ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την 36336/ κοινή απόφαση του Υφυ πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1 και το άρθρο 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), ο Λεμονής Κωνσταντίνος του Χρήστου, μόνιμος υπάλλη λος κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων) με βαθμό Α του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετατάσσεται, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχα νολόγων Μηχανικών), με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Ν. Θεσσαλονίκης: 11023/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ OIKONOMIKΩΝ (2) Με την αριθμ ΕΞ/5652/ πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 152 περιπτ. δ, 155, όπως συ μπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ: 115/Α / ) και 156 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ.: 26/Γ/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την Υπηρεσία της ΔΙΒΑΝΗ ΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, από επειδή συμπλήρωσε 35 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και το 60 έτος της ηλικίας της. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Τμήματος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΙΩΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΑΙΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒIΟΥ ΜAΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ (3) Με την υπ αριθμ /Β2/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 410/1988 (ΦΕΚ 191/ /τ.Α ), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ /τ.Α ), τις διατά ξεις των άρθρων του Ν. 3528/2007 και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πο λυτεχνείου (συνεδρίαση 2η/ ) μετατάσσεται ο Διονύσιος Κακουράτος του Σπυρίδωνα, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από την κατηγορία ΔΕ ειδικότητας Τεχνικών στην ίδια κατηγορία ΔΕ ειδι κότητας Προσωπικού Η/Υ, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, για υπηρεσιακούς λόγους. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων: 14983/ ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

2 7914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ /H/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού Τμήμα Β του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΛΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, του Ιωάννη, δι οικητικού υπαλλήλου κλ. ΔΕ 1, με βαθμό Α, και ΜΚ.5, ΑΜ , του 1ου ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 ν. 3528/2007 (Α 26), ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΡΙΖΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. Φ.10.2/4222α/ απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», λύεται η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Κώ τση Ηλία του Στέφανου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70, Συντονιστή Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξε νείο της Ελλάδας στο Μόναχο, με βαθμό Α, Μ.Κ. 2 με Α.Μ , και κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Με την αριθμ /Α2/ απόφαση της Ανα πληρώτριας Διευθύντριας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης του Μπούτσορα Παύλου του Χρήστου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 03 Μαθηματικών του Γενικού Εκκλ/κού Λυκείου Βελλάς Ιω αννίνων από , λόγω παρέλευσης απράκτου διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησής του ( ). Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ Με την αριθμ. Φ.10.1/4213/ απόφαση του Δι ευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της Δημητριάδου Στυλιανής του Ιορδάνη κλ. ΠΕ02, με βαθ μό Α και Μ.Κ. 1, διευθύντρια του Γυμνασίου Καρπερής (A.M.: ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5. Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Με την αριθμ. 6843/ απόφαση του Προϊστα μένου του Γραφείου Ε.Ε. της Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ /τ.Α ) άρθρο 148, παρ. 5, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Χρυσαφιάδη Χριστόδουλου του Βασιλείου, επ/κού κλ. ΤΕ01 (Μηχ. Αυ τοκ.), με βαθμό Α, Μ.Κ. 01 του 7ου Εσπ. ΕΠΑΛ Αθηνών, από , ημερομηνία συμπλήρωσης άπρακτου διμήνου από την αίτηση παραίτησής του. Ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης 26/07/2010. ΒΑΪΟΣ ΚΑΛΛΟΣ Με την αριθμ 36/ πράξη του Προϊστάμενου του 3ου Γραφείου Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70, Δασκάλων Δανέζη Όλγας του Δημητρίου, με βαθμό Α, Α.Μ και Μ.Κ. 3 από , επειδή την ημερομηνία αυτή υπέβαλε και δεύ τερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. (Αριθμ. πρωτ/ λου 1ης αίτησης 2397/ , αρ: πρωτ/λου 2ης αίτησης 2595/ ) και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ: 148 του Ν. 3528/ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΠΑΣ Με την αριθμ. ΠΕ 2025/ απόφαση του Προϊ στάμενου του 4ου Γραφείου Δ Δ/νσης ΠΕ Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/ , λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της εκπ/κού λειτουργού ΠΕ 70 Παππά Χριστίνας του Έκτορα, ΑΜ , νηπιαγωγού, με βαθμό Α και ΜΚ 01 του 11ου Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου, αρμοδιότητας του 4ου Γραφείου Δ Δ/νσης ΠΕ Αθηνών, γιατί κατά την ημερομηνία αυτή παρήλθε δίμηνο από την υποβολής αίτησης παραίτησής της από την υπηρεσία ( ). ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Με την αριθμ. Φ.9.1/5612/ διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Γοργόλη Ζαχαρία Ευφροσύνη του Αλεξάνδρου, εκπ/κού κλάδου Π.Ε. Νηπιαγωγών, του 1ου Νηπιαγωγείου Γλυκών Νε ρών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, Αριθμ. Μητρώου , από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησής της από την Υπηρεσία. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α / ). Η Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΔΟΥ Με την αριθ. 2393/ απόφαση του Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 του Ν. 3528/07 (Υπαλληλικός Κώδικας), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία, του εκπαιδευ τικού λειτουργού Π.Ε. Βγενόπουλου Ανδρέα του Αγγέλου (Α.Μ ), δασκάλου του 42ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, με βαθμό Α και Μ.Κ.6, στις 21/9/2010 ημερομηνία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7915 παρέλευσης απράκτου διμήνου με α αίτηση παραίτησης την 22/7/2010 και συνολικό χρόνο υπηρεσίας 35 ετών, 04 μηνών, 01 ημερών, από τον οποίο 21 έτη, 00 μήνες και 22 ημέρες αφορά τακτική υπηρεσία, 02 έτη, 11 μήνες και 23 ημέρες αφορά υπηρεσία αναπληρωτού, 02 έτη, 06 μήνες και 05 ημέρες αφορά αναγνώριση της στρατιωτικής του θητείας ως συντάξιμης και 08 έτη, 09 μήνες και 11 ημέρες από αναγνώριση του ιδιωτικού τομέα. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΓΙΑΝΝΗΣ Με την υπ αριθμ. 2314/ απόφαση της Προϊστα μένης του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/ /τ.Α και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 ΦΕΚ: 159/2008/τ.Α που ισχύουν, απο λύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, η ΦΙΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Νηπιαγωγός του 2ου Ν/γείου Ανατο λής Ιωαννίνων, με βαθμό Α, ΜΚ 2 και A.M , από 28/09/2010 ημερομηνία λήξης του άπρακτου διμήνου. Η Προϊσταμένη ΣΟΦΙΑ ΡΑΠΤΗ Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην αριθμ /1443/ κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 848/ Γ / , διορθώνονται: α) Στη σελίδα 6909, στήλη δύο (2), στίχο δεκατρία (13) από κάτω, από το εσφαλμένο: «του Υφυπουργού Εργασίας...», στο ορθό: «του Υπουργού Εργασίας...», β) Στη σελίδα 6909, στήλη δύο (2), στίχο δέκα (10) από κάτω, από το εσφαλμένο: «μεταφέρεται ο Αχιολάς Εμμανοήλ», στο ορθό: «μεταφέρεται ο Αχιολάς Εμμανουήλ». (4) (Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (5) Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ / απόφα ση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 138), τα άρθρα 155 και 156 του Ν. 3528/ 2007, του άρθρου 71 παρ. 4 και 5 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123) του Π.Δ/γματος 95/2000 καθώς και την με αρ. Γ.Π. οικ / Υ.Α. και του άρθρου 37 του Ν. 1813/88, λύεται αυτοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση του ιατρού ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, στο Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΆΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ λόγω συ μπλήρωσης 35/ετους πραγματικής, δημόσιας και συντά ξιμης υπηρεσίας και του 67ου έτους της ηλικίας του (ημερ. γέννησης ). Η υπηρεσία του ιατρού αναλύεται ως εξής: α. Από μέχρι σε θέση Α.Ι ΜΥΤΙΚΑ Ε: 1, Μ: 1, Η: 26. β. Από μέχρι σε θέση βοηθού στο Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Ε: 1, Μ: 6, Η: 6, γ. Από μέχρι σε έμμισθες θέσεις Επ/τή και Δ/ντή Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΆΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ» Ε: 7, Μ: 7, Η: 12, δ. Από μέχρι σε θέση Δ/ντή Νε φρολογίας στο Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΆΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ» Ε: 24, Μ: 10, Η: 22. Σύνολο: Ε: 35, Μ: 2, Η: 6. Διεύθυνσης Ν. ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ Με την Υ10/114349/2010 απόφαση του Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 άρθρο 36 παρ. 3 και η υπ αριθμ / (ΦΕΚ/199/τ.Β ) εξουσιοδοτ. γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. λόγω συνταξιοδότησης: 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ/ντή Αιματο λογίας στο Γ.Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ. ΒΑΡΑΒΑΡΑ», 2. ΚΟΥΤΑΛΑ ΠΑΥΛΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ Δ/ντή Παθολογίας στο Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», 3. ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ/ντριας Παθολογικής Ανατομικής στο Γ.Ν. Μ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», 4. ΚΙΟΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ/ντριας Ψυχι ατρικής στο Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ, 5. ΜΑΣΟΥΡΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ Δ/ντή Πα θολογίας στο Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 6. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ/ντή Παθο λογίας στο Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». Με την Υ10α/111638/2010 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 άρθρο 36 παρ. 3 και η υπ αριθμ. 3444/ (ΦΕΚ/199/τ.Β ) εξουσιοδ. γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.: 1. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ Επιμ. Β Χει ρουργικής στο Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ. 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμ. Α Χειρουργικής στο Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. 3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΜΑΝΑΤΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Επιμ. Α Μ Γ στο Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ». 4. ΚΑΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Δ/ντριας Παι δοψυχιατρικής στο ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤ ΤΙΚΗΣ.

4 7916 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΣ του ΘΩΜΑ Επιμ. Β Οδοντια τρικής στο Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ. 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επιμ. Α Χειρουργικής στο Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ. 7. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΜΑΓΓΙΩΡΗ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΥ Επιμ. Α Αναισθησιολογίας στο Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Ο ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ». 8. ΣΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Επιμ. Α Ιατρι κής Βιοπαθολογίας στο Κ.Υ. ΠΡΙΝΟΥ (Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ). 9. ΣΑΡΠΑΣΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιμ. Α Παι διατρικής στο Κ.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ (Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ). 10. ΤΣΙΜΙΧΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΑ Επιμ. Β Παθολογίας στο Π.Γ.Ν. ΙΩΝΝΙΝΩΝ. 11. ΤΖΙΟΥΒΑΛΕΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ Επιμ. Α Ψυχιατρικής στο Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ. 12. ΠΑΤΙΑΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ Επιμ. Α Ια τρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υγείας Δ. ΤΣΑΓΔΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙEΣ (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 411/2010 απόφαση (αρ. πρωτ / ) του Δημάρχου Φλώρινας Ν. Φλώρινας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του Γρούϊου Πέτρου του Στέφανου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικά, με βαθμό Β, υπαλλή λου του Δήμου Φλώρινας Ν. Φλώρινας, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας: 89085/6168/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Διεύθυνσης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΚΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Βόλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 12, 14, 15, 16, 17, 37 και 42 του Ν. 3584/ 2007, τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010, μετά την 3Κ/2009 προκήρυξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και το αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ/νικής Διακυβέρνησης, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις του ΟΕΥ του Δήμου Βόλου από , ημερομη νία αποφοίτησης από τη Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου, οι: ΤΑΚΤΙΚΟΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, κατηγορί ας ΤΕ, κλάδου ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμούς Δ Α και στο Δ βαθμό της θέσης αυτής. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δημήτριος του Νικολάου, κατηγορί ας ΤΕ, κλάδου ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμούς Δ Α και στο Δ βαθμό της θέσης αυτής. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Τρύφωνας του Αντωνίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμούς Δ Α και στο Δ βαθμό της θέσης αυτής. ΜΠΛΑΝΑ Κωνσταντίνα του Ευσταθίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμούς Δ Α και στο Δ βαθμό της θέσης αυτής. ΣΚΟΥΡΤΗ Κωνσταντίνα Χριστίνα του Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμούς Δ Α και στο Δ βαθμό της θέσης αυτής. Ψυχογιού Γεωργία του Λουκά, κατηγορίας ΔΕ, κλά δου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμούς Δ Α και στο Δ βαθμό της θέσης αυτής. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Βόλου 18914/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 9970/147535/2010). Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Με την υπ αριθμ. 8401/ απόφαση του Δη μάρχου Σκιάθου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 και του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημητρίου του Νικολάου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 9742/144156/2010). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΛΗ ΖΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την αριθμ. 935/ απόφαση του Δημάρχου Άργους που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ του Καραφύλλη, υπαλλήλου του Δήμου Άργους, κλάδου ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Γ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 32214/ ). Με την αριθμ. 934/ απόφαση του Δημάρχου Άργους που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΕΜΜΑ ΝΟΥΗΛ ΜΑΛΚΕΖΟΥ του Αντωνίου, υπαλλήλου του Δή μου Άργους, κλάδου ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Γ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 32036/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7917 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού ερευνητικού προ σωπικού (ΔΕΠ) του Γενικού Τμήματος του Γεωπονι κού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Καθη γητή με γνωστικό αντικείμενο «Υδρογεωλογία». Η ΓΣ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της αριθμ. 61/ αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή ρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1268/ Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/ Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3549/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2517/ Το Προεδρικό Διάταγμα 134/1999, ως εξής: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα: Γενικό Τμήμα Τομέας: Γεωλογικών Επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Υδρογεωλογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υπο ψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Γενικού Τμήματος (τηλ ), μέσα σε αποκλει στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 1. Βιογραφικό Σημείωμα σε είκοσι (20) αντίτυπα. 2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.Ε.I. του εξωτερικού, θα πρέπει vα υπο βληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 3. Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα Επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα, δηλαδή είκοσι (20). 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό θα κατατεθεί από τους υποψηφίους που θα επιλεγούν. Το πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο θα αναγράφε ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι κασίας εκλογής. (7) Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμόδιου Στρατο λογικού γραφείου θα αναζητηθούν υποχρεωτικά αυτε παγγέλτως από την υπηρεσία. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχια κό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ π.ε./ πράξη του Πρύ τανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 148 του Ν. 3528/2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Δημητρίου Τολίκα του Κωνσταντίνου από τη θέση της βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης στις ). Με την αριθμ. 5250/ πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 του Ν. 3528/2007 και 26 του Ν. 3794/2009, αυτοδίκαια αποχωρεί από την Υπηρεσία ο Μιχαήλ Σοφωνίου του Κωνσταντίνου, μό νιμος Βοηθός του Τομέα Φυσικής Αναλυτικής και Περι βαλλοντικής Χημείας του Τμήματος Χημείας της Σχο λής Θετικών Επιστημών, από τις , ημερομηνία λήξης του ακαδημαϊκού έτους, επειδή στις συμπλήρωσε τριακονταπενταετή πραγματική συντάξι μη δημόσια υπηρεσία και έχει υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του (γεννήθηκε το 1944). Στον ανωτέρω απονέμεται την ευαρέσκεια της υπη ρεσίας, για την υπερτριακονταετή ευδόκιμη παραμονή του σε αυτήν. Με την αριθμ. 5237/ πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 του Ν. 3528/2007 και 26 του Ν. 3794/2009, αυτοδίκαια αποχωρεί από την Υπηρεσία ο Ιωάννης Αδαμίδης του Γεωργίου, μόνιμο

6 7918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) μέλος του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προ σωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου Ι Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, από τις , ημερομηνία λήξης του ακα δημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώθηκε το 67 έτος της ηλικίας του (γεννήθηκε το 1942). Με την αριθμ π.ε./ πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 148 του Ν. 3528/2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Στέ φανου Κολιάη του Ιωάννη από τη θέση της βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή του Τομέα Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι στημίου Θεσσαλονίκης (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης στις ). Με την αριθμ. 667/ πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 148 του Ν. 3528/2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Μιχαήλ Σαπουντζή του Γρηγορίου από τη θέση της βαθμίδας του Λέκτορα με μονιμότητα του Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο νίκης (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης την ). Με την αριθμ. 1065/ πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 148 του Ν. 3528/2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Θωμά Κυβεντίδη του Αναστασίου από τη θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με μονιμότητα του Τομέα Μα θηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι στημίου Θεσσαλονίκης (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης στις ). O Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ π.ε. Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτι κών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και δυναμι κή των κατασκευών». Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο λής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της αριθμ. 12/ , αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση (1) μιας θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του ν. 1268/82 όπως αντι καταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΩΝ (συνεδρ. Γ.Σ. αριθμ. 8/ ) Μία θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και δυναμική των κατασκευών». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων, των διδακτορικών διπλω μάτων και των λοιπών τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτ λοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. 4. Πιστοποιητικό «Υγείας και Φυσικής Καταλληλότη τας» της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερο μηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγρά φεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο/η υποψήφιος/α, το αργότερο μέχρι την ημερομη νία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7919 Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δε μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2010 O Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ Με την αρ. 9212/ πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α /1983), όπως αυτά τροποποιή θηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2, 3 και 4, αντίστοιχα, του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2001) και τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α /2009), εξελίσσεται ο Ευστάθιος Βελισσαρίου του Σταύρου, από μόνιμη θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοί κησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ /Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ / ). Με την αρ. 9161/ πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α /1983), όπως αυτά τροποποιή θηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2, 3 και 4, αντίστοιχα, του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2001) και τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α /2009), εξε λίσσεται ο Δημήτριος Πατέρας του Θωμά, από μόνιμη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη θέση βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφομηχανική και κατεργασία εδάφους», του Τομέα II «Αρδεύσεων Δια χείρισης Αγροτικών Προϊόντων και Βιοπεριβάλλοντος» του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ / ). Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠAΤΡΑΣ Με την αριθμ / πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, που εκδόθηκε σύμφωνα α) με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 28 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α /2003), όπως αντικα ταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3404/ 05 (ΦΕΚ 260/τ.Α /2005) και β) τις διατάξεις του Ν. 3794/09 (ΦΕΚ 156/τ.Α /2009) και ισχύουν, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Αναπλη ρωτή Καθηγητή της Μαρίας Ιγγλέση του Εμμανουήλ, σε προσωποπαγή θέση βαθμίδας Καθηγητή, από , λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας της. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ /Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ / ). Ο Πρόεδρος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δια της υπ αριθμ. 1079/ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκ κλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθμ. 45/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμ βουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, διορίζεται: o Ανδρέας Βαρελάς του Ευαγγέλου ως Διάκονος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εις Νεμέαν Κορινθίας και κατατάσσεται εις την ΥΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Δια της υπ αριθμ. 1078/ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκ κλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθμ. 45/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμ βουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, διορίζεται: o Θεοφάνης Αϊβαλιώτης του Σπυρίδωνος ως Διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, εις Λουτράκι ον Κορινθίας και κατατάσσεται εις την ΥΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Κορίνθου ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ. 1112/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 13 της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 3329/ 05, του Ν. 3527/07, τα άρθρα του Ν. 3528/07, της παρ. 4 άρθρο πέμπτο μεταβατικές διατάξεις του Ν. 3839/2010 και κατόπιν της αρ. 1042/ απόφασης του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελο ποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τοποθετείται η Σταυρακίδου Ειρήνη του Τριαντάφυλλου υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστι κού που υπηρετεί στη Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ. με βαθμό Α, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ ναμικού της Διοίκησης της 6ης Υ.ΠΕ., μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από το Σ.Ε.Π. και πά ντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή της, ως εκ της ιδιότητάς της ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Διοίκησης της 6ης Υ.ΠΕ. ΠΑΝΟΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2985 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης.... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 19 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού καθιέρωση κα νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα