Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ"

Transcript

1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ 2011

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικζσ Ζννοιεσ Διδακτικι Οριςμόσ φντομθ Περιγραφι τθσ Διδακτικισ Διδαςκαλίασ Μακιματα Ειδικότθτασ ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οι Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτθν Ελλθνικι Εκπαίδευςθ Ιςτορικά τοιχεία Ειςαγωγι Σο Ιςτορικό τθσ ειςαγωγισ νζων τεχνολογιών ςτθν Εκπαίδευςθ Κφρια Φάςθ Δεκαετία Δεκαετία : Η εποχι τθσ γενικευμζνθσ ειςαγωγισ Η Ζκκεςθ του J. C. SIMON (1980) Η Ζκκεςθ του B. SCHWARTZ (1981) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιών ςτθν Εκπαίδευςθ Ζνασ ςθμαντικόσ πρόγονοσ: Η κυβερνθτικι και οι διδακτικζσ μθχανζσ Πρώτθ Περίοδοσ ζνταξθσ των υπολογιςτών ςτθν εκπαίδευςθ: υςτιματα Διδαςκαλίασ και ςυςτιματα μάκθςθσ με υπολογιςτι Διδαςκαλία με τθν Βοικεια Τπολογιςτι Αυτόνομθ μάκθςθ: Αυκόρμθτθ μάκθςθ του προγραμματιςμοφ και μικρόκοςμοι Σεχνθτι νοθμοςφνθ και ζμπειρα διδακτικά ςυςτιματα φγχρονεσ τάςεισ ζνταξθσ των νζων τεχνολογιών ςτθν εκπαίδευςθ: ςυςτιματα πλοιγθςθσ, ςυςτιματα επικοινωνίασ Πολυμζςα και Τπερμζςα Σο μζλλον των νζων τεχνολογιών ςτθν εκπαίδευςθ Οι εικονικζσ πραγματικότθτεσ Λογιςμικά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαίδευςθ Επεξεργαςτζσ κειμζνου Τπολογιςτικά φφλλα... 46

3 4.5.3 Λογιςμικό παρουςιάςεων Βάςεισ δεδομζνων (Databases) Εγκυκλοπαίδειεσ, λεξικά, γεωγραφικοί άτλαντεσ, αντιλεξικά, κθςαυροί Διαδίκτυο και θλεκτρονικό ταχυδρομείο Κριτικι Θεώρθςθ του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ Προτάςεισ για εκπαιδευτικό υλικό: Λογιςμικό με τθν επικουρία υπερμζςων και πολυμζςων Σο Ανοιχτό Περιβάλλον τθσ Logo ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μελζτθσ Περίπτωςθσ Χριςθσ Νζασ Σεχνολογίασ ςτθν Διδακτικι Χρθςιμοποιώντασ τα Lego Mindstorms NXT για τθ διδαςκαλία του Προγραμματιςμοφ Μεκοδολογία υηιτθςθ και γενικζσ διαπιςτώςεισ Τποςτιριξθ Διδαςκαλίασ Μακθμάτων Πλθροφορικισ υποβοθκοφμενθ από τθν πλατφόρμα LEGO Mindstorms: Δεφτερθ Περίπτωςθ Ειςαγωγι Παρουςίαςθ του προγράμματοσ Σο κεωρθτικό πλαίςιο Ενδεικτικό Τλικό Διδαςκαλίασ Εφαρμογι ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ υηιτθςθ - υμπεράςματα ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΔΗΑΓΧΓΖ-ΓΔΝΗΚΑ Ζ παξνχζα έξεπλα κηιάεη γηα ηελ δηδαθηηθή καζεκάησλ εηδηθφηεηαο κε λέεο ηερλνινγίεο. ε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ θαηά θχξην ιφγν αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη φισλ ησλ πνιπκέζσλ πνπ απηφ πξνζθέξεη. Υσξίο ηελ ρξήζε ηνπο δελ ζα κπνξνχζακε λε πινεγεζνχκε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ πνπ πιένλ ζήκεξα απνηειεί ην κέζν έξεπεο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξίαο, παξάγνληαο βαζηθφο ζηελ εθπαίδεπζε. Γηα λα δηεμάγνπκε κηα αλαιπηηθή έξεπλα μεθηλάκε κε ηελ αλάπηπμε ησλ γεληθψλ ελλνηψλ φπσο είλαη ε δηδαθηηθή αιιά γίλεηε θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή απηήο θαζψο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. πλερίδνληαο αλαθέξνπκε φια ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο πνπ δηδάζθνληαη ζήκεξα ζηελ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζε. ην ίδην θεθάιαην αλαθέξνπκε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη θπξίεο θάζεηο πεξηγξάθνληαη. Ξεθηλψληαο ην ηέηαξην θεθάιαην κηιάκε γηα έλαλ ζεκαληηθφ πξφγνλν ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε ν νπνίνο δελ είλαη θαλέλαο άιινο απφ ηελ θπβεξλεηηθή θαη ηηο δηδαθηηθέο κεραλέο. Ζ πξψηε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηελ έληαμε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, δεχηεξε ηελ ππνβνεζνπκέλε εθπαίδεπζε θαη ηξίηε θάζε ε απηφλνκε κάζεζε. ηελ ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζηελ ηερλίηε λνεκνζχλε θαη ηα έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιπκέζα θαη ππεξκέζα. Ακέζσο κεηά γίλεηε κηα αλαθνξά ζην κέιινλ ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην ηέηαξην θεθάιαην νινθιεξψλεηε κε ηα ινγηζκηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απηή ηελ ζηηγκή. Απηά βέβαηα είλαη νη επεμεξγαζηέο θεηκέλσλ, ηα ππνινγηζηηθά θχιια, ην ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, εγθπθινπαίδεηεο θαη αιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο ην πην ζεκαληηθφ είλαη ην δηαδίθηπν θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ γίλεηε κηα θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή ρξήζε λέσλ. ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθέξνληαη δπν κειέηεο πεξίπησζεο νη νπνίεο αλαιχνληαη δηεμνδηθά. Κάζε κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κηιάλε γηα ηελ ρξήζε Lego Mindstorms NXT ζηελ 4

5 εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ πξψηε κηιάεη γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε δεχηεξε γηα δηδαζθαιία καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 2. Γεληθέο Έλλνηεο 2.1 Γηδαθηηθή Οξηζκόο Ζ δηδαθηηθή είλαη ε επηζηήκε, παιαηφηεξα θιάδνο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, πνπ αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο γεληθά (Γεληθή Γηδαθηηθή) θαη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε καζήκαηνο εηδηθά (Δηδηθή Γηδαθηηθή). Ο φξoο δηδαθηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Βφιθαλγθ Ράηθε (W. Ratichius) ( ) θαη ιίγν αξγφηεξα απφ ηνλ Σδνλ Άκνο Κνκέληνπο (J. Comenius) ( ) φηαλ έγξαςε ην πξψην βηβιίν Γηδαθηηθήο κε ηίηιν Didactica Magna (Μεγάιε Γηδαθηηθή). Γηδαθηηθή είλαη κηα επηζηεκνληθή πεξηνρή ε νπνία πξνεηνηκάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο βνεζά θαη ζπκβάιιεη ζην έξγν ηνπο, ζπληζηά δειαδή έλα επηζηεκνληθφ ηνκέα πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλεμάξηεηα αλ ππάξρνπλ εηδηθνί πνπ ηε ζεσξνχλ απιψο σο κηα κεραλή ρσξίο πιηθφ επεμεξγαζίαο. Γηαθξίλεηαη ζε Γεληθή θαη Δηδηθή Γηδαθηηθή. Δηπκνινγηθά πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα "δηδάζθσ" πνπ ζεκαίλεη κεηαδίδσ ζε θάπνηνλ ην αληηθείκελν κάζεζεο. Βησκαηηθά ην πξνζεγγίδνπκε σο ηε δηδαζθαιία ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη γεληθά σο κηα επηζηεκνληθή ζεσξία γηα ηε δηδαζθαιία. Παξαηεξψληαο ηνλ φξν Γηδαθηηθή κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε άιιεο έλλνηεο, ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φξν φπσο κεζφδνη δηδαζθαιίαο, δηδαθηέα χιε, κέζα δηδαζθαιίαο. Ο φξνο δηδαθηηθή πξσηνεκθαλίζηεθε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν ηνλ 17ν αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην Σν 19ν αηψλα δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε απιά κηα εμέιημε ηνπ φξνπ θαη ηέινο ηνλ 20ν αηψλα ζρεηίζηεθε κε ηε ζσθξαηηθή κέζνδν θαη ηελ εκθάληζε ηεο κεζφδνπ Project. Μεηά απφ ζπζηεκαηηθή κειέηε πεγψλ έρεη απνδεηρζεί φηη δελ ππάξρνπλ απφιπηα ζπλψλπκεο έλλνηεο αιιά παξεκθεξή έλλνηεο φπσο ε κφξθσζε, ε κάζεζε, ε πιεξνθνξία, ε δηδαζθαιία. Ζ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο δηδαθηηθή γίλεηαη 5

6 βάζε ησλ εμήο ζεσξηψλ: Γηδαθηηθή Μφξθσζε, Γηδαθηηθή Μάζεζε, Κπβεξλεηηθή Γηδαθηηθή, Κξηηηθή- Δπηθνηλσληαθή Γηδαθηηθή, Γηδαθηηθή Curriculum θαη ε Κξηηηθή Απνηίκεζε. Αξθεηνί κειεηεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ έλλνηα δηδαθηηθή. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ν Κνκέληνο ν νπνίνο δηαπξαγκαηεχηεθε ηα πξνβιήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζην πιαίζην κηαο θαζνιηθήο ζενινγηθφ-θηινζνθηθήο ζεσξίαο. Ζ δηδαθηηθή ζηνλ Κνκέλην λνείηαη ζαλ ε ηέρλε ηεο δηδαζθαιίαο "φισλ ησλ πξαγκάησλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο". Βαζηθή δηδαθηηθή ηδέα ηνπ Κνκέληνπ απνηειεί θαη ε θπζηθή κάζεζε ε νπνία αθνινπζεί ηνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο θπζηθήο κάζεζεο. Ο φξνο δηδαθηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε πξηλ απφ ηνλ Κνκέλην απφ ην Ραηίρην ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη λένη θαη ειηθησκέλνη ζα κπνξνχζαλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εχθνια λα κάζνπλ άιιεο γιψζζεο. Δπηπιένλ ήζειε λα ζεκειηψζεη ηελ αγσγή θαη ηε δηδαζθαιία πάλσ ζε ςπρνινγηθέο βάζεηο, ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, θαη φια λα γίλνληαη ρσξίο θαηαπίεζε. χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ζεσξίεο κηα άιιε έλλνηα ηεο δηδαθηηθήο ζεσξίαο είλαη ε θαηεχζπλζε ησλ Curriculum. Ο φξνο Curriculum πεξηιακβάλεη ηελ χιε, ηνπο ζηφρνπο δηδαζθαιίαο, ηε ζπζηεκαηηθή ζπνπδή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, σξνιφγησλ πξνγξακκάησλ θαη άιισλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. Έλαο λένο επηζηεκνληθφο θιάδνο, ν θιάδνο ηεο Κπβεξλεηηθήο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αθεηεξία ηεο δηδαθηηθήο ζεσξίαο. Ζ δηδαθηηθή ζεσξία παξνπζηάδεηαη ζαλ ζεσξία ηεο θαηεχζπλζεο ησλ δηδαδηθαζηψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο πεξηέρνπλ ηηο κνξθέο ηεο δηδαζθαιίαο, ηα αηνκηθά ή νκαδηθά πξνγξάκκαηα, ηηζ δηδαθηηθέο κεραλέο θ.η.ι. ζνλ αθνξά ηελ θπβεξλεηηθή είλαη κηα επηζηήκε ε νπνία πεγάδεη απφ ηηο πεξηνρέο ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο βηνινγίαο θαη έρεη σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη κηα εληαία ζεσξία, κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ φια ηα θαηλφκελα θαηεχζπλζεο θαη ειέγρνπ πιεξνθνξηψλ, είηε απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ θφζκν ησλ δψσλ είηε ζε ηερληθά ζπζηήκαηα. ε απηφ ην ζεκείν κπνξεί λα γίλεη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ παιαηφηεξσλ δηδαθηηθψλ ζεσξηψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ. Οη κελ πξψηεο ζεσξίεο πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα κε ηνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη κε ηελ εθινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο ελψ ζηηο άιιεο ηφζν ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη νη ζθνπνί είλαη δεδνκέλνη απφ ηελ θάζε θνηλσλία θαη απφ ηνπο εηδηθνχο ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ (Wikipedia, 2011). 6

7 2.1.2 ύληνκε Πεξηγξαθή ηεο Γηδαθηηθήο Γηδαζθαιίαο Αξρηθά, λα πνχκε φηη θάζε επηζηήκε ρεηξίδεηαη νξηζκέλεο έλλνηεο, ζηηο νπνίεο αληαλαθινχληαη νη γλψζεηο, πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη. ιεο νη επηζηεκνληθέο έλλνηεο ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο νκάδεο: α) Φηινζνθηθέο θαη β) κεξηθέο επηζηεκνληθέο (δειαδή, εηδηθέο γηα κηα δνζκέλε επηζηήκε). ην κεηαμχ ηειεπηαία έρεη παξνπζηαζηεί ε αλάγθε ρσξηζκνχ κηαο ηδηαίηεξεο νκάδαο ελλνηψλ. γ) γεληθψλ επηζηεκνληθψλ. Ζ Γηδαθηηθή ρξεζηκνπνηεί ηηο έλλνηεο φισλ απηψλ ησλ νκάδσλ (Φξάγθνπ, 1993). Χο παηδαγσγηθφο επηζηεκνληθφο θιάδνο ε Γηδαθηηθή ρεηξίδεηαη ηηο γεληθέο έλλνηεο ηεο παηδαγσγηθήο: «παηδαγσγηθή», «αγσγή» θαη «κφξθσζε» θ.α. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηδαθηηθήο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπλέλσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εθπξνζψπσλ δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ζηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ Γηδαθηηθή πεξλάεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο αζηακάηεηεο αλαλέσζεο. Ζ ιέμε «δηδαζθαιία»(γηδάζθσ: κεη αλαδίπισζεο ηχπνο ηνπ δάσ = καλζάλσ, επί κεηαβαηηθήο ζεκαζίαο) είλαη αξραία ειιεληθή. Γειψλεη ηε δηαδηθαζία παξνρήο γλψζεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο γλψζεο. Απηή ε δηηηή έλλνηα ηεο ιέμεο πξνυπνζέηεη, αιιά θαη απαηηεί ηελ παξάιιειε δξάζε δχν πνιχ βαζηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία: ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή. Αλάκεζά ηνπο παξεκβάιιεηαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν απνηειεί κνξθσηηθφ αγαζφ. Ο καζεηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ν δάζθαινο είλαη απηφο πνπ βνεζάεη ην καζεηή ζ απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα. Δμάιινπ, γλσζηφ είλαη θαη ην δηδαθηηθφ ηξίγσλν, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ ζρέζε καζεηή, δαζθάινπ θαη γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (αθθά, 2001). ηαλ ιέκε πνξεία δηδαζθαιίαο ελλννχκε ηε ζθφπηκε θαη ινγηθή ζεηξά ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ. Δλλννχκε ηελ νδφ, πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο, δειαδή πνηεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ζα πξνεγεζνχλ, πνηεο ζ αθνινπζήζνπλ, κε πνηεο ζα θιείζεη ε δηδαζθαιία θ.ά. (Μάλνο, 1989). Άξα, ζα έιεγε θαλείο πσο ε δηδαζθαιία απνηειεί ηελ ζρέζε ζπλάληεζεο ηνπ δαζθάινπ κε ην καζεηή, κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη, κέζσ απηνχ, ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ. ην δηδαθηηθφ ηξίγσλν, ν καζεηήο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ηξηγψλνπ. Σν παηδί απνηειεί ην θέληξν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ε δηδαζθαιία κπνξεί λα 7

8 ραξαθηεξηζηεί σο δεκνθξαηηθή θαη αληηαπηαξρηθή, εθφζνλ ην κάζεκα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηα δηθά ηνπ δεδνκέλα, γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνθηλεηηθά. Γη απηφ αθξηβψο θαη ε δηδαζθαιία πξέπεη λα είλαη καζεηνθεληξηθή. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα απεπζχλεη ην ιφγν φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζην καζεηή, ν νπνίνο είλαη θαη ν πξσηαγσληζηήο, αθνχ ζα πξέπεη λα εθθξάδεηαη θαη λα ζπλνκηιεί, έηζη ψζηε λα αμηνπνηεί, φζν θαιχηεξα κπνξεί ην δηθαίσκα απηφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν καζεηήο θαιιηεξγεί ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ απηελέξγεηά ηνπ, ε νπνία, κε ηε ζσζηή θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν κπνξεί λα ππεξεηήζεη ην ζχγρξνλν ζθνπφ ηεο αγσγήο: ηε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ, ζθεπηφκελσλ θαη δεκνθξαηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ. Δπνκέλσο, δάζθαινο θαη καζεηήο βξίζθνληαη ζπλερψο ζε κία ζρέζε αιιειεπίδξαζε γλψζεηο ή πιεξνθνξίεο, αιιά δηδάζθεη θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηάζε δσήο. Απηή ε πνηθηιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ αλάγεη ηε δηδαζθαιία ζε κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ καζεηή κε φια εθείλα ηα εθφδηα, ηα νπνία ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ηε ζσζηή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ. Έηζη, σο παξάγνληεο ηεο δηδαζθαιίαο, ν καζεηήο, ν δάζθαινο θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν επηηξέπνπλ πνιιέο επηινγέο αμηνπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πεξηγξαθή ηνπο εληάζζεηαη ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο ηεο Γηδαθηηθήο, ε νπνία εμεηάδεη θαη εξκελεχεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηηθά πξάμε. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ε αμηνιφγεζε. 2.2 Μαζήκαηα Δηδηθόηεηαο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάζνπκε ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηα ΔΠΑΛ ηεο ρψξαο καο δειαδή ζηα επαγγεικαηηθά ιχθεηα. Απηά ρσξίδνληαη ζηα γεληθά ηα νπνία θαινχληαη λα δηδαρηνχλ νη καζεηέο ηεο Α Σάμεο αιιά θαη ηα καζήκαηα θχθισλ πνπ είλαη δπν θαη ρσξίδνληαη ζε καζήκαηα ηερλνινγηθνχ θχθινπ θαη καζήκαηα θχθινπ ππεξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα ζηε Β Σάμε ππάξρνπλ ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο αιιά θαη ηα καζήκαηα ηνκέσλ. Σέινο ζηελ Γ Σάμε ππάξρνπλ ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ είλαη θαη ππνρξεσηηθά θαη απνηεινχληαη απφ δπν νκάδεο, ηα καζήκαηα επηινγήο αιιά βέβαηα θαη ηα καζήκαηα ηνκέσλ. ια ηα παξαπάλσ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά παξαθάησ αιιά θαη νη ψξεο πνπ πξέπεη ν εθάζηνηε καζεηήο λα παξαθνινπζήζεη ηα παξαθάησ ψζηε λα κπνξεί λα πεξάζεη κε επηηπρία απφ ην έλα έηνο ζην άιιν αιιά θαη λα πάξεη ην απνιπηήξην ηνπ. 8

9 Σα δηδαζθφκελα καζήκαηα αλά ηάμε θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Α ΣΑΞΖ - ΓΔΝΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ 1 Ν.ΓΛΧΑ / ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 5 ΗΣΟΡΗΑ 2 ΑΛΓΔΒΡΑ 3 / 2 ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ 2 / 3 ΦΤΗΚΖ 3 ΥΖΜΔΗΑ 2 ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 3 ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 2 ΤΝΟΛΟ 25 ΩΡΔ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΤΚΛΧΝ Κύθινο Σερλνινγηθόο ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 2 ψξεο ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 3 ψξεο ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 2 ψξεο ΥΟΛΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ- 2 ψξεο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΟΛΟ 9 ώξεο Κύθινο Τπεξεζηώλ 9

10 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2 ψξεο ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 3 ψξεο ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ (ΘΔΜΟΗ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ) 2 ψξεο ΥΟΛΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ - 2 ψξεο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΟΛΟ 9 ΩΡΔ Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηε B' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ είλαη: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ/ΔΒΓ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ 1 ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 2 ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 1 ΗΣΟΡΗΑ 1 ΑΛΓΔΒΡΑ 2 ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ 1 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣ. & ΣΔΥΝΟΛ. 2 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΤΗΚΖ 3 ΥΖΜΔΗΑ 1 ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 2 ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 1 ΤΝΟΛΟ 17 ΩΡΔ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟΜΔΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΗΜΑ Ζιεθηξνηερλία Η Δζσηεξηθέο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΩΡΔ/ΔΒΓ. 3Θ+3Δ 2Θ+3Δ 10

11 Ζιεθηξηθνί Απηνκαηηζκνί & ηνηρεία Ζιεθηξνληθήο 2Θ+3Δ ρεδίαζε Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ κε Ζ/Τ 2 ΤΝΟΛΟ 18 ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ/ΔΒΓ. ηνηρεία Αλαηνκίαο-Φπζηνινγίαο Η 3 Θ Πξψηεο Βνήζεηεο 2Θ ηνηρεία Φαξκαθνινγίαο 2Θ ηνηρεία Μηθξνβηνινγίαο 2Θ+2 Δ Βαζηθή Ννζειεπηηθή 2Θ+2Δ Βξεθνθνκία 2Θ+1 Δ ΤΝΟΛΟ 18 ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ/ΔΒΓ. Οηθνδνκηθφ ρέδην 4 Κηηξηαθά Έξγα 2Θ + 2Δ Γνκηθά Τιηθά 2Θ Σνπνγξαθία 2Θ + 2Δ ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή 4 ΤΝΟΛΟ 18 ΣΟΜΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ Βαζηθέο Αξρέο Πιεξνθνξηθήο θαη Φεθηαθήο Σερλνινγίαο Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Η ΩΡΔ/ΔΒΓ. 3Θ 2Θ +1 Δ 11

12 Πξνγξακκαηηζηηθά Δξγαιεία γηα ην Γηαδίθηπν 4 Δ Γίθηπα Τπνινγηζηψλ I 3Θ + 1 Δ Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ 2Δ πληήξεζε Τπνινγηζηψλ 2Δ ΤΝΟΛΟ 18 ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ/ΔΒΓ. Ζιεθηξνληθά πιηθά θαη ρεδίαζε 2Δ Αλαινγηθά Ζιεθηξνληθά 3Θ Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά 2Θ Κπθιψκαηα πλερνχο θαη Δλαιιαζζφκελνπ Ρεχκαηνο 2Θ Δπηθνηλσλίεο - Γίθηπα - Σερλνινγία H/Y 2Θ Δξγαζηήξην Αλαινγηθψλ Ζιεθηξνληθψλ 3Δ Δξγαζηήξην Φεθηαθψλ Ζιεθηξνληθψλ 2Δ Δξγαζηήξην Κπθισκάησλ πλερνχο θαη Δλαιιαζζφκελνπ Ρεχκαηνο 2Δ ΤΝΟΛΟ 18 ΣΟΜΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Αξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο ηνηρεία Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο Υξήζε Ζ/Τ(Λνγηζηηθά Φχιια) Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αλάπηπμε ηνηρεία Αζηηθνχ θαη Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή Σνπξηζηηθή Θεσξία θαη Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΩΡΔ/ΔΒΓ. 3Θ 2Θ 2Δ 2Θ 2Θ 2Θ 3Δ 12

13 Δξγαζίεο χγρξνλνπ Γξαθείνπ ΤΝΟΛΟ 18 2Δ Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηε Γ' ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ είλαη: Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ Α ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ Νενειιεληθή Γιψζζα 2 Μαζεκαηηθά Η 5 Φπζηθή Η 3 πλνιηθή δηάξθεηα καζεκάηωλ γεληθήο παηδείαο 10 ώξεο Β ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ Νενειιεληθή Γιψζζα 2 Μαζεκαηηθά ΗI 5 Φπζηθή ΗI 3 πλνιηθή δηάξθεηα καζεκάηωλ γεληθήο παηδείαο 10 ώξεο Β. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ Νεφηεξε Διιεληθή Ηζηνξία 2 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 2 Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο 2 Βηνινγία Η 2 Βηνινγία ΗΗ 2 Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ 2 13

14 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟΜΔΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Γ ΣΑΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ/ΔΒΓ. Ζιεθηξνηερλία ΗΗ 3Θ+3 Δ Ζιεθηξηθέο Μεραλέο 3Θ Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο 3Θ+5 Δ Απηνκαηηζκνί & πζηήκαηα Απηφκαηνπ Διέγρνπ 2Θ+4 Δ ΤΝΟΛΟ 23 ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ Γ ΣΑΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ/ΔΒΓ. Ννζειεπηηθή 3Θ+8 Δ Υεηξνπξγηθή-Σερληθή Υεηξνπξγείνπ 2Θ ηνηρεία Γπλαηθνινγίαο-Μαηεπηηθήο θαη Παηδηαηξηθήο 2Θ ηνηρεία Νεπξνινγίαο-Φπρηαηξηθήο 2Θ ηνηρεία Παζνινγίαο 3Θ ηνηρεία Αλαηνκίαο-Φπζηνινγίαο ΗΗ 3Θ ΤΝΟΛΟ 23 ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ 14

15 Γ ΣΑΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ/ΔΒΓ. Κιηληθή Βηνρεκεία 2Θ+2 Δ ηνηρεία Αηκαηνινγίαο-Αηκνδνζίαο 3Θ+3 Δ ηνηρεία Αλνζνινγίαο 2Θ+2 Δ Μηθξνβηνινγία 2Θ+2 Δ Οξγάλσζε Δξγαζηεξίσλ θαη Σερλνινγία Οξγάλσλ 2 Δ ηνηρεία Αλαηνκίαο-Φπζηνινγίαο ΗΗ 3Θ ΤΝΟΛΟ 23 ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ Γ ΣΑΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ/ΔΒΓ. Μέζνδνη Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο θαη Σερληθά Δπνπηηθά Μέζα 1Θ+2 Δ Αγσγή Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο 3Θ Μνπζηθή-Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή 2 Δ ηνηρεία Γεληθήο θαη Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο 2Θ Αηζζεηηθή Αγσγή-Θεαηξηθφ Παηρλίδη 1Θ+1 Δ Λνγνηερλία Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο 2Θ Οξγάλσζε Παηδαγσγηθνχ Πεξηβάιινληνο 2Θ+4Δ ηνηρεία Αλαηνκίαο-Φπζηνινγίαο ΗΗ 3Θ ΤΝΟΛΟ 23 15

16 ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Γ ΣΑΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΥΔΓΗΑΣΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ/ΔΒΓ. ρέδην Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 3 Αξρηηεθηνληθφ ρέδην 4 ρέδην πγθνηλσληαθψλ θαη Τδξαπιηθψλ Έξγσλ 2 Σνπνγξαθηθφ ρέδην 2 Πνιενδνκία 2 Ο Ζ/Τ ζην ρψξν ησλ Γνκηθψλ Έξγσλ 4Δ Οηθνδνκηθή 2Θ Οξγάλσζε Σερληθψλ Έξγσλ 2Θ + 2Δ ΤΝΟΛΟ 23 ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ Ζ/Τ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ/ΔΒΓ. Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο 3Θ + 2 Δ Γίθηπα Τπνινγηζηψλ ΗΗ 3Θ +1 Δ Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα ΗΗ 2 Δ Βάζεηο Γεδνκέλσλ 1Θ +3 Δ ηνηρεία Πξνγξακκαηηζκνχ ζε Γξαθηθφ Πεξηβάιινλ 4 Δ (Visual Programming) Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ 4 Δ ΤΝΟΛΟ 23 16

17 ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ / ΔΒΓ. Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 3Θ πζηήκαηα Αλαινγηθψλ Ζιεθηξνληθψλ 2Θ πζηήκαηα Φεθηαθψλ Ζιεθηξνληθψλ 2Θ πιινγή Μεηαθνξά θαη Έιεγρνο Γεδνκέλσλ 2Θ+2Δ Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ 2Θ+3Δ Δξγαζηήξην Αλαινγηθψλ Ζιεθηξνληθψλ 2Δ Δξγαζηήξην Φεθηαθψλ Ζιεθηξνληθψλ 3Δ Δθαξκνγέο Πξνγξακκαηηζκνχ γηα Ζιεθηξνληθνχο 2Δ ΤΝΟΛΟ 23 ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ ΣΑΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΑΘΗΜΑ Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγγιηθά(Οηθνλνκηθή Οξνινγία) ηνηρεία Λνγηζηηθήο Δηαηξηψλ Γεκφζηεο ρέζεηο Οξγάλσζε Γξαθείνπ θαη Αξρείσλ ΩΡΔ/ΔΒΓ. 4Θ 3Θ 2Θ 3Θ 1Θ 2Θ Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο-Γ Καηεγνξίαο Μεραλνγξαθεκέλε 17

18 Λνγηζηηθή 4 Δ Eξγαζίεο χγρξνλνπ Γξαθείνπ 4 Δ ΤΝΟΛΟ 23 18

19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 3. Οη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε Ιζηνξηθά ηνηρεία 3.1 Δηζαγωγή Οη λέεο ηερλνινγίεο, ηδίσο ε πιεξνθνξηθή κε ην ηεξάζηην πιήζνο ησλ ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ, έρεη ζρεδφλ ηαπηηζζεί κε φ,ηη ραξαθηεξίδνπκε σο αλάπηπμε. Κάζε ρψξα πνπ πξνζβιέπεη ζηελ αλάπηπμε (νηθνλνκηθή, ηερλνινγηθή θ.ιπ.) έρεη θπξηνιεθηηθά «γαληδσζεί» απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο: ηηο έρεη εηζαγάγεη ζηελ Δθπαίδεπζε, εληζρχεη ηελ έξεπλά ηνπο, ρξεκαηνδνηεί ηηο εθαξκνγέο ηνπο, πξνσζεί κε θάζε ηξφπν φ,ηη έρεη ζρέζε κ' απηέο, ηδηαίηεξα κε ηελ ηερλνινγία ησλ Ζ/Τ. Δθείλν πνπ δελ έρεη ίζσο βαζχηεξα ζπλεηδεηνπνηεζεί, ηδίσο ζηελ Διιάδα, είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα κηα πνηνηηθή παηδεία πνπ απνηειεί θαη ηελ πξνυπφζεζε γηα θάζε κνξθήο αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Ο ρψξνο απηφο ζηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο, πξνεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο ηνπ άξρηζε λα κειεηάηαη πνιχ πξφζθαηα, θαη γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη βξίζθεηαη αθφκε ζε πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην. Καη φκσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία: ρσξίο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ρσξίο ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο πνηθίιεο εθαξκνγέο ηεο ζηελ «θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ» φπνπ δνχκε, ζηελ θνηλσλία ηδίσο ηνχ 21νπ αηψλα, δελ κπνξεί λα λνεζεί αλάπηπμε ηήο παηδείαο. Ήδε έρνπλ αξρίζεη λα εηζάγνληαη ζηαδηαθά, κε αξγνχο αθφκε ξπζκνχο θαη κεγάιε θαζπζηέξεζε, νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ειιεληθή Δθπαίδεπζε (Μπακπηληψηεο, 2000). Σα νθέιε πνπ αλακέλνληαη γηα ηελ Παηδεία καο, εθφζνλ εθαξκνζζνχλ ζσζηά πξνγξάκκαηα κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, είλαη θπξίσο ηα εμήο: (α) Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πνηθίισλ θαη κεγάιεο θιίκαθαο πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηελ πξφζβαζε ζε δηάθνξεο Σξάπεδεο Γεδνκέλσλ. Σν λα κπνξεί λα κπεη θαλείο ζε κεγάιεο βηβιηνζήθεο, μέλεο αιιά θαη ειιεληθέο πιένλ, θαη λα αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη, λα κειεηήζεη άξζξα ζε πεξηνδηθά θαη δπζεχξεηα κε άιινλ ηξφπνλ δεκνζηεχκαηα θαη ην λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ζεκαηηθή βάζε θαη κε ιέμεηο-θιεηδηά είλαη κηα θαηάθηεζε πνπ αίξεη αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ νη ζπνπδαζηέο αιιά θαη νη κειεηεηέο επί εθαηνληάδεο ρξφληα. 19

20 (β) Υξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ (ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ - εηθφλαο - ήρνπ). Ζ ηερλνινγία απηή δίλεη ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα πξνζεγγίζεη θαη λα επεμεξγαζζεί ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο κε πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο θαη δπλαηφηεηεο. Με απηή ηελ ηερλνινγία ηα πνιηηηζκηθά ή εζληθά καζήκαηα ηνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κε λένπο ειθπζηηθνχο, αλαλεσκέλνπο θαη νπζηαζηηθνχο ηξφπνπο πνπ θαη ηα αληηθείκελα απηά θαζ' εαπηά αλαδεηθλχνπλ ζηε ζπλείδεζε ηνχ καζεηή θαη επηηξέπνπλ κηα άκεζε πξνζσπηθή ζπλεξγαζία ηνπ (δηαδξαζηηθή ιεηηνπξγία) κε ην πξφγξακκα θαη φρη κηα απιή παζεηηθή πξνζέγγηζε. Δηζη δηδάζθνληαο ηελ ηζηνξία κηαο πεξηφδνπ, κπνξείο καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα γεγνλφηα θαη ηα πξφζσπα λα παξνπζηάδεηο ράξηεο, πνξείεο, ζρέζεηο, παξάιιεια γεγνλφηα ηήο ηζηνξίαο γεηηνληθψλ ρσξψλ ή, ζε πνιηηηζηηθφ επίπεδν, λα δίλεηο ζπγρξφλσο πιεξνθνξίεο γηα ηε ινγνηερλία, ηηο επηζηήκεο, ηηο ηέρλεο, ηελ παξάδνζε, ηε ζξεζθεία, ηε γιψζζα ελφο ιανχ κε εηθφλα, κε ήρν θαη θπζηθά κε θείκελν. Σέηνηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα εθπνλεζνχλ ζηα πνιηηηζκηθά καζήκαηα, ζηα καζήκαηα αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ζηα καζήκαηα γλψζεσλ. Γηάθνξεο ηερληθέο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ θαη αληηθεηκεληθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο (απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο) πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ Δθπαίδεπζε. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη φηη κε ηέηνηα πξνγξάκκαηα ην ρνιείν θαη γεληθφηεξα ε Δθπαίδεπζε θαη ε παξερφκελε Παηδεία κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ μαλά ην ελδηαθέξνλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξνζειθχζνπλ ηελ αγάπε θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη ηέηνηα πξνγξάκκαηα είλαη βέβαην φηη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία κηαο ξηδηθήο αλαλέσζεο ηνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδνο θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζε λέεο βάζεηο (Μπακπηληψηεο, 2000). Θίμακε κέρξη ηψξα κεξηθέο απφ ηηο ζεηηθέο πιεπξέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Θα 'πξεπε φκσο λα επηζεκάλνπκε θαη πξνβιήκαηα, κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα, πνπ γελλψληαη. Μεξηθά απφ απηά ζε ζρέζε κε ηελ Δθπαίδεπζε είλαη: (α) Με ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρνιείν αιιάδεη άξδελ θαη ν ξφινο ηνχ δαζθάινπ θαη γεληθφηεξα ηνχ εθπαηδεπηηθνχ. Μέρξη ζήκεξα δάζθαινο θαη ζρνιηθά βηβιία ήηαλ ε θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ. Δθεμήο ν δάζθαινο ζα έρεη σο πξφζζεην ξφιν λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα, λα νξγαλψζεη ηε ρξήζε ηνπο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε, λα ειέγμεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ, λα εμεγήζεη δχζθνια ή δπζλφεηα ζεκεία, λα παξαπέκςεη ζε πξφζζεηε ζπκβαηηθή ή 20

21 ειεθηξνληθά πξνζπειάζηκε βηβιηνγξαθία θαη γεληθά ζα πξέπεη παξάιιεια κε θάπνηα κνξθή ζπκβαηηθνχ καζήκαηνο λα θαηεπζχλεη θαη ηελ εθκάζεζε κε πξνγξάκκαηα. Δξψηεκα: Δίλαη ν Διιελαο εθπαηδεπηηθφο έηνηκνο γηα ηνλ λέν ηνπ ξφιν; Απάληεζε: Υξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί ν ηξφπνο θαηάξηηζήο ηνπ ζηα ΑΔΗ κε ηε δηδαθηηθή κέζσ πξνγξακκάησλ θαη κε ηελ θαζνδεγεηηθή ησλ καζεηψλ βάζεη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Απηφ δελ έρεη αθφκε γίλεη ζηα ειιεληθά ΑΔΗ. (β) Ζ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αμηφινγσλ θαη αμηφπηζησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απαηηνχληαη πνηνηηθά πξνγξάκκαηα, έγθπξα επηζηεκνληθψο θαη θαηάιιεια παηδαγσγηθψο. Κη εδψ είλαη ην κείδνλ πξφβιεκα. Ζ πξάμε έρεη δείμεη φηη έρνπλ παξαρζεί κεξηθά ιίγα ζε αξηζκφ ζαπκαζηά πξνγξάκκαηα, αιιά έρεη ππάξμεη θη έλα κεγάιν πιήζνο πξφρεηξσλ, εκπεηξηθψλ, ειάρηζηα ρξήζηκσλ έσο θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ είλαη πξντφληα βηαζχλεο θαη επηδίσμεο εχθνινπ θέξδνπο θαη ην θπξηφηεξν πξντφληα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εξήκελ ησλ εηδηθψλ. (γ) Υξεηάδεηαη αθφκε αξθεηή έξεπλα θαη ελαζρφιεζε κε ην πξφβιεκα ησλ κεζφδσλ αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ηδίσο κέζα ζηελ ηάμε. Σέηνηα θαη άιια πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ήδε θαη ζα εκθαληζηνχλ ίζσο πεξηζζφηεξα ζην κέιινλ. Χζηφζν έλα είλαη ζίγνπξν: φηη Παηδεία ρσξίο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζα είλαη θάηη ην αδηαλφεην γηα ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα θαη ζηελ Διιάδα. Καη φηη λέεο εκέξεο έξρνληαη γηα θαιχηεξε γλσξηκία θαη θαηαλφεζε ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηα επηηεχγκαηα ηνχ πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ, εθείλεο δει. ηεο πιεπξάο ηεο Παηδείαο πνπ εμπςψλεη ηνλ άλζξσπν, ηνλ δηαθνξνπνηεί σο εζληθή πνιηηηζκηθή νληφηεηα θαη ζπγρξφλσο ηνλ ελψλεη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ζην επίπεδν κηαο παλαλζξψπηλεο νηθνπκεληθήο θαιιηέξγεηαο θαη νπζηαζηηθήο ζπλάληεζεο αλζξψπνπ κε άλζξσπν (Μπακπηληψηεο, 2000). 3.2 Σν Ιζηνξηθό ηεο εηζαγωγήο λέωλ ηερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε Κύξηα Φάζε Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο έρνπλ ζεκαληηθά εμειηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. H εμέιημε απηή ζρεηίδεηαη κε ηηο δηεπηθάλεηεο αλζξψπνπ κεραλήο (human computer interfaces), ην δηαδίθηπν, ηα πνιπκέζα θαη ηα ππεξκέζα θαη κε ηα ζχγρξνλα 21

22 ινγηζκηθά, πνπ, φιν θαη πεξηζζφηεξν θηιηθά κε ην ρξήζηε, έρνπλ πιένλ θαηαζηεί θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο. Σαπηφρξνλα, ε εμέιημε ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο έληαμεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππήξμε επίζεο αξθεηά γξήγνξε. Γελ έιεηςαλ, σζηφζν, νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νη πνιιαπιέο ζεσξήζεηο γηα ηε ζέζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζην ζρνιείν. Ζ παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε εμέιημή ηνπο απνηειεί αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Oη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ICT: Information and Communication Technologies) φξνο πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζε επξεία θιίκαθα ηα ηειεπηαία ρξφληα ραξαθηεξίδνπλ φια εθείλα ηα κέζα πνπ είλαη θνξείο κελπκάησλ (εηθφλεο, ήρνη, ζεηξέο ραξαθηήξσλ). Oη ρξήζεηο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρνπλ επηηξέςεη ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηφζν φζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ πξνηεηλφκελσλ θαηά θαηξνχο κνληέισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο γεληθφηεξα ζηελ εθπαίδεπζε (Ράπηεο θαη Ράπηε, 1999). Παξαζέηνληαη δε νη απφςεηο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο απηήο ηεο εηζαγσγήο, ελψ κνξθνπνηνχληαη θαη ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Oη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξηθήο ή, γεληθφηεξα, ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θάζε θνξά ζπλάξηεζε πνιιψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη: κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ε εηζαγσγή, ηνπο πξνο επίηεπμε γλσζηηθνχο ζηφρνπο, ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εηζαγσγήο, ην επίπεδν ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηηο θηινζνθηθέο θαη ηδενινγηθέο ζεσξήζεηο ησλ πξσηεξγαηψλ. ην παξφλ θεθάιαην, κέζα απφ κηα ρξνλνινγηθή αλαθνξά, πξνζεγγίδεηαη ν παηδαγσγηθφο, θαηά θχξην ιφγν, πξνβιεκαηηζκφο θαζψο θαη νη παηδαγσγηθνί ζηφρνη ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηηο εθζέζεηο ησλ εηδηθψλ. Κάζε αλάιπζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο σο 22

23 ζπκπιεξσκαηηθή παξάκεηξν θαη ην ρξφλν. Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα (πιηθφ, θφζηνο, ππνινγηζηηθή δχλακε, δηάδνζε) ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ εμειίζζεηαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη επεξεάδεη αλαπφθεπθηα ηηο αληηιήςεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη γηα ηε ζέζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Μέζα απφ ηε ρξνλνινγηθή εμέιημε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο εηζαγσγήο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ ζα δηαθαλνχλ επίζεο θαη νη δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο, φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηηο αλαιχζεηο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. «Ο φξνο εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ νξζνινγηθή ζέζπηζε θαη ρξήζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ηερλνινγηψλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο. Υαξαθηεξίδεη επίζεο ην ιφγν, ηηο αμίεο θαη ηα ππνηηζέκελα ή πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο.» (Κφκεο θαη Μηθξφπνπινο, 2001) Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξία ζεκαληηθά ζηάδηα ή θάζεηο εηζαγσγήο: ηελ πιεξνθνξηθή πξνζέγγηζε ( ), ην κέζν αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ( ), ηηο ηερλνινγίεο σο κέζν (κεηά ην 1990). Πξφδξνκνο φισλ ησλ παξαπάλσ θάζεσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κηα νιφθιεξε πεξίνδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θαη έληαμεο ησλ δηαθφξσλ κέζσλ (mediα) θαη ηερλνινγηψλ (πξηλ απφ ην 1970) ζηελ εθπαίδεπζε (Baron θαη Bruillard, 1996). Ζ πεξίνδνο απηή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ δηδαθηηθψλ κεραλψλ, ζα πεξηγξαθεί αλαιπηηθφηεξα ζην ηξίην θεθάιαην. ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε απνθιεηζηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνπο ππνινγηζηέο θαη φρη κε φιν ην ρψξν πνπ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. Σν πξψην ζηάδην μεθηλά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 (αλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ηνπ ππνινγηζηή ζπνξαδηθά είραλ μεθηλήζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 50), ε πξνβιεκαηηθή ηνπ νπνίνπ απνθξπζηαιιψλεηαη ζηηο πξψηεο επίζεκεο εθζέζεηο (Nora θαη Minc, 1978) ζρεηηθά κε ηελ «πιεξνθνξηνπνίεζε» (informatisation) ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε, ην δεχηεξν αθνξά ηελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε καδηθή εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Tν ηξίην ζηάδην (αξρέο 23

24 δεθαεηίαο 90) βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη έρνπλ πιένλ θαηαγξαθεί νη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη θαη νη πξννπηηθέο ησλ επεξρφκελσλ εηψλ. Σν πξψην ζηάδην αθνξά θπξίσο ηελ πιεξνθνξηθή πξνζέγγηζε, κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ Γηδαζθαιίαο κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή (Γη.B.Y.) Computer Assisted Instruction (CAI) ή Μάζεζε κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή Computer Assisted Learning (CAL). H πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Γη.B.Y. θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε δελ είλαη παξά πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο (drill and practice) θαη πνιχ ιίγα είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ελαιιαθηηθέο εθαξκνγέο (φπσο πξνγξάκκαηα πξνζνκνηψζεσλ θαη έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα), νη νπνίεο θαη πεξηγξάθνληαη ζην ηξίην θαη ηέηαξην θεθάιαην. Σν δεχηεξν ζηάδην ζπλίζηαηαη απφ ηε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πξνηείλεη ηνπο Τπνινγηζηέο ζηα ρνιεία (Micros in Schools) ζηελ Αγγιία, ηελ Πιεξνθνξηθή γηα φινπο (Informatique Pour Tous IPT) ζηε Γαιιία, ελψ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα εηζαγσγήο ησλ ππνινγηζηψλ εμειίζζνληαη ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο ΖΠΑ ε εηζαγσγή ππνινγηζηψλ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα πξνσζήζεθε απφ εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θπξίσο απφ ηε βηνκεραλία θαη ηελ αγνξά. Ζ απνθεληξσηηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν ζθιεξφο αληαγσληζκφο πξνζθνξψλ απφ ηηο εηαηξείεο γηα εμνπιηζκφ ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ νδήγεζε ζηελ έληαμε πνηθηιίαο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ζηα ζρνιεία ησλ ΖΠΑ, αιιά παξάιιεια θαη ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζά ηνπο. Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, γηα κηα πεξίνδν γεληθεπκέλεο εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. H πεξίνδνο απηή είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αικαηψδε εμέιημε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, ηελ αληίζηνηρε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπο θαη ηηο ειπίδεο πνπ είραλ ελαπνηεζεί ζηελ πιεξνθνξηθή επαλάζηαζε, ηδηαίηεξα ζην ρψξν ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, ε νπνία αλαπηχρζεθε θαη ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο, πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα κηα καδηθή εηζαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ελζνπζηψδεηο θαη αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο γηα ηελ επαλάζηαζε πνπ ζα επηθέξεη ν ππνινγηζηήο ζηε δηδαζθαιία θαη θπξίσο ζηε κάζεζε (Papert, 1980) πνπ θαηαγξάθεθαλ φια απηά ηα ρξφληα δε ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ. Πνιιά εξσηήκαηα δελ απαληήζεθαλ επαξθψο θαη είλαη αλνηθηά, ελψ απφ ηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηε ζρνιηθή 24

25 πξαγκαηηθφηεηα παξέκεηλαλ δεηήκαηα εθηθηνχ κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο (Μαθξάθεο θαη Κνληνγηαλλνπνχινπ Πνιπδσξίδε, 1995). H πεξίνδνο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε δελ κπνξεί παξά λα αλαινγίδεηαη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο κε ηνλ αλάινγν ζθεπηηθηζκφ θαη λα αηελίδεη ην εθπαηδεπηηθφ κέιινλ ηεο πιεξνθνξηθήο απφ ηε ζθνπηά ησλ πνιπκέζσλ (multimedia), ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ εηθνληθψλ πξαγκαηηθνηήησλ (virtual realities) Γεθαεηία Αλ νη δεθαεηίεο ηνπ 80 θαη 90 ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε καδηθή εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο καο γεληθφηεξα, νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο αλέξρνληαη ζε κηα δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ πξνγελέζηεξα. Σν 1970 ππήξμε κηα ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε: κηα πξψηε παγθφζκηα ζπλάληεζε νξγαλψλεηαη ζην Amsterdam απφ ηελ IFIP (International Federation of Information Processing) κε ζέκα ηνπο ππνινγηζηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ επφκελν ρξφλν νξγαλψλεηαη ην πξψην παγθφζκην ζεκηλάξην (ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΟΑ) κε ζέκα ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ππνδεηθλχνληαο ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φια ηα καζήκαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), ζην Παξίζη. Παξ φηη νη ζέζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ζηηο ζπλαληήζεηο απηέο πηνζεηνχζαλ ηελ άπνςε ηεο εηζαγσγήο ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην πξαθηηθφ απνηέιεζκα φιεο ηεο πεξηφδνπ απηήο ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηε κάζεζε γηα ηνπο ππνινγηζηέο παξά ηε κάζεζε κε ηνπο ππνινγηζηέο. Οη πηινηηθέο εθαξκνγέο (θπξίσο ζε επίπεδν ιπθείσλ) πνπ είδαλ ην θσο ηεο εκέξαο ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ 70 (αλαθεξφκαζηε ζε πηινηηθέο εθαξκνγέο, γηαηί ζε θακία ρψξα δελ είρακε εηζαγσγή ππνινγηζηψλ, παξά ζε πνιχ κηθξφ αξηζκφ ζρνιείσλ) έδηλαλ έκθαζε ζε καζήκαηα αιθαβεηηζκνχ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη θπξίσο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. Ζ ζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ππνινγηζηέο δε γλψξηζε κεγάιε έθηαζε θαη απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλππαξμία θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Καη απηή ηελ πεξίνδν ππήξμαλ, σζηφζν, πξνζπάζεηεο έληαμεο ηνπ ππνινγηζηή ζηε δηδαθηηθή πξάμε ζε ζρεηηθά 25

26 κεγάιε θιίκαθα, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ (φπσο ην ζχζηεκα PLATO: Programmed Logic for Automatic Teaching Operation απφ ηνλ R. Davis) (Davis, 1977). Λίγα ινγηζκηθά (θπξίσο ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο) ήηαλ άμηα ιφγνπ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά κέζα ζηελ ηάμε, ελψ ε πιεηνλφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ ηχπνπ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice) θαη ζπζηήκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθαξκνγήο (drill and practice). Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζίζηεθε θπξίσο ζηηο απφςεηο ηεο ζεσξίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο (βιέπε δεχηεξν θεθάιαην) θαη σο θχξηα εθαξκνγή ησλ ππνινγηζηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είρε ηα αιιειεπηδξαζηηθά ειεθηξνληθά βηβιία (interactive textbooks) (Suppes, 1980). Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη, παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ πξνζπάζεηεο, αιιά κε έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ παηδαγσγηθφ θαη καζεζηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ, εθαξκφζηεθε ζε πνιιά ζρνιεία εθείλε ηελ πεξίνδν ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Logo. Ζ παηδαγσγηθή πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ην ζχζηεκα ηεο Logo (Papert, 1980) ζα ζπδεηεζεί ιεπηνκεξψο ζην έθην θεθάιαην. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεηξακαηηθήο θάζεο εηζαγσγήο πνπ ραξαθηεξίδεη απηή ηελ πεξίνδν παξέρεη ηα ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξηρηεί ε εθαξκνγή θαη γελίθεπζε ηεο εηζαγσγήο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο Γεθαεηία : Η επνρή ηεο γεληθεπκέλεο εηζαγωγήο Ζ δεθαεηία ηνπ 80 ππήξμε αλακθηζβήηεηα ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία γεληθεχηεθαλ νη πξνζπάζεηεο ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο έληαμεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Χζηφζν, κφιηο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο πηνζεηήζεθε ε θαζνιηθή εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Πξηλ απφ ηε γεληθεπκέλε εηζαγσγή πξνυπήξμε κηα πεξίνδνο πξνβιεκαηηζκψλ θαη γεληθφηεξσλ αλαδεηήζεσλ γηα ην πψο θαη απφ πνχ πξέπεη λα αξρίζεη ε εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ ζην ζρνιείν. Ζ εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ γίλεηαη θαηά θαλφλα κέζα απφ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζε επίπεδν επηθξάηεηαο θαη κε ζπλεξγαζία δηαθφξσλ θνξέσλ θαη (ζπλήζσο) κε ηνλ έιεγρν ηνπ θάζε Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά πνξίζκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα δχν εθζέζεσλ (αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80), φπνπ θαη ζπλνςίδνληαη νη πξνβιεκαηηθέο ηεο επνρήο θαη ην 26

27 ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ραξαθηήξηζε ηελ είζνδν ηνπ ππνινγηζηή ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θπξίσο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν Η Έθζεζε ηνπ J. C. SIMON (1980) H έθζεζε απηή (κε παξαγγειία ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο) πξνηείλεη ηελ θαηάξηηζε γηα φινπο ζηελ πιεξνθνξηθή, ζπληζηψληαο ηε ζπλέρηζε ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ, πξνπαληφο ζην επίπεδν ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ (Simon, 1980). ρεηηθά κε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ έθζεζε αλαπηχζζεηαη κηα πξνβιεκαηηθή ε νπνία ζέηεη κηα ζεηξά απφ ελδηαθέξνληα θαη επίθαηξα, αθφκα θαη ζήκεξα, εξσηήκαηα. O ελ ιφγσ πξνβιεκαηηζκφο ζπλνςίδεηαη ζην γηαηί πξέπεη λα εηζαρζεί ε πιεξνθνξηθή, απφ ηελ πξψηε θηφιαο βαζκίδα, ζηελ εθπαίδεπζε. Γχν είλαη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ ππνζηεξίδνπλ, κέζα απφ ηελ έθζεζε, κηα ηέηνηα εηζαγσγή. Aθελφο, γηα κηα παηδαγσγηθή πνπ εληάζζεη ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηθψλ κεραλψλ σο κέζνπ θαη, αθεηέξνπ, ε πιεξνθνξηθή σο παηδαγσγηθφο ζηφρνο. Aιιά δε δηαθαηλφηαλ επίθαηξε ηελ επνρή απηή ε ζεψξεζε κηαο γεληθεπκέλεο εηζαγσγήο ησλ πιεξνθνξηθψλ κέζσλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Oη επηθαινχκελνη ιφγνη ηνπνζεηνχληαη ζε δχν επίπεδα. ην πξψην επίπεδν αλαθέξνληαη αηηίεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο θχζεο, θαζψο θαη πξνβιήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. ην δεχηεξν επίπεδν πξνβάιινληαη ελδνηαζκνί παηδαγσγηθήο πθήο. Tα πιεξνθνξηθά κέζα γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεπηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη πξνζαξκνγψλ. Χο ζπκπέξαζκα ζην ζρεηηθφ δήηεκα, ε έθζεζε ζεσξεί φηη, κε ηε κέρξη ηφηε θαηάζηαζε ησλ εξεπλψλ, ηα πιεξνθνξηθά εξγαιεία δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο θαζνιηθφ παηδαγσγηθφ κέζν, εληνχηνηο παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθφ παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ ζε πνηθίιεο θαη ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο. Kάησ απφ ην πξίζκα απηφ, πξνηείλνληαη δχν δξφκνη εξεπλψλ: ε Γηδαζθαιία κε ηε Bνήζεηα Yπνινγηζηή (Γη.B.Y.) θαη ε γιψζζα LOGO Η Έθζεζε ηνπ B. SCHWARTZ (1981) 27

28 Mηα άιιε έθζεζε ην 1981, ζηα πιαίζηα ηεο Kνηλήο Aγνξάο απηή ηε θνξά, πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε (Schwartz, 1981). Oη ζηφρνη απηνί πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο: ν ππνινγηζηήο σο εξγαιείν κάζεζεο θαη σο ζηνηρείν ηεο γεληθήο θνπιηνχξαο. O ππνινγηζηήο σο εξγαιείν κάζεζεο ζπληζηά ηελ πξψηε θαηεχζπλζε, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα παξαθάησ ξεχκαηα: ξφινο ηεο Γηδαζθαιίαο κε ηε Bνήζεηα Yπνινγηζηή (Γη.B.Y.). Μέζν γηα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ επηδφζεσλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε γιψζζα. Σν παηδαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο LOGO. O ππνινγηζηήο θαη ε πιεξνθνξηθή σο ζηνηρείν γεληθήο θνπιηνχξαο ζπγθξνηνχλ ηε δεχηεξε θαηεχζπλζε, ηεο νπνίαο θχξηνη άμνλεο είλαη νη εμήο: Δπαηζζεηνπνίεζε ζηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ ηερληθή θαη πιεξνθνξηθή δηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηζαγσγή ζηελ αιγνξηζκηθή θαη θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνχ ηη είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, δείρλνληάο ηνπο ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη, θαζψο επίζεο θαη ηα φξηά ηνπ. Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, γηα ηελ εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ, απφ ηελ πην κηθξή ειηθία, κε ηα πιεξνθνξηθά αληηθείκελα, θαηά ηξφπν ψζηε λα γίλεη ηθαλφ λα ελεξγεί ζηα πιαίζηά ηνπο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί κε θάπνηα ζρεηηθή άλεζε. H παξαπάλσ ζεψξεζε εκπεξηέρεη δχν ζπκπιεξσκαηηθέο πηπρέο: ηε δηαλνεηηθή πηπρή, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ην παηδί νθείιεη λα θαηαλνήζεη απηφ ην νπνίν θάλεη φηαλ ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξηθά αληηθείκελα. ηελ εζηθή θαη πνιηηηθή πηπρή, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο είλαη απαξαίηεην ην παηδί λα θαηαλνήζεη ηα πιεξνθνξηθά εξγαιεία κέζα απφ ηελ πξννπηηθή ηεο θαηάξηηζεο ηνπ κειινληηθνχ πνιίηε, ζπλεηδεηνχ θαη απηφλνκνπ φληνο ζε έλα ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ απηψλ, ε έθζεζε θάλεη ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 1. H πιεξνθνξηθή σο παηδαγσγηθφ κέζν ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάξηηζε κε ηε βνήζεηα ηεο πιεξνθνξηθήο (ην παηδαγσγηθφ έξεηζκα νδεγεί επηπιένλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ησλ πιεξνθνξηθψλ κέζσλ). 2. H πιεξνθνξηθή σο παηδαγσγηθφο ζηφρνο ζπλεπάγεηαη κηα θαηάξηηζε ζηελ πιεξνθνξηθή. Δίλαη εκθαλέο ινηπφλ φηη, ήδε απφ ηηο απαξρέο ηεο εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ πιεξνθνξηθή σο αληηθείκελν 28

29 κάζεζεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή σο παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ κέζν. Πξέπεη, εληνχηνηο, λα ηνληζηεί φηη νη πνιιαπινί ηξφπνη ζεψξεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, γεληθφηεξα, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε έγηλαλ αληηθείκελν έληνλσλ ζπδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ απφ πνιχ λσξίο ζην ρψξν ησλ παηδαγσγψλ. 29

30 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 4. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ηερλνινγίεο ηεο αιιάμνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη έρνπλ πξφζβαζε, ζπγθεληξψλνπλ, αλαιχνπλ, αλαπαξηζηάλνπλ, παξνπζηάδνπλ θαη κεηαθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία. Καηά ζπλέπεηα, αλακέλεηαη λα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Strommen & Lincoln 1992, Crawford, 1999). Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ ΣΠΔ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ην θνληηλφ κέιινλ. Απηέο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αιιά επεθηείλνληαη ζηηο καζεζηαθέο ζπλήζεηεο, ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ (Σδηκνγηάλλεο, 2000). Ζ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηειεί έλα πνιχπινθν εγρείξεκα, ζην νπνίν παξεκβαίλνπλ θαζνξηζηηθά πνιινί παξάγνληεο. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη ε αλάπηπμε πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ζηα ζρνιεία, ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε-ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. κσο ν πην θξίζηκνο παξάγνληαο είλαη ε ζεηηθή ζηάζε θαη ε εηνηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ζα πξέπεη λα είλαη κφλν ηθαλνί ρξήζηεο ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερζνχλ ηνπο παηδαγσγηθνχο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαη απηφ απαηηεί ρξφλν (Σδηκνγηάλλεο, 2001). 4.1 Έλαο ζεκαληηθόο πξόγνλνο: Η θπβεξλεηηθή θαη νη δηδαθηηθέο κεραλέο Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη θαηλνχξην θαηλφκελν. Ήδε απφ ην ηέινο ηνπ A' Παγθφζκηνπ πνιέκνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο ΖΠΑ κηα βηνκεραλία παξαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ θαη έλα νιφθιεξν παηδαγσγηθφ ξεχκα κε ζηφρν ηελ «νπηηθή» θαηάξηηζε, πνπ πνιχ γξήγνξα 30

31 κεηαηξάπεθε ζε «νπηηθναθνπζηηθή» (audiovisual), ελψ ζηε Γαιιία, ήδε απφ ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, παξαηεξείηαη παξαγσγή παηδαγσγηθψλ κέζσλ. Σν θίλεκα απηφ γλψξηζε ηδηαίηεξε άλζηζε ακέζσο κεηά ην Β' Παγθφζκην πφιεκν θαη αξγφηεξα κε ηελ εκθάληζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έπαημαλ νη δηδαθηηθέο κεραλέο (teaching machines), δεκηνχξγεκα ηεο ζρνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηα πιαίζηα ηνπ θηλήκαηνο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο (programmed instruction) [Κφιιηαο, 1993]. Σν πξνγξακκαηηζκέλν δηδαθηηθφ βηβιίν ή ε δηδαθηηθή κεραλή αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ε θαζηεξσκέλε ζρέζε «καζεηή δάζθαινπ» ζρεδφλ αλαηξέπεηαη. Αθφκα, ε ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ κεραλψλ εζηηάδεηαη ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, πνπ βαζίδεηαη ζηνπο πξνζσπηθνχο ξπζκνχο ηνπ καζεηή. Παξάιιεια, γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα ιεθζεί ππφςε θαη ε πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έρεη δψζεη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 4.2 Πξώηε Πεξίνδνο έληαμεο ηωλ ππνινγηζηώλ ζηελ εθπαίδεπζε: πζηήκαηα Γηδαζθαιίαο θαη ζπζηήκαηα κάζεζεο κε ππνινγηζηή Οη πξνζπάζεηεο έληαμεο ηνπ ππνινγηζηή ζηε δηδαθηηθή θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία μεθίλεζαλ ζρεδφλ παξάιιεια κε ηελ επξεία εμάπισζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη γλψξηζαλ ζεακαηηθή πξφνδν κε ηελ εκθάληζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Απνηειεί θνηλφηνπν φηη ε εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή έδσζε αθνξκή ψζηε λα δηαηππσζνχλ κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο. Οη πξψηεο εκπεηξίεο αληηκεηψπηζαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε απηή κέζα απφ ηελ πξννπηηθή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο, ησλ πξνγξακκάησλ πξνζνκνίσζεο ή αθφκα ηεο εθκάζεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. ηα πιαίζηα απηά, αλαπηχρζεθε, φπσο είδακε ζην πξψην θεθάιαην, ην ξεχκα ηεο Γηδαζθαιίαο κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή (Γη.B.Y., Computer Assisted Instruction CAI). Σα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Γη.B.Y. ηεο πεξηφδνπ εθείλεο είλαη πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο (tutorials), πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο (drill and practice), ελψ πνιχ ιίγα είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ηηο 31

32 ελαιιαθηηθέο εθαξκνγέο (φπσο πξνγξάκκαηα πξνζνκνηψζεσλ θαη έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα), νη νπνίεο θαη πεξηγξάθνληαη ζε άιιεο ελφηεηεο. Γελ έιεηςαλ θαη ηα θηιφδνμα ζρέδηα πνπ ππφζρνληαλ ζεκαληηθέο αλαηξνπέο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη, θπξίσο, γηα ην παηδαγσγηθφ θίλεκα πνπ επηθεληξψζεθε γχξσ απφ ηελ απηόλνκε κάζεζε, βαζηθή εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ είλαη ε γιψζζα Logo (βιέπε έθην θεθάιαην), θαζψο επίζεο θαη νη παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο ηεο Tερλεηήο Nνεκνζύλεο (Artificial Intelligence), πνπ ζπλνςίδνληαη θάησ απφ ηνλ φξν Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα (Intelligent Tutoring Systems) Γηδαζθαιία κε ηελ Βνήζεηα Τπνινγηζηή Πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο κε ηελ βνήζεηα Τπνινγηζηή Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (tutorials) είλαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία αλαιακβάλνπλ εμνινθιήξνπ ηε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ θαη φιεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν. Τπνθαζηζηνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αλαιακβάλνληαο ηφζν ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο φζν θαη ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, ζέηνληαο εξσηήκαηα θαη δίλνληαο ηεζη απνηίκεζεο ησλ πξνζθηεκέλσλ γλψζεσλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ινγηζκηθά, κνινλφηη επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα εξγάδεηαη κε ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο, παξέρνληαο έηζη θάπνηα εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, δελ έρνπλ παξά κηα πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο γλψζεηο ηνπ θάζε καζεηή [Κφιιηαο, 1993]. ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα απηά νξγαλψλνληαη κε ηε κνξθή πνιπκέζσλ, πξνζθέξνπλ έλαλ πξνθαζνξηζκέλν δξφκν κάζεζεο, θαζνδεγψληαο ην καζεηή, θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κε ηνλ φξν «ειεθηξνληθά αιιειεπηδξαζηηθά βηβιία» (interactive textbooks). Σα πξνγξάκκαηα απηά νξγαλψλνληαη γχξσ απφ ηηο θιαζηθέο πηα αξρέο ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεσξίαο [Ράπηεο & Ράπηε, 1999]. Ο θχθινο πιεξνθνξία εξώηεζε απάληεζε αμηνιόγεζε δηέπεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο δνκή, ελψ ζηελ πιένλ πξφζθαηε εθδνρή ηνπο δίλεηαη έκθαζε ζηε ρξήζε ζηνηρείσλ πνιπκέζσλ, ψζηε ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο λα εθιακβάλεη πνιιαπιέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο. πληζηνχλ, ζπλεπψο, ηελ ςεθηαθή έθθξαζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 32

33 δηδαζθαιίαο (θαη ζπλαθφινπζα ησλ απφςεσλ ηνπ Skinner θαη ηεο ζρνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο). Πξνγξάκκαηα Δμάζθεζεο θαη Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο Σα πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο (drill and practice) θαζηζηνχλ ηνλ ππνινγηζηή εξγαιείν κε ην νπνίν ν καζεηήο εθαξκφδεη θαη επαλαιακβάλεη γλψζεηο πνπ έρεη κάζεη αιινχ (απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απφ έλα βηβιίν, απφ έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή θηι.). ην πιαίζην απηφ, ν ππνινγηζηήο δελ αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ ην ξφιν ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά επηηξέπεη ζην καζεηή λα επαλαιάβεη ηε δηδαθηέα χιε, λα εμαζθήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαη λα επηβεβαηψζεη ην βαζκφ θαηαλφεζήο ηεο. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ βαζίδεηαη ζηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ηεο ζρνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπνπ ε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηψλεηαη κέζσ κηαο πξφζθηεζεο θαη ηεο ελίζρπζήο ηεο κε κηα άκεζε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζ έλα δεδνκέλν εξέζηζκα θαη ηελ αληίζηνηρε απάληεζε. Οη πνιιαπιέο επαλαιήςεηο απηήο ηεο ζπζρέηηζεο δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε απαηηνχκελε απάληεζε ζα παξαρζεί. Οη πξνζδνθψκελεο απαληήζεηο ζε έλα πξφγξακκα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο είλαη ζπρλά ηδηαίηεξα απιέο θαη πνιιέο θνξέο δελ απαηηνχλ παξά ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ. Οη αλαιχζεηο ησλ απαληήζεσλ απφ ην ζχζηεκα είλαη επίζεο ζηνηρεηψδεηο θαη δίλνπλ άκεζε αλάδξαζε (feedback), ζπλήζσο ηεο κνξθήο ζσζηφ ιάζνο». Σν ζχζηεκα, πνιιέο θνξέο, είλαη ζε ζέζε λα δψζεη έλα ζπλνιηθφ απνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ καζεηή, ν νπνίνο φκσο ζπάληα μεπεξλά ηελ απιή κλεκφλεπζε ησλ ζσζηψλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ Απηόλνκε κάζεζε: Απζόξκεηε κάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη κηθξόθνζκνη Απηόλνκε Μάζεζε Σαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ηεο Γηδαζθαιίαο κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή εκθαλίζηεθε θαη έλα νινθιεξσηηθά δηαθνξεηηθφ παηδαγσγηθφ ξεχκα. Οη βαζηθέο 33

34 ηδέεο απηνχ ηνπ ξεχκαηνο, πνπ έρεη θαζηεξσζεί κε ηνλ φξν απηφλνκε κάζεζε, ζπλνςίδνληαη σο εμήο: α. O ππνινγηζηήο είλαη ηζηνξηθά ην πξψην εξγαιείν απηνκαηνπνίεζεο ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νπφηε κφλν νη πιήξσο θαηαλνεκέλεο θαη αλαιπκέλεο πηπρέο ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξνχλ (ζήκεξα) λα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ ππνινγηζηή. β. Ζ θαηαζθεπή ελφο πξνγξάκκαηνο σζεί ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. γ. Έλα πξφγξακκα είλαη ε κνξθνπνίεζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη ηεο ιχζεο ηνπ.. Δπηπιένλ, ε κνξθνπνίεζε απηή είλαη δπλακηθή, δειαδή ππνθείκελν ζπλερψλ ηξνπνπνηήζεσλ παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ. δ. Ο πξνγξακκαηηζκφο κέζα ζε έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ επηηξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηνπο κεραληζκνχο ηεο ζθέςεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαη νη δχν επηθεληξσκέλεο ζην καζεηή θαη ζηα πξνζσπηθά ηνπ ζρέδηα. H πξψηε είλαη απηή ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο (discovery learning), πνπ ζπλαληάηαη κέζα ζηηο εκπεηξίεο ηεο απζφξκεηεο κάζεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο ηνπ Bruner. O ππνινγηζηήο, ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, γίλεηαη εξγαιείν πξνζσπηθήο έθθξαζεο, πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Απηή ε πξνζέγγηζε εθθξάδεη ηε «κεραλν - βνεζνχκελε» έθθαλζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή [Linard, 1990]. H δεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη απηή ηνπ νηθνδνκηζκνχ (constructivism), ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλζξσπηζηηθή εθδνρή ηνπ ππνινγηζηή, πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά έλα δηαλνεηηθφ κέζν κε ην νπνίν ζθεθηφκαζηε. Καη απηφ ηνλ ηξφπν, ε κεραλή ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο γλσζηηθήο απην εμεξεχλεζεο θαη ηεο απζφξκεηεο θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ απφ ην καζεηή. H γιψζζα Logo απνηειεί ηελ ελζάξθσζε απηήο ηεο ζεψξεζεο. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην πψο επεξεάδνπλ νη ππνινγηζηέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη θαη καζαίλνπλ αθφκα θη φηαλ δε βξίζθνληαη ζε θπζηθή επαθή κε ηε κεραλή [Papert, 1980]. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, θαηεπζπληήξηνο άμνλαο ηεο έληαμεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο πάλσ ζην πψο κπνξνχλ λα γίλνπλ θνξείο ζπεξκάησλ κνξθσηηθήο αιιαγήο θαη δπλακηθψλ ηδεψλ, ζην πψο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ λέεο ζρέζεηο κε ηε γλψζε, «δηαπεξλψληαο» ηηο παξαδνζηαθέο γξακκέο πνπ ρσξίδνπλ ηηο ζεηηθέο απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπο. O ηχπνο απηφο ησλ παηδαγσγηθψλ εθαξκνγψλ 34

35 ζεκαδεχεηαη απφ δχν πξσηφηππνπο ραξαθηήξεο: α) O ππνινγηζηήο βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ καζεηή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεδίσλ πνπ ν ίδηνο ζπλέιαβε. β) O καζεηήο νθείιεη λα κάζεη λα επεμεγεί ηελ ηδέα ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηε κεηαθξάζεη ζηε ζπλέρεηα ζε κηα γιψζζα ε νπνία κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ ηε κεραλή Σερλεηή λνεκνζύλε θαη έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα H Tερλεηή Nνεκνζχλε (Artificial Intelligence) ΣΝ θαζηεξψζεθε σο επηζηεκνληθφ πεδίν, ην 1956, ζε κηα δηεζλή δηάζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ καζεκαηηθνί, επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ςπρνιφγνη. Έλα πξφγξακκα ΣΝ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη έλα πξφβιεκα, λα επηιέμεη κεηαμχ ελφο κεγάινπ πιήζνπο βεκάησλ ηα βήκαηα εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην πξφβιεκα θαη νδεγνχλ ζηε ιχζε ηνπ. Σε δπλαηφηεηα απηή ηελ απνθηά κέζσ επξεηηθψλ κεζφδσλ, φπσο εκπεηξηθνί θαλφλεο, ζηξαηεγηθέο επηινγήο θαη απινπνίεζεο, πνπ κεηψλνπλ ην πιήζνο ησλ πηζαλψλ θηλήζεσλ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο [Charniak & ΜcDermott, 1985]. Έλα πξφγξακκα ΣΝ ραξαθηεξίδεηαη απφ πέληε πηπρέο: 1. Υεηξίδεηαη ζχκβνια πνπ δελ είλαη θαηά θαλφλα αξηζκεηηθά. 2. ηνρεχεη ζηελ επεμεξγαζία πξνβιεκάησλ γηα ηα νπνία δε δηαζέηνπκε έλαλ αιγφξηζκν (θαηαθεχγνληαο ζηε ρξήζε επξεηηθψλ κεζφδσλ πνπ δε δηαζθαιίδνπλ ζίγνπξε επηηπρία). 3. Γηαζέηεη κηα αλαπαξάζηαζε ησλ γλψζεσλ, κηα αληηζηνηρία δειαδή αλάκεζα ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη έλα ζπκβνιηθφ ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ αηηηνιφγεζε. 4. Μπνξεί λα παξέρεη ιχζε αθφκα θη αλ δε δηαζέηεη φια ηα δεδνκέλα ηε ζηηγκή ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 5. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα πνπ εκπεξηέρνπλ αληηθαηηθά ζηνηρεία ή θαη ιάζε. Έκπεηξα πζηήκαηα Σα Έκπεηξα πζηήκαηα (E) (expert systems) είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο. Έλα Δ δελ επηδηψθεη γεληθνχο ζηφρνπο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη 35

36 πεξηνξηζκέλνπο αιιά πεξίπινθνπο ρψξνπο, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη αβέβαηα θαη κε πιήξε. Σν Δ (ρήκα 4.1) ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζν αλάκεζα ζηνλ εκπεηξνγλψκνλα ελφο πεδίνπ γλψζεσλ θαη ζε έλα δπλεηηθφ ρξήζηε ηνχ ελ ιφγσ γλσζηηθνχ πεδίνπ. ε αληίζεζε κε ηνλ θιαζηθφ πξνγξακκαηηζκφ (φπνπ ην πξφγξακκα θσδηθνπνηεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επεμεξγαζηνχλ ηα δεδνκέλα), ην Δ δηαζέηεη ηξία ζηνηρεία: α) ηε βάζε γλψζεσλ (knowledge base), πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο ζρεηηθέο κε έλα γλσζηηθφ ηνκέα γλψζεηο, β) ηε βάζε γεγνλφησλ, πνπ πεξηέρεη ηα ζρεηηθά κε ην πξνο ιχζε πξφβιεκα δεδνκέλα, γ) ηε κεραλή εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (inference engine), πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία έξεπλαο ηεο βάζεο γλψζεσλ κε δηάθνξνπο κεραληζκνχο γηα ηε ιήςε κηαο απφθαζεο (Sleeman & Brown, 1982). ρήκα 4.1: Οξγάλσζε Δκπεηξηθνχ πζηήκαηνο Πεγή: Κφκεο θαη Μηθξφπνπινο, ύγρξνλεο ηάζεηο έληαμεο ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε: ζπζηήκαηα πινήγεζεο, ζπζηήκαηα επηθνηλωλίαο Πνιπκέζα θαη Τπεξκέζα ΟΡΙΜΟΙ Γηα ηνπο φξνπο «ππεξθείκελα», «ππεξκέζα» θαη «πνιπκέζα» δίλνληαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί, ρσξίο πάληνηε λα ζπκπίπηνπλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζ απηνχο πνπ αλαπηχζζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα, ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο 36

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΑΝΟΙΚΣΗ ΚΑΙ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ : ΠΟΤΓΑΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Ρλθροφορικι» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλοσ Διατριβισ Ονοματεπϊνυμο Φοιτθτι Ρατρϊνυμο Αρικμόσ Μθτρϊου Επιβλζπων Εξερευνώ τον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε jkravv@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε elenithanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ γηα καζεηέο Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Αλαγθαηόηεηα, Δίδε θαη Αμηνιόγεζε

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Αλαγθαηόηεηα, Δίδε θαη Αμηνιόγεζε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα