Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν"

Transcript

1 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάςματα > Ειςερχόμενα Εμβάςματα > Ζκδοςθ Σραπεηικϊν Επιταγϊν > Αγορά Επιταγϊν Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ > Δθμοςίου > Αςφαλιςτικοί Φορείσ > Επιμελθτιρια > Ενζργεια (εταιρείεσ & φορείσ) > Υδρευςθ - Δ.Ε.Τ.Α. - Διμοι > Εταιρείεσ Σθλεφωνίασ & Internet > Αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ > Λοιπζσ εταιρείεσ και οργανιςμοί > Δωρεζσ Χρεόγραφα > Μετοχζσ > Αμοιβαία Κεφάλαια Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ - Εγγυιςεισ > Ειςαγωγζσ - Παραλαβζσ > Εξαγωγζσ - Πωλιςεισ > Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ > ΑΣΜ Banking > Internet / Phone Banking > Mobile Banking > Κζντρα Αυτόματων υναλλαγϊν (APS) > Simple Pay > Simple Pay Spot Διάφορεσ Τπθρεςίεσ & Εργαςίεσ > Θυρίδεσ Θθςαυροφυλακίου > Αξίεσ Απλζσ Εςωτερικοφ > Εργαςίεσ υναλλάγματοσ > Λοιπζσ Σραπεηικζσ Εργαςίεσ *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 1 / 36

2 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Εξερχόμενα Εμβάςματα ςτο Κατάςτθμα Φυςικά Πρόςωπα 1. Εμβάςματα προσ Σράπεηεσ εςωτερικοφ ι προσ χϊρεσ εντόσ ι εκτόσ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ (Ε.Ε.) 1.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ, προσ Σράπεηα του εςωτερικοφ ι χϊρασ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 ζωσ ποςοφ από ,01 και άνω 2 / min 12 και ζξοδα εντολισ 8 2,5 / min 125 max 300 και ζξοδα εντολισ Για πλθρωμι πιςτωτ. κάρτασ ζκδοςθσ Τράπεηασ εςωτερικοφ (ζωσ ) Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι ςε ξζνο νόμιςμα προσ χϊρα εντόσ ι εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) 2,5 / min 15 max 300 και ζξοδα εντολισ Εμβάςματα με χρζωςθ λογαριαςμοφ «ΠΟΤΔΑΗΩ» 2.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ, προσ Σράπεηα του εςωτερικοφ ι χϊρασ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 και άνω 8,80 Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι ςε ξζνο νόμιςμα προσ χϊρα εντόσ ι εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) 8,80 και ζξοδα εντολισ Εμβάςματα προσ Θυγατρικζσ Σράπεηεσ ι Καταςτιματα εξωτερικοφ ΕΣΕ: 3.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ, προσ χϊρα τθσ Ευρ. Ζνωςθσ: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 ζωσ / min 12 και ζξοδα εντολισ ποςοφ από ,01 και άνω Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι ςε ξζνο νόμιςμα προσ χϊρα εντόσ ι εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) 1,25 / min 125 max 300 και ζξοδα εντολισ 15 1,25 / min 15 max 300 και ζξοδα εντολισ Εμβάςματα ςε ευρϊ (OUR) ποςοφ ζωσ 900, προσ χϊρεσ μεταναςτϊν: Αίγυπτο, Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Ινδία, Γεωργία, Μολδαβία, Μπαγκλαντζσ, Τουρκία, Ουκρανία, Ρακιςτάν, Ρολωνία, ουμανία, ωςία, Σρι Λάνκα, Φιλιππίνεσ Ειδικά προσ τισ Τράπεηεσ του Ομίλου Ε.Τ.Ε.: Banka NBG Albania SA / United Bulgarian Bank / Banca Romaneasca SA Εμβάςματα ςε ευρϊ προσ Καταςτιματα Ε.Σ.Ε. (εςωτερικοφ) : 5.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ Καταςτιματα Ε.Σ.Ε.: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 και άνω 1,25 / min 10 max 300 Σθμειϊςεισ: α) Τα εμβάςματα που φζρονται ςε πίςτωςθ λογ/ςμοφ χρθματοδοτιςεων ςτθν ΕΤΕ εκδίδονται ανζξοδα. β) Πταν με το ζμβαςμα ηθτείται και θ επιςτροφι δικαιολογθτικϊν (τιμολογίων, ςυναλλαγματικϊν, αποδείξεων κλπ) ςτο Κατάςτθμα ζκδοςθσ, ειςπράττονται επιπλζον των παραπάνω και ταχυδρομικά ςυςτθμζνθσ επιςτολισ Τροποποίθςθ εμβάςματοσ ςε ευρϊ προσ Κατ/μα Ε.Τ.Ε. (με αίτθμα του εντολζα) Ακφρωςθ εμβάςματοσ ςε ευρϊ προσ Κατ/μα Ε.Τ.Ε., κατόπιν αιτιματοσ του εντολζα 6 *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 2 / 36

3 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Εξερχόμενα Εμβάςματα ςτο Κατάςτθμα Νομικά Πρόςωπα 1. Εμβάςματα προσ Σράπεηεσ εςωτερικοφ ι προσ χϊρεσ εντόσ ι εκτόσ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ (Ε.Ε.) 1.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ, προσ Σράπεηα του εςωτερικοφ ι χϊρασ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 ζωσ ποςοφ από ,01 και άνω Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι ςε ξζνο νόμιςμα προσ χϊρα εντόσ ι εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) 2 / min 12 και ζξοδα εντολισ 5 2,5 / min 125 και ζξοδα εντολισ 15 2,5 / min 15 και ζξοδα εντολισ Εμβάςματα προσ Θυγατρικζσ Σράπεηεσ ι Καταςτιματα εξωτερικοφ ΕΣΕ: 2.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ, προσ χϊρα τθσ Ευρ. Ζνωςθσ: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 ζωσ ποςοφ από ,01 και άνω Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι ςε ξζνο νόμιςμα προσ χϊρα εντόσ ι εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) 1 / min 12 και ζξοδα εντολισ 5 1,25 / min 125 και ζξοδα εντολισ 15 1,25 / min 15 και ζξοδα εντολισ Εμβάςματα ςε ευρϊ προσ Καταςτιματα Ε.Σ.Ε. (εςωτερικοφ) : 3.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ Καταςτιματα Ε.Σ.Ε.: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 και άνω 1,25 / min 10 Σθμειϊςεισ: α) Τα εμβάςματα που φζρονται ςε πίςτωςθ λογ/ςμοφ χρθματοδοτιςεων ςτθν ΕΤΕ εκδίδονται ανζξοδα. β) Πταν με το ζμβαςμα ηθτείται και θ επιςτροφι δικαιολογθτικϊν (τιμολογίων, ςυναλλαγματικϊν, αποδείξεων κλπ) ςτο Κατάςτθμα ζκδοςθσ, ειςπράττονται επιπλζον των παραπάνω και ταχυδρομικά ςυςτθμζνθσ επιςτολισ Τροποποίθςθ εμβάςματοσ ςε ευρϊ προσ Κατ/μα Ε.Τ.Ε. (με αίτθμα του εντολζα) Ακφρωςθ εμβάςματοσ ςε ευρϊ προσ Κατ/μα Ε.Τ.Ε., κατόπιν αιτιματοσ του εντολζα 6 *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 3 / 36

4 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Εξερχόμενα Εμβάςματα ςτο Κατάςτθμα Παρατθριςεισ 1. Εξερχόμενα εμβάςματα ςτο Κατ/μα με χρζωςθ λογαριαςμοφ «ΕΘΝΙΚΟ ΟΨΕΩ»: 1.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ Σράπεηα του εςωτερικοφ με χρζωςθ: - Εκνικοφ Πψεωσ Ιδιωτϊν με πάγιο - Εκνικοφ Πψεωσ Νομικϊν Ρροςϊπων με πάγιο - Εκνικοφ Πψεωσ Ιδιωτϊν απλοφ με Μ.Θ.Υ.(*) Εκνικοφ Πψεωσ Νομικϊν Ρροςϊπων απλοφ με Μ.Θ.Υ Χωρίσ προμικεια και ζξοδα Χωρίσ προμικεια και ζξοδα (*) Μ.Θ.Υ.: Μζςο Θμεριςιο Υπόλοιπο του λογαριαςμοφ τον προθγοφμενο μινα τθσ αποςτολισ του εμβάςματοσ Για όλα τα υπόλοιπα εμβάςματα Τα κατά περίπτωςθ προβλεπόμενα 2. Ζμβαςμα επείγον (SHA) για αυκθμερόν μεταφορά κεφαλαίων ςε 4 ϊρεσ: Ειςπράττονται 10 επιπλζον των κατά περίπτωςθ προβλεπόμενων προμθκειϊν και εξόδων. 3. Νon-STP διατραπεηικζσ εντολζσ: Ειςπράττονται επιπλζον ζξοδα υπζρ τθσ λιπτριασ Τράπεηασ εςωτερικοφ 4,90 και υπζρ τθσ Τράπεηασ εξωτερικοφ Ζξοδα ςυναλλαγϊν με το εξωτερικό: Σε περιπτϊςεισ μεταφοράσ κεφαλαίων ςτο εξωτερικό για ςυναλλαγζσ κίνθςθσ κεφαλαίων και τρζχουςεσ ςυναλλαγζσ, όπου όμωσ απαιτείται προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν (π.χ. φορολογικά), ειςπράττονται ζξοδα ςυναλλαγϊν με το εξωτερικό (ανά ςυναλλαγι): Dias Credit Transfer (DCT): Θ τιμολόγθςθ ζκδοςθσ εντολϊν μζςω Dias Credit Transfer, ενςωματϊνει ζξοδα 0,07 + ΦΡΑ υπζρ τθσ ΔΙΑΣ ΑΕ. Μζςω του Dias Credit Transfer (ςυναλλαγζσ ςτα Κατάςτθμα), εκδίδονται εντολζσ ςε ευρϊ προσ Τράπεηεσ εςωτερικοφ ποςοφ: > ζωσ ,99 για πίςτωςθ λογαριαςμοφ, > ζωσ για καταβολι μετρθτϊν, > ζωσ για δόςθ πιςτωτικισ κάρτασ άλλθσ τράπεηασ, > ζωσ για μεταφορά υπολοίπου πιςτωτικισ κάρτασ άλλθσ τράπεηασ. 6. SEPA Credit Transfer: Μζςω του SEPA Credit Transfer (ςυναλλαγζσ ςτα Κατάςτθμα), εκδίδονται εντολζσ ςε ευρϊ προσ Τράπεηεσ εςωτερικοφ ποςοφ ζωσ , Εμβάςματα με ζνδειξθ εξόδων (OUR): Ππου προβλζπεται, ο εντολζασ επιβαρφνεται και με τα διατραπεηικά ζξοδα υπζρ τθσ πλθρϊτριασ Τράπεηασ ι τθσ ανταποκρίτριασ Τράπεηασ εξωτερικοφ (Guaranteed OUR). Τα ζξοδα αυτά φζρονται ςε γνϊςθ του πελάτθ - εντολζα πριν τθν ζκδοςθ του εμβάςματοσ. - Δεν επιβαρφνονται με διατραπεηικά ζξοδα OUR: α) Τα εξερχόμενα εμβάςματα για πλθρωμι πιςτωτικισ κάρτασ άλλθσ Τράπεηασ εςωτερικοφ. β) Τα εξερχόμενα εμβάςματα προσ χϊρεσ μεταναςτϊν. 8. Εξερχόμενα εμβάςματα μζςω εναλλακτικϊν δικτφων (Internet / Phone banking, ATM banking): Για τα προςφερόμενα εμβάςματα (Ιδιωτϊν και Επιχειριςεων) και τθν προνομιακι τιμολόγθςι τουσ, μζςω Internet/Phone banking, κακϊσ και για τα μεταναςτευτικά εμβάςματα μζςω ATM banking, βλζπε ςτισ οικείεσ ενότθτεσ ςτθν Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 4 / 36

5 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Ειςερχόμενα Εμβάςματα 1. Ειςερχόμενα εμβάςματα ςε ευρϊ από άλλθ Σράπεηα εςωτερικοφ ι χϊρα Ευρ. Ζνωςθσ: 1.1. ε πίςτωςθ λογαριαςμοφ κατακζςεων του δικαιοφχου: ποςοφ ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια ποςοφ από 15,01 ζωσ ποςοφ από ,01 και άνω από Τράπεηα εςωτερικοφ ποςοφ από ,01 και άνω από χϊρα τθσ Ευρ. Ζνωςθσ Μαηικϊν πλθρωμϊν από 15,01 ζωσ (*) 1,20 (*) Θ προνομιακι τιμολόγθςθ των ειςερχόμενων εμβαςμάτων μαηικϊν πλθρωμϊν, ςυντάξεων εξωτερικοφ, ιςχφει εφόςον υφίςταται ςχετικι διατραπεηικι ςυμφωνία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, ειςπράττονται τα κατά περίπτωςθ προβλεπόμενα Με καταβολι μετρθτϊν ςτον δικαιοφχο: ποςοφ ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια ποςοφ από 15,01 ζωσ / min ποςοφ από ,01 και άνω από Τράπεηα εςωτερικοφ 1 / max ποςοφ από ,01 και άνω από χϊρα τθσ Ευρ. Ζνωςθσ 1 / min 50 - max Ειςερχόμενα εμβάςματα ςε ευρϊ από χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι - Ειςερχόμενα εμβάςματα ςε ξζνο νόμιςμα από οποιαδιποτε χϊρα: 2.1. ε πίςτωςθ λογαριαςμοφ κατακζςεων του δικαιοφχου: ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 ζωσ , ποςοφ ι ιςοτίμου από 1.000,01 ζωσ ποςοφ ι ιςοτίμου από ,01 ζωσ ποςοφ ι ιςοτίμου από ,01 και άνω Με καταβολι μετρθτϊν ευρϊ ςτον δικαιοφχο: ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 ζωσ / min 15 - max Αυτόματθ πίςτωςθ ςφνταξθσ Αςφαλιςτικϊν Σαμείων Θ.Π.Α. (US Direct Deposit) 3.1. ε πίςτωςθ λογαριαςμοφ κατακζςεων του δικαιοφχου ςε USD: $2,50 (USD) Ειςερχόμενα Εμβάςματα Παρατθριςεισ 1. Ειςερχόμενα εμβάςματα ςε πίςτωςθ λογαριαςμοφ «ΕΘΝΙΚΟ ΟΨΕΩ»: 1.1. ε ευρϊ από Σράπεηα εςωτερικοφ: ςε «Εκνικό Πψεωσ» Ιδιωτϊν με πάγιο - ςε «Εκνικό Πψεωσ» Νομικϊν Ρροςϊπων με πάγιο Χωρίσ προμικεια ςε «Εκνικό Πψεωσ» Ιδιωτϊν απλό με Μ.Θ.Υ ςε «Εκνικό Πψεωσ» Νομικϊν Ρροςϊπων απλό με Μ.Θ.Υ Χωρίσ προμικεια 1.2. Για όλα τα υπόλοιπα εμβάςματα: Τα κατά περίπτωςθ προβλεπόμενα 2. Προμικειεσ ειςερχόμενων εμβαςμάτων: Οι κατά περίπτωςθ προβλεπόμενεσ προμικειεσ ειςπράττονται για όλα τα ειςερχόμενα ςτα μθχανογραφικά ςυςτιματα τθσ Τράπεηασ, εμβάςματα, ανεξαρτιτωσ του καναλιοφ διόδευςθσ από τον εντολζα τθσ εκδότριασ Τράπεηασ (Κατάςτθμα, Internet/Phone banking κλπ). 3. Επιςτροφι ειςερχόμενων εμβαςμάτων, κατόπιν αιτιματοσ τθσ εντολίδασ Σράπεηασ: α) 15 για εντολζσ ποςοφ ζωσ 150. β) 35 για εντολζσ ποςοφ άνω των 150. Τα παραπάνω, ςε κάκε περίπτωςθ, παρακρατοφνται από το προσ επιςτροφι ποςό του εμβάςματοσ. 4. Καταβολι μετρθτϊν ςε Ξζνα Σραπεηογραμμάτια: Επιπλζον των παραπάνω κατά περίπτωςθ ειςπραττόμενων, ο πελάτθσ βαρφνεται και με τθν προβλεπόμενθ προμικεια πϊλθςθσ Ξζνων Τραπεηογραμματίων. 5. Σοκοφορία ειςερχόμενων εμβαςμάτων ςε πίςτωςθ λογαριαςμϊν κατακζςεων: Βλζπε αναλυτικά ςτθν οικεία ενότθτα (Τοκοφορία Λογαριαςμϊν Κατακζςεων), ςτον πίνακα «Επιτόκια και Τιμολόγιο Κατακζςεων». *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 5 / 36

6 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Ζκδοςθ Σραπεηικϊν Επιταγϊν ςτο Κατάςτθμα 1. Ζκδοςθ Σραπεηικισ Επιταγισ εςωτερικοφ ςε ευρϊ: 1.1. ε διαταγι του ιδίου, με χρζωςθ κατακετικοφ/επενδυτικοφ λογ/ςμοφ του Χωρίσ προμικεια 1.2. ε διαταγι των παρακάτω φορζων: Του Δθμοςίου (δθλ. Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν, π.χ. ΔΟΥ, Τελωνειακζσ Αρχζσ κλπ) Φορζων άςκθςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ (Υποκθκοφυλακεία, Κτθματολογικά Γραφεία, Συμβολαιογραφικοί Σφλλογοι, Ο.Δ.Δ.Υ.) Τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, όταν αφοροφν ςε εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων προσ το Δθμόςιο Των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (π.χ. Διμων κλπ) Του Ι.Κ.Α., κατ εντολι πελατϊν μασ για πλθρωμι οφειλϊν τουσ προσ αυτό Του Ο.Α.Ε.Ε., του Ν.Α.Τ., του Ε.Τ.Α.Α. και των υπαγόμενων ςε αυτό αςφαλιςτικϊν ταμείων Του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων (Τ.Ρ.Κ.Δ.) Τθσ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Λαχείων, κατϋεντολι πρακτόρων και λαχειοπωλϊν, για εξόφλθςθ οφειλϊν τουσ από τθν αγορά λαχείων ε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ (π.χ. ςε διαταγι του ιδίου με καταβολι μετρθτϊν ι ςε διαταγι άλλων τρίτων) 2. Ζκδοςθ Σραπεηικισ Επιταγισ προσ το εξωτερικό: 2.1. Ζκδοςθ Σραπεηικισ Επιταγισ προσ το εξωτερικό γενικά 2.2. Ζκδοςθ Σραπεηικισ Επιταγισ προσ το εξωτερικό για λόγουσ ςπουδϊν 3. Λοιπζσ εργαςίεσ Σραπεηικϊν Επιταγϊν: Μθ πλθρωμι Σραπεηικισ Επιταγισ εςωτερικοφ, ζκδοςθσ ΕΣΕ, λόγω κλοπισ / απϊλειασ (ανά αίτθςθ) Εντολι μθ πλθρωμισ (stop-payment) Σραπεηικισ Επιταγισ προσ το εξωτερικό, ζκδοςθσ ΕΣΕ, λόγω κλοπισ / απϊλειασ (ανά αίτθςθ) 3.3. Ακφρωςθ Σραπεηικισ Επιταγισ προσ το εξωτερικό, ζκδοςθσ ΕΣΕ (ανά επιταγι): Χωρίσ προμικεια 1 / min 15 2,5 / min 20 και ζξοδα ζκδοςθσ και ζξοδα ζκδοςθσ και ζξοδα εντολισ μθ πλθρωμισ Ροςοφ ζωσ 50 Χωρίσ προμικεια Ροςοφ άνω των Ζκδοςθ (πϊλθςθ) Σαξιδιωτικϊν επιταγϊν (travellers checques) 10 / min 10 *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 6 / 36

7 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Αγορά Επιταγϊν ςτο Κατάςτθμα 1. Αγορά επιταγϊν ςε ευρϊ, που ςφρονται επί Σραπεηϊν εςωτερικοφ: Αγορά επιταγισ ςε ευρϊ επί ΕΣΕ (ιδιωτικισ / τραπεηικισ) Χωρίσ προμικεια 1.2. Αγορά επιταγισ ςε ευρϊ επί άλλθσ Σράπεηασ εςωτερικοφ (ιδιωτικισ / τραπεηικισ): ίδιασ πόλθσ, ςε πίςτωςθ λογ/ςμοφ (κατακζςεων ι χρθματοδοτιςεων) Χωρίσ προμικεια άλλθσ πόλθσ, ςε πίςτωςθ λογ/ςμοφ (κατακζςεων ι χρθματοδοτιςεων) ίδιασ πόλθσ για καταβολι μετρθτϊν 2 / min άλλθσ πόλθσ για καταβολι μετρθτϊν 1 και 2 / min Επιςτροφι απλιρωτθσ επιταγισ (ςε βάροσ του κομιςτι): που ζχει πιςτωκεί ςε κατακετικό λογ/ςμό ι ζχει καταβλθκεί μετρθτά που ζχει πιςτωκεί ςε λογ/ςμό χρθματοδοτιςεων Αγορά επιταγϊν ςυντάξεων εξωτερικοφ ςε ευρϊ, επί Σραπεηϊν εςωτερικοφ: ςε πίςτωςθ λογ/ςμοφ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) Χωρίσ προμικεια με καταβολι μετρθτϊν για ποςά ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια με καταβολι μετρθτϊν για ποςά από 15,01 και άνω 2 / min 5 Αγορά επιταγϊν εξωτερικοφ (επί Σραπεηϊν εξωτερικοφ ςε ςυνάλλαγμα ι ευρϊ / επί Σραπεηϊν εςωτερικοφ ςε ςυνάλλαγμα / «εφϋθμϊν» ςε ςυνάλλαγμα): 2.1. Αγορά επιταγϊν εξωτερικοφ ςε πίςτωςθ λογαριαςμοφ κατακζςεων που τθρείται ςε οποιοδιποτε νόμιςμα (ανά ςυναλλαγι): επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 και άνω 1, λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 ζωσ 150 1, λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου από 150,01 ζωσ λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου από 3.000,01 και άνω 1 / min 10 - max Αγορά επιταγϊν εξωτερικοφ με καταβολι μετρθτϊν ςε ευρϊ (ανά ςυναλλαγι): επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 ζωσ 150 1, επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου από 150,01 ζωσ επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου από 3.000,01 και άνω 1 / min 10 - max λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 και άνω 1 / min θμειϊςεισ - Παρατθριςεισ 3.1. Πταν ο πελάτθσ αιτθκεί τθν καταβολι μετρθτϊν ςε Ξζνα Τραπεηογραμμάτια αντί ευρϊ, επιπλζον των παραπάνω κατά περίπτωςθ ειςπραττόμενων, βαρφνεται και με τθν προβλεπόμενθ προμικεια πϊλθςθσ Ξζνων Τραπεηογραμματίων Σοκοφορία επιταγϊν ςε πίςτωςθ λογαριαςμϊν κατακζςεων: Βλζπε αναλυτικά ςτθν οικεία ενότθτα (Τοκοφορία Λογαριαςμϊν Κατακζςεων), ςτον πίνακα «Επιτόκια και Τιμολόγιο Κατακζςεων». Θ Εκνικι Σράπεηα ενθμερϊνει τουσ πελάτεσ ότι δεν φζρει ευκφνθ ςε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ ςφράγιςθ επιταγϊν εντόσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ, λόγω του χρόνου προςκόμιςθσ / εμφάνιςισ τουσ ςε αυτιν, εξαιτίασ: 3.3. είτε των κανόνων λειτουργίασ του Συςτιματοσ Δ.Θ.Σ.Σ.Ε.( ι άλλου όμοιου) είτε του απαιτοφμενου χρόνου διακίνθςθσ του ςϊματόσ τουσ με τον παραδοςιακό ςυμψθφιςμό είτε των διαδικαςιϊν κατάκεςθσ τουσ προσ είςπραξθ, προκειμζνου για επιταγζσ επί αυτισ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 7 / 36

8 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Δθμοςίου (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Φόροσ Τπεραξίασ Ακινιτων (ΦΤΑ) ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Ρφκμιςθ Αυκαιρζτων (Ν.4014/2011) - Ενιαίο Ειδικό Πρόςτιμο Ρφκμιςθσ Είςπραξθ Βεβαιωμζνων Οφειλϊν ΔΟΤ( # ) Είςπραξθ ρυκμιςμζνων λθξιπρόκεςμων βεβαιωμζνων οφειλϊν του Τπ. Οικ., με εντολι επαναλαμβανόμενθσ χρζωςθσ, μζςω των «Βεβαιωμζνων Οφειλϊν ΔΟΤ» Mobile banking ανζξοδα (*) Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα (**) Δ/Δ ανζξοδα ανζξοδα(**) Δ/Δ ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Είςπραξθ τελϊν κυκλοφορίασ Ι.Χ. & Δ.Χ. οχθμάτων ανζξοδα (**) Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα(**) Δ/Δ ΚΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΕ - Ρλθρωμζσ υπζρ τθσ Κτθματολόγιο ΑΕ - Ειδικό τζλοσ άςκθςθσ αντιρριςεων κατά ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ του Δαςικοφ Χάρτθ Εξυπθρζτθςθ Δ.Ο.Τ. και Σελωνείων (αφορά επιλεγμζνα Καταςτιματα) ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ICISnet- Θλεκτρονικζσ Πλθρωμζσ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ e-παράβολο (θλεκτρονικό παράβολο από τθν ΓΓΡΣ) ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Φόροσ τθλεοπτικϊν διαφθμίςεων ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ (*) Στα γκιςζ των Καταςτθμάτων, οι παραπάνω οφειλζσ εξοφλοφνται και με χρζωςθ πιςτωτικισ κάρτασ ΕΤΕ, ςε 9 ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. (**) Στα γκιςζ των Καταςτθμάτων ι μζςω Internet Banking ι μζςω Simple Pay οι παραπάνω οφειλζσ εξοφλοφνται και με χρζωςθ πιςτωτικισ κάρτασ ΕΤΕ, ςε2-9 ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. ( # )Για τθν παραπάνω οφειλι παρζχεται και θ δυνατότθτα εξόφλθςισ τθσ, με τθ χοριγθςθ Ρροςωπικοφ Δανείου με Εξαςφαλίςεισ. Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 8 / 36

9 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Αςφαλιςτικοί Φορείσ (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Ειςφορζσ Ι.Κ.Α. ανζξοδα (1) Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα (2) Δ/Δ Ειςφορζσ Ο.Α.Ε.Ε. (πρϊθν ΤΕΒΕ) ανζξοδα (1) ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα (2) Δ/Δ Mobile banking (1) Εξοφλείται με άμεςθ πλθρωμι ι με εντολι μελλοντικισ πλθρωμισ. (2) Εξοφλείται με άμεςθ πλθρωμι ι με εντολι μελλοντικισ πλθρωμισ, κακϊσ και με τθν εφαρμογι των μαηικϊν πλθρωμϊν (άμεςεσ πλθρωμζσ ι με εντολι μελλοντικϊν πλθρωμϊν). Ο.Α.Ε.Ε. Δόςεισ ρφκμιςθσ οφειλϊν Ε.Σ.Α.Α. Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ των τομζων ΣΜΕΔΕ, ΣΕΑΜΕΔΕ, ΣΠΜΕΔΕ, ΣΤΜΕΔΕ του ΕΣΑΑ. Ε.Σ.Α.Α. Ειςφορζσ ελεφκερων επαγγελματιϊν υπζρ του τομζα ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ. Ε.Σ.Α.Α. Είςπραξθ πόρων υπζρ του τομζα ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ. Ε.Σ.Α.Α. Είςπραξθ πόρου 6 υπζρ του τομζα ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ. Ε.Σ.Α.Α.-ΣΜΕΔΕ Δόςεισ ρφκμιςθσ οφειλϊν Ε.Σ.Α.Α. Ειςφορζσ υπζρ ΕΣΑΑ - Σομζασ Τγείασ Δικθγόρων Θεςςαλονίκθσ Ε.Σ.Α.Α. Ειςφορζσ υπζρ ΕΣΑΑ - Σομείσ Πρόνοιασ/Τγείασ Δικθγόρων Ακθνϊν Ε.Σ.Α.Α. ΣΤΔΕ (Σομζασ Τγείασ Δικθγόρων Επαρχιϊν) Ε.Σ.Α.Α. - Σομζασ Τγειονομικϊν (πρϊθν ΣΑΤ) Ε.Σ.Α.Α. - Σομζασ Τγειονομικϊν (πρϊθν ΣΑΤ) -φκμιςθ εργοδοτικϊν ειςφορϊν Ε.Σ.Α.Α. Σ.Α.Ν. / Ε.Σ.Α.Α. Σ.Ε.Α.Δ. Δόςεισ ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν Ε.Σ.Α.Ο. (Επαγγελματικό Σαμείο Αςφάλιςθσ Οικονομολόγων) - Οφειλζσ Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Ειςφορϊν (ΚΕΑΟ) Είςπραξθ οφειλϊν ανζξοδα (πρϊτθ δόςθ) ανζξοδα (λοιπζσ δόςεισ) *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 9 / 36 Δ/Δ ανζξοδα (πρϊτθ δόςθ) ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα (πρϊτθ δόςθ) ανζξοδα (λοιπζσ δόςεισ) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα (πρϊτθ δόςθ) ανζξοδα (λοιπζσ δόςεισ) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα ανζξοδα ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Μ.Σ.Π.Τ. (Μετοχικό Σαμείο Πολιτικϊν Τπαλλιλων) Οφειλζσ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Ο.Γ.Α. Ειςπράξεισ-Αςφαλιςμζνοι ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Ο.Γ.Α. Ειςπράξεισ-Εργοδότεσ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΣΑ.Α.. (Σαμείο Αρωγισ Αςτυνομικϊν) - Είςπραξθ Ενςιμου ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΣΕΑΑΠΑΕ (Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ Αςφαλιςτϊν και Ρροςωπικοφ Αςφαλιςτικϊν Επιχ/ςεων) - Ειςφορζσ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ.

10 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Αςφαλιςτικοί Φορείσ (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking ΣΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ΣΕΑΓΕ (Σαμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Γεωτεχνικϊν) - Ειςφορζσ ΣΝ (Σαμείο Νομικϊν) / ΚΕΑΔ (Κλάδοσ Επικοφρθςθσ Αςφάλιςθσ Δικθγόρων). ΣΑΤ (Σαμείο υντάξεωσ και Αυταςφαλίςεωσ Τγειονομικϊν) - Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ελεφκερων επαγγελματιϊν ΣΑΤ (Σαμείο υντάξεωσ και Αυταςφαλίςεωσ Τγειονομικϊν) - Εργοδοτικζσ ειςφορζσ (Dias debit) ανζξοδα ανζξοδα ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ 0,50 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Αγγελιόςθμα ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΕΚΔΟΘ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΤΡΩΘ ΕΡΓΟΘΜΟΤ Ι.Κ.Α. Ε.Σ.Α.Μ.- Ο.Γ.Α. ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 10 / 36

11 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Επιμελθτιρια (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking Εμπορικό Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (ΕΒΕΑ) 0,70 Δ/Δ 0,50 ανζξοδα Δ/Δ Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Πειραιά 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Πειραιά 1,10 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Εμπορικό Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Πειραιά 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Αχαΐασ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Αργολίδασ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Αρκαδίασ 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Θρακλείου 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Ιωαννίνων 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Κορινκίασ 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Λάριςασ 1,00 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Επιμελθτιριο Μαγνθςίασ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Επιμελθτιριο Πρζβεηασ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Φκιϊτιδασ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ Ξ.Ε.Ε. (Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ) Οφειλζσ Ο.Ε.Ε. (Οικονομικό Επιμελθτ. Ελλάδοσ) - Ειςφορζσ μελϊν ΟΕΕ 0,90 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ με χριςθ ΑΦΜ ανζξοδα με χριςθ κωδ. πλθρωμισ 1,00 Γ/Γ Γ/Γ 0,20 Γ/Γ Ο.Ε.Ε. (Οικονομικό Επιμελθτ. Ελλάδοσ) - Δικαιϊματα επί αμοιβϊν ελεγκτϊν ανζξοδα Γ/Γ Γ/Γ ανέξοδα Γ/Γ ΣΕΕ (Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ) - Αμοιβζσ Μθχανικϊν, Ειςφορζσ μελζτθσ και επίβλεψθσ ζργων ΣΕΕ (Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ) - Ροςοςτό Ανταπόδοςθσ ΤΕΕ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 11 / 36

12 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Ενζργεια (εταιρείεσ & φορείσ) (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) Δ.Ε.Θ. Λογαριαςμοί κατανάλωςθσ ρεφματοσ τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA 1,20 0,29 (*) ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) ATM: 0,50 APS: 0,50 Internet banking Phone banking Mobile banking 0,30 0,30 (*) Ανζξοδα με χρζωςθ των κατακετικϊν πολυπροϊόντων «ΣΡΟΥΔΑΗΩ», «Μιςκοδοτικόσ Plus», «Επαγγελματικόσ Plus», «Family Fast» «Αγροτικόσ Plus» και «Μιςκοδοτικόσ Basic». Θ προβλεπόμενθ ευνοϊκι τιμολόγθςθ για τουσ κατόχουσ των μιςκοδοτικϊν πολυπροϊόντων ιςχφει για το χρονικό διάςτθμα που πιςτϊνεται ςε αυτοφσ μιςκοδοςία ι ςφνταξθ. Δ.Ε.Θ. Σιμολόγια πρακτόρων ΔΕΘ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. (Σφνδεςθ με δίκτυο χαμθλισ τάςθσ) 0,80 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ BP HELLAS AE Δ/Δ 0,59 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ CORAL AE (πρϊθν Shell Hellas) (πρατθριοφχοι/ ςυνεργάτεσ) Δ/Δ 0,35 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΑΕ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ENERGA Power Trading SA Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΘ ΑΕ Πλθρωμι λογαριαςμϊν 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 0,30 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΘ ΑΕ - Σζλθ ςφνδεςθσ και Εγγυιςεισ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ - Ζξοδα Ε.Ε.Ν.Ο. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 0,20 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΘΕ/ΚΘ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 0,20 ΘΡΩΝ ΘΕΡΜΟΘΛΕΚΣΡΙΚΘ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Green Greek Environmental & Energy Network AE Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ HELLAS POWER 1 ανζξοδα ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ PROTERGIA AE 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ PROTERGIA Θερμοθλεκτρικι Αγ. Νικολάου AE 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ REVMAena ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ TEC HELLAS ΕΠΕ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ VOLTERRA Α.Ε. 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ WATT AND VOLT AE Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 12 / 36

13 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Υδρευςθ / Δ.Ε.Τ.Α. / Διμοι (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking Διμοσ Ακθναίων (κλιςεισ κλπ οφειλζσ) 1,00 Δ/Δ 0,50 0,30 Δ/Δ Ε.ΤΔ.ΑΠ. ΑΕ ATM: 0,30 Δ/Δ 0,29 (*) (Λογαριαςμοί κατανάλωςθσ φδρευςθσ) APS: 0,30 0,30 0,30 (*) Ανζξοδα με χρζωςθ των κατακετικϊν πολυπροϊόντων «ΣΡΟΥΔΑΗΩ», «Μιςκοδοτικόσ Plus», «Επαγγελματικόσ Plus», «Family Fast», «Αγροτικόσ Plus» και «Μιςκοδοτικόσ Basic». Θ προβλεπόμενθ ευνοϊκι τιμολόγθςθ για τουσ κατόχουσ των μιςκοδοτικϊν πολυπροϊόντων ιςχφει για το χρονικό διάςτθμα που πιςτϊνεται ςε αυτοφσ μιςκοδοςία ι ςφνταξθ. Ε.Τ.Α.Θ. (Εταιρεία φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Θεςςαλονίκθσ) 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 0,20 Δ.Ε.Τ.Α. Αγ. Νικολάου Κριτθσ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Αγιάσ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Αιγίου 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Αλεξανδροφπολθσ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Διμοσ Αλονιςςου 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Αμφιλοχίασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ανατολικοφ Ολφμπου 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Άνδρου 0,90 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Διμοσ Άνοιξθσ 0,90 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Άρτασ 1,20 0,30 Γ/Γ 0,30 Γ/Γ Δ.Ε.Τ.Α. Αχίλλειων Κερκφρασ 0,90 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Βζροιασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Βόρειου Άξονα Νομοφ Χανίων 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Βόρειασ Κυνουρίασ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. ΒΟΪΟΤ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Βριλθςςίων 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Διμοσ Γορτυνίασ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Διονφςου 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Δράμασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Δωρίδοσ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ζδεςςασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ερζτριασ 1,00 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ερμιονίδασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ηαχάρωσ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Θγουμενίτςασ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Θρακλείου 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Θάςου 1,00 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Θζρμθσ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Θεςςαλονίκθσ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Θιρασ ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Ιεράπετρασ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ 0,90 0,20 Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Καλαβρφτων 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Καλαμάτασ 0,60 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Καλφμνου Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Καρδίτςασ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Καςτοριάσ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνθσ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κερκφρασ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλελζρ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 13 / 36

14 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Υδρευςθ / Δ.Ε.Τ.Α. / Διμοι (Αλφαβθτικά) φςτθμα τα γκιςζ των Άμεςων Καταςτθμάτων Χρεϊςεων ΑΣΜ banking Internet banking Mobile (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) (.Α.Χ.) SEPA (ΕΘΝΟCash) Phone banking banking Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ 1,20 0,20 Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κοηάνθσ 1,00 0,20 Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κομοτθνισ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κορίνκου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμου Κρωπίασ 1,00 Γ/Γ Γ/Γ 0,20 Γ/Γ Δ.Ε.Τ.Α. Κω 1,00 0,20 Δ/Δ 0,10 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Λαμίασ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Διμοσ Λαριςαίων 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Λαυρεωτικισ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α.ΣΘΛ. Λαυρεωτικισ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Λειβαδιάσ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Λζρου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Λζςβου 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Λουτρακίου 1,00 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Μακρακϊμθσ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α Μαλεβιηίου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Διμοσ Μαρακϊνα 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Διμοσ Μαρκόπουλου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μεγαλόπολθσ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ 0,10 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μείηονοσ Βόλου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μελίβοιασ 0,80 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μεςολογγίου Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μίνωα Πεδιάδασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μουηακίου 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μυκόνου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μυλοποτάμου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Νάουςασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ναυπάκτου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ναυπλίου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ξάνκθσ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ξυλοκάςτρου 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Παγγαίου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Παιονίασ 1,00 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Παλλινθσ (Ιδιϊτεσ) 1,40 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Παλλινθσ (Επιχειριςεισ) 1,60 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Πλατανιά 1,20 Γ/Γ Γ/Γ 0,30 Γ/Γ Δ.Ε.Τ.Α. Πάρου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Πζλλασ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Διμοσ Πολφγυρου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Πρζβεηασ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Πυλαίασ Χορτιάτθ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Διμοσ Πφλου Νζςτοροσ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ρεκφμνου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ρόδου 1,00 0,20 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Διμοσ αρωνικοφ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. ερρϊν 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. θτείασ 0,80 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογ/ςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 14 / 36

Σιμολόγιο Λοιπών Εργαςιών

Σιμολόγιο Λοιπών Εργαςιών Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρώ και υνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάςματα > Ειςερχόμενα Εμβάςματα > Ζκδοςθ Σραπεηικών Επιταγών > Αγορά Επιταγών Πλθρωμζσ Οφειλών προσ Σρίτουσ > Δθμοςίου και ΔΕΚΟ > Αςφαλιςτικοί Φορείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΛΛΑΓΕ. Δίκτυα i-bank. i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ (Φ.Π.) & Επιχειριςεισ (Ν.Π.)

ΤΝΑΛΛΑΓΕ. Δίκτυα i-bank. i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ (Φ.Π.) & Επιχειριςεισ (Ν.Π.) Σελευταία ενημέρωση: 10.12.2013 ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ & Επιχειριςεισ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΣΑ s ΜΕ ΜΕΣΡΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΑΓΕ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS) Ανάλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ATMs ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ATMs ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS) Τελευταία ενημέρωση : 0 3. 0 8. 2 0 1 5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ i-bank Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ s ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS)

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών

Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάσματα > Εισερχόμενα Εμβάσματα > Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών > Αγορά Επιταγών Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους > Δημοσίου > Ασφαλιστικοί Φορείς > Επιμελητήρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS AGROKARTA) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS /ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS/ ΕΘΝΟCASH

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Κατακζςεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Κατακζςεων Ιδιϊτεσ Λογαριαςμοί Ταμιευτθρίου Τρεχοφμενοι Λογαριαςμοί Κατακετικά Ρολυπροϊόντα Ρροκεςμιακοί Λογαριαςμοί Κατακζςεισ ςε Ξζνο Νόμιςμα Κάρτεσ Λογαριαςμϊν (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ e-ing ing ing/ phone e-ing Μέσω ing ing m-ing Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) Ανέξοδα - - - - - - - Ανέξοδα (2) Ανέξοδα Ανέξοδα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) - - - Ανέξοδα Ανέξοδα Φόρος Εισοδήματος Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος Στα Κέντρα Αυτόματων / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) - - - Ανέξοδα Ανέξοδα Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών

Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάσματα > Εισερχόμενα Εμβάσματα > Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών > Αγορά Επιταγών Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους > Δημοσίου > Ασφαλιστικοί Φορείς > Επιμελητήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασµοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών

Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών Κίνηση Κεφαλαίων σε Ευρώ και Συνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάσματα > Εισερχόμενα Εμβάσματα > Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών > Αγορά Επιταγών Πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους > Δημοσίου > Ασφαλιστικοί Φορείς > Επιμελητήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015 Xpress Ιωάννινα Μάιοσ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ «Αποκθκευτικοί χώροι» - Διάκριςθ αποκεμάτων Διακζςιμα = το ςφνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι ςτα ράφια ι ςτα ςυρτάρια του φαρμακείου Εκκρεμότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση:

Τελευταία ενημέρωση: Τελευταία ενημέρωση: 01.07.2016 i-bank Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις Δίκτυα i-bank PHONE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ s ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & DEBIT MASTERCARD) Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Family Fast

Λογαριασμός Family Fast Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 Πελάτες 'Private Banking': 03.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) - - - Ανέξοδα Ανέξοδα Φόρος Εισοδήματος Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθετικά Πολυπροϊόντα Προθεσμιακοί Λογαριασμοί Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ Θ Εκνικι ΑΕΕΓΑ (εφεξισ καλοφμενθ Εκνικι Αςφαλιςτικι) διοργανϊνει για τουσ πελάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Σε ισχύ από 11/08/2014) ΤΡΑΠΕZIKH IΔΙΩΤΩΝ Σημείωση: To τιμολόγιο βρίσκεται σε ισχύ από την παραπάνω ημερομηνία και αναθεωρείται περιοδικά Page 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με Πολιτικι Επιςτροφϊν Εξωτερικά Αιςκθτικά Ελαττϊματα: Ο πελάτθσ υποχρεοφται κατά τθν παραλαβι, να αποςυςκευάςει και να ελζγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιϊςει τθν ανυπαρξία εξωτερικϊν, αιςκθτικϊν ελαττωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 5/10/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Η Αγορά Ηλεκτρικισ Ενζργειασ... 2 Η NRG Trading House A.E.... 4 Παροχι Τπθρεςιϊν Προμικειασ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ... 5

Περιεχόμενα Η Αγορά Ηλεκτρικισ Ενζργειασ... 2 Η NRG Trading House A.E.... 4 Παροχι Τπθρεςιϊν Προμικειασ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ... 5 Περιεχόμενα 1 Η Αγορά Ηλεκτρικισ Ενζργειασ... 2 1.1 Οργάνωςθ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ... 2 1.2 Προμικεια Θλεκτρικισ Ενζργειασ και Ανταγωνιςμόσ... 3 2 Η NRG Trading House A.E.... 4 3 Παροχι Τπθρεςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα