ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά «Σδάλεην» θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ ζην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο. πνπδαζηήο: Σζάθωλαο Γ. Ζιίαο Δπηβιέπνπζα:Μπαιαζνπνύινπ Αλαζηαζία Γηνηθεηήο Γ.Ν.Α. «Αιεμάλδξα» 1

2 Θέκα: Σαχξνο, Οθηψβξηνο 2003 Παράγονηες ποσ επιδρούν και επερεάδοσν ηεν διαμόρθωζε ηοσ Επιτειρεζιακού Στεδίοσ ζηο Γ.Ν. Πειραιά «Τδάνειο» και ηοσ Επιτειρεζιακού Στεδιαζμού ζηο Γ Πε.Σ.Υ.Π Αηηικής.. Λέμεηο- θιεηδηά Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο Δπηρεηξεζηαθό ρέδην Απνθεληξωκέλε Μνλάδα Κεληξηθή Τπεξεζία ηνρνζεζία ηξαηεγηθή Δζωηεξηθό Πεξηβάιινλ Δμωηεξηθό Πεξηβάιινλ ρεδηαζκόο top- down ρεδηαζκόο bottom-up S.T.E.P. αλάιπζε S.W.O.T. αλάιπζε 2

3 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία κειέηε ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ελφο θεληξηθνχ λνζνθνκείνπ ηνπ Πεηξαηά, ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά «Σδάλεην», παξάιιεια κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Γ Πεξηθεξεηαθνχ πζηήκαηνο Τγείαο & Πξφλνηαο Αηηηθήο (Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο), ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην ελ ιφγσ Ννζνθνκείν. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηα σο άλσ Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά, ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη πιηθφ πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γη ηνλ ιφγν απηφ. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ (ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο) πνπ επηδξνχλ ζηελ πνξεία δηακφξθσζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο θαη ηνπ ελ ιφγσ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ν Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο ηνπ ελφο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ηνπ άιινπ. Δπίζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εξκελεπζεί ε αληίζηξνθε πνξεία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ παξαπάλσ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ζε κηθξνεπίπεδν (Ννζνθνκείν) ζε πξψηε θάζε θαη αθνινχζσο απφ ηελ αληίζηνηρε εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ζε κεζνεπίπεδν (Πε..Τ.Π). Ζ έξεπλα ιακβάλεη ρψξα ζε πξσηνγελέο θαη δεπηεξνγελέο επίπεδν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ νπζία ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε κε ηνλ Ν.2889/2001 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο. 3

4 Abstract This project is a study concerning the procedure which is currently being followed and which is about the formation and the elaboration of business plans at certain sectors and organisations in the field of the public health system of Greece, as a consequence of the enactment of the Law 2889/2001, about the modernisation and the reform of the public health system. More specifically, the project examines the case of two organisations that are related with each other: the General Hospital of Piraeus Tzaneio and the Third Regional Health and Welfare System of Attica (3 rd Pe.S.Y.P. of Attica), in the managerial area of which the specific hospital operates and belongs to. The aim of the study (which is composed by primary and secondary research) is to identify and indicate the factors of the external and the internal environment of the two organisations, that influence and affect the formation procedure of the adequate business plans. 4

5 Πεξηερφκελα ΜΔΡΟ 1 Ο : ΔΗΑΓΧΓΖ Κεθάιαην 1 ν : Αληηθείκελν, ζθνπφο & εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο 1.1. Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο Αληηθείκελν θαη θνπφο ηεο εξγαζίαο Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Δπραξηζηίεο Πεξηνξηζκνί Κεθάιαην 2 ν : Ννκνζεζία- Ζ έλλνηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 2.1. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην (λ.2889/2001) 2.2. Ζ έλλνηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ 2.3. Σα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Πε..Τ.Π. ΜΔΡΟ 2 Ο : ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΟΤ Γ.Ν.ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» Κεθάιαην 3 ν : Γεληθά θαη Ηζηνξηθά ηνηρεία ηνπ Γ.Ν.Πεηξαηά «Σδάλεην» 3.1. Σαπηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ- Ηζηνξηθή εμέιημε 3.2. Γεληθά ηνηρεία ηνπ Ννζνθνκείνπ 3.3. Απνζηνιή θαη ξφινο ηνπ Ννζνθνκείνπ 3.4. Πνξεία εμέιημεο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ σο ζήκεξα Κεθάιαην 4 ν : Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Ννζνθνκείνπ 4.1. Γξαζηεξηνπνίεζε- παξερφκελεο ππεξεζίεο 4.2. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ Όξγαλα δηνίθεζεο πγθεληξσηηθά ζηνηρεία παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζ έηνο Οξγαλσηηθή δηάξζξσζε 4.3. Απνθιίζεηο απφ ηνλ θαλνληζκφ νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο 4.4. Κχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 4.5. Τπνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 4.6. ηειέρσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ- Αλζξψπηλνη πφξνη 4.7. Τπνδνκέο 4.8. Ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο 4.9. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εηψλ Κεθάιαην 5 ν : Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Ννζνθνκείνπ- Αλάιπζε STEP 5.1. Γεκνγξαθηθέο θαη επηδεκηνινγηθέο εμειίμεηο 5.2. Θεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην 5

6 5.3. Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ Γηεζλέο- Δζληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ Υξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα 5.4. Οη δαπάλεο πγείαο 5.5. Οηθνινγηθέο- Πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο 5.6. πκπεξάζκαηα γηα ην ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα Κεθάιαην 6 ν : Αμηνιφγεζε ιεηηνπξγίαο Ννζνθνκείνπ- Αλάιπζε SWOT 6.1. Γπλαηά ζεκεία 6.2. Αδπλακίεο 6.3. Δπθαηξίεο 6.4. Κίλδπλνη Απεηιέο Κεθάιαην 7 ν : ηνρνζεζία 7.1. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 7.2. ηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Ννζνθνκείνπ ΜΔΡΟ 3 Ο : ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ Γ ΠΔ..Τ.Π ΑΣΣΗΚΖ Κεθάιαην 8 ν : Δηζαγσγή Γεληθά ζηνηρεία γηα ην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 8.1. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ζην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 8.2. Ζ έλλνηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 8.3. Σαπηφηεηα- χληνκν ηζηνξηθφ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 8.4. Απνζηνιή, ζηφρνη & πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 8.5. Ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα Πε..Τ.Π ηεο Αηηηθήο Κεθάιαην 9 ν : ηνηρεία εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 9.1. Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 9.2. Γξαζηεξηνπνίεζε- παξερφκελεο Τπεξεζίεο 9.3. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 9.4. Όξγαλα δηνίθεζεο 9.5. Αλζξψπηλνη πφξνη- Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 9.6. Τπνδνκέο (θηήξηα) 9.7. Δμνπιηζκφο 9.8. Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Κεθάιαην 10 ν : ηνηρεία εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο 6

7 10.1. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο Πιεζπζκφο Ζιηθηαθή δνκή Δμειίμεηο θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο Δππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ Δπηδεκηνινγηθέο εμειίμεηο- Δπίπεδν πγείαο Κεθάιαην 11 ν : Αμηνιφγεζε Λεηηνπξγίαο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο- Αλάιπζε SWOT Γπλαηά ζεκεία Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Κίλδπλνη Απεηιέο Κεθάιαην 12 ν : ηνρνζεζία θαη Αλάπηπμε ηξαηεγηθήο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ ζηφρσλ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο Δξσηεκαηνιφγηα Αμηνιφγεζεο ησλ δηνηθεηψλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο ηξαηεγηθνί ηφρνη ηνπ Γ Πε..Τ.Π Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ΜΔΡΟ 4 Ο : ΑΝΑΛΤΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ Κεθάιαην 13 ν : Αλάιπζε- Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ πνξεία δηακφξθσζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Γ.Ν.Π.«Σδάλεην» θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο Αλάιπζε παξαγφλησλ αιιειεπίδξαζεο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Οξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη εμέιημε ηεο πνξείαο εθπφλεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ Απφθιηζε απφ ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ Αίηηα ηεο απφθιηζεο απφ ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία πινπνίεζεο Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 7

8 πκπεξάζκαηα γηα ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ησλ θνξέσλ Δπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε εζληθφ επίπεδν Σν νξγαλφγξακκα ησλ ππφ εμέηαζε ππεξεζηψλ Οκάδεο πίεζεο ζπκθεξφλησλ Αλάιπζε παξαγφλησλ αιιειεπίδξαζεο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Σερλνινγία- ηερλνινγηθή αλάπηπμε Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή (Δπξσπατθή Έλσζε θαη δηεζλέο επίπεδν) Αγνξά εξγαζίαο Αληαγσληζκφο κεηαμχ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο Νέεο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο Κεθάιαην 14 ν : πκπεξάζκαηα- πξνηάζεηο 14.1 πκπεξάζκαηα- πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ 14.2 πκπεξάζκαηα- πξνηάζεηο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Βηβιηνγξαθία Παξαξηήκαηα 8

9 Μέρος 1 ο :Ειζαγωγή 9

10 ΜΔΡΟ 1 Ο : ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ, ΚΟΠΟ &ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 1.1. Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο Αληηθείκελν θαη θνπφο ηεο εξγαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ελφο απφ ηα Ννζνθνκεία πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ (επξχηεξε πεξηνρή Πεηξαηά, Γπηηθή Αζήλα θαη Γπηηθή Αηηηθή). Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε πεξίπησζε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά «Σδάλεην», ηνπ θεληξηθφηεξνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ηεο σο άλσ πεξηνρήο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ (ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο) πνπ επηδξνχλ ζηελ πνξεία δηακφξθσζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο θαη ηνπ ελ ιφγσ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο κε ηνλ νπνίνλ ν Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο ηνπ ελφο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ηνπ άιινπ. Δπίζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εξκελεπζεί ε αληίζηξνθε πνξεία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ παξαπάλσ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ζε κηθξνεπίπεδν (Ννζνθνκείν) ζε πξψηε θάζε θαη αθνινχζσο απφ ηελ αληίζηνηρε εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ζε κεζνεπίπεδν (Πε..Τ.Π). Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζρεηίδνληαη κε ηελ νπζία ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε κε ηνλ Ν.2889/2001 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο. Με ηνλ λφκν απηφλ εηζήρζε ε έλλνηα ηεο 10

11 εθαξκνγήο νξζνινγηθνχ management, ζηα πιαίζηα ελφο γεληθφηεξνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ ζεκαίλεη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο κε ζηφρνπο θαη κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. Γεδνκέλνπ φηη ε πγεία απνηειεί ίζσο ηνλ λεπξαιγηθφηεξν ηνκέα ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ηελ αλάγθε γηα ζηξνθή πξνο πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλεο, πνηνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο, αθνχ ζρεηίδεηαη κε ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ ηεο δσήο, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε πξνζπάζεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα πγείαο ζε ιεηηνπξγηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ινηπφλ έξεπλα, ρξεζηκνπνηεί δχν θνξείο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο θαη Γ.Ν.Π. «Σδάλεην») θαη θαηαγξάθεη ηα βήκαηα πξνφδνπ ζηελ κεηαξξχζκηζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζρεδίσλ Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηνπ Γ.Ν.Π. «Σδάλεην» θαη κε ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαξράο πξσηνγελήο έξεπλα, πνπ πεξηέιαβε ηελ δηακφξθσζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ ρξήζε απηψλ ζε ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ ππφ εμέηαζε θνξέσλ, θαηά πεξίπησζε. Δπηπιένλ, γηα ηηο αλάγθεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ έγηλαλ επηζθέςεηο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ εμέηαζε Ννζνθνκείνπ θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο, απ φπνπ θαηαγξάθεθαλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ θνξέσλ απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: Ζ θαηαγξαθή θαη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηνπ Γ.Ν.Πεηξαηά «Σδάλεην» βαζίζηεθε ζηε ρξήζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηηο απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη αξκνδίνπο ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα γίλεη ε παξαδνρή φηη γηα ηελ ζχληαμε θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ, ειήθζε σο βάζε ην ζρεηηθφ ηεχρνο πνπ εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ζηα λνζνθνκεία πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ρσξίο δπλαηφηεηα θξηηηθήο, ιφγσ έιιεηςεο 11

12 πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηάξηηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ζε Ννζνθνκεία, πξνζπάζεηα ε νπνία γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην ρψξν ηεο πγείαο. Δπίζεο, γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην «Σδάλεην» ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία, ζπγθεληξσηηθά θαη ζηαηηζηηθά απφ ην γξαθείν θίλεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ην Ννζνθνκείν βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία θάζε εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ηνπ ρεδίνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα ππνβιεζεί ζχληνκα ζην Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ δέζκεπζε φισλ ησλ Ννζνθνκείσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Πε..Τ.Π. Αλαθνξηθά κε ηελ ζπιινγή ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο, πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Πνιηηηθψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Πε..Τ.Π. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε κε ηελ πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο, ε νπνία δηαζαθήληζε νπζηαζηηθά ηηο πηπρέο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ άπηνληαη ηεο εθπφλεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Πε..Τ.Π. ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εξγαζία απηή ζηνηρείσλ, έγηλε θαηαξράο ιεπηνκεξήο κειέηε ησλ δχν νδεγψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: α) ηνπ Οδεγνχ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) βάζεη ηεο ππ.αξ.261/φ412.6// Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, θαη β) ηνπ Οδεγνχ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Πε..Τ.Π, βάζεη ηεο ίδηαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Αθνινχζσο έγηλε κειέηε ηνπ επξχηεξνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ κεηαξξχζκηζε ζην ρψξν ηεο πγείαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην Ν.2889/2001, ζην Π.Γ. 357/2001, ζην Ν.3106/2002, ζην Ν.3172/2003 θαη ζην Ν.2716/1999. ε επφκελν επίπεδν έγηλε δεπηεξνγελήο έξεπλα, θαηά ηελ νπνία ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κε ηνπ ηξφπνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, αλαιχζεθαλ κε ηελ ρξήζε ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, σο πξνο ην εμσηεξηθφ θαη 12

13 εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζρεδίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν θαη δίλεη έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή, θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θνξέσλ πνπ εμεηάδνληαη. Δπίζεο εμεγεί κε ζεσξεηηθά κνληέια ηηο παξακέηξνπο νη νπνίεο ζπληεινχλ κε ζεηηθφ ή κε αξλεηηθφ ηξφπν θαη επηδξνχλ ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη εθπφλεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ησλ θνξέσλ, ζηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε Δπραξηζηίεο Ο ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα επηζπκνχζε λα εθθξάζεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ ζε φινπο φζνη ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά κε ηελ βνήζεηά ηνπο γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο παξαθάησ : -ζηελ θ. Μπαιαζνπνχινπ Αλαζηαζία, δηνηθεηή ηνπ Γ.Ν.Α. «Αιεμάλδξα» θαη επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ζπλνιθή ηεο πξνζθνξά -ζηελ θ. Κσλζηαληνπνχινπ Κσλζηαληίλα, πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ ηνπ Γ.Ν. Πεηξαηά «Σδάλεην» γηα ην πιηθφ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρνξήγεζε γηα ην Ννζνθνκείν - ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο, θπξίσο ζε απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Πνιηηηθψλ Τγείαο θαη ζην Απηνηειέο Σκήκα Γηνίθεζεο, γηα ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία -ζηνλ η.πξφεδξν-γελ. Γ/ληή ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο θ. εξεκέηε Γεκήηξην, γηα ηηο πνιχηηκέο εκπεηξίεο κε ηηο νπνίεο εθνδίαζε ηνλ ζπγγξαθέα θαηά ηελ πεξίνδν πξαθηηθήο εθπαίδεπζήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ Τπεξεζία θαη γηα ηελ έκπλεπζε πνπ έδσζε ζηνλ γξάθνληα λα αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κειέηεο Πεξηνξηζκνί 13

14 Ζ δηαδηθαζία Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε επίπεδν Πε..Τ.Π θαη ζε επίπεδν Μνλάδσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Ννζνθνκεία) πξνβιέπεηαη θαη εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηνπ θιάδνπ κε ην Ν.2889/2001. πλεπψο, δελ ππάξρεη πξνεγνχκελν ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία απηή, νχηε, ζπλαθφινπζα, αληίζηνηρε εκπεηξία. Δπηπιένλ, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ επηρεηξείηαη νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθά θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ Ννζνθνκείσλ θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο (Υάξηεο Τγείαο). Ζ θαηαγξαθή απηή είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ν νξζνινγηθά δηακνξθσκέλνο Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο δελ είλαη δπλαηή ε θξηηηθή ζηάζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε δηαδηθαζία Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ Υάξηε Τγείαο αιιά θαη ησλ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Πε..Τ.Π έρεη πξνθαιέζεη θαζπζηεξήζεηο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δπζηνθία ζηελ πνξεία εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν Ν.2889/2001 πεξί Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ απνηειεί ην γεγνλφο φηη γηα ηελ παξνχζα έξεπλα έρεη γίλεη ε παξαδνρή πσο ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί είλαη αμησκαηηθά νξζά θαη ε έξεπλα δελ ππεηζέξρεηαη ζε θξηηηθή ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ησλ δχν επηιεγκέλσλ νξγαληζκψλ άπηεηαη ελφο εμαηξεηηθά επξέσο ζάκαηνο κε πξνεθηάζεηο ζε πνιιέο ελφηεηεο, πνπ απαηηεί καθξνρξφληα θαη ζε βάζνο κειέηε. Σν γεγνλφο φηη ν δεδνκέλνο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαζψο επίζεο θαη ην φηη ε εξγαζία απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ εκβάζπλζε ζηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ αιιειεπίδξαζεο ζην βαζκφ πνπ ν γξάθσλ ζα ην επηζπκνχζε. Ζ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απαηηεί ηελ ζπκκεηνρή εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ζε νκάδα εξγαζίαο ε νπνία λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κία πξνζέγγηζε θαηαγξαθήο ηνπ 14

15 εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ππφ εμέηαζε νξγαληζκψλ θαζψο θαη αλάιπζεο ζην βαζκφ πνπ ν γξάθσλ ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία πνπ δηδάρζεθε θαηά ηελ θνίηεζή ηνπ ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 15

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο ΝΟΜΟΘΔΗΑ- Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 2.1. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην (λ.2889/2001) Ζ δηακφξθσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ελφο απζηεξνχ κνληέινπ δηαρείξηζεο πνπ δηαθξίλεηαη ζε δχν θχξηνπο άμνλεο: - 1 νο άμνλαο: ζρεδηαζκφο θαη ζπγθξφηεζε ησλ δνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο - 2 νο άμνλαο: ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ εθαξκνγή νξζνινγηθνχ κάλαηδκελη πνπ ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο. Άιισζηε, νη βαζηθέο αξρέο θαη νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ επίηεπμή ηνπο απαηηείηαη άξηηα νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηφζν ζε δηνηθεηηθφ- ιεηηνπξγηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Με απηήλ ηε ινγηθή, ν Ν.2889/2001 απνηειεί ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία γίλεηαη ε πξνζπάζεηα πγεηνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο. ε απηφλ πξνβιέπνληαη δχν ζεκαληηθέο αιιαγέο: α) δεκηνπξγήζεθαλ ηα Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Πε..Τ.Π), σο έλα ελδηάκεζν κεζνεπίπεδν κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ησλ Μνλάδσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο κε αξκνδηφηεηεο δηνηθεηηθέο θαη εθηειεζηηθέο β) αλαδηνξγαλψζεθαλ ηα δεκφζηα Ννζνθνκεία εηζάγνληαο ζηελ δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνλ ζεζκφ ηνπ manager- δηνηθεηή. Δπίζεο, ζεζκνζεηείηαη ε θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ, απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο αιιά θαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ Πε..Τ.Π. Ο 16

17 Δπηρεηξεζηαθφο θη ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ζηηο Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο αιιά θαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθνχ πζηήκαηνο Τγείαο εηζάγεη ηνλ βαζηθφ θνξκφ γηα ηελ αλάπηπμε (θαη ζην ζχζηεκα ηεο πγείαο) νξζνινγηθνχ κάλαηδκελη θαη κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο. ηφρνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο αιιά θαη ηνπ ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ζηηο κνλάδεο πγείαο ζηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάκεηξν απνηειεί ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ managers ζηα Ννζνθνκεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Πε..Τ.Π απνηειεί λέν ζεζκφ ζηελ απνθεληξσκέλε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κε θχξην ξφιν ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο αιιά θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ηνπ (Ννζνθνκεία- Κέληξα Τγείαο, θιπ.) 2.2. Ζ έλλνηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Ζ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη αλαγθαία γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο κέζα απφ δηαδηθαζίεο νξζνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο νξγάλσζεο. Καη νπζία, ε έλλνηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ζπκπίπηεη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ θνξέσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ κέιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Έηζη, ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ιεηηνπξγεί σο έλα θαζνξηζηηθφ θαη βαζηθφ εξγαιείν πνπ ζθνπφ ηνπ έρεη λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ γηα ηνλ θνξέα ή ηνλ νξγαληζκφ ζην κέιινλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην παξειζφλ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε γηα ηελ εθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ εμεγνχληαη απφ ηελ έληαμε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην αλαδηακφξθσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο. Δπίζεο, ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα είλαη απαξαίηεηα ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ηεο έλλνηαο ηνπ λένπ δεκνζίνπ κάλαηδκελη πνπ εξείδεηαη ζηελ θηινζνθία θαη ζηελ αληίιεςε ηεο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο θαη ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή πνπ γίλεηαη ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε έρεη απψηεξν ζθνπφ λα θαηαζηήζεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο, βηψζηκνπο 17

18 θαη αξράο θαη ζε επφκελν ζηάδην αληαγσληζηηθνχο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ρσξίο φκσο ηελ απψιεηα ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπο. Άιισζηε, γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο είλαη ηδηαίηεξα βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνλ νπνίν θαινχληαη λα επηηειέζνπλ, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ, φπσο ην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ- πνιηηψλ, ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θιπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, ζηελ νπνία -φπσο πξναλαθέξζεθε- ζεζκνζεηήζεθε ν επηρεηξεζηαθφο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κε ηνλ Ν.2889/2001, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ νξγαληζκψλ είλαη θαζαξά θαη ακηγψο θνηλσληθφο θαη πνηνηηθφο κε πξψην ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ παξαγφκελνπ πξντφληνο, δειαδή ηεο πςειήο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο. Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ζηξαηεγηθψλ κε ρξνληθφ νξίδνληα 5 έσο 7 έηε, ελψ, αληίζηνηρα, ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξέο θαη εμεηδηθεπκέλν αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη, αιιά θαη κε ηηο κεζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξηηζε ελφο αληίζηνηρνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη επηκεξίδεηαη ζε ζρέδηα δξάζεο γηα θάζε ηνκέα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ είλαη ηα 5 έηε. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ. Ζ ζπκβνιή ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ κέιινληνο θαη επηηπγράλεηαη βάζεη ζελαξίσλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ, ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ παξειζφληνο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ε δηαηχπσζε παξαδνρψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαηχπσζε ησλ ζελαξίσλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ φηη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη έλαο νδεγφο γηα ην κέιινλ, είλαη απηνλφεην φηη ρξεηάδεηαη δηαξθήο θαη αδηάθνπε επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο κεηαβνιήο θαη αιιαγήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, θιπ Σα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Πε..Τ.Π 18

19 Με ηνλ Ν.2889/2001 ηα Ννζνθνκεία κεηαηξέπνληαη ζε απνθεληξσκέλεο θαη αλεμάξηεηεο κνλάδεο ησλ Πε..Τ.Π, κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, εηζάγεηαη, κε άιια ιφγη ν ζεζκφο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, σο λένο ζεζκφο πεξηθεξεηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Σν Πε..Τ.Π ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ησλ Μνλάδσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ν ξφινο ηνπ είλαη ε επεμεξγαζία ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκαηηζκψλ ησλ κνλάδσλ θαη ε πξνψζεζε ηεο γεληθήο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. Ο λφκνο πξνβιέπεη ηελ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ζε θάζε Πε..Τ.Π θαη θαηφπηλ ηελ εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ζηα Ννζνθνκεία. Σα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ησλ Ννζνθνκείσλ είλαη απηνλφεην πσο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ελαξκφληζε κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ, ιφγσ ηνπ φηη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θάζε απνθεληξσκέλεο κνλάδαο είλαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, ιεηηνπξγηθά αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ηελ ζεηξά ηνπο, πξνυπνζέηνπλ ηελ εθπφλεζε γεληθνχ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ζην νπνίν λα απνηππψλεηαη θαη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ε γεληθή πνιηηηθή πγείαο ζε εζληθφ επίπεδν, ψζηε κε ηελ ζεηξά ηνπ θάζε Πε..Τ.Π λα ελαξκνλίζεη θαη λα πξνζαξκφζεη ην Δπηρεηξεζηαθφ ηνπ ρέδην δξάζεο ζχκθσλα κε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εζληθή πνιηηηθή. Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο άιισζηε, φπσο πξνβιέπεη ν Ν.2889/2001 θαζνξίδεη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Πε..Τ.Π,, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Ννζνθνκεία, θαζνξίδνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ Ννζνθνκείσλ. 19

20 Μέρος 2 ο :Το Επιτειρεζιακό Στέδιο ηοσ Γ. Ν.Πειραιά «Τδάνειο» 20

21 ΜΔΡΟ 2 Ο : ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΟΤ Γ.Ν.Π. «ΣΕΑΝΔΗΟ» - ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο ΓΔΝΗΚΑ & ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Π. «ΣΕΑΝΔΗΟ» 3.1.Σαπηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ- Ηζηνξηθή εμέιημε. Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά «Σδάλεην» ηδξχζεθε ην 1866 κέζσ δσξεάο ηνπ Νηθήηα Σδαλή. Λεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 1873 θαη ε νξγάλσζή ηνπ είρε ην ραξαθηήξα ηνπ αδειθάηνπ. Ο Θεφδσξνο Αθεληνχιεο, Καζεγεηήο Φαξκαθνινγίαο θαη Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ επηκειήζεθε ηελ κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη ηελ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαη, πην ζπγθεθξηκέλα ην 1927, ιεηηνχξγεζε λέα πηέξπγα καηεπηεξίνπ, ελψ ην 1934 αλεγέξζεθε αθφκα κία πηέξπγα θαηφπηλ δσξεάο Γεκεηξίνπ αιηπνχια. Ζ λέα απηή πηέξπγα ιεηηνχξγεζε σο Υεηξνπξγηθφ Σκήκα θαη νλνκάζηεθε «αιηπνχιεην». Με ην Ν.Γ. 2592/53, άξζξν 8, «Πεξί Οξγαλψζεσο ηεο Ηαηξηθήο Αληίιεςεο», ην Ννζνθνκείν έγηλε Ν.Π.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Σδάλεην» Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά. Σν 1971 εγθαηληάζηεθε, ζηε ζέζε ηνπ παιαηνχ, λέν θηήξην 6 νξφθσλ, ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ σο ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Με ην Ν. 1397/83 ην Ννζνθνκείν εληάρζεθε ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ). 21

22 Σν 1985 κε ηελ ππ αξηζκφλ Α3α/666/12 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ιεηηνχξγεζε απνθεληξσκέλε κνλάδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία είλαη γλσζηή σο «Πνιπταηξεία Γξαπεηζψλαο». Δπνπηεπφκελνη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ (ηξνπνπνηεκέλε Τπνπξγηθή απφθαζε ππ αξ. Α12544/ ): Ννζνθνκείνπ Σν Κέληξν Τγείαο Αίγηλαο Σν Κέληξν Τγείαο Γαιαηά Σξνηδελίαο, κε ηα Πεξηθεξεηαθά ηνπο Ηαηξεία ηα νπνία ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη νξγαληθά ζην «Σδάλεην». Σν 1986, νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηαθέξζεθαλ ζην Κέληξν Μεηέξαο- Παηδηνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε κηζζσκέλν νίθεκα πνπ βξίζθεηαη ζε θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. Σν 1986, επίζεο μεθίλεζε ην θηίζηκν θαη ε θαηαζθεπή ηνπ Νένπ Κηεξίνπ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ απέλαληη απφ ην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δθεί, εθηφο απφ ηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία, ζηεγάδνληαη θαη ηα γξαθεία δηνίθεζεο άθνχ κεηαθέξζεθαλ απφ ην άιιν θηήξην 2 ρξφληα αξγφηεξα (1988). Σν «Σδάλεην» βάζεη ηεο ππ αξ. Α3α/νηθ.1065/1992 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, πνπ αθνξνχζε ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ, κεηνλνκάζηεθε ζε Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά «Σδάλεην». Σνλ Μάην ηνπ 1999, ζεκειηψζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε λέα πηέξπγα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε ζέζε ηνπ «αιηπνπιείνπ», 5 νξφθσλ. Ο Ν.2889/2002 (ΦΔΚ37/2-3-01)κεηαηξέπεη ην Ννζνθνκείν ζε αλεμάξηεηε απνθεληξσκέλε κνλάδα πνπ δηαηεξεί ηελ δηνηθεηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο απηνηέιεηα ε νπνία πιένλ ππάγεηαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γ Πε..Τ.Π Αηηηθήο. 22

23 3.2. Γεληθά ηνηρεία ηνπ Ννζνθνκείνπ Ζ πξνζθνξά θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην Ννζνθνκείν ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηα ζηελά δηνηθεηηθά πιαίζηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Πεηξαηά, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν (πρ. ην Ννζνθνκείν εμππεξεηεί ζεκαληηθφ αξηζκφ αζζελψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη απφ ηελ Κξήηε), δηθαηνινγεί ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρνπλ θαηαβάιεη φιεο νη εγεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ (πξνγξάκκαηα επέθηαζεο ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ), θαζψο θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (εθζπγρξνληζκφο, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ). Ηδηαηηέξσο κεηά ηελ έληαμή ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ΔΤ, ν ξφινο ηνπ Ννζνθνκείνπ αλαβαζκίζηεθε νπζηαζηηθά, κε πεξηνξηδφκελν σο πξνο ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πγείαο ζηα φξηα ηεο Αηηηθήο, αιιά ε δξάζε ηνπ ην θαηέζηεζε πφιν έιμεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν Απνζηνιή θαη ξφινο ηνπ Ννζνθνκείνπ θνπνί ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη: 1. ε παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ηζφηηκα πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμαξηήησο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 2. ε αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο 3. ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο, ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηαηξψλ θαη ιεηηνπξγψλ ζε άιινπο θιάδνπο πγείαο. Οη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, ε αλάπηπμε πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ, θαζψο θαη ε κεγάιε επηηπρία ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληα ζην Ννζνθνκείν, ην θαζηζηνχλ πφιν έιμεο γηα ρηιηάδεο πνιηηψλ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 23

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ : ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.: ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΝΩΖ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ..Γ.Γ. - Δ..Σ.Α.) ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΑΜΟΗΒΩΝ-ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα