REITs: Δηεζλέο θαη Ειιεληθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "REITs: Δηεζλέο θαη Ειιεληθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο"

Transcript

1 REITs: Δηεζλέο θαη Ειιεληθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο Δξ Αξηζηνηέιεο Καξπηηλόο Γεληθόο Δηεπζπληήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Εζληθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο NBG Real Estate 1

2 Ση είλαη ηα REITs θαη γηαηί λα επελδύζεη θάπνηνο ζε απηά; Σα REITs (Real Estate Investment Trusts) είλαη : Δηαηξείεο θιεηζηνχ ηχπνπ (closed ended), θαηά θχξην ιφγν εηζεγκέλεο πνπ επελδχνπλ ζε αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζφδεκα, δηαλέκνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ηνπο θαη έρνπλ ηδηαίηεξα επλντθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Πιενλεθηήκαηα (έλαληη ηεο άκεζεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα) Απμεκέλε ξεπζηφηεηα Γηαθνξνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ (Diversification) Δπαγγεικαηηθή δηαρείξηζε (fund management) Υακειφηεξν θφζηνο ζπλαιιαγψλ Η ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη γλσζηή θάζε ζηηγκή ρσξίο ηελ αβεβαηφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ ησλ αθηλήησλ Δπλντθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο Ιζηνξηθά ηα REITs έρνπλ θαιχηεξεο απνδφζεηο απφ ηελ άκεζε επέλδπζε ζε αθίλεηε πεξηνπζία θαη ηελ επέλδπζε ζε θηεκαηηθέο εηαηξείεο Μεηνλεθηήκαηα Έιιεηςε ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο Μεγαιχηεξε δηαθχκαλζε απφ ηηο άκεζεο επελδχζεηο ζε αθίλεηα. NBG Real Estate 2

3 Η δηαθνξνπνίεζε (diversification) πνπ παξέρνπλ ζηα ραξηνθπιάθηα νη κεηνρέο εηαηξεηώλ αθηλήηωλ Οη κεηνρέο εηαηξεηψλ αθηλήησλ ζπκπεξηθέξνληαη σο αθίλεηα (direct investment) ή σο κεηνρέο (equities)? Μειέηε ηεο Morgan Stanley βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία 23ρξνλεο πεξηφδνπ (Ιαλνπάξηνο 1986 Ννέκβξηνο 2008) NBG Real Estate 3

4 πλνιηθέο Απνδόζεηο: Μεηνρέο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, Μεηνρέο Λνηπώλ Εηαηξεηώλ, Οκόινγα Global Real Estate vs Equities and Bonds Total Returns (EUR) Rolling 36 Months Performance Πεγή: EPRA NBG Real Estate 4

5 Δηεζλείο Απνδόζεηο: Μεηνρέο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, Μεηνρέο Λνηπώλ Εηαηξεηώλ, Οκόινγα (Μάξηηνο 2009) Asset Classes (Eur) Feb09/ Mar 09 Return (%) YTD Return (%) Rolling 5Years Return (%) Average Annual Return (%) Global Real Estate Global Equities Global Bonds Asset Classes (Eur) Europe Real Estate N. America Real Estate Feb 09 / Mar 09 Return (%) YTD Return (%) Rolling 5Years Return (%) Average Annual Return (%) Asia Real Estate Πεγή: EPRA/FTSE/JPMorgan NBG Real Estate 5

6 Εηήζηα Κεθαιαηνπνίεζε: Μεηνρέο Εηαηξεηώλ Αθηλήηωλ θαη REIT Πηγή: S&P/ Citigroup World Property Broad Market Index, Δεκέμβριος 1996 Δεκέμβριος 2008 NBG Real Estate 6

7 Εηζεγκέλεο Εηαηξείεο Αθηλήηωλ: Αλάιπζε Κεθαιαηνπνίεζεο ζε REIT θαη Non-REIT Πεγή: EPRA, Μάξηηνο 2009 NBG Real Estate 7

8 H Παγθόζκηα Καηαλνκή ηωλ REITs (Μάξηηνο 2009) Παγκόσμια Κατανομή REIT (Μάρτιος 2009) 36,9% 44,9% Ασία Ευρώπη Β. Αμερική 18,2% Η Αζία θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο (44,9%) Πεγή: EPRA NBG Real Estate 8

9 Global REIT Index πκκεηέρνπζεο ζηνλ Δείθηε Υώξεο Πεγή: EPRA NBG Real Estate 9

10 Εηήζηα πλνιηθή Απόδνζε ηωλ REITs Παγθνζκίωο (12/2008 ζε ζρέζε κε 12/2007) Πεγή: EPRA NBG Real Estate 10

11 Πνζά ζε δηο Σα Δέθα Μεγαιύηεξα REITs Παγθνζκίωο (κε βάζε ηελ θεθαιαηνπνίεζε free float) 14 12, ,73 Sun Hung Kal Properties (HK) 10 Westfield Group (AU) 8,67 8,64 Uniball - Rodamco (FR) 8 7,17 Mitsubishi Estate (JP) Mitsui Fudosan (JP) 6 6,15 5,31 Simon Property Group (US) Public Storage (US) 4 3,93 3,89 3,77 Sumitomo Realty and Dev (JP) Vornardo Realty Trust (US) Equity Residential Properties (US) 2 0 Πεγή: EPRA, Μάξηηνο 2009 NBG Real Estate 11

12 Ο ράξηεο ηωλ Επξωπαϊθώλ REITs.εμειίζζεηαη Σα REITs ζηελ Δπξψπε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή Τπάξρνληα Hybrid REIT s Αναμένονται σύντομα Ννξβεγία νυεδία Φηλιαλδία Δζζνλία Ρωζία Ιξιαλδία Η.Β. Οιιαλδία Βέιγην Γαλία Γεξκαλία Λνυμεκβνύξγν Σζεχία Πνιωλία Λεηνλία Ληζνυαλία Λευθνξωζία Ουθξαλία Πνξηνγαιία Ιζπαλία Γαιιία Διβεηία ινβαθία Αυζηξία Ουγγαξία ινβελία Κξναηία Βνζλία - εξβία Ιηαιία Δξδεγνβίλε Αιβαλία Διιάδα Ρνυκαλία Βνυιγαξία FYROM Μνιδαβία Σνυξθία NBG Real Estate 12

13 Ση ζπκβαίλεη ζηελ Επξώπε Η αγνξά ηεο Δπξψπεο θαηαιακβάλεη ην 18,2% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο (δηαθάλεηα 7). Η αγνξά Αγγιίαο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε αγνξά ηεο Δπξψπεο (33,9%). Η αγνξά ηεο Γαιιίαο απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε αγνξά κε 31,0%. Πεγή: EPRA NBG Real Estate 13

14 Σα Δέθα Μεγαιύηεξα Επξωπαϊθά REITs (κε βάζε ηελ θεθαιαηνπνίεζε free float) Ολνκαζία REIT Υώξα Κεθαιαηνπνίεζε ζε δηο (Μαξ. 09) Unibail-Rodamco FR 8,67 Land Securities UK 3,57 British Land UK 3,32 Corio NL 2,09 Hammerson UK 1,92 PSP Swiss Property CH 1,49 Klepierre FR 1,10 Wereldhave NL 1,09 Icade FR 1,05 Befimmo BE 0,78 ύλνιν 25,08 Πεγή: EPRA NBG Real Estate 14

15 Οη Απνδόζεηο ηωλ Δέθα Μεγαιύηεξωλ Επξωπαϊθώλ REITs Ολνκαζία REIT Υώξα Total Return (%) YTD Total Return (%) -1Y Total Return (%) -3Y Dividend Yield (%) 31 Mar 09 Unibail-Rodamco FR 1,77-30,23-6,17 6,66 Land Securities UK -45,39-63,07-28,23 13,18 British Land UK -16,88-46,54-24,28 8,47 Corio NL -5,32-34,52-8,11 8,35 Hammerson UK -25,69-60,62-25,41 7,42 PSP Swiss Property CH -8,92-24,83-4,79 5,00 Liberty International UK -18,57-51,53-22,84 4,24 Klepierre FR -23,66-61,66-15,13 9,18 Icade FR -10,40-43,44-0,69 6,10 Wereldhave NL -16,40-32,60-10,53 8,83 Η κεξηζκαηηθή απφδνζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 5% θαη 9% Πεγή: EPRA NBG Real Estate 15

16 Θεζκηθό Πιαίζην Πξνώζεζεο Παλεπξωπαϊθώλ REITs Η πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ REITs απφ πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο θαζψο θαη νη απμαλφκελεο δηαζπλνξηαθέο επελδχζεηο ζε αθίλεηε πεξηνπζία είλαη παξάγνληεο κέζσ ησλ νπνίσλ έρεη ηνληζηεί ε χπαξμε ησλ πνιιψλ πεξηνξηζκψλ ζηε λνκνζεζία θαζψο θαη ε αλάγθε επίιπζεο απηψλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ δπλαηφηεηα ησλ REITs λα θαηέρνπλ αθίλεηα ζε ρψξα δηαθνξεηηθή απφ ηελ έδξα ηνπο ή λα ραίξνπλ θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηέηνηα αθίλεηα, θαζψο θαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο ζπκκεηνρήο πνπ δχλαηαη λα θαηέρνπλ επελδπηέο ζε REITs κε έδξα άιιε ρψξα κέινο ηεο Δ.Δ. Γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ κεηνλεθηεκάησλ εμεηάδεηαη ε πξνψζεζε ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα παλεπξσπατθά REITs, ηα νπνία αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία επελδχνπλ ή αλεμάξηεηα απφ ηελ έδξα ηνπο, ζα εθαξκφδνπλ ηνπο ίδηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο θαη ζα ραίξνπλ ησλ ίδησλ θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζα δηεπθνιπλζνχλ νη δηαζπλνξηαθέο επελδχζεηο (εληφο Δπξψπεο), κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επξσπατθψλ REITs, απμάλνληαο έηζη ηνλ αληαγσληζκφ, επηηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη έηζη ε Δπξψπε σο ζχλνιν ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληαγσληζηεί πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά άιιεο παγθφζκηεο αγνξέο. NBG Real Estate 16

17 Δπζθνιίεο ζηελ Εθαξκνγή ηνπ Παλεπξωπαϊθνύ Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ Γπζθνιίεο αληηκεησπίδνληαη ζηελ εθαξκνγή ελφο παλεπξσπατθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Παξαδείγκαηα ηέηνηαο αληηκεηψπηζεο είλαη ε δπλαηφηεηα επέλδπζεο ησλ REITs ζε νηθηζηηθά αθίλεηα (Φηλιαλδία, Η.Β., Οιιαλδία vs Διιάδα, Γεξκαλία, Βέιγην), ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αθηλήησλ απφ ηηο ΑΔΔΑΠ ειεχζεξα (Οιιαλδία, Γεξκαλία, Η.Β.) ή κε πεξηνξηζκνχο (Διιάδα, Γαιιία) θαζψο θαη ην πνζνζηφ δαλεηζκνχ (βι. πίλαθα παξαθάησ). Ωο απνηέιεζκα, νη παξαπάλσ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο δπζρεξαίλνπλ ηε ζχγθιηζε ησλ επηκέξνπο ζεζκηθψλ πιαηζίσλ. NBG Real Estate 17

18 Δηαθνξέο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζε Επξώπε, Ακεξηθή θαη Λνηπέο Υώξεο ΕΤΡΩΠΗ Υώξα ΔΛΛΑΓΑ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΒΔΛΓΙΟ ΓΑΛΛΙΑ Η.Β. ΓΔΡΜΑΝΙΑ ύλζεζε Υαξηνθπιαθίνπ Δκπνξηθά Αθίλεηα Δκπνξηθά & Οηθηζηηθά Αθίλεηα Δκπνξηθά Αθίλεηα Δκπνξηθά & Οηθηζηηθά Αθίλεηα Δκπνξηθά & Οηθηζηηθά Αθίλεηα Δκπνξηθά Αθίλεηα Αλάπηπμε Development Όξην Δαλεηζκνύ 25% 50% επί ηνπ Δλεξγεηηθνχ ΝΑΙ (κέζσ ζπγαηξηθήο) ρσξίο άιινπο πεξηνξηζκνχο 60% ησλ Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηα + 20% ησλ ινηπψλ assets Δπηηξέπεηαη. Μφλνο πεξηνξηζκφο είλαη ε θαηνρή ηνπ αθηλήηνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε 65% επί ηνπ Δλεξγεηηθνχ 20% Υσξίο πεξηνξηζκνχο ΝΑΙ κφλν γηα αθίλεηα επέλδπζεο (φρη γηα ηξίηα κέξε) (Κέξδε+Σφθνη)/ Σφθνη > 2,5 Δπηηξέπεηαη θαη επηπιένλ δαλεηζκφο κε θφξν 30% ΝΑΙ κφλν γηα αθίλεηα επέλδπζεο (γηα ηξίηα κέξε κε πεξηνξηζκνχο) 60% επί ηνπ Δλεξγεηηθνχ ΑΙΑ Υώξα Η.Π.Α. ΚΑΝΑΓΑ ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ύλζεζε Υαξηνθπιαθίνπ Δκπνξηθά & Οηθηζηηθά Αθίλεηα Δκπνξηθά & Οηθηζηηθά Αθίλεηα Δκπνξηθά & Οηθηζηηθά Αθίλεηα Δκπνξηθα & Οηθηζηηθά Αθίλεηα Δκπνξηθά & Οηθηζηηθά Αθίλεηα Δκπνξηθα & Οηθηζηηθά Αθίλεηα Αλάπηπμε Development ΝΑΙ κφλν γηα αθίλεηα επέλδπζεο (φρη γηα ηξίηα κέξε) ΝΑΙ κφλν γηα αθίλεηα επέλδπζεο (φρη γηα ηξίηα κέξε) 10% ΟΥΙ 50% ΝΑΙ ρσξίο πεξηνξηζκνχο Όξην Δαλεηζκνύ Υσξίο πεξηνξηζκνχο Υσξίο πεξηνξηζκνχο 35% επί ηνπ Δλεξγεηηθνχ 35% επί ηνπ Δλεξγεηηθνχ Υσξίο πεξηνξηζκνχο Υσξίο πεξηνξηζκνχο NBG Real Estate 18

19 Ειιεληθά REIΣs Νφκνο 2778/1999. Σξνπνπνηήζεθε ην 2002 θαη ην Πξψηε άδεηα ιεηηνπξγίαο: 2003 Πξψηε εηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην: 2005 Δηζεγκέλεο εηαηξείεο ΑΔΔΑΠ: 2 Eurobank Properties ΑΔΔΑΠ κε θεθαιαηνπνίεζε ζηηο 31/12/2008 πεξίπνπ 340,4 εθαη. θαη αμία ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ 586,2 εθαη. (θαηάζηαζε επελδχζεσλ 31/12/2008) Πεηξαηψο ΑΔΔΑΠ κε θεθαιαηνπνίεζε ζηηο 31/12/2008 πεξίπνπ 61,5 εθαη. θαη αμία ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ 95,6 εθαη. (θαηάζηαζε επελδχζεσλ 31/12/2008) Με εηζεγκέλεο εηαηξείεο ΑΔΔΑΠ: 2 MIG Real Estate Α.Δ.Δ.Α.Π. θαη ΟΣΔ Properties Α.Δ.Δ.Α.Π. NBG Real Estate 19

20 Απνδόζεηο Ειιεληθώλ REITs Ολνκαζία REIT Total Return (%) YTD Total Return (%) -1Y Dividend Yield (%) 31 Mar 09 Eurobank Properties 26,70-12,80 7,76 Πεηξαηψο ΑΔΔΑΠ 37,50-19,58 9,22 Η κεξηζκαηηθή απφδνζε ησλ κεγαιχηεξσλ επξσπατθψλ REITs θπκαίλεηαη κεηαμχ 5% θαη 9% (δηαθάλεηα 15) NBG Real Estate 20

21 Θεζκηθό πιαίζην θνληά ζηε δηεζλή πξαθηηθή Γεληθά Δηαηξείεο θιεηζηνχ ηχπνπ (closed ended) κε θχξην ζθνπφ ηηο άκεζεο επελδχζεηο ζε αθίλεηε πεξηνπζία. Σν ειάρηζην χςνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είλαη 29,3 εθαη. Δηαρείξηζε Δζσηεξηθή θαη αλαινγία ησλ ΑΔΔΥ (Δηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ) Επελδύζεηο ζε αθίλεηα Σνπιάρηζηνλ 80% ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε αθίλεηα. Επελδύζεηο ζε αθίλεηα ζην εμωηεξηθό Δπηηξέπνληαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο γηα ηηο ρψξεο ηoπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη κε φξην ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ ηεο εηαηξείαο ζε αθίλεηα γηα ινηπέο ρψξεο (εθηφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ) NBG Real Estate 21

22 Θεζκηθό πιαίζην θνληά ζηε δηεζλή πξαθηηθή Λνηπέο επελδύζεηο Σνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ κεηνρψλ αλψλπκεο εηαηξίαο κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, ην ζχλνιν ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ηεο νπνίαο είλαη επελδεδπκέλν ζε αθίλεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο αθηλήησλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα επελδχεη κηα ΑΔΔΑΠ. Αλάπηπμε αθηλήηωλ Δπηηξέπεηαη ε απνπεξάησζε ή επηζθεπή αθηλήησλ εθφζνλ ην θφζηνο απνπεξάησζεο ηνπο δελ μεπεξλά 25% ηεο ηειηθήο εκπνξηθήο αμίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ. Δπηηξέπεηαη ε ζχλαςε πξνζπκθψλσλ γηα ηελ απφθηεζε αθηλήησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ζπκβαηηθψο δηαζθαιηζζεί ν ρξφλνο απνπεξάησζήο ηνπο, ην κέγηζην ηίκεκά ηνπο, ε πξνθαηαβνιή ηηκήκαηνο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ηηκήκαηνο, ε πνηληθή ξήηξα ηνπ πσιεηή, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηνπ 150% ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ή γηα άιιν εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ ζθνπφ εληφο 6 κελψλ απφ ηελ απφθηεζή ηνπο. Δαλεηζκόο Δπηηξέπεηαη έσο 50% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηφζν γηα ηελ απφθηεζε φζν θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε αθηλήησλ. Δπηηξέπεηαη leasing αθηλήησλ ζπλνιηθνχ χςνπο 25% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο (max 10% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλά αθίλεην). NBG Real Estate 22

23 Θεζκηθό πιαίζην θνληά ζηε δηεζλή πξαθηηθή Μεξίζκαηα Γηαλνκή κεξηζκάησλ ηνπιάρηζηνλ 35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ εηεζίσο. ηελ πξάμε, νη 2 πθηζηάκελεο ΑΔΔΑΠ δηαλέκνπλ ην κέγηζην (εμσηεξηθφ: min 90%). Εηζαγωγή ζην Υξεκαηηζηήξην Τπνρξεσηηθή ππνβνιή αίηεζεο εηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ απφθηεζε άδεηαο ΑΔΔΑΠ). Φνξνινγηθό θαζεζηώο Απαιιάζζεηαη απφ φινπο ηνπο θφξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφξνπ απηφκαηνπ ππεξηηκήκαηνο) θαη εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ εθηφο απφ : Φφξν ππεξαμίαο θαηά ηελ εηζθνξά αθηλήησλ (ππφ φξνπο). Φφξν ν ζπληειεζηήο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ζε 10% επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο επηηνθίνπ παξέκβαζεο ηεο ΔΚΣ πξνζαπμαλφκελνπ θαηά 1%. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ επελδχζεσλ, πιένλ ησλ δηαζεζίκσλ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνπο εμακεληαίνπο πίλαθεο επελδχζεσλ. Φφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 1%. Λνηπέο δηαηάμεηο Γηαζπνξά: Μφλν 25% ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ κπνξεί λα επελδπζεί ζε έλα αθίλεην. Πεξηνξηζκνί ζηηο αγνξαπσιεζίεο: Σν ραξηνθπιάθην απνηηκάηαη θάζε 6 κήλεο απφ ην ΟΔ αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε απφθιηζε +/- 5% απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ ΟΔ. Πεξίνδνο δηαθξάηεζεο: Σα αθίλεηα δελ κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ λσξίηεξα απφ 1 έηνο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζήο ηνπο. NBG Real Estate 23

24 αιιά ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίωζεο ηνπ Δμαίξεζε απφ ην θαζεζηψο ΦΠΑ ή επηβνιή ΦΠΑ ζηα κηζζψκαηα εκπνξηθψλ αθηλήησλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ νπνίσλ έρεη θαηαβιεζεί ΦΠΑ. Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο αθηλήησλ έσο 25% ηνπ ελεξγεηηθνχ. Γπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο concessions. Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΟΔ. Δπαλαθνξά ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο (0,3% επί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ επελδχζεσλ πιένλ ησλ δηαζεζίκσλ). Δθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα Απνθπγή Γηπιήο Φνξνιφγεζεο ζηηο ΑΔΔΑΠ. NBG Real Estate 24

25 Σν κέιινλ αλήθεη ζηα REITs πκπεξάζκαηα Ο ζεζκφο ησλ REITs απνθηά ζηαδηαθά φιν θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηε δηεζλή επελδπηηθή αγνξά ηνπ Real estate. Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη παξεκθεξέο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο φπνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί κε έκθαζε ζηα θνξνινγηθά θίλεηξα. Η Δπξψπε θάλεη γξήγνξα βήκαηα γηα ηελ ηαρεία εμάπισζή ηνπ ζεζκνχ. Η πξνψζεζε ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα παλεπξσπατθά REITs (πνπ αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία επελδχνπλ ζα κπνξνχλ λα ραίξνπλ ησλ ίδησλ πιενλεθηεκάησλ θπξίσο θνξνινγηθψλ) ζα δψζεη ηδηαίηεξε ψζεζε ζην ζεζκφ. ην κεηαμχ πξνσζείηαη ε ζχγθιηζε ησλ επηκέξνπο ζεζκηθψλ πιαηζίσλ. Σν Διιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, ελψ έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα βειηίσζήο ηνπ θαζψο ππάξρεη ζεηηθή δηάζεζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ. NBG Real Estate 25

26 Σν κέιινλ αλήθεη ζηα REITs (ζπλέρεηα) πκπεξάζκαηα (ζπλέρεηα) Ο ζεζκφο ησλ ΑΔΔΑΠ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ζηε ρψξα καο θαη, παξά ηα γλσζηά πξνβιήκαηα ζηε δηεζλή νηθνλνκία, ππάξρεη θάζε ιφγνο λα απνηειεί κηα αμηφινγε κνξθή επέλδπζεο ηφζν γηα ηνπο ηδηψηεο κηθξνεπελδπηέο φζν γηα ηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο, εγρψξηνπο θαη μέλνπο. Με δεδνκέλν δε ην ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ επηδείμεη γηα ηε δεκηνπξγία αλάινγσλ εηαηξεηψλ κεγάινη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο δηαζέηνπλ ζήκεξα ζεκαληηθή αθίλεηε πεξηνπζία, είλαη πξνθαλέο φηη ε αλάπηπμε ησλ ΑΔΔΑΠ ζα δεκηνπξγήζεη ηνλ θχξην θνξκφ ζεζκηθψλ επελδπηψλ αθηλήησλ ζηελ Διιάδα θαη ζα θαζνξίζεη απνθαζηζηηθά ην κέιινλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θηεκαηαγνξάο. Απηή ηε ζηηγκή νη ηηκέο κεηνρψλ ησλ ΑΔΔΑΠ έρνπλ κεησζεί δξακαηηθά - πνιχ πάλσ απφ 50% ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ θαζψο ε αγνξά θαίλεηαη λα έρεη πξνεμνθιήζεη ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξηθψλ αθηλήησλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο κε απνηέιεζκα νη κεηνρέο ησλ ΑΔΔΑΠ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζε πνζνζηφ 40% κε 50% θάησ απφ ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπο. NBG Real Estate 26

27 Σν κέιινλ αλήθεη ζηα REITs (ζπλέρεηα) πκπεξάζκαηα (ζπλέρεηα) Ωζηφζν εηδηθά απηή ηε ζηηγκή, ε απφθηεζε ζε απηέο ηηο ρακειέο ηηκέο κεηνρψλ πνηνηηθψλ ΑΔΔΑΠ, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ αθίλεηα κε ζηαζεξφ εηζφδεκα, είλαη κηα θίλεζε πνπ αμίδεη λα εμεηάζεη ζνβαξά έλαο επελδπηήο πνπ απνβιέπεη ζε κηα ζηαζεξή κεξηζκαηηθή απφδνζε θαζψο νη ειιεληθέο ΑΔΔΑΠ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή έσο απμεκέλε ξεπζηφηεηα, πνιχ ρακειφ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ (δε ζα απαηηείηαη αλαρξεκαηνδφηεζε γηα ηα επφκελα δχν κε ηξία έηε κε πςειφ θφζηνο), πςειή κεξηζκαηηθή απφδνζε θαη ραξηνθπιάθην κε πςειήο πνηφηεηαο αθίλεηα ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ εγγπάηαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζηαζεξνχ εζφδνπ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ παξά ηε δπζάξεζηε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. NBG Real Estate 27

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο DERMOT McALEESE: «Οηθνλνκηθή γηα Επηρεηξεζηαθέο πνπδέο» Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Παπνπηζή

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ Ε. ΛΟΛΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΓΔΝΗΑ Ε. ΛΟΛΑ 1 Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα