Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν"

Transcript

1 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάςματα > Ειςερχόμενα Εμβάςματα > Ζκδοςθ Σραπεηικϊν Επιταγϊν > Αγορά Επιταγϊν Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ > Δθμοςίου > Αςφαλιςτικοί Φορείσ > Επιμελθτιρια > Ενζργεια (εταιρείεσ & φορείσ) > Υδρευςθ - Δ.Ε.Τ.Α. - Διμοι > Εταιρείεσ Σθλεφωνίασ & Internet > Αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ > Λοιπζσ εταιρείεσ και οργανιςμοί > Δωρεζσ Χρεόγραφα > Μετοχζσ > Αμοιβαία Κεφάλαια Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ - Εγγυιςεισ > Ειςαγωγζσ - Παραλαβζσ > Εξαγωγζσ - Πωλιςεισ > Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ > ΑΣΜ Banking > Internet / Phone Banking > Mobile Banking > Κζντρα Αυτόματων υναλλαγϊν (APS) > Simple Pay > Simple Pay Spot Διάφορεσ Τπθρεςίεσ & Εργαςίεσ > Θυρίδεσ Θθςαυροφυλακίου > Αξίεσ Απλζσ Εςωτερικοφ > Εργαςίεσ υναλλάγματοσ > Λοιπζσ Σραπεηικζσ Εργαςίεσ *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 1 / 36

2 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Εξερχόμενα Εμβάςματα ςτο Κατάςτθμα Φυςικά Πρόςωπα 1. Εμβάςματα προσ Σράπεηεσ εςωτερικοφ ι προσ χϊρεσ εντόσ ι εκτόσ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ (Ε.Ε.) 1.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ, προσ Σράπεηα του εςωτερικοφ ι χϊρασ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 ζωσ ποςοφ από ,01 και άνω 2 / min 12 και ζξοδα εντολισ 8 2,5 / min 125 max 300 και ζξοδα εντολισ Για πλθρωμι πιςτωτ. κάρτασ ζκδοςθσ Τράπεηασ εςωτερικοφ (ζωσ ) Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι ςε ξζνο νόμιςμα προσ χϊρα εντόσ ι εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) 2,5 / min 15 max 300 και ζξοδα εντολισ Εμβάςματα με χρζωςθ λογαριαςμοφ «ΠΟΤΔΑΗΩ» 2.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ, προσ Σράπεηα του εςωτερικοφ ι χϊρασ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 και άνω 8,80 Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι ςε ξζνο νόμιςμα προσ χϊρα εντόσ ι εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) 8,80 και ζξοδα εντολισ Εμβάςματα προσ Θυγατρικζσ Σράπεηεσ ι Καταςτιματα εξωτερικοφ ΕΣΕ: 3.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ, προσ χϊρα τθσ Ευρ. Ζνωςθσ: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 ζωσ / min 12 και ζξοδα εντολισ ποςοφ από ,01 και άνω Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι ςε ξζνο νόμιςμα προσ χϊρα εντόσ ι εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) 1,25 / min 125 max 300 και ζξοδα εντολισ 15 1,25 / min 15 max 300 και ζξοδα εντολισ Εμβάςματα ςε ευρϊ (OUR) ποςοφ ζωσ 900, προσ χϊρεσ μεταναςτϊν: Αίγυπτο, Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Ινδία, Γεωργία, Μολδαβία, Μπαγκλαντζσ, Τουρκία, Ουκρανία, Ρακιςτάν, Ρολωνία, ουμανία, ωςία, Σρι Λάνκα, Φιλιππίνεσ Ειδικά προσ τισ Τράπεηεσ του Ομίλου Ε.Τ.Ε.: Banka NBG Albania SA / United Bulgarian Bank / Banca Romaneasca SA Εμβάςματα ςε ευρϊ προσ Καταςτιματα Ε.Σ.Ε. (εςωτερικοφ) : 5.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ Καταςτιματα Ε.Σ.Ε.: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 και άνω 1,25 / min 10 max 300 Σθμειϊςεισ: α) Τα εμβάςματα που φζρονται ςε πίςτωςθ λογ/ςμοφ χρθματοδοτιςεων ςτθν ΕΤΕ εκδίδονται ανζξοδα. β) Πταν με το ζμβαςμα ηθτείται και θ επιςτροφι δικαιολογθτικϊν (τιμολογίων, ςυναλλαγματικϊν, αποδείξεων κλπ) ςτο Κατάςτθμα ζκδοςθσ, ειςπράττονται επιπλζον των παραπάνω και ταχυδρομικά ςυςτθμζνθσ επιςτολισ Τροποποίθςθ εμβάςματοσ ςε ευρϊ προσ Κατ/μα Ε.Τ.Ε. (με αίτθμα του εντολζα) Ακφρωςθ εμβάςματοσ ςε ευρϊ προσ Κατ/μα Ε.Τ.Ε., κατόπιν αιτιματοσ του εντολζα 6 *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 2 / 36

3 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Εξερχόμενα Εμβάςματα ςτο Κατάςτθμα Νομικά Πρόςωπα 1. Εμβάςματα προσ Σράπεηεσ εςωτερικοφ ι προσ χϊρεσ εντόσ ι εκτόσ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ (Ε.Ε.) 1.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ, προσ Σράπεηα του εςωτερικοφ ι χϊρασ τθσ Ευρ. Ζνωςθσ: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 ζωσ ποςοφ από ,01 και άνω Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι ςε ξζνο νόμιςμα προσ χϊρα εντόσ ι εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) 2 / min 12 και ζξοδα εντολισ 5 2,5 / min 125 και ζξοδα εντολισ 15 2,5 / min 15 και ζξοδα εντολισ Εμβάςματα προσ Θυγατρικζσ Σράπεηεσ ι Καταςτιματα εξωτερικοφ ΕΣΕ: 2.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ, προσ χϊρα τθσ Ευρ. Ζνωςθσ: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 ζωσ ποςοφ από ,01 και άνω Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι ςε ξζνο νόμιςμα προσ χϊρα εντόσ ι εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) 1 / min 12 και ζξοδα εντολισ 5 1,25 / min 125 και ζξοδα εντολισ 15 1,25 / min 15 και ζξοδα εντολισ Εμβάςματα ςε ευρϊ προσ Καταςτιματα Ε.Σ.Ε. (εςωτερικοφ) : 3.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ Καταςτιματα Ε.Σ.Ε.: ποςοφ ζωσ ποςοφ από 1.000,01 και άνω 1,25 / min 10 Σθμειϊςεισ: α) Τα εμβάςματα που φζρονται ςε πίςτωςθ λογ/ςμοφ χρθματοδοτιςεων ςτθν ΕΤΕ εκδίδονται ανζξοδα. β) Πταν με το ζμβαςμα ηθτείται και θ επιςτροφι δικαιολογθτικϊν (τιμολογίων, ςυναλλαγματικϊν, αποδείξεων κλπ) ςτο Κατάςτθμα ζκδοςθσ, ειςπράττονται επιπλζον των παραπάνω και ταχυδρομικά ςυςτθμζνθσ επιςτολισ Τροποποίθςθ εμβάςματοσ ςε ευρϊ προσ Κατ/μα Ε.Τ.Ε. (με αίτθμα του εντολζα) Ακφρωςθ εμβάςματοσ ςε ευρϊ προσ Κατ/μα Ε.Τ.Ε., κατόπιν αιτιματοσ του εντολζα 6 *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 3 / 36

4 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Εξερχόμενα Εμβάςματα ςτο Κατάςτθμα Παρατθριςεισ 1. Εξερχόμενα εμβάςματα ςτο Κατ/μα με χρζωςθ λογαριαςμοφ «ΕΘΝΙΚΟ ΟΨΕΩ»: 1.1. Ζμβαςμα ςε ευρϊ προσ Σράπεηα του εςωτερικοφ με χρζωςθ: - Εκνικοφ Πψεωσ Ιδιωτϊν με πάγιο - Εκνικοφ Πψεωσ Νομικϊν Ρροςϊπων με πάγιο - Εκνικοφ Πψεωσ Ιδιωτϊν απλοφ με Μ.Θ.Υ.(*) Εκνικοφ Πψεωσ Νομικϊν Ρροςϊπων απλοφ με Μ.Θ.Υ Χωρίσ προμικεια και ζξοδα Χωρίσ προμικεια και ζξοδα (*) Μ.Θ.Υ.: Μζςο Θμεριςιο Υπόλοιπο του λογαριαςμοφ τον προθγοφμενο μινα τθσ αποςτολισ του εμβάςματοσ Για όλα τα υπόλοιπα εμβάςματα Τα κατά περίπτωςθ προβλεπόμενα 2. Ζμβαςμα επείγον (SHA) για αυκθμερόν μεταφορά κεφαλαίων ςε 4 ϊρεσ: Ειςπράττονται 10 επιπλζον των κατά περίπτωςθ προβλεπόμενων προμθκειϊν και εξόδων. 3. Νon-STP διατραπεηικζσ εντολζσ: Ειςπράττονται επιπλζον ζξοδα υπζρ τθσ λιπτριασ Τράπεηασ εςωτερικοφ 4,90 και υπζρ τθσ Τράπεηασ εξωτερικοφ Ζξοδα ςυναλλαγϊν με το εξωτερικό: Σε περιπτϊςεισ μεταφοράσ κεφαλαίων ςτο εξωτερικό για ςυναλλαγζσ κίνθςθσ κεφαλαίων και τρζχουςεσ ςυναλλαγζσ, όπου όμωσ απαιτείται προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν (π.χ. φορολογικά), ειςπράττονται ζξοδα ςυναλλαγϊν με το εξωτερικό (ανά ςυναλλαγι): Dias Credit Transfer (DCT): Θ τιμολόγθςθ ζκδοςθσ εντολϊν μζςω Dias Credit Transfer, ενςωματϊνει ζξοδα 0,07 + ΦΡΑ υπζρ τθσ ΔΙΑΣ ΑΕ. Μζςω του Dias Credit Transfer (ςυναλλαγζσ ςτα Κατάςτθμα), εκδίδονται εντολζσ ςε ευρϊ προσ Τράπεηεσ εςωτερικοφ ποςοφ: > ζωσ ,99 για πίςτωςθ λογαριαςμοφ, > ζωσ για καταβολι μετρθτϊν, > ζωσ για δόςθ πιςτωτικισ κάρτασ άλλθσ τράπεηασ, > ζωσ για μεταφορά υπολοίπου πιςτωτικισ κάρτασ άλλθσ τράπεηασ. 6. SEPA Credit Transfer: Μζςω του SEPA Credit Transfer (ςυναλλαγζσ ςτα Κατάςτθμα), εκδίδονται εντολζσ ςε ευρϊ προσ Τράπεηεσ εςωτερικοφ ποςοφ ζωσ , Εμβάςματα με ζνδειξθ εξόδων (OUR): Ππου προβλζπεται, ο εντολζασ επιβαρφνεται και με τα διατραπεηικά ζξοδα υπζρ τθσ πλθρϊτριασ Τράπεηασ ι τθσ ανταποκρίτριασ Τράπεηασ εξωτερικοφ (Guaranteed OUR). Τα ζξοδα αυτά φζρονται ςε γνϊςθ του πελάτθ - εντολζα πριν τθν ζκδοςθ του εμβάςματοσ. - Δεν επιβαρφνονται με διατραπεηικά ζξοδα OUR: α) Τα εξερχόμενα εμβάςματα για πλθρωμι πιςτωτικισ κάρτασ άλλθσ Τράπεηασ εςωτερικοφ. β) Τα εξερχόμενα εμβάςματα προσ χϊρεσ μεταναςτϊν. 8. Εξερχόμενα εμβάςματα μζςω εναλλακτικϊν δικτφων (Internet / Phone banking, ATM banking): Για τα προςφερόμενα εμβάςματα (Ιδιωτϊν και Επιχειριςεων) και τθν προνομιακι τιμολόγθςι τουσ, μζςω Internet/Phone banking, κακϊσ και για τα μεταναςτευτικά εμβάςματα μζςω ATM banking, βλζπε ςτισ οικείεσ ενότθτεσ ςτθν Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 4 / 36

5 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Ειςερχόμενα Εμβάςματα 1. Ειςερχόμενα εμβάςματα ςε ευρϊ από άλλθ Σράπεηα εςωτερικοφ ι χϊρα Ευρ. Ζνωςθσ: 1.1. ε πίςτωςθ λογαριαςμοφ κατακζςεων του δικαιοφχου: ποςοφ ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια ποςοφ από 15,01 ζωσ ποςοφ από ,01 και άνω από Τράπεηα εςωτερικοφ ποςοφ από ,01 και άνω από χϊρα τθσ Ευρ. Ζνωςθσ Μαηικϊν πλθρωμϊν από 15,01 ζωσ (*) 1,20 (*) Θ προνομιακι τιμολόγθςθ των ειςερχόμενων εμβαςμάτων μαηικϊν πλθρωμϊν, ςυντάξεων εξωτερικοφ, ιςχφει εφόςον υφίςταται ςχετικι διατραπεηικι ςυμφωνία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, ειςπράττονται τα κατά περίπτωςθ προβλεπόμενα Με καταβολι μετρθτϊν ςτον δικαιοφχο: ποςοφ ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια ποςοφ από 15,01 ζωσ / min ποςοφ από ,01 και άνω από Τράπεηα εςωτερικοφ 1 / max ποςοφ από ,01 και άνω από χϊρα τθσ Ευρ. Ζνωςθσ 1 / min 50 - max Ειςερχόμενα εμβάςματα ςε ευρϊ από χϊρα εκτόσ Ευρ. Ζνωςθσ ι - Ειςερχόμενα εμβάςματα ςε ξζνο νόμιςμα από οποιαδιποτε χϊρα: 2.1. ε πίςτωςθ λογαριαςμοφ κατακζςεων του δικαιοφχου: ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 ζωσ , ποςοφ ι ιςοτίμου από 1.000,01 ζωσ ποςοφ ι ιςοτίμου από ,01 ζωσ ποςοφ ι ιςοτίμου από ,01 και άνω Με καταβολι μετρθτϊν ευρϊ ςτον δικαιοφχο: ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 ζωσ / min 15 - max Αυτόματθ πίςτωςθ ςφνταξθσ Αςφαλιςτικϊν Σαμείων Θ.Π.Α. (US Direct Deposit) 3.1. ε πίςτωςθ λογαριαςμοφ κατακζςεων του δικαιοφχου ςε USD: $2,50 (USD) Ειςερχόμενα Εμβάςματα Παρατθριςεισ 1. Ειςερχόμενα εμβάςματα ςε πίςτωςθ λογαριαςμοφ «ΕΘΝΙΚΟ ΟΨΕΩ»: 1.1. ε ευρϊ από Σράπεηα εςωτερικοφ: ςε «Εκνικό Πψεωσ» Ιδιωτϊν με πάγιο - ςε «Εκνικό Πψεωσ» Νομικϊν Ρροςϊπων με πάγιο Χωρίσ προμικεια ςε «Εκνικό Πψεωσ» Ιδιωτϊν απλό με Μ.Θ.Υ ςε «Εκνικό Πψεωσ» Νομικϊν Ρροςϊπων απλό με Μ.Θ.Υ Χωρίσ προμικεια 1.2. Για όλα τα υπόλοιπα εμβάςματα: Τα κατά περίπτωςθ προβλεπόμενα 2. Προμικειεσ ειςερχόμενων εμβαςμάτων: Οι κατά περίπτωςθ προβλεπόμενεσ προμικειεσ ειςπράττονται για όλα τα ειςερχόμενα ςτα μθχανογραφικά ςυςτιματα τθσ Τράπεηασ, εμβάςματα, ανεξαρτιτωσ του καναλιοφ διόδευςθσ από τον εντολζα τθσ εκδότριασ Τράπεηασ (Κατάςτθμα, Internet/Phone banking κλπ). 3. Επιςτροφι ειςερχόμενων εμβαςμάτων, κατόπιν αιτιματοσ τθσ εντολίδασ Σράπεηασ: α) 15 για εντολζσ ποςοφ ζωσ 150. β) 35 για εντολζσ ποςοφ άνω των 150. Τα παραπάνω, ςε κάκε περίπτωςθ, παρακρατοφνται από το προσ επιςτροφι ποςό του εμβάςματοσ. 4. Καταβολι μετρθτϊν ςε Ξζνα Σραπεηογραμμάτια: Επιπλζον των παραπάνω κατά περίπτωςθ ειςπραττόμενων, ο πελάτθσ βαρφνεται και με τθν προβλεπόμενθ προμικεια πϊλθςθσ Ξζνων Τραπεηογραμματίων. 5. Σοκοφορία ειςερχόμενων εμβαςμάτων ςε πίςτωςθ λογαριαςμϊν κατακζςεων: Βλζπε αναλυτικά ςτθν οικεία ενότθτα (Τοκοφορία Λογαριαςμϊν Κατακζςεων), ςτον πίνακα «Επιτόκια και Τιμολόγιο Κατακζςεων». *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 5 / 36

6 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Ζκδοςθ Σραπεηικϊν Επιταγϊν ςτο Κατάςτθμα 1. Ζκδοςθ Σραπεηικισ Επιταγισ εςωτερικοφ ςε ευρϊ: 1.1. ε διαταγι του ιδίου, με χρζωςθ κατακετικοφ/επενδυτικοφ λογ/ςμοφ του Χωρίσ προμικεια 1.2. ε διαταγι των παρακάτω φορζων: Του Δθμοςίου (δθλ. Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν, π.χ. ΔΟΥ, Τελωνειακζσ Αρχζσ κλπ) Φορζων άςκθςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ (Υποκθκοφυλακεία, Κτθματολογικά Γραφεία, Συμβολαιογραφικοί Σφλλογοι, Ο.Δ.Δ.Υ.) Τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, όταν αφοροφν ςε εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων προσ το Δθμόςιο Των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (π.χ. Διμων κλπ) Του Ι.Κ.Α., κατ εντολι πελατϊν μασ για πλθρωμι οφειλϊν τουσ προσ αυτό Του Ο.Α.Ε.Ε., του Ν.Α.Τ., του Ε.Τ.Α.Α. και των υπαγόμενων ςε αυτό αςφαλιςτικϊν ταμείων Του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων (Τ.Ρ.Κ.Δ.) Τθσ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Λαχείων, κατϋεντολι πρακτόρων και λαχειοπωλϊν, για εξόφλθςθ οφειλϊν τουσ από τθν αγορά λαχείων ε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ (π.χ. ςε διαταγι του ιδίου με καταβολι μετρθτϊν ι ςε διαταγι άλλων τρίτων) 2. Ζκδοςθ Σραπεηικισ Επιταγισ προσ το εξωτερικό: 2.1. Ζκδοςθ Σραπεηικισ Επιταγισ προσ το εξωτερικό γενικά 2.2. Ζκδοςθ Σραπεηικισ Επιταγισ προσ το εξωτερικό για λόγουσ ςπουδϊν 3. Λοιπζσ εργαςίεσ Σραπεηικϊν Επιταγϊν: Μθ πλθρωμι Σραπεηικισ Επιταγισ εςωτερικοφ, ζκδοςθσ ΕΣΕ, λόγω κλοπισ / απϊλειασ (ανά αίτθςθ) Εντολι μθ πλθρωμισ (stop-payment) Σραπεηικισ Επιταγισ προσ το εξωτερικό, ζκδοςθσ ΕΣΕ, λόγω κλοπισ / απϊλειασ (ανά αίτθςθ) 3.3. Ακφρωςθ Σραπεηικισ Επιταγισ προσ το εξωτερικό, ζκδοςθσ ΕΣΕ (ανά επιταγι): Χωρίσ προμικεια 1 / min 15 2,5 / min 20 και ζξοδα ζκδοςθσ και ζξοδα ζκδοςθσ και ζξοδα εντολισ μθ πλθρωμισ Ροςοφ ζωσ 50 Χωρίσ προμικεια Ροςοφ άνω των Ζκδοςθ (πϊλθςθ) Σαξιδιωτικϊν επιταγϊν (travellers checques) 10 / min 10 *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 6 / 36

7 Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα Αγορά Επιταγϊν ςτο Κατάςτθμα 1. Αγορά επιταγϊν ςε ευρϊ, που ςφρονται επί Σραπεηϊν εςωτερικοφ: Αγορά επιταγισ ςε ευρϊ επί ΕΣΕ (ιδιωτικισ / τραπεηικισ) Χωρίσ προμικεια 1.2. Αγορά επιταγισ ςε ευρϊ επί άλλθσ Σράπεηασ εςωτερικοφ (ιδιωτικισ / τραπεηικισ): ίδιασ πόλθσ, ςε πίςτωςθ λογ/ςμοφ (κατακζςεων ι χρθματοδοτιςεων) Χωρίσ προμικεια άλλθσ πόλθσ, ςε πίςτωςθ λογ/ςμοφ (κατακζςεων ι χρθματοδοτιςεων) ίδιασ πόλθσ για καταβολι μετρθτϊν 2 / min άλλθσ πόλθσ για καταβολι μετρθτϊν 1 και 2 / min Επιςτροφι απλιρωτθσ επιταγισ (ςε βάροσ του κομιςτι): που ζχει πιςτωκεί ςε κατακετικό λογ/ςμό ι ζχει καταβλθκεί μετρθτά που ζχει πιςτωκεί ςε λογ/ςμό χρθματοδοτιςεων Αγορά επιταγϊν ςυντάξεων εξωτερικοφ ςε ευρϊ, επί Σραπεηϊν εςωτερικοφ: ςε πίςτωςθ λογ/ςμοφ (ανεξαρτιτωσ ποςοφ) Χωρίσ προμικεια με καταβολι μετρθτϊν για ποςά ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια με καταβολι μετρθτϊν για ποςά από 15,01 και άνω 2 / min 5 Αγορά επιταγϊν εξωτερικοφ (επί Σραπεηϊν εξωτερικοφ ςε ςυνάλλαγμα ι ευρϊ / επί Σραπεηϊν εςωτερικοφ ςε ςυνάλλαγμα / «εφϋθμϊν» ςε ςυνάλλαγμα): 2.1. Αγορά επιταγϊν εξωτερικοφ ςε πίςτωςθ λογαριαςμοφ κατακζςεων που τθρείται ςε οποιοδιποτε νόμιςμα (ανά ςυναλλαγι): επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 και άνω 1, λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 ζωσ 150 1, λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου από 150,01 ζωσ λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου από 3.000,01 και άνω 1 / min 10 - max Αγορά επιταγϊν εξωτερικοφ με καταβολι μετρθτϊν ςε ευρϊ (ανά ςυναλλαγι): επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 ζωσ 150 1, επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου από 150,01 ζωσ επιταγϊν ςυντάξεων ποςοφ ι ιςοτίμου από 3.000,01 και άνω 1 / min 10 - max λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου ζωσ 15 Χωρίσ προμικεια λοιπϊν επιταγϊν ποςοφ ι ιςοτίμου από 15,01 και άνω 1 / min θμειϊςεισ - Παρατθριςεισ 3.1. Πταν ο πελάτθσ αιτθκεί τθν καταβολι μετρθτϊν ςε Ξζνα Τραπεηογραμμάτια αντί ευρϊ, επιπλζον των παραπάνω κατά περίπτωςθ ειςπραττόμενων, βαρφνεται και με τθν προβλεπόμενθ προμικεια πϊλθςθσ Ξζνων Τραπεηογραμματίων Σοκοφορία επιταγϊν ςε πίςτωςθ λογαριαςμϊν κατακζςεων: Βλζπε αναλυτικά ςτθν οικεία ενότθτα (Τοκοφορία Λογαριαςμϊν Κατακζςεων), ςτον πίνακα «Επιτόκια και Τιμολόγιο Κατακζςεων». Θ Εκνικι Σράπεηα ενθμερϊνει τουσ πελάτεσ ότι δεν φζρει ευκφνθ ςε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ ςφράγιςθ επιταγϊν εντόσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ, λόγω του χρόνου προςκόμιςθσ / εμφάνιςισ τουσ ςε αυτιν, εξαιτίασ: 3.3. είτε των κανόνων λειτουργίασ του Συςτιματοσ Δ.Θ.Σ.Σ.Ε.( ι άλλου όμοιου) είτε του απαιτοφμενου χρόνου διακίνθςθσ του ςϊματόσ τουσ με τον παραδοςιακό ςυμψθφιςμό είτε των διαδικαςιϊν κατάκεςθσ τουσ προσ είςπραξθ, προκειμζνου για επιταγζσ επί αυτισ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 7 / 36

8 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Δθμοςίου (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Φόροσ Τπεραξίασ Ακινιτων (ΦΤΑ) ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Ρφκμιςθ Αυκαιρζτων (Ν.4014/2011) - Ενιαίο Ειδικό Πρόςτιμο Ρφκμιςθσ Είςπραξθ Βεβαιωμζνων Οφειλϊν ΔΟΤ( # ) Είςπραξθ ρυκμιςμζνων λθξιπρόκεςμων βεβαιωμζνων οφειλϊν του Τπ. Οικ., με εντολι επαναλαμβανόμενθσ χρζωςθσ, μζςω των «Βεβαιωμζνων Οφειλϊν ΔΟΤ» Mobile banking ανζξοδα (*) Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα (**) Δ/Δ ανζξοδα ανζξοδα(**) Δ/Δ ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Είςπραξθ τελϊν κυκλοφορίασ Ι.Χ. & Δ.Χ. οχθμάτων ανζξοδα (**) Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα(**) Δ/Δ ΚΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΕ - Ρλθρωμζσ υπζρ τθσ Κτθματολόγιο ΑΕ - Ειδικό τζλοσ άςκθςθσ αντιρριςεων κατά ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ του Δαςικοφ Χάρτθ Εξυπθρζτθςθ Δ.Ο.Τ. και Σελωνείων (αφορά επιλεγμζνα Καταςτιματα) ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ICISnet- Θλεκτρονικζσ Πλθρωμζσ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ e-παράβολο (θλεκτρονικό παράβολο από τθν ΓΓΡΣ) ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Φόροσ τθλεοπτικϊν διαφθμίςεων ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ (*) Στα γκιςζ των Καταςτθμάτων, οι παραπάνω οφειλζσ εξοφλοφνται και με χρζωςθ πιςτωτικισ κάρτασ ΕΤΕ, ςε 9 ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. (**) Στα γκιςζ των Καταςτθμάτων ι μζςω Internet Banking ι μζςω Simple Pay οι παραπάνω οφειλζσ εξοφλοφνται και με χρζωςθ πιςτωτικισ κάρτασ ΕΤΕ, ςε2-9 ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. ( # )Για τθν παραπάνω οφειλι παρζχεται και θ δυνατότθτα εξόφλθςισ τθσ, με τθ χοριγθςθ Ρροςωπικοφ Δανείου με Εξαςφαλίςεισ. Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 8 / 36

9 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Αςφαλιςτικοί Φορείσ (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Ειςφορζσ Ι.Κ.Α. ανζξοδα (1) Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα (2) Δ/Δ Ειςφορζσ Ο.Α.Ε.Ε. (πρϊθν ΤΕΒΕ) ανζξοδα (1) ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα (2) Δ/Δ Mobile banking (1) Εξοφλείται με άμεςθ πλθρωμι ι με εντολι μελλοντικισ πλθρωμισ. (2) Εξοφλείται με άμεςθ πλθρωμι ι με εντολι μελλοντικισ πλθρωμισ, κακϊσ και με τθν εφαρμογι των μαηικϊν πλθρωμϊν (άμεςεσ πλθρωμζσ ι με εντολι μελλοντικϊν πλθρωμϊν). Ο.Α.Ε.Ε. Δόςεισ ρφκμιςθσ οφειλϊν Ε.Σ.Α.Α. Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπζρ των τομζων ΣΜΕΔΕ, ΣΕΑΜΕΔΕ, ΣΠΜΕΔΕ, ΣΤΜΕΔΕ του ΕΣΑΑ. Ε.Σ.Α.Α. Ειςφορζσ ελεφκερων επαγγελματιϊν υπζρ του τομζα ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ. Ε.Σ.Α.Α. Είςπραξθ πόρων υπζρ του τομζα ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ. Ε.Σ.Α.Α. Είςπραξθ πόρου 6 υπζρ του τομζα ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ. Ε.Σ.Α.Α.-ΣΜΕΔΕ Δόςεισ ρφκμιςθσ οφειλϊν Ε.Σ.Α.Α. Ειςφορζσ υπζρ ΕΣΑΑ - Σομζασ Τγείασ Δικθγόρων Θεςςαλονίκθσ Ε.Σ.Α.Α. Ειςφορζσ υπζρ ΕΣΑΑ - Σομείσ Πρόνοιασ/Τγείασ Δικθγόρων Ακθνϊν Ε.Σ.Α.Α. ΣΤΔΕ (Σομζασ Τγείασ Δικθγόρων Επαρχιϊν) Ε.Σ.Α.Α. - Σομζασ Τγειονομικϊν (πρϊθν ΣΑΤ) Ε.Σ.Α.Α. - Σομζασ Τγειονομικϊν (πρϊθν ΣΑΤ) -φκμιςθ εργοδοτικϊν ειςφορϊν Ε.Σ.Α.Α. Σ.Α.Ν. / Ε.Σ.Α.Α. Σ.Ε.Α.Δ. Δόςεισ ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν Ε.Σ.Α.Ο. (Επαγγελματικό Σαμείο Αςφάλιςθσ Οικονομολόγων) - Οφειλζσ Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Ειςφορϊν (ΚΕΑΟ) Είςπραξθ οφειλϊν ανζξοδα (πρϊτθ δόςθ) ανζξοδα (λοιπζσ δόςεισ) *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 9 / 36 Δ/Δ ανζξοδα (πρϊτθ δόςθ) ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα (πρϊτθ δόςθ) ανζξοδα (λοιπζσ δόςεισ) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα (πρϊτθ δόςθ) ανζξοδα (λοιπζσ δόςεισ) Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα ανζξοδα ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Μ.Σ.Π.Τ. (Μετοχικό Σαμείο Πολιτικϊν Τπαλλιλων) Οφειλζσ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Ο.Γ.Α. Ειςπράξεισ-Αςφαλιςμζνοι ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Ο.Γ.Α. Ειςπράξεισ-Εργοδότεσ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΣΑ.Α.. (Σαμείο Αρωγισ Αςτυνομικϊν) - Είςπραξθ Ενςιμου ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΣΕΑΑΠΑΕ (Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ Αςφαλιςτϊν και Ρροςωπικοφ Αςφαλιςτικϊν Επιχ/ςεων) - Ειςφορζσ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ.

10 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Αςφαλιςτικοί Φορείσ (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking ΣΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ΣΕΑΓΕ (Σαμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Γεωτεχνικϊν) - Ειςφορζσ ΣΝ (Σαμείο Νομικϊν) / ΚΕΑΔ (Κλάδοσ Επικοφρθςθσ Αςφάλιςθσ Δικθγόρων). ΣΑΤ (Σαμείο υντάξεωσ και Αυταςφαλίςεωσ Τγειονομικϊν) - Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ελεφκερων επαγγελματιϊν ΣΑΤ (Σαμείο υντάξεωσ και Αυταςφαλίςεωσ Τγειονομικϊν) - Εργοδοτικζσ ειςφορζσ (Dias debit) ανζξοδα ανζξοδα ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ 0,50 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Αγγελιόςθμα ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ΕΚΔΟΘ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΤΡΩΘ ΕΡΓΟΘΜΟΤ Ι.Κ.Α. Ε.Σ.Α.Μ.- Ο.Γ.Α. ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 10 / 36

11 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Επιμελθτιρια (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking Εμπορικό Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (ΕΒΕΑ) 0,70 Δ/Δ 0,50 ανζξοδα Δ/Δ Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Πειραιά 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Πειραιά 1,10 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Εμπορικό Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Πειραιά 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Αχαΐασ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Αργολίδασ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Αρκαδίασ 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Θρακλείου 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Ιωαννίνων 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Κορινκίασ 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Λάριςασ 1,00 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Επιμελθτιριο Μαγνθςίασ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Επιμελθτιριο Πρζβεηασ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Επιμελθτιριο Φκιϊτιδασ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ Ξ.Ε.Ε. (Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ) Οφειλζσ Ο.Ε.Ε. (Οικονομικό Επιμελθτ. Ελλάδοσ) - Ειςφορζσ μελϊν ΟΕΕ 0,90 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ με χριςθ ΑΦΜ ανζξοδα με χριςθ κωδ. πλθρωμισ 1,00 Γ/Γ Γ/Γ 0,20 Γ/Γ Ο.Ε.Ε. (Οικονομικό Επιμελθτ. Ελλάδοσ) - Δικαιϊματα επί αμοιβϊν ελεγκτϊν ανζξοδα Γ/Γ Γ/Γ ανέξοδα Γ/Γ ΣΕΕ (Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ) - Αμοιβζσ Μθχανικϊν, Ειςφορζσ μελζτθσ και επίβλεψθσ ζργων ΣΕΕ (Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ) - Ροςοςτό Ανταπόδοςθσ ΤΕΕ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 11 / 36

12 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Ενζργεια (εταιρείεσ & φορείσ) (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) Δ.Ε.Θ. Λογαριαςμοί κατανάλωςθσ ρεφματοσ τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA 1,20 0,29 (*) ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) ATM: 0,50 APS: 0,50 Internet banking Phone banking Mobile banking 0,30 0,30 (*) Ανζξοδα με χρζωςθ των κατακετικϊν πολυπροϊόντων «ΣΡΟΥΔΑΗΩ», «Μιςκοδοτικόσ Plus», «Επαγγελματικόσ Plus», «Family Fast» «Αγροτικόσ Plus» και «Μιςκοδοτικόσ Basic». Θ προβλεπόμενθ ευνοϊκι τιμολόγθςθ για τουσ κατόχουσ των μιςκοδοτικϊν πολυπροϊόντων ιςχφει για το χρονικό διάςτθμα που πιςτϊνεται ςε αυτοφσ μιςκοδοςία ι ςφνταξθ. Δ.Ε.Θ. Σιμολόγια πρακτόρων ΔΕΘ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. (Σφνδεςθ με δίκτυο χαμθλισ τάςθσ) 0,80 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ BP HELLAS AE Δ/Δ 0,59 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ CORAL AE (πρϊθν Shell Hellas) (πρατθριοφχοι/ ςυνεργάτεσ) Δ/Δ 0,35 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΑΕ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ ENERGA Power Trading SA Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΘ ΑΕ Πλθρωμι λογαριαςμϊν 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 0,30 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΘ ΑΕ - Σζλθ ςφνδεςθσ και Εγγυιςεισ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ - Ζξοδα Ε.Ε.Ν.Ο. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 0,20 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΑΕΡΙΟΤ ΘΕ/ΚΘ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 0,20 ΘΡΩΝ ΘΕΡΜΟΘΛΕΚΣΡΙΚΘ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Green Greek Environmental & Energy Network AE Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ HELLAS POWER 1 ανζξοδα ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ PROTERGIA AE 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ PROTERGIA Θερμοθλεκτρικι Αγ. Νικολάου AE 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ REVMAena ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ TEC HELLAS ΕΠΕ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ VOLTERRA Α.Ε. 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ WATT AND VOLT AE Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 12 / 36

13 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Υδρευςθ / Δ.Ε.Τ.Α. / Διμοι (Αλφαβθτικά) (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) τα γκιςζ των Καταςτθμάτων φςτθμα Άμεςων Χρεϊςεων (.Α.Χ.) SEPA ΑΣΜ banking (ΕΘΝΟCash) Internet banking Phone banking Mobile banking Διμοσ Ακθναίων (κλιςεισ κλπ οφειλζσ) 1,00 Δ/Δ 0,50 0,30 Δ/Δ Ε.ΤΔ.ΑΠ. ΑΕ ATM: 0,30 Δ/Δ 0,29 (*) (Λογαριαςμοί κατανάλωςθσ φδρευςθσ) APS: 0,30 0,30 0,30 (*) Ανζξοδα με χρζωςθ των κατακετικϊν πολυπροϊόντων «ΣΡΟΥΔΑΗΩ», «Μιςκοδοτικόσ Plus», «Επαγγελματικόσ Plus», «Family Fast», «Αγροτικόσ Plus» και «Μιςκοδοτικόσ Basic». Θ προβλεπόμενθ ευνοϊκι τιμολόγθςθ για τουσ κατόχουσ των μιςκοδοτικϊν πολυπροϊόντων ιςχφει για το χρονικό διάςτθμα που πιςτϊνεται ςε αυτοφσ μιςκοδοςία ι ςφνταξθ. Ε.Τ.Α.Θ. (Εταιρεία φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Θεςςαλονίκθσ) 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 0,20 Δ.Ε.Τ.Α. Αγ. Νικολάου Κριτθσ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Αγιάσ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Αιγίου 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Αλεξανδροφπολθσ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Διμοσ Αλονιςςου 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Αμφιλοχίασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ανατολικοφ Ολφμπου 1,00 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Άνδρου 0,90 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Διμοσ Άνοιξθσ 0,90 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Άρτασ 1,20 0,30 Γ/Γ 0,30 Γ/Γ Δ.Ε.Τ.Α. Αχίλλειων Κερκφρασ 0,90 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Βζροιασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Βόρειου Άξονα Νομοφ Χανίων 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Βόρειασ Κυνουρίασ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. ΒΟΪΟΤ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Βριλθςςίων 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Διμοσ Γορτυνίασ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Διονφςου 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Δράμασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Δωρίδοσ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ζδεςςασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ερζτριασ 1,00 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ερμιονίδασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ηαχάρωσ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Θγουμενίτςασ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Θρακλείου 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Θάςου 1,00 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Θζρμθσ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Θεςςαλονίκθσ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Θιρασ ανζξοδα ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Ιεράπετρασ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ 0,90 0,20 Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Καλαβρφτων 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Καλαμάτασ 0,60 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Καλφμνου Δ/Δ 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Καρδίτςασ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Καςτοριάσ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνθσ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κερκφρασ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλελζρ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 13 / 36

14 Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ Υδρευςθ / Δ.Ε.Τ.Α. / Διμοι (Αλφαβθτικά) φςτθμα τα γκιςζ των Άμεςων Καταςτθμάτων Χρεϊςεων ΑΣΜ banking Internet banking Mobile (Δ/Δ: Δεν Διατίκεται) (.Α.Χ.) SEPA (ΕΘΝΟCash) Phone banking banking Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ 1,20 0,20 Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κοηάνθσ 1,00 0,20 Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κομοτθνισ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Κορίνκου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμου Κρωπίασ 1,00 Γ/Γ Γ/Γ 0,20 Γ/Γ Δ.Ε.Τ.Α. Κω 1,00 0,20 Δ/Δ 0,10 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Λαμίασ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Λάριςασ 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Διμοσ Λαριςαίων 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Λαυρεωτικισ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α.ΣΘΛ. Λαυρεωτικισ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Λειβαδιάσ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Λζρου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Λζςβου 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Λουτρακίου 1,00 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Μακρακϊμθσ 1,50 Δ/Δ Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α Μαλεβιηίου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Διμοσ Μαρακϊνα 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Διμοσ Μαρκόπουλου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μεγαλόπολθσ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ 0,10 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μείηονοσ Βόλου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μελίβοιασ 0,80 0,30 Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μεςολογγίου Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μίνωα Πεδιάδασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μουηακίου 1,00 Δ/Δ Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μυκόνου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Μυλοποτάμου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Νάουςασ 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ναυπάκτου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ναυπλίου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ξάνκθσ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ξυλοκάςτρου 0,90 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Παγγαίου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Παιονίασ 1,00 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Παλλινθσ (Ιδιϊτεσ) 1,40 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Παλλινθσ (Επιχειριςεισ) 1,60 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Διμοσ Πλατανιά 1,20 Γ/Γ Γ/Γ 0,30 Γ/Γ Δ.Ε.Τ.Α. Πάρου 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Πζλλασ 1,50 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Διμοσ Πολφγυρου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Πρζβεηασ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Πυλαίασ Χορτιάτθ 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Διμοσ Πφλου Νζςτοροσ 0,80 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ρεκφμνου 1,20 0,30 Δ/Δ 0,30 Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. Ρόδου 1,00 0,20 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Διμοσ αρωνικοφ 1,20 Δ/Δ Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. ερρϊν 1,20 ανζξοδα Δ/Δ ανζξοδα Δ/Δ Δ.Ε.Τ.Α. θτείασ 0,80 0,30 Δ/Δ 0,20 Δ/Δ Οι πλθρωμζσ οφειλϊν τρίτων που διενεργοφνται με χρζωςθ του λογ/ςμοφ «Εκνικόσ Πψεωσ», με πάγια εντολι ι μζςω των εναλλακτικϊν δικτφων (i-bank), είναι ανζξοδεσ. *Ε.Σ.Ε. - Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου] *Ενθμζρωςθ: 12/08/2015] 14 / 36

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα