ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 229. Περί προστασίας των διαλελυμένων και ερημω θεισών Ιερών Μονών και των Εκκλησιαστικών Μνημείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφασις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί συστά σεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ Στέγη φροντί δος ατόμων τρίτης ηλικίας Μ.Κ. της Ιεράς Μη τροπόλως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 229/2011 Περί προστασίας των διαλελυμένων και ερημωθεισών Ιερών Μονών και των Εκκλησιαστικών Μνημείων. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπ όψιν: 1. τας διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1, 7 παρ. 3 εδαφ. 1, 13, 17 παρ. 1, 111 παρ. 1 Συντ. 1975, 17, 105 Συντ. 1952, 19 Συντ. 1927, 17, 109 Συντ. 1911, 17, 103 Συντ. 1864, 12, 103 Συντ. 1844, 2. την διάταξιν του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. και την απόφασιν Ευρ.Δ.Δ.Α. της Ι. Μοναί κατά Ελλάδος (10/1993/405/ ) 3. τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 3, 4 περ. ε, 9, 29 παρ. 2, 42, 39 παρ. 3 εδαφ. 2, 46 παρ. 2 και 62 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. Α 146), 4. τα από και υπ αριθμ. 1/1833 Β.Δ/τα (ΦΕΚ 1/ ) 5. τα άρθρα 73 παρ. 1 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153), 88 του Ν. 2200/1940 (ΦΕΚ Α 42) και 7 του Ν. 3800/1957 (ΦΕΚ Α 56), (1) 6. την ανάγκην θεσπίσεως κανονιστικού πλαισίου δια την διάσωσιν της Ιερότητος και του μνημειακού χαρα κτήρος των διαλελυμένων και ερημωθεισών Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως και δια την καταγραφήν, διάσωσιν και αξιοποίησιν της περιουσίας των, εν όψει της από πολλού χρόνου εκθέσεώς των εις την εγκατάλειψιν και διαρπαγήν ενίοτε δε και εις την βεβήλωσιν του Ιερού και μνημειακού χαρακτήρος αυτών, 7. την από γνωμάτευσιν του Ειδικού Νομικού Συμ βούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 8. την από πρότασιν της Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο. 9. την από απόφασιν της Δ.Ι.Σ., ψηφίζει: Τον υπ αριθμ. 229/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ έχοντα ούτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 229/2011 «Περί προστασίας των διαλελυμένων και ερημωθεισών Ιερών Μονών και των Εκκλησιαστικών Μνημείων» Άρθρον 1 Πεδίον εφαρμογής 1. «Διαλελυμέναι» καλούνται αι Ιεραί Μοναί, των οποίων η παύσις της νομικής προσωπικότητος ή των οργάνων διοικήσεώς των ή η αφαίρεσις της κυριότητος ή διοική σεως της περιουσίας των προεβλέφθη καθ οιανδήποτε διατύπωσιν μέσω νομοθετικών ή διοικητικών πράξεων του Ελληνικού Κράτους και άνευ συντελέσεως αναγκα στικής απαλλοτριώσεως της περιουσίας των δια της πραγματικής καταβολής αποζημιώσεως. 2. «Ερημωθείσαι» καλούνται αι Ιεραί Μοναί, των οποίων, ασχέτως του χρόνου ιδρύσεώς των, εξέλιπε η μοναστική Αδελφότης, ή εις πάσαν δε περίπτωσιν εις τας οποίας άμα τη εκλείψει της Αδελφότητος δεν έχει διωρισθή Ηγουμε νοσυμβούλιον κατ εφαρμογήν του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 374/1947 ή του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν. 590/1977. Άρθρον 2 Διοίκησις 1. Παν στοιχείον της κινητής και ακινήτου περιουσίας των διαλελυμένων και ερημωθεισών Ι. Μονών διοικείται και διαχειρίζεται υπό του επιχωρίου Μητροπολίτου ως περιουσία της Ι. Μητροπόλεως, όστις υποχρεούται να το καταγράψη και διαφυλάττη, δικαιούται δε να το αξιοποιή ή να το καταστήση δι αποφάσεώς του Μετόχιον ετέρας Ι. Μονής της επαρχίας του.

2 6996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Ο Μητροπολίτης τηρεί και ως προς αυτάς: α) Κτη ματικόν Βιβλίον, όπου περιγράφεται παν ακίνητον κατά τα στοιχεία αυτού, β) Δασολόγιον, ως και γ) Αρχείον Τίτλων και Τεκμηρίων Ιδιοκτησίας, με αντίγραφα συμ βολαίων, τίτλων ιδιοκτησίας, δικαστικών αποφάσεων, τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών, δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων και εν γένει παντός στοιχείου κρα τικής ή ιδιωτικής προελεύσεως, ανεξαρτήτως χρόνου εκδόσεως, αποδεικνύοντος την ύπαρξιν κυριότητος ή την άσκησιν νομής παρά των εν λόγω Ι. Μονών επί της περιουσίας των. 3. Προεχόντως δέον να καταγραφή η περιουσία των διαλελυμένων Ι. Μονών δυνάμει του βασιλικού διατάγμα τος της 25 Σεπτεμβρίου 1833, ως και των λοιπών διαλε λυμένων και ερημωθεισών Μονών, και προς τον σκοπόν τούτο αξιοποιούνται, ιδίως, τα αρχεία των κατά τόπον Κτηματικών Υπηρεσιών του Δημοσίου και οι φάκελλοι «Μοναστηριακών» εκ των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Εκ παραλλήλου, είναι δυνατόν ο επιχώριος Μητρο πολίτης να προβή εις εφαρμογήν των άρθρων 88 του Ν. 2200/1940 και 7 του Ν. 3800/ Εξουσιοδοτείται δια του παρόντος η Δ.Ι.Σ. όπως προβή εις σύστασιν και κανονίση τα καθήκοντα και την λειτουρ γίαν Κεντρικής Επιτροπής ή/και Περιφερειακών Επιτρο πών (παρ εκάστη Ιερά Μητροπόλει ή Ιερά Μονή και ως όργανα αυτών) προς καταγραφήν της μοναστηριακής περιουσίας, δι ιδιαιτέρας κανονιστικής Αποφάσεως εκδι δόμενης τη προτάσει τη Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο. ή του επιχωρίου Μητροπολίτου αντιστοίχως, και νομίμως δημοσιευομένης. Αι Επιτροπαί σύγκεινται εκ κληρικών ή/και λαϊκών εχό ντων καταλλήλους γνώσεις και εμπειρίαν, επί τω τέλει υποβοηθήσεως των Ιερών Μητροπόλεων εις το κατά την παρ. 2 έργον των. 5. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμό ζεται εάν η περιουσία των διαλελυμένων ή ερημωθεισών Ιερών Μονών περιήλθεν ήδη καθ οιονδήποτε συνταγμα τικώς νόμιμον τρόπον εις ετέραν Ιεράν Μονήν. 6. Κατ εξαίρεσιν, δύναται Ιερός Ναός πάσης οποτεδή ποτε διαλελυμένης ή ερημωθείσης Ιεράς Μονής (μετά της ανηκούσης αυτή κινητής και ακινήτου περιουσίας), ασχέτως νομικού καθεστώτος λειτουργίας του, εάν έχει τεθή εις την δημόσιαν λατρείαν, να αναγνωρισθή ως Προ σκύνημα κατά τας διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 και 2 του Ν. 590/1977. Άρθρον 3 Ανασύστασις και Καταγραφή 1. Είναι δυνατή η ανασύστασις διαλελυμένης ή ερημω θείσης Ιεράς Μονής κατά την διαδικασίαν του υπ αριθμ. 39/1972 Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος (Α 103) και του άρθρου 39 του Ν. 590/1977, ως ισχύουν. 2. Η κατά τα ανωτέρω ανασύστασις επιτρέπεται και εάν η διαλελυμένη ή ερημωθείσα Ιερά Μονή έχει περι έλθει αναγκαστικώς, δια νομοθετικής ή διοικητικής πρά ξεως, ή δι αποφάσεως του επιχωρίου Μητροπολίτου εις ετέραν Ιεράν Μονήν, μη απαιτουμένης της συναινέσεως της τελευταίας δια την ανασύστασιν. 3. Δεν απαιτείται επανίδρυσις εις περίπτωσιν ερημω θείσης Μονής, δια την οποίαν υφίσταται, άνευ ρητής καταργήσεώς της, νομοθετική ή διοικητική πράξις του Ελληνικού Κράτους περί ιδρύσεώς της. 4. Εις πάσαν περίπτωσιν (επικειμένης) επαναλειτουρ γίας Ιεράς Μονής ο επιχώριος Μητροπολίτης δια απο φάσεώς του δύναται να μεταβιβάζη εις το (υπό ίδρυσιν ή) ιδρυθέν νομικόν πρόσωπον αυτής το δικαίωμα διοική σεως και διαχειρίσεώς της (άχρι επαναλειτουργίας της) διοικουμένης υπό του ιδίου περιουσίας της και παραδίδει κατόπιν της ιδρύσεώς της άπαντα τα εκ των βιβλίων της Ιεράς Μητροπόλεως τηρούμενα αποδεικτικά στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Ιεράς Μονής. 5. Ο επιχώριος Μητροπολίτης έχει εξουσίαν και κα θήκον προς ανάδειξιν και προστασίαν έναντι παντός τρίτου του Ιερού χαρακτήρος του Ναού και περιβόλου των διαλελυμένων και ερημωθεισών Μονών της επαρ χίας του και του περιβάλλοντος χώρου αυτών δια πα ντός νομίμου μέσου. Ομοίως προστατεύει και άπαντα τα εκκλησιαστικά μνημεία της επαρχίας του κατά την έννοιαν του Ν. 3028/2002, ως εκάστοτε ισχύει. 6. Εξουσιοδοτείται δια του παρόντος η Δ.Ι.Σ. όπως συστήση Συμβούλιον Εκκλησιαστικών Μνημείων της Εκ κλησίας της Ελλάδος, Κεντρικόν ή/και Περιφερειακά, δια ιδιαιτέρας κανονιστικής Αποφάσεως, εκδιδόμενης τη προ τάσει τη Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο. ή του επιχωρίου Μητροπολίτου αντιστοίχως, και νομίμως δημοσιευομένης με αρμοδιότητα την αναγνώρισιν, καταγραφήν εις σχετικόν τηρούμενον υπ αυτού μητρώον ή μητρώα, την εκπόνησιν, επεξεργασίαν και εισήγησιν προς την Δ.Ι.Σ. προγραμμάτων προστασίας, συντηρήσεως και αναδείξεως των εκκλησιαστικών μνημεί ων της Εκκλησίας της Ελλάδος ως και την γνωμοδότησιν επί παντός ζητήματος σχετιζόμενον προς αυτά. Άρθρον 4 Αι διατάξεις των άρθρων 88 του Ν. 2200/1940 και 7 του Ν. 3800/1957 εφαρμοζόμεναι και επί ακινήτου περιουσίας ανηκούσης εις Ιεράς Μονάς ή προερχομένης εξ αυτών, δια την οποίαν δεν υφίστανται τίτλοι ιδιοκτησίας, συνεπάγο νται την εντεύθεν υποχρέωσιν ενημερώσεως, αναλόγως, του Κτηματικού Βιβλίου, Δασολογίου ή Αρχείου Τίτλων και Τεκμηρίων Ιδιοκτησίας δια καταχωρίσεως των σχετικών συμβολαιογραφικών δηλώσεων, διαγραμμάτων κ.λ.π.. Άρθρον 5 1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός ούτος δημοσιεύεται και δια του επισήμου δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος. 2. Eκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Άρθρον 6 Κάλυψις δαπάνης. Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προ καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. O Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήναι, 7 Οκτωβρίου 2011 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ο Αρχιγραμματεύς Ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Οινουσών ΜΑΡΚΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6997 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (2) Απόφασις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί συστάσεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ Στέγη φροντίδος ατόμων τρίτης ηλικίας Μ.Κ. της Ιεράς Μητροπόλως Νεαπό λεως και Σταυρουπόλεως. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπ όψει: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικο Χάρτου της Εκκλη σίας της Ελλάδος». 2. Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας, αι οποίαι απορρέουν από τας Ευαγγελικάς Επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους προς το Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα. 3. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά γκας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυ ρουπόλεως. 4. Την υπ αριθμ. 8/ απόφασιν του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 5. Την υπ αριθμ. 26/ απόφασιν και την υπ αριθμ. 1125/ πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μη τροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα. 6. Την από Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομι κού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφασίζει: Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επω νυμίαν: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΕΓΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Μ.Κ.» της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, το οποίον θα λειτουργή κατά τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΕΓΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Μ.Κ.» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Άρθρο 1 Δυνάμει της υπ αριθμόν 26/ ΠΡΑΞΕΩΣ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυ ρουπόλεως: ΒΑΡΝΑΒΑ και σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες συνιστάται στην περιφέρεια της ΙΕΡΑΣ ΜΗ ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ και υπό την εποπτεία και την ευθύνη αυτής Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που θα λειτουργεί ως εξαρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως αυτοτελούς διαχειρίσεως μη κερδοσκοπικού χαρακτή ρα με την επωνυμία «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΕΓΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Μ.Κ.», που θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Έδρα του Ιδρύ ματος τούτου είναι ο Δήμος Νεαπόλεως Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το Ίδρυμα θα στεγασθεί σε κτηριακό συγκρότημα που θα κατασκευ ασθεί επί οικοπέδου του Δήμου Χορτιάτη Δ.Δ. Φιλύ ρου ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως. Το Ίδρυμα έχει δική του σφραγίδα με δύο επάλληλους κύκλους, η οποία φέρει στο κέντρο της την παράσταση του ΚΑΛΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑ. Στον μεν εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ», στον δε εσωτερικό οι λέξεις «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΕΓΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Μ.Κ.». Άρθρο 2 1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή και εξασφάλι ση, χωρίς επιδίωξη επιχειρηματικού κέρδους, σε κατάλ ληλους και ειδικά εξοπλισμένους χώρους του, διαμονής, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής και κάθε εν γένει πε ρίθαλψης, πνευματικής και ψυχολογικής υποστήριξης και συμπαράστασης, ψυχαγωγίας, απασχόλησης, προ στασίας, φροντίδας, στοργής, θαλπωρής, ανακούφισης και αγάπης σε υπερήλικα άτομα με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους (αυτοεξυπηρετούμενα ή μη), άνδρες και γυναίκες, αποδεδειγμένα άπορα, αλλά και εύπορα, αποδεδειγμένα ανασφάλιστα, αλλά και ασφα λισμένα, που κατοικούν εντός της περιφέρειας της Ιε ράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Τα αποδεδειγμένα άπορα ή ανασφάλιστα άτομα περιθάλ πονται δωρεάν, απαλλασσόμενα από την υποχρέωση καταβολής τροφείων. Τα υπόλοιπα υπερήλικα άτομα καταβάλλουν στο Ίδρυμα ποσό τροφείων κατά μήνα, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται προς αναλογική κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Ιδρύματος και μόνο, σύμφωνα με τη διάταξη των εδαφίων α και β της παραγ.1 του άρθρου 1 της Υ.ΑΠ4/οικ.4690 (Υγείας)/ 30 08/ Ειδικότερα το Ίδρυμα λειτουργεί ως Μονάδα Φρο ντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. Μ.Κ.) και εξασφαλίζει υποχρεωτικά στους πε ριθαλπόμενους τα ακόλουθα: Υγιεινή διαμονή προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας περιθαλπομένων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωσή τους. Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη με την κατά σταση της υγείας κάθε περιθαλπομένου, με ελάχιστο ημερήσιο όριο τις 1600 θερμίδες τροφής με τη σωστή ποιοτική σύνθεση. Συνεχής φροντίδα για την ατομική καθαριότητα των περιθαλπομένων καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδος. Τακτική ιατρική παρακολούθηση καθώς και έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμα κευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο. Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασί ας με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπομένων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστούνια, περιπατητήρες κ.λ.π.). Προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχαγω γία, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, κατά σταση και περίπτωση του περιθαλπομένου. Φυσικοθεραπεία με την εφαρμογή απλών φυσικοθε ραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών μεθόδων ή μέριμνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθεραπευ τήρια, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοε ξυπηρέτησής τους, εφόσον αυτή κρίνεται επιστημονικώς εφικτή.

4 6998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους κα θηκόντων και συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κα τάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκ δηλώσεις. Τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του περιθαλπομένου. 3. Το Ίδρυμα οφείλει να επιτρέπει στον Κοινωνικό ή Κοινωνική Σύμβουλο που ορίζεται σε αυτό, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγ. 4 του άρθ.1 του Ν. 2345/1995, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του και να εξασφαλίζει σε αυτόν αυτήν την ακώλυτη άσκηση των καθηκόντων επίβλεψης και συνεχούς παρακολούθησης των υπηρεσιών που παρέχονται ως προς την ποιότητα και την επάρκεια αυτών. Επίσης ως Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπόκειται, ως προς την πιστή εφαρμογή των σχετικών κειμένων διατάξεων, στην εποπτεία της κατά νόμο αρμόδιας Πε ριφερειακής Ενότητας. 4. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αποτυπώνει οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά (με φωτογρα φίες, μαγνητοταινίες, βιντεοταινίες κ.α.) οποιαδήποτε εκδήλωση πραγματοποιείται στους χώρους του και να χρησιμοποιεί, σύμφωνα με το ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα και ήθος, τα μέσα αυτά για την προβολή των δραστηριοτήτων του και την εν γένει προαγωγή των σκοπών του. Άρθρο 3 Διοίκηση Διοικητκό Συμβούλιο 1. Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμ βούλιο που απαρτίζεται από: α) τον εκάστοτε Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυ ρουπόλεως ως Πρόεδρο, με νόμιμο αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον εκάστοτε Πρωτοσύγκελλο ή τον εκάστοτε Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως, και έξι μέλη, άνδρες ή γυναίκες, που κατοικούν εντός της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως ή κατάγονται από αυτή και διακρίνονται για την ευσέβεια, το ήθος, την πνευματική κατάρτιση, την ωριμότητα και το ενδιαφέρον τους για τη ζωή και το έργο της Εκ κλησίας, διοριζόμενα από τον Μητροπολίτη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 2. Τα παραπάνω έξι μέλη του Δ.Σ. διορίζονται μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη για μια τριετία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρου πόλεως. Το αξίωμά τους είναι τιμητικό και άμισθο οι δε χρηματίσαντες μέλη του Δ.Σ. όχι όμως πέραν των τριών συνεχομένων περιόδων, μπορούν να επαναδιορισθούν. 3. Μέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται ή δεν ανταπο κρίνονται στα καθήκοντά τους ή δεν συμμετέχουν αδι καιολόγητα σε περισσότερες από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις ή προβαίνουν σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τον σκοπό του Ιδρύματος, παύονται και αντικαθίστανται με νέα μέλη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη. 4. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συ νεδρίασή του και συνέρχεται τακτικά κάθε δυο μήνες και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα από πρό σκληση του Προέδρου, η οποία εμπεριέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, του νομίμου αναπληρωτή του. 5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτω ση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού του νομίμου αναπληρωτή του. 6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο νόμιμος αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτω ση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, του νόμιμου αναπληρωτή του. 7. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνο νται, αλλά και οι απόψεις των μειοψηφούντων μελών. Τα πρακτικά δε αυτά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. 8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχει άνευ ψήφου και ο Διευθυντής του Ιδρύματος που διορίζεται από το Δ.Σ., εισηγείται δε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει τις ακό λουθες αρμοδιότητες: α) Σύνταξη εσωτερικού Κανονισμού, ο οποίος θα εγκριθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και θα ρυθμίζει λεπτομερώς την οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος (π.χ. την κατανομή της εργασίας και των καθηκόντων του έμμισθου και άμισθου προσωπικού, τυ χόν αμοιβές και μισθούς, την οργάνωση του Ιδρύματος, ωράριο υποδοχής κοινού, αλληλογραφία κ.λπ.). β) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργά νωση, διοίκηση, λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων και διάθεση των πόρων του Ιδρύματος, καθώς και για κάθε ενέρ γεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. γ) Συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, καθώς και με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών και τα Ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, τους πολιτιστικούς, επιστημονικούς, φιλανθρωπικούς κ.α. Συλλόγους, καθώς και με τη Νο μαρχιακή Αυτοδιοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και εν γένει τις αρμόδιες κρατικές υπη ρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος. δ) Μεριμνά για την ορθή, ομαλή και απρόσκοπτη λει τουργία του Ιδρύματος. ε) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολο γισμό του Ιδρύματος. στ) Καθορίζει και συνιστά για την κάλυψη των ανα γκών του Ιδρύματος τις θέσεις του προσωπικού (διοι κητικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, ειδικού και βοηθητικού) και αποφασίζει για την πρόσληψη και την παύση αυτού, για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του, καθώς και για τα λοιπά συναφή ζητήματα σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6999 ζ) Αποφασίζει επί των αιτήσεων εισαγωγής υπερηλί κων ατόμων στο Ίδρυμα, για τα σχετικά με την καταβολή ποσού τροφείων κατά μήνα στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται και εν γένει για κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, καθώς και για την ανα κήρυξη δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών του Ιδρύματος. Αποφασίζει για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσε ων, που πραγματοποιούνται στους χώρους του Ιδρύμα τος σύμφωνα με τους σκοπούς αυτού. Οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και δεν προβλέπεται ρητώς απ αυτόν ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου, η οποία θα υποβάλλεται προς έγκριση στον οικείο Μητροπολίτη. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες του Προέδρου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: α) Έχει την εποπτεία οργάνωσης, διοίκησης, λειτουρ γίας, διαχείρισης και αξιοποίησης εν γένει των περιουσι ακών στοιχείων και διάθεσης των πόρων του Ιδρύματος και συντονίζει τα μέλη του Δ.Σ. για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος. β) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής και Εκκλησιαστικής Αρχής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής και σε όλες του τις σχέσεις με άλλα Ιδρύ ματα, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα. γ) Λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερ χομένων εγγράφων του Ιδρύματος και υπογράφει όλη την αλληλογραφία, τα οικονομικής φύσης έγγραφα, τα συμβόλαια και τις συμβάσεις αυτού. δ) Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνε δριάσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Άρθρο 6 Προσωπικό του Ιδρύματος 1. Το προσωπικό του Ιδρύματος διακρίνεται σε έμμισθο και εθελοντικό. Το έμμισθο προσωπικό προσλαμβάνεται, απασχολείται, αμείβεται και παύεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας. Στο εθελοντικό προσωπικό συγκαταλέγονται όσοι με τη θέλησή τους και άνευ αμοιβής παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα. 2. Το προσωπικό έμμισθο και εθελοντικό διακρίνεται περαιτέρω σε Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Ειδι κό και Βοηθητικό. Συνιστώνται δε για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος οι κατά κατηγορία ακόλουθες θέσεις, όπως λεπτομερώς περιγράφονται κατωτέρω: Α. Διοικητικό Ι) Μία (1) θέση Διευθυντού, πτυχιούχου τουλάχιστον Ανωτέρας Κρατικής Σχολής, πρακτικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης. Στην εν λόγω θέση δύναται να διορίζεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος ιερέας, εφημέριος ή συ νταξιούχος με τα άνω προσόντα, με επιμίσθιο κατά συμφωνία και τριετή θητεία, η οποία ανανεώνεται κατά την κρίση του Δ.Σ.. Ο Διευθυντής μεταξύ άλλων έχει την κύρια ευθύνη και μεριμνά, συνεργαζόμενος με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, για την ορθή και απρόσκοπτη οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος και για όλα τα σχετικά θέματα. ΙΙ) Μια (1) θέση Επιμελητού, πτυχιούχου τουλάχιστον Ανωτέρας Κρατικής Σχολής για άσκηση καθηκόντων Γραμματέως του Ιδρύματος. Ο Επιμελητής μεταξύ άλ λων τηρεί με τις οδηγίες του Διευθυντού το Βιβλίο Πρω τοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Ιδρύματος, συντάσσει όλα τα έγγραφα και γενικώς διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος περί της οποίας ενημερώνει τον Πρόεδρο και την οποία προωθεί σε αυτόν για υπογραφή. Επίσης τηρεί το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ιδρύματος, φροντίζει για τη διασφάλιση των αρχείων του Ιδρύμα τος και τη φύλαξη της σφραγίδας του και τηρεί και τα υπόλοιπα Γενικά Βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος. ΙΙΙ) Μία (1) θέση Διαχειριστού Λογιστού αποφοίτου Λυκεί ου ή ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης για άσκηση καθηκόντων Ταμία του Ιδρύματος. Ο Διαχειριστής Λογιστής μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, υποδείξεις και εντολές του Διευθυντού, ο οποίος έχει την άμεση ευθύνη: α) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και στη διάθεση των πόρων του Ιδρύματος. β) Τηρεί και φυλάσσει το Βιβλίο Ταμείου καθώς και τα τριπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών. γ) Εισπράττει με τριπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξε ων, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και το Διευθυντή, κάθε έσοδο του Ιδρύματος και διενεργεί τις πληρωμές που αποφασίζει το Δ.Σ. δια τριπλοτύπων Ενταλμάτων Πληρωμών, τα οποία επίσης συνυπογράφει, όπως και όλα τα οικονομικής φύσης έγγραφα, με τον Πρόεδρο και το Διευθυντή. δ) Ευθύνεται για τη φύλαξη του περιεχομένου του Ταμείου του Ιδρύματος, των χρηματογράφων και κάθε φύσης αποδεικτικών εγγράφων, καταθέτει το χρηματικό πλεόνασμα από την οικονομική διαχείριση του Ιδρύ ματος, το οποίο υπερβαίνει το ποσό περί του ύψους του οποίου αποφασίζει το Δ.Σ., για την κάλυψη των τρεχουσών και εκτάκτων αναγκών σε μια από τις Τρά πεζες που λειτουργούν στη Νεάπολη (σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου) στο όνομα του Ιδρύματος και διενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις, τις τελευταίες μόνο με εξου σιοδότηση του Προέδρου. ε) Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη εν σχεδίω και υπο βολή στο Δ.Σ. του ετήσιου Προϋπολογισμού και Απολογι σμού του Ιδρύματος. Ο Προϋπολογισμός και Απολογισμός συντάσσονται από τον Διαχειριστή Λογιστή και υπο γράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλο νται στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο προς έγκριση. στ) Τηρεί και φυλάσσει και τα υπόλοιπα Διαχειριστικά Βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος. ζ) Μεριμνά για την προμήθεια εξοπλισμού, τροφίμων κ.α. του Ιδρύματος. Β. Ιατρικό Μία (1) θέση Ιατρού, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για θέματα υγειονομικής εν γένει φύσης με μερική απασχό ληση ημερησίως. Γ. Νοσηλευτικό Ι) Μία (1) θέση Προϊσταμένου ης, κατά προτίμηση απο φοίτου Σχολής τετραετούς φοίτησης Νοσηλευτών τρι ών ή Επισκεπτών τριών Υγείας ή τριετούς φοίτησης με διετή τουλάχιστον νοσηλευτική πείρα.

6 7000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΙΙ) Τέσσερις (4) θέσεις Νοσηλευτών τριών η Βοηθών Νοσηλευτών. ΙΙΙ) Τέσσερις (4) θέσεις Βοηθών νοσηλευτικού προ σωπικού. IV) Τρεις (3) θέσεις Βοηθών νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη του νυκτερινού ωραρίου εργασίας. Δ. Ειδικό Ι) Δύο (2) θέσεις Φυσικοθεραπευτή τριας ΙΙ) Δύο (2) θέσεις Κοινωνικού ής Λειτουργού. ΙΙΙ) Μία (1) θέση Ψυχολόγου με μερική ημερήσια απα σχόληση. IV) Μία (1) θέση εργοθεραπευτού τριας με δίωρη ημε ρήσια απασχόληση. Ε. Βοηθητικό Ι) Μία (1) θέση Μάγειρα Μαγείρισσας. ΙΙ) Μία (1) θέση Βοηθού Μάγειρα, ο οποίος να καλύπτει το βραδινό ωράριο εργασίας. ΙΙΙ) Πέντε (5) θέσεις Καθαριστριών και Τραπεζοκό μων. IV) Δύο (2) θέσεις Πλυντριών. V) Μία (1) θέση τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Υδραυλικού ως συντηρητή αποφοίτου Επαγγελματικού Εκπαιδευ τηρίου. 3. Η πλήρωση των θέσεων που προαναφέρθηκαν πλην αυτών που σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμέ νης νομοθεσίας επιβάλλεται να πληρωθούν, θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες, αλλά και σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυνατότητες του Ιδρύματος και κατά τα οριζόμενα για την πρόσληψη εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου. Άρθρο 7 Τηρούμενα Βιβλία 1. Το Ίδρυμα τηρεί με τη μέριμνα του Επιμελητού τα Γενικά αυτού Βιβλία και στοιχεία, θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπό λεως και Σταυρουπόλεως, ήτοι: α) το Βιβλίο Πρωτο κόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, β) το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., γ) το Ημερολόγιο εισερχομένων και εξερχομένων πε ριθαλπομένων και μεταβολών περίθαλψής τους, δ) τους Ατομικούς Φακέλους περιθαλπομένων πλήρως ενημερωμένων, οι οποίοι περιέχουν και καρτέλες φαρ μακευτικής αγωγής και δίαιτας, όταν υπάρχει ειδικός λόγος. Οι φάκελοι αυτοί θα φυλάσσονται επί μία πε νταετία από την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του περιθαλπομένου, ε) το Βιβλίο Αποβιούντων, στ) το Μητρώο προσωπικού τηρούμενο κατά κατηγορία προσωπικού (Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Ειδι κό και Βοηθητικό), του οποίου η σχετική κατάσταση θεωρημένη ανά εξάμηνο από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, θα αναρτάται στο Γραφείο της Διεύθυνσης. 2. Επίσης το Ίδρυμα που έχει ιδία διαχείριση, τηρεί με μέριμνα του Διαχειριστή Λογιστή τα Διαχειριστικά αυτού βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών Βιβλίων των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρου πόλεως, ήτοι α) το Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο κατα χωρούνται κατά χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος, καθώς και τα αριθμημένα κατ αύξοντα αριθμό τριπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών, β) το Βιβλίο Κτηματολογίου, στο οποίο καταγράφεται όλη η ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος, γ) το Βιβλίο Υλικού (οικοσκευής και εξοπλισμού), στο οποίο κατα γράφεται ολόκληρη η κινητή περιουσία αυτού, δ) το Βιβλίο Αποθήκης Τροφίμων. Άρθρο 8 Πόροι του Ιδρύματος και διάθεσή τους Ι) Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) οι εκάστοτε επιχορηγή σεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρου πόλεως καθώς και οι υπέρ αυτού εισφορές των Ιερών Ενοριακών και Προσκυνηματικών Ναών και των Ιερών Μονών της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως, β) τόκοι από τις καταθέσεις του Ιδρύματος και πρόσοδοι από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτού, γ) κάθε άλλη πρόσοδος σύμφωνη με το ορθόδοξο χρι στιανικό πνεύμα, που προέρχεται από κάθε νόμιμη πηγή και δεν κατονομάζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, δ) προαιρετικές εισφορές σε είδος ή σε χρήμα φίλων του Ιδρύματος, ε) δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου κλη ρονομίες, κληροδοτήματα και κληροδοσίες κινητών και ακινήτων φυσικών ή νομικών προσώπων, στ) Κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από τα ειδικά προγράμ ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχορηγήσεις εκ μέρους της Νομαρχιακής ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δι καίου, επιχορηγήσεις εκ μέρους φυσικών προσώπων και κάθε νόμιμη επιχορήγηση, ζ) τα προσδιορισμένα ποσά τροφείων κατά μήνα στις περιπτώσεις που η καταβο λή αυτών προβλέπεται (είτε από τα ίδια τα υπερήλικα άτομα εξ ιδίων πόρων, είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία τους, είτε από την κοινωνική κρατική πρόνοια, είτε από τους οικείους τους). ΙΙ) Οι ανωτέρω πόροι διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος για α) τη διαμονή, διατροφή, ια τροφαρμακευτική και κάθε εν γένει περίθαλψη και φροντίδα των περιθαλπομένων, β) την αντιμετώπιση των δαπανών συντήρησης, επισκευής και ανακαίνισης του κτιριακού συγκροτήματος και των δαπανών κοινο χρήστων, γ) την αντιμετώπιση των τρεχουσών δαπα νών διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος, δ) την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και αναλώσιμων προς κάλυψη των σχετικών αναγκών, ε) τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές του υπηρετού ντος έμμισθου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, στ) την απόδοση κάθε άλλης οφειλής του Ιδρύματος που αναγράφεται στον εγκε κριμένο προϋπολογισμό και την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης που αποσκοπεί στην επίτευξη του σκοπού του Ιδρύματος. Άρθρο 9 Το παρόν Ίδρυμα καταργείται με απόφαση της Διαρ κούς Ιεράς Συνόδου κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. αυτού, για τη λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ως Προέ δρου, όταν δεν εκπληρώνει τις εκκλησιολογικές αυτού προϋποθέσεις και την αποστολή του, όταν παρεκκλίνει του σκοπού του ή καταστεί ανέφικτη η λειτουργία του.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7001 Σε κάθε περίπτωση κατάργησης του Ιδρύματος κάθε κινητό ή ακίνητο περιουσιακό αυτού στοιχείο, καθώς και κάθε δικαίωμα και αξίωση αυτού ανήκει αυτοδικαίως στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπό λεως και Σταυρουπόλεως. Άρθρο 10 Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος, για τη λήψη της οποίας είναι απα ραίτητη η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ως Προέδρου. Άρθρο 11 Ο παρών Κανονισμός καθώς και η απόφαση τροπο ποιήσεως ή καταργήσεώς του ισχύει από της δημοσι εύσεως αυτού στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Άρθρο 12 Η σύσταση Ιδρύματος με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, το οποίο θα λειτουργεί σε ακίνητο της Ι. Μητροπόλεως και με τη συνδρομή εθελοντών συ νεργατών, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητρο πόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, η δε δαπάνη μισθοδοσίας του μελλοντικού έμμισθου προσωπικού θα προέλθει και θα προσδιοριστεί από τις κανονιστικές πράξεις της διαδικασίας προσλήψεως του αναγκαίου προσωπικού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήναι, 3 Νοεμβρίου 2011 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

8 7002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα