ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εκπόνηση σχεδίωνερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑΓΡΟΕΤΑΚ)με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ )4) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,6 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 2, 3 Απριλίου 205 Αρ. Πρωτ: 924 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 66 του ν.4002/20 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 80 Α / ). 2. Την αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β /3.0.20). 3. Τη με αριθμ. 3 Απόφαση της 2ης/ Συνεδρίασης του Δ.Σ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ». 4. Τη με αριθμ. 5β Απόφαση της 48η/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Εφαρμογή της αριθμ. 99/3869/ ΚΥΑ - Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων». 5. Την υπ αριθμ. 99/3869/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2889// ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) ΝΠΙΔ. 6. Την αριθμ. 2242/34250/204 (ΦΕΚ Β 304/--204) απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών Και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των ,00 ευρώ και καθορισμός των όρων του τρόπου καταβολής, των δικαιολογητικών και των διαδικασιών πληρωμής και ελέγχου. 7. Την αριθμ. 5 (εκτός ημερ. Διάταξης) Απόφαση (ΑΔΑ 7ΞΩΨΟΞ3-ΜΜ) της 49ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την αποδοχή επιχορήγησης της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των ,00 ευρώ. 8. Την αριθμ. 2602/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση καταβολής Α δόσης επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης, ύψους ,00 ευρώ. 9. Τις διατάξεις του Ν. 428/204 (ΦΕΚ Α 60, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 0.Το αριθμ. 8302/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας, σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ..Την με αριθμ. 2 απόφαση (ΑΔΑ: 6Δ2ΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ) της 53ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικών (πρόχειρων μειοδοτικών) διαγωνισμών (άρθρο 43 του Ν. 428/204), για την προμήθεια αναλώσιμων και άλλων υλικών και μικροεξοπλισμού για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας «(ΑγροΕΤΑΚ) με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 2.Το με αριθμ. Πρωτ.93/ αίτημα των Ωφελούμενων των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3220/55, 3358/06, 3487/59, 350/75, 3542/24, 343/30, 337/95, 3497/465, 3504/45, 3239/56, 320/6, 3048/8, 3667/226, 33/28, 3379/22, 3206/53, 3390/2 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΑΔΑΜ:5REQ ). 3.Την με αριθμ. πρωτ. 97/ (ΑΔΑ:ΨΠ0ΣΟΞ3Μ-ΨΞΜ) απόφαση της Διευθύντριας του Ι.ΕΛ.Υ. Α.

3 4.Την με αριθμ. πρωτ. 747/ (ΑΔΑ:73ΔΨΟΞ3Μ-Γ98) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ.5REQ ). 3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εργαστηρίου-πεδίου και γραφικής ύλης-αναλωσίμων Η/Υ με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας υλικών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίωνερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑΓΡΟΕΤΑΚ)με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προμηθεύσουν είτε το σύνολο των ειδών του έργου, είτε μία ή περισσότερες από τις έντεκα () ομάδες είτε ένα ή περισσότερα είδη από τις παρακάτω έντεκα () ομάδες ειδών: Ομάδα. Πλαστικά εργαστηριακής χρήσης ( πρώτα 4 : 950,952, 309, 37, 3369, 3379, 3843, 446) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 5.695,3 πλέον 23%, ΦΠΑ.309,92, σύνολο 7.005,24, κωδικός 64, (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 2. Αναλώσιμα μοριακών αναλύσεων ( πρώτα 4 : 3369, 3395) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 2.326,80 πλέον 23%, ΦΠΑ 2.835,6, σύνολο 5.6,96, κωδικός 64, (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 3. Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων ( πρώτα 4 : 240, 24, 243, 2432, 244, 2493, 3369 ) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 8.60,90 πλέον 23%, ΦΠΑ.877,0, σύνολο 0.05,7, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 4. Υαλικά εργαστηρίων ( πρώτα 4 : 3379, 385) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος.330,87 πλέον 23%, ΦΠΑ 306,0, σύνολο.636,97, κωδικός 64, (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 5. Υλικά φυτωρίου ( πρώτα 4 : 032, 09, 42, 952, 2444, 384, 3954, 442, 4433) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 4.840,68 πλέον 23%, ΦΠΑ.3,36, σύνολο 5.957,04, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 6. Υλικά αρδεύσεων ( πρώτα 4 : 4332) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 984,55 πλέον 23%, ΦΠΑ 226,45, σύνολο.2,00, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 7. Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ( πρώτα 4 : 344, 35, 368) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 494,3 πλέον 23%, ΦΠΑ3,69, σύνολο 608,00, κωδικός 64. (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 8. Αναλώσιμα χρωματογραφίας ( πρώτα 4 : 952, 3369, 3843, 422, 446). με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 5.40,53 πλέον 23%, ΦΠΑ.242,35, σύνολο 6.643,88, κωδικός 64. (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 9. Αναλώσιμα μικροβιολογικών αναλύσεων ( πρώτα 4 : 3369) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 329,27 πλέον 23%, ΦΠΑ 75,73, σύνολο 405,00, κωδικός 64. (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 0. Διάφορα εργαστηριακά είδη ( πρώτα 4 : 092, 842, 893, 952, 2432, 309, 334, 339, 3369, 3376, 374, 384, 3843, 3983) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 3.652,93 πλέον 23%, ΦΠΑ 840,7, σύνολο 4.493,0, κωδικός 64. (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα. Αναλώσιμα υλικά γραφείου (γραφική ύλη αναλώσιμα Η/Υ) ( βάση τα πρώτα 4 :) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 4.397,48 πλέον 23%, ΦΠΑ.0,42, σύνολο 5.408,90, κωδικός 64. (Υλικά άμεσης ανάλωσης).

4 4 Ο μέγιστος διατιθέμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των παραπάνω έντεκα () ομάδων ειδών ανέρχεται σε ,6 πλέον 23% ΦΠΑ.007,84, σύνολο ,00. Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των παραπάνω ομάδων ειδών είναι οι εξής: Ομάδα Πλαστικά εργαστηριακής χρήσης Πλαστικό διάφανο δοχείο (βάζο) 3lt Parafilm 2'' x 250 ft / 50 mm x 75 m (WxL) Quali - Microcentrifuge Tubes,,7ml, Clear, DNase-, RNase and Pyrogen Free (2 bags x 500pcs) Quali - PCR Tubes, Single PCR Tubes, 0,2 ml flat cap / clear (000pcs) πλαστικά pestles για ομογενοποίηση κυττάρων, ελεύθερα DNase, RNase και πυρογόνων, για σωληνάρια των,5 ml Quali ( pack x 0 pcs) Τριβλεία petri 90 mm (κούτα των 480) Parafilm (5m 5 cm) (μεγάλη συσκευασία) 0.2 ml PCR strip tubes low-profile, λευκά, κατάλληλα για σύστημα τύπου CFX και MiniOpticon. Το κυτίο να περιέχει 20 strips. 0.2 ml καπάκια σε strips, opticalclear για real time PCR, κατάλληλα για σωληνάρια για όργανο τύπου CFX/MiniOpticon. Το κυτίο να περιέχει 20 καπάκια. Σωληνάρια τύπου Eppendorf των 2 ml, συσκευασία των 250 Σωληνάρια τύπου Falcon των 5 ml Σωληνάρια τύπου Falcon των 50 ml Σωληνάρια τύπου eppendorf των 2 ml, συσκευασία των 250 Σωληνάρια τύπου falcon 50 ml sterile Sarstedt , συσκευασία των 25 Πλαστικές κυψελίδες φωτόμετρου μιας χρήσης των 4 ml σε κυτίο (rack) από πολυστυρένιο ή ακρυλικό 50 τμχ κυτίο 3 πακέτα 2 κυτία 7 κυτία 6 κυτία 4 συσκευασίες 700 τμχ 500 τμχ 7 συσκευασίες 5 συσκευασίες 500 τμχ

5 Pouar κόκκινο ασφαλείας με βαλβίδες Πλαστικά φίλτρα διήθησης μιας χρήσης Grade GF/C circles (εξωτ. διαμέτρου 47 mm), κυτίο των 00 Πλαστικά φίλτρα διήθησης μιάς χρήσης, μεμβράνης, αποστειρωμένα, διαμέτρου πόρου 0.45μm, εξωτ. διαμέτρου 47mm, (Cellulose ester), κυτίο των 00 κυτίο κυτίο Υδροβολέας, lt μικροσωληνάρια 0.5 ml, PP, flat, with assembled cap, sterile, πακέτο συσκευασία των 000, Sarstedt, Μικροσωληνάρια.5 ml, PP with attached PP SAFETY CAP, πακέτο/500 2 πακέτα Micro tubes,5 ml 500 τμχ Πλαστικά μικρο-σωληνάρια με βιδωτό καπάκι και όγκου,5 ml Πλαστικά φίλτρα διήθησης μιας χρήσης διαμέτρου πόρου 0,4 μm polycarbonate, κυτίο των 200 Στεγανοποιητικό teflon για Kjeldahl, κωδ για το σύστημα 2020 digestor της Tecator 500 τμχ κυτίο 5 τμχ Σωληνάρια τύπου Falcon των 5 ml 500 τμχ Σωληνάρια τύπου Falcon των 50 ml τμχ 28 PARAFILM, M Laboratory, 5m x cm 2 ρολλό 29 Σωληνάρια τύπου Falcon, κωνικής 6 πακέτο βάσης, 50 ml, αποστειρωμένα των 50 Κυτίο αποθήκευσης για σωληνάρια Ependorf,5 ml πλαστικά/cryobox τμχ 33 x 33 x 5mm με διαχωριστικά 30 για 00 cryotubes Κυτίο αποθήκευσης καταψύκτη (freeze box) για PCR ml/isofreeze PCR-Rack για 0,2 ml 3 PCR-tubes/-strips and PCR-plates Κυτίο αποθήκευσης καταψύκτη (freeze box) για PCR ml/isofreeze MCT-Rack για 24 x 0,5 -,5-2,0 ml microtubes ( rack 32 με lid) πλαστικό κυτίο αποθήκευσης καταψύκτη (cryo box) για 2 ml vials 4 τμχ

6 Φίλτρα PVDF διήθησης μιας χρήσης διαμέτρου πόρου 0,45 μm που εφαρμόζονται σε σύριγγες, μηαποστειρωμένα, εξωτερική διάμετρος: 25 mm 000 πακέτα Υδροβολέας Lt., Kartell Υδροβολέας 500 ml., Kartell 83 4 τμχ Βοηθητικός σωλήνας μέτρησης εδαφικής υγρασίας (DELTA - T - DEVICES) 20 τμχ Πλαστικά φίλτρα διήθησης μιας χρήσης διαμέτρου πόρου 0,45 μm μη-αποστειρωμένα 200 τμχ Πλαστικές κυβέτες φωτόμετρου μιας χρήσης των 4 ml σε κυτίο 500 τμχ (rack) από πολυστυρένιο ή 39 ακρυλικές Πλαστικές κυψελίδες φωτόμετρου μιας χρήσης των 2 ml σε κυτίο 500 τμχ (rack) από πολυστυρένιο ή 40 ακρυλικές Μαύρος μανδύας viton για Kjeldahl, κωδ για το σύστημα 2020 digestor της Tecator Parafilm/Parafilm 2'' x 250 ft / 50 4 τμχ 42 mm x 75 m (WxL) Quali-Filter Tips in Racks, Sterile,,0-00µl Universal (0 racks x 96 tips) κυτίο Quali-Filter Tips in Racks, Sterile, µl Universal (0 racks x 00 tips) κυτίο 45 Ρύγχη (tips) universal κίτρινα των μl 2000 τμχ Ρύγχη (tips) μπλε των μl 2000 τμχ Ρύγχη (tips) του -5 ml 000 τμχ 48 ρύγχη κίτρινα Sarstedt, συσκευασία των 500 συσκευασίες 49 ρύγχη μπλε Sarstedt, συσκευασία των 250 συσκευασίες Ακρορύγχια (tips) όγκου των 5 ml 500 τμχ filter tips for Gilson 8-channel πακέτα 5 Pipetman ultra -20μl, πακέτο/ Ρύγχη (tips) των -20 μl 000 τμχ Ρύγχη (tips) των μL 500 τμχ Τριβλεία petri/τριβλεία petri πακέτα 54 mm πακέτο των 480) Πιπέτες Pasteur, πλαστικές των 3 τμχ

7 7 3ml, πακέτο των Κουτί πλαστικό αποθηκευσης παραλληλόγραμμο με καπάκι 35L 60 τμχ Ομάδα 2 Αναλώσιμα μοριακών αναλύσεων kit για Gel and PCR Clean-up (50) 50 preps για PCR clean-up and gel extraction - NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Columns, Collection Tubes, buffers kit για απομόνωση γενωμικού DNA από φυτά με NucleoSpin Plant II Columns, NucleoSpin Filters, Collection Tubes, buffers, RNase A, 250 preps Kit με PCR/KAPA Taq ReadyMix και με Loading Dye, 250 x 50μl reactions Αγαρόζη, Molecular Biology Grade, 500 gr bp ladder/marker, 500 μg/ml; size 0, ml/θραύσματα DNA από 00 έως 57 ζεύγη βάσεων Αγαρόζη, τύπου Nippon Genetics (σε φιάλη των 500 g) Εκκινητές (PCR primers), 00 μg έκαστος, απλού καθαρισμού (π.χ. τύπου HPSF), προσφέρεται ανά νουκλεοτίδιο Σετ απομόνωσης συνολικού DNA από διαφορετικούς τύπους εδαφών με δύο εναλλακτικά ρυθμιστικά διαλύματα λύσης και ενισχυτικό πρόσθετο, με κεραμικά σφαιρίδια, τεχνολογίας μεμβράνης πυριτίου των 50 αντιδράσεων Χρώση DNA σε γέλη, SYBR-Safe in TAE Buffer, ποσότητα 4 L (~80 minigels), Invitrogen, Catalog Number S bp Ladder 500ug/ml, 0. ml/θραυσματα DNA από 000 εως 57 ζεύγη βάσεων Gel and PCR Clean-up Kit/Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με 3 κιτ πακέτο κιτ πακέτο φιάλη 360 τμχ κυτίο τμχ 3 τμχ

8 το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 5 λεπτά. Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>65 bp). Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των primers. Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης (μικρότεροι από 20 μl) και μέχρι 00 μl. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να είναι δυνατή η απομόνωση ssdna και SDS-containing samples. Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη ph για βέλτιστη απόδοση του kit. Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 καθαρισμών Μείγμα Taqman SNP genotyping primers και probes 40Χ. Tο κάθε μείγμα να περιέχει 2 TaqMan MGB dye-labeled probes και 2 targetspecific primers. Το κάθε τεμάχιο να αρκεί για 200 αντιδράσεις των 25 μl. Πολυμεράση DNA KAPA HIFI (250 μονάδες) με dntps, να απαιτεί χρόνο επέκτασης 30 δευτερόλεπτα ανά 000 βάσεις, να διαθέτει ισχυρή δράση ελέγχου λαθών που εξαρτάται από εξωνουκλεάση 3-5, να επιτυγχάνει 00% ποσοστό επιτυχίας παρουσία κατάλληλου ρυθμιστικού διαλύματος GC και να επιτυγχάνει τον ίδιο υψηλό ρυθμό επιτυχίας, με την ίδια υψηλή απόδοση για όλα τα ενισχύματα που περιέχουν GC μέχρι 84%. Real Time PCR mix με SYBR Green, 0ml.Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα. Να είναι κατάλληλο για ανίχνευση low copy genes. Να περιλαμβάνει antibodymediated hot start πολυμεράση,

9 SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dntps και stabilizers (2Χ). Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. H xρήση του προϊόντος να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: , , και (αριθμοί αξίωσης 2-24, 27-28). Σε συσκευασία των 000 αντιδράσεων των 20μl Taq DNA Πολυμεράση, ανασυνδυασμένη, από θερμόφιλο βακτηριακό στέλεχος, Thermus aquaticus strain. Να έχει συγκέντρωση 5 units/ml. Να συνοδεύεται από 0Χ Reaction buffer Α με Mg2+ & 0Χ Reaction buffer Β με Mg2 & MgCl2 25mM Units, σε συσκευασία των 0 x 500 UnIts. Σύστημα αντίστροφης μεταγραφάσης με ανάστροφη μεταγραφάση γενετικά τροποποιημένη με μεταλλάξεις για μειωμένη δραστηριότητα RNAase h. Να είναι θερμοσταθερή, με δυνατότητα ανάστροφης μεταγραφής σε υψηλές θερμοκρασίες [55 0 C ] να έχει συγκέντρωση 200 units/μl. Να περιέχει τα ακόλουθα: oligo(dt)20 (50 µm), 50 µl, random hexamers (50 ng/µl), 250 µl, 0x RT buffer, ml, 0. m DTT, 250 µl, 25 mm Magnesium Chloride, 500 µl, 0 mm dntp mix, 250 µl, Superscript IIII RT (200 u/µl), 50 µl, RNaseout (40 u/µl), 00 µl, E. coli RNAse h (2 u/µl), 50 µl, DEPC-treated water,.2 ml, total HeLa RNA (0 ng/µl), 20 µl,sense control primer (0 µm), 25 µl, antisense control primer (0 µm), 25 µl Κιτ, Να διαθέτει προηγμένη τεχνολογία μεμβράνης πυριτίου, να απαιτεί φυγοκέντριση για την απομόνωση υψηλής καθαρότητας ολικού κυτταρικού DNA (γενωμικού, μιτοχονδριακού και χλωροπλαστών) από φυτικό ιστό ή κύτταρα ή μύκητες, από φρέσκο τμχ

10 0 8 9 βάρος δείγματος μέχρι 00 mg και από ένα μεγάλο αριθμό φυτικών ειδών περιλαμβανομένων και των πλέον απαιτητικών προελεύσεων. Να αντικαθιστά διαδικασίες εκχύλισης που χρησιμοποιούν CTAB, φαινόλες ή χλωροφόρμιο και να μην απαιτείται η κατακρήμνιση του DNA με αλκοόλη. Το καθαρισμένο/εκχυλισμένο DNA να είναι άμεσα διαθέσιμο για κλωνοποίηση και ενίσχυση (PCR). Το κιτ να περιλαμβάνει μικρό αριθμό σταδίων, ώστε να επιτρέπεται η ταυτόχρονη επεξεργασία πολλαπλών δειγμάτων. Οι κολώνες φιλτραρίσματος και ομογενοποίησης πρέπει να αφαιρούν αποδοτικά τα κυτταρικά υπολείμματα. Η μεμβράνη πυριτίου να εξασφαλίζει απόλυτη απομάκρυνση όλων των αναστολέων της PCR και άλλων ενζυματικών αντιδράσεων. Το καθαρισμένο DNA να εκλούεται σε χαμηλής συγκέντρωσης διάλυμα αλάτων ή σε νερό, να έχει μέγεθος έως 40 kb, με τα θραύσματα των kb να κυριαρχούν. Να αρκεί για 250 απομονώσεις. Library Quantification Kit Illumina KSF Universal (500 rxns). Kit για ποσοτικοποίηση βιβλιοθηκών για Next Generation Sequencing το οποίο να περιέχει DNA Standards - 6 (80 µl το καθένα), 0X Primer Premix ( ml), 2X SYBR FAST Universal (5 ml), and 50X ROX High/Low (200 µl το καθένα). Κιτ για εκχύλιση DNA από έδαφος. Το κιτ να είναι σχεδιασμένο για την απομόνωση μεγάλου μοριακού βάρους γενωμικού DNA από μικροοργανισμούς όπως Gram θετικά και Gram αρνητικά βακτήρια, αρχαία, μύκητες και άλγη, από δείγματα εδάφους, λάσπης, και ιζημάτων. Κατάλληλο για δασικά, αγροτικά και λιβαδικά εδάφη και για δείγματα κοπράνων. Το κιτ να προσφέρει δύο εναλλακτικά ρυθμιστικά διαλύματα λύσης και τα οποία να μπορούν να 00 τμχ

11 20 συνδυαστούν με το χημικό πρόσθετο Enhancer SX, για να εγγυηθούν υψηλές αποδόσεις με άριστη καθαρότητα για όλους τους τύπους δειγμάτων. Να επιτυγχάνεται αποτελεσματική μηχανική λύση του υλικού του δείγματος με λειοτρίβιση και με κατάλληλα κεραμικά σφαιρίδια. Η βελτιστοποιημένη χημεία των ρυθμιστικών διαλυμάτων και η στήλη απομάκρυνσης παρεμποδιστών απομακρύνει εντελώς χουμικές ουσίες και άλλους παρεμποδιστές της PCR που είναι παρόντες στο έδαφος και στα ιζήματα. Το εκχυλισμένο DNA είναι έτοιμο για χρήση σε όλες τις επόμενες τυποποιημένες εφαρμογές. Στις περισσότερες περιπτώσεις το συμπυκνωμένο DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκμαγείο για την PCR χωρίς περαιτέρω διαλύσεις για αύξηση της αποτελεσματικότητας της PCR. Να επαρκεί για 50 απομονώσεις. Κιτ για την κατασκευή βιβλιοθηκών για αλληλουχίση σε πλατφόρμα της Illumina και που θα προέρχονται από δίκλωνο θραυσμένο DNA. Να περιέχει όλα τα ένζυμα και τα ρυθμιστικά διαλύματα αντιδράσεων που απαιτούνται για τα παρακάτω στάδια στην κατασκευή της βιβλιοθήκης.. Επιδιόρθωση των άκρων και προσθήκη αδενίνης στο τέλος. Παράγονται δίκλωνα θραύσματα DNA επιδιορθωμένα και φωσφορυλιωμένα στο 5 άκρο ενώ προστίθεται δεοξυαδενοσίνη στο 3 άκρο. 2. Μάτισμα προσαρμογέων. Δίκλωνοι προσαρμογείς (με κρεμμάμενα 3' άκρα με μονοφωσφορική δεοξυθυμιδίνη) ματίζονται σε θραύσματα της βιβλιοθήκης στα οποία έχει προστεθεί δεοξυαδενοσίνη 3. Πολλαπλασιασμός βιβλιοθήκης. Χρησιμοποιείται PCR υψηλής πιστότητας και χαμηλής μεροληψίας για να πολλαπλασιαστούν τα θραύσματα

12 της βιβλιοθήκης που φέρουν προσαρμογείς με σωστές αλληλουχίες και στα δύο άκρα τους. Polyvinylpyrrolidone, average mol wt 360,000, 00 g, Sigma, PVP360-00G, Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, anhydrous, 99% (titration), 00 g, Sigma-Aldrich, EDS-00G Trizma hydrochloride, BioPerformance Certified, cell culture tested, 99.0% (titration), 500 g, κουτί, Sigma T G Ομάδα 3 Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων Οινόπνευμα φωτιστικό μπλέ 93 βαθμών 450ml Αιθανόλη, 99.8+%, για analysis, absolute, 2,5 L 0 τμχ PDA/Potato Dextrose Agar (500 gr) 4 PDB/Potato Dextrose Broth ( gr) ατμοσφαιρικός αέρας (καθαρότητα 99%) για αέρια χρωματογραφία, φιάλες μέγεθος συσκευασίας, 50 L, πίεση bar, φιάλη Ν 2 (βιομηχανικό, όχι υψηλής καθαρότητας), 50 L, πίεση 200 bar, 6 φιάλη φιάλη He (φέρον αέριο για αέρια χρωματογραφία (καθαρότητα 99%), 50 L, πίεση 200 bar, φιάλη 3 φιάλες Lauryl arachidate(internal standard for waxes) A867-00mg Sigma- Aldrich, 99% Synonym: Dodecyl (00mg) 8 arachidate, Eicosanoic acid dodecyl ester 9 εξάνιο Sigma -Aldrich ,5lt, 95% 0 φιάλες 0 ΚΙ (Pottasium Iodine) Carlo Erba 250gr,

13 Diethylether Sigma-Aldrich 32203, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.8%, 2,5lt heptane, Carlo-Erba, n-heptane 99%, 2,5lt, Οξικό οξύ, Sigma-Aldrich 33209, 2,5lt, 99.8% Αιθανόλη, άνυδρος, μετουσιωμένη (Acros Organics) 99.8%, %MEK+0.00% denat. Benzoate, Code: , 2,5lt Sodium nitroprusside dihydrate (25 g) (Sigma-Aldrich ή τέτοιου τύπου) (καθαρότητας 99%) Hydrogen peroxide solution (500 ml) (Sigma-Aldrich ή τέτοιου τύπου) (30 wt. % in H2O) Acetylsalicylic acid (250 g) (Sigma-Aldrich ή τέτοιου τύπου) (με καθαρότητα 99%) Adenosine 3,5 -cyclic monophosphate (camp) ( g) (Sigma-Aldrich ή τέτοιου τύπου) (με καθαρότητα 98.5%) Tween20 (00 ml) (Sigma-Aldrich ή τέτοιου τύπου) (impurities 3.0% water) (quality level: premium) 2 φιάλες φιάλη φιάλη 2 φιάλες Diniconazole (250 mg) (Sigma- Aldrich ή τέτοιου τύπου) Silicone grease (00 g) (Sigma- Aldrich ή τέτοιου τύπου) αιθανόλη, absolute (σε φιάλες των 2,5Lt) φιάλη μεθανόλη (σε φιάλες των 2,5Lt) 2φιάλες 24 sucrose, research grade (σε φιάλη του kg) φιάλη 25 Hydrochloric acid 37% 2.5 Lt., Riedel 26 Iron(II) sulfate heptahydrate (puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, % (manganometric)) kg, Sigma- Aldrich 27 Sodium silicate solution (reagent grade) 3L., Sigma-Aldrich Sulfuric acid (puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., %) 2,5L., Sigma-Aldrich

14 Phosphoric acid (puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 85%) 2,5L., Sigma-Aldrich Αντιδραστήρια μέτρησης νιτρικών για φασματοφωτόμετρο, Nitraver 5, στην περιοχή mg/L NO3- N, mg/L NO3-N για 25 ml δείγματος (pkg/ Kit)., Hach Οξικό οξύ glacial (σε φιάλη των 2,5 Lt) Acetonytrile HPLC grade (σε φιάλη των 2,5 Lt) Αιθανόλη μετουσιωμένη (σε φιάλη των 2,5 Lt) Ύδωρ HPLC grade (σε φιάλη των 2,5 Lt) Methanol HPLC grade (σε φιάλη των 2,5 Lt) 4 8 τμχ 3 τμχ 36 Υδροχλωρικό οξύ (HCl), 37% 37 Folin-Ciocalteu's phenol reagent (σε φιάλη του 0,5 Lt) 38 Sodium molybdate, Na 2 MoO 4 x 5H 2 O (σε φιάλη των 00 g) 39 Sodium carbonate, Na 2 CO 3 (σε φιάλη των 500 g) 40 Sodium acetate, CH 3 COONa (σε φιάλη των 500 g) Trolox (6-hydroxy-2,5,7, tetramethylchroman-2-carboxylic acid) (σε φιάλη του g) 42 TPTZ (2,4,6-tripyridyl-s-triazine) (σε φιάλη των 50 g) 43 Acetone (σε φιάλη των 2,5 Lt) μεθανόλη HPLC grade Fluka φιάλες , 2,5 L οξικό οξύ SIGMA 33209, 2,5 L 2 φιάλες 4 3,4-Dihydroxyphenyl ethanol συσκευασίες (υδρόξυ-τυροσόλη) Cayman των 00mg 47 Folin-Ciocalteu's phenol reagent (σε φιάλη του 0,5 Lt) Tyrosol Aldrich συσκευασία των 5g 49 εξάνιο SIGMA ALDRICH , 2,5 Lt 2 φιάλες 50 ethyl acetate SIGMA 27227, 2,5 Lt 4 φιάλες 5 χλωροφόρμιο SIGMA 322, 2,5 Lt 4 φιάλες 52 μεθανόλη HPLC grade (σε φιάλες των 2,5Lt)

15 ακετόνη >99% (σε φιάλες των 2,5Lt) Υδροχλωρικό οξύ (HCl), for analysis, fuming 37%, (σε φιάλες των 2,5Lt) Θειικό οξύ min 95%, για συσκευή Kjeldahl ακετυλένιο (φιάλη) για ατομική απορρόφηση sodium nitrite, NaNO 2 (σε φιάλη του kg) χλωριούχο ποτάσιο, KCl (σε φιάλη του kg) Νιτρικός Άργυρος (ΑgNO 3 ), ACS reagent 99% Χλωριούχο νάτριο (NaCl), p.a., 99.5% Υδροξείδιο του αμμωνίου (NH 4 OH), ACS reagent, % NH 3 basis Καυστικό νάτριο (ΝaOH), pellets, 98% Θειικό οξύ (Η2SO4) 95-97% in PE bottle Υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η 2 Ο 2 ) ACS reagent, 30% Αργίλιο κάλιο θειικό [AlK(SO 4 ) 2.2H 2 O], ACS reagent, 98% Χλωριούχο Κάλιο (KCl), ACS puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., % Νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) puriss, 65% in PE Bottle Υδροχλωρικό οξύ (HCl), puriss. p.a., ACS reagent, 37% Διχρωμικό κάλιο K2Cr2O7 Ν για προσδιορισμό οργανικής ουσίας κατά Walkley Black Θειικό οξύ H2SO4 95% για προσδιορισμό οργανικής ουσίας κατά Walkley Black Πυκνό Φωσφορικό οξύ H3PO4 για προσδιορισμό οργανικής ουσίας κατά Walkley Black Διφαινυλαμίνη (DPA) για προσδιορισμό οργανικής ουσίας κατά Walkley Black Θεϊικός σίδηρος FeSO4 0,5N για προσδιορισμό οργανικής ουσίας κατά Walkley Black Ρυθμιστικό διάλυμα για μέτρηση ph 4 3 τμχ τμχ τμχ τμχ τμχ τμχ 25 gr 000 gr 0.5 lt 000 gr 2.5 lt 0.5 lt 00 gr 000gr 2.5 lt 2.5 lt 3 lt 6 lt 3 lt 0.5 lt 2 lt lt

16 Ρυθμιστικό διάλυμα για μέτρηση ph 7 Θειικό οξύ H2SO4 N για προσδιορισμό P-Olsen Διττανθρακικό νάτριο NaHCO3 (0,5Μ) για μέτρηση P-Olsen Ασκορβικό οξύ για μέτρηση P- Olsen Θειικό οξύ H2SO4 5N για παρασκευή αντιδραστηρίου Α για τον προσδιορισμό P-Olsen Τρυγικό καλιο-αντιµονύλιο για παρασκευή αντιδραστηρίου Α για τον προσδιορισμό P-Olsen Μολυβδαινικό αµµώνιο [( NH4)6 Mo7O24 4 H2O)] για παρασκευή αντιδραστηρίου Α για τον προσδιορισμό P-Olsen Οξικό αμμώνιο (CH4COONH4) N για μέτρηση K, Ca, Mg, N lt lt 30 lt 50 gr 2 lt 00 gr 50 gr 6 lt 83 Ακετόνη lt Σετ αντιδραστηρίων για την αμμωνία, μέθοδος Nessler, εύρος μέτρησης 0,02-2,50mg/L NH3-N 200 τμχ 85 Standards Hach για καμπύλη ΝΗ3- Ν, μέθοδος Nessler 86 Χλωριούχο κάλιο KCl 2M για μέθοδο Nessler 2 lt 87 Χλωριούχο ασβέστιο CaCl 0, M για μέτρηση νιτρικών 2 lt 88 NitraVer 5 Αντιδραστήρια Hach για μέτρηση νιτρικών 200 τμχ 89 Ταμπλέτες kjeldahl σεληνίου 300 τμχ 90 Folin-Ciocalteu's phenol reagent (σε φιάλη του 0,5 Lt) 9 K2SO4 0,5 Μ για μέτρηση φαινόλων 5 lt 92 Na2CO3 για μέτρηση φαινόλων 2 Kgr 2-Hydrobenzoic acid για παρασκευή καμπύλης για μέτρηση φαινόλων 200 gr -Penten-3-one, αναλυτικό συσκευασία πρότυπο, Fluka ML 94 του ml Penten-3-ol, αναλυτικό πρότυπο, Fluka MG trans-2-pentenal, αναλυτικό πρότυπο, Fluka, ML συσκευασία των 250 mg συσκευασία του ml Pentanone, αναλυτικό πρότυπο,

17 Supelco 4029-U -Pentanol, αναλυτικό πρότυπο, Fluka ML -F 2-Nonanone, αναλυτικό πρότυπο, Fluka ML -Hexanol, αναλυτικό πρότυπο, Fluka 737-ML-F 3-Hexanol, αναλυτικό πρότυπο, Fluka ML trans-2-hexen--al, αναλυτικό πρότυπο, Fluka MG cis-3-hexen--ol, αναλυτικό πρότυπο, Fluka MG Hexanal, αναλυτικό πρότυπο, Fluka, 809 Διαιθυλαιθέρας, 99,8% ACS GLASS, 2,5 L Cyclohexane reagent, > 99,8%, 2,5 L Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, 0,N MercK , L ethanol absolute, Merck , 2,5 L Dansyl chloride (+97%) (σε φιάλη των 5 g) συσκευασία των 000 mg συσκευασία του ml συσκευασία του ml συσκευασία του ml συσκευασία του ml συσκευασία των 500 mg συσκευασία των 00 mg συσκευασία του ml 6 φιάλες 7 φιάλες 5 φιάλες 5 φιάλες Ομάδα 4 Υαλικά εργαστηρίων Γουδί + γουδοχέρι πορσελάνης για εργαστηριακή xρήση, Simax, χωρητικότητας 00 ml Microslides (αντικειμενοφόρες) τροχισμένες, Washed, 76 x 26 mm, pkg / Υαλίνες καλυπτρίδες μικροσκοπίου (glass cover slip, 22 x 22 mm), pkg/ διαχωριστικές χωάνες των 500 ml με πλαστικό παρέμβυσμα (PTFE stopcock) 0 τμχ 0 πακέτα 0 πακέτα 4 τμχ

18 σφαιρικές φιάλες 250ml 29/32 με επίπεδο πυθμένα και εσμυρισμένo καπάκι κενή υάλινη στήλη χρωματογραφίας (,5 cm x 400mm ύψος with PTFE stopcock) Γυάλινη φιάλη, 250 ml, Προδιαγραφές: (i) διαφανές; (ii) ύψος 4 cm; (iii) βάρος 330 gr; και (iv) κατά προτίμηση σχήμα τετράγωνο separating funnels conicalgraduated PTFE stopcock ml Ποτήρια ζέσεως, υάλινα low form 50 ml (glass boros. 3.3, καφέ ή μπλέ ή λευκής διαβάθμισης) Ποτήρια ζέσεως, υάλινα low form 000 ml (glass boros. 3.3, καφέ ή μπλέ ή λευκής διαβάθμισης) Κωνική φιάλη, στενόλαιμη 00 ml (glass boros 3.3, καφέ ή μπλέ ή λευκής διαβάθμισης) Ογκομετρικοί κύλινδροι υάλινοι 00ml (Glass boros 3.3, blue or amber graduation) Ποτήρια ζέσεως 00 ml (Beaker, glass, low form, with spout) Κωνική φιάλη 500 ml (Erlenmeyer flasks, glass, with beaded rim, narrow neck) Φιάλες ανακινούμενες 250 ml (Erlenmeyer flasks, glass, with beaded rim, narrow neck ) Ογκομετρική φιάλη 50 ml (volumetric flask Labbox standard - clear - class A - 50 ml - NS 2/2) Μπουκαλάκια αποθήκευσης, μέγεθος 30 ml, amber glass, PTFE/silicone septum, O.D. H 32 mm 80 mm, thread , πακέτο των Μπουκαλάκια, open-top screw cap, 2 ml standard opening with closures, Supelco 2908-U, πακέτο των Μπουκαλάκια, screw top with polypropylene open-top cap, preassembled, size 5 ml, amber glass, O.D. H 2 mm 70 mm, PTFE/silicone septum, Supelco, πακέτο των 00 0 τμχ 450 τμχ 3 τμχ 0 τμχ 0 τμχ 7 0 τμχ 0 τμχ 20 τμχ πακέτο πακέτο πακέτο

19 0 Ομάδα 5 Υλικά φυτωρίου Γλάστρες μαύρες φυτωρίου 3-4 lt 200 τμχ Γλάστρες μαύρες φυτωρίου -2 lt 200 τμχ Φυτόχωμα κατάλληλο για σπορόφυτα 000 lt Σπάγκος πολυπροπυλενίου θερμοκηπίου σε kgr Kgr Εντομοστεγές δίχτυ 40 mesh 6/0 σε τ.μ. 200 m Πασσαλάκια στήριξης,5m, τουλάχιστον 0mm διάμετρος 200 τμχ Πασσαλάκια στήριξης 2m, τουλάχιστον 5mm διάμετρος 50 τμχ Σύρμα γαλβανιζέ Ν7 σε kgr 5 Kgr Σύρμα γαλβανιζέ Ν7 σε kgr 30 Kgr Κομμένα άνθη (τριαντάφυλλα) 5 ποικιλίες (600 τεμάχιο / ποικιλία) Προδιαγραφές: στέλεχος: χοντρό; μήκος: 80 cm; αριθμός φύλλων: 0; κλειστό άνθος; max ημέρα από την κοπή; από το ίδιο θερμοκήπιο 3000 τμχ ανά ποικιλία; ομοιόμορφο βάρος ανά ποικιλία. Παράδοση: ποικιλία/ 2-3 εβδομάδες κατόπιν συνεννοήσεως Yγρασιόμετρο ψηφιακό, ακρίβειας.5%, εύρους μέτρησης: 20-99,9%. Απαιτείται: CE mark of conformity Καστανή τύρφη 300 lt γλάστρα φυτωρίου μαύρη, 80 τμχ εξωτερικού χώρου, από σκληρό πλαστικό, με τρύπες στο πλάι στη 3 βάση, χωρητικότητας 5 Lt Πλάκες (Slabs) πετροβάμβακα υδροπονίας m*5cm*7,5cm 40 τμχ Υδατοδιαλυτό Λίπασμα Νιτρικού Ασβεστίου, σάκος 25 kg τμχ Υδατοδιαλυτό Λίπασμα Νιτρικού Καλίου, σάκος 25 kg 4τμχ Υδατοδιαλυτό Λίπασμα Θειικού 7 Καλίου, σάκος 25 kg Υδατοδιαλυτό Λίπασμα Μονοφωσφωρικού Καλίου (ΜΚΡ), 8 σάκος 25 kg Μαγνησίου, σάκος 25 kg Υδατοδιαλυτό Λίπασμα Θειικού 3 τμχ

20 Υδατοδιαλυτό Λίπασμα Νιτρικού Μαγνησίου, σάκος 25 kg Υδατοδιαλυτό Λίπασμα 3 τμχ Φωσφορικού Μονοαμμωνίου (ΜΑΡ), σάκος 25 kg τμχ Υδατοδιαλυτό Λίπασμα Νιτρικής Αμμωνίας, σάκος 40 kg Νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) 67%, δοχείο 20L, για υδροπονική χρήση τμχ Φωσφορικό οξύ (Η3PO4) 85%, δοχείο 8L για υδροπονική χρήση τμχ Χηλικός Σίδηρος EDDHA 5,5-6%, τμχ σάκος 5 kg ή 5 σάκοι του kg έκαστος Εντομοστεγές δίχτυ 50 mesh 60/00 cm 400 m Πλαστικές γλάστρες φυτωρίου των 5 Lt 50 τμχ Σύρμα γαλβανιζέ Ν7 36 Kgr Στύλοι μεταλικοί διατομής φ2 600 τμχ 20 Ομάδα 6 Υλικά αρδεύσεων Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου 6 bars 6mm (Φ6) σε μέτρα Σταλακτοφόρος σωλήνας Φ6 4lt/h, ανά 40cm, 6atm σε μέτρα Σύνδεσμος ταφ ασφαλείας Φ Σύνδεσμος γωνία ασφαλείας Φ Σύνδεσμος ασφαλείας Φ Αρδευτικός σωλήνας PE φ Αρδευτικός σωλήνας PE φ Ρακόρ PE Φ Ρακόρ PE Φ Βανάκια PE Φ25 0 atm Βανάκια PE Φ Σέλλες Φ50 * 3/ Αρδευτικός σωλήνας PΕ Φ m 500 m 50 τμχ 50 τμχ 200 τμχ 750 m 000 m 8 τμχ 8 τμχ 6 τμχ 8 τμχ 20 τμχ 00 m

21 Σταλάκτες καρφωτοί 4L/h Μανόμετρο νερού ως 6bar, /4' Σταλάκτες τύπου λόγχης 4L/h φ6 Πiπέτες (λήψεις) Φ Σωληνάκι (μακαρόνι) Φ Φίλτρα σίτας τύπου ΤΑΦ Φ25 20 mesh Μαστός συστολικός Φ25/φ Σύνδεσμος ασφαλείας τύπου ΤΑΦ φ Σύνδεσμος ασφαλείας Φ25 Σύνδεσμος ασφαλείας Φ τμχ 4 τμχ 00 τμχ 00 τμχ 50 m 6 τμχ 4 τμχ 4 τμχ 4 τμχ 4 τμχ 2 Ομάδα 7 Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων GP Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη AA (4 τεμάχια/πακέτο) Μπαλαντέζα/καρούλι, με πρίζες αφαλείας, καλώδιο μήκους 25m, καρέ καλωδίου 3x2,5 mm 2 και μέγιστη τάση 230V 2 πακέτα Μπαλαντέζα/καρούλι, με πρίζες αφαλείας, καλώδιο μήκους 25m, καρέ καλωδίου 3x,5 mm 2 και 3 μέγιστη τάση 230V Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων, 25 τμχ 40W, με μήκος εκπομπής nm, μήκους 604 mm, πάχους 4 40,5 cm Ηλεκτρολογικό υλικό (καλώδιο 3 * 2,5) 30 m Ηλεκτρολογικό υλικό (καλώδιο 2 * 0,75) 20 m Ηλεκτρονικός Χρονοδιακόπτης Μηχανικός Χρονοδιακόπτης Πολύπριζο 3 θέσεων σούκο με κάλυμμα, με διακόπτη

22 Πρίζα Σούκο εξωτερική με καπάκι Διακόπτης απλός εξωτερικός 22 4 τμχ 4 τμχ Ομάδα 8 Αναλώσιμα χρωματογραφίας Silica Gel, Macherey Nagel Silica 60, Pack Kgr, for column chromatography (0,06-0,2mm) Πλάκες γέλης πυριτίου για TLC 60, 20x20 cm (ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟ) MN80903 (Marcherey Nagel), συσκευασία 2 των 25 πλακών Πενήντα (50) στήλες ανοσοσυγγένειας Aflaprep (immunoaffinity column), κυτίο, 3 HPLC Στήλη HPLC Phenomenex Rezex RCM Monosaccharide Calcium form, διαστάσεις 300x7,8mm, particle size 8 μm, Cross linking 8%, max pressure 000 psi, max temperature 85 o C για ανάλυση 4 σακχάρων Σύριγγα Hamilton για HPLC των 250 μl, κάθετης μύτης (όχι μυτερή) 5 (blunt tip) Silver Aluminum crimp seal (without septum) tear away, diam. 20 mm, Supelco 2706, πακέτο των 6 00 Έτοιμα τέστ σε φιαλίδια για μέτρηση COD με φασματοφωτόμετρο, Εύρος μέτρησης 5-50 mg/l, μέθοδος 7 ISO ή όμοια Έτοιμα τέστ σε φιαλίδια για μέτρηση COD με φασματοφωτόμετρο, Εύρος μέτρησης mg/l, μέθοδος 8 ISO ή όμοια Έτοιμα τέστ σε φιαλίδια για μέτρηση ολικού αζώτου με φασματοφωτόμετρο, Εύρος μέτρησης 5-40 mg/l, Μέθοδος EN 9 ISO 905- ή όμοια 0 Έτοιμα τέστ σε φιαλίδια για 2τμχ 7 τμχ κυτίο 8 πακέτα 50 τμχ 50 τμχ 96 τμχ 00 τμχ

23 μέτρηση φωσφορικών (ορθο/ολικών) με φασματοφωτόμετρο, Εύρος μέτρησης 2-20 mg/l, Μέθοδος ISO ή όμοια Έτοιμα τέστ σε φιαλίδια για μέτρηση βορίου με φασματοφωτόμετρο, Εύρος μέτρησης mg/l, Μέθοδος DIN D7 ή όμοια SPME Link Septa, mm, (Agilent) Liner, Ultra Inert,straight 0.75mm ID, (Agilent) SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydim ethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), coating 50/30 μm, needle 23 ga, hub gay plain, FFA57298-U (SUPELCO) 96 τμχ 2 πακέτα των 25 5 τμχ πακέτο των Ομάδα 9 Αναλώσιμα μικροβιολογικών αναλύσεων Rose Bengal Chloramphenicol Agar cultimed (Panreac 44855) (σε φιάλη των 500 g); Θρεπτικό Υπόστρωμα σε σκόνη για μικροοργανισμούς (π.χ. Ασπέργιλλος) yeast extract SERVABACTER, powder (σε φιάλη των 500 g) Αμπούλες (2ml) θρεπτικού διαλύματος για ταυτόχρονη ανίχνευση των ολικών κολοβακτηριδίων και του E.coli σε 24 ώρες φιάλη φιάλη 00 τμχ

24 Ομάδα 0 Διάφορα εργαστηριακά είδη Φιαλίδια βουτανίου για γκαζάκι/ 90gr Βελόνες ανατομίας με πλαστική λαβή Μαχαιρίδια νυστεριού, Λαβή Νο 3, Stainless Steel, πακέτο των Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, μέγεθος Large, πακέτο 50 τεμαχίων Χαρτί Εργαστηριακό, ρολλό των 4.5 Kgr Χλωρίνη κλινέξ 2 L Σακούλες διάφανες σε kgr Κίτρινες κολλητικές παγίδες, μικρού μεγέθους Μπλε κολλητικές παγίδες, μικρού μεγέθους Ηλεκτρόδιo για ph meter (GLP 2) Elisa Kit (total aflatoxins assay); AgroQuant /20 ppb των 96 θέσεων/μικροπηγαδίων στην πλάκα (Romer Labs, Order #:COKAQ00) Γάντια νιτριλίου μέγεθος S χωρίς πούδρα, πακέτο 50 τεμαχίων Σύριγγες πλαστικές 2,5 ml (χωρίς βελόνα) Βελόνες αποστειρωμένες / πακέτο των Γάντια νιτριλίου μέγεθος S χωρίς πούδρα, πακέτο 00 τεμαχίων Γάντια νιτριλίου μέγεθος L χωρίς πούδρα, πακέτο 00 τεμαχίων Γάντια νιτριλίου μέγεθος XL χωρίς πούδρα, πακέτο 00 τεμαχίων Γάντια εξεταστικά με πούδρα, Latex, μέγεθος large, πακέτο των 00 τεμαχίων Κυψελίδα χαλαζία (optical path lenght 0mm, height 45mm, 3.5 ml) Αντηλιακή μεμβράνη-φίλτρο υαλοπινάκων Whatman quantitative filter paper, ashless, Grade 42, circles, diam. 25 mm, κυτίο των τμχ 0 τμχ 6 πακέτα 5 πακέτα 5 τμχ 5 Kgr 500 τμχ 200 τμχ 2 κυτία 4 πακέτα 300 τμχ 20 πακετα 2 πακέτα 5 m2 3 τμχ

25 ρολλά εργαστηριακή αυτοκόλλητη ταινία Γάντια μιας χρήσης, Νιτριλίου 0 πακέτα Μαχαιριδια νυστεριού, Λαβή Νο 3, Stainless Steel, pkg /00 2 πακέτα Γάντια νιτριλίου μέγεθος S χωρίς πούδρα, πακέτο 00 τεμαχίων 4 τμχ Σύριγγα, Hamilton 725N, όγκου 250 μl, needle L 5 mm (2 in.), size 22 ga (blunt tip), Sigma- 26 Aldrich, U Σύριγγα, Hamilton GASTIGHT, 700 series, removable, όγκου 25 μl, needle size 22s ga (bevel tip), Sigma- 27 Aldrich Χαρτι Βιομηχανικό, ρολλό των 5 kg 6 τμχ μεταλλικό στατο στήριξης, βάση (300 x80 mm) Μαγνητάκια, Spinbar, PTFEcoated 4 τμχ octagonal, μέθεθος /2 in. 5/6 in., λευκά, Z26950-EA, 30 Aldrich εργαστηριακή αυτοκόλλητη ταινία 2 ρολλά Γάντια μιας χρήσης, Νιτριλίου 30 πακέτα Μαχαιριδια νυστεριού, Λαβή Νο 8 πακέτα 33 3, Stainless Steel, pkg / Χαρτί Εργαστηριακό roll / 4.5 Kgr Αυτοκόλλητο χαρτί 2 πακέτα Φυάλες για γκαζάκι/φιαλίδια 60 τμχ 36 βουτανίου 90gr Οινόπνευμα φωτιστικό 00 τμχ μπλέ/οινόπνευμα φωτιστικό μπλέ βαθμών 450ml Σακούλες διάφανες 30 Kgr Συραπτικό επιτραπέζιο για 39 τουλάχιστον 00 φύλλα Ομάδα (Αναλώσιμα υλικά γραφείου (γραφική ύλη - αναλώσιμα Η/Υ) Μπλοκ σημειώσεων 250 τμχ Μυτιλήνη

26 Διορθωτική ταινία 5mm, 8m Διορθωτικό στυλό 7-8 ml ενημερωτικά έντυπα έγχρωμα σε γυαλιστερό χαρτί 50 τμχ ενημερωτικά έντυπα έγχρωμα σε γυαλιστερό χαρτί 50 τμχ Θήκη Διαφανής 0,03mm (00 Tεμ) (Q-Connect) 0 τμχ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 8/32 (Q-Connect) 20 τμχ Ντοσιέ με Έλασμα (Bantex) τμχ Ζελατίνες για κλασερ 2000 τμχ Κλασερ πλαστικό ύψους 32cm, 20 τμχ 0 ράχη 8cm Ντοσιέ με Έλασμα (Bantex) τμχ Ζελατίνες για κλασερ 2000 τμχ Κλασέρ πλαστικοποιημένο 5 τμχ 3 διαστάσεων (32x28.5x4 cm), γαλάζιου χρώματος Κλασέρ πλαστικοποιημένο 5 τμχ 4 διαστάσεων (32x28.5x4 cm), γκρί χρώματος Κλασέρ πλαστικοποιημένο 0 τμχ 5 διαστάσεων (32x28.5x4 cm), μαύρου χρώματος Ντοσιέ με έλασμα, διαστάσεων Α4, κόκκινου χρώματος 20 τμχ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική 7 Επένδυση 8/32 για Α4 φύλλα 4 τμχ Ντοσιέ με πτερύγια και λάστιχο 40 τμχ Ντοσιέ κλασερ χάρτινο, ύψους 32cm, ράχη 8cm 5 τμχ Κλασέρ, Α4 4-32, SGAG, σε διάφορα χρώματα Ντοσιέ με έλασμα, διαστάσεων Α4, γκρί χρώματος 20 τμχ Κλασέρ, Α σε διάφορα 40 τμχ 22 χρώματα Ζελατίνη θήκη διαφανής με λευκό 7 πακέτα περιθώριο με οπές Α4 (00 τμχ) 23 άνοιγμα επάνω Ντοσιέ με έλασμα 250 τμχ Μυτιλήνη Toner μαύρο για Πολυμηχάνημα Lazer ασπρόμαυρο με fax/samsung SL-M2875ND 25 ETHERNET

27 Πόστερ Μελάνι έγχωμο για εκτυπωτή EPSON WF-3620DWF με κωδικό T275 (C-M-Y) 27XL Μελάνι μαύρο για εκτυπωτή EPSON WF-3620DWF με κωδικό T275 (C-M-Y) 27XXL τμχ 4 τμχ Μελάνι μαύρο για εκτυπωτή ΗP Deskjet Αποσυρραπτικό (Romeo Maestri) Roma Top Γομολάστιχες 0 τμχ Διορθωτική ταινία KF023 (Q- Connect) 5 τμχ Μαρκαδόρος Διαφανειών Ανεξίτηλος (Edding) 42 0 τμχ Μολύβι Ξύλινο (Staedtler) HB Noris 20 0 τμχ Ξύστρες μολυβιών 5 τμχ Στυλό Διαρκείας Bic Cristal 0 τμχ Σύρματα Συρραπτικού (Romeo Maestri) Νο 26 (24/6) 000 τεμάχια 0 κουτιά Συρραπτικό Χειρός (Romeo Maestri) Primula 2 για 23 φύλλα Νο Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, 20 πακέτα Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) (Q-Connect) Συραπτικό επιτραπέζιο για τουλάχιστον 00 φύλλα Σύρματα για συρραφή 00 φύλλων 4000 τμχ Σύρματα για συρραφή 40 φύλλων 4000 τμχ Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, κιβώτιο των 5 δεσμίδων (δεσμίδα 500 φύλλων) χαρτί, Α4, 500 σελ, 80g/m2, Λευκο για Laser Index printer Μελάνια εκτυπωτή (ασπρόμαυρο) HP CB540A BLACK - Συμβατό Toner (Τονερ) μελάνι Μελάνια εκτυπωτή (εχρώμο) HP CB54A CYAN - Συμβατό Toner (Τονερ) μελάνι Μελάνια εκτυπωτή (εχρώμο) HP CB542A YELLOW - Συμβατό Toner (Τονερ) μελάνι Μελάνια εκτυπωτή (εχρώμο) HP CB543A MAGENTA - Συμβατό 5 κουτιά 5 τμχ 4 τμχ

28 28 Toner (Τονερ) μελάνι Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) 7 τμχ Μελάνι για εκτυπωτή herox faser 60 black Μελάνι για εκτυπωτή herox faser 60 έγχρωμο Μελάνι για εκτυπωτή hp deskjet 6940 black Μελάνι για εκτυπωτή hp deskjet 6940 έγχρωμο Μνήμη τύπου Flash, χωρητικότητας τουλάχιστον 32 GB, με συνδεσιμότητα USB Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) 5 πακέτα Μελάνια εκτυπωτή ασπρόμαυρα για εκτυπωτή HP Laserjet 320P Hράκλειο Μελάνια εκτυπωτή σετ 4 χρωμάτων Hράκλειο για εκτυπωτή HP laserjet CP025 nw color Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) 3 τμχ Hράκλειο Συραπτικό επιτραπέζιο για τουλάχιστον 00 φύλλα Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, 5 κούτες Α4, 80g/m2, κιβώτιο των 5 δεσμίδων (δεσμίδα 500 φύλλων) Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, κιβώτιο των 5 δεσμίδων (δεσμίδα 500 φύλλων) 3 κιβώτια Μελάνι έγχρωμο για Deskjet 920c πόστερ έγχρωμο Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) Μελάνια εκτυπωτή ασπρόμαυρα για εκτυπωτή HP Laserjet P Μελάνια εκτυπωτή, σετ 4 χρωμάτων για εκτυπωτή HP laserjet CP025 nw color Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) Toner Φωτοτυπικού SHARP AR ενημερωτικά έντυπα έγχρωμα σε γυαλιστερό χαρτί Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) Μνήμη τύπου Flash, χωρητικότητας τουλάχιστον 32 GB, με συνδεσιμότητα USB πακέτα Hράκλειο Hράκλειο 3 πακέτα Hράκλειο 50 τμχ 20 πακέτα

29 Εργαστηριακή αυτοκόλλητη ταινία Ετικέτες Α4 αυτοκόλλητες λευκές διαστασεις 05 x 48mm 4 πακέτα/ Μαρκαδοράκια ανεξίτηλα 0,3mm πάχος γραφής 0 τμχ Μαρκαδόροι υπογράμμισης διαφόρων χρωμάτων 0 τμχ Μολύβια ξύλινα 0 τμχ πόστερ έγχρωμο, διαστάσεων Α0, photopaper, 270 γρ, FineArt, pigment Φάκελος χάρτινος απο κραφτ χαρτί 50 τμχ 7 0.5cm Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, 2 κουτιά Α4, 80g/m2, κιβώτιο των 5 δεσμίδων (δεσμίδα 500 φύλλων) Ετικέτες αυτοκόλλητες, διαστάσεις 000 τμχ 69 x 34 mm Μνήμη Flash 32 GB Σκληρός δίσκος, εξωτερικός, 2 TB Στυλογράφοι μελάνης 0 τμχ Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) 0 τμχ Ετικέτες Α4 αυτοκόλλητες λευκές διαστασεις 70 x 37,mm 3 πακέτα/ Μαρκαδοράκια ανεξίτηλα 0,3mm πάχος γραφής 0 τμχ Μαρκαδόροι ανεξήτιλοι mm πάχος γραφής 0 τμχ Μολύβια ξύλινα 0 τμχ πόστερ έγχρωμο, διαστάσεων Α0, έγχρωμο 3 τμχ Φάκελος χάρτινος απο κραφτ χαρτί 50 τμχ 7 0.5cm Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, 0 πακέτα Α4, 80g/m2, κιβώτιο των 5 δεσμίδων (δεσμίδα 500 φύλλων) Toner για HP CE40A, Μαύρο 305A ενημερωτικά έντυπα έγχρωμα σε γυαλιστερό χαρτί 00 τμχ Μελάνι για εκτυπωτή HP 845, Έγχρωμο (Νο 7) Μελάνι για εκτυπωτή HP 845, Μαύρο (Νο 5) μολυβοθήκη ξύλινη Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) 0 πακέτα

30 30 INAPA OFFICE Συρραπτικό Χειρός (Romeo Maestri) Primula 2 για 23 φύλλα Νο Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) 20 τμχ Μολύβια ξύλινα 6 πακέτα Μαρκαδοράκια ανεξίτηλα 0,3mm πάχος γραφής 20 τμχ Μαρκαδόροι υπογράμμισης διαφόρων χρωμάτων 40 τμχ Διορθωτική ταινία 5mm, 8m 5 τμχ Μαρκαδόρος Διαφανειών Ανεξίτηλος 0 τμχ Σύρματα Συρραπτικού Νο 26 (24/6) 000 τεμάχια 0 πακέτα Αποσυρραπτικό μεταλικό τανάλια Μηχανικά στυλό (250 Απλά μπλέ στυλό) 250 τμχ Μυτιλήνη Φωτοαντιγραφικό χαρτί, λευκό, Α4, 80g/m2, (δεσμίδα 500 φύλλων) Μυτιλήνη Μελανωτήρες για εκτυπωτικά Μυτιλήνη μηχανήματα ( Για εκτυπωτή Ηp αριθμός μελανιού 30 τύπος xl ) έχρωμο & ασπρόμαυρο Μελάνι για εκτυπωτή HP Laser jet 020 (επαναγόμωση) CD 700MB 00 τεμάχια κουτί CD 700MB με χάρτινη θήκη 40 τμχ ενημερωτικό φυλλαδίο, 2πτυχο, διάστασεων 2Χ4,5 τετραχρωμία 2 όψεων, χαρτί velvet 70 gr, Βιβλιοδεσία: Δίπλωμα (περιλαμβάνει σχέδιο γραφίστα και εκτύπωση) ενημερωτικά έντυπα έγχρωμα σε γυαλιστερό χαρτί ενημερωτικά έντυπα έγχρωμα σε γυαλιστερό χαρτί Ζελατίνη θήκη διαφανής με λευκό περιθώριο με οπές Α4 (00 τμχ) άνοιγμα επάνω Ζελατίνη θήκη δίφυλλη διαφανής Α4 0,mm (00 τμχ) με άνοιγμα Γ πάνω δεξιά Κλασέρ πλαστικοποιημένο διαστάσεων (32x28.5x4 cm) γαλάζιο Κλασέρ πλαστικοποιημένο 200 τμχ 60 τμχ 50 τμχ πακέτο πακέτο

31 διαστάσεων (32x28.5x8 cm) κόκκινο Κουτί πλαστικό με "αυτιά" και λάστιχο διαστάσεων (25x35x3 cm) Κουτί πλαστικό με "αυτιά" και λάστιχο διαστάσεων (25x35x5 cm) Κουτί πλαστικό με "αυτιά" και λάστιχο διαστάσεων (25x35x8 cm) Ντοσιέ με "αυτιά" και λάστιχο πλαστικοποιημένα 25x35 πορτοκαλί και γραμμές για κείμενο εξωτερικά 3 τμχ Ντοσιέ φυσαρμόνικα 2/3 θέσεων με κουμπί ή λάστιχο κλασέρ χάρτινο, ύψους 32cm, ράχη 8cm 5 τμχ Μελάνι εκτυπωτή HP88 για HP Officejet Pr L7500 series, σετ Toner μαύρο για εκτυπωτή HP Deskjet τμχ Toner μαύρο -για εκτυπωτή Xerox Phaser 60 5 τμχ Μελάνι 35 colour HP 3 τμχ Μελάνι μαυρό 350XL HP Ανταλλακτικές λάμες για κοπίδι ακριβείας (0) Κοπίδι ακριβείας με μηχανισμό ασφαλείας (λεπίδα 8mm) με πλαστική λαβή και μεταλλική ενίσχυση Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις προϊόντων του παραπάνω πίνακα όπου γίνεται αναφορά σε τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής θα γίνουν δεκτά και ισοδύναμα προϊόντα. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, ημεδαπά ή αλλοδαπά, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 253/ /204 (ΦΕΚ Α 60, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 2. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί κάθε είδος που περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό από διαφορετικούς προμηθευτές και αντίστοιχα οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα είδη αυτής της

15PROC002981623 2015-08-20

15PROC002981623 2015-08-20 1 15PROC2981623 215-8-2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 4-3-05 Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002655586 2015-03-20

15PROC002655586 2015-03-20 5PROC002655586 205-03-20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου Λυκόβρυση Τηλ: 20 2845940 Fax: 20 2840740 Λυκόβρυση, 20/3/205 Αριθ. Πρωτ.: 374 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836209 2015-06-10

15PROC002836209 2015-06-10 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002830904 2015-06-08

15PROC002830904 2015-06-08 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.08 14:40:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΗΤΟΞ3Μ-Μ3Ξ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος,

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) Θέρµη: 17-07 - 2015 Αρ. Πρωτ: 2943 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002764208 2015-05-11

15PROC002764208 2015-05-11 5PROC0076408 05-05- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου Λυκόβρυση Τηλ: 0 845940 Fax: 0 840740 Λυκόβρυση, /5/05 Αριθ. Πρωτ.: 663 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002618340 2015-03-05

15PROC002618340 2015-03-05 ΑΔΑ : ΨΟΕ5ΟΞ3Μ-Ρ5Μ Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950762 2015-08-03

15PROC002950762 2015-08-03 Θέρμη: 03-8 - 2015 Αρ. Πρωτ: 3241 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.682,80 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 4.529,86 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.682,80 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 4.529,86 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.4573,50 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 9.172,73 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.4573,50 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 9.172,73 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.890,15 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.890,15 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη ότι : ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002659493 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003062512 2015-09-18

15PROC003062512 2015-09-18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002545336 2015-01-28

15PROC002545336 2015-01-28 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π.) Τηλ: 210 2819094 Λυκόβρυση 28-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 84 Τηλέφωνο: 210 2828111 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.100,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΔΗΛΑΔΗ 1.353,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.100,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΔΗΛΑΔΗ 1.353,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 4550) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4232/06-03-2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4232/06-03-2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 43/06-03-03 Οµάδα (Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστήµιο Πατρών) Προϋπολογισµός οµάδας µε ΦΠΑ: 6.950,00 KIT ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΙΙΚΟΥ RNA τύπου QIAamp Viral RNA mini

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003022420 2015-09-07

15PROC003022420 2015-09-07 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 Λυκόβρυση, 07/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1226 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθµ. Πρωτ. :10230 Ιωάννινα, 31-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Γ. Πρωτεκδίκου Τηλέφωνο: 210 5294860 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002145248 2014-07-03

14PROC002145248 2014-07-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.03 13:53:40 EEST Reason: Location: Athens Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677. E-mail: rescom@upatras.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677. E-mail: rescom@upatras. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 31/12/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα