ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΜΕ ΑΞΟΝΑΣ 3-7/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΜΕ ΑΞΟΝΑΣ 3-7/2011"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΜΕ ΑΞΟΝΑΣ 3-7/2011 Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) που εδρεύει στην Σόλωνος 13, Κιλκίς, λαμβάνοντας υπόψη: 1. την υπ αριθ. 240/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. για την υποβολή αιτήματος έγκρισης συμβάσεων έργου για την υλοποίηση του Άξονα 3 από το Α.Σ.Ε.Π., 2. την υπ' αριθμ. 12/ αίτηση της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), 3. την με αρ. πρωτ. 1192/ Βεβαίωση αποδοχής του σχετικού αιτήματος από το Α.Σ.Ε.Π., 4. την υπ' αριθμ. 2873/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 5. την υπ αριθ. 242/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. για τη διενέργεια προκήρυξης για την θέση Πολιτικού Μηχανικού για τις ανάγκες του προγράμματος του Άξονα 3 και τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης, 6. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι ενόψει λειτουργίας της ως αντένα του Μηχανισμού Υλοποίησης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Άξονας 3 του ΠΑΑ ), προτίθεται να συνεργαστεί, με σχέση σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα φυσικό πρόσωπο, ήτοι ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού και εμπειρία στην παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων (Κωδ. Θέσης 1) με αντικείμενο την υποστήριξη της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Υποστήριξη του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » (Π.Α.Α.) στο νομό Κιλκίς, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής υλοποίησης του. 1. Αντικείμενο έργου Το έργο που θα αναλάβει ο Πολιτικός Μηχανικός θα αφορά την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής - υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος στα πλαίσια του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » (Π.Α.Α.) στο νομό Κιλκίς. Πιο συγκεκριμένα στις προσφερόμενες υπηρεσίες του περιλαμβάνονται:: Σελίδα 1 από 8

2 η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που θα υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο από το πρόγραμμα του Άξονα 3 του Π.Α.Α. (επιτόπιες επιθεωρήσεις, έλεγχος επιμετρήσεων, σύνταξη απολογιστικών βεβαιώσεων υλοποίησης των επενδύσεων που θα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού), η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού με όλα τα σύγχρονα και πρόσφορα μέσα επικοινωνίας που αποτελεί κύρια δράση με σκοπό την μέγιστη αποδοχή του ίδιου του προγράμματος από τον τοπικό πληθυσμό αλλά και τη διάδοση των αποτελεσμάτων που αυτό παράγει, η εφαρμογή των κανονισμών των επιχειρησιακών προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και η τήρηση των κανόνων ποιότητας στα προϊόντα και υπηρεσίες βάσει των διεθνών προτύπων στα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα έργα. 2. Διάρκεια της σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του Μηχανισμού (αντένα) Υλοποίησης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Άξονας 3 του ΠΑΑ ). 2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2α. Γενικά Προσόντα Υποψηφίων Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ν. 2431/1996). Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), Δ επιπέδου που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (τηλ.: (2310) /5 και (210) ). Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ , τηλ. 2310/ ) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της, εφόσον μέχρι την απόκτηση της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Σελίδα 2 από 8

3 ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους. 4. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 2β. Ουσιαστικά Προσόντα Υποψηφίων 2β1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ - ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού. 3. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην τεχνική υποστήριξη υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (όχι μεμονωμένων επενδύσεων). 4. Εμπειρία στην εισαγωγή δεδομένων στο Ελληνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 5. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα διάθεσης αυτοκινήτου για συχνές μετακινήσεις. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, τα ανωτέρω κύρια προσόντα αλλά με τουλάχιστον 3 έτη εξειδικευμένη εμπειρία (σημείο 3). ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1. Με την έννοια της εξειδικευμένης εμπειρίας στην τεχνική υποστήριξη υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (όχι μεμονωμένων επενδύσεων) νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος με όλα τα παρακάτω καθήκοντα: η έγκριση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των επενδυτικών έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα (επιτόπιες επιθεωρήσεις, σύνταξη επιμετρήσεων, σύνταξη απολογιστικών βεβαιώσεων υλοποίησης των επενδύσεων, έλεγχος αδειοδοτήσεων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού) και η συμμετοχή στην πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους. 2. Με την έννοια του ολοκληρωμένου προγράμματος (integrated program) αγροτικής ανάπτυξης νοείται το πρόγραμμα που υλοποιείται σε τοπικό επίπεδο, αφορά την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών και αρθρώνεται με ολοκληρωμένο χαρακτήρα σε μέτρα και δράσεις που αφορούν ένα ενιαίο σύνολο επενδύσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα πλαίσια κοινοτικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 3 από 8

4 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1). 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 4. Αποδεικτικά προηγούμενης εμπειρίας. 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ. 6. Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας εισαγωγής δεδομένων στο Ο.Π.Σ. 7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει). 8. Πιστοποιητικό δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου (πρόσφατης έκδοσης). 9. Αντίγραφα μεταπτυχιακών / διδακτορικών τίτλων, πιστοποιητικών, διπλωμάτων (εάν υπάρχουν). 10. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι : Όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή και αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση τους (εφόσον επιλεγώ) σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα. Είμαι δημότης του Δήμου. του νομού και μόνιμος κάτοικος... του Δήμου. του νομού Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ αυτήν 2. Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. Δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας. Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσηκούσα προσκόμιση ποινικού μητρώου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού μου ζητηθεί από την ΑΝ. ΚΙ. Α.Ε. κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης. Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της διαδικασίας και των όρων της παρούσας. Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών (1) Έντυπο αίτησης διατίθεται από την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. στο Παράρτημα 1. (2) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). (3) Φωτοτυπία τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιόλογο χαρακτηρισμό πρέπει να 1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής από το 2 εώς το 7 θα πρέπει να υποβληθούν σε απλά αντίγραφα στα Ελληνικά μαζί με την έντυπη αίτηση. Πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα υποβάλλονται κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης. Αδυναμία υποβολής γνήσιων αντιγράφων σημαίνει την άμεση απόρριψη του υποψηφίου. 2 Δηλώνεται μόνο από τους άνδρες υποψηφίους που η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική στη χώρα υπηκοότητας τους και υποβάλλεται κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης Σελίδα 4 από 8

5 υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα (που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού / διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν φωτοτυπία, καθώς και βεβαίωση από το φορέα έκδοσης για το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι προσκομίζονται σε φωτοτυπία και εάν απαιτηθεί κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να προσκομισθούν επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν. 148/ /1 Φεβρ άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί διερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης. (4) Εμπειρία. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος με καθήκοντα ή έργα στα πλαίσια ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης όπως περιγράφονται ανωτέρω. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται στη συνέχεια: Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες: Άδεια άσκησης επαγγέλματος και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. - Για τους μισθωτούς, χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Σελίδα 5 από 8

6 - Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστά από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής της. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). (5) Εμπειρία εισαγωγής δεδομένων στο Ο.Π.Σ. Οι υποψήφιοι που επικαλούνται εμπειρία στην εισαγωγή δεδομένων στο Ελληνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση Τελικού Δικαιούχου στην οποία θα τεκμηριώνεται η γνώση τους στην εισαγωγή δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών. Σημείωση : Για τα αποδεικτικά των ανωτέρω παραγράφων είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο κριθεί σκόπιμο. 4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του νομού Κιλκίς. Ανάρτηση και διανομή του αναλυτικού τεύχους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει στα γραφεία της ΑΝ. ΚΙ. Α.Ε., Σόλωνος 13, Κιλκίς στα οποία εδρεύει η εταιρεία καθώς και στην ιστοσελίδα της: 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του Παραρτήματος 1 και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΑΝ. ΚΙ. Α.Ε. μέχρι την 11 η Ιουλίου 2011 και ώρα 14.00, στην ακόλουθη διεύθυνση: Σόλωνος 13, Κιλκίς, απευθύνοντάς την στην Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΚΙ. Α.Ε.), υπόψιν κ. Πασσαλίδη Παύλου (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς θα πρέπει η αίτηση να περιέλθει ομοίως στο πρωτόκολλο της εταιρείας, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν το αναλυτικό τεύχος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: α) από τα γραφεία της ΑΝ. ΚΙ. Α.Ε. στην ανωτέρω διεύθυνση και β) από το δικτυακό τόπο της εταιρείας (www.anki.gr). Σελίδα 6 από 8

7 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Για τη διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας και σύμφωνα με το πιστοποιημένο της Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς κατά ΕΝ ISO 9001:2008, συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης κατάταξης υποψηφίων και β) επιτροπή ενστάσεων. Το σύστημα αξιολόγησης που περιγράφεται κατωτέρω λόγω της φύσης του έργου που καλείται να αναλάβει με σύμβαση έργου ο υποψήφιος που θα επιλεγεί κατατάσσει τους υποψηφίους σε κύριο και επικουρικό πίνακα κατάταξης λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη σύναψη της συγκεκριμένης συνεργασίας η κατοχή τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών καθώς επίσης και η απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελούν επιθυμητά όχι όμως προαπαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (Α, Β' ή Γ ): 1. οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κιλκίς στον οποίο εδρεύει η αναθέτουσα αρχή (A βαθμός), 2. οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των υπόλοιπων Δήμων του ν. Κιλκίς (B βαθμός), 3. οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ βαθμός). Ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των εξωτερικών συνεργατών από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα του α βαθμού εντοπιότητας επιλέγονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα του β βαθμού εντοπιότητας και ούτω καθεξής. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει: α) περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «Εμπειρία», β) περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «Τίτλος σπουδών». Α/Α Κριτήρια Κατάταξης Μονάδες Τίτλοι Σπουδών 1. Βαθμός βασικού τίτλου 3 (βάση 5 άριστα 10) Βαθμός x Δεύτερος τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης Μεταπτυχιακοί Διδακτορικοί Τίτλοι Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο Μεταπτυχιακός τίτλος (master) σε συναφές αντικείμενο Μεταπτυχιακός τίτλος (πιστοποιητικό / δίπλωμα) ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο 50 3 Ο βαθμός υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Σελίδα 7 από 8

8 Α/Α Κριτήρια Κατάταξης Μονάδες Εμπειρία 4 7. Εμπειρία έως 84 μήνες 10 ανά μήνα Γνώση Ξένης Γλώσσας 5 8. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Επιπέδου Proficiency) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (Επιπέδου Advanced) Καλή γνώση ξένης γλώσσας (Επιπέδου Lower) Μέτρια γνώση ξένης γλώσσας (Επιπέδου Intermediate) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ενημερωθούν εγγράφως με συστημένη επιστολή, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την αποδεδειγμένη σε συγκεκριμένη ημερομηνία παραλαβή της επιστολής από τον ενδιαφερόμενο. Κατά του αποτελέσματος της αξιολόγησης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της επιστολής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεση ή με αποστολή συστημένης επιστολής στα γραφεία της ΑΝ. ΚΙ. Α.Ε. Η ένσταση εκδικάζεται εντός 3 ημερών από την επιτροπή ενστάσεων της ΑΝ. ΚΙ. Α.Ε. και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται εγγράφως με συστημένη επιστολή στον ενδιαφερόμενο. Υπογραμμίζεται ότι ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί ή να ματαιωθεί μερικά ή ολικά με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και για τον λόγο αυτό η υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση απέναντι στην Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων είναι ο κ. Πασσαλίδης Παύλος (τηλ ). Υπεύθυνη για τη δωρεάν διανομή του αναλυτικού τεύχους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κα Κ. Καναροπούλου. Για την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Ζουρνατζίδης Παναγιώτης Πρόεδρος 4 Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος με καθήκοντα ή έργα στα πλαίσια ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης όπως περιγράφονται ανωτέρω. 5 Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία δεν είναι αθροιστική. Επίσης για την γνώση της Αγγλικής η κατοχή άλλων τίτλων όπως TOEIC, TOEFEL, GMAT κλπ, συνεπάγεται βαθμολογία ίση με αυτή του Lower. Σελίδα 8 από 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) 83100 Σάμος Τηλ. 2273080404 faχ:2273089247 mail:keksamou@yahoo.gr

Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) 83100 Σάμος Τηλ. 2273080404 faχ:2273089247 mail:keksamou@yahoo.gr ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ A.E. Κ.Α.Ε.Κ. N. ΣΑΜΟΥ Α.Ε. Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) 83100 Σάμος Τηλ. 2273080404 faχ:2273089247 mail:keksamou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ. 22510 40330/1, Fax 22510 40332,e-mail: kekanal@otenet.gr Μυτιλήνη 30/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ. 22510 40330/1, Fax 22510 40332,e-mail: kekanal@otenet.gr Μυτιλήνη 30/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ. 22510 40330/1, Fax 22510 40332,e-mail: kekanal@otenet.gr Μυτιλήνη 30/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo: Μηχανισμός Υποστήριξης των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 2013 Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 7.10.2013 Αρ.πρωτ: 20043/6975 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 31-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. 210-9731874 FAX. 210-9766485 Άγιος Δημήτριος 02-10-2009 Αριθμ. Πρωτοκ. : 1220 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δέκα έξι (16 ) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 Βόλος, 4-12-2014 Αριθ. Πρωτ.:1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαϊδάρι, 17-4-2008 Αριθμ. Πρωτ:6779/9-4-08 Πλήρωσης δεκατριών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/ 634Μ / 2007 Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 132 27 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/101Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: 28210-37052, 37046-37033 Φαξ: 2821 0 37081,2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» Ημερομηνία: 24.04.2014 Αρ. Πρωτ.: 94 Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Ν. Ζακύνθου, Δ. Ζακύνθου, Βανάτο 29100 Τηλ. 26953-60909 Φαξ. 26953-60914 Ε-mail: kediz@1340.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή του µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2327 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 1/28Μ/2007) Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Ιωνίας που εδρεύει στην Καλλιμασιά Χίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Ιωνίας που εδρεύει στην Καλλιμασιά Χίου. Καλλιμασιά: 7/9/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 2707 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Ιωνίας που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : 185 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : 2104191563

Ταχ. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : 185 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : 2104191563 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23/02/ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5121.01 /01/ 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: 2 ο ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» Σπάτα, Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 Ταχ. Δ/νση : Αγ. Δημητρίου 23, Τ.Κ. 19004, Σπάτα Αρ. Πρωτ. : 1973 Τηλέφωνο: 210 66 35 955, Fax: 210 66 35 956 Ε-mail: galilee@galilee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13149 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 1/244Μ/2006) Πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα