ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ: 7 / 1 /2015 Ταχ.Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ ΑΡ.ΠΡ. : 184 URL: ΤΗΛ , ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 52/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ) ΜΕ ΟΓΛ, ΣΤΟ ΒΟΛΟ (ΕΜΒΑΔΟΥ : 628,73 τ.μ.), ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο Αξιολόγησης Το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα Χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ημερομηνία : 29 /01 /2015 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα #938,20 # Δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο Χρόνος ισχύος της σύμβασης 08/01/2015 ημερήσιο και οικονομικό τύπο. 3 έτη, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης ενός έτους μετά από μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

2 Διακήρυξη Αριθμ. 52 /2014 Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές γραπτές προσφορές σε ευρώ, με ποσό εκκίνησης τα εννιακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (938,20 ευρώ ) για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του οικοπέδου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξη. Το Νοσοκομείο Βόλου έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 2. Τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 3. Τον Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα. 4. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81 / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 5. Το Π.Δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενέργειας των υπό των ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων». 6. Τις διατάξεις του Ν.3518/2006, άρθρο 63, παρ. 2. «Αναδιάρθρωση των κλάδων.. και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 7. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013(ΦΕΚ 107 Α / ). 8. Τις διατάξεις του Ν.2519/1997 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτού με τίτλο «Πόροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας». 9. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. 10. Τις διατάξεις των Π.Δ. 173/90 (ΦΕΚ 62/Α/ ). 11.Τις διατάξεις του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο κλπ τροποποίηση αυτού Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ 100/Α/ ). 12. Την υπ αριθ / Απόφαση του Διοικητή ορισμού επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του εν λόγω διαγωνισμού 13. Το αριθ. πρωτ / πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 14. Το υπ αριθ. 52/2014 σχέδιο διακήρυξης 15. Την υπ αριθμ.38/ θέμα 1ο, Συνεδρίαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, που εγκρίνει το προαναφερόμενο σχέδιο διακήρυξης και την προκήρυξη του διαγωνισμού. 16. Την υπ αριθ. 56/ (θέμα 4 ο ) Συνεδρίαση της Ε.Π.Υ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές γραπτές προσφορές σε ευρώ, για την ενοικίαση οικοπέδου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, επί των οδών 28 ης Οκτωβρίου (Αλεξάνδρας) και Όγλ, εμβαδού 628,73 τ.μ., με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες στην διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», Πολυμέρη 134, Βόλος, στο Τμήμα Γραμματείας (1 ος όροφος) και το αργότερο μέχρι 10:00 π.μ. της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, με την ένδειξη στον φάκελο: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ. Επίσης μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την ανωτέρω οριζόμενη ώρα πριν της διεξαγωγής του διαγωνισμού. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

3 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου Βόλου (ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134) την ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι υποβάλλοντες προσφορά στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωσηεξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού, ισχύει ότι ορίζεται στο άρθρο 4: ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της παρούσης.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η εκμίσθωση οικοπέδου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», εμβαδού 628,73 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται επί των οδών 28 ης Οκτωβρίου (Αλεξάνδρας) και Όγλ, στο Βόλο, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (υπαίθριος). Κριτήριο αξιολόγησης (κατακύρωσης) είναι το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζονται τα εννιακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (#938,20#) με αναπροσαρμογή ετησίως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής Στατιστικής Αρχής και ειδικότερα της Δ/νσης Οικονομικών και Βραχ. Δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί αναπροσαρμογής των μισθωμάτων. Με τα τέλη χαρτοσήμου 3,6% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος θα επιβαρύνεται ο μισθωτής. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις σχετικά με την απαιτούμενη μίσθωση ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», Γραφείο Προμηθειών Πολυμέρη 134, Βόλος Τηλέφωνο: , Fax : ΑΡΘΡΟ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στις 8/1/2015 στις πιο κάτω εφημερίδες: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ:1) «ΕΦΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» δημοσίευση ΤΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡ.: 1) «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» δημοσίευση 2) «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» δημοσίευση Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον μισθωτή. Η παρούσα Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και στο πρόγραμμα διαύγεια. ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού των 20,00 Ευρώ (κάλυψη εξόδων εκτύπωσης) ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (προμήθειες). Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης ηλεκτρονικά, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν τα στοιχεία τους στο: ότι παρέλαβαν ηλεκτρονικά τη διακήρυξη. Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της Διακήρυξης. Οι αιτήσεις παροχής τυχόν διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Νοσοκομείο Βόλου, θα κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

5 Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις τροποποιήσεις. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης του Νοσοκομείου Βόλου. Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή. Επίσης στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι τυχόν επιθυμούν να συμμετέχουν έστω και αν δεν ασκούν ήδη εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή όμως, αν αναδειχθεί κάποιος από αυτούς πλειοδότης του διαγωνισμού, θα πρέπει αυτός, να προσκομίσει σχετικές πιστοποιήσεις έναρξης επαγγέλματος και εμπορικής δραστηριότητας, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: α Έλληνες Πολίτες β Αλλοδαποί γ Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά δ Συνεταιρισμοί ε Ενώσεις Προμηθευτών ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα αντίγραφα, πλην της εγγυητικής επιστολής που θα κατατεθεί σε πρωτότυπο και θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες στην διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», Πολυμέρη 134, Βόλος, στο Τμήμα Γραμματείας (1 ος όροφος) και το αργότερο μέχρι 10:00 π.μ. της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επίσης μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι και ανωτέρω οριζόμενη ώρα πριν της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η γραπτή προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη, θα είναι χωρίς ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις κλπ. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και μονογραφηθεί από τον υπογράφοντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της απαιτούμενης μίσθωσης. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα στον Κυρίως Φάκελο στον οποίον θα περιλαμβάνονται οι υποφάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής προσφοράς Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Νοσοκομείο μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο (6.1)

6 6.4. Ο φάκελος προσφοράς που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχει χωριστεί σε δύο μέρη, υποφακέλους (με κατάλληλες ενδείξεις): α) Το πρώτο μέρος θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και θα περιλαμβάνει: 1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία: α) να βεβαιώνει ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση της παρούσας διακηρύξεως, την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι η χρήση του μισθίου προορίζεται αποκλειστικά και μόνο ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. β) Να περιέχει αναφορά ονόματος τρίτου προσώπου προτεινομένου ως εγγυητή της μισθώσεως, με τα πλήρη στοιχεία αυτού, και να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση του τρίτου περί αποδοχής της εγγυήσεως, καθώς και από τα αντίγραφα φορολογικών στοιχείων, από τα οποία να προκύπτει η επ ονόματι του κατοχή περιουσιακών στοιχείων και το εν γένει αξιόχρεο αυτού. 2) Υποβολή στοιχείων που να αποδεικνύουν εμπειρία σε αντίστοιχες δραστηριότητες στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (προαιρετικό). 3) Να συνοδεύονται από γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης και λειτουργούσας στην Ελλάδα Τράπεζας, ποσού ίσου με το προτεινόμενο στην παρούσα διακήρυξη ελάχιστο όριο μισθώματος, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 5) Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα βρίσκεται μέσα σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισμένο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και να προσκομίσει πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση. Οι υποβληθείσες προσφορές πρέπει να ισχύουν επί ενενήντα διαγωνισμού. (90) ημέρες από την διενέργεια του ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Β. (ισόγειο όροφος Γ.Ν.Β.), την 29 η μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. ενώπιον της Επιτροπής που ορίσθηκε με την Νο642/ με αριθ. πρωτ / απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζει τις επιτροπές. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί «δια κλειστών προσφορών αποκλειόμενης της δια προφορικών προσφορών συνεχίσεως τούτου». Οι προσφορές αποσφραγίζονται και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής στη συνέχεια δε ανακοινώνονται προς τους παριστάμενους πλειοδότες και γράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και στον πίνακα των πλειοδοτών αυτού. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότου ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής η οποία αποφαίνεται οριστικώς περί αυτών (ενστάσεων). Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εγγράφως κατά τη διάρκεια αυτού ή εντός 24 ωρών από της λήξεως διενέργειας αυτού. Οι προσφορές αναγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και στον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

7 3. Τα πρακτικά του διαγωνισμού τελούν υπό την έγκριση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Β., το οποίο αποφαίνεται για την αποδοχή ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για την κατακύρωση ή μη υπέρ του τελευταίου πλειοδότη ή για την επανάληψη του διαγωνισμού. Οποιαδήποτε απόφαση και αν λάβει το Δ.Σ., δεν δίδεται δικαίωμα αποζημιώσεως σε όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό ούτε και στον τελευταίο πλειοδότη. 4. Όλα τα έξοδα δημοσιεύσεων της διακηρύξεως, πλέον νομίμων κρατήσεων, βαρύνουν τον πλειοδότημισθωτή. 5. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, δια των προσηκουσών αγωγών, οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν δια της συμβάσεως, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 6. Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μισθώσεως και εφεξής. 7. Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται και γνωστοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παρ.3 έως 6 του άρθρου 28 του παρόντος Π.Δ. 8. Την μίσθωση θα εγγυηθεί ως αυτοφειλέτης υπέρ του μισθωτή, παραιτούμενος της ενστάσεως διζήσεως, τρίτο πρόσωπο, αξιόχρεο, το οποίο θα συνυπογράψει την μισθωτική σύμβαση. 9. Το Γ.Ν.Β. δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο ούτε και ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, της οποίας ο μισθωτής λογίζεται ότι έλαβε πλήρη γνώση με μόνη τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, μη δικαιούμενος για το λόγο αυτό σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε σε καταγγελία και λύση της μισθώσεως. 10. Ο μισθωτής καθ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά θα ευθύνεται με αποζημίωση για όλες τις φθορές ή βλάβες που έγιναν στο μίσθιο από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί την κατοχή του μισθίου και να το προστατεύει από κάθε προσβολή τρίτου, υποχρεούμενος να ειδοποιεί αμελλητί το Γ.Ν.Β. εγγράφως και να ασκεί όλες τις προσήκουσες αγωγές οι οποίες θα εκχωρηθούν σ αυτόν με την κατάρτιση της μισθωτικής συμβάσεως, άλλως θα ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του Γ.Ν.Β. 11. Απαγορεύονται οι μετατροπές του μισθίου και η κατεδάφισή της υπάρχουσας περίφραξης, χωρίς την έγγραφη άδεια και συναίνεση του εκμισθωτή (Γ.Ν.Β.). Για κάθε τέτοιου είδους μεταρρύθμιση που τυχόν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του μισθωμένου οικοπέδου καθώς και όσους εισέρχονται σε αυτό, θα ευθύνεται ο μισθωτής. 9. Δεν επιτρέπονται προσθήκες, τροποποιήσεις στη διαρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γ.Ν.Β. Κάθε τυχόν προσθήκη ή διαρρύθμιση του μισθίου είτε για την συντήρηση και βελτίωση αυτού είτε για να καταστεί τούτο κατάλληλο για την χρήση για την οποία ο μισθωτής το προορίζει, θα γίνει αποκλειστικά με ευθύνη και δαπάνες του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται σε αφαίρεση ή αποζημίωση έναντι του Γ.Ν.Β. Σε κάθε περίπτωση, το Γ.Ν.Β. δικαιούται να απαιτήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Ρητώς απαγορεύεται στον μισθωτή οποιαδήποτε αλλοίωση του μισθίου καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση αντίθετη προς τις ισχύουσες κάθε φορά οικοδομικές και πολεοδομικές διατάξεις. 10. Απαγορεύεται η τοποθέτηση και λειτουργία στο μίσθιο μηχανημάτων που προκαλούν υπερβολικούς θορύβους και κραδασμούς, καθώς και η εκπομπή αερίων επικίνδυνων, καθώς και η εγκατάσταση άλλων επικινδύνων υλικών ή εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών ή αντικειμένων που δύνανται να βλάψουν ή να

8 ρυπάνουν αυτό σοβαρά ή να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. 11. Το Γ.Ν.Β. διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα μονομερούς λύσεως της μισθώσεως κατά πάντα χρόνο, σε περίπτωση εκποιήσεως του μισθίου ή λήψεως αποφάσεως περί ιδιοχρήσεως αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται να ελευθερώσει και αποδώσει το μίσθιο στο Γ.Ν.Β. μετά πάροδο πέντε (5) μηνών από την περιέλευση σ αυτόν σχετικής γνωστοποιήσεως, κοινοποιουμένης επί αποδείξει, μη δικαιούμενος σε αποζημίωση για τον λόγο αυτό, όπως ειδικότερα το άρθρο 46 παράγρ. 2 του Π.Δ. 715/79 ορίζει. 12. Απαγορεύεται στον μισθωτή η αλλαγή της συμφωνημένης χρήσεως του μισθίου, εκτός αν το Γ.Ν.Β. με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου χορηγήσει γραπτή προς τούτο άδεια, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον μισθωτή. Η κρίση του Γ.Ν.Β. περί χορηγήσεως ή μη στον μισθωτή άδειας αλλαγής της χρήσεως του μισθίου, άδειας υπεκμισθώσεως αυτού ή άδειας παραχωρήσεως της χρήσεώς του σε τρίτον είναι κυριαρχική και επί αρνήσεως δεν απαιτείται να αιτιολογηθεί. 13. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως μισθώσεως που θα καταρτισθεί, όπως και η καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων, δίδει στο Γ.Ν.Β. δικαίωμα να προχωρήσει σε καταγγελία και μονομερή λύση της μισθώσεως, καθώς και στην αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο, όπως και οποιουδήποτε έλκει από αυτόν δικαιώματα ή κατέχει στο όνομά του. Στην περίπτωση αυτή: α) καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του εκμισθωτή Γ.Ν.Β. το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ως εγγύηση κατά την κατάρτιση της συμβάσεως και β) καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα μέχρι την λήξη της μισθώσεως μισθώματα, με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Γ.Ν.Β. για περαιτέρω αποκατάσταση οποιαδήποτε ζημίας του από την αιτία αυτή. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Το μηνιαίο μίσθωμα της προσφοράς θα δοθεί σε Ευρώ, θα αναγράφεται δε αριθμητικώς και ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο μίσθωμα, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα εγκατάστασης, εξοπλισμός, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον μισθωτή. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων μισθωμάτων (ιδίως όταν αυτά είναι πολύ υψηλά για το αντικείμενο της μίσθωσης), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΣΗ 1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ως εγγύηση συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ το ελάχιστο προτεινόμενο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ήτοι των εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (938,20 ). 2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού Παραρτήματος της παρούσας. 3. Προ της υπογραφής της συμβάσεως εκμισθώσεως, ο υπέρ ου κατεκυρώθη ο διαγωνισμός υποχρεούται να αυξήσει την κατατεθειμένη από αυτόν εγγύηση, ώστε αυτή να ανέλθει σε ποσό ίσο προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, η οποία και παραμένει μέχρι της λήξεως της μισθώσεως ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο

9 διαγωνισμό η εγγύηση επιστρέφεται εντός πέντε ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους μισθωτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να αυξήσει την κατατεθειμένη από αυτόν εγγύηση προ της υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Νοσοκομείου. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, παρουσία όσων επιθυμούν εκ των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατά την αναφερομένη ως ορισμένη ημερομηνία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, την ημεροχρονολογία διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι την 29/01/2015. Οι προσφορές αναγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και στον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, αφορά σε μέρος μόνον της υπό ανάθεσης μίσθωσης και δεν καλύπτει το σύνολό της, δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας διακήρυξης, δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, είναι κάτω του οριζόμενου ποσού εκκίνησης των εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (938,20 ) της παρούσας διακήρυξης, είναι υπερβολικά υψηλή, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους, τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 42 του Π.Δ. 715/79. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνον υπό των συμμετεχόντων εις τον διαγωνισμό εγγράφως κατά την διάρκεια τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων(24) ωρών από της λήξεως διενεργείας αυτού. ΑΡΘΡΟ 13. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Το Νοσοκομείο Βόλου δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται τις προσφορές. Το Νοσοκομείο επίσης δικαιούται

10 να ακυρώνει το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: α. Το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα. β. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. γ. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους, τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους της διακήρυξης. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 715/79. Επίσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως γι αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 1) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 2) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό(ασύμφορο), 3) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση μίσθωση 4) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο Π.Δ. 715/79 Η επιλογή του μισθωτή θα γίνει στη βάση του μεγαλύτερου προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος. ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Μετά το πέρας του διαγωνισμού η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα προς το Δ.Σ. του Νοσοκομείου την εκμίσθωση του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω πρακτικό με τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού υποβάλλεται προς το Δ.Σ. του νοσοκομείου, το οποίο αποφασίζει περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός 15 ημερών, εκτός εάν εξ ειδικών λόγων επιβάλλεται η αναβολή λήψεως αποφάσεως επί εύλογο χρονικό διάστημα. Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εάν κρίνει ασύμφορο αυτό ή να αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του υπέρ της κατακυρώσεως επ ονόματι άλλου πλην του τελευταίου πλειοδότη, ή και να ακυρώσει τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δύο ή και περισσότεροι πλειοδότες προσέφεραν το ίδιο μίσθωμα, το Δ.Σ. αποφασίζει αιτιολογημένα την κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει περισσότερα ουσιαστικά προσόντα, αν δε περισσότεροι συγκεντρώνουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα διενεργείται κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται υπέρ των μη προκριθέντων. Εάν θεωρηθεί από το Δ.Σ. ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα ή ουδείς πλειοδότης προσήλθε κατά τον διενεργηθέντα διαγωνισμό, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 του π.δ.715/79. Δια της εγγράφου επί αποδείξει γνωστοποιήσεως στον προκριθέντα πλειοδότη, της υπέρ αυτού κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ούτος καλείται εντός 15 ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως-μισθωτηρίου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν αποβληθεισών ενστάσεων ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβασημισθωτήριο, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. Μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε η μίσθωση, υπογράφεται Σύμβαση-μισθωτήριο, που καταρτίζεται από το Νοσοκομείο. Η Σύμβασημισθωτήριο καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

11 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγησή της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά : - Η παρούσα Διακήρυξη, - Η Απόφαση Κατακύρωσης και - Η Προσφορά του Αναδόχου Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: (α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση. (β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Νοσοκομείου, της Εγγύησης, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. Ειδικότερα, το Νοσοκομείο καταρτίζει τη σχετική Σύμβαση-μισθωτήριο, ο δε υποψήφιος μισθωτής καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα σε 15 μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, προσκομίζοντας αντίστοιχα την Εγγύηση, η οποία θα ανέρχεται σε ποσό ίσο προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος. Τη σύμβαση θα συνυπογράψει ο εγγυητής. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την ως άνω εγγύηση (άρθρο 9 παράγρ.3 παρούσας), η οποία θα καλύπτει σε ποσό (σε ευρώ) ίσο προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος (ήτοι δύο (2) μηνιαία μισθώματα), με απεριόριστο χρόνο ισχύος ή δεν προσέλθει για την υπογραφή ο εγγυητής, όπως ανωτέρω προβλέπεται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Το Νοσοκομείο στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο πλειοδότης μισθωτής και οι επιλαχόντες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε ζημία που προξένησαν στο Νοσοκομείο εξαιτίας της αρνήσεως τους να υπογράψουν τη Σύμβαση. Εάν ο πλειοδότης υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δεν προσέλθει προς υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως εντός της ορισθείσας προθεσμίας, το Δ.Σ. του Νοσοκομείου κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα πλειοδότη και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η κατατεθείσα εγγύηση. Ακολούθως το Νοσοκομείο προχωρά σε νέα εκμίσθωση σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος θα υποχρεούται στην τυχόν επί το έλαττον διαφορά του μισθώματος μέχρι την λήξη του ορισθέντος με τη διακήρυξη χρόνου της μίσθωσης και στην ανόρθωση της προξενηθείσας στο Νοσοκομείο ζημίας από την αθέτηση της υποχρεώσεως αυτού προς υπογραφή της συμβάσεως. Οι υποχρεώσεις αυτές του αναδειχθέντος πλειοδότη βεβαιούνται με καταλογισμό, το δε καταλογιζόμενο ποσό εισπράττεται κατά τη διαδικασία εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγρ.3 του Π.Δ.715/79. Η εγγυητική θα επιστραφεί μετά τη λήξη της εν λόγω μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων του ΠΔ 715/79 τα ακόλουθα: α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης-μισθωτηρίου και την εν λόγω προς ανάθεση μίσθωση και β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης

12 Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της μίσθωσης ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον μισθωτή. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν χωρεί. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ο μισθωτής οφείλει να αποδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή, εντός δέκα (10) ημερών. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της μίσθωσης. ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Το μηνιαίο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται στις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα, στο Ταμείο του Νοσοκομείου Βόλου ή σε Τραπεζικό λογαριασμό του Νοσοκομείου Βόλου που θα καθορισθεί κατά την κατάρτιση της συμβάσεως. ΑΡΘΡΟΝ 16. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όροι Μίσθωσης Πρόκειται για Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκμίσθωσης οικοπέδου του Νοσοκομείου επί της οδού Όγλ-Αλεξάνδρας στο Βόλο με εμβαδόν 628,73μ, με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα. 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον επιτροπής που θα ορίσει το Νοσοκομείο. 2. Η χρήση για την οποία εκμισθώνεται το μίσθιο προσδιορίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια στο μισθωτήριο συμφωνητικό αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης αυτού από την παράδοση του μισθίου και υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού. 3. Η εκμίσθωση είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης για ένα ακόμη χρόνο, κατόπιν μονομερούς απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 4. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 715/79, του Π.Δ. 34/1995 "Περί εμπορικών μισθώσεων", του Ν. 3853/2010 και του Ν. 3996/2011 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, αρχίζει δε από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου. 5. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και της οποίας όφειλε να λάβει γνώση ο μισθωτής, και δεν υποχρεούται από το λόγο αυτό στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης 6. Η υπεκμίσθωση, ή με οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση σε τρίτο της χρήσης του μισθίου, απαγορεύεται ρητά, χωρίς έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, η οποία δίνεται μόνο κατόπιν απόφασης του ΔΣ. 7. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του μισθωτή, από την οποία επήλθε ζημία στο Νοσοκομείο, ο μισθωτής υποχρεούται σε αποζημίωση, η οποία βεβαιώνεται με καταλογισμό μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ και εισπράττεται με την διαδικασία είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων.

13 8. Καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και τυχόν παράτασής της, το Νοσοκομείο ως εκμισθωτής, δεν υποχρεούται σε καμιά απολύτως επισκευή ή τροποποίηση του μισθίου, ούτε και εάν αυτή είναι αναγκαία, ο δε μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου και σύμφωνα προς τον σκοπό για τον οποίο εκμισθώνεται, ενεργεί δε όλες τις προς συντήρηση αυτού αναγκαίες δαπάνες για επισκευές, κατόπιν πάντως προηγούμενης έγγραφης έγκρισης του εκμισθωτή, δικαιουμένου όπως δια των οργάνων του παρακολουθεί ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει αυτές. Δεν δύναται να επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο, χωρίς την άδεια του Νοσοκομείου, ούτε να μεταρρυθμίσει τούτο ή να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό από αυτό που συμφωνήθηκε. 9. Ο μισθωτής δεν μπορεί για κανέναν απολύτως λόγο, ούτε και λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, να λύσει τη μίσθωση πριν από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου αυτής. Η τυχόν παράβαση του όρου, καθιστά τον μισθωτή υπεύθυνο στην καταβολή των μέχρι λήξης της μίσθωσης μισθωμάτων, καθιστάμενων αμέσως ληξιπρόθεσμων και απαιτητών και συνεπάγεται την υπέρ του εκμισθωτού έκπτωση της μισθωτικής εγγύησης, μη συμψηφιζόμενης προς τις εκ μισθωμάτων και λοιπές οφειλές. 10. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση της καταβολής του ενοικίου εάν δεν πραγματοποιεί χρήση του μισθίου άνευ υπαιτιότητας του εκμισθωτή. Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι εάν για την λειτουργία της μίσθωσης απαιτούνται άδειες από τις αρμόδιες αρχές, ο εκμισθωτής ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για την μη έκδοση αυτών, ο δε μισθωτής οφείλει να μεριμνήσει για την έκδοσή τους αποκλειστικά με δικές του δαπάνες. Καθ όλο το χρονικό διάστημα τυχόν καθυστερήσεως λήψεως των αδειών αυτών, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το μίσθωμα. 11. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας ή διαφημιστικών πινακίδων εντός ή στα όρια του μισθίου, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με ιδιαίτερο συμφωνητικό μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, το οποίο θα καθορίζει την κατανομή των εσόδων από την τοποθέτηση αυτή μεταξύ των μερών 12. Κάθε μη έγκαιρη άσκηση εκ μέρους του εκμισθωτή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το μισθωτήριο συμβόλαιο που θα υπογραφεί σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί σαν παραίτησή του από αυτά. 13. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη. 14. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, όταν καταστεί αυτό αναγκαίο ή για ιδιόχρηση του μισθίου, αλλά πάντοτε κατόπιν ειδοποίησης κοινοποιημένης με απόδειξη στον μισθωτή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λύση της σύμβασης. 15. Για κάθε διένεξη ή διαφορά που προκύπτει από τη σύμβαση, ο μισθωτής υποχρεούται να ζητήσει την επίλυσή της, με αίτησή του προς το Νοσοκομείο μαζί με έγγραφα και άλλα στοιχεία. Το ΔΣ μπορεί με απόφασή του να επιλύσει τη διαφορά. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής επιμένει στις απόψεις του, η διαφορά θα τίθεται στην κρίση των αρμοδίων Δικαστηρίων. 16. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής Στατιστικής Αρχής και ειδικότερα της Δ/νσης Οικονομικών και Βραχ. Δεικτών,

14 λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί αναπροσαρμογής των μισθωμάτων, όπως ισχύουν κάθε φορά. 17. Για ότι δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79, του Π.Δ. 34/1995 "Περί εμπορικών μισθώσεων", του Ν. 3853/2010 και του Ν. 3996/2011 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. ΑΡΘΡΟ 17. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα όλους τους κανόνες που αφορούν καταρτισθησομένη μίσθωση : Να τηρεί με ακρίβεια τις σχετικές διατάξεις. Να τηρεί τους κανονισμούς περί ατυχημάτων και χειρισμών εγκαταστάσεως, πυρασφάλειας την εργατική και φορολογική νομοθεσία κλπ. Γενικά να τηρεί όλες τις οδηγίες και εντολές των αρμόδιων Οργάνων του Νοσοκομείου. την Για όλες τις αναφερόμενες υποχρεώσεις της διακήρυξης, καθώς και τις υποχρεώσεις των άρθρων 16 και 17 ο μισθωτής θα καταθέσει μαζί με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης χωρίς επιφύλαξη. ΑΡΘΡΟΝ 18. ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Αν ο μισθωτής διακόψει μονομερώς πρόωρα και χωρίς τη συναίνεση του Γ.Ν. Βόλου την εκμετάλλευση του καταστήματος πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης μισθώσεως υποχρεούται, πλην της καταβολής του μηνιαίου μισθώματος, στην καταβολή προς το Νοσοκομείο ποσού που θα καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Β. ως ποινική ρήτρα ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία που το Νοσοκομείο θα καταρτίσει νέα σύμβαση εκμισθώσεως. Για κάθε παράβαση μιας εκ των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, από τις οποίες επήλθε ζημία στο Γ.Ν.Β., ο μισθωτής υπόκειται σε αποζημίωση, η οποία βεβαιώνεται με καταλογισμό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εισπράττεται κατά τη διαδικασία εισπράξεων των Δημοσίων Εσόδων. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως επάγεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Β., λύση της μισθώσεως και έξωση του μισθωτή, κατά τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εκτός από τις ως άνω κυρώσεις. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για ό,τι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύει το Π.Δ.715/79. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον μισθωτή. Η διακήρυξη θα διατίθεται από το γραφείο Προμηθειών έναντι απόδειξης και με την καταβολή στο ταμείο του Γ.Ν. Βόλου του ποσού των 20,00 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ

μίσθωμα Χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ημερομηνία : 13/2/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 Ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα Α) 880,00 Β) 355,00

μίσθωμα Χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ημερομηνία : 13/2/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 Ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα Α) 880,00 Β) 355,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ: 16 / 1 /2014 Ταχ.Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ ΑΡ.ΠΡ. : 1005

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628282 2015-03-10

15PROC002628282 2015-03-10 15PROC002628282 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ψώρας Ζ. Τηλ.: 2467350626 Fax : 2467350657

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 462.τ.µ. (ΟΙΚΟΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Αριθμ.:61/2010

Διακήρυξη Αριθμ.:61/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Τηλέφωνα FAX E-mail Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 1878/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΑΜΥΝΗΣ ΒΙ046-ΦΚΒ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δημ. Σούτσου 40 Τ.Κ. 11521 Τηλ. 2108705174-2108705054 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014 1. Ανακοινώνεται ότι την 3/6/14 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ304/92 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Επαγγελματιών 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26-6-204 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/) Γρηγ.Λαμπράκη 2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Διεύθυνση Διοικητικού Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.2002. Για Εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.2002. Για Εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.2002 Για Εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 28-11-2014 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) Γρηγ.Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΔΑ: ΒΕΝΥ469ΗΔΞ-0ΦΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ : 10-5-2013 Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/5757 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ 19 ης /2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV (33140000 )»

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ 19 ης /2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV (33140000 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 09/03/2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Ά ρ θ ρ ο 1ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 06/06/2014 Διακήρυξη 8/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 30, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Fax Ηλ/κή Αλλ/φία Πληροφορίες : Αγ. Σπυρίδωνος :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα