ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Εξωτερικών » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Δικαιοσύνης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την μετά από πρόταση του Υπουργού Εσω τερικών, απονέμεται το Μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας» στους Αστυφύλακες : α. Μαλλιαράκη Ιω άννη του Βασιλείου (ΑΓΜΣ ), β. Νίκο Θωμά του Γεωργίου (ΑΓΜΣ ) και γ. Κολιό Νικόλαο του Ελευ θερίου (ΑΓΜΣ ), για τη δραστηριότητα που επέ δειξαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας την στην Αθήνα, εκθέτοντας τη ζωή τους σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, σε συμπλοκή με ένοπλους και επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια κακο ποιούς, όπου κατάφεραν να τραυματίσουν τον ένα από αυτούς και με τη συνδρομή άλλων συναδέλφων τους να συλλάβουν δύο από τους τρεις συνολικά δράστες, ελευθερώνοντας ταυτόχρονα και τον ιδιώτη ΣΙΜΟ Δη μήτριο, τον οποίο οι δράστες είχαν καταστήσει όμηρο, ήτοι για δραστηριότητα που, αντικειμενικά κρινόμενη, συνιστά έξοχο ανδραγάθημα και υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς εννοούμενου καθήκοντος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ /11/1 α/ απόφαση του διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α 26), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του Αγροφύλακα ΤΣΑΚΩΝΗ Ιωάννη του Κωνσταντίνου, που υπηρετούσε στο Αγρονομικό Τμήμα Καβάλας, με Μ.Κ. 2 και λύεται η υπαλληλική του σχέση από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Με την υπ αριθμ /11/1 α/ απόφαση του διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του ν. 3528/2007 (Α 26), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Αγρο φύλακα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Γεωργίου του Κωνσταντίνου, που υπηρετούσε στο Αγρονομικό Τμήμα Ναυπλίου, με Μ.Κ. 5 λόγω θανάτου του, την Με την υπ αριθμ /11/1 α/ απόφαση του δι ατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α 26), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του Αγροφύλακα ΖΙ ΩΓΑ Κωνσταντίνου του Δημητρίου, που υπηρετούσε στο Αγρονομικό Τμήμα Κατερίνης Πιερίας, με Μ.Κ. 2 και λύε ται η υπαλληλική του σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Με την υπ αριθμ /11/1 α/ απόφαση του διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Α 26), απο λύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, από , ο Αγροφύλακας ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Χρήστου, που υπηρετεί στο Αγρονομικό Τμήμα Μεσαράς Ηρα κλείου, με Μ.Κ. 1, λόγω συμπληρώσεως 35 ετών πραγ ματικής δημόσιας υπηρεσίας την και υπερβά σεως του 60ου έτους της ηλικίας του. Με την υπ αριθμ /11/1 β/ απόφαση του διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α 26), γί νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του Αγρο φύλακα ΚΥΡΙΤΣΗ Κωνσταντίνου του Αποστόλου, που υπηρετούσε στο Αγρονομικό Τμήμα Μεσολογγίου Αι τωλοακαρνανίας, με Μ.Κ. 1 και λύεται η υπαλληλική του σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησής του. Με την υπ αριθμ /11/1 α/ απόφαση του διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του ν. 3528/2007 (Α 26), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Αγρο φύλακα ΤΗΛΚΕΡΙΔΗ Παναγιώτη του Χαραλάμπους, που υπηρετούσε στο Αγρονομικό Τμήμα Βέροιας, με Μ.Κ. 17, λόγω θανάτου του την

2 8486 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. 1201/4/11 ιγ/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1, 2 και 20 του ν. 3585/2007 (Α 148), ανακαλείται η υπ αριθμ. 1201/4/11 α από απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ 679/ , κατά το μέρος που αφορά το διο ρισμό του ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ Γερασίμου του Βασιλείου, ως Αρχιφύλακα, λόγω παρελεύσεως απράκτων των προθε σμιών που τάσσονται από το άρθρο 17 του ν. 3528/2007, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Με την υπ αριθμ /11/1 α/ απόφαση του διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α 26), γίνε ται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του Αγροφύ λακα ΓΚΑΡΑ Αποστόλου του Δημητρίου, που υπηρετού σε στο Αγρονομικό Τμήμα Κατερίνης Πιερίας, με Μ.Κ. 2 και λύεται η υπαλληλική του σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής του. Με την υπ αριθμ /11/1 α/ απόφαση του διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α 26), γίνε ται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του Αγροφύλα κα ΖΑΚΑ Κωνσταντίνου του Αργυρίου, που υπηρετούσε στο Αγρονομικό Τμήμα Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με Μ.Κ. 1 και λύεται η υπαλληλική του σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής του. Με την υπ αριθμ /11/1 β/ απόφαση του διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α 26), γίνε ται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του Αγροφύλα κα ΧΑΛΙΚΙΑ Γεωργίου του Σταματίου, που υπηρετούσε στο Αγρονομικό Τμήμα Κερκύρας, με Μ.Κ. 2 και λύεται η υπαλληλική του σχέση από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Με την υπ αριθμ /11/1 α/ απόφα ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του ν. 3528/2007 (Α 26), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση του Αγροφύλακα ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευστρατίου του Χαραλάμπους, που υπηρετούσε στο Αγρονομικό Τμήμα Μυτιλήνης, με Μ.Κ.17, λόγω θανάτου του, την Με την υπ αριθμ /11/1 β/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α 26), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του Αγροφύλακα ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευσταθίου του Γεωρ γίου, που υπηρετούσε στο Αγρονομικό Τμήμα Λαμί ας, με Μ.Κ. 1 και λύεται η υπαλληλική του σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Με την υπ αριθμ /11/1 β/ απόφαση του διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α 26), γίνε ται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του Αγρονόμου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ναπολέοντα του Λάμπρου, που υπηρετού σε στο Αγρονομικό Τμήμα Μεσολογγίου Αιτωλοακαρ νανίας, με Μ.Κ. 1 και λύεται η υπαλληλική του σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής του. Με την υπ αριθμ /11/1 α/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Α 26), απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, από , ο Αγροφύλακας ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ματθαίος του Στυλιανού, που υπηρετούσε στο Αγρονομικό Τμήμα Λαμίας Φθιώ τιδας, με Μ.Κ. 1, λόγω συμπλήρωσης 35 ετών πραγμα τικής δημόσιας υπηρεσίας την και υπερβάσε ως του 60ου έτους της ηλικίας του. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 6002/22/240 α/ απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ αριθμ. 7002/12/1 στ από υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, διαγράφεται από τη Σχολή και απολύεται από την Ελληνική Αστυνομία, ο Ειδικός Φρουρός Γεωργανας Ιωάννης του Αλέξανδρου και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε το έτος 1981 στην Καλα μάτα Μεσσηνίας, λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία έγινε αποδεκτή. Η διαγραφή του ανωτέρω από τη Σχολή, λογίζεται ως γενομένη από επομένη της χρονολογίας υποβολής της αίτησης παραίτησης. Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (2) Με Προεδρικό Διάταγμα από που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση της Υπουργού Εξωτε ρικών και σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 46 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 παρ. 3 του ν. 106/1975, απονέμε ται ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικα στην Πρέσβυ της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας στην Ελλάδα Souad Al Ayoubi. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 4584/ απόφαση του Δι ευθυντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτιδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία η παραίτη ση του Ντάλλα Γεωργίου του Ηλία εκπ/κού κλ. ΠΕ02 του 3 ου Γενικού Λυκείου Λαμίας με βαθμό Α και Μ.Κ. 2. Ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8487 Από λύεται η υπαλληλική του σχέση μετά παρέλευση απράκτου διμήνου από την υποβολή της αίτησής του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ τ.γ και το ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ τ.α ). Με την υπ αριθμ. 4605/ απόφαση του Διευθυ ντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτι δας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία η παραίτηση του Τι μπλαλέξη Δημητρίου του Περικλή εκπ/κού κλ. ΠΕ06 του 7 ου Γυμνασίου Λαμίας με βαθμό Α και Μ. Κ.2. Ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης: Από λύεται η υπαλληλική του σχέση μετά παρέλευση απράκτου διμήνου από την υποβολή της αίτησής του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ τ.γ και το ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ /τ.Α ). Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (4) Με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του ν. 2812/2000 γίνεται δεκτή η αίτηση πα ραίτησης από την υπηρεσία της Παναγιώτας ΚΥΡΑΝΟΥ του Βασιλείου, δόκιμης Επιμελήτριας Δικαστηρίων με βαθμό Ε κατηγορίας ΥΕ(18 1) και μισθολογικό κλιμάκιο 18 του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γ. ΜΗΛΙΩΝΗ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ / , απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 943/τ.Γ της , στη σελίδα 7666, στήλη 2η και στίχο 18ο εκ των κάτω επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Από το λανθασμένο: «ο Σπυρίδωνα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» Στο ορθό: «ο Σπύρος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 470/2008 απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101, 151 και 152 του ν. 3584/2007 γίνεται απο δεκτή η από αίτηση παραίτησης του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μεγαρέων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΑΝΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών, με Βαθμό Α και 6 Μ.Κ. λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Ν. Δυτικής Αττικής Τ.Τ.: 9380/ ). Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 1105/2008 απόφαση του Δημάρ χου Κομοτηνής Νομού Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151, 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης της Γονιάδου Όλγας του Ματθαίου, τακτικής υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηνής του κλάδου ΥΕ16 Προ σωπικού Καθαριότητας, λόγω διορισμού της στο Διοικη τικό Εφετείο Κομοτηνής (ΦΕΚ 825/ τ.γ ) και έτσι λύεται η υπαλληλική σχέση με το Δήμο από (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 10380/2008). Με την υπ αριθμ /2008 απόφαση του Δημάρχου Κομοτηνής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 160 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η από επελθούσα λύση της υπαλληλικής μετά του Δήμου Κομοτηνής σχέσης του Φιδανάκη Νικολάου του Χρήστου, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Α, λόγω θανάτου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 9932/2008). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ε. ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 3944/ κοινή απόφαση των Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας και Πελοποννήσου που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 14 του ν. 2503/1997, ο Δημόπουλος Γεώργιος του Ευαγγέλου, υπάλληλος της Ν.Α. Αργολίδος του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής με βαθ μό Γ έχει μεταταγεί σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της Ν.Α. Μαγνησίας, επειδή έχει όλες τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές, τυπικές προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: 8768/ ) Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφ. Πελοποννήσου Περιφ. Θεσσαλίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ Με την υπ αριθμ /87079/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/2007, του αρθ. 6 του ν. 2503/1997 και του άρθρου μόνου του π.δ. 602/1980, διαπιστώνεται ότι ο Κωτούλας Σπύρος του Θωμά, με βαθμό Α, του κλά δου ΔΕ Δασοφυλάκων του Δασαρχείου Τρικάλων, της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, απολύεται αυ τοδίκαια από την υπηρεσία την , επειδή κατά την χρονολογία αυτή συμπληρώνει τριακονταπενταετή (35) πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία, και έχει υπερβεί το 60 ο έτος της ηλικίας του. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 26/2008 απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου

4 8488 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Αετού» Νομού Φλώρινας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007 γίνονται αποδεκτές οι από και αιτή σεις παραίτησης από την υπηρεσία της Μηνά Ζωής του Βασιλείου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας Τ.Τ.: /7136/ ). Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 45/ απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πολυγύρου που εκδόθηκε νόμιμα γίνεται δεκτή η από αίτηση της Ζουζακίδου Ευτυχίας του Κωνσταντίνου, του κλά δου ΔΕ 8 Βοηθών βρεφοκόμων υπαλλήλου του Δημο τικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Χαριλάου του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Πολυγύρου. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δα πάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πολυγύρου ευρώ για το έτος (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 8384/ ). Με την υπ αριθμ. 294/ απόφαση του Προέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παι δικού Σταθμού Μουδανιών που εκδόθηκε νόμιμα γίνεται δεκτή η από αίτηση της Κακούλη Θεοδώρας του Δημητρίου υπαλλήλου του Δημοτικού Βρεφονηπι ακού Σταθμού Πολυγύρου στο Δημοτικό Παιδικό Σταθ μό Μουδανιών. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μουδανιών ευρώ για το έτος (Αριθ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 8683/ ). Με την υπ αριθμ. 263/ απόφαση του Δημάρ χου Μουδανιών που εκδόθηκε νόμιμα διορίζεται ο Λά γαρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολι τών του Δήμου Μουδανιών με βαθμό Δ και Μ.Κ. 18. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Μουδανιών 6000 ευρώ για το έτος (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 8737/ Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ Με την υπ αριθμ. 23/ πράξη του Προέδρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάουσας Νομού Ημαθίας, που έχει εκδοθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 42 παράγραφος 3 και 160 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραί τηση και λύση από λόγω διορισμού από την ημερομηνία αυτή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας Ν. Ημαθίας της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάουσας Νομού Ημαθίας Δημητρίου Σεπιτάνου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, με βαθμό Ε. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 9147/ ). Ο Διευθυντής κ.α.α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 215/ απόφαση του Δημάρ χου Ακρωτηρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 3584/2007, ανακαλείται η υπ αριθμ. 185/2008 απόφασή του περί διορισμού της Αποστολάκη Άρτεμις του Εμμανουήλ, επειδή ρητά δεν αποδέχθηκε τον διορισμό της. (Αριθμ. απόφασης Περιφ. Κρήτης: 10805/2008). Με την υπ αριθμ. 492/ απόφαση του Δημάρ χου Χανίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημο τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων (17 πρα κτικό της ), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλλη λος του Δήμου Χανίων Δρεττάκη Ελένη Πηνελόπη του Επαμεινώνδα, από τον κλάδο ΥΕ16 (Προσωπικό καθα ριότητας) όπου υπηρετεί, σε κενή Οργανική θέση του κλάδου ΔΕ38 (Προσωπικό Η/Υ) του ιδίου Δήμου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης: 10696/2008). Ο Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (6) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Με την υπ αριθμ. 4247/ απόφαση του Νομάρ χη Δράμας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 148 και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση από την Υπηρεσία του μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης, του Νομ/κού Διαμε ρίσματος Δράμας, Αράπη Θεόφιλου του Στέφανου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμά κιο ΔΕ1 και λύεται η υπαλληλική σχέση από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Νομάρχης ΚΩΝ. ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (7) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 5373/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η Μαρία Κολιά του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8489 Νικολάου από τη θέση υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Προ σωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β του Αρεταιείου Νοσοκομείου σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης του ως άνω Νοσοκο μείου, επειδή κατέχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσό ντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Για τη μετάταξη της Μαρίας Κολιά υπάρχει εγγεγραμ μένη πίστωση στον ΚΑΕ 0211 του προϋπολογισμού του Αρεταιείου Νοσοκομείου οικονομικού έτους Ο Πρύτανης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/1982/τ.Α ) και το άρθρο 6 περ. Α παρ. 2, 3, 4, 6 και Β, Γ, Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992/τ.Α ), του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997/τ.Α ) όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/2007/τ.Α ), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/ /τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/2007/τ.Α ). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999/τ.Α ). 5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (συν. 31/ ) της Σχο λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: Σχολή: Θετικών Επιστημών. Τμήμα: Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορια κά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Κινητών και Δορυφορικών Επικοινωνιών». Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική». ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ. 1. Αίτηση υποψηφιότητας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού. 4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα. 5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα. 6. Πιστοποιητικό Υγείας από Προηοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. 7. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευ ρωπαϊκής Ενωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6, 7 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμό διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2008 Ο Πρύτανης ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ / Πρυτανική πράξη, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης, της Δήμητρας Παγουλάτου του Αριστοτέλη, μονίμου υπαλ λήλου με A βαθμό, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Δι οικητικού Λογιστικού του Πανεπιστημίου Πατρών, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησής της, από της οποίας γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση της παραπάνω υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96 και 148 του ν. 3528/2007. Στην ανωτέρω απονέμεται τιμητικά από την ανωτέρω ημερομηνία, ο τίτλος της επίτιμου Προϊσταμένης της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπι στημίου Πατρών, καθώς και η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για την πολύτιμη προσφορά της στο Πανεπιστήμιο Πα

6 8490 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) τρών κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταπενταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας της σ αυτό. Ο Πρύτανης ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με την υπ αριθμ. 334/ πράξη του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου, πού εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. κοινής υπουργικής απόφασης 2/6352/002/ (Φ.Ε.Κ. τ.β /1914/ ) κατατάσσει από τον Αιδ. Οικονόμο Ιωάννη Βλαχιώτη του Διονυσίου στην Γ Μισθοδοτική Κατηγορία των Κληρικών της Ιεράς Μη τροπόλεως Ζακύνθου και στο μισθολογικό Κλιμάκιο 02 του κλάδου ΔΕ Ο Μητροπολίτης Ο Ζακύνθου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Με την υπ αριθμ. 39/ πράξη του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διο νύσιος» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η από με υπ αριθμ. 7230/ αίτηση παραίτησης της μόνιμου υπαλλήλου ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ Αδελ φών Νοσοκόμων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» με Δ βαθμό λόγω διορισμού της σε αντίστοιχη θέση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». Με την υπ αριθμ. 33/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις. Την υπ αριθμ. 1/329Μ/2005 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 208/ τεύχος προκηρύ ξεων ΑΣΕΠ. Την υπ αριθμ. 1934/ απόφαση του 1ου Τμή ματος Διακοπών του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την οποία δια τίθεται για διορισμό η Μώρου Ρουμβίνη του Δημητρίου σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσο κόμων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου σε αναπλή ρωση της Λαζαριδου Μαρίνας η οποία δεν αποδέχεται τον διορισμό της, σε αναπλήρωση της Βράκα Λαμπρινής η οποία αναπλήρωνε την Γεωργιοπούλου Μαρία του Κυριάκου η οποία δεν αποδέχθηκε τον διορισμό της με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.4 του ν. 3293/2004 ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΩΡΟΥ ΡΟΥΜΒΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ Δ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης: 11549/ ). Με την υπ αριθμ. 40/ πράξη του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διο νύσιος» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η από και υπ αριθμ. 7552/ αίτηση παραίτησης της μόνιμου υπαλλήλου ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του κλά δου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων του Κ.Υ. Κατασταρίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» με Δ βαθμό λόγω διορισμού της σε αντίστοιχη θέση του Γε νικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Ο Διοικητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» Με την υπ αριθμ. 124/ κοινή απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ» και του Διοικητή του Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, που εκδόθηκε ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Α Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ Νομού Θεσσαλονίκης κατά την 5η/ (θέμα 42 ) συνεδρίασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 μετατάσσεται η Μέλλιου Παναγιώτα του Ταξιάρχη, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού του Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» και με το βαθμό που κατέχει. Για την παραπάνω μετάταξη δεν απαιτείται νέα πί στωση. Οι Διοικητές Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Γιαννιτσών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 646/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όπως κυρώθηκε με τον ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση της Μιχαηλίδου Γραμματούλας του Ανέστη μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας και Κλάδου ΤΕ Μαιών ευτών με βαθμό Α και 4 Μ.Κ., λόγω συντα ξιοδότησης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησή της. Ο Διοικητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 538/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας,που εκδόθηκε μετά το απόσπασμα της υπ αριθμ. 31/ συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Θέμα 5ον), απολύεται ο μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Πρακτι κών Νοσοκόμων (Προσωρινός), Παπουλάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). Ο Διοικητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 94/ Πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 διαγράφεται από από τη δύναμη του προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γε νικού Νοσοκομείου Λάρισας, η ΚΑΚΑΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ειδικότητας ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΝΟ ΓΡΑΦΩΝ, λόγω υποβολής της υπ αριθμ / δεύτερης (2η) αίτησης παραίτησής της. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8491 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ Με την υπ αριθμ. 92/ Πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3528/2007 διαγράφεται από από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου, η ΤΣΙΛΙ ΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, λόγω υποβολής της υπ αριθ / αίτησης παραίτησής της και λόγω δι ορισμού της στο Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. Ο Διοικητής ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ (8) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ Για την πλήρωση είκοσι τριών (23) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ με την υπ αριθμ. 2671/ απόφαση του Α τμήματος του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/74Μ/2007 προκήρυξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.: 380/ / τ. ΑΣΕΠ Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Α.Δ.Τ. 1 ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ρ ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΒ ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ρ ΚΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ρ ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 10 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ Χ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΒ ΔΡΟΥΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ Χ Κατηγορία Κλάδος Έδρα ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ΠΕ2 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΕ1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΤ1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΤ2 (Γρανίτσα, Δήμου Απεραντίων) ΤΕ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Software/hardware) (Kαρπενήσι) Αριθμός Θέσεων Ειδικές Θέσεις Πολυτ. και Τέκνα Πολυτέκων Βαθμο λογία Μία (1) 855 Μία (1) 870 Μία (1) Τέκνο Πολυτέκνων 1259 Μία (1) 801 Μία (1) Τέκνο Πολυτέκνων 1043 Μία (1) 1265 Μία (1) 808 Μία (1) 1454 Μία (1) 1289,5 Μία (1) Μία (1) 765 Μία (1) 1010 Μία (1) 821 Μία (1) 836

8 8492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 15 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕ ΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ ΒΑΣΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΔΝΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π ΤΡΙΧΙΑ ΜΑΡΑΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ Π ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΒ ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ξ ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ ΝΤΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Φορτωτών) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΜΟΦΡΩΤΗΡΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Μία (1) 804 Μία (1) 1105 Μία (1) 825 Μία (1) 1214 Μία (1) 420 Μία (1) 420 Μία (1) 1197 Μία (1) 336 Μία (1) Πολύτεκνος 1170 Η Επιτροπή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΑΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΕΤΣΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3472 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα