ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ» και κύρωση του οργανισμού αυτού ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση και Συμψηφισμός Β εξαμήνου 2013 πο σού ,51, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Οι κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπλη ρωματικών μέτρων εφαρμογής των μέτρων ει δικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής (ΦΕΚ Β 323/ ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ» και κύ ρωση του οργανισμού αυτού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 50 παρ. 1, 51 παρ. 1 και 52 παρ. 1 του Ν. 4182/2013, όπως ισχύει (ΦΕΚ 185 Α ) και β) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα. 2. Την υπ αριθμ. 3455/ πράξη της Συμβολαιο γράφου Σπάρτης Ζαφειρίας Δημοπούλου του Γεωργίου, με την οποία ο Ιωάννης Καββούρης του Κωνσταντίνου, σύστησε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩ ΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ» και με έδρα τη Σπάρτη Λακωνίας. 3. Την υπ αριθμ. Δ6Α ΕΞ2011/ (ΦΕΚ 1670 Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμι σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έναρξης της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. 4. Την υπ αριθμ. οικ /97/ (ΦΕΚ 1667 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναφορικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ πουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο 1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ», η οποία έγινε από τον Ιωάννη Καββούρη του Κωνσταντίνου με την υπ αριθμ. 3455/ πράξη της Συμβολαιο γράφου Σπάρτης Ζαφειρίας Δημοπούλου του Γεωργίου Το ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφά λισης & Πρόνοιας και διέπεται από τις διατάξεις της ανωτέρω συστατικής του πράξης, του παρακάτω οργα νισμού, του Ν. 4182/2013 και των διαταγμάτων που θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου. 2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρι σης του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από δεκα τρία (13) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ». Άρθρο 1 Μορφή Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ», που συστήθηκε από τον με την υπ αριθμ. 3455/ πράξη της Συμβολαιογρά φου Σπάρτης Ζαφειρίας Δημοπούλου του Γεωργίου, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της ανωτέρω συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, του Ν. 4182/2013 και των διαταγ μάτων που θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου. 2. Έδρα του ιδρύματος είναι η Σπάρτη Λακωνίας 3. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία του ιδρύματος και στο μέσον αυτής την έδρα και το έτος έγκρισης της σύστασής του.

2 18650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός του ιδρύματος είναι: H ετήσια οικονομική ενί σχυση των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, οι οποίες διαμένουν μόνιμα στην τοπική κοινότητα Αγίου Ιωάννου της δημοτικής ενότητας Μυστρά της κτηματι κής περιφερείας του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μέχρι την ενηλικίωση όλων των τέκνων τους, ανεξαρ τήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Άρθρο 3 Περιουσία Πόροι Περιουσία του ιδρύματος αποτελούν οι κάτωθι πε ριγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, που βρίσκονται σε πολυκατοικία κτισμένη επί οικοπέδου, κειμένου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Σπάρτης της κτηματικής περιφέρειας του Δή μου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στο με αριθμό (142) Οικοδομικό Τετράγωνο, περιβαλ λόμενο από τις δημοτικές οδούς Κύπρου Βρασί δου Πλατανιστά Διοσκούρων, με πρόσοψη επί της δημοτικής οδού Κύπρου αρ. 28, το οποίο έχει έκταση μ 2 «550,14», ήτοι: α) Αποθήκη του υπογείου με αριθμό οκτώ (8), εμβαδού μ 2 «5,60». β) Αποθήκη του υπογείου με αριθμό εννέα (9), εμβαδού μ 2 «10,80». γ) Αποθήκη του υπογείου με αριθμό δεκατέσσερα (14), εμβαδού μ 2 «6,83». δ)διαμέρισμα του δευτέρου (Β ) πάνω από το ισόγειο ορόφου με τον αριθμό τρία (3), εμβαδού μ 2 «58,25». ε) Διαμέρισμα του τετάρτου (Δ ) πάνω από το ισόγειο ορόφου με τον αριθμό δύο (2), εμβαδού μ 2 «49,46» και στ) Διαμέρισμα του τρίτου (Γ ) πάνω από το ισόγειο ορόφου με τον αριθμό δύο (2), εμβαδού μ 2 «49,62» μετά του δικαιώματος της αποκλειστικής χρήσης μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (PARKING) του ακαλύπτου χώ ρου με τον αριθμό επτά (7, εμβαδού μ 3 «13,50». Πόροι του ιδρύματος είναι: α) Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περι ουσιακών στοιχείων. β) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς. γ) Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, οποιου δήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό. αυτό και οι κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές φυ σικών ή νομικών προσώπων και γενικά κάθε περιου σιακό στοιχείο που θα αποκτηθεί μετά τη νομότυπη σύστασή του. δ) Οποιαδήποτε περιοδική ή εφάπαξ απόδοση οποιου δήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επένδυσης που περι έρχεται στο Ίδρυμα και βρίσκεται στην Ελλάδα. Άρθρο 4 Διοίκηση 1. Το ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους: α) Ιωάννη Καββούρη του Κωνσταντίνου, ως Πρόεδρο. β) Ξενοφώντα Καββούρη του Κωνσταντίνου, ως Αντι πρόεδρο. γ) Πηγή Καββούρη του Κωνσταντίνου, σύζυγο Ηλία Λαλιάμου. δ) Τον εκάστοτε εφημέριο της Ενορίας του Αγίου Ιωάννη Μυστρά Σπάρτης Λακωνίας και ε) Τον εκάστοτε πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Ιωάννη Μυστρά Σπάρτης Λακωνίας. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με πράξη τους, έπειτα από ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία, με την επι φύλαξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 3. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιο δήποτε λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση των υπολοίπων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του άρθρου 19 του Ν. 4182/2013, όπως ισχύει. Μέχρι δε να γίνει η συμπλήρωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νό μιμα με τα παραμένοντα υπόλοιπα μέλη, αν ο αριθμός τους δεν είναι κάτω από τρία (3), οπότε τούτο ανασυ γκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, είτε από τους ιδρυ τές είτε με απόφαση της 3μελούς πιο πάνω επιτροπής, τηρουμένης της διαδικασίας του Ν. 4182/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) από τα μέλη του, με γραπτή αίτησή του(ς) προς τον Πρόεδρο, πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει, υποχρεωτικά, να είναι και ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά νονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας η γνώμη με την οποία συντάσ σεται ο Πρόεδρος. 7. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο (2) συ νεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτι κά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. 9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται, όμως, οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την εκτέλεση υπηρεσίας του ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπει τα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του ιδρύματος και, γενικώς, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και τη λειτουρ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γία του, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού του Ν. 4182/2013, όπως ισχύει και των διαταγμάτων που θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, καθώς και των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα: α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση, στην αρμόδια από το νόμο Αρχή, τον προϋπο λογισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013. Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογι σμό του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύματος. β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προ σωπικού του ιδρύματος, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋ πολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υπο χρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις, γενικότερα, της εργατικής νομοθεσίας. γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος. δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρο νομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του ιδρύματος και ε)αναθέτει σε μέλη του την άσκηση αρμοδιοτήτων, ειδικά καθοριζομένων κατά κατηγορίες ή κατά θέμα. Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Προέδρου 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύ ματος: α) Εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, κα θώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν από τη συνεδρίαση. γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από τον Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει γι αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης. Μπορεί, όμως, όποτε κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. ε) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους. στ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδο τήσεις και εντολές αυτού. 2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπλη ρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμ βουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού. Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Γραμματέα 1. Ο Γραμματέας του ιδρύματος: α) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του ιδρύματος προς τρίτους. β) Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοι κητικού Συμβουλίου. γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. δ) Φυλάττει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του ιδρύματος και ευ θύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τούτων. 2. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογη μένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω ειδικών συνθηκών) να βοηθείται από υπάλληλο του ιδρύ ματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ο ίδιος. 3. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ανα πληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού. Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Ταμία 1. Ο Ταμίας του ιδρύματος: α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες απο δείξεις. β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4182/2013 έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό που είναι αναγκαίο για την πληρωμή έκτακτων και επειγουσών δαπανών του ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορί ζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους. γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντο λή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. δ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοι χεία του ιδρύματος. ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογι σμού, απολογισμού και ισολογισμού του ιδρύματος. 2. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπλη ρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν άλλο μέλος του Διοι κητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού. Άρθρο 9 Διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος καλεί με προκήρυξη πρόσκλησή του κάθε χρόνο όλες τις εν διαφερόμενες οικογένειες που δικαιούνται οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 να υποβάλλουν σε αυτό μέσα σε τακτή προθεσμία σχε τική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην ανωτέρω προκήρυξη πρόσκληση. 2. Αντίγραφο της προκήρυξης πρόσκλησης πρέπει με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος να τοιχοκολλάται έξω από τα γραφεία του Ιδρύματος και του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Μυστρά Σπάρτης

4 18652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λακωνίας και να δημοσιεύεται μία φορά σε μια τοπική, κατά προτίμηση ημερήσια, εφημερίδα της περιφέρειας του Ιδρύματος, σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη λήξη της παρα πάνω προθεσμίας, εξετάζει τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και επιλέγει ανακη ρύσσει, με αιτιολογημένη απόφασή του, τις οικογένειες που θα ενισχυθούν οικονομικά. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υπο ψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης και έχουν τα ίδια προσόντα είναι μεγαλύ τερος από τον αριθμό των οικονομικών ενισχύσεων που πρόκειται να δοθούν, η επιλογή αυτών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με δημόσια κλήρωση. 5. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά είναι ατελές, ως προς ένα ή περισσότερα στοιχεία αυ τού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος, καλεί την ενδιαφερόμενη οικογένεια με έγγραφη πρόσκλησή του, πριν αποφασίσει σχετικά με την επιλογή των δικαιού χων, να συμπληρώσει τις ατέλειες αυτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση με σχετική απόδειξη της παραπάνω πρόσκλησης. 6. Η απόφαση εκλογής και ανακήρυξης των δικαιού χων, τοιχοκολλάται την ίδια ή την επόμενη ημέρα έξω από τα γραφεία του ιδρύματος και του Τοπικού Συμ βουλίου Αγίου Ιωάννη Μυστρά Σπάρτης Λακωνίας με αποδεικτικό που θα υπογράφεται από τον Γραμματέα ή άλλο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ιδρύματος. 7. Με την ίδια απόφαση καλούνται επίσης οι ενδια φερόμενες οικογένειες που απορρίφθηκαν να υποβάλ λουν εφόσον το επιθυμούν, σχετική ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τοιχοκόλλησή της. Μετά την παρέλευση της δεκα ήμερης προθεσμίας και εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, δίδεται εντολή στην Τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που βρίσκονται οι καταθέσεις του Ιδρύματος, να καταθέσει τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης σε λογαριασμό στο όνομα κάθε δικαιούχου. 8. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων εμπρόθεσμα, το Ίδρυμα υποβάλλει αυτές μαζί με τα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων και τα λοιπά έγγραφα εκλογής και ανακήρυξης των δικαιούχων ως και τις σχετικές απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις αυτές, στο αρμόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο, το οποίο, αφού ελέγξει τα παραπάνω στοιχεία, τα διαβιβάζει με τις παρατηρήσεις του στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για έγκριση ή μη αυτών. Άρθρο 10 Οικονομική Διαχείριση 1. Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ εξαί ρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Προεδρικού διατάγματος έγκρισης της σύστασης του ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του. 2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπο λογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που κα ταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013 Άρθρο 11 Βιβλία και στοιχεία 1. Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο κα ταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που πραγ ματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης. δ) Βιβλίο Μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που ενισχύονται οικονομικά κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον σκοπό του ιδρύματος. ε) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων εί σπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο. 2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλ λων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του. Άρθρο 12 Τροποποίηση Οργανισμού Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 1 και 52 παρ. 1 του Ν. 4182/2013, όπως ισχύει και 110 και 119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβου λίου αυτού. Άρθρο 13 Διάλυση του ιδρύματος Τύχη περιουσίας αυτού 1. Το ίδρυμα διαλύεται αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους που ορίζει περιοριστικά το άρθρο 118 του Α.Κ. 2. Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιον δήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται σε άλλο ίδρυμα που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, το οποίο θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του. Στους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνι κής Ασφάλισης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 13 Μαΐου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Β2 α/οικ (2) Εκχώρηση και Συμψηφισμός Β εξαμήνου 2013 ποσού ,51, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α 41), άρθρα 11 και 12 όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α / ). β) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» άρθρο 90. γ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 153/Α / ). δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α / ), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α / ). 2. Τις αποφάσεις: α) Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2105/Β /2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα». β) Την υπ αριθμ / Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3035/τ.Β / ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ9/οικ.77307/ απόφαση (ΦΕΚ 2045/τ.Β / ). 3. Το υπ αριθμ. Γ24/74/ έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: 1. Την εκχώρηση ποσού ,51 προς τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με τον υποχρεωτικό συμψηφισμό ισόποσων οφειλών των φορέων αυτών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες του ακόλουθου πίνακα. Τυχόν ποσά που οι προαναφερόμενοι φορείς κατέβα λαν στις φαρμακευτικές εταιρείες μετά την και μέχρι δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αφαιρούνται από τα ποσά που αναγράφονται ανά εταιρεία στον ακόλουθο πίνακα μεταβάλλοντας ισοπόσως το σύνολό του. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE 2.950, ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε , ADELCO XΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε , ALAPIS ABEE 320, ALET PHARMACEUTICALS ABEE , ALFA MEDISYST LTD, GREECE 25, ALFAMEDICA A.E ,42 ALK ABELLO A/S, DENMARK 636,02 ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND , ALLERTEC HELLAS , ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ «A.G. THERAPY ABEE» 6.013, ANABIOSIS LTD, GREECE , ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡ ,06 APOTEX 3.608,70 ARMEDICA A.E. 90, ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ο.Ε , ASTELLAS PHARMACEUTICALS AEBE , ASTRAZENECA A.E , AURORA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε , BALU AE , BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε ,05 BIONEURON PHARMACEUTICALS LTD, CYPRUS 1.423, BIORESPOND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Τ. BIO 3.085,59

6 18654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS AE ,48 BRACCO IMAGING SPA, MILANO, ITALY 8.670,61 BRACCO INTERNATIONAL B.V., HOLLAND 1.258, BROS Ε.Π.Ε , CHEMICA PHARMACEUTICALS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕ 19, CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , CHIESI HELLAS AEBE , COSMOPHARM ΕΠΕ 19, COUP ABEE 5.286,61 CROSS PHARMACEUTICALS 448, D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. D.A.S.T. BIOTECH PHARM ΕΠΕ PHARM 7.067,75 ΕΠΕ PHARM ΕΠΕ DEKAZ Ε.Π.Ε. 217,45 DELEGANT HOLDINGS LTD, ΚΥΠΡΟΣ , DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ Δ.Τ.DESANT ,31 DESMA GMBH, GERMANY , DIAPIT Δ.Π.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 8.185, DOCTUM Α.Ε. Κ.Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ 1.362, ELOGIS PHARMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Ε. Δ.Τ. ELOGIS PHARMA 5.914, ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ , FARMEDIA AE ,06 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS , FRESENIUS KABI HELLAS AE 4.430, FREZYDERM ABEE 2.886, GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ , GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ , GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε , GAP A.E , GE HEALTHCARE A.E , GENEPHARM A.E , GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ ,38 GENETECH INC. USA 4.936, GLOBAL DEVELOPMENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. SOIN DE SANTE 1.358, HELP ΑΒΕΕ , HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. Δ.Τ. HEREMCO Μ.Ε.Π.Ε ,97 HOSPIRA ENTERPRISES B.V., THE NETHERLANDS 41,20 HOSPIRA UK LIMITED, UK , HOSPITAL LINE A.E , IAMATICA MON. ΕΠΕ 3.924, IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑΛ.ΠΡ.ΑΒΕΕ , ITF HELLAS A.E , JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡ.ΑΕΕ ΔΤ JOHNSON & 7.529,46 JOHNSON ΕΛΛΑΣ CONSUMER AE KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 4.597, LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. LAB.NEWMED PHARMACEUTICALS ΕΠΕ 7.656,24 LABORATOIRES THEA, FRANCE 6.043, LAVIPHARM A.E , LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS , LEOVAN Μ.ΛΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ 1.868, LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Δ.Τ. LIBYTEC A.E , LINKER PHARMACEUTICALS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε , LUNDBECK HELLAS S.A ,15

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) LYOFIN LTD, GREECE , MEDA PHARMACEUTICALS AE ,32 MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH ,37 MEDAC GMBH, GERMANY ,71 MEDHEL ΕΛΛΑΣ 5.805, MEDICAL PHARMAQUALITY ΦΑΡΜ/ΚΗ ΑΕ ΔΤ.MEDICAL PHARMAQUALITY AE , MEDICHROM A.E. 428, MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 684, MEDICUS A.E. 128, MEDILAT ΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π 9.647, MEDIPRIME 1.667, MEDITRINA ΕΠΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ ,70 MED PLATINUM PHARMACEUTICAL LTD, CYPRUS , MENARINI HELLAS A.E , NI THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ 1.493,25 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL, SIENA, ITAL , NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ , NOVO NORDISK EΛΛAΣ EΠE , OLVOS SCIENCE Α.Ε , OPUS MATERIA ΕΠΕ , PHARMASWISS HELLAS A.E , PIERRE FABRE HELLAS A.E. 949, PLUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ , PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , QUALIA PHARMA , RAFARM A.E.B.E , RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS SA ,95 RECORDATI IRELAND LTD , REMEDINA Α.Β.Ε.Ε. 44,21 RIEMSER ARZNEIMITTEL AG, GERMANY 190, ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ,60 ROTTAPHARM LTD, IRELAND 3.086, S.J.A. PHARM ΕΠΕ ,14 SANDOZ GMBH , SANOFI AVENTIS AEBE , SANOPHARM AE , SANTA PHARMA A.E , SANUS O.E. Φ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΟΕ 2.232, SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ , SIEGER PHARMA A.E , SPECIFAR ABEE , STARGEN Ε.Π.Ε ( Δ.Τ. STARGEN LTD) , STARMEL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε 1.560,66 TAD PHARMA GMBH, GERMANY 6.610, TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε , TARGET PHARMA ΕΠΕ ,28 TEOFARMA SRL, ITALY 5.501,41 TRACYMED ΘΡ. ΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , UNI PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ , VELKA HELLAS A.E.B.E ,73

8 18656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) VERISFIELD (UK) LTD, U.K., Υποκαταστημα Ελλάδος , VIOFAR ΕΠΕ , VIVAX PHARMACEUTICALS LTD, GREECE , VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ , WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ , ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GREECE , Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε , Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ VELTIPHARM ΕΠΕ Δ.Τ. VELTIPHARM ΕΠΕ , ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε , ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ , ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε , ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. 272, ΒΙΟΣΤΑΜ ΚΑΛ. ΜΠΟΥΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 150, ΒΙΟΤΖΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. VIOGEN PHARMACEUTICALS 566, ΒΟΤΑΝΙΑ Α.Ε. 95, ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 378,58 ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 2.413,79 ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε ,04 ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε 508, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. IAPHARM , ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ. «INTERMED ABEE» , ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ , ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε 4.745, ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΚΑΛ/ΚΩΝ,ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Τ.ΜΕΝΤΙ 2.149, ΜΕΝΤΙΤΕΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ , ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. COMOMED 5.464,00 Ν. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Δ.Τ. CUBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 114, ΝΕΙΑΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47, ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. EPSILON HEALTH , ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ 6.156, ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ , ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν. Α.Ε , ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ.Τ.PNG GEROLYMATOS MEDICAL AE ,92 ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 5.095, ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 185, Σ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ , ΤΣΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. IASIS MEDICAL 1.082, ΦAPMAΣEPB ΛIΛΛY A.E.B.E , ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΒΕ , ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΩΝ.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜ.ΕΠΕ Δ.Τ. ΑΙΒΑΞ ΕΠΕ 1.558, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ. ΚΟΡΩΝΗΣ A.E , ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε , ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε , ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ , ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ , ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε , ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΠΕ 829, ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ Ε.Π.Ε ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,51

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τυχόν υπόλοιπα ποσά που θα προκύψουν μετά τον συμψηφισμό των νοσοκομείων, για τις φαρμακευτικές εταιρείες, με μέριμνά τους, καταβάλλονται μέχρι την 30η Ιουνίου τ.ε., στο Λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ με στοιχεία IBAN GR , που τηρείται στη Τράπεζα Πειραιώς. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Μαϊου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ F Αριθμ. 408/62170 (3) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Οι κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπλη ρωματικών μέτρων εφαρμογής των μέτρων ειδι κής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κα νονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής (ΦΕΚ Β 323/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα διαδικασίες και εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων των ζωοτρο φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλ λες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Τους Κανονισμούς: α) Αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου (L30/ ) «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθε στώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμέ νων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθμ. 247/2006, (ΕΚ) αριθμ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003». β) Αριθμ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «σχετικά με τη θέσπιση ορισμέ νων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγρο τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014». 3. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 323 Β / Την υπ αριθμ. 1659/ κοινή υπουργική απόφαση, ΦΕΚ Β 3191/ Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Καν. Ε.Ε. 1310/2013, το ύψος της χρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων για το έτος 2014 μειώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και συνεπώς πρέπει να γίνουν προσαρμογές και στα ποσά των μέτρων του άρθρου 68, 6. Την υπ αριθμ / επιστολή του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι εθνικές επιλογές και οι σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 68 του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού. 8. Την γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως καταγράφεται στο υπ αριθμ / έγγραφο. αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίη ση και η συμπλήρωση της υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, σχετικά με τα μέτρα του άρθρου 68 του Καν. Ε.Κ. 73/2009, λόγω των μεταβατικών διατάξεων που ισχύουν για το έτος 2014 (κανονισμός Ε.Ε 1310/2013). Άρθρο 2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ / απόφασης Α. Στο Άρθρο 3 οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες: «1. Για το 2014, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός των μέτρων ανέρχεται: Α. Για το Μέτρο 1 σε 9 εκατ., Β. Για το Μέτρο 2 σε 24 εκατ.. Γ. Για το Μέτρο 3 σε 2,6 εκατ., Δ. Για το Μέτρο 4 σε 10 εκατ., Ε. Για το Μέτρο 5 σε 24,4 εκατ. ΣΤ. Για το Μέτρο 6 σε 30 εκατ.. Το μέτρο αυτό δεν θα εφαρμοστεί εκ νέου για το 2014, αλλά τα δι καιώματα που έχουν ήδη χορηγηθεί θα συνεχίζουν να πληρώνονται. 2. Η χρηματοδότηση του συνόλου των Μέτρων αξίας 100 εκατ., αναλύεται ως εξής:

10 18658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Το ποσό των 50 εκατ. προέρχεται από τους πό ρους του άρθρου 69 παρ. 6 περίπτωση β του Κανονι σμού 73/2009 (γραμμική μείωση) και β) Το ποσό των 50 εκατ. προέρχεται από τους πό ρους του άρθρου 69 παρ. 6 περίπτωση α (αδιάθετα κον δύλια) του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα III του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής.» Β. Στις παραγράφους 3 των άρθρων 4, 6, 7 και 8 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 5, τα αναγραφόμενα ποσά τροποποιούνται και θα πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει για το έτος ενίσχυσης Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Μαΐου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

11

12 18660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 564 1 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1230 18 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΒΑΚΡΑΤΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1246 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ETAIΡEIA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2895 15 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2308 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατό μων που θα προσληφθούν με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1220 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμο ποιημένων ομολόγων λήξης 25.7.2030

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1868 24 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/25 7 2003 Α.Υ.Ο. «Απλουστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2607 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών Εξο χών του Δήμου Αθηναίων.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3169 26 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 18 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3393 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2351 20 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 119959/Η Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώ πων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 5 Απριλίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 43 Κανονισμός Oικovoμικής Διαχείρισης Evιαίας Ανεξάρ τητης Aρχής Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 13 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 188763 Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 446 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδε δεμένης ενίσχυσης στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 584 13 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 258/31644 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμ μάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2151 27 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπη ρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2998 6 Νοεμβρίου 2014 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σύμβαση No 6169/Χ.Δ./2014 χρηματοδότησης τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 6/2/2013 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 10072 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 253 7 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)

Διαβάστε περισσότερα