ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά «Σδάλεην» θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ ζην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο. πνπδαζηήο: Σζάθωλαο Γ. Ζιίαο Δπηβιέπνπζα:Μπαιαζνπνύινπ Αλαζηαζία Γηνηθεηήο Γ.Ν.Α. «Αιεμάλδξα» 1

2 Θέκα: Σαχξνο, Οθηψβξηνο 2003 Παράγονηες ποσ επιδρούν και επερεάδοσν ηεν διαμόρθωζε ηοσ Επιτειρεζιακού Στεδίοσ ζηο Γ.Ν. Πειραιά «Τδάνειο» και ηοσ Επιτειρεζιακού Στεδιαζμού ζηο Γ Πε.Σ.Υ.Π Αηηικής.. Λέμεηο- θιεηδηά Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο Δπηρεηξεζηαθό ρέδην Απνθεληξωκέλε Μνλάδα Κεληξηθή Τπεξεζία ηνρνζεζία ηξαηεγηθή Δζωηεξηθό Πεξηβάιινλ Δμωηεξηθό Πεξηβάιινλ ρεδηαζκόο top- down ρεδηαζκόο bottom-up S.T.E.P. αλάιπζε S.W.O.T. αλάιπζε 2

3 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία κειέηε ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ελφο θεληξηθνχ λνζνθνκείνπ ηνπ Πεηξαηά, ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά «Σδάλεην», παξάιιεια κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Γ Πεξηθεξεηαθνχ πζηήκαηνο Τγείαο & Πξφλνηαο Αηηηθήο (Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο), ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην ελ ιφγσ Ννζνθνκείν. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηα σο άλσ Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά, ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη πιηθφ πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γη ηνλ ιφγν απηφ. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ (ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο) πνπ επηδξνχλ ζηελ πνξεία δηακφξθσζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο θαη ηνπ ελ ιφγσ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ν Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο ηνπ ελφο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ηνπ άιινπ. Δπίζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εξκελεπζεί ε αληίζηξνθε πνξεία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ παξαπάλσ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ζε κηθξνεπίπεδν (Ννζνθνκείν) ζε πξψηε θάζε θαη αθνινχζσο απφ ηελ αληίζηνηρε εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ζε κεζνεπίπεδν (Πε..Τ.Π). Ζ έξεπλα ιακβάλεη ρψξα ζε πξσηνγελέο θαη δεπηεξνγελέο επίπεδν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ νπζία ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε κε ηνλ Ν.2889/2001 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο. 3

4 Abstract This project is a study concerning the procedure which is currently being followed and which is about the formation and the elaboration of business plans at certain sectors and organisations in the field of the public health system of Greece, as a consequence of the enactment of the Law 2889/2001, about the modernisation and the reform of the public health system. More specifically, the project examines the case of two organisations that are related with each other: the General Hospital of Piraeus Tzaneio and the Third Regional Health and Welfare System of Attica (3 rd Pe.S.Y.P. of Attica), in the managerial area of which the specific hospital operates and belongs to. The aim of the study (which is composed by primary and secondary research) is to identify and indicate the factors of the external and the internal environment of the two organisations, that influence and affect the formation procedure of the adequate business plans. 4

5 Πεξηερφκελα ΜΔΡΟ 1 Ο : ΔΗΑΓΧΓΖ Κεθάιαην 1 ν : Αληηθείκελν, ζθνπφο & εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο 1.1. Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο Αληηθείκελν θαη θνπφο ηεο εξγαζίαο Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Δπραξηζηίεο Πεξηνξηζκνί Κεθάιαην 2 ν : Ννκνζεζία- Ζ έλλνηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 2.1. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην (λ.2889/2001) 2.2. Ζ έλλνηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ 2.3. Σα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Πε..Τ.Π. ΜΔΡΟ 2 Ο : ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΟΤ Γ.Ν.ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» Κεθάιαην 3 ν : Γεληθά θαη Ηζηνξηθά ηνηρεία ηνπ Γ.Ν.Πεηξαηά «Σδάλεην» 3.1. Σαπηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ- Ηζηνξηθή εμέιημε 3.2. Γεληθά ηνηρεία ηνπ Ννζνθνκείνπ 3.3. Απνζηνιή θαη ξφινο ηνπ Ννζνθνκείνπ 3.4. Πνξεία εμέιημεο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ σο ζήκεξα Κεθάιαην 4 ν : Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Ννζνθνκείνπ 4.1. Γξαζηεξηνπνίεζε- παξερφκελεο ππεξεζίεο 4.2. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ Όξγαλα δηνίθεζεο πγθεληξσηηθά ζηνηρεία παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζ έηνο Οξγαλσηηθή δηάξζξσζε 4.3. Απνθιίζεηο απφ ηνλ θαλνληζκφ νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο 4.4. Κχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 4.5. Τπνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 4.6. ηειέρσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ- Αλζξψπηλνη πφξνη 4.7. Τπνδνκέο 4.8. Ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο 4.9. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εηψλ Κεθάιαην 5 ν : Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Ννζνθνκείνπ- Αλάιπζε STEP 5.1. Γεκνγξαθηθέο θαη επηδεκηνινγηθέο εμειίμεηο 5.2. Θεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην 5

6 5.3. Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ Γηεζλέο- Δζληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ Υξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα 5.4. Οη δαπάλεο πγείαο 5.5. Οηθνινγηθέο- Πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο 5.6. πκπεξάζκαηα γηα ην ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα Κεθάιαην 6 ν : Αμηνιφγεζε ιεηηνπξγίαο Ννζνθνκείνπ- Αλάιπζε SWOT 6.1. Γπλαηά ζεκεία 6.2. Αδπλακίεο 6.3. Δπθαηξίεο 6.4. Κίλδπλνη Απεηιέο Κεθάιαην 7 ν : ηνρνζεζία 7.1. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 7.2. ηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Ννζνθνκείνπ ΜΔΡΟ 3 Ο : ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ Γ ΠΔ..Τ.Π ΑΣΣΗΚΖ Κεθάιαην 8 ν : Δηζαγσγή Γεληθά ζηνηρεία γηα ην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 8.1. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ζην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 8.2. Ζ έλλνηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 8.3. Σαπηφηεηα- χληνκν ηζηνξηθφ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 8.4. Απνζηνιή, ζηφρνη & πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 8.5. Ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα Πε..Τ.Π ηεο Αηηηθήο Κεθάιαην 9 ν : ηνηρεία εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 9.1. Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 9.2. Γξαζηεξηνπνίεζε- παξερφκελεο Τπεξεζίεο 9.3. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 9.4. Όξγαλα δηνίθεζεο 9.5. Αλζξψπηλνη πφξνη- Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 9.6. Τπνδνκέο (θηήξηα) 9.7. Δμνπιηζκφο 9.8. Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Κεθάιαην 10 ν : ηνηρεία εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 6

7 10.1. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο Πιεζπζκφο Ζιηθηαθή δνκή Δμειίμεηο θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο Δππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ Δπηδεκηνινγηθέο εμειίμεηο- Δπίπεδν πγείαο Κεθάιαην 11 ν : Αμηνιφγεζε Λεηηνπξγίαο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο- Αλάιπζε SWOT Γπλαηά ζεκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Κίλδπλνη Απεηιέο Κεθάιαην 12 ν : ηνρνζεζία θαη Αλάπηπμε ηξαηεγηθήο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ ζηφρσλ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο Δξσηεκαηνιφγηα Αμηνιφγεζεο ησλ δηνηθεηψλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο ηξαηεγηθνί ηφρνη ηνπ Γ Πε..Τ.Π Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ΜΔΡΟ 4 Ο : ΑΝΑΛΤΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ Κεθάιαην 13 ν : Αλάιπζε- Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ πνξεία δηακφξθσζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Γ.Ν.Π.«Σδάλεην» θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο Αλάιπζε παξαγφλησλ αιιειεπίδξαζεο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Οξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη εμέιημε ηεο πνξείαο εθπφλεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ Απφθιηζε απφ ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ Αίηηα ηεο απφθιηζεο απφ ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία πινπνίεζεο Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 7

8 πκπεξάζκαηα γηα ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ησλ θνξέσλ Δπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε εζληθφ επίπεδν Σν νξγαλφγξακκα ησλ ππφ εμέηαζε ππεξεζηψλ Οκάδεο πίεζεο ζπκθεξφλησλ Αλάιπζε παξαγφλησλ αιιειεπίδξαζεο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Σερλνινγία- ηερλνινγηθή αλάπηπμε Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή (Δπξσπατθή Έλσζε θαη δηεζλέο επίπεδν) Αγνξά εξγαζίαο Αληαγσληζκφο κεηαμχ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο Νέεο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο Κεθάιαην 14 ν : πκπεξάζκαηα- πξνηάζεηο 14.1 πκπεξάζκαηα- πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ 14.2 πκπεξάζκαηα- πξνηάζεηο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Βηβιηνγξαθία Παξαξηήκαηα 8

9 Μέρος 1 ο :Ειζαγωγή 9

10 ΜΔΡΟ 1 Ο : ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ, ΚΟΠΟ &ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 1.1. Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο Αληηθείκελν θαη θνπφο ηεο εξγαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ελφο απφ ηα Ννζνθνκεία πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ (επξχηεξε πεξηνρή Πεηξαηά, Γπηηθή Αζήλα θαη Γπηηθή Αηηηθή). Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε πεξίπησζε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά «Σδάλεην», ηνπ θεληξηθφηεξνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ηεο σο άλσ πεξηνρήο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ (ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο) πνπ επηδξνχλ ζηελ πνξεία δηακφξθσζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο θαη ηνπ ελ ιφγσ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο κε ηνλ νπνίνλ ν Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο ηνπ ελφο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ηνπ άιινπ. Δπίζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εξκελεπζεί ε αληίζηξνθε πνξεία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ παξαπάλσ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ζε κηθξνεπίπεδν (Ννζνθνκείν) ζε πξψηε θάζε θαη αθνινχζσο απφ ηελ αληίζηνηρε εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ζε κεζνεπίπεδν (Πε..Τ.Π). Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζρεηίδνληαη κε ηελ νπζία ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε κε ηνλ Ν.2889/2001 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο. Με ηνλ λφκν απηφλ εηζήρζε ε έλλνηα ηεο 10

11 εθαξκνγήο νξζνινγηθνχ management, ζηα πιαίζηα ελφο γεληθφηεξνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ ζεκαίλεη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο κε ζηφρνπο θαη κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. Γεδνκέλνπ φηη ε πγεία απνηειεί ίζσο ηνλ λεπξαιγηθφηεξν ηνκέα ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ηελ αλάγθε γηα ζηξνθή πξνο πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλεο, πνηνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο, αθνχ ζρεηίδεηαη κε ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ ηεο δσήο, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε πξνζπάζεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα πγείαο ζε ιεηηνπξγηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ινηπφλ έξεπλα, ρξεζηκνπνηεί δχν θνξείο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο θαη Γ.Ν.Π. «Σδάλεην») θαη θαηαγξάθεη ηα βήκαηα πξνφδνπ ζηελ κεηαξξχζκηζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζρεδίσλ Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηνπ Γ.Ν.Π. «Σδάλεην» θαη κε ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαξράο πξσηνγελήο έξεπλα, πνπ πεξηέιαβε ηελ δηακφξθσζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ ρξήζε απηψλ ζε ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ ππφ εμέηαζε θνξέσλ, θαηά πεξίπησζε. Δπηπιένλ, γηα ηηο αλάγθεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ έγηλαλ επηζθέςεηο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ εμέηαζε Ννζνθνκείνπ θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο, απ φπνπ θαηαγξάθεθαλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ θνξέσλ απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: Ζ θαηαγξαθή θαη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηνπ Γ.Ν.Πεηξαηά «Σδάλεην» βαζίζηεθε ζηε ρξήζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηηο απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη αξκνδίνπο ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα γίλεη ε παξαδνρή φηη γηα ηελ ζχληαμε θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ, ειήθζε σο βάζε ην ζρεηηθφ ηεχρνο πνπ εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ζηα λνζνθνκεία πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ρσξίο δπλαηφηεηα θξηηηθήο, ιφγσ έιιεηςεο 11

12 πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηάξηηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ζε Ννζνθνκεία, πξνζπάζεηα ε νπνία γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην ρψξν ηεο πγείαο. Δπίζεο, γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην «Σδάλεην» ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία, ζπγθεληξσηηθά θαη ζηαηηζηηθά απφ ην γξαθείν θίλεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ην Ννζνθνκείν βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία θάζε εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ηνπ ρεδίνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα ππνβιεζεί ζχληνκα ζην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ δέζκεπζε φισλ ησλ Ννζνθνκείσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Πε..Τ.Π. Αλαθνξηθά κε ηελ ζπιινγή ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο, πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Πνιηηηθψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Πε..Τ.Π. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε κε ηελ πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο, ε νπνία δηαζαθήληζε νπζηαζηηθά ηηο πηπρέο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ άπηνληαη ηεο εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Πε..Τ.Π. ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εξγαζία απηή ζηνηρείσλ, έγηλε θαηαξράο ιεπηνκεξήο κειέηε ησλ δχν νδεγψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: α) ηνπ Οδεγνχ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) βάζεη ηεο ππ.αξ.261/φ412.6// Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, θαη β) ηνπ Οδεγνχ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Πε..Τ.Π, βάζεη ηεο ίδηαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Αθνινχζσο έγηλε κειέηε ηνπ επξχηεξνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ κεηαξξχζκηζε ζην ρψξν ηεο πγείαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην Ν.2889/2001, ζην Π.Γ. 357/2001, ζην Ν.3106/2002, ζην Ν.3172/2003 θαη ζην Ν.2716/1999. ε επφκελν επίπεδν έγηλε δεπηεξνγελήο έξεπλα, θαηά ηελ νπνία ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κε ηνπ ηξφπνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, αλαιχζεθαλ κε ηελ ρξήζε ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, σο πξνο ην εμσηεξηθφ θαη 12

13 εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζρεδίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν θαη δίλεη έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή, θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θνξέσλ πνπ εμεηάδνληαη. Δπίζεο εμεγεί κε ζεσξεηηθά κνληέια ηηο παξακέηξνπο νη νπνίεο ζπληεινχλ κε ζεηηθφ ή κε αξλεηηθφ ηξφπν θαη επηδξνχλ ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη εθπφλεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ησλ θνξέσλ, ζηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε Δπραξηζηίεο Ο ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα επηζπκνχζε λα εθθξάζεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ ζε φινπο φζνη ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά κε ηελ βνήζεηά ηνπο γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο παξαθάησ : -ζηελ θ. Μπαιαζνπνχινπ Αλαζηαζία, δηνηθεηή ηνπ Γ.Ν.Α. «Αιεμάλδξα» θαη επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ζπλνιθή ηεο πξνζθνξά -ζηελ θ. Κσλζηαληνπνχινπ Κσλζηαληίλα, πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ ηνπ Γ.Ν. Πεηξαηά «Σδάλεην» γηα ην πιηθφ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρνξήγεζε γηα ην Ννζνθνκείν - ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο, θπξίσο ζε απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Πνιηηηθψλ Τγείαο θαη ζην Απηνηειέο Σκήκα Γηνίθεζεο, γηα ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία -ζηνλ η.πξφεδξν-γελ. Γ/ληή ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο θ. εξεκέηε Γεκήηξην, γηα ηηο πνιχηηκέο εκπεηξίεο κε ηηο νπνίεο εθνδίαζε ηνλ ζπγγξαθέα θαηά ηελ πεξίνδν πξαθηηθήο εθπαίδεπζήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ Τπεξεζία θαη γηα ηελ έκπλεπζε πνπ έδσζε ζηνλ γξάθνληα λα αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κειέηεο Πεξηνξηζκνί 13

14 Ζ δηαδηθαζία Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε επίπεδν Πε..Τ.Π θαη ζε επίπεδν Μνλάδσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Ννζνθνκεία) πξνβιέπεηαη θαη εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ θιάδνπ κε ην Ν.2889/2001. πλεπψο, δελ ππάξρεη πξνεγνχκελν ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία απηή, νχηε, ζπλαθφινπζα, αληίζηνηρε εκπεηξία. Δπηπιένλ, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ επηρεηξείηαη νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθά θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ Ννζνθνκείσλ θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο (Υάξηεο Τγείαο). Ζ θαηαγξαθή απηή είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ν νξζνινγηθά δηακνξθσκέλνο Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο δελ είλαη δπλαηή ε θξηηηθή ζηάζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε δηαδηθαζία Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ Υάξηε Τγείαο αιιά θαη ησλ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Πε..Τ.Π έρεη πξνθαιέζεη θαζπζηεξήζεηο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δπζηνθία ζηελ πνξεία εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν Ν.2889/2001 πεξί Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ απνηειεί ην γεγνλφο φηη γηα ηελ παξνχζα έξεπλα έρεη γίλεη ε παξαδνρή πσο ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί είλαη αμησκαηηθά νξζά θαη ε έξεπλα δελ ππεηζέξρεηαη ζε θξηηηθή ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ησλ δχν επηιεγκέλσλ νξγαληζκψλ άπηεηαη ελφο εμαηξεηηθά επξέσο ζάκαηνο κε πξνεθηάζεηο ζε πνιιέο ελφηεηεο, πνπ απαηηεί καθξνρξφληα θαη ζε βάζνο κειέηε. Σν γεγνλφο φηη ν δεδνκέλνο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαζψο επίζεο θαη ην φηη ε εξγαζία απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ εκβάζπλζε ζηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ αιιειεπίδξαζεο ζην βαζκφ πνπ ν γξάθσλ ζα ην επηζπκνχζε. Ζ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απαηηεί ηελ ζπκκεηνρή εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ζε νκάδα εξγαζίαο ε νπνία λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κία πξνζέγγηζε θαηαγξαθήο ηνπ 14

15 εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ππφ εμέηαζε νξγαληζκψλ θαζψο θαη αλάιπζεο ζην βαζκφ πνπ ν γξάθσλ ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία πνπ δηδάρζεθε θαηά ηελ θνίηεζή ηνπ ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 15

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο ΝΟΜΟΘΔΗΑ- Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 2.1. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην (λ.2889/2001) Ζ δηακφξθσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ελφο απζηεξνχ κνληέινπ δηαρείξηζεο πνπ δηαθξίλεηαη ζε δχν θχξηνπο άμνλεο: - 1 νο άμνλαο: ζρεδηαζκφο θαη ζπγθξφηεζε ησλ δνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο - 2 νο άμνλαο: ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ εθαξκνγή νξζνινγηθνχ κάλαηδκελη πνπ ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο. Άιισζηε, νη βαζηθέο αξρέο θαη νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ επίηεπμή ηνπο απαηηείηαη άξηηα νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηφζν ζε δηνηθεηηθφ- ιεηηνπξγηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Με απηήλ ηε ινγηθή, ν Ν.2889/2001 απνηειεί ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία γίλεηαη ε πξνζπάζεηα πγεηνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο. ε απηφλ πξνβιέπνληαη δχν ζεκαληηθέο αιιαγέο: α) δεκηνπξγήζεθαλ ηα Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Πε..Τ.Π), σο έλα ελδηάκεζν κεζνεπίπεδν κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ησλ Μνλάδσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο κε αξκνδηφηεηεο δηνηθεηηθέο θαη εθηειεζηηθέο β) αλαδηνξγαλψζεθαλ ηα δεκφζηα Ννζνθνκεία εηζάγνληαο ζηελ δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνλ ζεζκφ ηνπ manager- δηνηθεηή. Δπίζεο, ζεζκνζεηείηαη ε θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ, απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο αιιά θαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ Πε..Τ.Π. Ο 16

17 Δπηρεηξεζηαθφο θη ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ζηηο Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο αιιά θαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθνχ πζηήκαηνο Τγείαο εηζάγεη ηνλ βαζηθφ θνξκφ γηα ηελ αλάπηπμε (θαη ζην ζχζηεκα ηεο πγείαο) νξζνινγηθνχ κάλαηδκελη θαη κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο. ηφρνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο αιιά θαη ηνπ ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ζηηο κνλάδεο πγείαο ζηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάκεηξν απνηειεί ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ managers ζηα Ννζνθνκεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Πε..Τ.Π απνηειεί λέν ζεζκφ ζηελ απνθεληξσκέλε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κε θχξην ξφιν ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο αιιά θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ηνπ (Ννζνθνκεία- Κέληξα Τγείαο, θιπ.) 2.2. Ζ έλλνηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Ζ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη αλαγθαία γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο κέζα απφ δηαδηθαζίεο νξζνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο νξγάλσζεο. Καη νπζία, ε έλλνηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ζπκπίπηεη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ θνξέσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ κέιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Έηζη, ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ιεηηνπξγεί σο έλα θαζνξηζηηθφ θαη βαζηθφ εξγαιείν πνπ ζθνπφ ηνπ έρεη λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ γηα ηνλ θνξέα ή ηνλ νξγαληζκφ ζην κέιινλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην παξειζφλ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε γηα ηελ εθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ εμεγνχληαη απφ ηελ έληαμε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην αλαδηακφξθσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο. Δπίζεο, ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα είλαη απαξαίηεηα ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ηεο έλλνηαο ηνπ λένπ δεκνζίνπ κάλαηδκελη πνπ εξείδεηαη ζηελ θηινζνθία θαη ζηελ αληίιεςε ηεο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο θαη ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή πνπ γίλεηαη ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε έρεη απψηεξν ζθνπφ λα θαηαζηήζεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο, βηψζηκνπο 17

18 θαη αξράο θαη ζε επφκελν ζηάδην αληαγσληζηηθνχο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ρσξίο φκσο ηελ απψιεηα ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπο. Άιισζηε, γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο είλαη ηδηαίηεξα βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνλ νπνίν θαινχληαη λα επηηειέζνπλ, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ, φπσο ην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ- πνιηηψλ, ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θιπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, ζηελ νπνία -φπσο πξναλαθέξζεθε- ζεζκνζεηήζεθε ν επηρεηξεζηαθφο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κε ηνλ Ν.2889/2001, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ νξγαληζκψλ είλαη θαζαξά θαη ακηγψο θνηλσληθφο θαη πνηνηηθφο κε πξψην ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ παξαγφκελνπ πξντφληνο, δειαδή ηεο πςειήο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο. Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ζηξαηεγηθψλ κε ρξνληθφ νξίδνληα 5 έσο 7 έηε, ελψ, αληίζηνηρα, ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξέο θαη εμεηδηθεπκέλν αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη, αιιά θαη κε ηηο κεζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξηηζε ελφο αληίζηνηρνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη επηκεξίδεηαη ζε ζρέδηα δξάζεο γηα θάζε ηνκέα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ είλαη ηα 5 έηε. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ. Ζ ζπκβνιή ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ κέιινληνο θαη επηηπγράλεηαη βάζεη ζελαξίσλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ, ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ παξειζφληνο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ε δηαηχπσζε παξαδνρψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαηχπσζε ησλ ζελαξίσλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ φηη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη έλαο νδεγφο γηα ην κέιινλ, είλαη απηνλφεην φηη ρξεηάδεηαη δηαξθήο θαη αδηάθνπε επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο κεηαβνιήο θαη αιιαγήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, θιπ Σα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Πε..Τ.Π 18

19 Με ηνλ Ν.2889/2001 ηα Ννζνθνκεία κεηαηξέπνληαη ζε απνθεληξσκέλεο θαη αλεμάξηεηεο κνλάδεο ησλ Πε..Τ.Π, κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, εηζάγεηαη, κε άιια ιφγη ν ζεζκφο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, σο λένο ζεζκφο πεξηθεξεηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Σν Πε..Τ.Π ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ησλ Μνλάδσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ν ξφινο ηνπ είλαη ε επεμεξγαζία ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκαηηζκψλ ησλ κνλάδσλ θαη ε πξνψζεζε ηεο γεληθήο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. Ο λφκνο πξνβιέπεη ηελ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ζε θάζε Πε..Τ.Π θαη θαηφπηλ ηελ εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ζηα Ννζνθνκεία. Σα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ησλ Ννζνθνκείσλ είλαη απηνλφεην πσο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ελαξκφληζε κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ, ιφγσ ηνπ φηη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θάζε απνθεληξσκέλεο κνλάδαο είλαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, ιεηηνπξγηθά αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηελ ζεηξά ηνπο, πξνυπνζέηνπλ ηελ εθπφλεζε γεληθνχ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ζην νπνίν λα απνηππψλεηαη θαη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ε γεληθή πνιηηηθή πγείαο ζε εζληθφ επίπεδν, ψζηε κε ηελ ζεηξά ηνπ θάζε Πε..Τ.Π λα ελαξκνλίζεη θαη λα πξνζαξκφζεη ην Δπηρεηξεζηαθφ ηνπ ρέδην δξάζεο ζχκθσλα κε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εζληθή πνιηηηθή. Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο άιισζηε, φπσο πξνβιέπεη ν Ν.2889/2001 θαζνξίδεη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Πε..Τ.Π,, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Ννζνθνκεία, θαζνξίδνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ Ννζνθνκείσλ. 19

20 Μέρος 2 ο :Το Επιτειρεζιακό Στέδιο ηοσ Γ. Ν.Πειραιά «Τδάνειο» 20

21 ΜΔΡΟ 2 Ο : ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΟΤ Γ.Ν.Π. «ΣΕΑΝΔΗΟ» - ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο ΓΔΝΗΚΑ & ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Π. «ΣΕΑΝΔΗΟ» 3.1.Σαπηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ- Ηζηνξηθή εμέιημε. Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά «Σδάλεην» ηδξχζεθε ην 1866 κέζσ δσξεάο ηνπ Νηθήηα Σδαλή. Λεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 1873 θαη ε νξγάλσζή ηνπ είρε ην ραξαθηήξα ηνπ αδειθάηνπ. Ο Θεφδσξνο Αθεληνχιεο, Καζεγεηήο Φαξκαθνινγίαο θαη Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ επηκειήζεθε ηελ κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη ηελ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαη, πην ζπγθεθξηκέλα ην 1927, ιεηηνχξγεζε λέα πηέξπγα καηεπηεξίνπ, ελψ ην 1934 αλεγέξζεθε αθφκα κία πηέξπγα θαηφπηλ δσξεάο Γεκεηξίνπ αιηπνχια. Ζ λέα απηή πηέξπγα ιεηηνχξγεζε σο Υεηξνπξγηθφ Σκήκα θαη νλνκάζηεθε «αιηπνχιεην». Με ην Ν.Γ. 2592/53, άξζξν 8, «Πεξί Οξγαλψζεσο ηεο Ηαηξηθήο Αληίιεςεο», ην Ννζνθνκείν έγηλε Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Σδάλεην» Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά. Σν 1971 εγθαηληάζηεθε, ζηε ζέζε ηνπ παιαηνχ, λέν θηήξην 6 νξφθσλ, ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ σο ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Με ην Ν. 1397/83 ην Ννζνθνκείν εληάρζεθε ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ). 21

22 Σν 1985 κε ηελ ππ αξηζκφλ Α3α/666/12 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ιεηηνχξγεζε απνθεληξσκέλε κνλάδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία είλαη γλσζηή σο «Πνιπταηξεία Γξαπεηζψλαο». Δπνπηεπφκελνη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ (ηξνπνπνηεκέλε Τπνπξγηθή απφθαζε ππ αξ. Α12544/ ): Ννζνθνκείνπ Σν Κέληξν Τγείαο Αίγηλαο Σν Κέληξν Τγείαο Γαιαηά Σξνηδελίαο, κε ηα Πεξηθεξεηαθά ηνπο Ηαηξεία ηα νπνία ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη νξγαληθά ζην «Σδάλεην». Σν 1986, νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηαθέξζεθαλ ζην Κέληξν Μεηέξαο- Παηδηνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε κηζζσκέλν νίθεκα πνπ βξίζθεηαη ζε θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. Σν 1986, επίζεο μεθίλεζε ην θηίζηκν θαη ε θαηαζθεπή ηνπ Νένπ Κηεξίνπ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ απέλαληη απφ ην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δθεί, εθηφο απφ ηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία, ζηεγάδνληαη θαη ηα γξαθεία δηνίθεζεο άθνχ κεηαθέξζεθαλ απφ ην άιιν θηήξην 2 ρξφληα αξγφηεξα (1988). Σν «Σδάλεην» βάζεη ηεο ππ αξ. Α3α/νηθ.1065/1992 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, πνπ αθνξνχζε ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ, κεηνλνκάζηεθε ζε Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά «Σδάλεην». Σνλ Μάην ηνπ 1999, ζεκειηψζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε λέα πηέξπγα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε ζέζε ηνπ «αιηπνπιείνπ», 5 νξφθσλ. Ο Ν.2889/2002 (ΦΔΚ37/2-3-01)κεηαηξέπεη ην Ννζνθνκείν ζε αλεμάξηεηε απνθεληξσκέλε κνλάδα πνπ δηαηεξεί ηελ δηνηθεηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο απηνηέιεηα ε νπνία πιένλ ππάγεηαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο. 22

23 3.2. Γεληθά ηνηρεία ηνπ Ννζνθνκείνπ Ζ πξνζθνξά θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην Ννζνθνκείν ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηα ζηελά δηνηθεηηθά πιαίζηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Πεηξαηά, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν (πρ. ην Ννζνθνκείν εμππεξεηεί ζεκαληηθφ αξηζκφ αζζελψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη απφ ηελ Κξήηε), δηθαηνινγεί ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρνπλ θαηαβάιεη φιεο νη εγεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ (πξνγξάκκαηα επέθηαζεο ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ), θαζψο θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (εθζπγρξνληζκφο, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ). Ηδηαηηέξσο κεηά ηελ έληαμή ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ΔΤ, ν ξφινο ηνπ Ννζνθνκείνπ αλαβαζκίζηεθε νπζηαζηηθά, κε πεξηνξηδφκελν σο πξνο ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πγείαο ζηα φξηα ηεο Αηηηθήο, αιιά ε δξάζε ηνπ ην θαηέζηεζε πφιν έιμεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν Απνζηνιή θαη ξφινο ηνπ Ννζνθνκείνπ θνπνί ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη: 1. ε παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ηζφηηκα πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμαξηήησο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 2. ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο 3. ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο, ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηαηξψλ θαη ιεηηνπξγψλ ζε άιινπο θιάδνπο πγείαο. Οη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, ε αλάπηπμε πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ, θαζψο θαη ε κεγάιε επηηπρία ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληα ζην Ννζνθνκείν, ην θαζηζηνχλ πφιν έιμεο γηα ρηιηάδεο πνιηηψλ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 23

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΘΝΗΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΗΑ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΣΔΛΗΗΚΖ ΔΡΓΑΗΗΑ: ΘΔΜΑ:: ««Ζ Τιιννππννί ίεζζε ηησλλ Δππη ηρρεεη ηξξεζζη ηααθθψλλ ηηφφρρσλλ κέέζζσ Σππππννππννη ηεκέέλλσλλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα