ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 2. Σν Γεληθφ Γξακκαηέα Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Κχξηε Γήκαξρε, ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 Με ηε ιήμε ηνπ έηνπο 2011 ζαο θαηαζέηνπκε ηνλ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Ο ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» πξνο ελεκέξσζή ζαο. Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ζαο παξαζέζνπκε παξαθάησ, ζε εθηέιεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ θαη κε ηε ζπλερή ζηήξημε ησλ κειψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. εκαληηθή ππήξμε ε ππνζηήξημε ηνπ πιιφγνπ Φίισλ Δζεινληψλ θαη Αλαδφρσλ Οηθνγελεηψλ, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε κέζσ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ θνξέσλ, ζπιιφγσλ, ζρνιείσλ θαη πνιηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Α. ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΗΟ 1. Μέρξη ηελ έγηλε εηζαγσγή δεθαελλέα (19) βξεθώλ απφ ηε Βφξεηα Διιάδα αιιά θαη απφ άιια γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο, ελψ ζην Βξεθνθνκείν θηινμελνχληαλ ήδε δεθαεπηά (17) βξέθε θαη λήπηα απφ ην έηνο Σα βξέθε απηά είηε εγθαηαιείθζεθαλ απφ ηνπο βηνινγηθνχο γνλείο ηνπο είηε ε νηθνγέλεηά ηνπο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ηα αλαζξέςεη είηε ήηαλ αθαηάιιειε γηα απηφ. 1

2 Δληόο ηνπ έηνπο 2011 νινθιεξώζεθαλ νη πηνζεζίεο εθηά (7) βξεθώλ θαη δύν (2) βξέθε δόζεθαλ γηα αλαδνρή. Δπίζεο, δύν (2) βξέθε απνδόζεθαλ ζηε θπζηθή ηνπο νηθνγέλεηα θαη έλα (1) βξέθνο κεηαθέξζεθε ζε άιιν Ίδξπκα, θαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ κε αλάινγεο δνκέο πεξίζαιςεο. Δπίζεο, εθηά (7) βξέθε ηνπνζεηήζεθαλ κε πξνζσξηλή επίβιεςε ζε νηθνγέλεηεο κε ζθνπό ηελ πηνζεζία θαη αλακέλεηαη ε δηθαζηηθή νινθιήξσζε ηεο πηνζεζίαο. Σν Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν ππνζηήξημε νηθνλνκηθά δψδεθα (12) παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο κε ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ είθνζη πέληε επξψ (225 Δ) ην κήλα γηα ηα πγηή παηδηά θαη ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ελελήληα ηξηψλ επξψ (293 Δ) ην κήλα γηα ηα παηδηά κε πξφβιεκα πγείαο. Σα ππνζηήξημε επίζεο θαη κε παξνρέο ζε είδνο. ηηο ζην Βξεθνθνκείν καο θηινμελνχληαλ είθνζη πέληε (25) παηδηά θαη αλακέλνληαλ λα θάλνπλ εηζαγσγή άιια πέληε (5). Σν Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν θηινμελεί θαη πξνζηαηεύεη ελήιηθε ηξόθηκν απφ ηα βξεθηθά ηεο ρξφληα, ε νπνία είλαη άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο. ηελ ηξφθηκν παξέρεηαη πιήξεο ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη κέξηκλα γηα ηελ πγεία ηεο. Σν Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν έρεη επίζεο «Ξελώλα Άγακεο Μεηέξαο» πνπ ιεηηνπξγεί θαηφπηλ αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 2. Καηά ην έηνο 2011 ζπλερίζζεθε ε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία είθνζη (20) πεξίπνπ ρξφληα κε ην Αλαπηπμηνινγηθό Κέληξν «Απ. Φσθάο» ηνπ Ηππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο θαη κε ηνλ Καζεγεηή ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Ιππνθξαηείνπ θ. Π. Καξδαξά, παηδίαηξν αλαπηπμηνιφγν. Κάζε παηδί ή βξέθνο πνπ εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν εθηηκάηαη απφ ηελ παηδίαηξν παηδνλεπξνιφγν θα. Βαξηάκε. Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θάζε παηδηνχ νξίδεη εμεηάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα εκπεξηζηαησκέλν έιεγρν ηεο πγείαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπ (Μαγλεηηθή, Αμνληθή, Αθνπζηηθά Οπηηθά δπλακηθά, Η.Δ.Σ., Μεηαβνιηθφο έιεγρνο θ.ι.π.) Οη εμεηάζεηο απηέο γίλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν. Δθφζνλ ρξεηαζηεί ην βξέθνο κπαίλεη ζε πξφγξακκα θπζηνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο, ινγνζεξαπείαο ζηα αλάινγα ηκήκαηα ηνπ Αλαπηπμηνινγηθνχ Κέληξνπ «Απ. Φσθάο». Σα βξέθε θαη ηα λήπηα πνπ θηινμελνχληαη ζην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν παξαθνινπζνχληαη θαζεκεξηλά απφ παηδίαηξν λενγλνιόγν ν νπνίνο απαζρνιείηαη ζην Ίδξπκα κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. 2

3 πλερίζζεθε ε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία δέθα (10) ρξφληα κε νκάδα ζπλεξγαηψλ ηεο Τπεξεζίαο Παηδηνύ θαη Δθήβνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ θαη ηνλ επηθεθαιή απηήο Καζεγεηή ηεο Γ Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, παηδνςπρίαηξν θ. Γ. Ακπαηδφγινπ, κε ζηφρν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ γνλέσλ απηψλ, φηαλ ππάξρνπλ. Γίλνληαη έσο δχν (2) ζπλαληήζεηο ην κήλα ηεο αλσηέξσ νκάδαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο, ηελ Φπρνιφγν θαη ηηο δχν Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο ηνπ Ιδξχκαηνο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ησλ λεπίσλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία. Γίλεηαη επίζεο παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ βξεθψλ θαη ησλ λεπίσλ κε εβδνκαδηαίεο επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο. πλερίζζεθε ε ζπλεξγαζία πνπ μεθίλεζε ην 2004 κε ην Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ησλ παηδηψλ ηνπ Βξεθνθνκείνπ πνπ ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλεο παξαθνινχζεζεο. πγθεθξηκέλα κε επηθεθαιή ηελ θα. Γεσξγηάδνπ Αζελά, ζπληαμηνχρν θαζεγήηξηα ηνπ παξαπάλσ Σ.Δ.Ι., εηδηθφηεηαο Παηδηαηξηθήο Φπζηθνζεξαπείαο θαη Senior N.D.T., ε νπνία επνπηεχεη νκάδα ηειεηφθνηησλ πηπρηνχρσλ ζπνπδαζηψλ-ζηξηψλ ηνπ παξαπάλσ Σ.Δ.Ι., γίλνληαη ζπλεδξίεο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ, φπνπ θάζε παηδί παξαθνινπζείηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε θπζηθνζεξαπεχηξηα. Σν Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν είλαη ζπλεξγαδφκελνο θνξέαο ζην Γίθηπν «ΟΡΔΣΖ» πνπ νξγάλσζε ην Κεληξηθφ Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Θπκαηνπνίεζεο θαη Δγθιεκαηηθφηεηαο ησλ Αλειίθσλ (Κ.Δ..Α.Θ.Δ.Α.), ην νπνίν ηδξχζεθε κε ην Ν. 3860/2010 άξζξν 12. Βάζεη ηνπ λφκνπ απηνχ ην Κ.Δ..Α.Θ.Δ.Α. ζπλεξγάδεηαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο, Α.Δ.Ι., εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα, θνηλσληθνχο, επηζηεκνληθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο, θαζψο επίζεο θαη κε Μ.Κ.Ο. πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ, νξγαλψλνληαο εληαίν δίθηπν. ην Γίθηπν «ΟΡΔΣΗ» ζπκκεηέρνπλ κέρξη ζήκεξα πάλσ απφ 130 θνξείο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη 200 θαη πιένλ Γήκνη. Β. ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 1. Γεκηνπξγηθά ιεηηνχξγεζε θαη ν Παηδηθφο ηαζκφο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ «Ο ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» πνπ ιεηηνπξγεί απφ ηηο 7.00 έσο ηηο (9 ψξεο). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο

4 θηινμελήζεθαλ πεξίπνπ εθαηόλ εμήληα πέληε (165) βξέθε θαη λήπηα κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο εξγαδφκελεο κεηέξαο, απφ εθαηφλ ζαξάληα έμη (146) πνπ θηινμελήζεθαλ πέξπζη (αχμεζε πεξίπνπ 15%) ειηθίαο 8 κελψλ έσο 5 εηψλ. Ορηψ (8) αίζνπζεο άξηζηα εμνπιηζκέλεο δηαηίζεληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, θαζψο θαη δχν (2) κεγάιεο απιέο κε παηδηθέο ραξέο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ. Σα ηκήκαηα ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά θαη ηα παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ άλσ ησλ δχν εηψλ κε ζθνπφ ηελ απντδξπκαηνπνίεζε. Αλαιπηηθά, πέξα ησλ εθηά (7) πξνυπαξρνπζψλ αηζνπζψλ δεκηνπξγήζεθε ην 2011 θαη 8 ε αίζνπζα Παηδηθνύ ηαζκνύ γηα ηελ θάιπςε ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ζέζεσλ απφ γνλείο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαθαηλίζζεθε θαη κεηαηξάπεθε ειεχζεξνο ρψξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ζε ηάμε θαη εμνπιίζηεθε αλάινγα. 2. ην ρψξν ηνπ Μαγεηξείνπ, πνπ ιεηηνπξγεί εθηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, παξαζθεπάζζεθαλ ηα γεχκαηα γηα ηα βξέθε θαη λήπηα ηνπ Βξεθνθνκείνπ θαη ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ηνπ «Αγίνπ ηπιηαλνχ», θαζψο επίζεο θαη γηα ηα λήπηα άιισλ δχν (2) Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο (ηεο Θέξκεο Α θαη ηεο Θεαγέλνπο Υαξίζε), δειαδή ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηά κέζν φξν δηαθφζηεο είθνζη ελλέα (229) κεξίδεο πξσηλνχ θαη άιιεο ηφζεο κεζεκεξηαλνχ, ελψ γηα ηα βξέθε θαη ηα λήπηα πνπ θηινμελνχληαη ζην Βξεθνθνκείν παξαζθεπάδεηαη επηπιένλ απνγεπκαηηλφ θαη βξαδηλφ γεχκα. 3. Δπηζθεπάζζεθαλ φια ηα θνπθώκαηα ηνπ Βξεθνθνκείνπ. Έγηλε αιιαγή ησλ ζσκάησλ ηνπ θαινξηθέξ ζηηο αίζνπζεο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ θαη ζπληήξεζε ησλ ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο. Αληηθαηαζηάζεθαλ θιηκαηηζηηθά ζε ρψξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ πνπ είραλ ραιάζεη θαη πξνζηέζεθαλ λέα φπνπ έιεηπαλ. Βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο ξηδηθή αλαθαίληζε δηακεξίζκαηνο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ, επί ηεο νδνχ Γαγθιή, γηα ιφγνπο εθκεηάιιεπζεο. Έγηλε εγθαηάζηαζε θπζηθνύ αεξίνπ ζε δηακέξηζκα ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ, επί ηεο νδνχ Υξπζνζηφκνπ κχξλεο, πνπ ζεξκαηλφηαλ κε πεηξέιαην. Έγηλε ζπζηεκαηηθή θύηεπζε θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαη ινπινπδηψλ ζην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν. 4

5 4. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 πξαγκαηνπνίεζαλ εμάκελε πξαθηηθή άζθεζε ζην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν (Βξεθνθνκείν θαη Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο) ηέζζεξηο (4) ζπνπδάζηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο κε νξηδφκελε απφ ην λφκν ακνηβή, θαζψο θαη ζπνπδάζηξηεο ησλ Ι.Δ.Κ. «ΑΚΜΗ» θαη «ΓΔΛΣΑ». Δπηπιένλ δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα γίλνληαλ παξαθνινπζήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ απφ ζπνπδάζηξηεο ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο θαη ησλ Ι.Δ.Κ. «ΑΚΜΗ» θαη «ΓΔΛΣΑ». Γ. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Καηά ην έηνο 2011 ππεβιήζεζαλ ζην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν εμήληα έμη (66) αηηήζεηο πηνζεζίαο απφ φιε ηελ Διιάδα. Τπεβιήζεζαλ ζαξάληα δχν (42) αηηήζεηο αλαδήηεζεο ξηδώλ απφ πξψελ ηξνθίκνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ νη βηνινγηθνί ηνπο γνλείο. Οη αλσηέξσ αηηήζεηο δηεθπεξαηψζεθαλ φιεο. Δληφο ηνπ έηνπο 2011 εγθξίζεθε απφ ην Γ.. θαη νινθιεξψζεθε ε κεηάηαμε ππαιιήινπ θιάδνπ ΣΔ9 Βξεθνλεπηνθφκσλ ζηνλ θιάδν ΠΔ10 Φπρνιόγσλ θαιχπηνληαο θελή νξγαληθή ζέζε κε θαζήθνληα, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξχκαηνο ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρηθή αλάπηπμε ησλ αλειίθσλ θαη ηελ παξνρή παξάιιεια ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζηα αλήιηθα θαη ζηνπο βηνινγηθνχο ή αλαδφρνπο ή ππνςήθηνπο ζεηνχο γνλείο απηψλ. Δπίζεο ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ Παηδίαηξν ηνπ Ιδξχκαηνο, ηεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ θαη ην Παηδαγσγηθφ Πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε παηδνςπρηαηξηθψλ εθζέζεσλ γηα ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζεί, δπλάκελεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο πξνο ππνζηήξημε θαη πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αλειίθσλ. Δπίζεο, νινθιεξψζεθε θαη κεηάηαμε ζην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνύ ΣΔ κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο απφ ηα ΚΑΠΗ Α Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, πξάγκα απαξαίηεην γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Βξεθνθνκείνπ κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε δχν (2) Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ηνπ Ιδξχκαηνο. Γ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ Δληφο ηνπ έηνπο 2011 ζπληειέζζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ 1235/ η. Β ) ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ σο πξνο ηελ έληαμε θαη θαηνρχξσζε ζηνλ 5

6 Ο.Δ.Τ. εθηά (7) πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ. Οη ζέζεηο απηέο εθ παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην Ο.Δ.Τ. ηνπ 2009 θαη νχηε είραλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ζηνλ παιηφ Ο.Δ.Τ. ηνπ Σειηθά, κεηά απφ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη παξά ηελ έθδνζε λέσλ λφκσλ πνπ έζεηαλ λέα δεδνκέλα ζπλερψο, ν λένο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 454/ ΦΔΚ η. Β θαη έηζη δηαζθαιίζζεθαλ νη ζέζεηο ησλ ππαιιήισλ. Δθηφο απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην Σκήκα ηνπ Βξεθνθνκείνπ απαζρνιήζεθαλ θαηά ην έηνο 2011 κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηα βξέθε α) κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ (θαηφπηλ πξνζσξηλήο δηαηαγήο) έλα (1) άηνκν εηδηθφηεηαο βξεθνλεπηνθφκνπ ΣΔ θαη ηέζζεξα (4) άηνκα εηδηθφηεηαο βνεζνχ βξεθνθφκνπ ΓΔ, β) κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ πέληε (5) άηνκα εηδηθφηεηαο βνεζνχ βξεθνθφκνπ ΓΔ. Δπίζεο, ζην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν απαζρνιήζεθαλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ δχν (2) άηνκα εηδηθφηεηαο θαζαξίζηξηαο ΤΔ, δχν (2) άηνκα εηδηθφηεηαο θχιαθα - εξγάηε ΤΔ θαη έλα (1) άηνκν βνεζνχ καγείξνπ ΤΔ, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ιδξχκαηνο. ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ζην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν αηφκσλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο ΠΤ 33/2006, φπσο ηζρχεη, θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Πξφθεηηαη γηα κία (1) ζέζε εηδηθφηεηαο Ιαηξνχ Παηδηάηξνπ ΠΔ, δχν (2) ζέζεηο εηδηθφηεηαο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ΣΔ θαη δχν (2) ζέζεηο εηδηθφηεηαο Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ ΓΔ. Δληφο ηνπ 2011 έγηλε αλαπιήξσζε ησλ θελώλ ζέζεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ : α) ηνπ Σκήκαηνο Πεξίζαιςεο Βξεθψλ, β) ηνπ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, γ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ θαη δ) ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ. Δ. ΑΚΗΝΖΣΑ Δληφο ηνπ έηνπο 2011 εθκηζζψζεθαλ κε απεπζείαο ζπκθσλία, κεηά απφ δχν άγνλεο δεκνπξαζίεο, ζηνλ θ. Πέηξν σηίδε δχν (2) αγξνηεκάρηα ζην Κνιρηθφ Λαγθαδά ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ, γηα ηξία (3) έηε απφ έσο Δθκηζζψζεθε κε απ επζείαο ζπκθσλία, κεηά απφ δχν άγνλεο δεκνπξαζίεο, ζηελ θ. Ναηάζζα Πεξψλε έλα ηζφγεην θαηάζηεκα επί ηεο νδνχ 6

7 Αι. Μπηληψξε 63 ζηε Νεάπνιε Θεζζαινλίθεο γηα δχν (2) έηε απφ έσο Δθκηζζψζεθε θαηφπηλ δεκνπξαζίαο ζηνλ θ. Αληψλην Σδίθα έλα δηακέξηζκα επί ηεο νδνχ Υξπζνζηφκνπ κχξλεο 19 ζηε Θεζζαινλίθε, γηα ηξία (3) έηε απφ έσο Σν έηνο 2011 έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπ δηακεξίζκαηνο επί ηεο νδνχ Γαγθιή 9 ζηε Θεζζαινλίθε, ηδηνθηεζίαο ηνπ Ιδξχκαηνο. πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη βιάβεο θαη νη βαλδαιηζκνί πνπ πξνμελήζεθαλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο κηζζσηέο. Σ. ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΗΟ «Ο ΑΓΗΟ ΣΤΛΗΑΝΟ» Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζρνιείσλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ ηφζν απφ ηε Θεζζαινλίθε φζν θαη απφ άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, φπσο ην 91 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Θεζ/λίθεο, Αξζάθεην Νεπηαγσγείν Θεζ/λίθεο, «ΑΝΑΣΟΛΙΑ», 3 ε ΔΠΑ (Δπθιείδεο), 2 ν Γπκλάζην Καιακαξηάο, 1 ν Λχθεην Καιακαξηάο, 9 ν Γπκλάζην Θεζ/λίθεο, 27 ν Λχθεην Θεζ/λίθεο, 12 ν ΔΠΑΛ Θεζ/λίθεο, 1 ν ΔΠΑΛ Νάνπζαο, ΔΠΑ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ Ξάλζεο θαη άιια. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο θαη απφ δηάθνξνπο ζπιιφγνπο ηεο πφιεο καο, φπσο ε Έλσζε Κξεηψλ Φνηηεηψλ Θεζζαινλίθεο, ν Αζιεηηθφο χιινγνο Ηξαθιή, ν Ρνηαξηαλφο Όκηινο Παλνξάκαηνο, ν χιινγνο Ιαηξψλ ΙΚΑ, ν χιινγνο «ΠΡΑΞΙ», ε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη άιινπο. Οη παξαπάλσ θνξείο θαζψο θαη εηαηξείεο θαη απινί πνιίηεο απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ ππφινηπε Διιάδα πξνζέθεξαλ πιεζψξα πιηθψλ αγαζψλ ζην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν, απνδεηθλχνληαο ηελ επαηζζεζία ηνπο πξνο ην Ίδξπκα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ, Ε. ΓΧΡΔΔ ΥΟΡΖΓΗΔ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΑ ε επνρή βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ζπγθηλεηηθή ε νηθνλνκηθή ζηήξημε αλζξψπσλ θαη θνξέσλ ηεο πφιεο καο (θαη φρη κφλνλ) ε νπνία βνεζά ην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν ζηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Απφ ζρνιεία, ζπιιφγνπο θαη άιινπο θνξείο δσξίζεθε ην πνζφ ησλ 2.786,00 επξψ. Απφ κεκνλσκέλα άηνκα δσξίζεθε ην πνζφ ησλ 8.840,88 επξψ. 7

8 Απφ θιεξνδνηήκαηα (Μηραήι Παξακπζηψηε θαη Ισζήθ Νηζζίκ) ζπγθεληξψζεθε ην πνζφ ησλ 4.838,00 επξψ. Απφ ηε δηάζεζε εζφδσλ ηεο πεξηνπζίαο Οθέιηνπ Ι. θπιίηδε δηαηέζεθε ηζφπνζα ην ρξεκαηηθφ βνήζεκα ησλ 3.400, 00 επξψ απ επζείαο ζε ηέζζεξα (4) παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ πνπ βξίζθνληαη ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο. ύλνιν δσξεώλ: ,88 επξώ. Ξεθίλεζε ην 2011 θαη νινθιεξψζεθε ην 2012 ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ παξαθάησ ρξεκαηηθψλ πνζψλ: - Δηαηξεία Σξία Έςηινλ: δσξεά ,00 επξώ. - Διιεληθά Πεηξέιαηα: ρνξεγία ,00 επξώ. Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ηειεί ππφ νινθιήξσζε ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ,00 επξώ απφ ηελ θιεξνλνκηά ηεο απνβηψζαζαο Α. Μπηηιελάθε Ηιηνπνχινπ. Ζ. ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ θνπφο ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ κε εθδειψζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην πλεχκα ηνπο. ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζπλέβαιε νπζηαζηηθά θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ κε ηε δηνξγάλσζε ησλ θάησζη εθδειψζεσλ: α) : Πξαγκαηνπνηήζεθε απνθξηάηηθν πάξηπ ζην ρψξν ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ. β) Μάξηηνο 2011: Έγηλε θνπή βαζηιφπηηαο παξνπζία ηεο Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο επίζεο θαη φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. Πξνζθιήζεθαλ θαη παξεπξέζεζαλ θαη κέιε ηνπ παιαηνχ Γ.. γ) : Πξαγκαηνπνηήζεθε γηνξηή γηα ηελ 25 ε Μαξηίνπ. δ) : Παξνπζηάζζεθε ζεαηξηθή παξάζηαζε ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ απφ ζπνπδάζηξηεο ησλ Ι.Δ.Κ. «ΓΔΛΣΑ». ε) : Έγηλε ελεκέξσζε γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή απφ εηδηθή δηαηξνθνιφγν ζηα παηδηά άλσ ησλ 3 ρξφλσλ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ. ζη) : Πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαινθαηξηλή γηνξηή ησλ παηδηψλ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ κε ηελ επθαηξία ηεο ιήμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, φπνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζε ε κνπζηθφο ζηνλ Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ παξνπζίαζε πξφγξακκα κνπζηθήο πξνπαηδείαο, κε κεηαιφθσλα, ρνξσδία θαη νξρήζηξα θξνπζηψλ νξγάλσλ. Σα παηδηά κε ηηο παηδαγσγνχο παξνπζίαζαλ κνπζηθνρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζην Λνχλα Παξθ Αλαθχθισζε πνπ δεκηνχξγεζαλ νη 8

9 παηδαγσγνί καδί κε ηα παηδηά απφ άρξεζηα πιηθά. Απνλεκήζεθε πιαθέηα ζηε Γηεπζχληξηα Ισάλλα Παζαιίδνπ, ηηκεηηθή γηα ην έξγν ηεο. δ) : Παξαθνινχζεζε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Σν λεξφ ηεο δσήο» ζην ζέαηξν «ΑΜΑΛΙΑ» απφ ηελ πεηξακαηηθή ζθελή «Σέρλεο». πκκεηνρή θαη κεηαθνξά δσξεάλ ησλ παηδηψλ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ. ε) : Πξαγκαηνπνηήζεθε γηνξηαζηηθή εθδήισζε γηα ηα παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ θαη ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ κε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο ηα «Αλεκνζθνξπίζκαηα» κε ςπραγσγηθφ πξφγξακκα, θαηαζθεπέο απφ κπαιφληα, δσγξαθηθή πξνζψπνπ (face painting) θ.ι.π. θαη κπνπθέ κε παηδηθά εδέζκαηα. ζ) : Πξαγκαηνπνηήζεθε γηνξηή γηα ηελ 28 ε Οθησβξίνπ. η) : Γηεμήρζε δσξεάλ ςεθηαθή πεικαηνγξάθηζε απφ εμεηδηθεπκέλνπο εξγνθπζηνιφγνπο ζηα παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ θαη ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ. Σν Πξφγξακκα δηνξγαλψζεθε ζην ρψξν ηνπ Ιδξχκαηνο απφ ην ΔΤ CLUB ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δηαηξίαο Αζεξνζθιήξσζεο Βνξείνπ Διιάδνο κε αθνξκή ηελ παγθφζκηα εκέξα γηα ην παηδί ηελ 21 ε Ννεκβξίνπ. ηα) Ννέκβξηνο 2011: Γηεμήρζε έιεγρνο γηα ηελ πξψηκε αλίρλεπζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ θαη ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ απφ έκπεηξε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Ιππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ κε επηθεθαιή ηνλ Καζεγεηή ηεο Ιαηξηθήο Π. Καξδαξά. ηβ) Ννέκβξηνο 2011: ηα πιαίζηα ηνπ Φεζηηβάι Γαζηξνλνκίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο πξαγκαηνπνηήζεθε Γξάζε παξαζθεπήο γιπθηζκάησλ απφ ηα παηδηά ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ. ηγ) : «Γηνξηή ηνπ Αγίνπ ηπιηαλνχ». Σειέζηεθε Θεία Λεηηνπξγία εληφο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ. Αθνινχζεζε ρξηζηνπγελληάηηθν bazaar ην νπνίν δηνξγάλσζε ν χιινγνο Φίισλ Δζεινληψλ θαη Αλαδφρσλ Οηθνγελεηψλ ηνπ «ΑΓΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΟΤ» θαη ζπκκεηείρε ε παηδηθή ρνξσδία ηεο ΥΑΝΘ. ηδ) Γεθέκβξηνο 2011: Πξαγκαηνπνηήζεθε Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 ππήξμε ζπκκεηνρή εθ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ζε ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ελψ έγηλαλ θαη ξεπνξηάδ ζην ηνπηθό ηύπν γηα ην έξγν, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Θεζ/λίθεο «Ο ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ». 9

10 Θ. ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑ Δληφο ηνπ έηνπο 2011 ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ παξαθνινχζεζε ηα θάησζη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα: α) Απξηιίνπ 2011: ην 11ν Παλειιήλην Μεηεθπαηδεπηηθφ πλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Παλειιήλην χλδεζκν Βξεθνλεπηαγσγψλ ΣΔΙ ζηελ Κέξθπξα κε ζέκα «Ο πνιηηηζκφο σο ζεκείν αλαθνξάο ζε έλα ζχγρξνλν, αλζξσπηζηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ κνληέιν πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο» ζπκκεηείραλ ηξεηο (3) βνεζνί βξεθνθφκσλ θαη κία (1) βξεθνλεπηνθφκνο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ. β) : Πξαγκαηνπνηήζεθε Παηδαγσγηθφ εκηλάξην ζην γξαθείν ησλ εζεινληξηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ απφ ηελ θ. Νηλέηα Γψδε, παηδαγσγφ θαη νηθνγελεηαθή ζρνιηθή ζχκβνπιν, ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ νη βξεθνλεπηνθφκνη θαη νη παηδαγσγνί ηνπ Βξεθνθνκείνπ θαη ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ηνπ «Αγίνπ ηπιηαλνχ» θαη ην νπνίν ζα επαλαιακβάλεηαη. γ) 19 έσο 23 επηεκβξίνπ 2011: ην 5 ν Δπξσπατθφ πλέδξην κε ζέκα «Απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ζπλαληήζεσλ Σειηθφο Απνινγηζκφο» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο», ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γήκν Λεκεζνχ ζηελ Κχπξν, ζπκκεηείραλ εθ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ε Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Άλλα Αγγειίδνπ Πνιπρξνληάδνπ θαη ε αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ θ. Θενπίζηε Μνπξαηίδνπ. Δπίζεο, ζηελ 4 ε ζπλάληεζε ηνπ ίδηνπ πλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηξάθιεην Κξήηεο από έσο ζπκκεηείρε ε Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ θ. Αλαζηαζία Θψδα Γεκνπνχινπ. δ) θαη : ηηο δηαιέμεηο «Θέκαηα ςπρνπαζνινγίαο θαη ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε βξεθνλεπηαθή ειηθία» πνπ απνηεινχλ ζπλέρεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ «Δηζαγσγή ζηελ Παηδνςπρηαηξηθή ηεο βξεθηθήο θαη ηεο λεπηαθήο ειηθίαο», νη νπνίεο δηνξγαλψζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία Παηδηνχ θαη Δθήβνπ ηεο Γ Φπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ χιινγν Μέξηκλαο Παηδηνχ θαη Δθήβνπ (Τ.ΜΔ.ΠΔ) θαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ησλ Βξεθψλ, ζπκκεηείρε ε Φπρνιφγνο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ θ. Υξπζάλζε Μαθξή. Η. ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ «ΑΓΗΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ» - Κεληξηθή Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θεζζαινλίθεο επί ηεο νδνχ Δζληθήο Ακχλεο 27 (νηθνλνκηθή ππνζηήξημε). 10

11 - ΓΑΙΑ live άηππν blog group λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Open Coffee (νηθνλνκηθή ππνζηήξημε). - Πεξηνδηθφ «Παξάιαμηο» ζε ζπλεξγαζία κε ΟΛΘ ζην Ληκάλη (πιηθή ππνζηήξημε). ΗΑ. ΤΛΛΟΓΟ ΦΗΛΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΧΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΧΝ ΣΟΤ «ΑΓΗΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ» (.Φ.Δ.) ηελή θαη πνιχηηκε ππήξμε ε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξφεδξν θ. Άλλα Δκκαλνπήι, ηα κέιε ηνπ λένπ Γ.. θαη ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ Φίισλ Δζεινληψλ θαη Αλαδφρσλ Οηθνγελεηψλ ηνπ «Αγίνπ ηπιηαλνχ». Σα κέιε πξνζθέξνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε αγάπε θαη ηξπθεξφηεηα, παηγλίδη, δεκηνπξγηθά απαζρφιεζε θαη ππνζηεξηθηηθή θξνληίδα πξνο ηα βξέθε θαη ηα λήπηα ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ. Δθηφο Ιδξχκαηνο ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά ζε παηδφηνπνπο, ζε θηλεκαηνγξάθν, ζέαηξν θαη δσνινγηθφ θήπν. Δπίζεο, ηα πεγαίλνπλ πεξηπάηνπο ζε δηάθνξα κέξε, ηα θηινμελνχλ ζην ζπίηη ηνπο κε δηαλπθηέξεπζε, ηα πεγαίλνπλ δηαθνπέο πάληα θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ. Σέινο, ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά ζε θπζηθνζεξαπείεο, ινγνζεξαπείεο, εξγνζεξαπείεο θ.ι.π. θαη κέλνπλ δίπια ζηα παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη παξακνλή ζην λνζνθνκείν. Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ν χιινγνο Φίισλ Δζεινληψλ θαη Αλαδφρσλ Οηθνγελεηψλ ηνπ «Αγίνπ ηπιηαλνχ» πξνζθέξεη θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. Απφ ηα έζνδα ησλ εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη θαιχπηνληαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, πιεξσκέο λπθηεξηλψλ λνζνθφκσλ, θπζηνζεξαπείεο θαη εξγνζεξαπείεο γηα ηα παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ θαη ησλ αλαδφρσλ νηθνγελεηψλ ηνπ, νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζε παηδηά αλαδφρσλ νηθνγελεηψλ, αγνξά εμνπιηζκνχ γηα ην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν θ.ι.π. πλνιηθά γηα ην έηνο 2011 ν.φ.δ. θάιπςε αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ χςνπο επξώ. Καη αλαθέξνπκε κεξηθέο απφ ηηο εθδειψζεηο: 1. Σε βξαδηλή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 Ινπλίνπ 2011 ζηνλ θήπν ηεο Βίια Μπηάλθα (Villa Bianca) κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηνπ ρψξνπ απφ ην Γήκν Θεζζαινλίθεο. 2. Σν Υξηζηνπγελληάηηθν Bazaar πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ζηηο 26 θαη 27 Ννεκβξίνπ Σελ επίδεημε κφδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2011 κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο θ. Σξηγσλάθε Αιθκήλεο. Δπίζεο, ν χιινγνο Φίισλ Δζεινληψλ θαη Αλαδφρσλ Οηθνγελεηψλ ηνπ «Αγίνπ ηπιηαλνχ» νξγάλσζε ηκήκα ρνιήο Γνλέσλ ζην νπνίν ζα δηδάμεη ε ςπρνιφγνο θ. Μπιέθα Ισάλλα, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπο κε ηα παηδηά θαη λα δνζνχλ απαληήζεηο θαη ιχζεηο ζε πνιιά εξσηήκαηά ηνπο. 11

12 Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξακε απνηεινύλ κέξνο ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηέβαιαλ ε Αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε Γηεύζπλζε θαη νη εξγαδόκελνη ηνπ «Αγίνπ ηπιηαλνύ» κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ πξνο όθεινο πάληνηε ησλ παηδηώλ πνπ θηινμελεί θαη ηελ αλάδεημή ηνπ σο πξόηππνπ ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα θηινμελίαο θαη πηνζεζίαο βξεθώλ θαη λεπίσλ ζην πιαίζην ηεο πξνηεξαηόηεηαο πνπ δίλεη ε ησξηλή Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Η Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Άλλα Αγγειίδνπ Πνιπρξνληάδνπ 12

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα