, συνεργαζόμενη προς τούτο με την ΕΥΣΣΑ, και εισηγείται σχετικά κατά τη διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων, καθώς και στο πλαίσιο της αναθεώρη σης των Προγραμμάτων. 9. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ, την ΕΥΟΠΣ και την Αρχή Πιστοποίησης, για τις τροποποιήσεις των χρημα τοδοτικών πινάκων του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των απαιτούμενων τροποποιήσεων/αναθεωρήσεων των Προγραμμάτων. 10. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις συναρμόδι ες Μονάδες της ΕΥΣΕ, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του ετήσιου ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση των έργων των Προγραμμάτων και εισηγείται μέτρα και διαδικασίες στο πλαίσιο του ΠΔΕ που μπορούν να διαμορφώσουν ευνοϊκότερες συνθήκες στη διαχείριση των Προγραμμάτων. 11. Παρακολουθεί τις αποκλίσεις μεταξύ πληρωμών ΠΔΕ και καταχωρισμένων δαπανών στο ΟΠΣ, σε περι οδική βάση. 12. Υποστηρίζει τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ στη δι αμόρφωση των πινάκων κατανομής των πόρων δανείων της ΕΤΕπ για χρηματοδότηση πράξεων του ΕΣΠΑ και του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και παρακολουθεί την τήρηση των όρων και προϋπο θέσεων των δανείων. 13. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπει ρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με το αντι κείμενο της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποί ησή τους. ΙΙΙ. Μονάδα Γ: Παρακολούθησης και Συντονισμού των Τομεακών Προγραμμάτων και εφαρμογής τομεακών πολιτικών ΕΣΠΑ Προγραμματική περίοδος : 1. Συντονίζει την εφαρμογή των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά τους με τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές της ΕΕ. 2. Εντοπίζει τις ανάγκες παροχής κατευθύνσεων για την ομοιογενή εφαρμογή των ΕΠ και ενημερώνει τη Μονάδα Α σχετικά. 3. Εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 4. Παρακολουθεί, μέσω επικοινωνίας με τις Διαχει ριστικές Αρχές και μέσω του ΟΠΣ, τη συνολική πρόο δο υλοποίησης των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς και την πορεία υλοποίησης των ειδικότερων στόχων τους. 5. Παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των οριζόντιων πο λιτικών στα ΕΠ. Διαμορφώνει θέσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη των στόχων των οριζόντιων πολιτικών και αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες εφαρμογής τους. 6. Διασφαλίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές το συντονισμό μεταξύ των ΕΠ και της συνδρομής των Ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ, και των παρεμβάσε ων της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων. 7. Συντονίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων του άρθρου 28 του Ν. 3614/2007 και της Ετήσιας Διάσκεψης των Προ έδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιείας. 8. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της Διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ του ΚΠΣ και των ΕΠ των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών καθώς και για την εκπροσώπηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ. 9. Συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των Διαχει ριστικών Αρχών των ΕΠ και της Επιτροπής, που προ βλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. 1083/2006 και στο άρθρο 34 του Καν. 1260/ Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τις τροποποιήσεις των Επιχειρη σιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 11. Διατυπώνει γνώμη για την ένταξη πράξεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του N. 3614/2007 και στο άρθρο 9 του Ν. 3840/ Δημιουργεί και λειτουργεί δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές. Προγραμματική περίοδος : 1. Συντονίζει την εφαρμογή των Τομεακών Προγραμ μάτων του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΑΑ και ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, καθώς και των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυν σης της υλοποίησής τους. 2. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για την ομοιογενή εφαρμογή των Τομεακών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕ και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΕΑΣ. 3. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, τη συνολική πρόοδο υλοποίησης των Τομεακών Προγραμ μάτων και των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», καθώς και την πορεία υλοποίησης των ειδικότερων στόχων τους. 4. Συνεργάζεται με τις Επιτελικές Δομές των Υπουρ γείων (του άρθρου 16 του Ν. 4314/2014) και τις λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές και υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των τομεακών πολι τικών και δράσεων του ΕΣΠΑ για την επιτάχυνση της υλοποίησής τους. 5. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για την εξειδίκευση των Τομεακών Προγραμμάτων και παρακολουθεί την εφαρμογή της, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι δεσμεύσεις των Προγραμμάτων αυτών. 6. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ σε θέματα των γενι κών και θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων σε ότι αφορά την υλοποίηση των Τομεακών Προγραμμάτων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τη Μονάδα Α, την εξέλιξη της υποβολής και έγκρισης των μεγάλων έργων των Τομεακών Προγραμμάτων και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους στο πλαίσιο των Τομεακών Προγραμμάτων. 8. Παρακολουθεί και διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, το συντονισμό μεταξύ των Τομεακών Προγραμμάτων και της συνδρομής των ΕΓ ΤΑΑ και EΤΘΑ και άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων. 9. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β στο πλαίσιο παρα κολούθησης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των δανείων της ΕΤΕπ. 10. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ και τις λοιπές ΕΥ της ΕΑΣ κατ αρμοδιότητα, επί ειδι κότερων θεμάτων (χρηματοδοτικά εργαλεία, κρατικές ενισχύσεις, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», Ευ ρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), κλπ) που επηρεάζουν την εφαρμογή των Τομεακών Προ γραμμάτων στη βάση της συμπληρωματικότητας των πηγών χρηματοδότησης. 11. Παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτι κών (ισότητα, προσβασιμότητα, κλπ) στα Τομεακά Προ γράμματα. Διαμορφώνει θέσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη των στόχων τους σε επίπεδο Προγράμματος και αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ και τις λοιπές ΕΥ της ΕΑΣ κατ αρμοδιότητα. 12. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων που απορ ρέουν από τομεακές πολιτικές, στα τομεακά ΕΠ, συνερ γαζόμενη με τη Μονάδα Δ. 13. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ομαλή χρηματοδότηση των πράξεων των Το μεακών Προγραμμάτων και διασφαλίζει τον περιορισμό της επιβάρυνσης εθνικών πόρων με την αξιοποίηση κα τάλληλων μέσων και εργαλείων. 14. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ ως προς την παρα κολούθηση της επίτευξης των στόχων των Τομεακών Προγραμμάτων, μέσω του ενιαίου συστήματος δεικτών για την επίτευξη της βέλτιστης κατανομής του αποθε ματικού επίδοσης. 15. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ και τη Μονάδα Β της ΕΥΣΕ για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τις τροπο ποιήσεις/αναθεωρήσεις των Τομεακών Προγραμμάτων. 16. Παρακολουθεί την διαδικασία αξιολόγησης των Τομεακών Προγραμμάτων για την αξιοποίηση των πο ρισμάτων της αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρακολού θησης, τροποποίησης και αναθεώρησης των Τομεακών Προγραμμάτων. 17. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της ΕΥΣΕ στις Επι τροπές Παρακολούθησης των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, καθώς και στις Υποεπιτροπές (του άρθρου 23(8) του Ν. 4314/2014) και σε ομάδες εργασίας που σχετίζονται με θέματα αρμοδιότητάς της. 18. Διασφαλίζει τη τήρηση των αποφάσεων της Επι τροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των Επιτροπών Παρα κολούθησης των Τομεακών Προγραμμάτων από τις οι κείες Διαχειριστικές Αρχές. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εφαρμογής, προβαίνει σε συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες και ανάλογα με το βαθμό μη συμ μόρφωσης, δύναται να εισηγείται ενέργειες αναστολής της χρηματοδοτικής ροής. 19. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της ΕΥΣΕ στις ετή σιες συναντήσεις των Διαχειριστικών Αρχών των Τομε ακών Προγραμμάτων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 20. Υποβάλει στην Ε. Επιτροπή τα αναθεωρημένα Προ γράμματα και τις ετήσιες εκθέσεις μέσω του κεντρικού κόμβου του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής δεδο μένων (ECAS/SFC) της Ε. Επιτροπής. 21. Συμμετέχει στις εργασίες των Θεματικών Δικτύων και μεριμνά για την αξιοποίηση των εισηγήσεων τους για τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική εφαρ μογή των πολιτικών στα Τομεακά Προγράμματα, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών Προγραμμάτων και τις συναρμόδιες υπηρεσίες. 22. Συμμετέχει σε δίκτυα εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου που άπτονται της εφαρμογής των Τομεακών Προγραμμάτων και μεριμνά για τη διάχυση και αξιο ποίηση εμπειρίας, γνώσεων και καλών πρακτικών στις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών Προγραμμάτων και λοιπούς φορείς. 23. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπει ρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με το αντι κείμενο της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποί ησή τους. IV. Μονάδα Δ: Παρακολούθησης και Συντονισμού των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Προγραμματική περίοδος : 1. Οργανώνει τις αξιολογήσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ και συνεργάζεται με τις Ενδι άμεσες Διαχειριστικές Αρχές έτσι ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπε ρασμάτων τους. 2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των ΠΕΠ και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέ λιξής τους. Συνθέτει και επεξεργάζεται τις προτάσεις για την αναθεώρησή τους και τις υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης. 3. Συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των Ενδι άμεσων Διαχειριστικών Αρχών που αφορούν στις ετήσι ες και τελικές εκθέσεις των ΠΕΠ και μετά την έγκριση της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης τις υποβάλλει στην Επιτροπή. 4. Συμμετέχει στην ετήσια εξέταση των ΠΕΠ και συν θέτει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιμασία της. 5. Συνεργάζεται με τις καθ ύλην αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Συντονισμού και τα όργανα συντονισμού του άρθρου 10 του Ν. 3614/2007 και την Επιτροπή και παρέ χει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται. 6. Υποστηρίζει σε συνεργασία με τις Ενδιάμεσες Δια χειριστικές Αρχές την αποστολή και τις εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΠΕΠ και παρέχει σε αυτές τις απαιτούμενες πληροφορίες για την παρακο λούθηση της ποιότητας υλοποίησης των ΠΕΠ. 7. Συντονίζει και παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας των ΠΕΠ σε συνεργασία με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ.

6 28104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Εισηγείται σχετικά με τον ορισμό ενδιάμεσων φο ρέων διαχείρισης στο ΠΕΠ, καθώς και των στοιχείων της απόφασης εκχώρησης που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3614/2007 καθώς και κάθε τρο ποποίηση αυτής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του ΠΕΠ. 9. Παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης των ΠΕΠ. Συνθέτει, επεξεργάζεται τις προτάσεις για την αναθεώρησή τους και τις υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης. 10. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμο διοτήτων των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και των λοιπών Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης των ΠΕΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχεί ρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τα αντίστοιχα Προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό: (i) Μεριμνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρμογή συ στήματος αναφοράς και παρακολούθησης των πράξεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί. (ii) Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα και έγγραφα από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και συνθέτει τις αναγκαίες πληρο φορίες για την παρακολούθηση της προόδου των ΠΕΠ. (iii) Επιβεβαιώνει δειγματοληπτικά την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχω ρούνται στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του Συ στήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 11. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Αρχή Πιστοποίησης ή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. 12. Εξετάζει τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και εισηγείται στην ΕΥΘΥ τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και μέτρων για την υποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 13. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαλη θεύσεων που διενεργούν οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβλη θέντων ποσών. 14. Παρέχει στην Επιτροπή κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήματός της τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. 1828/2006 εντός δεκαπέντε ερ γάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συμφωνημένης περιόδου, με σκοπό τον έλεγχο εγγράφων για τη διενέργεια επι τόπιων ελέγχων. 15. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α προκειμένου να διαμορφωθούν κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώ ρησης των ΠΕΠ. 16. Συνεργάζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές για την οργάνωση των συνεδριάσεων των Επι τροπών Παρακολούθησης των ΠΕΠ συνθέτοντας τις αναγκαίες εκθέσεις και αναφορές. Προγραμματική περίοδος : 1. Συντονίζει την εφαρμογή των ΠΕΠ και εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυν σης της υλοποίησής τους. 2. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για την ομοιογενή εφαρμογή των ΠΕΠ, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕ και τις λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ. 3. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης των ΠΕΠ, τη συνολική πρόοδο υλοποίησης των ΠΕΠ, καθώς και την πορεία επίτευξης των ειδικότερων στόχων τους. 4. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για την εξειδίκευση των ΠΕΠ, προκειμένου μέσω της εξειδίκευσης να επιτυγχά νεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. 5. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ σε θέματα των γενικών και θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και αυ τοδεσμεύσεων σε ότι αφορά την υλοποίηση των ΠΕΠ. 6. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με την Μονάδα Α, την εξέλιξη της υποβολής και έγκρισης των μεγάλων έργων των ΠΕΠ και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους στο πλαίσιο των ΠΕΠ. 7. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές και περιφε ρειακές αρχές και υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρακο λούθησης της εφαρμογής των περιφερειακών δράσεων του ΕΣΠΑ για την επιτάχυνση της υλοποίησής τους. 8. Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, το συντονισμό μεταξύ των ΠΕΠ και της συν δρομής των ΕΓΤΑΑ και EΤΘΑ και άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων. 9. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β στο πλαίσιο παρα κολούθησης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των δανείων της ΕΤΕπ. 10. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ, και τις λοιπές ΕΥ της ΕΑΣ κατ αρμοδιότητα, επί ειδι κότερων θεμάτων (χρηματοδοτικά εργαλεία, κρατικές ενισχύσεις, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», Ευ ρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) κλπ) που επηρεάζουν την εφαρμογή των ΠΕΠ στη βάση της συμπληρωματικότητας των πηγών χρηματοδότησης. 11. Παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών (ισότητα, προσβασιμότητα, κλπ) στα ΠΕΠ. Διαμορφώνει θέσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη των στόχων τους σε επίπεδο Προγράμματος και αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ. 12. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων που απορ ρέουν από τομεακές πολιτικές, στα ΠΕΠ, συνεργαζόμενη με τη Μονάδα Γ. 13. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ομαλή χρηματοδότηση των πράξεων των ΠΕΠ και διασφαλίζει τον περιορισμό της επιβάρυνσης των εθνικών πόρων με την αξιοποίηση κατάλληλων μέσων και εργαλείων. 14. Παρακολουθεί την αξιολόγηση των ΠΕΠ, καθώς και την πρόοδο της επίτευξης των στόχων τους, μέσω του ενιαίου συστήματος δεικτών και συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για την αξιοποίηση των πορισμάτων της αξιολό γησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης, τροποποίησης και αναθεώρησης των ΠΕΠ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ και τη Μονάδα Β της ΕΥΣΕ για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τις τρο ποποιήσεις/αναθεωρήσεις των ΠΕΠ. 16. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ, ως προς την παρα κολούθηση της επίτευξης των στόχων των ΠΕΠ για την επίτευξη της βέλτιστης κατανομής του αποθεματικού επίδοσης. 17. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της ΕΥΣΕ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ καθώς και σε ομάδες ερ γασίας που σχετίζονται με θέματα αρμοδιότητάς της. 18. Διασφαλίζει τη τήρηση των αποφάσεων της Επι τροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των Επιτροπών Πα ρακολούθησης των ΠΕΠ από τις οικείες Διαχειριστι κές Αρχές. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εφαρμογής, προβαίνει σε συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες και ανάλογα με το βαθμό μη συμμόρφωσης, δύναται να εισηγείται ενέργειες αναστολής της χρη ματοδοτικής ροής. 19. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της ΕΥΣΕ στις ετή σιες συναντήσεις των Διαχειριστικών Αρχών των ΠΕΠ και της Ε. Επιτροπής. 20. Υποβάλει στην Ε. Επιτροπή τα αναθεωρημένα ΠΕΠ και τις ετήσιες εκθέσεις μέσω του κεντρικού κόμβου του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής δεδομένων (ECAS/ SFC) της Ε. Επιτροπής. 21. Συμμετέχει στις εργασίες των Θεματικών Δικτύων και μεριμνά για την αξιοποίηση των εισηγήσεων τους για τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών στα ΠΕΠ, σε συνεργασία με τις Διαχειρι στικές Αρχές των ΠΕΠ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες. 22. Συμμετέχει σε δίκτυα εθνικού και ευρωπαϊκού επι πέδου που άπτονται της εφαρμογής των ΠΕΠ και μερι μνά για την διάχυση και αξιοποίηση εμπειρίας, γνώσεων και καλών πρακτικών στις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ και λοιπούς φορείς. 23. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπει ρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με το αντι κείμενο της Μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλο ποίησή τους. V. Μονάδα Ε: Διευρωπαϊκών Δικτύων και Επιτελικών Θεμάτων Ταμείο Συνοχής και Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση των έρ γων του Ταμείου Συνοχής, µέσω των αρμοδίων Διαχει ριστικών Αρχών, σε ότι αφορά τα έργα περιβάλλοντος και μεταφορών, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά τους µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. 2. Ενημερώνει τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διαχειρι στικές Αρχές για την έκδοση των εγκριτικών αποφάσε ων έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρακολουθεί την εφαρμογή τους και ιδιαίτερα την εκπλήρωση των ειδικών όρων τους. 3. Εισηγείται, μετά από πρόταση των αρμοδίων Δια χειριστικών Αρχών, την εγγραφή των έργων στο ΠΔΕ. 4. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και κάθε άλλη δραστηρι ότητα που υπάγεται στην αρμοδιότητα των Διαχειρι στικών Αρχών σε ό,τι αφορά στα έργα περιβάλλοντος και μεταφορών του Ταμείου Συνοχής. 5. Παρακολουθεί τη φυσική και οικονομική πρόοδο υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων και την πορεία υλοποίησης των στόχων. 6. Μεριμνά για τη, µέσω των αρμοδίων Διαχειριστικών αρχών, συλλογή των απαραίτητων στοιχείων που εμπε ριέχονται στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία οικονομικής και φυσικής προόδου των έργων και την οµογενοποίηση των στοιχείων σε επίπεδο χώρας. 7. Συνεργάζεται για την υποβολή στην Ε. Επιτροπή, µέσω της Αρχής Πιστοποίησης, των αιτήσεων ενδιάμε σης πληρωμής και αποπληρωμής καθώς και των τελικών εκθέσεων των έργων. 8. Μεριμνά για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων από τους ελέγχους των αρμοδίων κοινοτικών και εθνι κών οργάνων. 9. Συνεργάζεται µε τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για τη σύνταξη πινάκων οικονομικής και φυσικής προό δου, µέσω ΟΠΣ, σε συνεργασία µε την ΕΥ ΟΠΣ και την Αρχή Πιστοποίησης. 10. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις µε τις Υπη ρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε τις Διαχειρι στικές Αρχές. 11. Ενημερώνει, συντονίζει και διαμορφώνει την εθνική στρατηγική για τη χρηματοδότηση έργων των Διευρω παϊκών Δικτύων Μεταφορών από τη γραµµή Β Εκπροσωπεί και διαπραγματεύεται στα αρμόδια κοινοτικά όργανα την εθνική στρατηγική για τη συγ χρηματοδότηση έργων Διευρωπαϊκών Δικτύων. 13. Παρακολουθεί, συντονίζει και εξασφαλίζει τη σύ νταξη και αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ετήσιων εκθέσεων προόδου για το σύνολο των εγκεκρι μένων για χρηματοδότηση έργων της γραµµής Β Λειτουργεί ως εθνικός συντονιστής και σύνδεσμος µε την αρμόδια για τη γραµµή Β5 700 Δ/νση της Ευρω παϊκής Επιτροπής, για την παροχή στοιχείων και άλ λων πληροφοριών καθώς και τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή τεχνικών και οικονομικών ελέγχων από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προγραμματική περίοδος : 1. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προγραμματισμού, της διαχείρισης (σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες) και της παρακολούθησης των έργων/δρά σεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά αυτών με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές. 2. Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και λειτουργεί ως σύνδεσμος με την αρμόδια Διεύθυν ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έργα/δράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων στους τομείς Μεταφορών, Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών. 3. Μεριμνά για την εκπροσώπηση και συμμετοχή στις διαδικασίες του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώ πη» και των Διαδρόμων Ελληνικού ενδιαφέροντος και συνεργάζεται με τα άλλα ΚΜ και τους Ευρωπαίους Συ ντονιστές (Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, κ.λπ.). 4. Συντονίζει και ενημερώνει σε εθνικό επίπεδο για τις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων/δράσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και συνεργάζεται με τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων και τις λοιπές αρμόδιες εθνικές και

8 28106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των σχετικών τομε ακών πολιτικών. 5. Μεριμνά, σε συνεργασία με την ΕΥΘΥ, για την έκ δοση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», όπου μεταξύ άλλων αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών και των λοι πών εμπλεκόμενων φορέων. Ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εποπτεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του. 6. Εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης από δυνητικούς δικαιούχους για τη χρηματοδότηση έργων/δράσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων, σε συνέχεια προσκλήσεων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο προγραμμάτων εργασιών και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων. 7. Μεριμνά για την ομαλή εξέλιξη της όλης διαδικασί ας υποβολής προτάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (προεπιλογή και διατύπωση σύμφωνης γνώμης, τελική εξέταση / αξιο λόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στην ΕΥΣΕ, υπογραφή των σχετικών εντύπων για την υποβολή των προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή), διασφαλίζοντας την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες. 8. Παρακολουθεί την εξέλιξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης, επιλογής, έγκρισης και σύ ναψης συμφώνων χρηματοδοτικής ενίσχυσης έργων/ δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώνει σχετικά τις εθνικές αρχές. 9. Παρακολουθεί την εφαρμογή των συμφώνων χρημα τοδοτικής ενίσχυσης έργων/δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και των ειδικών όρων που περι λαμβάνονται σε αυτά για την ορθή και απρόσκοπτη υλο ποίηση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου. 10. Εισηγείται και μεριμνά για την υποβολή στην Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή τυχόν αιτημάτων τροποποίησης των συμφώνων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των έργων / δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρ χών / Επιτελικών Δομών / Υπηρεσιών. 11. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετι κά με τη διαχείριση, τον έλεγχο καθώς και με κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών / Επιτελικών Δομών / Υπηρεσιών και των δικαιούχων, σε ότι αφορά στα έργα/δράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων. 12. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες για την ομαλή χρηματο δότηση των έργων / δράσεων Διευρωπαϊκών Δικτύων και διασφαλίζει τον περιορισμό της επιβάρυνσης των εθνικών πόρων με την αξιοποίηση κατάλληλων μέσων και εργαλείων. 13. Συντονίζει τη διαδικασία υποβολής των Εκθέσεων Εξέλιξης Δράσης (ΕΕΔ / Action Status Report ASR) για το σύνολο των έργων/δράσεων του Μηχανισμού «Συν δέοντας την Ευρώπη» όπως προβλέπεται στα σύμφωνα χρηματοδοτικής ενίσχυσης. 14. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων και άλλων πλη ροφοριών που αιτούνται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 15. Συντονίζει τη διαδικασία υποβολής της Ενδιάμεσης Οικονομικής Κατάστασης (IFS) των επιλέξιμων δαπανών και της Τελικής Έκθεσης και Οικονομικής Κατάστασης (ΤΕΟΚ FRFS) των έργων / δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε συνεργασία με τις αρμόδι ες Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες. Εξετάζει τις εκθέσεις αυτές και διατυπώνει τη γνώμη της στην Αρχή Πιστοποίησης. 16. Συντονίζει και συμμετέχει στη διενέργεια ελέγχων των έργων / δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκφράζει τις θέσεις των ελληνικών αρ χών επί των σχετικών συμπερασμάτων του ελέγχου και μεριμνά για την αξιοποίηση από τους εμπλεκόμενους στο σύστημα φορείς, των συμπερασμάτων που εξάγο νται από τους ελέγχους των αρμοδίων κοινοτικών και εθνικών οργάνων. 17. Σχεδιάζει εξειδικευμένα έντυπα παρακολούθησης και ελέγχου προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των έργων / δράσεων ανά τομέα. 18. Οργανώνει ή/και συμμετέχει σε συναντήσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αρμόδια Υπουργεία, τις Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες και τους δικαιούχους. 19. Εξετάζει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Α, τους φακέλους μεγάλων έργων που σχετίζονται με τα έργα αρμοδιότητάς της, που υποβάλλονται στην ΕΥΣΕ από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και πληρότητας αυτών. 20. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ επί ειδικότερων θεμάτων (χρηματοδοτικά εργαλεία, κρατικές ενισχύσεις, κλπ) στη βάση της συμπληρωμα τικότητας των πηγών χρηματοδότησης. 21. Σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τις λοι πές Μονάδες της ΕΥΣΕ και τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές την επιτελική παρακολούθηση των μεγάλων και εμβληματικών έργων για την επίτευξη ολοκλήρωσής τους, σε επίπεδο Διαδρόμων, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/ Συμμετέχει ή/και υποστηρίζει επιτροπές / ομάδες εργασίας σε θέματα πολιτικών Μεταφορών, Ενέργειας / Περιβάλλοντος και Τηλεπικοινωνιών. 23. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων σε θέματα αρμοδιότητάς της. 24. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπει ρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με τα αντι κείμενα της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποί ησή τους. VΙ. Μονάδα ΣΤ: Τεχνικής Υποστήριξης Προγραμματική περίοδος : 1. Συνθέτει το ενιαίο πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (ΤΥΕ) της ΕΥΣΕ, στη βάση των προτάσεων των επιμέρους Μονάδων, μεριμνά για την υποβολή του προς έγκριση στον Υπουργό Οικονο μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Εκτελεί τα

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έργα ΤΥΕ αρμοδιότητάς της και υποστηρίζει τις άλλες μονάδες στην εκτέλεση των ενεργειών ΤΥΕ αρμοδιό τητάς τους. Τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών και πράξεων ΤΥΕ με δικαι ούχο ή φορέα υλοποίησης την ΕΥΣΕ. 2. Υποστηρίζει την εκτέλεση και τηρεί τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Μονάδας. 3. Μεριμνά για τη λειτουργία του Help Desk της ΕΥΣΕ διαβιβάζοντας τα ερωτήματα αρμοδίως και εξασφαλί ζοντας την έγκαιρη απάντησή τους. 4. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμε νο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους με βάση το στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες στόχους. 5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας. 6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης. 7. Μεριμνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολού θησης των ΕΠ. 8. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΥΣΕ, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προ σωπικού της. Προγραμματική περίοδος : 1. Συνθέτει και καταρτίζει το Ενιαίο Ετήσιο Πρόγραμ μα ενεργειών ΤΥΕ της ΕΥΣΕ, εθνικού και συγχρηματο δοτούμενου σκέλους, στη βάση των προτάσεων των επιμέρους Μονάδων και μεριμνά για την υποβολή του προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 2. Εκτελεί, ως δικαιούχος, τα έργα τεχνικής βοήθειας αρμοδιότητας της ΕΥΣΕ, υποστηρίζοντας τις άλλες Μο νάδες στην εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας, αρμοδιότητας των Μονάδων. 3. Υποστηρίζει το προσωπικό της ΕΥΣΕ, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ και του συ στήματος ανάρτησης αποφάσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 4. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης, διερμηνείας κλπ των συνεδριάσεων και τεχνικών συναντήσεων εργασίας με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διοργανώ νονται από την ΕΥΣΕ. 5. Μεριμνά για την υποβολή Μηνιαίων Δελτίων έργου Τεχνικής Βοήθειας, στην ΕΥΣΣΑ, για τα συγχρηματο δοτούμενα έργα αρμοδιότητας της ΕΥΣΕ. 6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτε χνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων της ΕΥΣΕ και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά, νομικά και τα θέματα οργάνωσής της. 7. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κα τόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων της ΕΥΣΕ, σε θέματα που άπτονται της παρακολούθησης και συντονισμού της Εφαρμογής. 8. Μεριμνά για την υποβολή και εγγραφή των δαπα νών στο ΟΠΣ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕ. 9. Πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών της τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ και του τραπεζικού συστήματος. 10. Τηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο (φάκελο έρ γου) για τις δαπάνες που διενεργεί η Μονάδα ΣΤ για λογαριασμό της ΕΥΣΕ με όλα τα απαραίτητα δικαιο λογητικά, για την ανάγκη δειγματοληπτικού ελέγχου ή προσκόμισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 11. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΥΣΕ, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. 12. Έχει την υπεύθυνη για την ανάληψη προκαταβο λών μέχρι ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 ) για δαπάνες μικρής κλίμακας, όπως λειτουργικές δαπάνες, μετακινήσεις, μικρές προμήθειες και λοιπά έξοδα μη προσδιοριζόμενα επακριβώς εκ των προτέρων. 13. Ασκεί την ταμειακή διαχείριση του λογαριασμών που τηρούνται στην ΤτΕ, πραγματοποιώντας τόσο την εκκαθάριση της δαπάνης όσο και την έκδοση και ηλε κτρονική εκτέλεση της εντολής πληρωμής. 14. Έχει την ευθύνη, με ορισμό υπευθύνου, για τη νο μιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και της κατάρ τισης της εντολής πληρωμής. 15. Μεριμνά για τη νομική υποστήριξη για διοικητικά και θεσμικά ζητήματα. 16. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΥΣΕ, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της. 17. Οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία ανά θεσης μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών που υλο ποιούνται από τις επιμέρους μονάδες της ΕΥΣΕ. Άρθρο 4 Ειδικά θέματα λειτουργίας Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών θεμά των για τα οποία απαιτείται συνδυασμένη και διατομε ακή αντιμετώπιση συγκροτούνται ομάδες εργασίας υπό το συντονισμό του Προϊσταμένου της ΕΥΣΕ ή Προϊστα μένου Μονάδας αυτής. Στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και εξειδικευμένα στελέχη εκτός ΕΥΣΕ. Άρθρο 5 Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής 1. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 49 άτομα, τα οποία ανά κατηγορία είναι: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 41 άτομα. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 1 άτο μα. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 5 άτομα. Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 2 άτομα. 2. Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρ μόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4314/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

10 28108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 6 Σύσταση θέσεων και ορισμός Προϊσταμένου της ΕΥΣΕ και Προϊσταμένων των μονάδων αυτής 1. Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, στην ΕΥΣΕ συστήνονται: μία (1) θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και έξι (6) θέσεις Προϊσταμένων των Μονάδων της. 2. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου και των Προϊ σταμένων των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει. 3. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ει δικής Υπηρεσίας αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο προϊστάμενο μονάδας. Άρθρο 7 Τελικές Διατάξεις Η παρούσα αντικαθιστά την υπ αριθ / (ΦΕΚ 1352/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ F Αριθ /EΥΘΥ 1047 (2) Τροποποίηση της υπ αριθ /ΕΥΘΥ626 (ΦΕΚ 1451/Β/ ) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ει δικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 14, 15, 8 και 58 παρ. 1 αυτού (ΦΕΚ Α 265). 3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρ μογής των νόμων 4046/2013, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της υποπαραγράφου Β4 αυτού. 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλι είας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθ. 1083/ Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α / ) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 7. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/A / ) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών, 8. Την υπ αριθ /2015 κοινή απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2222/Β / ) για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση». 9. Την υπ αριθ /2015 (ΦΕΚ 726/Υ.Ο.Δ.Δ/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού για το Διορισμό του Παναγιώτη Κορκολή στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επεν δύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 10. Την από εισήγηση ενημερωτικό ση μείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ αριθ / ΕΥΘΥ626 (ΦΕΚ 1451/Β/ ) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύ σεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014» ως ακο λούθως: Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η εξής παρά γραφος: «Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Υ.Κ.Ε. δύναται να αναλαμβά νει, κατόπιν εκχωρήσεως από τη αρμόδια Διαχειριστική Αρχή την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στην ΕΥΚΕ από τη Μονάδα Δ της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρ μογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Εθνικής Αρ χής Συντονισμού για δράσεις κρατικών ενισχύσεων των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου , η ΕΥΚΕ συνδράμει και υποστηρίζει με την παροχή αναγκαίων στοιχείων την ΕΥΣΕ στο κλείσιμο των δράσεων αυτών. Τα στελέχη της ΕΥΚΕ δύνανται να συμμετέχουν σε Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής, που συ γκροτούνται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συμβάσεων που αφορούν σε Κρατικές Ενισχύσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών που

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συνάπτονται με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ αριθ / ΕΥΘΥ626 (ΦΕΚ 1451/Β/ ). Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

12 28110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Iανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33905 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3279 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 5045/1142 A1 Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35699 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1393 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35103 25 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3425 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5640/1178A1 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32059 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3048 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11319 Ορισμός του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 333 29 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28545 25 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2643 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.20 11:28:28 EEST Reason: Location: Athens : 76446537-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23429 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3505/815 A1 Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Επιτροπές Παρακολούθησης 2016

ΕΣΠΑ : Επιτροπές Παρακολούθησης 2016 ΕΣΠΑ 2014-2020: Επιτροπές Παρακολούθησης 2016 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής ΕΣΠΑ 2014-2020 Κατανομή Πόρων (Δ/Δ) 18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠ 12.000.000.000 10.000.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28867 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2686 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 83066/ΕΥΘΥ 780 Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 13 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34045 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3296 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ Ν ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦ ΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β 1 Αθήνα, 20/5/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 03 /03/2016 Αριθ. πρωτ. : 590 ΦΕΚ : 777/B/2016

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΕΛ. 6 ΑΘΗΝΑ 14.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αθήνα, 28-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1482 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 30/12/2015 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π: 6152

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 30/12/2015 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π: 6152 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 30/12/2015 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π: 6152 ΕΥΔ Π.Α.Α 2014-2020 Α.Δ.Α: 70004653ΠΓ-4Ε3 ΜΟΝΑΔΑ Δ Ταχ. Διεύθ.: Λεωφ. Αθηνών 58 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Η. Μουρατίδης Τηλέφωνο : 24610-53948 Fax : 24610-53969 E-mail : imouratidis@mou.gr Κοζάνη 22/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 4109 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ" με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24861 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2308 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77288 Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του εθνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 8η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων - ΑΠ7" με κωδικό MIS 216935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 8η Τροποποίηση της Πράξης Σχολές Γονέων - ΑΠ7 με κωδικό MIS 216935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/09/2014 Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜ3ΙΟΡΙΝ-ΝΕΠ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.09 11:23:24 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21967 1 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αναδιάρθρωση, Μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα