ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα TELEFAX: Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1 Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή των νέων εγκεκριµένων προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και Γ (διαδικασία άρθρου 9) για την ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών κατά το ν. 3316/05. Σας πληροφορούµε ότι πρόκειται να δηµοσιευθεί εντός των προσεχών ηµερών η απόφαση 17γ/06/168/Φ.Ν.439.1/ του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε για την έγκριση προκηρύξεων για την ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών (τύπου Α και Γ) του ν. 3316/05. Όπως είναι γνωστό, το έτος 2005, λίγους µήνες µετά την δηµοσίευση και θέση σε ισχύ του ν. 3316/05, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε (ggde.gr), πρότυπα τεύχη Προκηρύξεων και Συγγραφών Υποχρεώσεων για όλες τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων κατά το ν. 3316/05. Τα πρότυπα αυτά τεύχη δεν ήταν «εγκεκριµένα» µε υπουργική απόφαση, δηλαδή δεν είχαν υποχρεωτική εφαρµογή, όπως ρητώς σηµειώνονταν στις εγκυκλίους 21 και 29/05, οι οποίες συνόδευαν τα πρότυπα τεύχη. Ήδη, αρχής γενοµένης από τις προκηρύξεις ανάθεσης συµβάσεων µε τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του νόµου, δηµοσιεύονται πλέον νέες «εγκεκριµένες» προκηρύξεις, µε σκοπό: 1. Την επικαιροποίηση των προκηρύξεων µε την προσθήκη ή αφαίρεση διατάξεων σε εφαρµογή νέων νοµοθετικών ή κανονιστικών ρυθµίσεων. Σελίδα 1

2 2. Την οµοιόµορφη εφαρµογή του νόµου και την απλούστευση των διαδικασιών, στις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται δυνατό. Οι νέες προκηρύξεις θα εφαρµοσθούν υποχρεωτικά στους διαγωνισµούς στους οποίους η έγκριση της Προκήρυξης θα πραγµατοποιηθεί µετά την 1 η Ιανουαρίου Με την παρούσα εγκύκλιο επισηµαίνονται οι σηµαντικότερες διαφορές των νέων προκηρύξεων σε σχέση µε τις προηγούµενες πρότυπες προκηρύξεις των αντίστοιχων τύπων: Α. Οι νέες προκηρύξεις είναι πλέον εγκεκριµένες µε υπουργική απόφαση, κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3316/05, δηλαδή υποχρεωτικές για τις αναθέτουσες αρχές, ενώ τα µέχρι τούδε ισχύοντα τεύχη είχαν πιλοτικό χαρακτήρα, ήταν δηλαδή πρότυπα υποδείγµατα που µπορούσαν να τροποποιηθούν κατά τη διαδικασία έγκρισής τους (βλέπετε σχετική σηµείωση στην εγκύκλιο Ε 21). Β. Όλες οι υποσηµειώσεις µεταφέρθηκαν στο τέλος του εγγράφου. Περαιτέρω διευκρινίζεται στην αρχή των υποσηµειώσεων ότι οι υποσηµειώσεις πρέπει να χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους, µαζί µε την προκήρυξη, ώστε εκτός από την παροχή αναγκαίων και χρήσιµων ερµηνευτικών πληροφοριών στην αναθέτουσα αρχή για τη σύνταξη της προκήρυξης, να παρέχουν εξηγήσεις προς τους ενδιαφερόµενους για τον τρόπο ερµηνείας των όρων της προκήρυξης που πρόκειται να εφαρµόσει η αναθέτουσα αρχή. Γ. Με τις βελτιώσεις του άρθρου 2 διευκολύνεται η κατανόηση των κανόνων επικοινωνίας µε την αναθέτουσα αρχή κατά τη φάση προετοιµασίας των προσφορών και τίθενται συγκεκριµένες προθεσµίες. Επίσης οι αναθέτουσες αρχές είναι υποχρεωµένες να αναφέρουν τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες κατά τις οποίες θα χορηγούν τεύχη, συµπληρωµατικές πληροφορίες, θα δέχονται διευκρινιστικές ερωτήσεις κ.λ.π. µε σκοπό την πλήρη διαφάνεια της διαδικασίας ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων.. Σχετικά µε το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών: 1. Απλοποιούνται αφενός οι διαδικασίες σύνταξης των τεχνικών προσφορών από τους υποψήφιους και αφετέρου του ελέγχου, αξιολόγησης και βαθµολόγησής τους από την αναθέτουσα αρχή, αφού πλέον τίθενται όρια στην έκταση των φακέλων (συγκεκριµένος αριθµός σελίδων των οποίων η υπέρβαση υποχρεώνει την αναθέτουσα αρχή να µην εκτιµά το υπερβάλλον υλικό). 2. ιευκρινίζεται καλύτερα τόσο το απαραίτητο περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών (οργανόγραµµα, στελέχωση οµάδας µελέτης), όσο και τα κριτήρια.. Σελίδα 2

3 3. Μετά από τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ν. 3316/05 δεν αξιολογείται πλέον ο φόρτος των µελών της οµάδας µελέτης. 4. Το κριτήριο της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας κ.λ.π. διαιρείται σε δύο υποκριτήρια το πρώτο των οποίων (Αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ Έκθεσης Μεθοδολογίας) έχει βαρύτητα 40 % στη συνολική βαθµολογία του όλου κριτηρίου και το δεύτερο (Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ Οµάδας Μελέτης) 60%. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται περισσότερο διαφανής η διαδικασία αξιολόγησης και βαθµολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Ε. Σχετικά µε τα τυπικά δικαιολογητικά (δικαίωµα συµµετοχής, διαπίστωση προσωπικής καταλληλότητας και τεχνικής ικανότητας), καθίσταται πιο ορθολογική η οργάνωση του φακέλου και απλοποιείται η διαδικασία. Συγκεκριµένα: 1. Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι δεν προσκοµίζουν βιογραφικά σηµειώµατα για την απόδειξη της «γενικής εµπειρίας», αλλά µια υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία (21.2.3β), δηλώνοντας ταυτόχρονα τα στελέχη που έχουν αυτή την εµπειρία (ούτως ώστε να είναι γνωστά αυτά τα πρόσωπα από την κατάθεση των δικαιολογητικών). Ο τελικός έλεγχος γίνεται πλέον στον ανάδοχο, ο οποίος προσκοµίζει τα σχετικά στοιχεία στο τέλος µε τη διαδικασία του άρθρου Απλοποιείται η διαδικασία διαπίστωσης της νοµιµοποίησης των διαγωνιζοµένων (παρ ). Ο υπογράφων για λογαριασµό διαγωνιζοµένου (ή σύµπραξης) ως νόµιµος εκπρόσωπος θεωρείται ότι έχει την απαραίτητη νοµιµοποίηση και δεν προσκοµίζονται καταστατικά, αποφάσεις οργάνων κ.λ.π.. Η αναγκαία διαπίστωση γίνεται στο τέλος (όπως αναφέρεται στην παρ ). 3. Σχετικά µε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, αναφέρεται ότι υφίσταται ένα ελάχιστο πλαίσιο υποχρεώσεων (όπως αναφέρεται και στο π.δ. 394/95 - περί προµηθειών) ώστε να µη δηµιουργούνται χωρίς σηµαντική αιτία περιπτώσεις αποκλεισµού διαγωνιζοµένων. ΣΤ. Άλλες βελτιώσεις: α) Στο άρθρο 3 διευκρινίζεται ότι λόγοι αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που ορίζονται ρητά στο νόµο ισχύουν κι αν ακόµα δεν αναφέρονται ρητά στην Προκήρυξη. Επίσης απλοποιείται η διαδικασία υποβολής προσφορών και διευκρινίζονται θέµατα που προέκυψαν στην πρώτη εφαρµογή των προτύπων προκηρύξεων. Καθορίζεται επί πλέον πιο διαφανής διαδικασία για τον καθορισµό Σελίδα 3

4 νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού αν αυτός δεν διεξαχθεί κατά την καθορισµένη ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. β) Στην παρ. 4.5 ορίζονται µε συγκεκριµένο τρόπο από την ίδια την αναθέτουσα αρχή τα όρια (άνω και κάτω) παραδεκτού των οικονοµικών προσφορών. γ) Στην παρ. 4.8 ορίζεται ρητώς ότι η προθεσµία απόφασης της Π.Α. επί των ενστάσεων κατά του πρώτου πρακτικού είναι ενδεικτική, διευκρινίζεται πάντως ότι πρέπει υποχρεωτικά να εκδοθεί απόφαση για να ολοκληρωθεί το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. δ) Στην παρ. 5.1 ορίζεται ότι η απόφαση κατακύρωσης δεν κοινοποιείται στον επιλεγέντα ανάδοχο, αλλά ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5.3. ε) Στην παρ. 6.3 ορίζεται ότι η σύµβαση (ιδιωτικό συµφωνητικό) υπογράφεται από τον Προϊστάµενο της.υ., µπορεί όµως, κατ επιλογή της Π.Α. να τεθεί στη διακήρυξη άλλο όργανο ή το κατά νόµον αρµόδιο όργανο. Σηµειώνεται επίσης ότι η αριθµ. 17/04/17/ΦΝ439.3/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. (ΦΕΚ Α 103), που αφορά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των µελετών, είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Γ.Γ..Ε. στο σηµείο «Αναθέσεις Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών». Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρµογή της. Επιπλέον να αναρτηθεί η παρούσα Εγκύκλιος και η εγκριτική υπουργική απόφαση µε τα συνηµµένα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων (www.ggde.gr- Αναθέσεις Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ Ε. 4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ Ε. Γ. ΠΑΡΑ ΑΚΗ 5. Γραφείο κ.κ Γεν. /ντών της ΓΓ Ε. 6. /νση 17 ( 10 ). 7. /νση Πληροφορικής (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα) Σελίδα 4

5 Αθήνα, 5/12/2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17γ/06/168/Φ.Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ : γ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : TELEFAX : Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: «Έγκριση προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ν. 3316/2005» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩPOTAΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ( Α' 42), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κωδικοποιητικού διατάγµατος π.δ. 63/2005 για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα ( Α 98), 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού Σελίδα 5

6 4. Ότι παρήλθαν δύο και πλέον έτη από την έκδοση των εγκυκλίων Ε 21 και Ε 29/2005, οι οποίες συνοδεύονταν από πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και άλλων συµβατικών εγγράφων, προς χρήση των υπηρεσιών στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων του ν. 3316/ Ότι, κατά την ρητή πρόβλεψη των εγκυκλίων, η αρχική αυτή κυκλοφορία και εφαρµογή των προτύπων τευχών στις διαδικασίες του ν. 3316/05 είχε πιλοτικό χαρακτήρα, ώστε µετά την διαπίστωση και αντιµετώπιση των προβληµάτων εφαρµογής και ερµηνείας των διατάξεων και σχετική διαβούλευση µε τους φορείς των µελετητών, να εκδοθούν πλέον εγκεκριµένες προκηρύξεις και άλλα συµβατικά τεύχη µε υποχρεωτικό χαρακτήρα, µε σκοπό τη διευκόλυνση των υπηρεσιών και των διαγωνιζοµένων στην εφαρµογή του ν. 3316/ Ότι παρίσταται ανάγκη έκδοσης των οριστικών πλέον εγκεκριµένων προκηρύξεων για τις συχνότερα ακολουθούµενες διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ν. 3316/05, µε παράλληλη απλούστευση και διευκρίνιση των διαδικασιών, ώστε να αποφεύγεται άσκοπη χρονοτριβή των διαγωνισµών και παρέλκυσή τους µε ενστάσεις και δικαστικές προσφυγές. Αποφασίζουµε 1. Εγκρίνουµε τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και των απαραιτήτων προσαρτηµάτων τους, µε υποδείγµατα διαδικαστικών εγγράφων και οδηγίες για την ορθή εφαρµογή των διαδικασιών, για τις διαδικασίες ανάθεσης των άρθρων 7 και 9 του ν. 3316/ Οι αναθέτουσες αρχές, κατά την έγκριση των προκηρύξεων, µπορούν να αποφασίζουν, µε βάση τις δυνατότητες και εναλλακτικές προτάσεις που αναφέρονται στις υποσηµειώσεις των προκηρύξεων. 3. Οι προκηρύξεις που θα εγκριθούν από την 1 η Ιανουαρίου 2008 και εφεξής συντάσσονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις εγκρινόµενες µε την παρούσα προκηρύξεις. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν και πριν την ηµεροµηνία αυτή, τα νέα εγκεκριµένα πρότυπα για την σύνταξη των προκηρύξεών τους. 4. Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µαζί µε τα συνηµµένα πρότυπα των προκηρύξεων Α και Γ τύπου και τα προσαρτήµατά τους. Αθήνα, Σελίδα 6

7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ξανθόπουλου 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ..Ε. 4. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.Σ..Ε. 5. Γραφείο κ.κ. Γεν. /ντών της Γ.Γ..Ε. 6. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) µε συνηµµένη δισκέτα (2) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σελίδα 7

8 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγµα Υπεύθυνης ήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγµατα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 : Κατάλογος παρόµοιας φύσης µελετών Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύµβασης (µε τίτλους σπουδών και επαγγελµατικά προσόντα) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγµατα για την τεχνική προσφορά Πίνακας προτεινόµενου προσωπικού Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI : Εκτέλεσης Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Κατάλογος συνηµµένων Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η Το πλήρες κείµενο της Εγκυκλίου, µε όλα τα συνηµµένα της, δεν καταχωρούνται εδώ, για οικονοµία χώρου. ύνασθε, όµως, να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ..Ε. του ΥΠΕΧΩ Ε (http://www.ggde.gr) Σελίδα 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε / Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2695/24-2-2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2695/24-2-2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2695/24-2-2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002008152 2014-04-25

14PROC002008152 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιµ. Χερσονήσου, 22 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 10368 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Βικέλα 4, 59100 Βέροια Αριθμ. Μελέτης: 65 / 2014 Κ.Α.: 30.7411.039 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002981350 2015-08-20

15PROC002981350 2015-08-20 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρυσό, 19 / 08 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: - 11801- ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 1055 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Ε 9781 (Κωδικός Έργου 12042), Φορέας 071 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Ε 9781 (Κωδικός Έργου 12042), Φορέας 071 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ANTIKEIMENO: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 12-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1154 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Τηλέφωνο:210-9602130

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» Αριθ. Μελέτης: 4/ 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ENVIROMENTAL HIGHWAY OBSERVATORY"

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003139709 2015-10-08

15PROC003139709 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λάρισα, 08-10 - 2015 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5453 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη τεχνικών - γεφυρών από Χ.Θ. 14+000 έως Α/Κ Α14 (Ραιδεστού - Αεροδρομίου) (59.3.2) της Εξωτερικής Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

210 52.36.769 d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr

210 52.36.769 d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής 14PROC002130142 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19607/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι: 20-03-2015 Αρ. πρωτ. : 4914 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΑΡΘΗΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗΣ)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΑΡΘΗΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗΣ)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Α: 6ΨΞΘ4690ΒΜ-ΧΗ6 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 07/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/15122/24/06/2014 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σελίδα 1 από 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα