ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Πειραιάς, 1 Οκτωβρίου 2010 Ταχ.Δ/νση Ακτή Μιαούλη 10, TK Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24. Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά. Πληρ.: Μπέλτσιου Μαρίνα, Καψάλη Αλεξάνδρα Τηλ.: , Fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 8 / 2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ ΜΟΛΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε» (ΦΕΚ 63/ τ.α ). 2. Το Ν.2688/1999 (ΦΕΚ 40/ τ.α ) «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες». 3. Τον Ν.3654/2008 (ΦΕΚ 57/ τ.β ) «Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ.Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την /12/08 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2372/ τ.β ). 4. Τον Κανονισμό Σύναψης και εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/ τ.β ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε (ΦΕΚ 2647/ τ.β ) και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/ τ.α ) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 2, εδαφ. β : «Οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων δεν εφαρμόζονται για τους χώρους της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα», καθώς και το άρθρο 24 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ 153/ τ.β ). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ.19/2009 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευση ελικοδρομίου» (ΦΕΚ 35/ τ.α ). 7. Το ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 τ. 1

2 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το αρ. 1 παρ.2 του π.δ.82/1996 «Ονομαστικοποίηση μετοχών ΑΕ μετεχόντων στα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 66 τ. Α ). 9. Τις με αρ. 156/ και 196/ αποφάσεις Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. 10. Τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει στις 8 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα διεθνή ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Παραχωρησιούχου στον οποίο θα παραχωρηθεί η χρήση και εκμετάλλευση του Ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε. στο Μόλο Θεμιστοκλέους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, όπως αυτό είναι και ευρίσκεται, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την επιλογή Παραχωρησιούχου, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα Η γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται με μέριμνα της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιβατών & Εκμετάλλευσης Χώρων του ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 61.1 του Κανονισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. Η δαπάνη για την δημοσίευση της διακήρυξης, βαρύνει τον ΟΛΠ Α.Ε. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 8/10/ Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 8/10/ Στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο στις 6/10/2010 όπου και δημοσιεύθηκε στις 8/10/2010 και στις 20/10/2010. Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση στις 8/10/2010. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού κατά τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο πολιτικό ή οικονομικό τύπο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το τεύχος της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από την Διεύθυνση Εξυπ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων ΟΛΠ A.E. / Τμήμα Διαχείρισης Χώρων (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς). Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να δηλώσουν τα ακριβή στοιχεία τους (όπως επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού 2

3 ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο ΟΛΠ Α.Ε. να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, αλλά και να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους για επιπλέον γνωστοποιήσεις. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι δεν απαλλάσσονται της ευθύνης παραλαβής του έντυπου τεύχους της διακήρυξης, το οποίο υπερισχύει σε κάθε περίπτωση από την ηλεκτρονική του έκδοση, καθόσον, λόγω της έλλειψης ασφάλειας στο διαδίκτυο, ο ΟΛΠ Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου των κειμένων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και για κάθε άλλη διαδικασία που αφορά το διαγωνισμό και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποκτήσουν προσωπική αντίληψη, μπορούν να επισκέπτονται τον προς παραχώρηση χώρο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δηλαδή καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρας μέχρι 14.00, εφόσον προηγουμένως ειδοποιήσουν σχετικά το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Χώρων του ΟΛΠ Α.Ε. (τηλ , ). Η παρούσα διακήρυξη και η πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν θεωρούνται πρόταση κατάρτισης σύμβασης. Άρθρο 1: ΟΡΙΣΜΟΙ: 1. «Παραχωρησιούχος» είναι: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ως αντισυμβαλλόμενος θα υπογράψει τη Σύμβαση Παραχώρησης με την αναθέτουσα αρχή κατά το πέρας του διαγωνισμού. 2. «Αναθέτουσα Αρχή» είναι: η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» (ΟΛΠ Α.Ε.) Δ/νση: Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ Πειραιάς. Web site: Τηλ: Fax: Υπεύθυνος: Μπέλτσιου Μαρίνα, Καψάλη Αλεξάνδρα 3. «Εκπρόσωπος» είναι: το πρόσωπο που εκπροσωπεί νομίμως τον υποψήφιο/διαγωνιζόμενο/προσφέροντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 4. «Διαγωνισμός» είναι: η διαδικασία που ξεκίνησε με τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για την χρήση, λειτουργία και εκμετάλλευση του υφιστάμενου Ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε. στο Μόλο Θεμιστοκλέους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, για περίοδο παραχώρησης δέκα (10) ετών. 5. «Διαγωνιζόμενος» / «Προσφέρων» είναι: ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά αξιολογείται. 3

4 6. «Ενδιαφερόμενος» είναι: κάθε πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει ζητήσει ή έχει λάβει γνώση της παρούσας διακήρυξης. 7. «Ελικοδρόμιο» είναι: το υφιστάμενο Ελικοδρόμιο του ΟΛΠ Α.Ε. στο Μόλο Θεμιστοκλέους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά (θέση Παλατάκι ), ως χώρος προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρων, όπως αυτό είναι και ευρίσκεται, με τα παραρτήματα και προσαρτήματα αυτού, που αποτελούν ενιαία το αντικείμενο της παραχώρησης. 8. «Επισκευή και Συντήρηση» είναι: οι πάσης φύσεως δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση του Ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε., καθώς και κάθε δαπάνη για την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την εν γένει συνέχιση και βελτίωση της λειτουργίας του ως Ελικοδρομίου. 9. «Επιτροπή διαγωνισμού ή Ε.Δ.» είναι: η ειδική επιτροπή, ως γνωμοδοτικό όργανο, που θα οριστεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΟΛΠ Α.Ε. για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και για την γνωμοδότηση επί οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 10. «Διακήρυξη» είναι: το παρόν τεύχος (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων) που εκδίδεται από τον ΟΛΠ Α.Ε. και απευθύνεται σε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους, προσκαλώντας τους για υποβολή προσφορών για την κατακύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης. 11. «Προσφορά» είναι: ο φάκελος της προσφοράς τον οποίο θα υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή οι υποψήφιοι. 12. «Προσωρινός Παραχωρησιούχος» είναι: ο διαγωνιζόμενος που θα επιλέξει προσωρινά η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 13. «Σύμβαση» είναι: η Σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής αφενός και του Παραχωρησιούχου αφετέρου για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών. 14. «Τίτλος της Σύμβασης» είναι: «Σύμβαση Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του Ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε. στο Μόλο Θεμιστοκλέους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά». 15. «Υποψήφιος» είναι: κάθε πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει υποβάλει προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό. Άρθρο 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: O ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με την από Σύμβαση Παραχώρησης που έχει συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν.3654/2008 (ΦΕΚ 57/ τ.β ) και τροποποιήθηκε με την /12/08 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2372/ τ.β ), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της Λιμενικής Ζώνης Πειραιά, την οποία υποχρεούται να αναπτύξει κατά τον πλέον ωφέλιμο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΛΠ Α.Ε. δικαιούται και προτίθεται να παραχωρήσει σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τη χρήση και εκμετάλλευση του Ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε. στο Μόλο Θεμιστοκλέους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά (θέση Παλατάκι ), όπως αυτό είναι και ευρίσκεται εντός της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ, για περαιτέρω αξιοποίηση, χρήση και εκμετάλλευση. 4

5 Η εν λόγω παραχώρηση, πριν την υλοποίησή της, τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων υπουργείων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/ τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ 153/ τ.β ). Με τον παρόντα διαγωνισμό η αναθέτουσα αρχή έχει ως σκοπό να λάβει δεσμευτικές προσφορές για τη σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του εν λόγω Ελικοδρομίου με Παραχωρησιούχο που θα επιλεγεί από τον παρόντα διαγωνισμό. Άρθρο 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι: 1. Η παραχώρηση της χρήσης του υφιστάμενου Ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε. στο Μόλο Θεμιστοκλέους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά (θέση Παλατάκι ) με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση και εκμετάλλευσή του, καθ όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. 2. Η υποχρέωση, με ευθύνη και δαπάνες του Παραχωρησιούχου, συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας του, αποκλειστικά ως Ελικοδρομίου, το οποίο θα εξυπηρετεί πρωτίστως τις ανάγκες τουριστών και επιβατών κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας, καθώς και επιχειρηματιών και στελεχών των πέριξ του Λιμένα ναυτιλιακών επιχειρήσεων και γραφείων, καθ όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. 3. Η υποχρέωση, με ευθύνη και δαπάνες του Παραχωρησιούχου, συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας του Ελικοδρομίου, καθώς και των εγκαταστάσεων αυτού, καθ όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. 4. Η υποχρέωση, με ευθύνη και δαπάνες του Παραχωρησιούχου, άμεσης επισκευής και τακτικής περιοδικής συντήρησης των εγκαταστάσεων, καθώς και του εν γένει εξοπλισμού του Ελικοδρομίου, καθ όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. 5. Η υποχρέωση, με ευθύνη και δαπάνες του Παραχωρησιούχου, ασφάλισης και φύλαξης του Ελικοδρομίου, καθώς και τήρησης μέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας και διατάξεων εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που θα απασχολεί, καθ όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. 6. Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Ελικοδρομίου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, εφόσον τηρούνται πλήρως οι όροι της σύμβασης παραχώρησης που θα υπογραφεί, καθ όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. 7. Η τήρηση, με ευθύνη και δαπάνες του Παραχωρησιούχου, κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία Ελικοδρομίου. 8. Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του Ελικοδρομίου επ ωφελεία του επιβατικού κοινού. Άρθρο 4: ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ: Το Ελικοδρόμιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ευρίσκεται στο Μόλο Θεμιστοκλέους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά (θέση Παλατάκι ), εντός της χερσαίας 5

6 περιοχής της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. και μάλιστα εντός του Σταθμού Κρουαζιερόπλοιων (Cruise Terminal). Το Ελικοδρόμιο του ΟΛΠ Α.Ε. έχει δάπεδο προσαπογείωσης ελικοπτέρων κυκλικής μορφής, ακτίνας 13,5 μ. και περιμετρική ζώνη πλάτους 4,5 μ. Η κύρια πίστα του έχει διάμετρο 27,5 μ. Η όλη εγκατάσταση καταλαμβάνει χώρο περίπου 33 x 33 μ. = τ.μ. Το κέντρο του Ελικοδρομίου ευρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 6,2 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Το επίπεδο προσαπογείωσης των ελικοπτέρων ορίζεται από μία ιδεατή επιφάνεια σε σχήμα οριζόντιου τραπεζίου και έχει οριζόντια απόκλιση 15% και κατακόρυφη 8% από οριζόντιο επίπεδο του εδάφους. Το Ελικοδρόμιο διαθέτει περιμετρικό φωτισμό από χωνευτά φωτιστικά σώματα εγκατεστημένα περιμετρικά του δαπέδου εντός της ζώνης ασφαλείας, καθώς και 4 προβολείς. Το Ελικοδρόμιο διαθέτει ανεμούριο, ενώ όλα τα συστήματα του Ελικοδρομίου καταλήγουν σε οικίσκο. Οι επιβάτες και το προσωπικό των ελικοπτέρων μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον Επιβατικό Σταθμό «Κανέλλου» που ευρίσκεται σε μικρή απόσταση. Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Ελικοδρομίου του ΟΛΠ Α.Ε. έχει εκδοθεί η ΥΠΑ/Δ3/Α/12303/3356/ Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ 732/ τ.β ). Η εν λόγω άδεια αναφέρει τα εξής: «1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. στην θέση «Παλατάκι» του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, κατάλληλο για χρήση από ελικόπτερα μέγιστου μήκους έως 18 m για πτήσεις εξ όψεως ημέρα και νύχτα (VMC), με τα κατωτέρω βασικά στοιχεία ελικοδρομίου τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 14, Τόμος ΙΙ, (Annex 14 Volume II), της Σύμβασης του Σικάγο: Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α) Περιοχή προσγείωσης ανύψωσης κυκλική διαμέτρου 27 m, από σκυρόδεμα. β) Ζώνη ασφαλείας πλάτους 4,5 m, κατασκευασμένη από σκυρόδεμα. γ) Επίπεδα προσέγγισης απογείωσης με κλίση 8% σε αζιμούθιο και αντίστοιχα από το κέντρο του ελικοδρομίου ελεύθερα εμποδίων σε απόσταση 1500m. δ) Υψόμετρο ελικοδρομίου 6 m ή 20 ft. ε) Συντεταγμένες κέντρου ελικοδρομίου: , 82 Β και ,82 Α. ΙΙ ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ α) Ημερήσια σήμανση ελικοδρομίου στο κέντρο του δαπέδου με το γράμμα (Η) λευκού χρώματος. β) Ημερήσια σήμανση περιοχής προσγείωσης ανύψωσης με γραμμή λευκού χρώματος πάχους 30 cm. γ) Ημερήσια σήμανση ζώνης επαφής (touchdown marking) με κυκλική γραμμή κίτρινου χρώματος και πάχους 50 cm. δ) Περιμετρικός φωτισμός του δαπέδου προσγείωσης. ε) Τέσσερις (4) προβολείς διαχύσεως (floodlights). 6

7 στ) Αναλάμπων φάρος για τον εντοπισμό του ελικοδρομίου από τους κυβερνήτες των προσεγγιζόντων ελικοπτέρων. ζ) Φωτιζόμενο ανεμούριο πλευρικά των προσεγγίσεων με τέσσερις (4) λαμπτήρες φωτισμού και δίδυμο φανό εμποδίων. η) Σύστημα οπτικού βοηθήματος ίχνους και κλίσεως καθόδου (Abbreviated Precision Approach Path Indicator APAPI) εγκατεστημένο σε κατάλληλα σημεία εκτός των επιπέδων των προσεγγίσεων. Τα δεδομένα λειτουργίας του οπτικού βοηθήματος ΑΡΑΡΙ καθώς και του από αέρος τηλεχειρισμού θα δοθούν σε επιχειρησιακή χρήση με νεότερη αεροναυτική αγγελία. ΙΙΙ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ α) Τηλεχειρισμός αφής και σβέσης του περιμετρικού φωτισμού, του αναλάμποντα φάρου, του φωτισμού του ανεμουρίου και του συστήματος ΑΡΑΡΙ. β) Η ενεργοποίηση από αέρος της συχνότητας περιορίζεται στα 5 ΝΜ/4000 ft. γ) Μικρός οικίσκος όπου στεγάζονται ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας και ο πίνακας τηλεχειρισμού και αποθηκεύεται ο κινητός εξοπλισμός του ελικοδρομίου. δ) Περίφραξη του χώρου και των εγκαταστάσεων. ΙV. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. Η πυρασφάλεια του ελικοδρομίου αντιστοιχεί στην κατά ICAO κατηγορία πυρασφάλειας Η2 και καλύπτεται από τον Πυροσβεστικό Σταθμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 2. Το ελικοδρόμιο ανήκει στην κυριότητα και χρήση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και την συντήρησή του. Προς τούτο υποχρεούται να ορίσει και να γνωστοποιήσει στην ΥΠΑ/Δ3/Α εξουσιοδοτημένο άτομο σαν υπεύθυνο του ελικοδρομίου. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. θα ενημερώσει την ΥΠΑ για κάθε μεταβολή που θα αφορά το ελικοδρόμιο προκειμένου η ΥΠΑ να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητάς της. 3. Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα ενεργοποιεί τις εγκαταστάσεις του (με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) μισή ώρα πριν την αναμενόμενη άφιξη ελικοπτέρου και θα απενεργοποιεί αυτές μισή ώρα μετά την αναχώρησή του. 4. Διαδικασία εκκίνησης (Start-up): Τα ελικόπτερα που επιχειρούν από το ελικοδρόμιο θα εκκινούν μόνο ύστερα από ραδιοτηλεφωνική ή τηλεφωνική (μέσω μαγνητοφωνούμενων τηλεφώνων) επαφή με τον ΠΕΑ του Αεροδρομίου Ελευσίνας και λήψη της σχετικής αδείας. Τα ελικόπτερα που επιχειρούν από το ελικοδρόμιο θα πετούν σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και θα ακολουθούν τις VFR διαδρομές και ύψη εντός της ΤΜΑ Αθηνών όπως περιγράφονται στο Ε.Α.Π. (Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών) Ελλάδος. 5. Οι προς και από το ελικοδρόμιο θα πραγματοποιούνται σύμφωνα σε : - τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων και Κανονισμών, Διαδικασιών και Οδηγιών της ΥΠΑ και τις ευθύνες των χειριστών των ελικοπτέρων που απορρέουν από αυτές. - τις επιδόσεις και τους περιορισμούς του ελικοπτέρου ως προς τον τύπο και τα βάρη προσγείωσης απογείωσης. - τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. 6. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από τις οικίες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενικού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και κάθε μη σύννομη 7

8 χρησιμοποίηση του ελικοδρομίου, βαρύνει απευθείας τον ιδιοκτήτη ή τον χειριστή του ελικοπτέρου κατά περίπτωση. 7. Ειδικά μνημονεύεται η κατά νόμο απαγόρευση της απευθείας από και προς το εξωτερικό πτήσης των ελικοπτέρων χωρίς προηγούμενη στάθμευση σε Διεθνή Αερολιμένα. 8. Η ΥΠΑ δημοσιεύει τα επιχειρησιακά δεδομένα της παρούσας απόφασης στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (AIP GREECE) καθώς και κάθε μεταβολή της επιχειρησιακής κατάστασης του ελικοδρομίου (μέσω της έκδοσης ΝΟΤΑΜ). 9. Ο εν γένει έλεγχος της επιχειρησιακής κατάστασης του ελικοδρομίου ανήκει στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ. 10. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του ελικοδρομίου βαρύνουν τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 11. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του ελικοδρομίου, στις εγκαταστάσεις του κ.λ.π. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποίηση στα φυσικά χαρακτηριστικά, στα οπτικά βοηθήματα και στον πάσης φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ. 12. Η παρούσα απόφαση και η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο του ελικοδρομίου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 13. Η απόφαση αυτή ανακαλείται ελεύθερα χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου. 14. Σε περίπτωση ανάκλησης ή διακοπής της λειτουργίας του ελικοδρομίου ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. δεν μπορεί να μεταβάλει τη χρήση του χώρου χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.» Άρθρο 5: Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, αναβάθμισης και γενικά βελτίωσης στον παραχωρούμενο χώρο θα γίνεται αποκλειστικά με έξοδα και ευθύνη του Παραχωρησιούχου, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παραχώρησης. Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ.19/2009 και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία Ελικοδρομίου, δηλαδή έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει από μόνα τους ή σε συνεργασία με άλλους, τουλάχιστον για τρία (3) έτη κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη, δραστηριότητα σχετική με χρήση και εκμετάλλευση Ελικοδρομίων Διευκρινίζεται ότι ως συνεργασία με άλλον ή άλλους νοείται η σύμπραξη με μορφή Ο.Ε. στην οποία ο υποψήφιος να είναι ομόρρυθμος εταίρος, ή Ε.Π.Ε. στην 8

9 οποία ο υποψήφιος να είναι εταίρος με πλειοψηφικό μερίδιο συμμετοχής, ή Α.Ε. στην οποία ο υποψήφιος να είναι μέτοχος που κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου Σε περίπτωση επιλογής κοινοπραξίας ή ενώσεως ως αντισυμβαλλόμενου, αυτή θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, καθώς επίσης κάθε μέλος της θα ευθύνεται έναντι του ΟΛΠ Α.Ε. αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Άρθρο 7: : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: 7.1. Κριτήριο για την επιλογή του Παραχωρησιούχου, του οποίου έχει κριθεί αποδεκτή η συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα παραχώρησης, εφόσον αυτό υπερκαλύπτει την τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού Ως τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού για το μηνιαίο αντάλλαγμα παραχώρησης ορίζεται το ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 7.3 Το συμβατικό μηνιαίο αντάλλαγμα παραχώρησης θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από 1 Ιανουαρίου εκάστου επόμενου έτους κατά το ποσοστό αύξησης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτό ορίζεται εκάστοτε στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στο συμβατικό αντάλλαγμα θα συνυπολογίζεται το ανάλογο ποσοστό χαρτοσήμου Η πληρωμή του μηνιαίου ανταλλάγματος θα γίνεται με καταβολή μετρητών ή τραπεζικής επιταγής στο Ταμείο του ΟΛΠ Α.Ε., ή με κατάθεση στο λογαριασμό που θα του υποδειχθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε. σε Ελληνική Τράπεζα, εντός του α δεκαπενθημέρου εκάστου επόμενου της χρήσης μήνα Σε περίπτωση καθυστέρησης εμπρόθεσμης καταβολής άνω των τριών (3) συνεχόμενων μηνιαίων ανταλλαγμάτων ο Παραχωρησιούχος θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση παραχώρησης. Άρθρο 8: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 8.1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη με το φάκελο της προσφοράς τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ , Πειραιάς, ισόγειο, γραφείο 101) μέχρι τις 14:00 ώρα της προηγουμένης ημέρας της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται και με ταχυμεταφορά (courier) στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ Πειραιάς), ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν γίνονται τυπικά αποδεκτές ή δεν πληρούν τα οριζόμενα από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής τους προσφοράς. 9

10 8.4. Η Επιτροπή διαγωνισμού θα παραλάβει από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ Α.Ε. την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ημέρα και ώρα σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισμού, την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα η Επιτροπή διαγωνισμού τις παραδίδει άμεσα στη Διεύθυνση Εξυπ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων ΟΛΠ A.E. για επιστροφή. Άρθρο 9: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ: 9.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: Από: (τα στοιχεία του αποστολέα). Προς: ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΠ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: αριθμός 8 / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 8/12/2010. Ο κλειστός φάκελος της προσφοράς να συνοδεύεται από το έγγραφο της αίτησης συμμετοχής (το οποίο είναι και το έγγραφο που πρωτοκολλείται ηλεκτρονικά) Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους (δηλαδή συνολικά 2+2=4 φάκελοι), ως εξής: 9.3. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, του άρθρου 10.1 της παρούσας διακήρυξης, τοποθετούνται, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».(Δύο φάκελοι) Θα υποβληθούν υπό μορφή φυλλαδίου με ευρετήριο, σελιδοποίηση και αρίθμηση ίδια ακριβώς με αυτή του άρθρου 10.1 της παρούσας διακήρυξης. Κάθε σελίδα θα φέρει την σφραγίδα με την επωνυμία του συμμετέχοντος και η τελευταία σελίδα θα φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του αρμόδιου για την υποβολή της προσφοράς Όλα τα ζητούμενα οικονομικά στοιχεία, του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης, τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των οικονομικών στοιχείων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». (Δύο φάκελοι) 9.5. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση που υποβληθούν ξενόγλωσσα έγγραφα, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 10

11 9.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ενώσεων εταιρειών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης εταιρειών ευθύνεται εις ολόκληρο. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης εταιρειών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με το ίδιο αντάλλαγμα. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με το ίδιο αντάλλαγμα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης εταιρειών και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και εισήγηση της Διεύθυνσης Εξυπ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων ΟΛΠ A.E Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται υποχρεωτικά και μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή του διαγωνισμού Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εξήντα (60) ημέρες Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού. 11

12 Άρθρο 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Εκείνα που υποβάλλουν όλοι οι προσφέροντες, και β) Εκείνα που υποβάλλει μόνο ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Παραχωρησιούχος) Δικαιολογητικά προσφερόντων: Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει διάρκεια ισχύος εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατόπιν απαίτησης του ΟΛΠ Α.Ε. και υποχρεωτικής αποδοχής της παράτασης, εκ μέρους των συμμετεχόντων, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό της εγγύησης θα είναι το 5% του ετήσιου ελάχιστου ανταλλάγματος παραχώρησης, ανεξάρτητα από την προσφερόμενη τιμή, δηλαδή θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. β) Άδεια λειτουργίας Πιστοποιητικό. Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών & Δικτύων, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο, ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ.19/2009, ή ότι διαθέτει την προβλεπόμενη από τον Νόμο άδεια διαχειριστή ελικοδρομίου, καθώς και πιστοποιητικό του εν λόγω Υπουργείου από το οποίο να προκύπτει, ότι ο προσφέρων λειτουργεί ή έχει λειτουργήσει νόμιμα Ελικοδρόμιο επί τρία (3) έτη τουλάχιστον κατά την τελευταία δεκαετία. γ) Αποδεικτικά εμπειρίας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη λειτουργία Ελικοδρομίου, με χρονικές συμβάσεις τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας και όχι ευκαιριακά. Προς απόδειξη αυτού θα πρέπει να καταθέσει: Κατάλογο των χώρων, στους οποίους έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει από μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους, τουλάχιστον για τρία (3) έτη, δραστηριότητα χρήσης και εκμετάλλευσης Ελικοδρομίων την τελευταία δεκαετία σε κάθε αυτοτελή χώρο. Στον κατάλογο θα αναφέρονται το είδος της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας, η περιοχή, ο χώρος, η χωρητικότητα, η διάρκεια εκμετάλλευσης, η ημερομηνία παροχής των 12

13 αντίστοιχων υπηρεσιών, τα ονόματα των δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων και το ύψος των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Ο ΟΛΠ Α.Ε. επιφυλάσσεται, αν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν, απευθυνόμενος κατευθείαν στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του υποψηφίου. Περιγραφή της υποδομής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψηφίου (Γραφεία, ειδικευμένο προσωπικό, τομείς δραστηριότητας, συνεργασίες κ.λ.π.). Αντίγραφα των ισολογισμών της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, των τριών τελευταίων ετών, καθώς και δήλωση κύκλου εργασιών. δ) Υπεύθυνη δήλωση - 1, με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής όπως καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 10.2), ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουν ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 10.2 της παρούσας διακήρυξης, εφόσον επιλεγεί ως Παραχωρησιούχος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα : α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. ε) Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την εκάστοτε αρμόδια αρχή εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου. στ) Υπεύθυνη δήλωση - 2, με την οποία ο προσφέρων δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη. z) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών των υποψηφίων Ανωνύμων Εταιρειών τα οποία είναι τα εξής: 1. Οι ανώνυμες εταιρείες (ελληνικές και αλλοδαπές) που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είναι υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να καλύπτεται για την παραδεκτή συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό. Για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα απαιτούμενα από το αρ. 1 παρ. 2 του π.δ. 82/1996 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετόχων τους μέχρι φυσικού προσώπου: A. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. B. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, επικυρωμένα από την αρμόδια Αρχή, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 2. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εάν έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές προσκομίζουν: A. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 13

14 ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές. Β. Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας επικυρωμένα από την αρμόδια Αρχή με ημερομηνία το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Γ. Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. και πριν την υπογραφή της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 3. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν με την προσφορά τους: A. Σχετική βεβαίωση (ότι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση) από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, αλλιώς προσκομίζεται ένορκη δήλωση του προσφέροντος. B. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστο 1% των μετοχών. Γ. Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Δ. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί και ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης. Αν όμως ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποδείξει τη δυνατότητα να έχει την κατάσταση αυτή τότε αποκλείει την επιχείρηση. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 4. Σε περίπτωση που από την κατάσταση των μετόχων που υποβάλλει η συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό ανώνυμη εταιρία, προκύπτει ότι μέτοχός της, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστο 1%, είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, η μετέχουσα στο Διαγωνισμό εταιρία, πρέπει για το παραδεκτό της προσφοράς της, να υποβάλει και για την εταιρία μέτοχο της τα ίδια ως άνω δικαιολογητικά (ήτοι «πιστοποιητικό» και την «αναλυτική κατάσταση») ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται η μετέχουσα εταιρία αν οι ανώνυμες εταιρίες μέτοχοί της (κατά ποσοστό τουλάχιστο 1% στο μετοχικό της κεφάλαιο), έχουν εισαχθεί σε Χρηματιστήριο κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ. Προς απόδειξη του παραπάνω, οι μετέχουσες ανώνυμες εταιρίες οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν: A. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος θα δηλώνει ότι η ανώνυμη εταιρία μέτοχός του είναι εισηγμένη σε Ελληνικό ή αλλοδαπό Χρηματιστήριο. B. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο ο προσφέρων θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση. Η ένορκη βεβαίωση αφορά τα αλλοδαπά πρόσωπα και γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του. 5. Ελέγχεται ακόμα αν στο διαγωνισμό συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 4 του Ν.3310/2005 (εξωχώριες) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 14

15 Ν.3414/2005, η επιχείρηση που συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτό υποχρεούται να προβεί στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4γ του άρθρου 4 του ίδιου νόμου Δικαιολογητικά Παραχωρησιούχου: Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο έχει γίνει προσωρινή κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: i) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, στο οποίο θα αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά του (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου). ii) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και τα προβλεπόμενα κατωτέρω αδικήματα. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της ) και δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. iii) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου). iv) Πιστοποιητικό ενημερότητας, που να καταλαμβάνει τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών, διοικούντων και εργαζομένων, και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. v) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα με γνήσιο υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του, που να βεβαιώνει ότι ο προσφέρων: α) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας β) είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, γ) δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 15

16 ζητούνται από την Υπηρεσία, και δ) ότι του έχει ή δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρονται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού. vi) Εάν τα έγγραφα και πιστοποιητικά των παραπάνω παραγράφων δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας προέλευσής του. Στην ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται και η αδυναμία έκδοσης αντίστοιχου πιστοποιητικού καθώς και ότι στο πρόσωπο του βεβαιούντος δεν συντρέχει αντίστοιχο κώλυμα ή ότι δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. vii) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και ειδικά το προβλεπόμενο στην περίπτωση ii του παρόντος άρθρου απόσπασμα ποινικού μητρώου για όλα τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία και θα αφορά: α) ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές για Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε. viii)την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Αναλόγως ισχύει για τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες (ή συμπράξεις ή ενώσεις). Συνεταιρισμοί: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ενώσεις προσώπων ή εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Η ένωση επιχειρήσεων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλες τους, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε επιχείρηση μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Η κοινοπραξία (ένωση ή σύμπραξη) που θα επιλεγεί, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να εξασφαλίσει την μετατροπή της σε ορισμένη νομική μορφή εάν της ανατεθεί η σύμβαση και στο βαθμό που η μετατροπή της είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης) δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης) και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Για την συμμετοχή ενώσεων / συμπράξεων, προσώπων ή εταιρειών στο διαγωνισμό, απαιτούνται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά φυσικού ή νομικού προσώπου για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση / Σύμπραξη. 16

17 Άρθρο 11: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται στο μηνιαίο αντάλλαγμα παραχώρησης, να υπερκαλύπτει το αντίστοιχο ελάχιστο μηνιαίο αντάλλαγμα (τιμή εκκίνησης) του πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε ευρώ, θα αφορά μηνιαίο αντάλλαγμα παραχώρησης και θα είναι απολύτως σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο αντάλλαγμα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού Το ποσό που θα αναφέρεται στην κατακύρωση θα παραμένει σταθερό κατά την διάρκεια της σύμβασης και της τυχόν παράτασής της, αναπροσαρμοζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 7.3 της παρούσας διακήρυξης και δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη αναθεώρηση, μείωση ή αύξηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός απρόοπτης μεταβολής συνθηκών. Το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης λόγου ή της σοβαρότητας του λόγου αυτού της μεταβολής το έχει εξ ολοκλήρου ο παραχωρησιούχος και η αποδοχή ή μη του λόγου της μεταβολής των ποσών αυτών εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΟΛΠ Α.Ε. Άρθρο 12: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Ενστάσεις: Κατά της διακήρυξης, της διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεως καθώς και κατά των αποφάσεων του ΟΛΠ Α.Ε. που εκδίδονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού και έως και την κατακύρωση ή την ανάκλησή της επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση από τον θιγόμενο Προσφέροντα ή Υποψήφιο που έχει επιλεγεί για υποβολή προσφοράς κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η ένσταση ασκείται εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση αποκλειστικών προθεσμιών: α) Κατά της διακήρυξης, μέσα στο πρώτο ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της πρώτης δημοσίευσης της διακήρυξης έως την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, των ημερών αυτών συνυπολογιζομένων. β) Κατά της αποδοχής μίας προσφοράς ως τυπικά ή ουσιαστικά παραδεκτής ή της απόρριψης τέτοιας ως τυπικά ή ουσιαστικά απαράδεκτης, κατά της οικονομικής αξιολόγησης μίας προσφοράς, κατά της κατακύρωσης και της ανάκλησης της κατακύρωσης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της σχετικής αποφάσεως. γ) Κατά της κατακυρώσεως, όταν η ένσταση αφορά την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από εκείνον, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τότε που ανακοινώθηκε η οριστική κατακύρωση. δ) Αντίγραφο της ένστασης κοινοποιείται από τον ενιστάμενο επί ποινή απαραδέκτου εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε εκείνον, κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται. Ο τελευταίος δικαιούται να υποβάλει στην Εταιρία εγγράφως τις απόψεις του για αντίκρουση της ενστάσεως. ε) Για το παραδεκτό των κατά το παρόν άρθρο ενστάσεων, ο ενιστάμενος 17

18 υποχρεούται να προκαταβάλει στον ΟΛΠ Α.Ε. τη δαπάνη εξέτασης της καθεμιάς, το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως της ενστάσεως. Η δαπάνη αυτή καθορίζεται στο ποσόν των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ και δεν επιστρέφεται Προσφυγές: Στις διαδικασίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.2854/2000 (τ.α 243) ή του ν.2522/1997 (τ.α 178) δεν χωρεί ένσταση, αλλά μόνο προδικαστική προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου από τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να την ασκήσουν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 και υπό τους όρους του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.2522/ Κοινές διατάξεις για τις ενστάσεις και τις προσφυγές: 1. Η ένσταση ή η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενη από επίσημη ελληνική μετάφρασή της και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. που είναι αρμόδιο να αποφασίσει την κατακύρωση. Στην ένσταση ή την προσφυγή διατυπώνονται με συγκεκριμένο τρόπο οι λόγοι που δικαιολογούν το αίτημα του ενισταμένου/προσφεύγοντος. 2. Εφόσον ένας Οικονομικός Φορέας που δικαιούται να ασκήσει ένσταση ή προσφυγή υποβάλει εμπροθέσμως σχετικό αίτημα, ο ΟΛΠ Α.Ε. επιτρέπει σε αυτόν να λάβει γνώση των σχετικών στοιχείων με επιτόπια μελέτη στο κατάστημα της Εταιρείας το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως. 3. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή προσφυγή κατά της διακήρυξης, η διενέργεια του διαγωνισμού δεν γίνεται πριν την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή προσφυγή κατά της αποδοχής ή της απόρριψης ή της τεχνικής αξιολόγησης προσφοράς, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αναβάλλεται έως την έκδοση της αποφάσεως επ αυτής. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση κατά της οριστικής κατακύρωσης η σύναψη της συμβάσεως αναβάλλεται, έως την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως. Προκειμένου ειδικώς για την προσφυγή, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αναβάλλεται έως την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που ακολουθεί ή αν δεν ασκηθεί τέτοια, ως τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Άρθρο 13: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς δύναται να γίνει διάτρηση όλων των φύλλων. Στην οικονομική προσφορά δύναται να γίνει διάτρηση με σφραγισμένο τον φάκελο στον οποίο περιέχεται. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μετά την διάτρηση τους μονογράφονται, σφραγίζονται, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο όλοι μαζί και παραδίδονται στον αρμόδιο Διευθυντή προς φύλαξη Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται την ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους προσφέροντες από την Διεύθυνση Εξυπ/σης 18

19 Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων ΟΛΠ A.E. για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται ανακοίνωση των τιμών. Άρθρο 14: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 3. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την υψηλότερη τιμή σύγκρισης της οποίας η προσφορά κρίθηκε παραδεκτή, με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει, ό,τι προβλέπει το άρθρο 28 του Κανονισμού Σύναψης και εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/Τ.Β) Την τελική απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε. μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας και έως τη σύναψη της σύμβασης να διακοπεί, ή να αναβληθεί, ή να επαναληφθεί η διαδικασία, ή να ματαιωθεί η παραχώρηση, χωρίς δικαίωμα των συμμετεχόντων να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση κατά του ΟΛΠ Α.Ε. από την καθ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στη διαδικασία. Άρθρο 15: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Στον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ) αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ανακοίνωση αποστέλλεται ταυτόχρονα και στους λοιπούς προσφέροντες Η ανακοίνωση προς τον Παραχωρησιούχο περιλαμβάνει: 1. Το αντικείμενο της παραχώρησης που κατακυρώθηκε. 2. Τη διάρκεια παραχώρησης. 19

20 3. Το αντάλλαγμα παραχώρησης 4. Τις τυχόν αποκλίσεις της σύμβασης που θα καταρτισθεί από τους όρους της διακήρυξης. 5. Την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 6. Μνεία ότι η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης κατά την σχετική παράγραφο ως κατωτέρω. 7. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του ΟΛΠ Α.Ε Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και της πληρότητάς τους θα γίνει από την Επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία και εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠ Α.Ε. που είναι αρμόδιος για την υπογραφή της σύμβασης οπότε και η κατακύρωση γίνεται οριστική Η υποβολή των δικαιολογητικών του Παραχωρησιούχου του άρθρου της παρούσας παρέλκει, εφόσον ο Παραχωρησιούχος έχει υποβάλει στο παρελθόν στον ΟΛΠ Α.Ε. όμοια δικαιολογητικά, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται στον Παραχωρησιούχο, με την οποία τάσσεται επίσης εύλογη προθεσμία για την υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης. Η ίδια απόφαση ανακοινώνεται και στους λοιπούς προσφέροντες, που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά Η σύμβαση δεν θεωρείται ότι συνάφθηκε με την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται έχει συστατικό χαρακτήρα Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Παραχωρησιούχος, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα & δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο ΟΛΠ Α.Ε. ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο επιλεγείς Παραχωρησιούχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολούθως ο ΟΛΠ Α.Ε., εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώσει προσωρινά τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά σειρά αξιολόγησης προσφορά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή/και την εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, ο ΟΛΠ Α.Ε. μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, προσφέροντες Το σχέδιο σύμβασης και η σύμβαση συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην ελληνική γλώσσα Το σχέδιο και η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παραχωρούμενων χώρων και τουλάχιστον όσα αναφέρονται στη διακήρυξη Το έγγραφο της σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ :22426 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-07-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.013/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,αστικήμηκερδοσκοπικήεταιρείασεσυνεργασίαμετονΔιεθνή ΑνθρωπιστικόΟργανισμόInternationalOrthodoxChristianCharities IOCC,στο πλαίσιοτηςυλοποίησηςτουπρογράμματος,«ενίσχυσηελληνικούαγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 4-2-2015 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 /2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 /2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης Μυτιλήνη, 16/7/2013 Ταχ. Δ/νση: ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81100 Τηλέφωνο : 22510 28187 FAX: 22510 23466 E-mail : publibmyt@lesvos.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα