ΑΔΑ: ΒΛΛΩ4691Ω2-ΟΗΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΛΩ4691Ω2-ΟΗΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ημ/νια : ΤΜΗΜΑ I ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΑΛΙΜΟΣ Προς πίνακα αποδεκτών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΤΗΛ. ( ) FAX. ( ) ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2 Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛΩ4691Ω2-ΟΗΑ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1,3,6 και 9 του Ν.Δ. 212/69 Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του ΟΑΕΔ 2. Τις διατάξεις του ΒΔ 405/71 Περί Οργανώσεως, Συγκροτήσεως και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ 3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/01 Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις 4. Τις διατάξεις του Ν. 2009/92 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις 5. Την υπ αριθμ / ΚΥΑ Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ 6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3667/08 Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 7. Την υπ αριθμ.: 2138/43/ Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε την εισαγωγή σπουδαστών και σπουδαστριών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης Από τους ως άνω σπουδαστές οι θα φοιτήσουν στο α εξάμηνο κατάρτισης (διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα) και 20 θα φοιτήσουν στο γ εξάμηνο κατάρτισης (διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα). Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο α εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β Κύκλου Σπουδών, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο γ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ, καθώς και ΤΕΕ Β Κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από 07/10/2013 έως και Διευκρινίζουμε ότι: 1. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Σ αυτή την περίπτωση όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες. 2. Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν έχει επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, τότε όλοι οι υποψήφιοι εγγράφονται χωρίς επιλογή, με την προϋπόθεση, ότι το σύνολό τους δεν θα υπολείπεται του αριθμού είκοσι (20). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Αίτηση Επιλογής Υποψηφίου στην οποία, εκτός των άλλων στοιχείων, αναγράφεται και η σειρά προτίμησης των προσφερομένων ειδικοτήτων. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι τρεις (3) ειδικότητες σε δύο το πολύ ΙΕΚ. Β.Τίτλος Σπουδών, α) Για εγγραφή στο Α εξάμηνο κατάρτισης απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β Κύκλου. β) Για εγγραφή στο Γ εξάμηνο κατάρτισης απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β Κύκλου (συναφούς ειδικότητας). Αν είναι αδύνατη η προσκόμιση του Τίτλου (Απολυτήριο ή Πτυχίο), κατατίθεται πρωτότυπο Αποδεικτικό Τίτλου Σπουδών, που εκδίδεται από το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. 2

3 Γ. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας Διαβατήριο σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να προσκομίσουν Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητα τους. Οι αλλοδαποί Ελληνικής Καταγωγής, θα πρέπει να προσκομίσουν Διαβατήριο σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.τ.λ. Δ. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας 1. Βεβαίωση Ι.Κ.Α. ή Δημόσιας Υπηρεσίας (αν υπάρχει) στην οποία θα αναγράφονται ανάλογα τα ημερομίσθια ή τα έτη υπηρεσίας, που τυχόν πραγματοποίησε σε συγκεκριμένη ειδικότητα ο υποψήφιος 2. Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (εάν υπάρχει). Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Ε. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. ΣΤ. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, προκειμένου για γονέα ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ζ. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αντίγραφο οικογενειακής μερίδας) του Δήμου, από το οποίο να προκύπτει, ότι τυχόν έχουν αποθάνει ο ένας ή και οι δύο γονείς του υποψηφίου σπουδαστή. Η. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα (στο στάδιο της Οριστικής Εγγραφής). ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ: Α, Β και Γ. ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ: 1. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο σπουδών Αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον: Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά τον νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βάθμια κλίμακα. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (επιπέδου Β2) από αρμόδια όργανα. 2. Αλλοδαποί, υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε. και ομογενείς, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, εγγράφονται στα ΙΕΚ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους Έλληνες καταρτιζόμενους. 3. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις εγγράφονται και αλλοδαποί, υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε., για τους οποίους, εκτός από τον Τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο και ισοτιμημένο, απαιτείται: 1. Φωτοτυπία διαβατηρίου θεωρημένη από την πρεσβεία της χώρας του. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής. Σε περίπτωση που η άδεια διαμονής έχει λήξει και εφόσον ο αλλοδαπός κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στην Χώρα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί με απόφαση της επί του αιτήματος του. (Προσκομίζεται στο ΙΕΚ αντίγραφο της αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής) 3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (επιπέδου Β2) από αρμόδια όργανα. 3 ΑΔΑ: ΒΛΛΩ4691Ω2-ΟΗΑ

4 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων επιλογής και εφ όσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό εισαγωγής, ο Δ/ντής του ΙΕΚ καταρτίζει πίνακα κατάταξης, ανά ειδικότητα, με μοριοδότηση, αφού λάβει υπόψη του τα εξής: Α. Τον Βαθμό Τίτλου Σπουδών Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα το διπλάσιο του γενικού βαθμού, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση, που ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών είναι εκφρασμένος σε κλίμακα διαφορετική από την εικοσαβάθμια, γίνεται αναγωγή σε εικοσαβάθμια κλίμακα. Β. Την προϋπηρεσία στην ειδικότητα, είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα Συγκεκριμένα: 1) Για έξι (6) μήνες πλήρεις ή 150 ημερομίσθια έξι (6) μόρια 2) Για κάθε μήνα πέραν των έξι (6) ή για κάθε 25 ημερομίσθια πέραν των 50 ένα (1) μόριο, με ανώτατο τα είκοσι (20) μόρια συνολικά. Προϋπηρεσία μικρότερη των έξι (6) μηνών ή των 150 ημερομισθίων δεν λαμβάνεται υπόψη. Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ, ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Η προϋπηρεσία των υποψηφίων αποδεικνύεται από: α) Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας (αν υπάρχει), στην οποία θα αναγράφονται, ανάλογα, τα ημερομίσθια ή τα έτη υπηρεσίας, που τυχόν πραγματοποίησε σε συγκεκριμένη ειδικότητα ο υποψήφιος. β) Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (εάν υπάρχει). Γ. Την ηλικία των υποψηφίων Τρία (3) μόρια ανά έτος, μετά το 18 ο μέχρι το 25 ο έτος, με ανώτατο όριο τα είκοσι ένα (21) μόρια. Ως αφετηρία ορίζεται η 1 η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Δ. Την ιδιότητα του πολυτέκνου γονέα (και τριτέκνου) ή του τέκνου πολύτεκνης ( και τρίτεκνης) οικογένειας. Η ιδιότητα αυτή μοριοδοτείται με τρία (3) μόρια. Ε. Την ιδιότητα ορφανού εξ ενός ή δύο γονέων - τρία (3) μόρια εξ ενός - έξι (6) μόρια εκ των δύο ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ 23 Ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ. Οι πίνακες περιέχουν αναλυτικά τα μόρια επιλογής κατά κατηγορία και αθροιστικά για όλους τους υποψηφίους επιλεγέντες. Διευκρινίζουμε ότι: 1) Σε περίπτωση ισοβαθμιών, τη σειρά καθορίζουν με προτεραιότητα: α) Η προϋπηρεσία β) Ο βαθμός Τίτλου γ) Η ιδιότητα πολύτεκνου, (τρίτεκνου) ή ορφανού 2) Υποψήφιος, που επιλέγεται σε περισσότερες από μια ειδικότητες, αναγράφεται μόνο στον πίνακα της πρώτης κατά σειρά προτίμησης ειδικότητας. 3) Η σειρά προτίμησης ισχύει μόνο για τους επιλεγέντες, με βάση το σύνολο των μορίων. 4

5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α. Ο Διευθυντής του ΙΕΚ, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιλογής, (συγκεκριμένα στις ) ανακοινώνει τον Πίνακα Κατάταξης, ο οποίος περιέχει αναλυτικά τα μόρια, που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος από όλα τα κριτήρια, που μοριοδοτούνται, καθώς και το σύνολο των μορίων εκάστου εκ των υποψηφίων: Ο συγκεκριμένος πίνακας εμφανίζει τους επιλεγέντες και επιλαχόντες, ανά ειδικότητα. Η πραγματοποίηση της εγγραφής τους γίνεται από έως και , στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Η σειρά προτίμησης ειδικότητας παύει να ισχύει για τους επιλαχόντες. Β. Την επομένη της λήξης των εγγραφών των επιλεγέντων ανακοινώνεται από το Δ/ντή του ΙΕΚ ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων ανά τμήμα. Οι ως άνω θέσεις θα συμπληρωθούν από τους επιλαχόντες. ΕΓΓΡΑΦΕΣ Από έως και , οι επιλεγέντες σπουδαστές θα πρέπει να καταθέσουν στο ΙΕΚ επιλογής τους Αίτηση Εγγραφής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Η μη κατάθεση Αίτησης Εγγραφής στο ΙΕΚ, μέχρι τέλους της προκαθορισμένης προθεσμίας, σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΕΚ Ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΙΕΚ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. Η εγγραφή των σπουδαστών των προηγούμενων εξαμήνων στα Γ και Δ εξάμηνα σπουδών αντίστοιχα γίνονται από έως και Με ευθύνη των Διευθυντών των Ι.Ε.Κ. δύνανται να συμπληρωθούν κενές θέσεις στα τμήματα που είναι σε εξέλιξη στο Γ εξάμηνο σπουδών, με απόφοιτους ΤΕΛ. ΕΠΛ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Τις επόμενες εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα από οι επιλαχόντες, κατά σειρά, υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ, την αποδοχή της επιλογής τους με την κατάθεση σχετικής αίτησης εγγραφής. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα οριστικοποιείται η επιλογή και εγγραφή τους, αφού διευθετηθούν οι ισοβαθμίες με βάση τις προτεραιότητες και κατανεμηθούν με σειρά μοριοδότησης οι αιτήσεις, σύμφωνα με τις κενές θέσεις. 5

6 Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ έως ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ έως και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ έως και ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

7 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΕΚ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΩ4691Ω2-ΟΗΑ α. Στο ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 & Δαρδανελίων /Τ.Κ.12243, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video 2. Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας (α εξ.) 3. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων ( α εξ.) β. Στο ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 19/Τ.Κ.11141, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video 2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α εξ..). 3. Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας (α εξ.) γ. Στο ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθν. Οδός Αθηνών Θηβών, Μάνδρα Αττικής/Τ.Κ.19600, τηλ ) θα εισαχθούν ογδόντα (80) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων ( α εξ.) 2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ( α εξ.) 3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α εξ..). 4. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας δ. Στο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.Κ.14122, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας 2. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ( α εξ.) 3.Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης ( α εξ.) 7

8 ε. Στο ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12/Τ.Κ.17456, τηλ ) θα εισαχθούν ογδόντα (80) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1.Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α εξ.) 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video 3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού (α εξ.) 4. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας στ. Στο ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γεωργίου Λύρα 140 & Τατοΐου 125, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ (α εξ.) 2. Ηχοληψία (α εξ.) 3. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (α εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:3 ζ. Στο ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.Κ.18345, τηλ ) θα εισαχθούν σαράντα (40) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας ( α εξ.) 2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού ( γ εξ.) η. Στο ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη 83 & Κηφισού/Τ.Κ.18233, τηλ ) θα εξήντα (60) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α εξ.) 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video 3. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας.(α εξ.) θ. Στο ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/ Τ.Κ , τηλ..: ) θα εισαχθούν σαράντα (40) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1.Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης ( α εξ.) 2. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ (α εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: 540 σπουδαστές 8

9 Β ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ α. Στο ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Περ. Ασωμάτων προς Νοσοκομείο Βέροιας/Τ.Κ.59100, τηλ ) θα εισαχθούν σαράντα (40) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video 2. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ (α εξ.) β. Στο ΙΕΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Λαγκαδά /Τ.Κ.56123, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής (α εξ.) 2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ( α εξ.) 3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video γ. Στο ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή/Τ.Κ.50200, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής (α εξ.) 2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης ( α εξ.) 3. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας.(α εξ.) ε. Στο ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.Κ.57013, τηλ ) θα εισαχθούν ογδόντα (80) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας 2. Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής (α εξ.) 3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ( α εξ.) 4. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 240 σπουδαστές Γ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ α. Στο ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ (7 ο χιλ. οδού Δράμας-Νευροκοπίου/Τ.Κ.66100, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video 9

10 2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (α εξ.) 3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α εξ.) β. Στο ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι 2/Τ.Κ.65201, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης ( α εξ.) 3. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας γ. Στο ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα/Τ.Κ.69100, τηλ ) θα εισαχθούν ογδόντα (80) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων (α εξ.) 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video 3. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 4. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ (α εξ.) δ. Στο ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηπων 2/Τ.Κ.67100, τηλ ) θα εισαχθούν εκατό (100) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων (α εξ.) 2. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) (α εξ.) 3. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής (α εξ.) 4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α εξ.) 5. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5 ε. Στο ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κων/πόλεως 62/Τ.Κ.68200, τηλ ) θα εισαχθούν σαράντα (40) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής (α εξ.) 2. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 10

11 στ. Στο ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (6 ο χλμ. Εθνικής οδού Σερρών Θεσ/κης, Λευκώνας/Τ.Κ.62100, τηλ κ 50096) θα εισαχθούν σαράντα (40) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) (α εξ.) 2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 380 σπουδαστές Δ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α Στο ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64/Τ.Κ.38334, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α εξ.) 2. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) (α εξ.) 3. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας β. Στο ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τρικάλων 226/Τ.Κ.43100, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α εξ) 2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α εξ.) 3. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης ( α εξ.) γ. Στο ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση/Τ.Κ.35100, τηλ ) θα εισαχθούν ογδόντα (80) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video 2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας 3. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας.(α εξ.) 4. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου δ. Στο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10/Τ.Κ.41447, τηλ ) θα εισαχθούν είκοσι (20) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 1 11

12 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 220 σπουδαστές ΑΔΑ: ΒΛΛΩ4691Ω2-ΟΗΑ Ε ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ α. Στο ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3 ο χλμ. Εθν. Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών/Τ.Κ.45000, τηλ ) θα εισαχθούν ογδόντα (80) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων. (α εξ) 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video 3. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 4. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: 80 σπουδαστές ΣΤ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ α. Στο ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας/Τ.Κ.30100, τηλ , ) θα εισαχθούν σαράντα (40) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης ( α εξ.) 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video β. Στο ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθν. Οδός Καλαμάτας-Αθήνας, Ασπρόχωμα/Τ.Κ.24100, τηλ ) θα σαράντα (40) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video δ. Στο ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (Πανεπιστημίου 21, Ρίο/Τ.Κ.26500, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα Web designer Developer / Video 2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α εξ.) 3. Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής (α εξ.) 12

13 ε. Στο ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4 ο χλμ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών/Τ.Κ.27100, τηλ ) θα εισαχθούν σαράντα (40) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 2. Γραμματέας Ανώτερων & Ανώτατων Στελεχών (α εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 180 σπουδαστές ΑΔΑ: ΒΛΛΩ4691Ω2-ΟΗΑ Ζ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ α. Στο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη 64/Τ.Κ.71304, τηλ ) θα εισαχθούν ογδόντα (80) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α εξ.) 2. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 3. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας 4. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων. (α εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 80 σπουδαστές Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13

ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ 27.8.2013 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Π 19355 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ημερομηνία : 20/06/2013 Αρ.Πρωτ. : 51989 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ. : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα 24-7-2007 Αριθμ. Πρωτ. 565838 Σχ. 2223 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΑ/ Β5 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη τριών (3) θέσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κ. Καραμανλή 38Β Τηλ. 2310 840295, 2310 841962 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. Πρωτ: Β121968/28-06-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 15/9/14 Αριθμ. πρωτ. : 21915 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα