ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ 3329/2005 (Φ.Δ.Κ.81 Α /2005) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ 3868/2010 (Φ.Δ.Κ.129 Α 2010) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Νφκνπ 3918//2011 (Φ.Δ.Κ. 31 Α /2011) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 4 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ 4052/2012(Φ.Δ.Κ.41 Α /2012) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 παξ.7 ηνπ Νφκνπ 4075/2012( Φ.Δ.Κ.89 Α/2012) Σν ππ αξηζ. πξση: νηθ.γ30/26298/528/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζχκθσλα κε Θέκα «Καηαλνκή Δπηθνπξηθνχ Πξνζσπηθνχ ζε Μνλάδεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο» Σελ ππ αξηζ.πξση: νηθ.γ30/29438/626/ θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη ηνπ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Φ.Δ.Κ.3559/ ηεχρνο Β ) Σελ ππ αξηζ.:16/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ, θαη πξνθεηκέλνπ ην ζεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ εθαξκφδνληαο ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ λα πξνζιάβεη ππαιιήινπο σο Δπηθνπξηθφ Πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο Γώδεθα (12) κελώλ γηα ηελ θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαηαξηίδεη θαηαιφγνπο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά θιάδν γηα ηνπο θιάδνπο:

2 α/α ΚΛΑΓΟ ΘΔΔΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 Π.Δ. ή Σ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΙΑ (1) ΓΧΓΔΚΑ (12) ΜΗΝΔ 2 Π.Δ. ή Σ.Δ. ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΓΧΓΔΚΑ (12) ΜΗΝΔ 3 Π.Δ. ή Σ.Δ. ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΓΧΓΔΚΑ (12) ΜΗΝΔ 4 Γ.Δ. ΒΟΗΘΧΝ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ ΠΔΝΣΔ (5) ΓΧΓΔΚΑ (12) ΜΗΝΔ 5 Τ.Δ.ΒΟΗΘΧΝΘΑΛΑΜΧΝ- ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΦΟΡΔΧΝ ΠΔΝΣΔ (5) ΓΧΓΔΚΑ (12) ΜΗΝΔ ηνπο θαηαιφγνπο απηνχο εγγξάθνληαη φζνη θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, φπνπ απηή απαηηείηαη. Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ιακβάλεηαη ππ φςηλ ε επηδνηνύκελε αλεξγία ζε πνζνζηφ 40% θαη ε εκπεηξία ζε πνζνζηφ 60%. Η πξνηεξαηόηεηα κεηαμύ ησλ αλέξγσλ θαζνξίδεηαη από ηε ζεηξά εγγξαθήο ζηα κεηξώα επηδνηνύκελσλ αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Η εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ νηθείνπ θνξέα εθφζνλ έρεη πξνθεξζεί ζην Γεκφζην Σνκέα, απφ βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε κε θαηάζεζε ησλ αληηζηνίρσλ ελζήκσλ εξγαζίαο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα εθφζνλ έρεη πξνζθεξζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηδησηεχζεη. Οη ππνςήθηνη πνπ εγγξάθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ δελ κπνξνύλ λα παξακείλνπλ ζηνλ θαηάινγν πέξαλ ηνπ επνκέλνπ έηνπο από ην έηνο εγγξαθήο ηνπο. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 1) Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 2) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν θαη ησλ δχν φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηνο. 3) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

3 4) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (φπνπ απηή απαηηείηαη) 5) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1986 πεξί κε θσιχκαηνο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). 6) Δπηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνυπεξεζίαο φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 5 ηνπ Νφκνπ 4052/ ) Βεβαίσζε απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. πξφζθαηεο έθδνζεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν ρξφλνο εγγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηα κεηξψα επηδνηνχκελσλ αλέξγσλ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΛΑΓΟ ΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα: Πιεξνθνξηθήο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ Μεραληθνχ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ Ηιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεραληθψλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.) Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ Καηεχζπλζε Η/Τ (Π..Δ.)ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. ΚΛΑΓΟ Π.Δ.ΔΡΓΑΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. ΚΛΑΓΟ Π.Δ.ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο.

4 Κιάδνο Σ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα: Πιεξνθνξηθήο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο Σειεπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Η/Τ (ΠΔ) Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζπνπδψλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. ΚΛΑΓΟ Σ.Δ.ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Σν νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα, πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ., ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ΚΛΑΓΟ Σ.Δ.ΔΡΓΑΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Σν νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα, πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Ι ηεο εκεδαπήο ή Κ.Α.Σ.Δ.Δ., ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ΚΛΑΓΟ Γ.Δ.ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ζπνπδψλ: Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο (Μ.Σ.Δ.Ν..) Δηδηθνηήησλ βνεζψλ Ννζειεπηψλ Βνεζψλ Ννζνθφκσλ Ννζειεπηηθήο Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο (Βνεζφο Σξαπκαηνινγίαο Οξζνπεδηθήο) Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ (Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο) Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο.

5 Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο δεπηεξνβάζκηαο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. εθπαίδεπζεο ηεο ΚΛΑΓΟ Τ.Δ.ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΦΟΡΔΩΝ Ο απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970, ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000. YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζα θαηαηίζεληαη ζην ρψξν ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ή ζα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλεο επηζηνιέο κε ηελ έλδεημε Αίηεζε γηα Δπηθνπξηθφ Πξνζσπηθφ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ Πάξνδνο Δπηκελείδνπ Άγηνο Νηθφιανο Κξήηεο Σ.Κ Σν εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη Γέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη ηελ επόκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζηηο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζεο ζηα γξαθεία ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε από ηελ δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΦΔΡΟΝΣΟ ηα γξαθεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ therapeftirio.gr ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΦΔΡΟΝΣΟ Η παξνχζα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο λα δεκνζηεπηεί ζε: Μία (1) εκεξήζηα Σνπηθή εθεκεξίδα. Μία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα θπθινθνξίαο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο. Μία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα Παλειιήληαο θπθινθνξίαο.

6 ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΣΑ ΚΛΑΓΟ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λφκνπ 3918/2011,αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαιφγσλ είλαη ηξηκειήο Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ ή αλ δελ ππάξρεη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα ηνπ νηθείνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. ηα γξαθεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ αλαξηψληαη ζε έληππε κνξθή, νη πίλαθεο θαηάηαμεο ηνπ Δπηθνπξηθνχ Πξνζσπηθνχ, κε αλαγξαθή ηεο κνξηδψηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζέλα βαζκνινγνχκελν θξηηήξην. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ή ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ζηα ηειέθσλα θαη ή ζηελ ειεθηξνληθή καο δηεχζπλζε therapeftirio.gr.(θαξηέια λέα θαη επηθνηλσλία πξνθεξχμεηο). Δπίζεο ζηελ ειεθηξνληθή καο δηεχζπλζε έρνπλ αλαξηεζεί ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ έληππα. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΗΛΙΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα