Εθνικός Δρυμός Σουνίου: Αξιολόγηση λιβαδικών και δασικών τοπίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικός Δρυμός Σουνίου: Αξιολόγηση λιβαδικών και δασικών τοπίων"

Transcript

1 Εθνικός Δρυμός Σουνίου: Αξιολόγηση λιβαδικών και δασικών τοπίων Α. Σιδηροπούλου, Γ. Ελευθεριάδης, Π. Πέππας και Α. Κυριαζόπουλος Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου, Καρπενήσι, Περίληψη Ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου στο Ν. Αττικής είναι πολυσήμαντος τόπος με εμφανή την επίδραση του ανθρώπινου πολιτισμού. Έχει συνολική έκταση στρ., εκ των οποίων τα 7500 στρ. είναι ο πυρήνας. Αποτελεί περιοχή του δικτύου NATURA 2000 (GR ). Η βλάστηση του Δρυμού είναι τυπική μεσογειακή με κυριαρχία θαμνώνων αειφύλλων πλατυφύλλων και παραθαλάσσιων κωνοφόρων. Η γειτνίαση με την Αθήνα, μεγάλο αστικό κέντρο, δύναται να αποτελέσει απειλή για το τοπίο της περιοχής και τα υπάρχοντα οικοσυστήματα. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε το ύψος της προσφοράς της περιοχής στον τουρισμό και στην αναψυχή με στόχο την αειφορική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό έγινε ανάλυση του τοπίου με βάση το σύστημα οπτικής διαχείρισης του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α και υπολογίστηκαν οι οπτικοί ποιοτικοί στόχοι σε τρεις λιβαδικές και δύο δασικές εκτάσεις. Αναγνωρίστηκαν πέντε συστήματα τοπίου, τα οποία κρίθηκαν σημαντικά όσον αφορά τα διάφορα οικολογικά, ιστορικά, αρχαιολογικά και λοιπά χαρακτηριστικά τους. Στα περισσότερα συστήματα τοπίου, ο οπτικός ποιοτικός στόχος είναι διατήρηση - μερική διατήρηση, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι ενδεχόμενες επεμβάσεις πρέπει να είναι συμβατές με το χαρακτήρα του τοπίου. Λέξεις κλειδιά: Σύστημα τοπίου, διαχείριση τοπίου, αναψυχή. Εισαγωγή Ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, στην ενδοχώρα της Λαυρεωτικής, δυτικά της πόλης του Λαυρίου, είναι ένας τόπος πολυσήμαντος, με πυκνή τη μνήμη από την ιστορία της φύσης και την ιστορία του ανθρώπου. Ιδρύθηκε το 1974 και έχει συνολική έκταση στρ. από τα οποία τα στρ. είναι ο πυρήνας (Τρακόλης και συν. 1983). Εκτείνεται σε μια μακρόστενη περιοχή στο ΝΑ άκρο της Αττικής, μόλις 50 χλμ. από την Αθήνα. Ολόκληρος ο χώρος του Δρυμού παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό, γεωλογικό-μεταλλευτικό και παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν εκτεταμένα λείψανα αρχαίων μεταλλείων και εργαστηρίων των ιστορικών χρόνων, καθώς και οικισμών που καλύπτουν όλο το χρονικό φάσμα από την παλαιολιθική και νεολιθική μέχρι την προϊστορική περίοδο (Σαλλιώρα- Οικονομάκου 2004). Σύμφωνα με τα κλιματικά στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού της Δ.Ε.Η. ( ) ο οποίος βρίσκεται κοντά στην πόλη του Λαυρίου, η περιοχή κατατάσσεται στον ημίξηρο όροφο του μεσογειακού βιοκλίματος με χειμώνα θερμό. Η βλάστηση του Δρυμού αποτελεί τυπικό δείγμα διαπλάσεων του θερμομεσογειακού βιοκλίματος. Ανήκει στις διαπλάσεις των σκληρόφυλλων αείφυλλων μεσογειακών δασών και των ξηροθερμοβίων κωνοφόρων. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σύνθεση της χλωρίδας της περιοχής, η οποία αποτελείται από τυπικά ξηροθερμόβια μεσογειακά είδη (Τρακόλης και συν. 1983). Η περιοχή παρουσιάζει Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 359

2 ενδιαφέρον εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στα εδάφη της και έτσι η γνώση για τα είδη της περιοχής δεν έχει μόνο οικολογικό, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον για τη γνώση ειδών ανθεκτικών στα βαρέα μέταλλα ή και βιοσυσσωρευτών βαρέων μετάλλων. Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής τουριστικής κίνησης στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής οφείλεται: α) στο διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα σωζόμενα μεταλλευτικά-μεταλλουργικά συγκροτήματα του Λαυρίου ως κομμάτια της βιομηχανικής αρχαιολογίας, β) στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με μεγάλα έργα υποδομής, που έχει καταστήσει το Λαύριο κέντρο εξόρμησης σκαφών για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, γ) στη γειτνίαση με τα τουριστικά αναπτυσσόμενα νησιά της Κέας και της Κύθνου (Δήμος Λαυρεωτικής 2006). Το τοπίο και το περιβάλλον αποτελούν το θεμέλιο λίθο της τουριστικής βιομηχανίας (Gunn 1978). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η έρευνα προσφοράς, δηλαδή η απογραφή των πόρων και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων της περιοχής μελέτης, η ανάλυση και η αξιολόγηση του τοπίου, ώστε να καθοριστούν οι οπτικοί ποιοτικοί στόχοι του τοπίου. Μεθοδολογία Η διαχείριση του τοπίου στηρίζεται σε επιτρεπόμενες αλλαγές, όπως καθορίζονται από τους προτεινόμενους Οπτικούς Ποιοτικούς Στόχους (Ο.Π.Σ.) διαχείρισης των στοιχείων που το συνθέτουν (Χατζηστάθης και Ισπικούδης 1995). Οι προτεινόμενοι Ο.Π.Σ. αποτελούν εκτίμηση των επιπτώσεων και των επιλογών που προκύπτουν από τη διαδικασία σχεδιασμού. Η αξιολόγηση του τοπίου εφαρμόστηκε στα επιμέρους συστήματα τοπίου που αναγνωρίστηκαν. Σύστημα τοπίου θεωρείται μια περιοχή που αποτελείται από γεωμορφολογικά και γεωγραφικά συσχετιζόμενες μονάδες τοπίου, που διαρθρώνονται με επαναλαμβανόμενους σχηματισμούς (Zonneveld 1995). Κάθε σύστημα τοπίου καθορίζεται συνήθως από συγκεκριμένο φυσιογραφικό και διοικητικό όριο και περιλαμβάνει συγκεκριμένους τύπους βλάστησης αλλά και πολιτισμικών στοιχείων ή χαρακτηριστικών. Τα συστήματα τοπίου αξιολογούνται με βάση ορισμένα κριτήρια (Πίνακας 1): Πίνακας 1. Κριτήρια αξιολόγησης συστημάτων τοπίου (Tjallingii and de Veer 1982 και Karavas 1996). 1. Νομικό καθεστώς (0 έως 4) * Ποιο είναι το νομικό καθεστώς του τοπίου και πώς αυτό επηρεάζει την υπάρχουσα ή τη μελλοντική διαχείριση; 2. Σπανιότητα (σε εθνικό επίπεδο) (0 έως 4) - Πόσο σπάνιο είναι το τοπίο από οπτική πλευρά; - Υπάρχουν σπάνια ενδιαιτήματα (βιότοποι) ή βιοκοινότητες; - Συντηρεί το τοπίο σπάνια είδη της χλωρίδας και πανίδας; - Πόσο σπάνια είναι στο τοπίο τα αρχαιολογικά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα; 3. Ευπάθεια/ Τρωτότητα (4 έως 0) ** - Πόσο εύθραυστα / τρωτά είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου; - Πόσο εύθραυστες / τρωτές είναι οι κοινότητες των φυτών και των ζώων; - Πόσο εύθραυστες / τρωτές είναι οι πολιτιστικές του υποδομές; - Η ευπάθεια / τρωτότητα οφείλεται στην περιορισμένη εσωτερική ομοιόσταση ή ευαισθησία σε εξωτερική απειλή; *** 4. Ποικιλία (0 έως 4) - Ποια είναι η ποικιλότητα του οπτικού τοπίου; - Πόσο ποίκιλα είναι τα ενδιαιτήματα; - Ποια είναι η ποικιλότητα των ειδών μέσα σε κάθε ενδιαίτημα; - Πόσο ποικίλλουν οι περίοδοι και οι τύποι των πολιτιστικών υποδομών; 360 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 - Πόσο συμβάλλει η ποικιλότητα στην αναψυχή; 5. Φυσικότητα (0 έως 4) - Πόσο φυσικό εμφανίζεται το φυσικό αποτέλεσμα; - Πόσο φυσικοί είναι οι βιότοποι; - Πόσο συμβάλλει η φυσικότητα στην αναψυχική αξία; 6. Τυπικότητα (σε εθνικό επίπεδο) (0 έως 4) ** - Είναι τα οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τυπικά και γιατί; - Είναι οι κοινότητες και οι βιότοποι τυπικοί και γιατί; - Είναι οι πολιτιστικές υποδομές τυπικές; 7. Μέγεθος (0 έως 4) - Πόσο μεγάλο είναι το τοπίο και τα συνθετικά του στοιχεία; - Πόσο σημαντικό είναι το μέγεθος του τοπίου σε σχέση με: Τη συμβολή στο (τοπικό) τοπίο Την ποικιλότητα κοινοτήτων Την αναψυχική και αισθητική αξία Την επίδραση των παρυφών και εξωτερικών επιδράσεων 8. Θέση μέσα σε μια καταγραφική (οικολογική / αρχαιολογική / τοπιακή / αισθητική) μονάδα (0 έως 4) - Πόσο σημαντική είναι η θέση του τοπίου στην τοπιακή και περιφερειακή καταγραφή; Για παράδειγμα: Είναι ένα σημαντικό στοιχείο του τοπικού τοπίου; Είναι μέρος μιας οικολογικής μονάδας; Σχετίζεται με τοπικά αρχαιολογικά χαρακτηριστικά; Πώς σχετίζεται με άλλες τοπικές αναψυχικές εγκαταστάσεις; 9. Ιστορικές καταγραφές και αναφορές (0 έως 4) - Ποια ιστορικά στοιχεία υπάρχουν για το τοπίο και πόσο σημαντικά είναι αυτά για: Την εκτίμηση και διαχείριση των οπτικών του γνωρισμάτων; Τη διαχείριση και σπουδαιότητα των βιοτόπων και των ειδών του; Την ερμηνεία και διαχείριση των πολιτιστικών του υποδομών; Τη λογοτεχνική, πολιτιστική, αισθητική οργάνωση και αναψυχική δυνατότητα; 10. Εκπαιδευτική και ερμηνευτική σπουδαιότητα (σε εθνικό επίπεδο) (0 έως 4) - Πόσο συχνά η τοποθεσία χρησιμοποιείται για τυπική ή άτυπη εκπαίδευση (περιβαλλοντική εκπαίδευση); - Πόσο σημαντική είναι η ερμηνεία της υπάρχουσας ή ενδεχόμενης χρήσης της τοποθεσίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς; 11. Έρευνα και μελέτη (σε τοπικό, εθνικό, διεθνές επίπεδο) (0 έως 4) Σε τι βαθμό η τοποθεσία χρησιμοποιείται για επιστημονική έρευνα; 12. Πολιτιστικοί σύλλογοι (0 έως 4) Έχει η θέση κάποια σημαντική λογοτεχνική, ραδιοτηλεοπτική, δημοσιογραφική ή άλλη πολιτιστική οργάνωση; 13. Δημόσια χρήση και ενδιαφέρον (σε τοπικό, εθνικό, διεθνές επίπεδο) (0 έως 4) - Πόσο σημαντική είναι η θέση ως πόλος έλξης των επισκεπτών; - Πόσο δημόσιο ενδιαφέρον υπάρχει γι αυτή; 14. Υπάρχουσες διευκολύνσεις και ανέσεις επισκεπτών (0 έως 4) Τι διευκολύνσεις και ανέσεις επισκεπτών υπάρχουν σήμερα; 15. Κίνδυνοι, ασφάλεια και εξασφάλιση της θέσης (0 έως 4) - Υπάρχουν κίνδυνοι για τη θέση που μπορούν να απειλήσουν τους επισκέπτες; - Πόσο εύκολα μπορεί να εξασφαλιστεί η θέση; 16. Ενδεχόμενη αξία (0 έως 4) Παρουσιάζει δυνατότητες η θέση για οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες η οποία Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 361

4 προς το παρόν δεν παρουσιάζεται; 17. Ενυπάρχουσα αξία (0 έως 4) Προσωπική εκτίμηση ερευνητή. * Βαθμολογείται με τέσσερα το σύστημα τοπίου που είναι δημόσιο, όπου οι αναπτυξιακές δραστηριότητες από δημόσιους φορείς πραγματοποιούνται εύκολα από νομικής άποψης, με δύο βαθμολογούνται τα συστήματα τοπίου που περιλαμβάνουν και μοναστηριακές εκτάσεις, ενώ με μηδέν βαθμολογούνται οι ιδιωτικές εκτάσεις. ** Βαθμολογούνται από τέσσερα έως μηδέν, δηλαδή όσο περισσότερο τρωτό και όσο λιγότερο τυπικό είναι το σύστημα τοπίου, τόσο υψηλότερα βαθμολογείται. *** Ο βαθμός ευαισθησίας βαθμολογείται με μηδέν όταν οφείλεται σε εξωτερική απειλή και με τέσσερα στην περίπτωση που οφείλεται σε εσωτερική απειλή. Ο τρόπος βαθμολόγησης του κάθε κριτηρίου είναι: 0=Καθόλου, 1=Λίγο, 2=Μέτρια, 3=Πολύ, 4=Πάρα πολύ. Οι τιμές της τελικής βαθμολογίας ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες (Πίνακας 2): Πίνακας 2. Κατηγορίες βαθμολογίας αξιολόγησης συστημάτων τοπίου και προτεινόμενη αντιστοιχία οπτικών ποιοτικών στόχων. Κατηγορία Βαθμοί Αξία Οπτικοί ποιοτικοί στόχοι Α Πολύ Προστασία - Διατήρηση σημαντική Β Μεγάλη Διατήρηση - Μερική Διατήρηση Γ Μέτρια Μερική Διατήρηση - Τροποποίηση Δ 0 35 Μικρή Τροποποίηση Μερική Τροποποίηση Αποτελέσματα και συζήτηση Στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού αλλά και στον πυρήνα του Δρυμού αναγνωρίστηκαν πέντε κύρια συστήματα τοπίου: 1. Αγ. Βαρβάρα (1 η στάση) Η περιοχή Αγ. Βαρβάρα βρίσκεται νοτιοδυτικά στον Εθνικό Δρυμό στα όρια του πυρήνα. Στην περιοχή παρατηρήθηκε ότι η δασική βλάστηση είναι περιορισμένη εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς πριν από 6 χρόνια. Υπάρχουν ελάχιστα άτομα χαλεπίου πεύκης, το οποίο είναι το κυρίαρχο είδος του δρυμού, και στον υπόροφο κυριαρχούν τα αγρωστώδη. Επίσης, το οδικό δίκτυο στη συγκεκριμένη θέση, όπως και σε όλη την έκταση του δρυμού, είναι αρκετά καλό ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση του επισκέπτη. Ο επισκέπτης συναντά το γραφικό εκκλησάκι της Αγ. Βαρβάρας. 2. Αγ. Τριάδα (2 η στάση) Η θέση Αγ. Τριάδα βρίσκεται νοτιοδυτικά στον Εθνικό Δρυμό. Στη συγκεκριμένη θέση, λόγω της αυξημένης επιτήρησης που υπάρχει εξαιτίας της γειτνίασης του Εργαστηρίου της Ε.Β.Ο. ΠΥΡΚΑΛ, δεν υπήξαν πρόσφατες πυρκαγιές. Γι αυτό το λόγο η βλάστηση είναι πιο πυκνή και πλούσια. Κυρίαρχα ξυλώδη είδη είναι η χαλέπιος πεύκη και το πουρνάρι. Η περιοχή προσφέρεται για αναψυχή, καθώς υπάρχει οργανωμένος χώρος υπαίθριου γεύματος παραδοσιακή βρύση με πόσιμο νερό. Επίσης υπάρχει αρχαίο μεταλλευτικό εργαστήριο και το παραδοσιακό εκκλησάκι της Αγ. Τριάδας που αξίζει την προσοχή των επισκεπτών. 3. Πλυντήρια (3 η στάση) Η περιοχή Πλυντήρια βρίσκεται στο δυτικό μέρος του πυρήνα. Η βλάστηση στη θέση αυτή είναι αρκετά φτωχή και περιορίζεται σε ελάχιστα άτομα χαλεπίου πεύκης. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην περιοχή είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα. Τα «πλυντήρια» ήταν στην αρχαιότητα χώροι όπου γινόταν ο καθαρισμός των μεταλλευμάτων. Επίσης έχουν έρθει 362 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 στην επιφάνεια δίπλα στα πλυντήρια και αποθηκευτικοί χώροι όπου τοποθετούνταν το μετάλλευμα μετά τα πλυντήρια. Εξαιτίας των ευρημάτων αυτών πήρε και η περιοχή την συγκεκριμένη ονομασία. Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο δεν είναι πολύ εύκολη λόγω της κακής κατασκευής των σκαλοπατιών που οδηγούν από τον χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων στον αρχαιολογικό χώρο. 4. Μαύρο Λιθάρι (4 η στάση) Η περιοχή Μαύρο Λιθάρι βρίσκεται στο νότιο τμήμα του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Σουνίου. Η περιοχή αυτή κάηκε ολοσχερώς το Σήμερα υπάρχουν μόνο ποώδη και ελάχιστα θαμνώδη είδη. Ωστόσο η θέα που προσφέρει η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι αξιοσημείωτη. Το ακρωτήριο Σούνιο, το Αιγαίο πέλαγος, Ο Ευβοϊκός κόλπος, ο ναός του Ποσειδώνα συνθέτουν ένα σκηνικό που καθηλώνει το βλέμμα των επισκεπτών. 5. Χάος (5 η στάση) Έξω από το χωριό του Αγ. Κωνσταντίνου (Καμάριζα), στο κέντρο του Δρυμού, υπάρχει η περιοχή Χάος. Στη συγκεκριμένη θέση υπάρχει η πιο πυκνή δασική βλάστηση αποτελούμενη από συστάδες χαλεπίου πεύκης και πουρναριών. Στην περιοχή υπάρχουν διάφορες υποδομές για αναψυχή όπως γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά και οργανωμένος χώρος υπαίθριου γεύματος. Η θέα του στο βυθό του Χάους προκαλεί δέος. Η πεζοπορία δίπλα αλλά και μέσα στο βάραθρο είναι εφικτή αν και το υπάρχον μονοπάτι είναι δύσβατο. Οι κατηγορίες τοπίου προέκυψαν από τη γενική όψη και τη φυσιογνωμία της βλάστησης. Από την αξιολόγηση των παραπάνω συστημάτων τοπίου και τον υπολογισμό των Ο.Π.Σ. προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Πίνακας 3. Αξιολόγηση συστημάτων τοπίου και Ο.Π.Σ. στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου. Σύστημα Κατηγορία Περιοχή τοπίου τοπίου Βαθμολογία Αξία Οπτικοί ποιοτικοί στόχοι 1 ο Αγ. Βαρβάρα Λιβαδικό 72 Μεγάλη Διατήρηση - Μερική Διατ. 2 ο Αγ. Τριάδα Δασικό 84 Μεγάλη Διατήρηση - Μερική Διατ. 3 ο Πλυντήρια Λιβαδικό 92 Μεγάλη Διατήρηση - Μερική Διατ. 4 ο Μαύρο Λιθάρι Λιβαδικό 58 Μέτρια Μερική Διατ. - Τροποποίηση 5 ο Χάος Δασικό 74 Μεγάλη Διατήρηση - Μερική Διατ. Συμπεράσματα Το σύνολο σχεδόν των αξιολογηθέντων συστημάτων τοπίου απαιτούν μερική διατήρηση έως διατήρηση, γεγονός που σημαίνει ότι οι ενδεχόμενες επεμβάσεις πρέπει να γίνουν με σεβασμό στο τοπίο και χωρίς να είναι ασύμβατες με αυτό. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή Μαύρο Λιθάρι, όπου απαιτείται μερική διατήρηση έως τροποποίηση, δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρξουν μεγαλύτερης κλίμακας επεμβάσεις, πάντα σε αρμονία με το τοπίο. Η έντονη παρουσία του ανθρώπου στην περιοχή από αρχαιοτάτων χρόνων έχει αφήσει τη σφραγίδα της στο τοπίο. Στοιχεία που επιδρούν θετικά στην αισθητική εντύπωση είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, οι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, οι παραδοσιακές γεωργικές καλλιέργειες στα όρια του δρυμού, η τυπική μεσογειακή πανίδα και ιδιαίτερα η χλωρίδα της περιοχής. Η προσέλευση επισκεπτών στο Δρυμό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί εφ όσον αυξηθούν οι υποδομές και βελτιωθούν οι ήδη υπάρχουσες. Απαραίτητη κρίνεται η ενημέρωση τόσο των επισκεπτών αλλά και του ευρύτερου κοινού, για τη σημασία του δρυμού αλλά και για τις δυνατότητες αναψυχής που παρέχει. Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 363

6 Βιβλιογραφία Δήμος Λαυρεωτικής Gunn, C.A Needed: An International Alliance for Tourism, Recreation, and Conservation. Travel Research Journal, 2: 3-9. Karavas, N Spatial and temporal changes of land uses and their impacts on landscape of Kournas - Georgoupoli Area. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MSc. Mediterranean Agronomic Institute of Chania. Greece. Σαλλιώρα-Οικονομάκου, Μ Ο αρχαίος δήμος του Σουνίου. Ιστορική και τοπογραφική επισκόπηση. Εκδόσεις Μ. Τούμπης Α.Ε. Αθήνα. Tjallingii, S.P and A.A. de Veer. (eds) Perspectives in landscape ecology Contributions to research, planning and management of our environment. Proceedings of the International Congress organized by the Netherlands. Society for Landscape Ecology (NSLE). Veldhoven. Netherlands. April 6-11, Center for agricultural publishing and documentation. Netherlands. Τρακόλης, Δ., Γ. Μαυρομάτης και Γ. Νάκος Οργάνωση της διαχείρισης στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου. Υπουργείο Γεωργίας. Χατζηστάθης, Α. και Ι. Ισπικούδης Προστασία της φύσης και αρχιτεκτονική του τοπίου. Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη Ο.Ε. Θεσσαλονίκη. Zonneveld, I Landscape ecology. An introduction to landscape science as a base for land evaluation, land management and conservation. SPB. Academic Publishing. Amsterdam. National Park of Sounio: assessment of rangeland and forest landscapes Α. Sidiropoulou, G. Εleutheriadis, P. Peppas and Α. Kyriazopoulos Department of Forestry and Management of Natural Environment, T.E.I. of Lamia, Karpenisi , Greece, Summary The National Park of Sounio is an important place with obvious the effects of human culture. It has a total area of 3500 ha, from which 750 ha is the core and constitutes a NATURA 2000 site (GR ). Vegetation of the Park is typical Mediterranean with dominant evergreen broadleaf shrubs and coastal conifers. The proximity with a major urban center (capital city of Athens) could be a threat to the landscape of the region and the existing ecosystems. In the present research the contribution of tourism and recreation aiming at sustainable development was studied. For this purpose, a landscape analysis based on the visual management system of the Ministry of Agriculture of U.S.A. and the visual quality objectives was conducted in three rangeland and two forest areas. Five landscape systems where identified that were judged important with regard to various landscape characteristics. In most landscape systems the visual quality aim is preservation-partial preservation, which indicates that potential interventions should be compatible with the landscape character. Key words: Landscape system, landscape management, recreation. 364 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος M.Sc Δρ. ΘΕΚΛΑ Κ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολής Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τοπίου με χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: η περίπτωση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA) «Ποταμός Πηνειός Αντιχάσια Όρη»

Αξιολόγηση τοπίου με χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: η περίπτωση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA) «Ποταμός Πηνειός Αντιχάσια Όρη» Αξιολόγηση τοπίου με χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: η περίπτωση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA) «Ποταμός Πηνειός Αντιχάσια Όρη» Σ. Πλεξίδα και Α. Σφουγγάρης Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 20320 Υπεύθυνη παρακολούθησης της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Βιοποικιλότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη σε ένα παράκτιο υγρότοπο: Η περίπτωση του Δέλτα και του κάτω ρου του ποταμού Καλαμά (Ν. Θεσπρωτίας) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 7.1 Διαχείριση φυσικών περιοχών Ο σεβασμός του ανθρώπου προς το περιβάλλον μέσα στο χρόνο έχει περάσει από διαδοχικά στάδια βαθμού εκτίμησης προς αυτό. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Τόλης Κωνσταντίνος 1 Καραμέρης Αθανάσιος 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY......6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ....8 1.1. Παράκτιος χώρος και παράκτια ζώνη: Βασικές έννοιες και ορισµοί......8 1.2. Η σηµασία του ελληνικού παράκτιου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διάνοιξη Δασικού Δρόμου

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διάνοιξη Δασικού Δρόμου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διάνοιξη Δασικού Δρόμου Βασίλειος Κ. Δρόσος 1, Βασίλειος Ι. Γιαννούλας 2 και Αριστοτέλης Κοσμάς Γ. Δούκας 2 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ* Θέκλα Κ. Τσιτσώνη Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262, 54124-Θεσσαλονίκη.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262, 54124-Θεσσαλονίκη. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΣΙΤΣΩΝΗ K. ΘΕΚΛΑ 1 & ΜΠΑΤΑΛΑ Γ. ΕΛΕΝΗ 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για την προσαρμογή. δασών στην κλιματική αλλαγή. της διαχείρισης των ελληνικών

Κατευθύνσεις για την προσαρμογή. δασών στην κλιματική αλλαγή. της διαχείρισης των ελληνικών Κατευθύνσεις για την προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αργοπεριβάλλοντος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΘΕΡΜΗ 2002 Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Υπουργείου Γεωργίας-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 1 ος Τόμος: Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Σ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η : Αναπλ. Καθηγητής ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ετήσιο ενημερωτικό δελτίο Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας Έτος 14ο, 2006 Περιεχόμενα ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ.. 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ.. 12 ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 21 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ.. 27 ΑΠΟΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Κατεύθυνση: Διαχείριση Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Κατεύθυνση: Διαχείριση Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Κατεύθυνση: Διαχείριση Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή Εργασία Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ Π. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Με Θέμα: «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα

Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα Π.Δ.Πλατής 1, Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, Δ. Τρακόλης 2, Ι. Μελιάδης 3, Ν. Γρηγοριάδης 4 και Α. Μάκρας 5 1 Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ «Καταγραφή της χλωρίδας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και βίο-παρακολούθηση των αποκλειστικά ενδημικών φυτικών taxa της Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

The contribution of Bioclimatic design of open spaces to the urban web. A case study: Environmental design for the surrounding area of TEI Karditsas

The contribution of Bioclimatic design of open spaces to the urban web. A case study: Environmental design for the surrounding area of TEI Karditsas Η Συµβολή του βιοκλιµατικού σχεδιασµού υπαίθριων χώρων στη βελτίωση του ιστού της πόλης. Μελέτη περίπτωσης:περιβαλλοντικός σχεδιασµός του περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Καρδίτσας ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΩ Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η 1 H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

D3-1c: Ανάλυση γνωρισμάτων και θεματικού περιεχομένου περιβαλλοντικών πάρκων Νέστου

D3-1c: Ανάλυση γνωρισμάτων και θεματικού περιεχομένου περιβαλλοντικών πάρκων Νέστου 1 2 3 4 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη παραποτάμιου δάσους Νέστου» που υλοποιείται από το Δασαρχείο Καβάλας με επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

A.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

A.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ A.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ: Η Περίπτωση του Λιμανιού της Μύρινας Λήμνου Φοιτήτριες: ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΞΕΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI

Διαβάστε περισσότερα