2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Β ΤΑΞΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2011-2012 Β ΤΑΞΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ"

Transcript

1 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Β ΤΑΞΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΡΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑ: «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» Ομάδα Εργασίας: Μάρκος Παναγιώτης Ντομπρομιρέσκου Παναγιώτης Περδίκης Δημήτριος Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Θεοφιλάκου Μαρία 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1 1. Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου Ιστορία και προέλευση Θεμελιώδεις αρχές Οι Συνθήκες της Γενεύης και τα Συμπληρωματικά τους Πρωτόκολλα Το έμβλημα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ίδρυση και βασικοί σκοποί και στόχοι του Ε.Ε.Σ Ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Οι Εθελοντές του E.E.Σ Πρώτες Βοήθειες Απαραίτητα φάρμακα για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών Οι τομείς του Ε.Ε.Σ Ο Τομέας Νοσηλευτικής Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών Τομέας Διεθνών Σχέσεων. 28 3

4 Πρόλογος Σ τ α π λ α ί σ ι α τ ο υ μ α θ ή μ α τ ο ς τ ω ν Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν τ η ς Β τ ά ξ η ς τ ο υ Γ υ μ ν α σ ί ο υ, μ α ς α ν α τ έ θ η κ ε ω ς δ ι α θ ε μ α τ ι κ ή ε ρ γ α σ ί α, η σ υ λ λ ο γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν γ ι α τ ο ν Ε λ λ η ν ι κ ό Ε ρ υ θ ρ ό Σ τ α υ ρ ό κ α ι η π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ο υ ς κ α τ ά τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ Β Τ ρ ι μ ή ν ο υ τ ο υ σ χ ο λ ι κ ο ύ έ τ ο υ ς σ τ η ν τ ά ξ η μ α ς. Τ ο Δ ι ε θ ν έ ς Κ ί ν η μ α Ε ρ υ θ ρ ο ύ Σ τ α υ ρ ο ύ κ α ι τ η ς Ε ρ υ θ ρ ά ς Η μ ι σ ε λ ή ν ο υ ε ί ν α ι τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ό δ ί κ τ υ ο σ τ ο ν κ ό σ μ ο. Σ ε α υ τ ό α ν ή κ ε ι κ α ι ο Ε λ λ η ν ι κ ό ς Ε ρ υ θ ρ ό ς Σ τ α υ ρ ό ς, π ο υ ε ί ν α ι ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς μ η κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ό ς ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, μ ε σ ύ ν θ ε τ ο έ ρ γ ο τ ο ο π ο ί ο β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ η ν ε θ ε λ ο ν τ ι κ ή δ ρ ά σ η κ α ι τ η ν ά μ ε σ η α ν τ α π ό κ ρ ι σ η τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν. Ο ι Ε θ ε λ ο ν τ έ ς τ ο υ Ε. Ε. Σ. π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν τ ο ν χ ρ ό ν ο, τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α, τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς κ α ι, π ά ν ω α π ό ό λ α, τ η ν α γ ά π η τ ο υ ς π ρ ο ς τ ο υ ς π ά σ χ ο ν τ ε ς σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς, κ ά ν ο ν τ α ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ά π ρ ά ξ η τ α δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά λ ό γ ι α κ α ι τ ο ό ρ α μ α τ ο υ Ε ρ ρ ί κ ο υ Ν τ υ ν ά ν : «Σ τ η ν ε π ο χ ή μ α ς, π ο υ σ υ χ ν ά α π ο κ α λ ε ί τ α ι ε γ ω ι σ τ ι κ ή κ α ι ψ υ χ ρ ή, τ ι γ ο η τ ε υ τ ι κ ό θ α ή τ α ν γ ι α ε υ γ ε ν ε ί ς κ α ι σ π λ α χ ν ι κ έ ς κ α ρ δ ι έ ς κ α ι ι π π ο τ ι κ έ ς ψ υ χ έ ς, ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν τ ο υ ς ί δ ι ο υ ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς μ ε τ ο ν π ο λ ε μ ι σ τ ή, ο ι κ ι ο θ ε λ ώ ς, σ ε ε ι ρ η ν ι κ ό π ν ε ύ μ α, μ ε σ τ ό χ ο τ η ν α ν α κ ο ύ φ ι σ η κ α ι μ ε κ ί ν η τ ρ ο τ η ν α υ τ α π ά ρ ν η σ η!» ( Ε. Ν τ υ ν ά ν, «Α ν α μ ν ή σ ε ι ς α π ό τ ο Σ ο λ φ ε ρ ί ν ο» ) Η ομάδα εργασίας Μάρκος Παναγιώτης Ντομπρομιρέσκου Παναγιώτης Περδίκης Δημήτριος 4

5 1.Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 1.1. Ιστορία και προέλευση Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο. Το Κίνημα περιλαμβάνει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και τους Εθνικούς Συλλόγους με παρουσία και δραστηριότητες σε 186 χώρες. Η ιδέα του ερυθροσταυρισμού γεννήθηκε στο πεδίο της μάχης του Σολφερίνο από την αλτρουιστική διάθεση προσφοράς του Ερρίκου Ντυνάν προς τους τραυματίες στρατιώτες του πολέμου μεταξύ Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας και Γάλλο-ιταλικής συμμαχίας στις 24 Ιουνίου Η Διεθνής Επιτροπή που σχηματίστηκε τότε από μια ομάδα εθελοντών με φιλάνθρωπα ιδανικά συνέχισε τη δράση της και μετά το Σολφερίνο. Το 1864 υπογράφηκε η πρώτη Σύμβαση της Γενεύης και ιδρύθηκε το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού. Η ονομασία και το έμβλημα «Ερυθρός Σταυρός» προέκυψαν με την αναστροφή των χρωμάτων της σημαίας της Ελβετίας, προς τιμήν του οραματιστή του Κινήματος, Ερρίκου Ντυνάν, ενώ το 1929 υιοθετήθηκε ως ισότιμο έμβλημα η Ερυθρά Ημισέληνος. Το 1919 οι Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου ενώθηκαν σχηματίζοντας τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Η φροντίδα και η συμπαράσταση χωρίς πολιτισμική ή εθνική διάκριση ήταν το πρωταρχικό κίνητρο και το ιδεολογικό υπόβαθρο της ίδρυσης του Ερυθρού Σταυρού. Στη διάρκεια των 143 χρόνων δράσης και προσφοράς του Κινήματος, τα ιδανικά αυτά αποτέλεσαν τον πυρήνα της προσπάθειας και της δραστηριότητάς του για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Η ανθρωπιστική δραστηριότητα του Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε παγκοσμίως με τη σταδιακή συμμετοχή όλο και περισσοτέρων χωρών. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί συνώνυμο της αλληλεγγύης και της φιλαλληλίας, γεγονός που 5

6 επιστεγάζεται από την απονομή τριών βραβείων Νόμπελ στο Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού (1917, 1944, 1963). Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου: είναι το σύμβολο της αλτρουιστικής προσφοράς χωρίς σύνορα, είναι η αποστολή εθελοντικής δράσης για τη βελτίωση της ζωής των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, είναι η έμπρακτη προσπάθεια για την υλοποίηση του οράματος ενός κόσμου που πορεύεται με ελπίδα, σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προοδεύει συνολικά μέσω του ανθρωπισμού Θεμελιώδεις αρχές Από το 1859 και το πεδίο της μάχης στο Σολφερίνο, το έργο του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου διευρύνθηκε και σήμερα περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων που αφορούν τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης. Σε όλες τις εκφάνσεις της δράσης και της προσφοράς του όμως, το Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου θεμελιώνεται πάνω στην μακρόχρονη εμπειρία του και σε ανθρωπιστικές αξίες που παραμένουν αδιαπραγμάτευτες με στόχο πάντα «να ανακουφίσει ο καθένας μας όσο περισσότερους ανθρώπους μπορεί» (Ερρίκος Ντυνάν, «Αναμνήσεις από το Σολφερίνο»). Α. Ανθρωπισμός Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, που δημιουργήθηκε από την επιθυμία παροχής βοηθείας χωρίς διάκριση στους τραυματίες του πεδίου της μάχης, προσπαθεί, υπό τη διεθνή και εθνική του ιδιότητα να προλάβει και να ανακουφίσει τον πόνο οπουδήποτε πιθανόν βρεθεί. Σκοπός του είναι να προστατεύει τη ζωή και την υγεία και να εξασφαλίζει τον σεβασμό προς τον άνθρωπο. Προάγει την αμοιβαία κατανόηση, φιλία, συνεργασία και διαρκή ειρήνη μεταξύ των λαών. Β. Αμεροληψία Δεν κάνει διάκριση ως προς εθνικότητα, φυλή, θρησκευτικές πεποιθήσεις, τάξη ή πολιτικές απόψεις. Προσπαθεί να ανακουφίζει τις ταλαιπωρίες των ατόμων, ωθούμενο μόνο από τις ανάγκες τους και να δίνει προτεραιότητα στις πλέον επείγουσες περιπτώσεις δυστυχίας. 6

7 Γ. Ουδετερότητα Για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη όλων των μερών, το Κίνημα δεν δύναται να μεροληπτεί στις εχθροπραξίες ή να εμπλέκεται οποτεδήποτε σε αντιθέσεις πολιτικής, φυλετικής, θρησκευτικής ή ιδεολογικής φύσεως. Δ. Ανεξαρτησία Το Κίνημα είναι ανεξάρτητο. Οι Εθνικοί Σύλλογοι, ενώ είναι βοηθητικοί στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες των κυβερνήσεών τους και υπόκεινται στους νόμους των χωρών τους, πρέπει πάντοτε να διατηρούν την αυτονομία τους έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τις Αρχές του Κινήματος. Ε. Εθελοντισμός Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι ένα εθελοντικό κίνημα βοηθείας κατ ουδένα τρόπο εμπνευσμένο από την επιθυμία για κέρδος. ΣΤ. Ενότητα Μόνο ένας Σύλλογος Ερυθρού Σταυρού ή Ερυθράς Ημισελήνου δύναται να υπάρχει σε μία χώρα. Πρέπει να είναι ανοικτός σε όλους και να εκτελεί το ανθρωπιστικό του έργο σε όλη την περιοχή του. Ζ. Παγκοσμιότητα Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι παγκόσμιο και όλοι οι Σύλλογοι έχουν ίση θέση και μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες και τα καθήκοντα στην αλληλοβοήθεια Οι Συνθήκες της Γενεύης και τα Συμπληρωματικά τους Πρωτόκολλα Η πρώτη Σύμβαση της Γενεύης του 1864 αφορούσε αποκλειστικά την περίθαλψη των τραυματισμένων στρατιωτών. Αργότερα, ο νόμος μορφοποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνει τις εχθροπραξίες στη θάλασσα και τους αιχμαλώτους πολέμου. Το 1949 οι Συμβάσεις επαναπροσδιορίστηκαν και επεκτάθηκαν: 1η Συνθήκη τραυματίες στρατιώτες στο πεδίο της μάχης 2η Συνθήκη τραυματίες και ναυαγοί στη θάλασσα 3η Συνθήκη αιχμάλωτοι πολέμου 4η Συνθήκη άμαχοι υπό εχθρική κατοχή 7

8 Το 1977 προστέθηκαν δύο Συμπληρωματικά Πρωτόκολλα: 1ο Πρωτόκολλο διεθνείς συρράξεις 2ο Πρωτόκολλο μη - διεθνείς συρράξεις Το 2005 υιοθετήθηκε το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο ΙΙΙ: 3ο Πρωτόκολλο συμπληρωματικό διακριτικό έμβλημα 1.4. Το έμβλημα Ο ερυθρός σταυρός και η ερυθρά ημισέληνος αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένα σύμβολα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αλληλέγγυας προσφοράς. Η επιλογή του ερυθρού σταυρού έγινε το 1864 προς τιμήν του Ερρίκου Ντυνάν και αποτελεί την αντιστροφή των χρωμάτων της ελβετικής σημαίας. Το 1929 για να υπερβληθούν τα προβλήματα από την αντιμετώπιση του συμβόλου του σταυρού ως θρησκευτικό σύμβολο, υιοθετήθηκε η ερυθρά ημισέληνος ως ισότιμο σύμβολο του Κινήματος. Το έμβλημα έχει δύο σκοπούς: τον προστατευτικό Η χρήση του εμβλήματος για προστατευτικούς λόγους είναι η ορατή εκδήλωση της προστασίας που παραχωρούν οι Συμβάσεις της Γενεύης σε υγειονομικό προσωπικό, υγειονομικές μονάδες και υγειονομικά εφόδια και μέσα μεταφοράς. τον αναγνωριστικό Η χρήση του εμβλήματος για αναγνωριστικούς λόγους, τόσο σε καιρό πολέμου όσο και ειρήνης, δηλώνει ότι ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο συνδέεται με το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ο σεβασμός προς το έμβλημα και τους κανόνες χρήσης του είναι τεράστιας σημασίας εφόσον πρόκειται για ένα έμβλημα που πρέπει να προστατεύεται για να μπορεί να προστατεύει. 8

9 2. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 2.1. Ίδρυση και βασικοί σκοποί και στόχοι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Α. Η ίδρυση Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877, με πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας. Από τη στιγμή της ίδρυσής του αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και σήμερα αποτελεί μέρος της «οικογένειας» του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Στη μακρά πορεία του παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές και στην αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας. Β. Βασικοί σκοποί και στόχοι Σε καιρό πολέμου: η συνδρομή και επικουρία στο έργο της Στρατιωτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας, η νοσηλευτική περίθαλψη τραυματιών και ασθενών, καθώς και η προστασία των αιχμαλώτων, του άμαχου πληθυσμού και των θυμάτων πολέμου. Σε καιρό ειρήνης: η αρωγή και συμπαράσταση στα θύματα θεομηνιών και επιδημιών, καθώς και η αυτόνομη ή σε συνεργασία με το Κράτος και κοινωνικούς φορείς, ανθρωπιστική δραστηριότητα. Από το 1877 έως σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει άκοπα να επιτελεί το ανθρωπιστικό του έργο φροντίζοντας τις πιο αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας. 9

10 Σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου, οικογένειας ή ομάδας που αντιμετωπίζει δυσκολίες χωρίς να θέτει φυλετικά, εθνικά ή οικονομικής κατάστασης όρια στη δράση του. Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενεργοποιείται σε συνεργασία με τους Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για την αποστολή διεθνούς βοηθείας. Με βαθιά ανθρωπιστικά ιδανικά και με αίσθημα ευθύνης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν και είναι παρών στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, και συνεχίζει να επιτελεί το σύνθετο ανθρωπιστικό έργο πάντα με στόχο τον άνθρωπο και πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο Ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Η ιστορική πορεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είναι συνώνυμη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Βρίσκεται διαρκώς δίπλα σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε όλες τις φορτισμένες, συναισθηματικά, εθνικά και πολιτικά, στιγμές της ελληνικής κοινωνίας. Από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι παρών για να προσφέρει αρωγή και συμπαράσταση με συνέπεια και ανιδιοτέλεια. Η δράση του υποστηρίζεται από τη συλλογική κινητοποίηση των πολιτών, γεγονός που αναδεικνύει την πολύπλευρη και πολυσήμαντη δράση των εθελοντών του ως αδιάψευστο μάρτυρα της αλληλέγγυας προσφοράς που είναι έμφυτη στην ελληνική κοινωνία. 10 Ιουνίου 1877 Ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Πρώτες δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κρητική Επανάσταση και απελευθερωτικά κινήματα στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία: συγκροτούνται Πρόχειρα Νοσοκομεία για την περίθαλψη των τραυματιών. Συγκροτείται ο Τομέας Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ο μεγάλος σεισμός της Χίου: συγκροτείται κινητό χειρουργείο και διανέμονται τρόφιμα ρουχισμός και βοηθήματα στους τραυματίες (Χριστιανούς, Οθωμανούς και Εβραίους) Έναρξη Ελληνοτουρκικού Πολέμου Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει νοσηλευτική επικουρία στον μαχόμενο στρατό και στον άμαχο πληθυσμό ιδρύοντας νοσοκομεία που 10

11 περιοδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του πολέμου, περιθάλπει τους πρόσφυγες απ όλες τις περιοχές Ιδρύεται η Πρώτη Πρακτική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων, μονοετούς φοίτησης με στόχο την ουσιαστική συμβολή του Συλλόγου στην υγειονομική υπηρεσία για την περίθαλψη και νοσηλεία των τραυματιών του πολέμου. Η Σχολή αποτελεί κίνητρο για την ανάπτυξη της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στη χώρα Βαλκανικοί Πόλεμοι Ανοίγουν νοσοκομειακές μονάδες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη την Ελλάδα για την περίθαλψη των τραυματιών του πολέμου. Διοργανώνονται έρανοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό Έναρξη Α Παγκόσμιου Πολέμου Ιδρύεται η Σχολή Επικούρων Αδελφών Νοσοκόμων, διετούς φοίτησης και χορηγείται η πρώτη Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στην Ελλάδα (Α Παγκόσμιος Πόλεμος) Ιδρύεται και η Επιτροπή και το Γραφείο Αιχμαλώτων Πολέμου για την αναζήτηση αιχμαλώτων και αγνοουμένων πολέμου τα οποία στη συνέχεια αποτελούν τη βάση για το αρχείο του Τομέα Αναζητήσεων. Συγκροτούνται Κινητά και Μόνιμα Νοσοκομεία και Ιατρεία για την περίθαλψη των τραυματιών. 5 & 6 Αυγούστου 1917 Η μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης Οι Εθελόντριες Αδελφές Νοσοκόμες του ΕΕΣ συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές και προσφέρουν υγειονομική περίθαλψη, βοήθεια και διανέμουν τρόφιμα και αναγκαία είδη στους κατοίκους Μικρασιατική εκστρατεία Ιδρύονται νοσοκομεία, θεραπευτήρια και άλλα ιατρεία για την περίθαλψη και νοσηλεία των τραυματιών του πολέμου και την φιλανθρωπική αρωγή των προσφύγων. Δημιουργείται το αρχείο Αναζητήσεων Ιδρύεται η Κεντρική Ερανική Επιτροπή και διενεργείται ο Α Ετήσιος Πανελλήνιος Έρανος Ιδρύεται η Σχολή Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναλαμβάνει τη λειτουργία του «Ασκληπιείου Βούλας» το οποίο από το 1920 μέχρι τότε ήταν Ειδικό Σανατόριο του Πανελληνίου Συνδέσμου κατά της Φυματίωσης. Συνθήκη της Λοζάνης και ανταλλαγή πληθυσμών: αποστέλλονται 4 Υγειονομικές Αποστολές που διοργανώνουν ιατρεία και στρατόπεδα 11

12 περισυλλογής των προσφύγων κάθε εθνικότητας όπου προσφέρονται απολύμανση, αποφθειρίαση, εμβολιασμοί, διανομή τροφίμων και ρουχισμού Ιδρύεται η Νεότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και κυκλοφορεί το Περιοδικό της Εγκαινιάζεται το Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο που χτίστηκε από δωρεές των ευεργετών Εμμανουήλ Μπενάκη και Μαρίνου Κοργιαλένιου. Το Νοσοκομείο ανταποκρίνεται στις τελειότερες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας της εποχής Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραλαμβάνει τον επίκουρο Σύνδεσμο «Σωτήρ» που αποτελούσε τον πρώτο Σταθμό Α Βοηθειών της Αθήνας και οργανώνει και διευρύνει τη δράση του Ιδρύεται η «Σχολή Εθελοντών Τραυματιοφορέων». Σεισμός στη Χαλκιδική: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός οργανώνει υγειονομική αποστολή με γιατρούς και νοσοκόμες εφοδιασμένους με τα απαραίτητα νοσηλευτικά είδη για την περίθαλψη των τραυματιών του σεισμού στην Ιερισσό. Βοηθά στην προσωρινή στέγαση των αστέγων και διανέμει ρουχισμό και τρόφιμα Β Παγκόσμιος Πόλεμος και Γερμανική Κατοχή Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέχει νοσηλευτική φροντίδα, στελεχώνει νοσοκομειακές μονάδες και σταθμούς πρώτων βοηθειών για την περίθαλψη των τραυματιών, διοργανώνει συσσίτια και διανέμει κουβέρτες και είδη ρουχισμού. Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υποκαθιστά, στην ουσία, το κράτος προσφέροντας υπηρεσίες πρόνοιας και διαθέτοντας τις υποδομές του για τη στήριξη του ελληνικού λαού μέσα στις κακουχίες του πολέμου και της επώδυνης κατοχής Σεισμοί Ιονίων Νησιών: παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους σεισμοπαθείς και διανομή υλικού για την κάλυψη των πρώτων αναγκών Ιδρύεται ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σεισμοί στην Κορινθία: ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι παρών για τη υλική και ηθική συμπαράσταση των συμπολιτών μας που περνούν δύσκολες ώρες Σεισμοί στην Καλαμάτα: οι συνέπειες ενός από τους πιο 12

13 καταστροφικούς σεισμούς στην Ελλάδα ήταν τεράστιες. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει στην ανακούφιση των σεισμοπαθών και στο έργο της περίθαλψης και υποστήριξής τους με εθελοντές από όλους τους Τομείς του Συλλόγου Οργανώνονται στη Θεσπρωτία, τα Ιωάννινα, την Καστοριά και τη Φλώρινα υποδομές και συνθήκες υποδοχής του μετακινούμενου πληθυσμού από την Αλβανία στην Ελλάδα Παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια για την ανακούφιση σεισμοπαθών του Νομού Ηλείας, όπως και σε κατοίκους της Σάμου και Ικαρίας που υπήρξαν θύματα πυρκαγιών. Κυρώνεται με νόμο η σύσταση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν (Κ.Ι.Ε.Ν.) 1993 Κρίση στη Γιουγκοσλαβία: με αίσθημα φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης παρέχεται υποστήριξη και ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες πληθυσμούς των περιοχών της πρώην Γιουγκοσλαβίας ανεξάρτητα από την εθνική ή θρησκευτική τους προέλευση. Παρέχεται οργανωμένη βοήθεια και υποστήριξη στους σεισμοπαθείς του Πύργου 1994 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει περίθαλψη και υποστήριξη στους κατοίκους του Νομού Καρδίτσας, του Νομού Τρικάλων, της Ρόδου, της Κάσου και της Καρπάθου που πλήττονται αυτή τη χρονιά από καταστροφικές πλημμύρες. Την ίδια χρονιά είναι παρών και προσφέρει αρωγή στους σεισμοπαθείς των νησιών του Αιγαίου Σεισμοί στην Κοζάνη και τα Γρεβενά: παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη στους πληγέντες από τους σεισμούς. Αρχίζουν οι εργασίες ανέγερσης του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν 1996 Οργανώνεται η μετακίνηση Κούρδων προσφύγων από τον Πειραιά στην Κρήτη Οργανώνεται το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης και Ένταξης Προσφύγων και το Κέντρο στη Νέα Μάκρη για τη φιλοξενία Κούρδων, Ιρακινών και Αφγανών αιτούντων άσυλο. Ξεκινούν οι κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις στην Αλβανία: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους ντόπιους πληθυσμούς υποκαθιστώντας το απών κράτος Κοινωνικοοικονομικές κρίσεις στη Βουλγαρία και την Γεωργία: παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 13

14 1998 Κοινωνικοοικονομική κρίση στην Αρμενία: παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια. Οργανώνονται Ιατρεία και προγράμματα Αγωγής Υγείας στα Τίρανα στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας Κοινωνικής Πρόνοιας Ανασυγκρότηση της Π.Γ.Δ.Μ.: ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέχει υποστήριξη και βοήθεια στον πληθυσμό προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε συνθήκες έλλειψης οργανωμένου κρατικού μηχανισμού Βαλκανική Κρίση: έτοιμος για να αντιμετωπίσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κινητοποιείται στο Πόγραδετς της Αλβανίας προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες. Σεισμοί στη Νικομήδεια Τουρκίας: παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμοπαθείς. Σεισμός στην Αττική: όλοι οι Τομείς και τα Σώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δραστηριοποιούνται προσφέροντας τις υπηρεσίες και τη βοήθειά τους Εγκαινιάζεται το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Αποστέλλεται βοήθεια στο Τατζικιστάν για την αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών την περίοδο ξηρασίας. Ξεκινά η λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής αιτούντων άσυλο στην Καλλιθέα Σπερχειάδος (Λαμία) Παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό του Αφγανιστάν στο πλαίσιο των αρχών της αμερόληπτης και άμεσης αρωγής στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη Σεισμοί στη Λευκάδα: παρέχεται περίθαλψη και βοήθεια από τους Σαμαρείτες Διασώστες και Νοσηλεύτριες. Πόλεμος στο Ιράκ: Αποστέλλεται ανθρωπιστική βοήθεια 2004 Αποστέλλεται ανθρωπιστική υποστήριξη στους πληθυσμούς της Παλαιστίνης Καταστροφικό Τσουνάμι στην Ασία: αποστέλλεται ιατροφαρμακευτική και ανθρωπιστική βοήθεια στους πληθυσμούς της Σρί Λάνκα και της Ινδονησίας Αποστέλλεται ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμοπαθείς του Πακιστάν. Τυφώνας Κατρίνα: μια από τις πιο συγκλονιστικές καταστροφές των τελευταίων ετών. Αποστέλλεται ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες κατοίκους της Νέας Ορλεάνης στις Η.Π.Α. 14

15 2006 Οργανώνονται και πραγματοποιούνται προγράμματα υποστήριξης και ενημέρωσης σχετικά με το AIDS στην Αφρική και συγκεκριμένα στο Καμερούν και τη Σενεγάλη. Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους του Λιβάνου που πλήττονται από την σύρραξη Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη διεθνή δράση του Κινήματος υποστηρίζονται δομές εκτάκτων αναγκών στη Ζιμπάμπουε και το Κονγκό και αποστέλλεται επισιτιστική βοήθεια στο Μαλάουι. Διοργανώνεται η πρώτη Μεσογειακή Διάσκεψη επί ελληνικού εδάφους με πολύ μεγάλη συμμετοχή εθνικών συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου από 22 χώρες. Η όποια καταγραφή κάποιων σημαντικών στιγμών στην πορεία των 130 χρόνων της ιστορίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δεν μπορεί παρά να παρουσιάσει ένα ελάχιστο μέρος της προσφοράς του. Η ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζει να γράφεται κάθε μέρα Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 1953 Σεισμοί Ιονίων Νησιών 1981 Κορινθία (Σεισμοί) 1986 Καλαμάτα (Σεισμοί) 1991 Οργάνωση Υποδοχής μετακινούμενου πληθυσμού από Αλβανία στην Ελλάδα (Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καστοριά και Φλώρινα) Πύργος (Σεισμοί) 1994 Ν. Καρδίτσας (Πλημμύρες) Ν. Τρικάλων (Πλημμύρες) Ρόδος - Κάσος - Κάρπαθος (Πλημμύρες) Αίγιο (Σεισμοί) 1995 Κοζάνη (Σεισμοί) Γρεβενά (Σεισμοί) 1996 Κρήτη (Μετακίνηση Κούρδων Προσφύγων από Πειραιά στην Κρήτη) Τίρανα (Αγωγή Υγείας και Οργάνωση Ιατρείων) 1999 Πόγραδετς Αλβανίας (Βαλκανική Κρίση - Πρόσφυγες) Νικομήδεια Τουρκίας (Σεισμοί) Αττική (Σεισμοί) 2002 Αφγανιστάν (Ανθρωπιστική Βοήθεια) 2003 Λευκάδα (Σεισμοί) 15

16 2005 Σρί Λάνκα (Τσουνάμι) Ινδονησία (Τσουνάμι) Πακιστάν (Σεισμός) Νέα Ορλεάνη, Η.Π.Α. (Τυφώνας Κατρίνα) 2006 Λίβανος (Ανθρωπιστική βοήθεια) 3. Οι Εθελοντές του E.E.Σ. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, από την ίδρυση του πριν από 130 χρόνια και μέχρι σήμερα, παραμένει διαχρονικά αφοσιωμένος στην ανακούφιση του πόνου των συνανθρώπων μας με κινητήριο δύναμη τους Εθελοντές του. Η εθελοντική αλληλέγγυα προσφορά βρίσκεται στο θεμέλιο της δράσης του Κινήματος και ήταν ανέκαθεν η βάση της ύπαρξης και της δραστηριότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σε όλη την ιστορία του Συλλόγου οι Εθελοντές με αίσθημα αποστολής και αυταπάρνησης έκαναν το όραμα του Ερυθρού Σταυρού πραγματικότητα. Οι Εθελοντές προσφέρουν τον χρόνο, την ενέργεια, τις γνώσεις και, πάνω από όλα, την αγάπη τους προς τους πάσχοντες συνανθρώπους, κάνοντας καθημερινά πράξη τα διαχρονικά λόγια και το όραμα του Ερρίκου Ντυνάν: «Στην εποχή μας, που συχνά αποκαλείται εγωιστική και ψυχρή, τι γοητευτικό θα ήταν για ευγενείς και σπλαχνικές καρδιές και ιπποτικές ψυχές, να αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τον πολεμιστή, οικιοθελώς, σε ειρηνικό πνεύμα, με στόχο την ανακούφιση και με κίνητρο την αυταπάρνηση!» (Ερ. Ντυνάν, «Αναμνήσεις από το Σολφερίνο») Μέσα από το έργο του, κάθε Εθελοντής παρακάμπτει το ατομικό συμφέρον και την προσωπική προβολή, προκειμένου να επιτύχει το συλλογικό όφελος.η εθελοντική συμμετοχή, συνεπής με τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος, είναι ανεξάρτητη από πολιτιστική ή εθνική προέλευση, θρησκεία, φύλο και κοινωνική ή οικονομική κατάσταση, και αποτελεί βασικό σύμμαχο στην προσπάθεια για την άμβλυνση των κοινωνικών αντιθέσεων και την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων της κοινωνίας. 16

17 Οι Εθελοντές εντάσσονται ενεργά στην δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους επί μέρους Τομείς, όπως στη Νοσηλευτική, στην Κοινωνική Πρόνοια, στις Διεθνείς Σχέσεις ή στους Σαμαρείτες-Διασώστες, είτε συμμετέχοντας σε αποστολές, είτε σε καθημερινές δράσεις υποστήριξης και περίθαλψης. Προκειμένου να προσφέρεται η μέγιστη και βέλτιστη βοήθεια κατά περίπτωση, η αξιοθαύμαστη αυτοδιάθεση και ο ιδεαλισμός των Εθελοντών ενισχύεται και υποστηρίζεται από οργανωμένα και υψηλού επιπέδου προγράμματα εκπαίδευσης. Όλοι οι Τομείς εφαρμόζουν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, ειδίκευσης και ενημέρωσης. Για αυτό η άρτια εκπαίδευση, η εξειδίκευση, η ανάληψη πρωτοβουλίας, η αμερόληπτη κατανόηση και η ανιδιοτέλεια, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το προφίλ του σύγχρονου εθελοντή. Οι Ερυθροσταυρίτες Εθελοντές, ανά τακτά χρονικά διαστήματα έρχονται σε επαφή με εθελοντές των διεθνών οργανώσεων του Ερυθρού Σταυρού μέσα από συνέδρια, σεμινάρια και άλλα προγράμματα συνεργασίας, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων, προβληματισμών αλλά και την προώθηση της αλληλεγγύης και της φιλίας μεταξύ των χωρών. Σε μια εποχή που η αδιαφορία και προσωπική ικανοποίηση είναι εξίσου συχνά και διαδεδομένα όσο οι φυσικές ή άλλες καταστροφές οι Εθελοντές αποτελούν μια εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πλήττουν τους συνανθρώπους μας. Με την πεποίθηση και με συνείδηση ότι η δράση τους είναι αποστολή και λειτούργημα, οι Εθελοντές προσφέρουν καθημερινά ένα κομμάτι από τον εαυτό τους στον συνάνθρωπο. Προσφέρουν, όμως, και κάτι μεγαλύτερο: την ελπίδα ότι μπορούμε να ανακουφίσουμε τα δεινά του κόσμου, την έμπρακτη απόδειξη ότι υπάρχει δύναμη στη συλλογική ανιδιοτελή προσφορά. H εθελοντική προσφορά είναι έμφυτη αξία στη συλλογική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και ο ρόλος του Εθελοντή είναι ριζωμένος στη συνείδηση των ανθρώπων που γνωρίζουν ότι το πραγματικό κίνητρο βρίσκεται στο αίσθημα ικανοποίησης που απορρέει από την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. 17

18 Ο Εθελοντισμός για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό είναι έκφραση επικοινωνίας, έμπρακτη προσφορά και στάση ζωής. Οι Ερυθροσταυρίτες Εθελοντές, σταθερά προσανατολισμένοι στο ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε παρόντες, όσο υπάρχουν άνθρωποι. 4. Πρώτες Βοήθειες Για να μπορέσετε ανά πάσα στιγμή να προσφέρετε μια σωστή Πρώτη Βοήθεια θα πρέπει να έχετε ένα οργανωμένο Φαρμακείο με τα εξής απαραίτητα. Το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε ειδικό κουτί, το οποίο διαθέτει ειδική σήμανση, και να τοποθετείται μακριά από χώρους με υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και έντονες οσμές Απαραίτητα φάρμακα για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών Αντισηπτικά φάρμακα Φυσιολογικός ορός. Χρησιμοποιείται για καθαρισμό της πάσχουσας περιοχής (εκδορές, πληγές). Οινόπνευμα (αιθυλική αλκοόλη). Το οινόπνευμα σε διάλυμα νερού αποτελεί καλό αντισηπτικό. Οξυζενέ (υπεροξείδιο του υδρογόνου). Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση ξένων σωμάτων από τις πληγές. Ερυθρό βάμμα του ιωδίου (Betadine). Χρησιμοποιείται για την απολύμανση των τραυμάτων. Αντιβιοτικά φάρμακα Αντιβιοτικά φάρμακα σε σκόνη, αλοιφή ή σπρέι Νεομικίνη, κοραμισίνη, σουφλαμιδαμίνες κ.ά. Βαμβάκι, γάζες (μεγάλες, μικρές), επίδεσμοι ελαστικοί, απλοί, συγκολλητικές ταινίες (λευκοπλάστ). Φάρμακα για εγκαύματα Βαζελινούχες αντιβιοτικές γάζες (Fucidine), που εναποτίθενται στην πάσχουσα περιοχή χωρίς επικόλληση. Αντιισταμινικά φάρμακα Αντιισταμινικά σκευάσματα κατάλληλα σε περίπτωση αλλεργίας από διάφορες αιτίες, όπως δήγματα εντόμων, μεδουσών κ.ά. Αντιισταμινική αλοιφή (Fenistil) Αμμωνία (δράση στην περιοχή του δήγματος λόγω μεγάλης πτητικότητας) Αντιδιαρροϊκά φάρμακα 18

19 Φυσιολογικός ορός Οφθαλμικά κολλύρια Αντιοφικοί οροί Κορτιζόνη Παυσίπονα και αναλγητικά φάρμακα Σαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη κ.ά.). Παρακεταμόλη (Depon, Ponstan κ.ά.) ή και μείξη των ανωτέρω. Ισχυρότερα παυσίπονα (Lonarid χορηγείται με ιατρική συνταγή). Κάθε φαρμακείο πρέπει επίσης να περιέχει: Θερμόμετρο, Λαβίδα, Ψαλίδι, Σύρριγες μιας χρήσεως, Νάρθηκες, Παραμάνες, Γάντια μιας χρήσεως, Μάσκα ή Μαντίλι τεχνητής αναπνοής, φακό, σημειωματάριο και στυλό. Προσοχή: Σε καμία περίπτωση τα φάρμακα δεν πρέπει να χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Διαβάζετε πάντα τις εσώκλειστες οδηγίες στη συσκευασία κάθε φαρμάκου. Προσέχετε την πολυφαρμακία και αποφύγετε την κατάχρηση φαρμάκων. Κακώσεις μαλακών μορίων Η κάκωση των μαλακών μορίων είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, που εμφανίζεται στο δέρμα. Το δέρμα είναι σχετικά ευπαθές και πολύ ευάλωτο τους τραυματισμούς. Μαζί με τον υποδόριο ιστό, αποτελούν τα μαλακά μόρια του οργανισμού. Η επαφή του δέρματος με μια εξωτερική δύναμη προκαλεί την άμεση αντίδρασή του με αποτέλεσμα, την εμφάνιση κακώσεων των μαλακών μορίων. Οι κακώσεις διακρίνονται σε κλειστές και ανοιχτές. 19

20 5. Οι τομείς του Ε.Ε.Σ Ο Τομέας Νοσηλευτικής Ο Τομέας Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εμφανίστηκε το 1878, ένα χρόνο μετά την ίδρυση του Συλλόγου. Στην ιστορία του ερυθροσταυρικού κινήματος, οι Νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχουν συμμετάσχει σε κάθε έκτακτη ανάγκη της χώρας που προέκυψε από τους πολέμους, μετά από φυσικές καταστροφές ή μετακινήσεις πληθυσμών. Η εικόνα της Νοσηλεύτριας του Ερυθρού Σταυρού είναι αποτυπωμένη στη μνήμη και την ιστορία της Ελλάδας και συμβολίζει το ανθρωπιστικό έργο του Συλλόγου. Ο Τομέας Νοσηλευτικής υλοποιεί σήμερα ένα μεγάλο μέρος του καθημερινού ανθρωπιστικού έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέσα από πρωτοποριακά προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συνεχούς Εκπαίδευσης και Έκτακτης Ανάγκης. Τα προγράμματα αυτά είναι ευέλικτα, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο τρόπο ζωής και στοχεύουν στη διατήρηση της υγείας, την πρόληψη, την υποστήριξη της αυτοφροντίδας και τη διαμόρφωση ατομικής υπευθυνότητας για το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. 20

21 Η εκπαίδευση σπουδαστών Νοσηλευτικής στα προγράμματα του Τομέα αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, γι αυτό οι σπουδαστές της Σχολής Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των Τ.Ε.Ι. κάνουν την εξάμηνη κλινική τους άσκηση για την κοινοτική νοσηλευτική στις Υπηρεσίες του Τομέα. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακοί φοιτητές και νοσηλευτικά στελέχη νοσοκομείων από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ενημερώνονται για τα Υπηρεσιακά προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Τομέα και εκπαιδεύονται σ αυτά. Παράλληλα με τα τρέχοντα Υπηρεσιακά προγράμματα, οι Νοσηλεύτριες του Τομέα εκπαιδεύονται σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και είναι έτοιμες για κάθε αποστολή έκτακτης ανάγκης. Ο Τομέας Νοσηλευτικής συνεργάζεται με άλλους φορείς για υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά δίκτυα για την υιοθέτηση κοινής πολιτικής σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Οι Νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετέχουν σε διεθνείς αποστολές και επιχειρήσεις βοήθειας, με σκοπό την περίθαλψη και την υγειονομική στήριξη πληγέντων ή μετακινούμενων πληθυσμών και θυμάτων πολέμου. Επιμέρους Δράσεις: Εκπαίδευση - Επιμόρφωση Από τα πρώτα βήματα του Τομέα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η μετεκπαίδευση νοσηλευτικών στελεχών στην Ευρώπη και στην Αμερική ήταν βασικό μέλημα και σήμερα αποτελεί παραδοσιακή αξία και πρακτική. Στον Ελλαδικό χώρο, νοσηλευτικά στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανέπτυξαν προγράμματα - ειδικεύσεις για νοσηλευτές Νοσοκομείων και Υγειονομικών Υπηρεσιών, με θέματα όπως «Αξιολόγηση Προσωπικού», «Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών» και «Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας». Η επιμόρφωση αυτή συνεχίζεται σήμερα με επαναλαμβανόμενο θεματικό κύκλο: «Φροντίδα Φροντιστών Ηλικιωμένων» και «Νοσηλευτική Έκτακτης Ανάγκης». Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» Με την Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας», που λειτουργεί από το 1952, επιδιώκεται η διαμόρφωση υγιεινών προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και η αύξηση του αισθήματος ευθύνης των ατόμων για την προαγωγή της υγείας τους και την προετοιμασία τους για επείγουσες καταστάσεις. Οι στόχοι της Υπηρεσίας υλοποιούνται μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα για Πρώτες Βοήθειες, Φροντίδα Μητέρας και Βρέφους, Υγιεινή Διατροφή, Πρόληψη Ατυχημάτων και Υγιεινή του Περιβάλλοντος. Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές σχολείων, σπουδαστές σχολών, στελέχη επιχειρήσεων, υπαλλήλους 21

22 δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, μέλη συλλόγων, πολίτες κ.α. Υπηρεσίες παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) - Εκπαιδευτικοί Υγειονομικοί Σταθμοί Από τα προγράμματα Π.Φ.Υ. καλύπτονται σημαντικότατοι τομείς πρόληψης και παροχής Υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, λειτουργούν ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων και Συμβουλευτικοί Σταθμοί Μητέρας και Παιδιού που επιδιώκουν την προαγωγή της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Μέσα από τα προγράμματα Σχολικής Υγιεινής πραγματοποιούνται περιοδικά έλεγχοι των μαθητών, σωματομετρήσεις, έλεγχος οπτικής οξύτητας, στοματολογικός έλεγχος, εμβολιασμοί και Αγωγή Υγείας. Οι Υγειονομικοί σταθμοί μεριμνούν για τη δημόσια και βιομηχανική υγιεινή διενεργώντας προ-συμπωματικούς ελέγχους, κάνοντας κατ οίκον επισκέψεις και επιδημιολογική έρευνα, ενώ συνεργάζονται με τις τοπικές Υγειονομικές Υπηρεσίες για τον έλεγχο των λοιμωδών & μεταδιδόμενων νοσημάτων. Υπηρεσία «Γεροντολογία» Οι Υπηρεσίες Νοσηλευτικής προσέφεραν συστηματικά νοσηλευτική φροντίδα σε άτομα τρίτης ηλικίας στο σπίτι τη δεκαετία του 50. Αργότερα, το 1985, στο πλαίσιο της συνεχούς αύξησης του πληθυσμού των ηλικιωμένων και μοναχικών ατόμων και των προβλημάτων που προκύπτουν σ αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ίδρυσε την Υπηρεσία Γεροντολογίας, με σκοπό την εξακρίβωση αναγκών και την προσφορά νοσηλευτικής φροντίδας και ανακούφισης. Η Υπηρεσία Γεροντολογίας παρέχει νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι, ιατρική παρακολούθηση, φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση και κάθε δυνατή οικιακή βοήθεια στα άτομα εκείνα που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος. Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» Η Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» αποτελεί αυτοτελή μονάδα νοσηλευτικής Φροντίδας, κυρίως για ασθενείς που εξέρχονται από το Νοσοκομείο και κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της θεραπείας τους στο σπίτι. Η Υπηρεσία διαθέτει εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα, που αποτελείται από Νοσηλεύτριες - Επισκέπτριες, Ιατρό και Φυσιοθεραπευτές που επισκέπτονται και παρακολουθούν τους ασθενείς, στηρίζοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Το συγγενικό περιβάλλον εκπαιδεύεται και ενισχύεται για τη φροντίδα του μέλους που έχει ανάγκη. Έτσι, κάθε ασθενής νοσηλεύεται στο δικό του χώρο, μεταξύ των συγγενών του, ενώ ταυτόχρονα αποσυμφορίζεται το νοσοκομείο και μειώνεται το κόστος νοσηλείας. Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Περιφερειακών Τμημάτων Οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων στηρίζουν την ελληνική επαρχία, καλύπτοντας τομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως Γεροντολογία, Νοσηλεία στο Σπίτι και Αγωγή Υγείας. Οι νοσηλεύτριες εκπαιδεύουν εθελοντές 22

23 νοσηλευτικής και τους κινητοποιούν σε τομείς εθελοντικής εργασίας: νοσοκομεία, γηροκομεία, άσυλα ανιάτων, ψυχιατρεία, φυλακές, ιδρύματα αλλά και σε μοναχικά άτομα με προβλήματα υγείας. Παράλληλα, νοσηλεύτριες και εθελοντικό δυναμικό είναι σε ετοιμότητα για κάθε κάλεσμα στην Έκτακτη Ανάγκη. Εθελοντές Νοσηλευτικής Σημαντική δύναμη στο έργο του Τομέα Νοσηλευτικής αποτελούν οι εθελοντές του, που παρακολουθούν το βασικό νοσηλευτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με θεωρία (124 ώρες) και κλινική άσκηση (80 ώρες). Από την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περίπου άτομα σε ολόκληρη τη χώρα και κινητοποιούνται σε ετήσια βάση εθελοντές. Στη μακρόχρονη πορεία τους οι Εθελόντριες Νοσηλευτικής έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε καιρό πολέμου και ειρήνης, εργαζόμενες με ηρωισμό και αυτοθυσία, τιμώντας τις αρχές του ερυθροσταυρικού κινήματος. Η προσφορά των Εθελοντών συνεχίζεται μέχρι σήμερα με το ίδιο ενδιαφέρον, ενισχύοντας το έργο των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Τομέα και παρέχοντας ακούραστα τις υπηρεσίες τους, πάντα με την επίβλεψη και καθοδήγηση των νοσηλευτριών του Τομέα, σε Νοσοκομεία, Γηροκομεία, άσυλα ανιάτων, ειδικές κατασκηνώσεις, ενώ είναι σε ετοιμότητα για συμμετοχή σε κάθε έκτακτη ανάγκη εντός και εκτός συνόρων Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συστάθηκε το έτος 1964, με σκοπό την παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές και τη δεοντολογία της Κοινωνικής Εργασίας. Οι Υπηρεσίες του Τομέα και τα προγράμματα που αναπτύσσει, στελεχώνονται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων καθώς και Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι στόχοι των δραστηριοτήτων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας είναι: Η μελέτη των κοινωνικών αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Η ανάληψη καινοτόμων στοχευμένων δράσεων που να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες κοινωνικές απαιτήσεις και προκλήσεις, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Η αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων ευάλωτων ομάδων και την ενδυνάμωσή τους για ομαλή κοινωνική ένταξη. 23

24 Η ενδυνάμωση, λειτουργία και ενεργοποίηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια με στόχο την ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. H εκπαίδευση Εθελοντών στον τομέα της Πρόνοιας και η αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς. Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των στελεχών του για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών (συμμετοχή σε σεμινάρια). Η ενεργός συμμετοχή σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών (οργάνωση και εποπτεία σχεδίων αντιμετώπισης, κινητοποίηση για άμεση παροχή βοήθειας, αποκατάσταση). Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετέχει σε ευρύτερα σχήματα διακρατικών συνεργασιών που αφορούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και κοινών εργαλείων εργασίας Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δημιουργήθηκε το 1932 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική δύναμη Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης στην Ελλάδα, έτοιμη να δράσει σε περιπτώσεις φυσικών ή άλλων καταστροφών και σε κάθε είδους έκτακτη κατάσταση, όσο υπάρχουν άνθρωποι. Αποτελείται σήμερα από μια αναλογία 60% γυναικών και 40% ανδρών, και διαθέτει ένα δίκτυο εθελοντών με περίπου ενεργά μέλη και μέσο όρο ηλικίας το 23ο έτος. Δραστηριοποιείται σε 35 πόλεις της Ελλάδας και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών, Προνοσοκομειακής 24

25 Υποστήριξης Ζωής, Έρευνας και Διάσωσης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ναυαγοσωστικής. Στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών υπάγονται: η Ομάδα Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία δημιουργήθηκε το 1986 και αριθμεί 250 Εθελοντές Διασώστες Τεχνικής και Παραϊατρικής Διάσωσης η Σχολή Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία δημιουργήθηκε το 1974 και είναι η μοναδική στην χώρα μας η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη από την Διεθνή Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία και η μοναδική παγκοσμίως που λειτουργεί με δύο κρατικές άδειες λειτουργίας όλα τα διασωστικά οχήματα και ναυαγοσωστικά σκάφη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τα οποία επιχειρούν σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο, όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών, διαθέτει το πιο άρτια δομημένο και καταρτισμένο Τμήμα Εκπαίδευσης, με Εκπαιδευτές πιστοποιημένους αποκλειστικά από τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό. Με τεράστια εμπειρία στη διαχείριση καταστροφών και με πιστοποιημένο σύστημα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, πρωτοστατεί σε κάθε ενέργεια για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα πρώτων βοηθειών, διάσωσης, ναυαγοσωστικής και αντιμετώπισης καταστροφών. Σταθερά προσανατολισμένοι στον βασικό τους στόχο που είναι η μείωση των ζημιών από έκρυθμες καταστάσεις και η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, οι Εθελοντές Σαμαρείτες, οι Εθελοντές Διασώστες και οι Εθελοντές Ναυαγοσώστες, παρέχουν πρώτες βοήθειες και συμβάλλουν στη διάσωση θυμάτων σε έκτακτες καταστάσεις, ατυχήματα, φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και όπου υπάρχει ανάγκη. Κινητοποιούνται άμεσα και καταφθάνουν στο σημείο του ατυχήματος με ειδικά οχήματα, πλήρως εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο υγειονομικό και τεχνικό εξοπλισμό διάσωσης για παροχή πρώτων βοηθειών πάντα σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, την Ελληνική Αστυνομία, τις Λιμενικές Αρχές, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τον Ελληνικό Στρατό και άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 25

26 Επιμέρους Δράσεις Κινητοποίηση και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις αντιμετώπισης καταστροφών, θεομηνιών, επιδημιών, κ.λ.π. Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης σε κάθε είδους διοργάνωση, όπως υπαίθριες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και σε αθλητικούς αγώνες. Δραστηριοποίηση κατά τη διάρκεια μεγάλων εξόδων στους μεγαλύτερους οδικούς άξονες της χώρας και διατήρηση κατάστασης ετοιμότητας για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Άμεση κινητοποίηση σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και με τον κατάλληλο διασωστικό εξοπλισμό, φροντίζουν για τη διάσωση όσων κινδυνεύουν. Υποδοχή κάθε μεταναστευτικού ρεύματος και παρουσία σε κάθε είσοδο προσφύγων στην Ελλάδα. Στελέχωση παράκτιων σταθμών πρώτων βοηθειών και ναυαγοσωστικής τους θερινούς μήνες και κινητών υγειονομικών μονάδων τις εορταστικές περιόδους των μαζικών εξόδων των κατοίκων των μεγάλων πόλεων. Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ναυαγοσωστικής για τους πολίτες και δημιουργία Εθελοντών Ναυαγοσωστών και Εποπτών Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών. 26

27 Οργάνωση δενδροφυτεύσεων, καθαριότητας ακτών με υποβρύχιο καθαρισμό, ομιλιών και εκδηλώσεων για τα ναρκωτικά, το A.I.D.S., την προστασία του περιβάλλοντος, τον εθελοντισμό, κ.λ.π Τομέας Διεθνών Σχέσεων Η πολύχρονη παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις πιο δύσκολες και έκρυθμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας είναι μια παρακαταθήκη εμπειρίας αλλά και ανάμνησης του ανθρώπινου πόνου. Η ευαισθησία του Συλλόγου απέναντι στην αγωνία, την αρρώστια, την πείνα και την ανθρώπινη δυστυχία κινητοποιεί τη δράση του εντός και εκτός Ελλάδος όπου υπάρχει ανάγκη. Ως ενεργό μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, συμμετέχει στο διεθνές έργο του Κινήματος που στηρίζεται στην αλληλοϋποστήριξη και τη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Συλλόγων. Για να πραγματοποιηθεί ομαλά η συνεργασία και για να διασφαλίζεται η κατάλληλη και αποτελεσματική αποστολή βοήθειας, τις σημαντικές και πολύπλοκες διαδικασίες των διεθνών επαφών του Συλλόγου αναλαμβάνει ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα, ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει τις διαδικασίες συνεννόησης με τους Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών και με τα Διεθνή Όργανα του Κινήματος, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι πόροι του εξωτερικού. Παράλληλα, ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων φροντίζει για την προβολή σε διεθνές επίπεδο της δράσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που επικρατούν σε πολλές χώρες του κόσμου αλλά και ότι οι ανθρώπινη ανάγκη δεν περιορίζεται εντός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επεκτείνει, μέσω του Τομέα Διεθνών Σχέσεων, την πολύπλευρη δράση του στο εξωτερικό και ενισχύει την ανθρωπιστική προσφορά των Εθνικών Συλλόγων άλλων χωρών. Γνωρίζοντας ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει σύνορα, ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για την προώθηση των συνεργασιών του στο εξωτερικό και είναι παρών όσο υπάρχουν άνθρωποι, προσφέροντας επείγουσα ανθρωπιστική ή αναπτυξιακή βοήθεια. 27

28 28

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΚΛΕΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ: Ζ3

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΚΛΕΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ: Ζ3 Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΚΛΕΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ: Ζ3 ΛΑΡΙΣΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικός ερυθρός σταυρός:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 1877-2007

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 1877-2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυµα του Προέδρου... 4 Διεθνές Κίνηµα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου... 6 Οι θεµελιώδεις αρχές... 8 Το έµβληµα... 12 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός... 14 Η ιστορία... 16 Παρουσία του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Σ. ΙΔΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ. Η Ιδέα του Ερυθρού Σταυρού:

Ε.Ε.Σ. ΙΔΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ. Η Ιδέα του Ερυθρού Σταυρού: Η Ιδέα του Ερυθρού Σταυρού: Η ιδέα του ερυθροσταυρισμού γεννήθηκε στο πεδίο της μάχης του Σολφερίνο από την αλτρουιστική διάθεση προσφοράς του Ερρίκου Ντυνάν προς τους τραυματίες στρατιώτες του πολέμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Υπεύθυνοι καθηγητές: Παπασαράντος Θεόδωρος Κατσίχτη Ευγενία ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 3. 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3. 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3. 1.3 Ορισμός... 5. 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 3. 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3. 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3. 1.3 Ορισμός... 5. 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή... 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3 1.3 Ορισμός... 5 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή... 6 1.5. Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα... 8 1.6. Ο Εθελοντισμός στην Eυρώπη...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα μας! Φεβρουάριος 2013

Τα νέα μας! Φεβρουάριος 2013 Τα νέα μας! Φεβρουάριος 2013 Ερυθρός Σταυρός 150 χρόνια απο την ίδρυση του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού κινήματος Η αλτρουιστική διάθεση προσφοράς του Ερρίκου Ντυνάν προς τους τραυματίες της μάχης του Σολφερίνο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ

1. Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ 1. Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ [1] Ορισμός «Υπό την ευρεία έννοια καθορίζεται ως η συνεισφορά ατόμων στο πλαίσιο μίας μη κερδοσκοπικής, μη αμειβόμενης δράσης που δεν προβλέπει επαγγελματική εξέλιξη. Σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών Α Λυκείου (2 0 τετράµηνο) Θέµα: Εθελοντισµός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Ερευνητική Εργασία Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών Α Λυκείου (2 0 τετράµηνο) Θέµα: Εθελοντισµός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Ερευνητική Εργασία Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών Α Λυκείου (2 0 τετράµηνο) Θέµα: Εθελοντισµός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Συντονιστές καθηγητές: Φουρναράκης Φίλιππος Σαββοπούλου Αντιγόνη ~ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ Πράξεις για την Οργάνωση και τη Λειτουργία Εθελοντικών Ομάδων στον Σχεδιασμό Παρεμβάσεων για την Διαχείριση Καταστάσεων Κρίσεων 1.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα σελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «Χαρτογράφηση Υπηρεσιών, Φορέων και Οργανώσεων για δράσεις κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος - Μάιος 2013

Απρίλιος - Μάιος 2013 Απρίλιος - Μάιος 2013 8 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου «Την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου γιορτάζουμε 150 χρόνια αδιάλειπτης ανθρωπιστικής προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Κοινοτική Νοσηλευτική Στην Κύπρο

Θέμα Κοινοτική Νοσηλευτική Στην Κύπρο Ομιλία Μαρίας Στυλιανού Μέλος Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής Θέμα Κοινοτική Νοσηλευτική Στην Κύπρο Το θέμα που θα αναπτύξω αφορά την κοινοτική νοσηλευτική στην Κύπρο. Θα αρχίσω την παρουσίαση μου με μια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης της Αγωγής στην Προσχολική. Ηλικία. Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης της Αγωγής στην Προσχολική. Ηλικία. Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση Διπλωματική Εργασία της Άννας Βήχα Θέμα: Νοσηλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΣΤΙΑ, Αρτοποιεία Α.Ε.Β.Ε 12. ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Euro L@b Καλαμαριάς 15. FOURLIS Όμιλος Εταιριών 17 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΣΤΙΑ, Αρτοποιεία Α.Ε.Β.Ε 12. ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Euro L@b Καλαμαριάς 15. FOURLIS Όμιλος Εταιριών 17 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΣΩΓΗ 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 6 XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ 8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 9 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 10 ΕΣΤΙΑ, Αρτοποιεία Α.Ε.Β.Ε 12 ΕΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2011 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας και Μετανάστες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2011 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας και Μετανάστες ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΙ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας και Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕIΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕIΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕIΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005 Εξώφυλλο: Ζερβέα Ευαγγελία Τμήμα Γενικής Λογιστικής & Δαπανών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ σελ. 7 1/ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωποι για τον Άνθρωπο

Άνθρωποι για τον Άνθρωπο ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Άνθρωποι για τον Άνθρωπο Οργανώσεις με κοινωνικό έργο στον χώρο της υγείας Άνθρωποι για τον Άνθρωπο Οργανώσεις με κοινωνικό έργο στον χώρο της υγείας ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ περιεχόμενα Praksis...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Μάιος & Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επιμέλεια: Λάρα Καρακώτσογλου & Δημήτρης Γιομελάκης ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Editorial. Μάιος & Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επιμέλεια: Λάρα Καρακώτσογλου & Δημήτρης Γιομελάκης ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Newsletter Editorial Μάιος & Ιούνιος 2013 ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο

«ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» Εισηγητής: κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος. ΕθΕλοντισμοσ ΑλληλΕγγύη ΕνΕργοσ Πολιτησ. οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Τεύχος. ΕθΕλοντισμοσ ΑλληλΕγγύη ΕνΕργοσ Πολιτησ. οδηγός για τον εκπαιδευτικό Τεύχος 1 ΕθΕλοντισμοσ ΑλληλΕγγύη ΕνΕργοσ Πολιτησ οδηγός για τον εκπαιδευτικό NοιΑζομΑι και δρω ΕθΕλοντισμοσ ΑλληλΕγγύη ΕνΕργοσ Πολιτησ οδηγός για τον εκπαιδευτικό Nοιάζομαι και δρω: Εθελοντισμός Αλληλεγγύη

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2013

Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2013 Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2013 «Παρεμβάσεις Δρόμου (street work)» για τη φροντίδα των αστέγων Και τη φετινή χρονιά, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετείχε στην πρωτοβουλία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα