19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» 19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 1. Η «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» (ο «Προτείνων»), θ οποία ςυςτάκθκε ςτισ 30/03/2010 (Απόφαςθ Περιφζρειασ Αττικισ με αρ. 5941/ ), είναι εταιρεία καταχωρθμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ με αρικμό και εποπτεφεται από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ (άδεια λειτουργίασ με αρικμ. 9/544/ ), με ζδρα ςτθν οδό Καραγεϊργθ ερβίασ 6, Ακινα, ανακοινϊνει τθν υποβολι υποχρεωτικισ δθμόςιασ πρόταςθσ (θ «Δθμόςια Πρόταςθ»), ςφμφωνα με τα άρκρα 7 και 10 του Ν. 3461/2006, όπωσ ιςχφει (ο «Νόμοσ»), προσ όλουσ τουσ κατόχουσ (οι «Μζτοχοι») κοινϊν ονομαςτικϊν, άυλων, μετά ψιφου μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 3,00 ζκαςτθ (οι «Μετοχζσ») τθσ ελλθνικισ ανϊνυμθσ εταιρείασ με επωνυμία «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» και διακριτικό τίτλο «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.», εγγεγραμμζνθσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, με αρικμό και καταςτατικι ζδρα ςτθν οδό Σηωρτη 4, Ακινα (θ «Εταιρεία»). Σο καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςθσ ςε και διαιρείται ςε κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, οι οποίεσ είναι ειςθγμζνεσ ςτθν Κφρια Αγορά Αξιϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (το «Χ.Α.»). 2. Σθν 12/08/2014, θ Marfin Investment Group Holdings A.E. μεταβίβαςε ςτον Προτείνοντα μζςω προςυμφωνθμζνθσ χρθματιςτθριακισ ςυναλλαγισ πακζτο (block trade) το ςφνολο των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ που κατείχε τθν 12/08/2014, ιτοι μετοχζσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν περίπου το 34,96% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ, ζναντι τιμιματοσ 2,5 ανά μετοχι. Κατόπιν τθσ απόκτθςθσ του ωσ άνω πλειοψθφικοφ ποςοςτοφ, ο Προτείνων ςφνθψε τθν από 12 Αυγοφςτου 2014 υμφωνία Πλαίςιο με τθν κυπριακι εταιρεία Medscope Holdings Ltd, τον κ. Νικόλαο Ιωάννθ Γουλανδρι και τον κ. Ηλία Βολονάςθ (οι «Πωλθτζσ Μζτοχοι») αναφορικά με τθ μεταβίβαςθ προσ τον Προτείνοντα των μετοχϊν που κατείχαν οι Πωλθτζσ Μζτοχοι ςτθν Εταιρεία. τθ υμφωνία Πλαίςιο ςυνεβλικθςαν και οι μζτοχοι του Προτείνοντοσ, «Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.» και «Ιnvel Real Estate (Netherlands) II B.V.». υγκεκριμζνα, δυνάμει τθσ εν λόγω υμφωνίασ, οι Πωλθτζσ Μζτοχοι μεταβίβαςαν μζςω εξωχρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν ςτον Προτείνοντα το ςφνολο των μετοχϊν που κατείχαν ςτθν Εταιρεία τθν 12/08/2014, ιτοι μετοχζσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν περίπου το 47,85% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των 1

2 δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ ωσ ειςφορά εισ είδοσ ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου του Προτείνοντοσ φψουσ ,00, με ζκδοςθ νζων κοινϊν εξαγοράςιμων μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 4,00 ευρϊ και τιμισ διάκεςθσ 6,23 ευρϊ εκάςτθ και με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων του Προτείνοντοσ. Η αξία τθσ ωσ άνω ειςφοράσ ςε είδοσ προςδιορίςτθκε ςτο ποςό των ,70 ευρϊ, ιτοι 3,10 ευρϊ ανά ειςφερόμενθ μετοχι. Η εν λόγω αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου αποφαςίςτθκε με τθν από 12/08/2014 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ του Προτείνοντοσ. 3. Κατά τθν 12/08/2014 και κατά τθν Ημερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ο Προτείνων κατείχε Μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν περίπου ποςοςτό 82,81% του ςυνολικοφ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. 4. Ο Προτείνων ξεκίνθςε τθ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ςτισ 19 Αυγοφςτου 2014 (θ «Ημερομθνία τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ») ενθμερϊνοντασ τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ (θ «Ε.Κ.») και το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ και υποβάλλοντασ ςτα ωσ ανωτζρω πρόςωπα το ςχζδιο του Πλθροφοριακοφ Δελτίου, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Νόμου. 5. Μζςω τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ο Προτείνων δεςμεφεται να αποκτιςει το ςφνολο των Μετοχϊν τθσ Εταιρείασ, τισ οποίεσ δεν κατείχε, άμεςα ι ζμμεςα, κατά τθν 12 Αυγοφςτου υνεπϊσ, οι μετοχζσ που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ανζρχονται ςε Μετοχζσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν ποςοςτό ίςο με το 17,19% του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ (οι «Μετοχζσ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ»). 6. φμφωνα με το άρκρο 9 του νόμου, ο Προτείνων προςφζρει 3,10 (το «Προςφερόμενο Σίμθμα») για κάκε Μετοχι τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ που προςφζρεται ζγκυρα. θμειϊνεται ότι από το καταβλθτζο προσ τουσ αποδεχόμενουσ μετόχουσ Προςφερόμενο Σίμθμα, κα αφαιρεκοφν τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό Εκκακάριςθσ δικαιϊματα εκκακάριςθσ τθσ εξωχρθματιςτθριακισ μεταβίβαςθσ των Μετοχϊν υπζρ τθσ Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Ανϊνυμθ Εταιρεία υμμετοχϊν, Εκκακάριςθσ, Διακανονιςμοφ & Καταχϊρθςθσ (θ «Ε.Χ.Α.Ε.»), ςιμερα ανερχόμενα ςε 0,08% επί τθσ αξίασ μεταβίβαςθσ θ οποία υπολογίηεται ωσ το γινόμενο του αρικμοφ των Μεταβιβαηομζνων Μετοχϊν επί (Χ) τθ μεγαλφτερθ από τισ εξισ τιμζσ: του Προςφερόμενου Ανταλλάγματοσ και τθσ τιμισ κλειςίματοσ τθσ Μετοχισ ςτο Χ.Α. τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ υποβολισ των απαραίτθτων εγγράφων ςτθν E.X.A.E. και με ελάχιςτθ χρζωςθ ποςοφ ίςου με το μικρότερο μεταξφ των 20 και του 20% επί τθσ αξίασ μεταβίβαςθσ για κάκε Αποδεχόμενο Μζτοχο. Επίςθσ, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει τθν καταβολι του ποςοφ που αναλογεί ςτο φόρο εξωχρθματιςτθριακισ μεταβίβαςθσ, ςιμερα ανερχόμενο ςε 0,20% επί τθσ αξίασ ςυναλλαγισ, το οποίο κα βαρφνει τουσ Μετόχουσ οι οποίοι κα αποδεχκοφν εγκφρωσ 2

3 τθ Δθμόςια Πρόταςθ (οι «Αποδεχόμενοι Μζτοχοι»). Κατά ςυνζπεια, οι Αποδεχόμενοι Μζτοχοι κα λάβουν το ςυνολικό ποςό του Προςφερόμενου Ανταλλάγματοσ αφοφ αφαιρεκοφν τα ςχετικά δικαιϊματα εκκακάριςθσ και ο προαναφερόμενοσ φόροσ. 6.1 Σο Προςφερόμενο Σίμθμα είναι ςφμφωνο με τα ελάχιςτα όρια «δίκαιου και εφλογου» ανταλλάγματοσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 9(4) του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωκι: (α) θ μζςθ ςτακμιςμζνθ χρθματιςτθριακι τιμι των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ κατά τουσ τελευταίουσ ζξι (6) μινεσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία ο Προτείνων κατζςτθ υπόχρεοσ να υποβάλλει τθ Δθμόςια Πρόταςθ, ιτοι από τθν 12/08/2014 και (β) θ ανϊτατθ τιμι ςτθν οποία ο Προτείνων απζκτθςε μετοχζσ τθσ Εταιρείασ κατά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία ο Προτείνων κατζςτθ υπόχρεοσ να υποβάλλει τθ Δθμόςια Πρόταςθ, ιτοι από τθν 12/08/ τθν παροφςα Δθμόςια Πρόταςθ: (α) Όπωσ προκφπτει από τα επίςθμα ςτοιχεία του Χ.Α., θ μζςθ ςτακμιςμζνθ χρθματιςτθριακι τιμι των Μετοχϊν τθσ Εταιρείασ κατά τουσ τελευταίουσ ζξι (6) μινεσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία ο Προτείνων κατζςτθ υπόχρεοσ να υποβάλλει τθ Δθμόςια Πρόταςθ είναι 1,83, (β) Οφτε ο Προτείνων οφτε οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο ενεργεί ςυντονιςμζνα με αυτόν απζκτθςε Μετοχζσ τθσ Εταιρείασ κατά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία ο Προτείνων κατζςτθ υπόχρεοσ να υποβάλλει τθ Δθμόςια Πρόταςθ, εκτόσ από τισ αποκτιςεισ τθσ 12/08/2014. Ειδικότερα, τθν 12/08/2014, ο Προτείνων απζκτθςε μετοχζσ τθσ Εταιρείασ ζναντι τιμιματοσ 2,5 ανά μετοχι και μετοχζσ τθσ Εταιρείασ ωσ ειςφορά ςε είδοσ ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου του Προτείνοντοσ φψουσ ,00, με ζκδοςθ νζων κοινϊν εξαγοράςιμων μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 4,00 ευρϊ και τιμισ διάκεςθσ 6,23 ευρϊ εκάςτθ. Η αξία τθσ ειςφοράσ ανά μετοχι ιςοφται με 3,10 ανά μετοχι τθσ Εταιρείασ. υνεπϊσ, το Προςφερόμενο Σίμθμα πλθροί τισ προχποκζςεισ του άρκρου 9(4) του Νόμου. 7. Σο πιςτωτικό ίδρυμα «ALPHA BANK A.E.», που ζχει ςυςτακεί νόμιμα και λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, πιςτοποιεί δυνάμει του άρκρου 9(3) του Νόμου, ότι ο Προτείνων διακζτει τα απαραίτθτα μζςα για να καταβάλει ςτο ακζραιο το Προςφερόμενο Σίμθμα για τισ Μετοχζσ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των αντίςτοιχων δικαιωμάτων εκκακάριςθσ ςτθν Ε.Χ.Α.Ε. τα οποία τον βαρφνουν. ε αυτό το πλαίςιο, πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ «ALPHA BANK A.E.» δεν παρζχει οποιαδιποτε εγγφθςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ πλθρωμισ ι τθν εκπλιρωςθ άλλων υποχρεϊςεων που ζχουν αναλθφκεί από τον Προτείνοντα ςτα πλαίςια τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ. 8. Ο Προτείνων δεν προτίκεται να αποκτιςει επιπλζον Μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, μζςω του Χ.Α. ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, κατά το διάςτθμα από τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ υποβολισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ μζχρι και τθ λιξθ τθσ Περιόδου Αποδοχισ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ (όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 11 κατωτζρω). 3

4 9. Η Δθμόςια Πρόταςθ είναι υποχρεωτικι και δεν υπόκειται ςε αιρζςεισ. 10. Η περίοδοσ αποδοχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 18(2) του Νόμου, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ οι Αποδεχόμενοι Μζτοχοι μποροφν να δθλϊςουν ότι αποδζχονται τθ Δθμόςια Πρόταςθ (θ «Περίοδοσ Αποδοχισ»), κα ξεκινιςει και κα ανακοινωκεί αμζςωσ μετά τθ δθμοςίευςθ του πλθροφοριακοφ δελτίου,όπωσ αυτό κα ζχει εγκρικεί από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. 11. Ο Προτείνων δεν κα κάνει χριςθ του δικαιϊματοσ εξαγοράσ του άρκρου 27 του Νόμου (squeeze-out). 12. φμφωνα με το άρκρο 28 του Νόμου και ςε ςυνδυαςμό με τθν απόφαςθ 1/409/ του Δ.. τθσ Ε.Κ., ο Προτείνων, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, και εφόςον κατζχει Μετοχζσ που αντιπροςωπεφουν ποςοςτό τουλάχιςτον 90% του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ υποχρεοφται, για χρονικι περίοδο τριϊν (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, να αποκτιςει χρθματιςτθριακά, τοισ μετρθτοίσ, ςε τιμι ίςθ προσ το Προςφερόμενο Σίμθμα, όλεσ τισ Μετοχζσ που κα προςφερκοφν ςτον Προτείνοντα (το «Δικαίωμα Εξόδου»). Σαυτόχρονα με τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ο Προτείνων κα δθμοςιοποιιςει, ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 1 του Νόμου, το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων που τυχόν κα ιςχφει. 13. Η NBG Securities A.Ε.Π.Ε.Τ ενεργεί ωσ ςφμβουλοσ του Προτείνοντοσ για τουσ ςκοποφσ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 12 του Νόμου. Η NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Τ. ζχει ςυςτακεί ςτθν Ελλάδα, με καταςτατικι ζδρα ςτθν Ακινα επί τθσ οδοφ Μιχαλακοποφλου 91, , είναι καταχωρθμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ) με αρικμό , εποπτεφεται από τθν Ε.Κ. (Αρ. Άδειασ 5/120/ ) και ζχει άδεια να παρζχει ςτθν Ελλάδα επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 1, ςτοιχείο ςτ και η του Ν. 3606/2007. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ Η παροφςα ανακοίνωςθ, το πλθροφοριακό δελτίο ι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ι ανακοίνωςθ που ςχετίηεται με τθν παροφςα Δθμόςια Πρόταςθ απευκφνεται αποκλειςτικά ςτα πρόςωπα που δφνανται νομίμωσ να τθν αποδεχτοφν. Καμία προςφορά μετοχϊν δε κα γίνει αποδεκτι από ι για λογαριαςμό των Μετόχων ςε οποιαδιποτε δικαιοδοςία, όπου τζτοια προςφορά, προςζλκυςθ ι διάκεςθ δφναται να είναι παράνομθ. Η διανομι τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ, του πλθροφοριακοφ δελτίου ι οποιουδιποτε άλλου εγγράφου ι ανακοίνωςθσ που ςχετίηεται με τθν παροφςα Δθμόςια Πρόταςθ δφναται, ςε οριςμζνεσ χϊρεσ, να περιορίηεται από το νόμο ι κανονιςμοφσ. Κατά ςυνζπεια, πρόςωπα, τα οποία λάβουν ςτθν κατοχι τουσ το παρόν ζγγραφο, το πλθροφοριακό δελτίο ι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ι ανακοίνωςθ που ςχετίηεται με τθν παροφςα Δθμόςια Πρόταςθ οφείλουν να ενθμερωκοφν και να τθροφν αυτοφσ 4

5 τουσ περιοριςμοφσ και δεν δφνανται να διανζμουν ι να προωκοφν τζτοια ζγγραφα, ανακοινϊςεισ και/ι επικοινωνίεσ ςε οποιαδιποτε τρίτα πρόςωπα. Κακόςον επιτρζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ο Προτείνων, θ NBG Securities A.Ε.Π.Ε.Τ και το πιςτωτικό ίδρυμα «ALPHA BANK A.E.» αποποιοφνται οποιαδιποτε ευκφνθ για τθν παραβίαςθ των ανωτζρω απαγορεφςεων από οποιαδιποτε πρόςωπα. 5

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee) Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα