5. Παρούζα θέζη: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Παρούζα θέζη: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο."

Transcript

1 1. Ονομαηεπώνσμο: Κακπάο Αζαλάζηνο 2. Ημερομηνία γέννηζης: 11/11/ Τπηκοόηηηα: Διιεληθή 4. Οικογενειακή Καηάζηαζη:.Έγγακνο 5. Παρούζα θέζη: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεσπνληθό Αζελώλ, Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 6. Δκπαίδεσζη: Όνομα τολής / Πανεπιζηημίοσ Department of Agricultural Economics and Food Marketing, University of Newcastle upon Tyne, UK. Περίοδος Φοίηηζης Πηστίο / Από Μέτρι Γίπλωμα ποσ αποκηήθηκε Οθη. 95 Μαξ. 99 Ph.D. in Environmental Economics Μεζνγεηαθό Αγξνλνκηθό Ιλζηηηνύην Υαλίσλ, Κξήηε Γεσπνληθό Αζελώλ (Οθη Ινπλ. 90). Οθη. 90 Οθη. 92 M.Sc. in Rural Economics (Option: Agricultural Policy and Development) Οθη. 83 Ινπλ. 90 Πηπρίν Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο [1]

2 7. Δπαγγελμαηική εμπειρία: Δπιτείρηζη / Οργανιζμός Γεσπνληθό Αζελώλ, Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Περίοδος Από Μέτρι Οθη. 04 ζήκεξα Θέζη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Περιγραθή Καθηκόνηων Γηδαζθαιία πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ: 1) Οηθνλνκηθά ησλ Φπζηθώλ Πόξσλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο (7νπ Δμακήλνπ) 2) Αγξνηηθή Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή - ζπλδηδαζθαιία (4νπ Δμακήλνπ) 3) Μηθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε ΙΙ - ζπλδηδαζθαιία (8νπ Δμακήλνπ ) Γηδαζθαιία κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ: 1) Οηθνλνκηθή Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο (2ν Δμάκελν) ηνπ ΠΜ ηεο Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Αγξνηηθνύ Υώξνπ. Γεσπνληθό Αζελώλ, Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Α εμάκελν Γηδάζθνληαο (Π.Γ. 407/80). Οηθνλνκηθά ησλ Φπζηθώλ Πόξσλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. [2]

3 Δπιτείρηζη / Οργανιζμός Ισαλλίλσλ, Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ. Γεσπνληθό Αζελώλ, Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Ισαλλίλσλ, Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ. Γεσπνληθό Αζελώλ, Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Macaulay Land Use Research Institute, Aberdeen, UK. Department of Agricultural Economics and Food Marketing, University of Newcastle upon Tyne, UK. Περίοδος Από Β εμάκελν Α εμάκελν Β εμάκελν Β εμάκελν Μέτρι Θέζη Γηδάζθνληαο (Π.Γ. 407/80). Γηδάζθνληαο (Π.Γ. 407/80). Γηδάζθνληαο (Π.Γ. 407/80). Γηδάζθνληαο (Π.Γ. 407/80). Ινπλ. 99 Ινπλ. 01 Eξεπλεηήο Ννεκ. 96 Φεβ. 99 Yπεύζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία βνεζεηηθώλ καζεκάησλ (tutorials) Περιγραθή Καθηκόνηων Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο. Οηθνλνκηθά ησλ Φπζηθώλ Πόξσλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη 2) Μαθξννηθνλνκία. Οηθνλνκηθέο Αξρέο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο πκκεηνρή ζε δύν εξεπλεηηθέο νκάδεο: α) Rural Economic Modelling & Environmental Economics θαη β) Integrated Catchment Management. Microeconomics and Macroeconomics. [3]

4 8. Κριηής ζε Δπιζηημονικά Περιοδικά Όνομα Από Environmental and Resource Economics 2000 Agricultural Economics Review 2000 Environment and Planning C: Government and Policy 2001 Land Use Policy 2003 International Journal of Production Economics 2003 European Review of Agricultural Economics 2006 International Journal of Computer Mathematics 2007 Journal of Environmental Management 2009 Journal of Business & Public Affairs 2010 Sustainable Development 2011 Ecological Economics 2012 Energy Policy 2012 African Journal of Environmental Science and Technology 2012 Journal of Agricultural Science and Technology 2012 Energy and Resource Economics 2013 Academia Journal of Agricultural Research 2013 Journal of Development and Agricultural Economics 2013 The Open Agriculture Journal 2013 Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 2013 Agricultural Systems 2013 Water Resources Management 2013 Agricultural Water Management 2014 International Journal of Environmental Protection 2014 [4]

5 9. Μέλος σνηακηικής Δπιηροπής Δπιζηημονικών Περιοδικών Όνομα Scientific Journals International (http://www.scientificjournals.org/submission.htm) Agricultural Science (http://www.todayscience.org/asboard.html) Academia Journal of Agricultural Research (AJAR) (http://academiapublishing.org/ajar/board.htm) Από Μέλος Δπαγγελμαηικών/Δπιζηημονικών Δνώζεων: Όνομα Από Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο 1995 Agricultural Economics Society (UK) 1996 Διιεληθή Δηαηξεία Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 2000 Ecological Economics Society 2003 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΒΙΒΛΙΑ & ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ 1) Kampas, A and B. White (1999). Some evidence of the relative efficiency of multiple-instrument policies for controlling agricultural nonpoint pollution: an application to nitrate pollution, in Regional Sustainability: Applied Ecological Economics, Bridging the Gap Between Natural and Social Sciences, I.Ring, B. Klauer, F. Watzold and B. Mansson (Eds), Physica-Verlang, Heidelberg, pp: (ISBN ). 2) White, B. and A. Kampas (2000): Instrument Choice for Regulating Stochastic Non-point Source Pollutants. In R. Fraser and J. Taylor (Eds) Research Profile in Agricultural and Resource Economics at The University of Western Australia, University of Western Australia, pp: 39-56, (ISBN X). [5]

6 3) D Arcy B.; R.Dils and T. Kampas (2001): Introduction, In B.J. D Arcy, J.B. Ellis, R.C.Ferrier and A.Jenkins (Eds) Diffuse Pollution Impacts: The Environmental and Economic Impacts of Diffuse Pollution in the UK, Terence Dalton Publishers, Suffolk, pp:1-7, (ISBN X). 4) Roberts, D., MacDonald, D., Kampas, T., Potts, J., Shannon, P. and Barroclough, F. (2002) Nature Conservation Designation and Land Values. Scottish Executive Central Research Unit, Edinburgh, (ISBN ) 5) T. Jonhson, S. Alva-Lizarraga, K. Refsgaard, A. Kampas, D. Psaltopoulos and G. Frances (2011) Developing and Adapting the POMMARD Model, in Towards Sustainable Rural Regions in Europe, (Eds) J. Bryden, S. Efstratoglou, T. Ferenci, T. Jonson, K. Knickel, K. Refsgaard, Routledge, New York, pp: ) S. Efstratoglou, D. Psaltopoulos, E. Giannakis, A. Kampas and C. Papadas (2011) Farming, multifunctionality and Regional Development in a Remote Rural Region: Trikala, Greece, in Towards Sustainable Rural Regions in Europe, (Eds) J. Bryden, S. Efstratoglou, T. Ferenci, T. Jonson, K. Knickel, K. Refsgaard, Routledge, New York, pp: ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 7) Kampas, A (2001). Identifying Common Fallacies in the Choice of Environmental Taxes for Agricultural Pollution Control: The Absence of Transaction Costs and the Normality of Agricultural Pollutants. Agricultural Economics Review, 2(2), 16-30, (JEL listed). 8) Kampas, A; A. Edwards and R. Ferrier (2002). Joint pollution control at a catchment scale: compliance costs and policy implications, Journal of Environmental Management, 66, , (ISI listed). 9) Kampas, A and B. White (2002). Emission versus Input Taxes for Diffuse Pollution Control in the Presence of Transaction Costs, Journal Environmental Planning and Management, 45(1), , (JEL listed). 10) L. Franckx and A. Kampas (2003). The Choice between Emission Taxes and Output under Imperfect Monitoring: A comment, Economics Bulletin, 17(1), 1-7, (JEL listed). 11) Kampas, A and B. White (2003) Probabilistic Programming for Nitrate Pollution Control: Comparing Different Probabilistic Constraint Approximations. European Journal of Operational Research, 147, , (ISI listed). [6]

7 12) Kampas, A and B. White (2003). Selecting Permit Allocation Rules for Agricultural Pollution Control: A Bargaining Solution, Ecological Economics, 47, , (JEL & ISI listed). 13) Kampas, A and B. White (2004). Administrative Costs and Instrument Choice for Stochastic Non-point Source Pollutants, Environmental and Resource Economics, 27, , (JEL& ISI listed). 14) Kampas, A and K. Adamidis (2005). Discussion of the paper Cost effective policies for alternative distributions of stochastic water pollution by Gren, Destouni and Tempone, Journal of Environmental Management, 74, , (ISI listed). 15) Kampas, A and L. Franckx (2005). On the regulatory choice of refunding rules to reconcile the polluter pays principle and Pigovian taxation: An application, Environment and Planning C: Government and Policy, 23, , (JEL & ISI listed). 16) Kampas, A and S. Mamalis (2006) Assessing the Distributional Impacts of Transferable Permits: The Case of Phosphorus Pollution Management at a River Basin Scale, Agricultural Economics Review 7(2), 75-86, (JEL listed). 17) A. Aftab, N. Hanley and A. Kampas (2007) Co-ordinated environmental regulation: controlling non-point nitrate pollution while maintaining river flows, Environmental and Resource Economics, 38 (4), (JEL & ISI listed). 18) Kampas, A., Petsakos, A. and Rozakis, S. (2012). "Price induced irrigation water saving: Unraveling conflicts and synergies between European agricultural and water policies for a Greek Water District." Agricultural Systems 113: (ISI listed). 19) Kampas, A, Melfou, K. and Aftab, A. (2013), Designing Regulatory Policies for Complex Externalities: The Case of Agricultural Pollution, Agricultural Economics Review, 14(2), 75-88, (JEL listed). 20) Kampas, A. (in press) On the allocation of possible EU Total Allowable Catches (TAC) for the Mediterranean Swordfish: An Envy-free criterion and equitable procedure, Journal of Agricultural Economics, (JEL & ISI listed). [7]

8 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΑΝΑΦΟΡΧΝ Πηγή Αριθμός Αναθορές h- i-10 score Άρθρων index index Scopus n/a Google Scholar ISI Web of Science n/a n/a Research Gate n/a n/a Repec n/a (41% GR) (47% EU) ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ : European Research Programme Towards a Policy Model of Multifunctional Agriculture and Rural Development (TOP-MARD), 6th Framework Research Programme (STREP ). Μέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Γεσπνληθνύ π Αζελώλ : «Αλάπηπμε, Δγθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Μεραλνγξαθεκέλνπ πζηήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο Υξήζεο Ύδαηνο θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Πνιηηηθώλ Σηκνιόγεζεο Ύδαηνο» θαη «Αλάπηπμε Πνιηηηθώλ Σηκνιόγεζεο Ύδαηνο» ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην πεξί Τδάησλ 2000/60/ΔΚ, ΣΑΤ 86/2007 Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο LIFE08 ENV/GR/000570: HydroSense Innovative Precision Technologies for Optimized Irrigation and Integrated Crop Management in a Waterlimited Agrosystem. Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα ην Γεσπνληθό Αζελώλ. [8]

9 ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΣΡΙΒΧΝ Δπίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο θ. Α. Βαζηιάθε ππνηξόθνπ ηνπ ΙΚΤ κε ζέκα «Οικονομική Ανάλσζη ηων Πιθανών Δπιπηώζεων από ηην Δθαρμογή ηης Οδηγίας Πλαίζιο για ηοσς σδάηινοσς πόροσς, 2000/60» Δπίβιεςε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο θ. Κ. Κνπηζνύκπα ππνηξόθνπ ηνπ ΙΚΤ κε ζέκα «Γιακραηικές σμθωνίες και Γιατείριζη Κοινότρηζηων Φσζικών πόρων» ΔΙΗΓΗΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ Koutsouba,K. & A. Kampas (2011) Utilizing different bargaining frameworks to solve the riddle of the initial allocation of fishing quotas: the case of the Mediterranean Swordfish, The 8th Game Theory Practice Meeting Dedicated to Global and International Issues, California, Riverside, July 11-12, 2011 Βαζηιάθε Α. & Κακπάο, Α. (2006) Δθηίκεζε ηνπ Ρόινπ ηεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο ζηελ Μείσζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Αληζνηήησλ: Πξνβιήκαηα Δθηίκεζεο, 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Οξγάλσζε: Δηαιρεία Αγροηικής Οικονομίας (ΔΣ.ΑΓΡ.Ο.), 2 4 Ννεκβξίνπ 2004, Αζήλα Kampas, A., K. Melfou and A.. Aftab (2006). Designing and Implementing Regulatory Policies for Complex Externalities: The Case of Agricultural Pollution, 3rd World Congress of Environmental and Resource Economists, Session: 4O: Theoretical Aspects of Environmental Regulation, 3-7 July 2006, Kyoto, Japan. Κακπάο Θ θαη Κ. Μέιθνπ. (2004) Δζεινληηθά Μέηξα Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο: Η Πεξίπησζε ησλ ύλζεησλ Δμσηεξηθώλ Οηθνλνκηώλ, 8 ν Παλειιήλην πλέδξην Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Οξγάλσζε: Δηαιρεία Αγροηικής Οικονομίας (ΔΣ.ΑΓΡ.Ο.), Ννεκβξίνπ 2004, Μαθεδνλίαο Κακπάο Θ. (2002) Καηαλνκή ησλ ηνπηθώλ δηθαησκάησλ ξύπαλζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ (εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο) ηεο γεσξγίαο, 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Οξγάλσζε: Δηαιρεία Αγροηικής Οικονομίας (ΔΣ.ΑΓΡ.Ο.), Ννεκβξίνπ 2002, Γεσπνληθό Αζελώλ Kampas, A. and B. White (2001). Efficiency-Equity Trade-Offs in Designing Emission Permits Allocation Schemes for Water Pollution Control, Annual [9]

10 Conference of the Agricultural Economics Society, September, Harper Adams University College,UK. Kampas Α. (2001). Emission taxes and monitoring costs: Does it really make a difference who bears the costs and what is being monitored? 7th Conference of the International Water and Resource Economics Consortium (ΙRWRE) and 4th Seminar on Environmental and Resource Economics (SERE), 3-5 June 2001, University of Girona, Girona, Spain. Aftab, A. and A. Kampas (2000). Water Quality/Quantity Interaction: Controlling Diffuse Nitrogen Pollution and Achieving Minimum River Flows, 2000 Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, July 30- August 2, Tampa, Florida, USA. Kampas, A. and B. White (2000). Instrument Choice for Controlling Stochastic Nitrate Pollution, Tenth Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), June 30-July 2, University of Crete, Rethymno, Greece. Kampas, A. and B. White (2000). Using Stochastic Programming to Select Policy Instruments for Environmental Protection, APMOD 2000 (Applied Mathematical Programming and Modelling), April, Brunel University, London, UK. White, B. and A. Kampas (2000). Do transaction costs influence the instrument choice for environmental protection? The Case of Agricultural Nitrate Emissions, Annual Conference of the Agricultural Economics Society, April, University of Manchester; Manchester, UK. Κακπάο Θ. (1999) Αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθώλ πνιηηηθώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ληηξηθήο ξύπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη από γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 1o Δηδηθό πλέδξην κε ηίηιν: Η αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα ηνλ 21ν αηώλα. Η ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο ηνπ κάλαηδκελη, Οξγάλσζε: Δλληνική Δηαιρία Δπιτειρηζιακών Δρεσνών και Σομέας Πιθανοηήηων, ηαηιζηικής και Δπιτειρηζιακής Έρεσνας ηοσ Μαθημαηικού Σμήμαηος ηοσ Πανεπιζηημίοσ Ιωαννίνων, Οθησβξίνπ, Ισάλληλα. Kampas, A. and B. White (1999). Efficient Policies for Controlling Nitrate Pollution, Annual Conference of the Operational Research Society (OR41) (invited paper), September, University of Edinburgh, Edinburgh, UK. [10]

11 Kampas, A. (1998). Testing the Relative Efficiency of Multiple-Instrument Policies for Poluution Control, International Summer School in Ecological Economics and Regional Sustainability, Deparmentt. of Ecological Economics and Environmental Sociology, UFZ, Leipzig, Germany. Kampas, A. and B. White (1998). Regulating Stochastic Non-point Pollution, Annual Conference of the Agricultural Economics Society, March, University of Reading, UK. [11]

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 2013 1. Exploring the economy - environment relationship in the case of sulphur emissions. Journal of Environmental Planning and Management 56(2):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ

ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, Λφθνο Νπκθψλ, Θεζείν 11810 Αζήλα, Διιάδα; e-mail: seba@noa.gr, ηει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος και τόπος γέννησης: 1973, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα. Εθνικότητα: Ελληνική. Διεύθυνση γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Ph.D.

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Ph.D. Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Ph.D. Φεβρουάριος 2014 1 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» Τέρμα Αλκμάνος,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Degrees: Bachelor in Agriculture, Department of Agricultural Development, Aristotle University of Thessaloniki (1993-1999).

Α) Degrees: Bachelor in Agriculture, Department of Agricultural Development, Aristotle University of Thessaloniki (1993-1999). PERSONAL NAME: Birthdate: Place of Birth: Family Status: Home Address: Affiliation: Work Phone: Fax Number: e- mail: Christos D. Karelakis 1974 Patra Married Raidestou 22, 62100, Orestiada Assistant Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε Βηνγξαθηθό εκείσκα Γξ. Ησάλλε Μαξηλάθε 1 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Μαξηλάθεο Όλνκα παηξόο: ηαύξνο Όλνκα κεηξόο: νθία Ηκεξνκελία γελλήζεσο: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ Λέκτορας Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

1. ARCH Models for Financial Applications", John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0).

1. ARCH Models for Financial Applications, John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0). Ο Δρ. Σταύρος Ντεγιαννάκης είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Essex, και Πτυχίου Στατιστικής από το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο : Μάνος Βασίλης Επάγγελμα : Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση κατοικίας : Καρακάση 9, 54 248 Θεσσαλονίκη, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 81 100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 36223/36283/36216

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγροτική και Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., Οικονομική Γεωγραφία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγροτική και Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., Οικονομική Γεωγραφία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Τηλέφωνο γραφείου: 210.82.03.443 Fax: 210.82.03301 E-mail: Θέση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76 104 34 Αθήνα caraveli@aueb.gr Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Μηράιεο Ληλαξδάθεο Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Ρέζπκλν, 74100 Σει. 28310 77703 e-mail: mlinardakis@edc.uoc.gr michalis.linardakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β.1 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ... 2 Γ.1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ηδεξάο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γντξάλεο 42, 113 63 Αζήλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 email URL ΗΜ. ΓΔΝΝΗΔΩ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: ΒΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνας Κ. Μέλφου. Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz.

Κατερίνας Κ. Μέλφου. Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz. B I OΓPAΦ I K O Σ H M E IΩMA Κατερίνας Κ. Μέλφου 1. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz.gr Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ (BSc, MSc, PhD)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ (BSc, MSc, PhD) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ (BSc, MSc, PhD) Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ, Καθηγητής)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ, Καθηγητής) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ, Καθηγητής) 1. Ατομικά Στοιχεία Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ Καθηγητής Τομέα Αγροτικής Οικονομίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 81 100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ Ονοματεπώνυμο : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Τίτλος : ΛΕΚΤΟΡΑΣ Τμήμα : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ίδρυμα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Τίτλοι σπουδών 2004-2009 Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης με θέμα «Η Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, Εφικτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

( 2003). 1967. 1991. University of Reading,. (Ph.D. 1997, ) (1996-1997) ( ).,, (.. 407/80), (2005-2006), (2001-2002), (1999-2002)

( 2003). 1967. 1991. University of Reading,. (Ph.D. 1997, ) (1996-1997) ( ).,, (.. 407/80), (2005-2006), (2001-2002), (1999-2002) . 2010 ( 2003). 1967. 1991. University of Reading,. (Ph.D. 1997, ) (1996-1997) ( ).,, (.. 407/80), (2005-2006), (2001-2002), (1999-2002), ( 1999).,,, ( ),,,,,, ( ).,,,..,, (CeFER, Spanish Council) (,,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα