ΤΝΑΛΛΑΓΕ. Δίκτυα i-bank. i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ (Φ.Π.) & Επιχειριςεισ (Ν.Π.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΑΛΛΑΓΕ. Δίκτυα i-bank. i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ (Φ.Π.) & Επιχειριςεισ (Ν.Π.)"

Transcript

1 Σελευταία ενημέρωση: ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ & Επιχειριςεισ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΣΑ s ΜΕ ΜΕΣΡΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΑΓΕ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS) Ανάλθψθ μετρθτϊν από ςυνδεδεμζνο λογαριαςμό Fast Cash Κατάκεςθ μετρθτϊν ςε ςυνδεδεμζνο λογαριαςμό Κατάκεςθ επιταγϊν ςε ςυνδεδεμζνο λογαριαςμό Vodafone Wind Ανάλθψθ μετρθτϊν ΑΝΑΝΕΩΘ ΧΡΟΝΟΤ ΟΜΙΛΙΑ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS) ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΣΑ s (ΜΕ ΠΙΣΩΣΙΚΘ ΚΑΡΣΑ ΕΚΔΟΘ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ) Πλθρωμι δόςθσ πιςτωτικισ κάρτασ με μετρθτά, χωρίσ τθ χριςθ ΡΙΝ Πλθρωμι εταιρειϊν: Multichoice - Vodafone - Unicef Ανανζωςθ χρόνου ομιλίασ Vodafone - Wind Αλλαγι PIN ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΠΛΘΡΩΜΩΝ (ΚΑΠ) Άμεςθ κατάκεςθ χρθμάτων ςε λογαριαςμό τθσ Εκνικισ Σράπεηασ (μζχρι ανά λογαριαςμό κακθμερινά ςτο δίκτυο των ΚΑΠ, με δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ αιτιολογίασ κατάκεςθσ) ΚΑΠ Πλθρωμι δόςεων δανείων Εκνικισ Σράπεηασ, με πίςτωςθ του λογαριαςμοφ εξυπθρζτθςθσ (μζχρι ςε κάκε λογαριαςμό κακθμερινά ςτο δίκτυο των ΚΑΠ) Πλθρωμι λογαριαςμϊν Πιςτωτικϊν Καρτϊν ζκδοςθσ Εκνικισ Σράπεηασ Πλθρωμι λογαριαςμϊν εταιρειϊν: Ε.ΤΔ.ΑΠ - OTE - ΔΕΘ - Vodafone - Cosmote - Wind -Cosmoline - Σellas On Telecoms - Otenet - Hellas On Line - Forthnet - Multichoice - Nova ΕΜΒΑΜΑΣΑ (1) Ζμβαςμα ςε λογαριαςμό - ιδίου ι τρίτου - Εκνικισ Σράπεηασ (2) Μαηικζσ πιςτϊςεισ ςε λογαριαςμοφσ Εκνικισ Σράπεηασ. Εξυπθρζτθςθ Μιςκοδοςίασ (Μόνο για Ν. Π.) (Αρχείο εμβαςμάτων - μζχρι 50 πιςτϊςεισ ανά ςυναλλαγι. Δυνατότθτα αποςτολισ μεγαλφτερου αρικμοφ εγγραφϊν μζςω ΕΘΝΟfiles). Ζμβαςμα ςε λογαριαςμό άλλθσ τράπεηασ εςωτερικοφ (2) (μζςω DIASTRANSFER), με επιλογι τρόπου καταβολισ εξόδων (SHΑ,OUR,BEN) : * Για ΙΔΙΩΣΕ, ποςά , * Για ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ, ποςά ζωσ ,99. (υπογραφι πρόςκετθσ πράξθσ αφξθςθσ ορίου) Σφχθ Εμβάςματοσ ςε άλλθ τράπεηα εςωτερικοφ Μαηικά εμβάςματα ςε λογαριαςμοφσ τραπεηϊν εςωτερικοφ (μζςω DIASTRANSFER). Εξυπθρζτθςθ Μιςκοδοςίασ (μόνο για Ν. Π.) (Αρχείο Εμβαςμάτων - μζχρι 50 πιςτϊςεισ ανά ςυναλλαγι. Δυνατότθτα αποςτολισ μεγαλφτερου αρικμοφ εγγραφϊν μζςω ΕΘΝΟfiles)

2 Ζμβαςμα ςε λογαριαςμό άλλθσ τράπεηασ Ε.Ε ι υπεράκτιων κτιςεων χωρϊν τθσ (2) * Για ΙΔΙΩΣΕ ζωσ * Για ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ζωσ (υπογραφι πρόςκετθσ πράξθσ αφξθςθσ ορίου). Θ επιλογι εξόδων είναι πάντα SHA - απαραίτθτα ΙΒΑΝ, BIC. Μαηικά εμβάςματα ςε λογαριαςμοφσ τραπεηϊν Ε.Ε. ι υπεράκτιων κτιςεων χωρϊν τθσ. Εξυπθρζτθςθ Μιςκοδοςίασ (μόνο για Ν. Π.) (Αρχείο Εμβαςμάτων - μζχρι 50 πιςτϊςεισ ανά ςυναλλαγι. Δυνατότθτα αποςτολισ μεγαλφτερου αρικμοφ εγγραφϊν μζςω ΕΘΝΟfiles) Ζκδοςθ Εμβάςματοσ προσ χϊρεσ μεταναςτϊν (3) ΠΛΘΡΩΜΕ ΔΘΜΟΙΟΤ (1) Δ.Ε.Θ. (2) Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. A.E. (Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ) Ε.Τ.Δ.Α.Π. (2) Ι.Κ.Α. -Πλθρωμι Ι.Κ.Α. -Εντολι Πλθρωμισ Ι.Κ.Α. - Κατάςταςθ Εντολϊν Πλθρωμισ Ο.Α.Ε.Ε. - Πλθρωμι Ο.Α.Ε.Ε. - Εντολι Πλθρωμισ Ο.Α.Ε.Ε. - Κατάςταςθ Εντολϊν Πλθρωμισ Φ.Π.Α. - Πλθρωμι για iphone, ipod & Android Φ.Π.Α. - Εντολι Πλθρωμισ Φ.Π.Α. - Κατάςταςθ Εντολϊν Πλθρωμισ Φόροσ Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Προςϊπων Φόροσ Ειςοδιματοσ Νομικϊν Προςϊπων Διμοσ Ακινασ (2) Διμοσ Γορτυνίασ Διμοσ Διονφςου Διμοσ Δωρίδοσ Διμοσ Θεςςαλονίκθσ Διμοσ Κρωπίασ Διμοσ Λαριςαίων Διμοσ Μεγαλόπολθσ Διμοσ Πφλου Νζςτοροσ Διμοσ αρωνικοφ Διμοσ ουλίου Διμοσ Χερςονιςου Πλθρωμι Φόρου Ακίνθτθσ Περιουςίασ (Φ.Α.Π.) (πρϊθν Ε.Σ.Α.Κ.)

3 Ειςφορζσ και Σζλοσ Επιτθδεφματοσ (άρκρα 29,30 & 31 του Ν.3986/2011) ΕΣΑΑ - ΣΜΕΔΕ : Πλθρωμι Ειςφορϊν Ελεφκερων Επαγγελματιϊν, Πλθρωμι Εργοδοτικϊν Ειςφορϊν Πλθρωμι Ειδικοφ Προςτίμου Διατιρθςθσ Ρυκμιηόμενων Χϊρων (Ε.Π.Δ.Ρ.Χ) Πλθρωμι τζλουσ υπαγωγισ ρφκμιςθσ αυκαιρζτων Πλθρωμι ενιαίου ειδικοφ προςτίμου ρφκμιςθσ αυκαιρζτων Πλθρωμι Περαίωςθσ (Ν. 3888/2010) Προςωρινι Διλωςθ Απόδοςθσ Φόρου και Σελϊν Χαρτοςιμου (τ. Φ.Μ.Τ.) Πλθρωμζσ υ/μετοχικοφ Σαμείου Πολιτικϊν Τπαλλιλων (Μ.Σ.Π.Τ.) Μαηικζσ Πλθρωμζσ Δθμοςίου Είςπραξθ Σελϊν & Ειδικϊν Φόρων Πλθρωμι ειςπράξεων λογαριαςμϊν.ε.π.π.π Απόδοςθ ειςπράξεων από εξόφλθςθ λογ/ςμϊν υνεταιριςμοφ Επαγγελματιϊν Πρακτόρων Παιχνιδιϊν Πρόγνωςθσ Πλθρωμι Θλεκτρονικοφ Παράβολου (e-παράβολο) Ε.Σ.Α.Α. - Σομζασ Τγείασ Δικθγόρων Θεςςαλονίκθσ (Σ.Τ.Δ.Θ.) Πλθρωμι βεβαιωμζνων οφειλϊν Δ.Ο.Τ. ΠΛΘΡΩΜΕ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΚΑΡΣΩΝ (1) Πιςτωτικζσ κάρτεσ ζκδοςθσ ΕΣΕ (ιδίου ι τρίτου) (2) Πιςτωτικζσ κάρτεσ άλλων τραπεηϊν εςωτερικοφ (μζςω DIASTRANSFER) (2) Σφχθ πλθρωμισ πιςτωτικϊν καρτϊν άλλων τραπεηϊν Φόρτιςθ Virtual MasterCard Φόρτιςθ FBBank Prepaid Κάρτασ ΠΛΘΡΩΜΕ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΝΔΡΟΜΩΝ & INTERNET (1) ΟΣΕ (2) COSMOTE (2) COSMOLINE (2) CYTA HELLAS S.A.

4 FORTHNET HELLAS ONLINE HELLASFON NETWORKS S.A. MULTICHOICE -NOVA NET ONE S.A. ON TELECOMS ΟΣΕNET (2) TELLAS VIVA PAYMENTS VIVODI VODAFONE (2) WIND (2) για iphone & ipod devices ΠΛΘΡΩΜΕ Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Ω Ν Σ Α Μ Ε Ι Ω Ν (1) Σαμείο Νομικϊν & T.Ε.Α.Δ - E.T.A.A (2) (Σαμείο Επικοφρθςθσ Αςφάλιςθσ Δικθγόρων) Σ.Ε.Α.ΓΕ (Σαμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Γεωτεχνικϊν) Ε.Σ.Α.Ο. (Επαγγελματικό Σαμείο Αςφάλιςθσ Οικονομολόγων) Σ..Α.Τ. (Σαμείο φνταξθσ & Αςφάλιςθσ Τγειονομικϊν) Είςπραξθ εργοδοτικϊν ειςφορϊν Είςπραξθ ειςφορϊν ελευκζρων επαγγελματιϊν ΠΛΘΡΩΜΕ Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Ω Ν Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν (1) ΕΘΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ΕΘΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ - "Ευζλικτθ πλθρωμι" ΑΧΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ΚΛΑΔΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΟ ΗΩΘ Α.Ε.Γ.Α ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ - ΑΦΑΛ. ΜΙΝΕΣΣΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΜΙΝΕΣΣΑ LIFE ΑΣΛΑΝΣΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΙΕΘΝΘ ΕΝΩΙ Α.Α.Ε. ΔΤΝΑΜΙ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΠΙΣΘ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΡΩΠΘ Α.Ε.Γ.Α. ΝΕΟ ΠΟΕΙΔΩΝ Α.Ε. - NP INSURANCE

5 INTERAMERICAN (INTERAMERICAN ETΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ - INTERAMERICAN ΕΣΑΙΡΙΑ ΖΩΗ - INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ) ΤΔΡΟΓΕΙΟ Α.Α.Α.Ε AIG HELLAS Α.Ε. AIGAION ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ALICO (2) ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α. CROMAR ΜΕΙΣΕ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μ. ΕΠΕ ERGO ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ FGA INSURANCE HELLAS ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Ε. & FGA CAPITAL HELLAS GENERALI HELLAS GROUPAMA PHOENIX ING ΗΩΘ INSURANCE MARKET INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. INTERNATIONAL LIFE ΑΦΑΛ. ΗΩΘ & INTERNATIONAL ΓΕΝ. ΑΦΑΛΕΙΕ MY DIRECT INSURANCE ΠΛΘΡΩΜΕ Λ Ο Ι Π Ω Ν Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν (1) Δωρεζσ προσ UNICEF ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΘ: EΠΑ ΑΣΣΙΚΘ -ΕΞΟΔΑ Ε.Ε.Ν.Ο. ΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ -ΕΓΓΤΘΕΙ /ΣΕΛΘ ΤΝΔΕΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ ΔΘΜΟΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ΤΔΡΕΤΘ & ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ : ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΘΣΘ ΑΙΓΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΒΕΡΟΙΑ ΔΡΑΜΑ ΕΔΕΑ ΕΡΕΣΡΙΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΘΕΡΜΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΘΑΟΤ ΘΘΡΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΣΕΡΙΝΘ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΕΡΟΤ ΛΕΒΟΤ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΜΕΙΗΟΝΟ ΒΟΛΟΤ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΤΚΟΝΟΤ ΝΑΟΤΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΝΑΤΠΛΙΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ ΠΑΡΟΤ ΠΡΕΒΕΗΑ ΠΤΛΑΙΑ ΧΟΡΣΙΑΣΘ ΡΟΔΟΤ ΕΡΡΩΝ ΘΣΕΙΑ ΠΑΡΣΘ ΙΚΤΩΝΙΩΝ ΤΜΘ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΠΟΛΘ ΦΛΩΡΙΝΑ ΧΑΛΚΘΔΟΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡ. ΑΞΟΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΓΟ ΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ Ε.Π.Ε.

6 ΕΤΡΩΠΘ Α.Ε. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (DEREE COLLEGE) (2) Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. "ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑΝ ΣΘ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ Α.Ε." Α.Ν.Ε.Κ. ΑΣΣΙΚΘ ΟΔΟ e-pass ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΦΑΛΙΘ Ε.Β.Ε.Α. (Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν) (2) ΕΘΝΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Σέλη ονομάτων χώρου ΕΘΝΙΚΘ ΧΡΘΜΑΣΙΣΘΡΙΑΚΘ ΕΘΝΙΚΘ LEASING, ΕΘΝΙΚΘ AUTORENT ΕΘΝΙΚΟ ΚΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΕΛΑΣΙΚΑ MICHELEN ΑΒΕΕ ΕΛΑΣΙΚΑ PIRELLI AEE ΕΛΑΣΡΑΚ Α.Ε. Ε.Λ.Π.Α ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΛΕΧΘ ΠΕΡΙΘΓΘΕΩΝ & ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΤ ΕΛΣΡΕΚΑ Α.Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ, Vrisko.gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΑΡΙΑ ΘΡΩΝ ΘΕΡΜΟΘΛΕΚΣΡΙΚΘ Β. ΚΑΤΚΑ Α.Ε. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΩΝ ΝΕΑ ΟΔΟ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ (Ο.Β.Ι.) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΑΝΕΙΑ ΣΑΜΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΘΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

7 ΠΑ.Ο.Κ. ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΣΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΘ ΟΔΟΠΟΙΪΑ (Σ.Ε.0.) Α.Ε. ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (Σ.Ε.Ε.) Είςπραξθ ποςοςτοφ Ανταπόδοςθσ Σ.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΕΡΒ ΛΙΛΛΤ ΑΕΒΕ ΧΡΤΟ ΟΔΘΓΟ Α.Ε. 520 BARCODE ΕΛΛΑ Α.Ε. ACS ATHENS - ΧΟΛ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΘ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ACS COURIER ACTION AID ARAG HELLAS Α.Α.Ε.Ν.Π. AVON COSMETICS 2) * BMW AUSTRIA BANK GMBH * BFS * FIREN * IATA BSP * IATA CASS * SERFIN * SFS HELLAS FINANCE CONSUMER * VOLKSWAGEN BANK (VW, AUDI, SEAT, SKONTA) BRINKS SECURITY SERVICES S.A. CONSIGMENT DEPOSITS AND LOAN FUND CREDICOM CONSUMER FINANCE DEMCO INSURANCE LIMITED E.L.P.A. AUTOMOBILE AND TOURING CLUB OF GREECE ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΘ Α.Ε. EMPORIKI RENT ENERGA EVIMA GROUP A.A.E. FGA CAPITAL HELLAS & FGA BANK GmbH GOODYEAR ΕΛΛΑ GREENPEACE GREEN GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E G4S SECURE SOLUTIONS S.A. G4S TELEMATIX HELLAS POWER

8 INNOVIEW MERCEDES BENZ ΕΛΛΑ Α.Ε. MTEL PAPAKI.GR PRAKTIKER HELLAS A.E. PROTERGIA S.A. PROTERGIA ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ REVMAena RILKEN SPARTAN SECURITY TEC HELLAS Ε.Π.E. WATT AND VOLT A.E. WESTERN UNION - WORLDBRIDGE ΕΠΕΝΔΤΕΙ (1) Αγορά Μετοχισ (Επιλογζσ: LIMIT/MARKET/ATO/ATC) Πϊλθςθ Μετοχισ (Επιλογζσ: LIMIT/MARKET/ATO/ATC) Σφχθ Εντολισ (αγοράσ / πϊλθςθσ μετοχισ) Ερϊτθςθ Χαρτοφυλακίου μετοχϊν Κίνθςθ Χαρτοφυλακίου μετοχϊν Ενθμζρωςθ χαρτοφυλακίου Αμοιβαίων Κεφαλαίων Προεγγραφι ςε δθμόςιεσ εγγραφζσ Κατανομι Αιτιςεων Προεγγραφισ ΠΑΓΙΕ ΕΝΣΟΛΕ Ειςαγωγι Πάγιασ Εντολισ (Επιλογζσ: Εκτζλεςθ ςε μελλοντικι θμερομθνία, περιοδικότθτα, πλικοσ πλθρωμϊν) Διαγραφι Πάγιασ Εντολισ

9 Πλθροφορίεσ Πάγιων Εντολϊν Ιςτορικό Πάγιασ Εντολισ ΕΘΝΟfiles : ΛΘΨΘ & ΑΠΟΣΟΛΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ AΡΧΕΙΩΝ Μαηικζσ ςυναλλαγζσ, με δυνατότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ, μζςω του Internet Banking. Πρόκειται για υπθρεςία ανταλλαγισ θλεκτρονικϊν αρχείων προκακοριςμζνθσ δομισ μεταξφ τθσ Σράπεηασ και τθσ επιχειρθματικισ πελατείασ τθσ. Αφορά ςτισ περιπτϊςεισ που τα διακινοφμενα αρχεία περιζχουν μεγάλο αρικμό εγγραφϊν ι /και ειδικζσ προδιαγραφζσ ι /και κάποιο είδοσ ςυναλλαγισ που δεν είναι διακζςιμο ςτο μενοφ ςυναλλαγϊν του Internet Banking. Διακζςιμεσ ςυναλλαγζσ: Αποςτολι Αρχείου, Λιψθ Αρχείου, Ιςτορικό Κινιςεων ΤΠΘΡΕΙΕ e-factoring Πλθροφόρθςθ ςχετικά με : * ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά των εκχωρθμζνων οφειλετϊν & λειτουργία των λογ/ςμϊν. ΜΑΗΙΚΕ ΧΡΕΩΕΙ Μαηικζσ ειςπράξεισ από οφειλζτεσ με άμεςθ χρζωςθ λογαριαςμϊν τουσ μζςω Internet Banking (κατόπιν πάγιασ εντολισ ςε Κατάςτθμα τθσ Σράπεηασ) Κατάςταςθ παγίων εντολϊν οφειλετϊν Πλθροφόρθςθ παγίων εντολϊν χρζωςθσ (για τον οφειλζτθ) ΑΙΣΘΕΙ Παραγγελία Μπλόκ Επιταγϊν Σφχθ Παραγγελίασ Μπλόκ Επιταγϊν Ιςτορικό Παραγγελιϊν Αίτθςθ Ζκδοςθσ Virtual MasterCard Αίτθςθ Ζκδοςθσ Πιςτωτικισ Κάρτασ Αίτθςθ χοριγθςθσ κωδικοφ Phone Banking (μετατροπι υφιςτάμενου UserID ςε νζο, εξαψιφιο αρικμθτικό) Αίτθςθ χοριγθςθσ ςυςκευισ i-code (για κατοίκουσ εξωτερικοφ)

10 Αίτθςθ αντικατάςταςθσ ςυςκευισ i-code (για κατοίκουσ εξωτερικοφ) θ μ ε ι ϊ ς ε ι σ : 1. ε όςεσ ςυναλλαγζσ παρζχεται θ δυνατότθτα ακφρωςθσ, οι ςχετικζσ προχποκζςεισ αναγράφονται ςτθ "Βοικεια" τθσ αντίςτοιχθσ ςυναλλαγισ Internet Banking. 2. Με δυνατότθτα "μελλοντικισ εκτζλεςθσ" ςτο Internet Banking & ςτο Phone Banking (μζςω εκπροςϊπου). 3. Δυνατότθτα αποςτολισ μζχρι 900 προσ : Αλβανία - Αρμενία - Βουλγαρία - Γεωργία - Ινδία - Μολδαβία - Ουκρανία - Πακιςτάν - Ρουμανία - Ρωςία - Φιλιππίνεσ.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα