Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/24-5-2013."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/05/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Ευστράτιου Καρίκη αριθ. 2/51036/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Καραντζιάς ηµήτριος- Μέλος 4) Κρεµαστινού Φλώρα Αντιδήµαρχος Μέλος 5) Πετράκης Σωτήρης- Μέλος 6) Μπούκλας Ηλίας Ααπλ/ικό Μέλος 7) Παναή Ευαγγελία -Μέλος 8) Ζωγραφίδης Ηλίας- Μέλος 9) Αντώνογλου Γεώργιος Αναπ/κο Μέλος στη θέση της κ. Κολώνα Απόντες: 1) Αφεντούλης Ιωάννης Μέλος 2) Κυριακούλης Παναγιώτης Αντιδήµαρχος- Μέλος 3) Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αντιδήµαρχος Αρ. αποφ. 45 / Α Α: ΒΕΧΟΩ1Ρ-ΧΑΜ Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/46741/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/29686/ αίτηση της ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΞΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 461/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 4422 Γαιών Κατταβιάς, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΞΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στην κ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς εκτός οικισµού. (ΚΜ 4422 Γαιών Κατταβιάς) Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 46 / Α Α: ΒΕΧΟΩ1Ρ-ΨΕΦ

2 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΧΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 10/47360/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/44693/ αίτηση της κ. ΧΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΕΖΕ ΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ στην Τοπική Κοινότητα Φανών. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 1857/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 773 Γαιών Φανών, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΕΖΕ ΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ στην κ. ΧΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στην Τοπική Κοινότητα Φανών εκτός οικισµού. (ΚΜ 773 Γαιών Φανών) Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 47 / Α Α: ΒΕΧΟΩ1Ρ-Ω Ε Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 5/53341/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 5/50899/ αίτηση του κ. ΧΑΤΧΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην Τοπική Κοινότητα αµατριάς). 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 753/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 48 Οικοδοµών αµατριάς, (Περιοχή 1) οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στον κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην Τοπική Κοινότητα αµατριάς στην ΚΜ 48 Οικοδοµών αµατριάς, (Περιοχή 1) Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. 121

3 Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 48 / Α Α: ΒΕΧΟΩ1Ρ-ΜΝΗ Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/55925/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/50719/ αίτηση της ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Ασληπιείου, Τοµέας Κιοτάρι εκτός οικισµού. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 742/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 1525 Α γαιών Ασκληπιείου (εκτός οικισµού), οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στην κ. ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι εκτός οικισµού. (ΚΜ 1525 Α Γαιών Ασκληπιείου) Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 49 / Α Α: ΒΕΧΟΩ1Ρ-Χ0Ψ Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/55926/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/46662/ αίτηση της ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς εκτός οικισµού. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 658/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 158 γαιών Λαχανιάς (εκτός οικισµού), οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ στην κ. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ του Ανδρέα στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς (ΚΜ 158 Γαιών Λαχανιάς εκτός οικισµού. 122

4 Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 50 / Α Α: ΒΕΖΛΩ1Ρ-ΣΨ0 Έγκριση της υπ αριθ. 35/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου και έγκριση αιτήµατος Σ. Τσιρακάκη για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στο κατάστηµα του επί της Εθν. Μακαρίου. (Θέµα από αναβολή). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καρίκης, έθεσε υπόψη των µελών την αριθ. 35/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε αιτήµατα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην διασταύρωση των οδών Εθν. Μακαρίου και ηµοκρατίας που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η : «Αιτήµατα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδοµικού σχεδιασµού) στη διασταύρωση των οδών Εθν. Μακαρίου & ηµοκρατίας». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα, διαβάζει την εισήγηση της ιεύθυνσης Πολεοδοµικού σχεδιασµού σύµφωνα µε την αίτηση και το τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασµα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Αναφορικά µε την παραπάνω αίτηση κατάληψης Κ.Χ. σας ενηµερώνουµε ότι πρόκειται για αίτηση του κ. Σπυρίδων Τσιρακάκη ο οποίος διατηρεί κατάστηµα, αναψυκτήριο, "People & People" στον αριθµό 4 της οδού Εθν. Μακαρίου και ζητά την επέκταση καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσµατα. Ο αιτούµενος χώρος βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Εθν. Μακαρίου & ηµοκρατίας σε επαφή µε την πρόσοψη του καταστήµατος, όπως φαίνεται στις επισυναπτόµενες φωτογραφίες, καθώς και στο τροποποιηµένο από την υπηρεσία σχεδιάγραµµα. Το πλάτος του πεζοδροµίου που αποµένει σε περίπτωση κατάληψης του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου στην πρόσοψη του καταστήµατος, είναι 3.0 µ.για το ιστορικό της υπόθεσης σας ενηµερώνουµε ότι µε προηγούµενη απόφαση, (αριθµ. πρωτ. 2/45746/ ) επιτράπηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης κ. Τσιρακάκη Σπυρίδωνα, η κατάληψη τµήµατος 26,50 τ.µ. του πεζοδροµίου. Με το νέο τοπογραφικό αποτυπώνεται η ευρύτερη περιοχή καθώς και ο νέος προτεινόµενος χώρος κατάληψης, τµήµα Α-Β-Γ- -Ε-Α, ο οποίος µαζί µε τον προηγούµενο είναι πλέον 47,30 τ.µ. Η υπηρεσία έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και αφού τροποποίησε το επισυναπτόµενο µε τη σχετική αίτηση τοπογραφικό, προκειµένου να µην παρεµποδίζεται η διέλευση των πεζών, συµφωνεί στην κατάληψη του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούµε για τη γνωµοδότησή σας σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/ (Φ.Ε.Κ. 87Α/ ) περί αρµοδιοτήτων συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά για την επέκταση καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου, προς ενοικίαση στη διασταύρωση των οδών Εθν. Μακαρίου & ηµοκρατίας στο αναψυκτήριο"people & People" στον αρ. 4, που διατηρεί ο κύριος Σπυρίδων Τσιρακάκης, για να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσµατα µε την προϋπόθεση να µην παρεµποδίζεται η διέλευση πεζών. Γίνεται µνεία ότι η ΕΠΖ µε την υπ αριθ. 19/2013 απόφαση της ανέβαλε τη λήψη απόφασης προκειµένου στην επόµενη συνεδρίαση να παρευρίσκεται ο αρµόδιος υπάλληλος για να ενηµερώσει τα µέλη, πώς διαµορφώνεται η κατάσταση στο συγκεκριµένο κατάστηµα. 123

5 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται για να εισηγηθεί το θέµα ο υπάλληλος της Πολεοδοµίας του.ρ. κ. Ζαχαρόπουλος ο οποίος είπε: Το συγκεκριµένο κατάστηµα έχει µία παραχώρηση προγενέστερη 20τ.µ. χωρίς συγκεκριµένη περιγραφή, «ότι είναι δηλ. από εδώ έως εδώ», είχε γενικά µια αόριστη παραχώρηση ενός χώρου 20 τ.µ. Ο ενδιαφερόµενος ζήτησε από την υπηρεσία το συγκεκριµένο χώρο που φαίνεται στο σχεδιάγραµµα που είναι γύρω στα 45 τ.µ., κάναµε κάποιες διορθώσεις στο χώρο, ούτως να µη παρεµποδίζει τη διέλευση των πεζών ή να καταλαµβάνει περισσότερο κοινόχρηστο χώρο απ αυτόν που πρέπει. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Εισηγούµαι να γίνει δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Συµφωνούµε και εµείς, όµως, θα ήθελα να πω επί τη ευκαιρία, είναι απαίτηση του Ροδιακού Λαού να επαναλειτουργήσει το ΑΚΤΑΙΟΝ. Περνάει ο κόσµος και βλέπει το ΑΚΤΑΙΟ κλειστό. Χάνει ο ήµος εκατοµµύρια από κει. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να φροντίζουµε να υπάρχουν χώροι, που ο δηµότης, ο επισκέπτης, ο τουρίστας, να βρεί για να καθήσει. Αλλά ειδικά το ΑΚΤΑΙΟΝ και σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να δούµε γιατί δεν λειτουργεί το ΑΚΤΑΙΟΝ; ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Μέχρι πρότινος, στα θέµατα που ερχόντουσαν από την ηµ. Κοινότητα Ρόδου, υπήρχαν τα ονόµατα των µελών που µειοψηφούσαν. Εδώ και κάποιο διάστηµα αναφέρεται ότι ελήφθησαν κατά πλειοψηφία και δεν φαίνονται ποιοι µειοψήφησαν. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Έχετε δίκιο, είναι σοβαρή παράλειψη, γιαυτό και είπα ότι το πρώτο ουσιαστικό φίλτρο είναι η ΕΠΖ και θα ενηµερωθεί η ηµ. Κοινότητα να αναγράφονται στις αποφάσεις τα ονόµατα των συµβούλων που µειοψηφούν. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 35/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου, και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο την έγκριση του αιτήµατος του κ. Σ. Τσιρακάκη για κατάληψη συνολικού κοινόχρηστου χώρου εκτάσεως τ.µ. έξωθεν του καταστήµατος του επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου (παραπλεύρως του Λιµεναρχείου) και µε τον διακριτικό τίτλο People and People, επιφέροντας ανάλογη τροποποίηση στον Κανονισµό κοινοχρήστων χώρων. Αρ. αποφ. 51 / Α Α: ΒΕΖΛΩ1Ρ-ΑΦΚ 124 Έγκριση της υπ αριθ. 146/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε έγκριση αιτήµατος της κ. Αρτέµιδος Τσερκεζόγλου για παραχώρηση προς ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Μανδηλαρά µε ανάλογη τροποποίηση του κανονισµού κοινοχρήστων χώρων. Ο Πρόεδρος κ. Καρίης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 146/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε αίτηµα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην οδό Μανδηλαρά µε ανάλογη τροποποίηση του κανονισµού κοινοχρήστων χώρων, που έχει ως εξής; ΘΕΜΑ 5β: «Αίτηµα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην οδό Μανδηλαρά, τροποποιώντας αναλόγως τον κανονισµό κοινοχρήστων χώρων της πόλεως Ρόδου.» Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην /ντρια της ιεύθυνσης Πολεοδοµικού σχεδιασµού κα Παρασκευοπούλου Άννα για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέµατος και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η κ. Παρασκευοπούλου παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράµµατα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασµα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετ.:Αριθ. πρωτ. 321 / / αίτηση Άρτεµις Τσερκεζόγλου Αναφορικά µε την παραπάνω αίτηση κατάληψης Κ.Χ. σας ενηµερώνουµε ότι πρόκειται για αίτηση της κας. Άρτεµις Τσερκεζόγλου η οποία διατηρεί κατάστηµα, εστιατόριο, στον αριθµό 28 της οδού Μανδηλαρά και ζητά

6 κοινόχρηστο χώρο προς ενοικίαση έµπροσθεν του καταστήµατός της, για την τοποθέτηση σταντ (τραπεζάκι) µε µενού του µαγαζιού. Στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της υπηρεσίας (απόσπασµα από το ήδη εγκεκριµένο του κανονισµού κοινοχρήστων χώρων) φαίνεται ο αιτούµενος χώρος διαστάσεων 2 µ. χ 1,2 µ. και εµβαδού 2,4 τ.µ., ο οποίος, βρίσκεται πέραν του ήδη εγκεκριµένου ισχύοντα κανονισµού (αριθ. 665/2007 απόφαση.σ.). Η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου γιατί δεν δυσχεραίνει την κίνηση στον πεζόδροµο καθώς βρίσκεται σε συνέχεια του ήδη εγκεκριµένου (Κ1), σε επαφή µε την πρόσοψη του καταστήµατος. Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούµε για τη γνωµοδότησή σας σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/ (Φ.Ε.Κ. 87Α/ ) περί αρµοδιοτήτων συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ, στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 2µ Χ1,2 και εµβαδού 2,4τ.µ., προς ενοικίαση έµπροσθεν του καταστήµατός της, για την τοποθέτηση σταντ (τραπεζάκι) µε µενού του µαγαζιού, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 146/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο την έγκριση του αιτήµατος της κ. Αρτέµιδος Τσερκεζόγλου για παραχώρηση προς ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου εκτάσεως 2,4 τ.µ. έµπροσθεν του καταστήµατος. Αρ. αποφ. 52 / Α Α: ΒΕΖΕΩ1Ρ-96Ψ Έγκριση της υπ αριθ. 148/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση στο Ο.Τ. 350 του σχεδίου πόλεως Ρόδου, στην περιοχή επέκτασης Ανάληψη- Ροδίνι. Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 148/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο θέµα η οποία έχει ως ακολούθως: ΘΕΜΑ 7: «Τροποποίηση στο Ο.Τ._350 σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής επέκτασης Ανάληψη Ροδίνι.» Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Κα Σωτηράκη Σταµατία από την ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, τµήµα Μελετών και Εφαρµογών, για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέµατος και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η κ. Σωτηράκη παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράµµατα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασµα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετ. : 1) Η υπ αριθµό πρωτ / αίτηση τροποποίησης 2) Η υπ αριθµό πρωτ. 2064/ έγγραφο υποβολής της δικαστικής απόφασης 3) Η υπ αριθµό πρωτ. 151 / ( ΠΣχ) διαβιβασθείσα απόφαση µε αριθµό 229/2011 Έχοντας υπόψη : 1. Την µε αριθµ. πρωτ. 1056/ αίτηση προς την /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ήµου Ρόδου, την οποία υπέβαλλαν οι συνιδιοκτήτες της κ.µ. 460-Ε γαιών Ρόδου και µε την οποία ζητούν την 125

7 τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή της ιδιοκτησίας τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρ. 32 του Ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ./79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». 2. α)το συνυποβαλλόµενο µε την αίτηση Τοπογραφικό ιάγραµµα, στο οποίο φαίνεται το οικόπεδο το οποίο αποτελεί την κτηµατολογική µερίδα 460-Ε και είναι ολόκληρο το Ο.Τ. 350, της περιοχής επέκτασης Ανάληψη - Ροδίνι της πόλεως Ρόδου. β)το γεγονός ότι το Ο.Τ. 350 του σχεδίου πόλης ηµοτικής Ενότητας Ροδίων ήµου Ρόδου περικλείεται από τις οδούς Γ. Σεφέρη Βέροιας Καστοριάς Έδεσσας έχει εµβαδόν 6.545,00 τ.µ. και δεσµεύεται ως κοινωφελής χώρος για την ανέγερση σχολείου από το έτος 1973 (ΦΕΚ 217/ / ) µε την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου στην επέκταση του σχεδίου πόλης του (τότε) ήµου Ρόδου, όπως αναθεωρήθηκε µε την ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/94 (ΦΕΚ 403/ / ) 3. Το κτηµατολογικό διάγραµµα και το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας της συγκεκριµένης µερίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι το Ο.Τ. 350 εµβαδού 6.545,00 τ.µ. αποτελείται εξ ολοκλήρου από την κτηµατολογική µερίδα 460-Ε γαιών Ρόδου (Τόµος: 72, Φύλλο: 11, Φάκελος: 4993) και ανήκει στους Θεώνη ιακίδη του ηµητρίου, Ευαγγελία ιακίδη του ηµητρίου, Αικατερίνη Μηνέττου του Ιωάννη και Κωνσταντίνο Μηνέττο του Ιωάννη από 25% εξ αδιαιρέτου στον καθένα απ αυτούς (σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ /2002 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηµατολογίου Ρόδου). 4. Την Τεχνική έκθεση, που συνοδεύει την πιο πάνω υπ αριθµό πρωτ. 1056/ αίτηση της αιτούµενης τροποποίησης στο Ο.Τ. 350, του σχεδίου της περιοχής, η οποία συντάθηκε από τον ιδιώτη πολιτικό µηχανικό Κωνσταντινίδη Φιλήµονα, και αναφέρει τα εξής: Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο.Τ. 350 Το Ο.Τ. 350 του σχεδίου πόλης ηµοτικής Ενότητας Ροδίων ήµου Ρόδου περικλείεται από τις οδούς Γ. Σεφέρη Βέροιας Καστοριάς Έδεσσας έχει εµβαδό 6.545,00 τ.µ. και δεσµεύεται ως κοινωφελής χώρος για την ανέγερση σχολείου από το έτος 1973 µε την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου στην επέκταση του σχεδίου πόλης του τότε ήµου Ρόδου (σχετ. η υπ αριθµ. 966/2010 βεβαίωση της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ήµου Ρόδου). Το Ο.Τ. 350 εµπίπτει στον Τοµέα Ν και στην Ζώνη Συντελεστή όµησης IV, ισχύουν δε γι αυτό οι ακόλουθοι όροι δόµησης: Απόφαση Νοµάρχη ωδεκανήσου ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/ (Φ.Ε.Κ. 403 / ) Υ.Α. 3046/304/89 (Φ.Ε.Κ. 59/ / «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» και Ν. 4037/2012 (Φ.Ε.Κ. 79/Α/ ) Ν.Ο.Κ. ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδου: 15,00 µ. ελάχιστο εµβαδό οικοπέδου: 500,00 τ.µ. µεγίστη επιτρεποµένη κάλυψη: 40% µέγιστος συντελεστής δόµησης: 0,8 µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος: 14,00 µ. µέγιστος αριθµός ορόφων: κατά Ν.Ο.Κ. επιτρεπόµενες χρήσεις: γενική κατοικία Το Ο.Τ. 350 εµβαδού 6.545,00 τ.µ. αποτελείται εξ ολοκλήρου από την κτηµατολογική µερίδα 460-Ε γαιών Ρόδου (Τόµος: 72, Φύλλο: 11, Φάκελος: 4993) και ανήκει στους Θεώνη ιακίδη του ηµητρίου, Ευαγγελία ιακίδη του ηµητρίου, Αικατερίνη Μηνέττου του Ιωάννη και Κωνσταντίνο Μηνέττο του Ιωάννη από 25% εξ αδιαιρέτου στον καθένα απ αυτούς (σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ /2002 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηµατολογίου Ρόδου). Η υπ αριθµ. 229/2011 απόφαση του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (τµήµα 1 ο ) «Ακυρώνει την σιωπηρή απόρριψη από τον ήµο Ρόδου, της / αίτησης άρσης της ρυµοτοµικής δέσµευσης, 126

8 που είχε επιβληθεί στο ακίνητο των προσφευγόντων (στο Ο.Τ. 350 του ήµου Ρόδου) µε το Β.. της αρχικά και εν συνεχεία µε την υπ αριθµ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/ απόφαση του Νοµάρχη ωδεκανήσου. Αναπέµπει την υπόθεση στη ιοίκηση, προκειµένου να εκδώσει πράξη άρσης της ρυµοτοµικής δέσµευσης που επιβλήθηκε στο πιο πάνω ακίνητο και να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου.» Κατά της πιο πάνω απόφασης ο ήµος Ρόδου προσέφυγε στον Άρειο Πάγο. Οι συνιδιοκτήτες της κ.µ. 460-Ε γαιών Ρόδου υπέβαλαν την µε αριθµ. πρωτ. 1056/ αίτηση προς την /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ήµου Ρόδου µε την οποία ζητούν την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή της πιο πάνω ιδιοκτησίας των σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρ. 32 του Ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ./79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 350 Με δεδοµένα : α. το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κτηµατολογικής µερίδας 460-Ε γαιών Ρόδου όπως προκύπτει απ το συνηµµένο υπ αριθµ. πρωτ /2002 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηµατολογίου Ρόδου, β. τις δηλώσεις ιδιοκτησίας της κτηµατολογικής µερίδας 460-Ε γαιών Ρόδου που κατατέθηκαν µε την υπ αριθµ. 1056/ αίτηση προς την /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ήµου Ρόδου, γ. τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2508/1997(Φ.Ε.Κ. 124/Α) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρ. 31 παρ. 2 του Ν. 4067/2012(Φ.Ε.Κ. 79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός», δ. τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33/Α ) : Η αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου ανά συνιδιοκτήτη: 6.545,00/4 = 1.636,25 τ.µ. Η αναλογούσα εισφορά σε γη (αρθρ. 8 Ν. 1337/83) ανά συνιδιοκτήτη ανέρχεται σε : 250,00 10% 25,00 τ.µ. (500,00 250,00) 20% 50,00 τ.µ. (1.000,00 500,00) 30% 150,00 τ.µ. (1.636, ,00) 40% 254,50 τ.µ. 479,50 τ.µ. Συνολική εισφορά σε γη 4 x 479,50 τ.µ. = 1.918,00 τ.µ. τότε δηµιουργούνται στο Ο.Τ. 350 δύο (2) χρήσεις γης και συγκεκριµένα: κοινωφελής χώρος για ανέγερση σχολείου εµβαδού 1.918,00 τ.µ. και οικοδοµήσιµος χώρος εµβαδού 6.545, ,00 = 4.627,00 τ.µ. Προτεινόµενοι όροι δόµησης για τον οικοδοµήσιµο χώρο εµβαδού 4.627,00 τ.µ. ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδου: 15,00 µ. ελάχιστο εµβαδό οικοπέδου: 500,00 τ.µ. µεγίστη επιτρεποµένη κάλυψη: 40% µέγιστος συντελεστής δόµησης: 0,8 µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος: 10,50 µ. για οικόπεδα επιφανείας έως 800,00 τ.µ. 13,00 µ. για οικόπεδα επιφανείας άνω των 800,00 τ.µ. µέγιστος αριθµός ορόφων: \\ανάλογα της επιφανείας του οικοπέδου και συγκεκριµένα για οικόπεδα επιφανείας έως 800,00 τ.µ. τρεις (3) όροφοι και για οικόπεδα επιφανείας άνω των 800,00 τ.µ. τέσσερις (4) όροφοι επιτρεπόµενες χρήσεις: γενική κατοικία 127

9 Γ. ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 350 ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΡΟ ΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ο ήµος Ρόδου δύναται να επανακηρύξει την δέσµευση του Ο.Τ. 350 ως κοινωφελή χώρο για την ανέγερση σχολείου πλην όµως πρέπει ο ήµος Ρόδου σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του αρθρ. 3 του Ν. 2882/2001 να δεσµεύσει κατ ελάχιστον το χρηµατικό ποσό που ανέρχεται στην αντικειµενική αξία του ακινήτου κατά την επανακήρυξη προσηυξηµένη µε την δικηγορική αµοιβή (3%) η οποία σήµερα ανέρχεται σε , ,00 x 3% = , ,22 = , α) Την υπ αριθµ. 229/2011 απόφαση του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (τµήµα 1ο) η οποία «Ακυρώνει την σιωπηρή απόρριψη από τον ήµο Ρόδου, της / αίτησης άρσης της ρυµοτοµικής δέσµευσης, που είχε επιβληθεί στο ακίνητο των προσφευγόντων (στο Ο.Τ. 350 του ήµου Ρόδου) µε το Β.. της αρχικά και εν συνεχεία µε την υπ αριθµ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/ απόφαση του Νοµάρχη ωδεκανήσου. Αναπέµπει την υπόθεση στη ιοίκηση, προκειµένου να εκδώσει πράξη άρσης της ρυµοτοµικής δέσµευσης που επιβλήθηκε στο πιο πάνω ακίνητο και να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου.» β) Το γεγονός ότι κατά της πιο πάνω απόφασης ο ήµος Ρόδου κατέθεσε αίτηση αναιρέσεως προς στο Συµβούλιο Της Επικρατείας. 6. Το γεγονός ότι στο άρθρο 32, παρ.1 του Ν. 4067/12, αναφέρεται ότι : «1. Η τροποποίηση εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, µετά από βεβαιωθείσα αυτοδίκαιη ανάκληση επιβληθείσης απαλλοτρίωσης ή σε συµµόρφωση δικαστικής απόφασης για την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης, γίνεται µε την τήρηση της διαδικασίας του Αρθ-154 του από Π / του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ-580/ /99). Η έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης γίνεται µε την υποβολή σχετικού αιτήµατος στον οικείο δήµο ή την αρµόδια υπηρεσία, από τον ιδιοκτήτη στο ακίνητο του οποίου ανακλήθηκε ή ήρθη η απαλλοτρίωση ή δέσµευση, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα στοιχεία: α) βεβαίωση της αυτοδίκαια ανακληθείσας απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης ή δικαστική απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου, β) ακριβή αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά µετεγγραφής µη διεκδίκησης ή στοιχεία κτηµατολογίου που έχουν καταστεί οριστικά, καθώς και δήλωση ιδιοκτησίας όπου απαιτείται, γ) τα απαιτούµενα κατά τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις τοπογραφικά διαγράµµατα, γνωµοδοτήσεις αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και τυχόν άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση ειδικές µελέτες (όπως οριοθέτησης ρέµατος, γεωλογική-γεωτεχνική κα), τα οποία µπορεί να συνοδεύονται και από τεχνική έκθεση αιτιολόγησης της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου. Ο οικείος δήµος τηρεί τις προβλεπόµενες από τις παραπάνω διατάξεις, διατυπώσεις και διαδικασίες δηµοσιοποίησης της προτεινόµενης τροποποίησης του σχεδίου στη θέση του ακινήτου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, µετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης συνεχίζεται χωρίς τη γνώµη του» 7. Το γεγονός ότι η παρούσα εισήγηση της υπηρεσίας είναι εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των 6 µηνών από την ηµεροµηνία της αίτησης (αρ. πρωτ. 1056/ ) 8. Την απόφαση ΣΤΕ 1448/06 σύµφωνα µε την οποία στην παρ.3 αναφέρεται ότι: «3. Επειδή, στην παρ.1 του Αρθ-20 του Ν-2508/97 (ΦΕΚ-124/Α/97) ορίζεται ότι: "Οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε πολεοδοµούµενες για πρώτη φορά περιοχές υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη για τη δηµιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του Αρθ-8 του Ν-1337/83,..". Εξ άλλου, µε την παρ.5 του Αρθ-11 του Ν-3212/03 (ΦΕΚ-308/Α/03) προστέθηκε στην παρ.2 του παραπάνω Αρθ-20 του Ν-2508/97 περίπτωση ε και η εν λόγω παρ.2 του Αρθ-20 διαµορφώθηκε ως εξής: "Κατ εξαίρεση της παρ.1 του παρόντος: α)., β)., ε) Οι ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως µε τις διατάξεις του Ν / και στις οποίες αίρεται η ρυµοτοµική αναγκαστική απαλλοτρίωση, που επιβλήθηκε µε την ένταξη στο σχέδιο, σε συµµόρφωση αποφάσεων των αρµοδίων δικαστηρίων, υποχρεούνται σε εισφορά σε γη σύµφωνα µε τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά υπολογίζεται και επιβάλλεται µε την πράξη τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου. Η εισφορά αποτελεί ποσοστό της επιφάνειας της ιδιοκτησίας, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο της πράξης τροποποίησης, και διατίθεται ολόκληρη υποχρεωτικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων 128

10 που θεσµοθετούνται µε την τροποποίηση αυτή. Το µέγεθος της εισφοράς µνηµονεύεται και απεικονίζεται ως θέση στην πράξη τροποποίησης, είναι αυτοδίκαια εισφερόµενο, τίθεται σε κοινή χρήση µετά τη δηµοσίευση της πράξης και δεν απαιτείται σύνταξη της πράξης εφαρµογής που προβλέπεται στο Αρθ-12 του Ν-1337/83. Εάν µε την τροποποίηση του σχεδίου επιβάλλεται για λόγους πολεοδοµικούς η δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου µεγαλύτερου αυτού της εισφοράς σε γη, συντάσσεται πράξη αναλογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν / και του Ν-5269/31 (ΦΕΚ-274/Α/31) για το επιπλέον τµήµα. Αν η ύπαρξη οικοδοµής, κατά την έννοια της παρ.2 του Αρθ- 42 του Ν / , νοµίµως υφισταµένης, εµποδίζει τη διάθεση της εισφοράς για τη δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου, είναι δυνατόν, κατά την κρίση της υπηρεσίας, να µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή. Στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισµός της αξίας για την πραγµατοποίηση της µετατροπής αυτής γίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν-2882/01 ". Τέλος, στην παρ.3 του ίδιου Αρθ-20 του Ν- 2508/97 προβλέπεται ότι "Κατά τα λοιπά για την εισφορά σε γη εφαρµόζονται οι παρ.5 έως και παρ.12 του Αρθ-8 του Ν-1337/83, όπως ισχύουν και συµπληρώνονται µε τις επόµενες παραγράφους και το Αρθ-25 του παρόντος". Περαιτέρω, στις παρ.4 και παρ.5 του Αρθ-8 του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/83) ορίζονται τα ακόλουθα: "4. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούµενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της, το οποίο υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α. Για τµήµα ιδιοκτησίας µέχρι 250 τµ ποσοστό 10%. β. Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 250 τµ µέχρι 500 τµ ποσοστό 20%. γ. Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τµ µέχρι 1000 τµ ποσοστό 30%. δ. Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 τµ µέχρι 2000 τµ ποσοστό 40%. ε. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως (στ), για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 2000 τµ ποσοστό 50%. στ. Για αυτοτελείς ιδιοκτησίες µεγαλύτερες από των τµ που ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη, για το τµήµα τους πάνω από τµ ποσοστό 60%. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε έκταση γης µεγαλύτερη από τµ. 5. Ως εµβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισµό της συµµετοχής σε γη λαµβάνονται τα εµβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες στις Για την εφαρµογή της παρ.4, ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισµα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη που περιλαµβάνονται στα όρια της προς ένταξη περιοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη της πολεοδοµικής ενότητας. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας τα ποσοστά εισφοράς γης εφαρµόζονται στο εµβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι την ".» 9.Την αναλογούσα εισφορά σε γη ανά συνιδιοκτήτη (αρθρ. 8 του Ν. 1337/83), η οποία προκύπτει από την άρση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 350, σε περίπτωση τροποποίησης του Ο.Τ. 350 του σχεδίου πόλης ηµοτικής Ενότητας Ροδίων ήµου Ρόδου από κοινωφελή σε οικοδοµήσιµο χώρο και η οποία υπολογίζεται µε βάση τα παρακάτω δεδοµένα : α. το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κτηµατολογικής µερίδας 460-Ε γαιών Ρόδου όπως προκύπτει απ το συνηµµένο υπ αριθµό πρωτ /2002 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηµατολογίου Ρόδου, β. τις δηλώσεις ιδιοκτησίας της κτηµατολογικής µερίδας 460-Ε γαιών Ρόδου που κατατέθηκαν µε την υπ αριθµό 1056/ αίτηση προς την /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ήµου Ρόδου, γ. τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2508/1997(Φ.Ε.Κ. 124/Α) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρ. 31 παρ. 2 του Ν. 4067/2012(Φ.Ε.Κ. 79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός», δ. τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33/Α/83), σύµφωνα µε την οποία: Αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου ανά συνιδιοκτήτη: 6.545,00/4 = 1.636,25 τ.µ. Αναλογούσα εισφορά σε γη (αρθρ. 8 Ν. 1337/83) ανά συνιδιοκτήτη ανέρχεται σε : 250,00 10% 25,00 τ.µ. (500,00 250,00) 20% 50,00 τ.µ. (1.000,00 500,00) 30% 150,00 τ.µ. (1.636, ,00) 40% 254,50 τ.µ. 479,50 τ.µ. Εποµένως συνολική εισφορά σε γη 4 x 479,50 τ.µ. = 1.918,00 τ.µ. 10. Το τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε ο ιδιώτης αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός Γκόγκος Χρήστος, το οποίο αφορά στην αιτούµενη τροποποίηση και στο οποίο εµφαίνεται : Το Ο.Τ. 350 που περικλείεται από τις οδούς Γ. Σεφέρη, Βέροιας, Καστοριάς και Έδεσσας µε συνολικό εµβαδόν 6545 τ.µ. εντός του οποίου υπάρχει : 129

11 α) Το Ο.Τ. 350 α, τµήµα (Ε,Ζ,Η,Θ,Ε) µε εµβαδόν 1918,00 τ.µ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως κοινωφελής χώρος. β) Το Ο.Τ. 350, τµήµα (Α,Β,Γ,,Ε,Ζ,Α) µε εµβαδόν (6545, ,00) = 4627,00 τ.µ. που αποτελεί οικοδοµήσιµο χώρο. 11.Την φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και την αεροφωτογραφία αυτής. 12. Τις διατάξεις α) του Ν..17-7/ , «περί Σχεδίων Πόλεων» Άρθρο 29 β) του Β../τος της (ΦΕΚ 28/ / ) γ) της Υ.Α. της (ΦΕΚ 217/ / ) δ) του Π.. της (ΦΕΚ 432/ / ) ε) του Π../τος της (ΦΕΚ 132 / /1-3-79) ζ) του Ν. 1337/83, ΦΕΚ 33/Α/ , όπως ισχύει σήµερα η) του Ν. 1577/85, (ΓΟΚ 85) ΦΕΚ 210/Α/ , όπως ισχύει σήµερα θ) του Ν. 4067/12 (ΝΟΚ) ΦΕΚ 79/Α/9-4-12, ι) την Εγκ. 55/88, Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυµοτοµικών σχεδίων. κ) της υπ αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/ Αποφ.Νοµ. ωδ/σου (ΦΕΚ 403/ / ). λ)του Ν / 02, ΦΕΚ 197/Α/ µ)του N.3852/10, ΦΕΚ (87/Α/7-6-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 13. Ειδικότερα το άρθρο 10, παρ. 4 α του Ν. 3044/02, όπου ειδικότερα αναφέρεται : «4. 'Οπου στις προηγούµενες παραγράφους προβλέπεται τροποποίηση εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και οικισµών, οι σχετικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις πρέπει: α) να µην επιφέρουν µείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύµφωνα µε τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Επιτρέπεται η µείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η οποία γίνεται σε συµµόρφωση αποφάσεων των αρµοδίων ικαστηρίων, µε τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση, β) να µην επιφέρουν αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόµησης, ούτε αλλαγή των γενικών κατηγοριών χρήσεων της περιοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π / (ΦΕΚ-166/ /87), δυσµενέστερη για το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον και γ) να µην είναι αντίθετες µε τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριµένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ» 14. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του αρθρ. 3 του Ν. 2882/2001, αναφέρεται ότι : «"7. Εφόσον υπόχρεος για την καταβολή της αποζηµίωσης είναι το ηµόσιο ή ΝΠ, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου για την έκδοση της πράξης οργάνου για το µέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της, µε µνεία του αντίστοιχου φορέα και του Κωδικού αριθµού εξόδου του οικείου προϋπολογισµού από την εγγεγραµµένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό ή η εγγεγραµµένη έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η κατά τα Αρθ-15 έως Αρθ-18 του Κώδικα ηµοσίου Λογιστικού Ν-2362/95 (ΦΕΚ-247/Α/95) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για εγγραφή ή µεταφορά πιστώσεως ή, εν πάση περιπτώσει, η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη. Η βεβαίωση αυτή µνηµονεύεται υποχρεωτικά στο προοίµιο της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Εφόσον υπόχρεος για την καταβολή της αποζηµίωσης είναι ΝΠΙ ή φυσικό πρόσωπο, µε το έγγραφο που απευθύνει στην αρµόδια για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αρχή και µε το οποίο ζητεί την κήρυξη, πρέπει να προσδιορίζει κατά προσέγγιση την απαιτούµενη για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης δαπάνη και να δηλώνει ρητά την πρόθεση και δυνατότητα του να προβεί στη συντέλεση µέσα στις νόµιµες προθεσµίες. Η διάταξη της παρ.6 του Αρθ-15 εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή. Στην πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης περιέχεται υποχρεωτικά όρος κατά τον οποίο ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος για το 20% της προβλεπόµενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εµπρόθεσµα, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ.2 του Αρθ-11 του Κώδικα. Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόµιµες προθεσµίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου και των αναγνωρισµένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα".» (Σ.Σ Η παρ.7 προσετέθη µε την παρ.1γ Αρθ-1 του Ν-2985/02 ΦΕΚ-18/Α/4-2-02) 15. Το γεγονός ότι η µελέτη τροποποίησης του εγκεκριµένου σχεδίου πρέπει να πηγάζει από την κοινή ανάγκη ή ωφέλεια σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των πολεοδοµικών συνθηκών της πόλης και το σεβασµό στο 130

12 περιβάλλον, προϋπόθεση η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν ισχύει, αφού η πόλη πρόκειται να στερηθεί ενός κοινωφελούς χώρου και ειδικότερα ενός χώρου ανέγερσης σχολείου. Η /νση Α βάθµιας Εκπαίδευσης Ν. ωδ/σου, µε το υπ αριθµό 4010/ έγγραφο της, καθώς και η /νση Β βάθµιας Εκπαίδευσης Ν. ωδ/σου, µε το υπ αριθµό 5023/ έγγραφο της, γνωµοδοτούν για την αναγκαιότητα του συγκεκριµένου χώρου ως χώρου ανέγερσης σχολείου. 16. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη τροποποίηση αποτελεί δέσµευση για τη διοίκηση, σύµφωνα µε το Ν. 4067/11, εξαιτίας της συγκεκριµένης δικαστικής απόφασης. 17. Τους όρους δόµησης εντός του Τοµέα Ν - ΙV του ρυµοτοµικού σχεδίου (ΦΕΚ 403/ /94),οι οποίοι είναι οι εξής : Όροι δόµησης Αρτιότητα 500 τ.µ. Ελάχιστο Πρόσωπο 15,00 µ. Συντελεστής δόµησης 0,8 Συντελεστής Κάλυψης 40% Μέγιστο Ύψος 10,50 µ. Όροφοι 3 Η υπηρεσία προτείνει τους εξής όρους δόµησης: α) Στο Ο.Τ. 350, τµήµα (1,2,5,6,7,8,1), µε εµβαδόν (6.545, ,00) = 4627,00τ.µ. που αποτελεί οικοδοµήσιµο χώρο µε χρήσεις γενικής κατοικίας. Όροι δόµησης Αρτιότητα 500 τ.µ. Ελάχιστο Πρόσωπο 15,00 µ. Συντελεστής δόµησης 0,60 Συντελεστής Κάλυψης 40% Μέγιστο Ύψος 10,50 µ. Όροφοι 3 β) Στο Ο.Τ. 350 α τµήµα (2,3,4,5,2) µε εµβαδόν 1918,00 τ.µ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως κοινωφελής χώρος σχολείου, για χρήσεις εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές, πρόνοιας κ.α. Όροι δόµησης Αρτιότητα 500 τ.µ. Ελάχιστο Πρόσωπο 15,00 µ. Συντελεστής δόµησης 1,25 Συντελεστής Κάλυψης 60% Μέγιστο Ύψος 10,50 µ. Όροφοι 3 Για τη πιο πάνω προτεινόµενη τροποποίηση διευκρινίζονται τα παρακάτω: Α) Σύµφωνα µε τους όρους δόµησης τους οποίους ορίζει στον Τοµέα Ν ΙV, η πολεοδοµική µελέτη (ΦΕΚ 403/ /94), στο Ο.Τ. 350, η συνολική δόµηση είναι η εξής: Ο.Τ. 350 _Επιτρεπόµενη όµηση : 6.545,00 Χ 0,80 =5.236,00 τ.µ. Αντίστοιχα µετα την τροποποίηση η συνολική δόµηση θα είναι η εξής : -Ο.Τ. 350 _Επιτρεπόµενη όµηση : 4627,00 τ.µ. Χ 0,60 =2.776,20τ.µ. -Ο.Τ. 350 α _Επιτρεπόµενη όµηση : 1918,00 τ.µ. Χ 1,25 =2.397,50τ.µ. Συνολική όµηση : 5.173,70 τ.µ. Εποµένως, η τροποποίηση επιτρέπει δόµηση 5.173,70 τ.µ. < 5.236,00 τ.µ. Β) Σύµφωνα µε το Ν. 3852/10, ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, Άρθρο 186, παρ. ΣΤ.39, η έγκριση σηµειακών - εντοπισµένων τροποποιήσεων των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόµησης αυτών, εµπίπτει στις Αρµοδιότητες Περιφερειών. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε τη ηµοτική Κοινότητα Ρόδου, να γνωµοδοτήσει στο σχετικό αίτηµα τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής επέκτασης «Ανάληψη - Ροδίνι» (ΦΕΚ 403/ /94), εντός του Ο.Τ._350, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία καταγράφεται στα 131

13 συνηµµένα σχέδια τα οποία τη συνοδεύουν. Επειδή εκκρεµεί η αίτηση αναιρέσεως του ήµου κατά της υπ αριθµ. 229/2011 απόφασης του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, έχουµε τη γνώµη ότι µπορείτε να γνωµοδοτήσετε µετά τη λήξη της δίκης στο Συµβούλιο της Επικρατείας επειδή υπάρχει ενδεχόµενο η απόφαση του Πρωτοδικείου να ακυρωθεί. Το παρόν διαβιβάζεται και στη Νοµική Υπηρεσία του ήµου, για τη γνωµοδότηση τους, σχετικά το συγκεκριµένο θέµα τροποποίησης του κοινωφελούς χώρου, µετά από δικαστική απόφαση. Το µέλος της πλειοψηφίας Χατζηχριστοδούλου Κώστας απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά στην τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής επέκτασης «Ανάληψη Ροδίνι» εντός του Ο.Τ.350, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η υπάλληλος της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κ. Σωτηράκη Σταµατία η οποία ανέπτυξε και προφορικά τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση και µεταξύ άλλων είπε: Το Ο.Τ. 350 πόλεως Ρόδου, αφορά ένα κοινωφελή χώρο σχολείου ο οποίος µε το διάταγµα του 73 συστήθηκε ως κοινωφελής χώρος και διατηρήθηκε µε την αναθεώρηση του 93. Μέχρι σήµερα δεν έχουν αποζηµιωθεί οι ιδιοκτήτες και την υπέβαλαν αίτηση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης. Υπήρξε µία δικαστική απόφαση του τριµελούς πρωτοδικείου η οποία αναπέµπει την υπόθεση στη ιοίκηση, προκειµένου να εκδώσει πράξη άρσης της ρυµοτοµικής δέσµευσης που επιβλήθηκε στο πιο πάνω ακίνητο και να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου. Ο.Ρ έχει καταθέσει αίτηση αναιρέσεως στο Σ.τ.Ε. Ο νόµος προβλέπει, η αρχική ιδιοκτησία που ανέρχεται σε 6,5 περίπου στρέµµατα, οφείλει να δώσει ένα ποσοστό στο ήµο το οποίο είναι αρκετά µικρότερο απ αυτό που αρχικά θα είχε σαν κοινωφελή χώρο. Μένουν τ.µ. για το ήµο και τα τ.µ. για τους ιδιώτες. Η εισήγηση της Υπηρεσίας, επειδή ο Νόµος υποχρεώνει τη διοίκηση µέσα σε έξη (6) µήνες να προβεί σε τροποποίηση του σχεδίου, εκτός αν ο ήµος έχει τη δυνατότητα να αποζηµιώσει το ακίνητο του οποίου η αξία ανέρχεται στα Για το λόγο αυτό και επειδή ο χώρος είναι αναγκαίος η υπηρεσία εισηγείται στο τµήµα το οποίο αποµένει στο ήµο να έχει ένα συντελεστή 1,25 για να µπορέσουν να δοµηθούν τ.µ. και 0,6 στο αντίστοιχο κοµµάτι των ιδιωτών. Σήµερα ο συντελεστής είναι 0,8. Ο κοινωφελής αυτός χώρος περιήλθε στους ιδιώτες, όντας ρυµοτοµούµενος δηλ δεν ήταν µία αρχική ιδιοκτησία η οποία µετά ρυµοτοµήθηκε, ήταν όντας ρυµοτοµούµενος όταν την αγόρασαν και σήµερα για λόγους περιβαλλοντικούς, και επειδή ο νόµος επιβάλλει να µην υπάρξει αύξηση του συντελεστή στο σύνολο του οικοπέδου, εµείς προτείνουµε ένα λίγο µικρότερο συντελεστή, η δόµηση η οποία προκύπτει είναι 2.279,20 τ.µ. για τους ιδιώτες και 2.397,5 για το σχολείο. Αυτή είναι η πρόταση της υπηρεσίας. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Το σκέλος που αφορά την εκκρεµούσα αίτηση αναιρέσεως του ήµου στο Σ.Τ.Ε.; ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Στείλαµε την αρχική εισήγηση στην Νοµική Υπηρεσία και δεν λάβαµε απάντηση ακόµα, είχαµε όµως µία συζήτηση επ αυτού, η υπηρεσία δεν µπορούσε να απαντήσει µετά την απόφαση, γιατί πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση όπως µας είπε ο κ. Φραράκης και αν αφήναµε να περάσει το εξάµηνο και δεν έκανε εισήγηση η Υπηρεσία, θα µπορούσε να γίνει µε όρους που η υπηρεσία δεν θα είχε τη δυνατότητα να προτείνει κάτι πιο ευνοϊκό για το ήµο. Για αυτό το λόγο είχε καθυστερήσει η αρχική εισήγηση µέχρι να προσκοµιστούν κάποια δικαιολογητικά, στο µεταξύ περιµένουµε και την απόφαση. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Σε περίπτωση που γίνει δεκτή αίτηση αναιρέσεως, ποια θα είναι η συνέπεια αν λάβουµε εµείς κάποια απόφαση; ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Αν εσείς πάρετε κάποια απόφαση αλλά δεν έχει γίνει ΦΕΚ αυτή η τροποποίηση, δεν έχει καµµιά συνέπεια, αν και αυτό το ξέρουν καλύτερα οι νοµικοί. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): ηλαδή τροποποιείτε σήµερα την εισήγηση στο σκέλος αυτό;. ηλ. σαν υπηρεσία µας λέτε να µην λάβουµε υπόψη την αναίρεση; 132

14 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Όχι σας λέµε να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει περίπτωση, και µάλιστα εµείς στην εισήγηση µας στην Τοπική κοινότητα, ρωτούσαµε την Νοµική Υπηρεσία, αν µπορούσε να αναβληθεί και η απόφαση της Τοπικής Κοινότητας µετά την αίτηση αναιρέσεως. ηλ. η Υπηρεσία να έχει ένα πρωτόκολλο µέσα στο εξάµηνο, αλλά οι επιτροπές αν αποφασίσουν θα ήταν πολιτική περισσότερο η απόφαση και όχι αυτό που ορίζει ο νόµος για τις υπηρεσίες. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Πράγµατι δείχνει µεγάλη επιµέλεια, και το λέω αυτό από τη θέση της µείζονος µειοψηφίας διότι για ένα άλλο θέµα στα Σγούρου, πήρε και µε ενηµέρωσε αναλυτικά γι αυτά τα θέµατα τα πολεοδοµικά κάποια κυρία. Εν προκειµένω όµως υπάρχουν δύο θέµατα. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι: Έχει τη δυνατότητα ο ήµος νοµικά ο ήµος να προβεί σε αποζηµιώσεις µε την αντικειµενική; Ή πρέπει να προβεί, πράγµα που προβλέπεται από το άρθρο 17 σε καθορισµό τιµής µονάδος; εύτερο ερώτηµα που είναι συνέχεια του πρώτου και είναι νόµιµο να συµβεί τέτοιο πράγµα µετά την τελεσιδικία της απόφασης; Προφανώς όχι. Τρίτο, επειδή κράτησα τις λέξεις της κ. συναδέλφου ότι είναι αναγκαίος ο χώρος για την πόλη, δεν µπορεί λοιπόν η πόλη της Ρόδου µέσα στα πλαίσια του ήµου- Κυβερνείο που εµπνεύστηκε ο Καλλικράτης και ένας ήµος σε όλο το νησί, πέραν αυτό η πόλη της Ρόδου σαν πόλη της Ρόδου να µην µπορεί για κάτι που το έχει αναγκαίο αν χρειαστεί να πληρώσει τα 3 εκατοµµύρια. Και µιλάµε για σχολείο για τα παιδιά µας για κοινόχρηστους χώρους και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λοιπόν αφ ενός να έχουµε εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας διότι είναι αµιγώς νοµικά τα θέµατα, η αναίρεση αυτοδικαίως δεν αναστέλλει την τελεσιδικία δηλαδή την εκτελεστότητα της αποφάσεως, συνεπώς πιστεύω µε βάση νοµική, αλλά και πολιτική για το καλό της πόλης, να έχουµε και εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας, αλλά και πέρα από την εισήγηση να έχουµε µια αναβολή του θέµατος για να µπορέσουµε να δούµε την αίτηση αναιρέσεως, και αφ ετέρου την νοµική δυνατότητα αν είναι υπαρκτή ή πάρουµε µια απόφαση που να είναι κατά παράβαση των αρµοδιοτήτων µας να δώσουµε τροποποίηση σχεδίου µετά την τελεσίδικη απόφαση. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Στείλαµε έγγραφο, επειδή το ποσό τυχόν αποζηµίωσης είναι αρκετά µεγάλο για να γνωµοδοτήσει και η οικονοµική Υπηρεσία επ αυτού, οπότε αναµένουµε απάντηση. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Άρα δεν είναι ώριµο το θέµα για την Υπηρεσία. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Είναι λίγο ιδιόρρυθµο το θέµα γιατί έχουµε κάποια χρονικά περιθώρια που µας ορίζει ο νόµος που πρέπει να εισηγηθούµε και να προτείνουµε, και προσπαθούµε µε αυτό τον τρόπο να κρατήσουµε κάποιο χώρο µε κάποιους ευνοϊκούς όρους για το σχολείο, γιατί η αίτηση αναιρέσεως κατά γενική οµολογία προφορικών συζητήσεων πάντα, δεν έχει πολλές πιθανότητες να είναι θετική για το ήµο, και προσπαθούµε να µην χάσουµε την δυνατότητα να έχουµε ένα µεγαλύτερο συντελεστή στο χώρο του σχολείου. ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ: Ποια είναι τελικά η πρόταση της υπηρεσίας; ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Για την αναβολή του θέµατος, αν υπάρχει η δυνατότητα να γνωµοδοτήσει η Τοπική κοινότητα και µετά η Ε.Π.Ζ., µετά την αίτηση αναιρέσεως είναι της Νοµικής Υπηρεσίας. Για µας το θέµα είναι, αν συµφωνεί η Επιτροπή η δική σας, να έχει αυξηµένο συντελεστή ο χώρος του Σχολείου, και µικρότερο ο χώρος των ιδιωτών. ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ: Εδώ έχουµε µια αίτηση αναίρεσης η οποία απ ότι είπε και η υπάλληλος του ήµου τα περιθώρια της και οι προοπτικές της να ευοδωθεί είναι κάπως περιορισµένες. Το θέµα έρχεται εδώ µε µία πρόταση- εισήγηση της ηµ. Κοινότητας Ρόδου. Θα ήθελα να ρωτήσω: γνωρίζουµε αν όλα αυτά τα θέµατα τέθηκαν υπόψη της ηµ. Κοινότητας; Βέβαια η ηµ. Κοινότητα δεν είναι υπηρεσιακός παράγοντας, θα έπρεπε λοιπόν και αυτή να είχε ζητήσει την αναβολή της συζήτησης για να µην κάνει µία εισήγηση η οποία µετά από λίγο χρονικό διάστηµα µπορεί να είναι εκ του µη όντος. ιότι µπορεί µια απόφαση να είναι τελεσίδικη, αλλά δεν είναι αµετάκλητη. Και µείς να πάρουµε µια απόφαση και να µας αδειάσει κατά το κοινώς λεγόµενο το Σ.τ.Ε. Προς ενηµέρωση αυτό και να το λάβουµε υπόψη µας, µην πάρουµε καµιά απ οφαση και µετά πάλι τα µαζεύουµε και ξανά αποφασίζουµε τι µία έτσι και την άλλη αλλιώς. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Έχει δικαίωµα η Ε.Π.Ζ., να µεταβάλει σήµερα µετά την οριστικοποίηση των συντελεστών να µεταβάλει εις βάρος των ιδιωτών το συντελεστή δόµησης ή θα προκαλέσουµε ζηµία και αγωγές αποζηµιώσεων από τους ιδιώτες; Έχει λοιπόν το δικαίωµα ένα αυτοδιοικητικό όργανο να τροποποιήσει το συντελεστή που έχει καθοριστεί στο0,8 και να τον κάνει 0,6; ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Θέλω να επαναλάβω ότι η τροποποίηση ειδικά για τους κοινωφελείς χώρους έχει τη δυνατότητα να έχει αυξηµένο συντελεστή ακόµη και µεγαλύτερο συντελεστή απ αυτό που ορίζει η πολεοδοµική µελέτη. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, θεωρήσαµε, επειδή υπάρχει νόµος που λέει ότι δεν µπορεί να υπάρχει µεγαλύτερη δόµηση από την επιτρεπόµενη, ότι είναι θεµιτό ότι, µια επιτροπή του ήµου να 133

15 γνωµοδοτήσει, να έχει τη δυνατότητα ο περιορισµένος χώρος του σχολείου που απέµεινε, µε ένα αυξηµένο συντελεστή να αποκτήσει µια δόµηση επαρκή, ώστε κάποια στιγµή να στεγάσει ένα σχολείο. Όσον αφορά τους ιδιώτες, σίγουρα θα αντιδράσουν γι αυτό, αλλά θα σας ξαναπώ ότι οι ιδιώτες απέκτησαν το ακίνητο, όντας ρυµοτοµούµενο. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό, και οπωσδήποτε το δικαστήριο θα έπρεπε να το λάβει υπόψη του. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: (Πρόεδρος): Ουσιαστικά υπάρχει κάποιος λόγος επείγοντος. Όµως αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση προς τα µέλη της Επιτροπής να υπάρχει µια αναλυτική εισήγηση για ένα τέτοιο σοβαρό θέµα. Ακόµη και εµείς οι τρείς συνάδελφοι που είµαστε δικηγόροι καταλαβαίνετε ότι δεν θα µπορέσουµε να πείσουµε για τις απόψεις µας τους συναδέλφους, τα άλλα µέλη της Επιτροπής, και όσο και να προέχουν τα γεγονότα που µας αναφέρατε, σε κάθε περίπτωση νοµίζω ότι δεν είναι ώριµο το θέµα σήµερα για να αποφασίσουµε. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος):Η παράταξη µας προτείνει, προκειµένου να µην υπάρξει του κατεπείγοντος θέµατος αναβολή, να παραπεµφθεί το θέµα στο ηµ. Συµβούλιο, όπως έχουµε το δικαίωµα, χωρίς εισήγηση, για να µπορέσει να προετοιµαστεί η Νοµική Υπηρεσία αφ ενός, και αφετέρου να έχουµε µέσα στο φάκελο µας τουλάχιστον ο επί κεφαλής την απόφαση του Εφετείου. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Σαφώς ακούσαµε την υπηρεσία να µιλάει για τον κοινωφελή σκοπό, από την άλλη µιλάµε για 900 τ.µ. δόµησης τα οποία χάνει ο ιδιώτης, µε το µειωµένο συντελεστή. Ο ιδιώτης έχει πάθει κάποια ζηµιά και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώµη του ιδιοκτήτη. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: (Πρόεδρος): Άρα το παραπέµπουµε το θέµα στο ηµ. Συµβούλιο χωρίς εισήγηση της Ε.Π.Ζ. αλλά µε πλήρη εισήγηση των Υπηρεσιών. ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν προθεσµίες στο θέµα αυτό είτε σε διοικητικό είτε σε δικαστικό επίπεδο, που αν παρέλθουν άπρακτες θα έχουνε συνέπειες που δεν θα µπορούνε µετά να αποσοβηθούν από την όποια µεταγενεστέρως απόφαση µας στο ηµ. Συµβούλιο; Είτε αφορά τα συµφέροντα του ήµου, είτε αφορά τα συµφέροντα του ιδιώτη. Και πρέπει νοµίζω η απάντηση σας να συνεκτιµηθεί από όλους µας για της σήµερα της ληφθησοµένης απόφασης. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Το είπα και προηγούµενα ότι η ιοίκηση οφείλει εντός έξη µηνών να απαντήσει σε αυτό το αίτηµα τροποποίησης και όντως το ερώτηµα προς τη Νοµική Υπηρεσία ήτανε άν οι ξη µήνες µετράνε από την ηµέρα που θα έχουµε την απάντηση στην αίτηση αναιρέσεως και µετά να µετράνε οι έξη µήνες. Η νοµική Υπηρεσία δεν µας απάντησε σε αυτό. Οπότε εµείς σαν υπηρεσία προτιµήσαµε να έχουµε µία εισήγηση µέσα στο εξάµηνο, και ρωτήσαµε τη Νοµική υπηρεσία, αν µπορούσαν οι Επιτροπές να περιµένουν το εξάµηνο για να γνωµοδοτήσουν. Αυτό ήταν το ερώτηµα. Το εξάµηνο έχει παρέλθει το Νοέµβριο του ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Να καταγραφεί στα πρακτικά ότι το θέµα έρχεται για πρώτη φορά στην Ε.Π.Ζ. σήµερα, και για οποιοδήποτε θέµα καθυστέρησης, ουδεµία ευθύνη φέρει η Ε.Π.Ζ. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Είναι ενήµεροι και οι ιδιοκτήτες για την καθυστέρηση. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Ακριβώς του λόγου του κατεπείγοντος, αντί η Ε.Π.Ζ. να αναβάλει τη λήψη απόφασης, το παραπέµπει το θέµα στο ηµ. Συµβούλιο για άµεση εισαγωγή και καλούνται οι υπηρεσίες εντός πέντε (5) ηµερών να εισηγηθούν στο ηµ. Συµβούλιο για τα συγκεκριµένα θέµατα. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Παραπέµπει άµεσα το θέµα στο ηµ. Συµβούλιο και παρακαλούνται η Νοµική και η Οικονοµική Υπηρεσία, εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη της παρούσης να εισηγηθούν εγγράφως στο ηµ. ηµ. Συµβούλιο για το θέµα αυτό. Αρ. αποφ. 53 / Α Α: ΒΕΖΛΩ1Ρ-0ΜΕ 134 Έγκριση της υπ αριθ. 149/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου για τροποποίηση κανονιστικής απόφασης υπ αριθ. 82/2008 του.σ. του πρώην ήµου Ροδίων που αφορά στην α) µονοδρόµηση τµήµατος της οδού Κυρά της Ρω και β) στην παραχώρηση θέσης στάθµευσης σε φαρµακεία.»

16 Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 149/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση κανονιστικής απόφασης υπ αριθ. 82/2008 του.σ. του πρώην ήµου Ροδίων, που έχει ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ 8: «Τροποποίηση κανονιστικής απόφασης 82/2008 του.σ. ήµου Ρόδου που αφορά στην α) µονοδρόµηση τµήµατος της οδού Κυρά της Ρω. β) στην παραχώρηση θέσης στάθµευσης σε φαρµακεία.» Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ενηµέρωσε σχετικά µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων Υποδοµής, Τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, η οποία έχει ως εξής: Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: α) ΣΧΕΤΙΚΑ: 1)Το υπ' αρ. πρωτ. 2/28802/ αίτηση του ιευθυντή του 15ου ηµοτικού Σχολείου Ρόδου και 2)Το υπ' αρ. 2/24781/ αίτηση του Συλλόγου 15 ου ηµοτικού Μετά τα παραπάνω 1 & 2 σχετικά µε τα οποία αιτούνται την τροποποίηση της κανονιστικής για την µονοδρόµηση τµήµατος της οδού Κυρά της Ρω καθώς και Σόφιας για την ασφαλή προσέλευση-αποχώρηση των µαθητών στα σχολεία ( ηµοτικό και Νηπιαγωγείο) η Υπηρεσία µας θεωρώντας δίκαια τα παραπάνω αιτήµατα ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Την τροποποίηση της 82/2008 απόφασης του.σ. του ήµου µας που αφορά στην κυκλοφορία των οδών, (τµήµα της) Κυρά της Ρω και Σόφιας προτείνοντας να µονοδροµηθούν : 1) το τµήµα τις οδού Κυρά της Ρω από Σόφιας προς Άµστερνταµ µε την αυτή κατεύθυνση και 2) η Σόφιας: από Κωνσταντινουπόλεως προς Κυρά της Ρω µε την αυτή κατεύθυνση. β) ΣΧΕΤΙΚΑ: Η υπ' αρ. πρωτ. 2/28101/ αίτηση του Φαρµακευτικού Συλλόγου ωδ/σου Μετά την παραπάνω σχετική µε την οποία ο Σύλλογος Φαρµακοποιών ζητά την τροποποίηση της κανονιστικής για την παραχώρηση µίας θέσης στάθµευσης σε κάθε φαρµακείο, η Υπηρεσία µας; ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Την τροποποίηση της 82/2008 απόφασης του.σ. του ήµου µας που αφορά την παραχώρηση µιας θέσης στάθµευσης σε κάθε φαρµακείο για την διευκόλυνση των πολιτών που έχουν ανάγκη χρήσης αυτού του χώρου. Το µέλος της πλειοψηφίας Χατζηχριστοδούλου Κώστας απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να εισηγηθεί ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ, για την τροποποίηση της 82/2008 απόφασης του.σ. του ήµου µας, που αφορά: α) στην κυκλοφορία των οδών, (τµήµα της) Κυρά της Ρω και Σόφιας προτείνοντας να µονοδροµηθούν: 1) το τµήµα τις οδού Κυρά της Ρω από Σόφιας προς Άµστερνταµ µε την αυτή κατεύθυνση και 2) η Σόφιας: από Κωνσταντινουπόλεως προς Κυρά της Ρω µε την αυτή κατεύθυνση. β) την παραχώρηση µιας θέσης στάθµευσης σε κάθε φαρµακείο για την διευκόλυνση των πολιτών που έχουν ανάγκη χρήσης αυτού του χώρου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 135

17 Εγκρίνει την υπ αριθ. 149/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο: Α) Την µονοδρόµηση 1)Του τµήµατος τις οδού Κυρά της Ρω από Σόφιας προς Άµστερνταµ µε την αυτή κατεύθυνση και 2) η Σόφιας: από Κωνσταντινουπόλεως προς Κυρά της Ρω µε την αυτή κατεύθυνση. Β) την παραχώρηση µιας θέσης στάθµευσης σε κάθε φαρµακείο για την διευκόλυνση των πολιτών που έχουν ανάγκη χρήσης αυτού του χώρου επιφέροντας την ανάλογη τροποποίηση στην υπ αριθ. 82/2008 κανονιστική απόφαση του ηµ. Συµβουλίου του πρώην ήµου Ροδίων. Αρ. αποφ. 54 / Α Α: ΒΕΖΛΩ1Ρ-022 Έγκριση της υπ αριθ. 150/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε κατάργηση διαβάσεων πεζών και δηµιουργία νέων στην Θαλασσινή πύλη της Μεσαιωνικής πόλης και στο Τουριστικό Λιµάνι. Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 150/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε κατάργηση διαβάσεων πεζών και δηµιουργία νέων στην Θαλασσινή πύλη της Μεσαιωνικής πόλης και στο Τουριστικό Λιµάνι που έχει ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ 9: «Κατάργηση διαβάσεων πεζών και δηµιουργία νέων στην Θαλασσινή Πύλη της Μεσαιωνικής Πόλης και στο Τουριστικό Λιµάνι.» Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ενηµέρωσε σχετικά µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων Υποδοµής, Τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, η οποία έχει ως εξής: Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Μετά την κατάργηση της λειτουργίας των φωτεινών σηµατοδοτών στην Κολώνα (υπ' άριθµ. 57/2008 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ) η Υπηρεσία µας θεωρεί ότι πρέπει να καταργηθούν 1) η διάβαση των φωτεινών σηµατοδοτών που εξυπηρετούσε τους πλανόδιους εµπόρους (σφουγγαράδες) κ.α. που ήταν στην Κολώνα και δεν υπάρχουν σήµερα και 2) η επόµενη διάβαση στην Ακτή Σαχτούρη και στην κατεύθυνση προς Λιµάνι είναι επικίνδυνη διότι οι οδηγοί που έρχονται από την πύλη Αρνάλδου δεν έχουν εικόνα του πεζού που κατεβαίνει από το πεζοδρόµιο πράγµα που την καθιστά επικίνδυνη(στο παρελθόν έχει γίνει ατύχηµα). 3) H διάβαση στην είσοδο -έξοδο του τουριστικού λιµένος διότι ο πεζός φεύγει από ασφαλές σηµείο (πεζοδρόµιο) και διέρχεται την διάβαση καταλήγοντας σε µη ασφαλές σηµείο που δεν υπάρχει πεζοδρόµιο. Έτσι στην συνέχεια προτείνουµε να δηµιουργηθούν 1) µια νέα διάβαση στην Ακτή Σαχτούρη και στην έξοδο της ελεγχόµενης στάθµευσης από την Κολώνα και 2) µια νέα διάβαση στην αριστερή πλευρά της εισόδου του Τουριστικού Λιµένα που θα εξυπηρετούσε τους τουρίστες από την είσοδο της Πύλη της Αγ. Αικατερίνης χρησιµοποιώντας και το υφιστάµενο πεζοδρόµιο. Το µέλος της πλειοψηφίας Χατζηχριστοδούλου Κώστας απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να εισηγηθεί ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ, στην κατάργηση των διαβάσεων α) των φωτεινών σηµατοδοτών στην Κολώνα, β) στην Ακτή Σαχτούρη και γ) στην κατεύθυνση προς Λιµάνι και στην είσοδο - έξοδο του τουριστικού λιµένος και στην δηµιουργία νέων διαβάσεων α) στην αριστερή πλευρά της εισόδου του Τουριστικού Λιµένα και β) στην Ακτή Σαχτούρη και στην έξοδο της ελεγχόµενης στάθµευσης από την Κολώνα σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 136

18 Εγκρίνει την υπ αριθ. 150/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο: 1) Την κατάργηση των διαβάσεων α) των φωτεινών σηµατοδοτών στην Κολώνα, β) στην Ακτή Σαχτούρη και γ) στην κατεύθυνση προς Λιµάνι και στην είσοδο - έξοδο του τουριστικού λιµένος. 2) Την δηµιουργία νέων διαβάσεων α) στην αριστερή πλευρά της εισόδου του Τουριστικού Λιµένα και β) στην Ακτή Σαχτούρη και στην έξοδο της ελεγχόµενης στάθµευσης από την Κολώνα. Αρ. αποφ. 55 / Α Α: ΒΕΖΛΩ1Ρ-1ΗΨ Έγκριση της υπ αριθ. 151/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου και της υπ αριθ. 52/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ιαλυσού που αφορά σε «Γνωµοδότηση για την χορήγηση βεβαίωσης για το συνολικό µήκος προτεινόµενης ειδικής διαδροµής και του καθορισµού αφετηρίας και στάσεων, ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοιχτού τύπου.χ. αστικής περιήγησης πόλεων (ΟΡΕΝ ΒUS) στην EXPERIENCE TRAVEL A.E. Ο κ. Ζωγραφίδης δήλωσε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος κ. Καρίης έθεσε υπόψη της Επιτροπής: α) την υπ αριθ. 151/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου και β) την υπ αριθ. 52/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ιαλυσού µε θέµα «Γνωµοδότηση για την χορήγηση βεβαίωσης για το συνολικό µήκος προτεινόµενης ειδικής διαδροµής και του καθορισµού αφετηρίας και στάσεων, ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοιχτού τύπου.χ. αστικής περιήγησης πόλεων (ΟΡΕΝ ΒUS) στην EXPERIENCE TRAVEL A.E. Και οι δύο αποφάσεις των συµβουλίων ήταν οµόφωνα θετικές και διαβιβάστηκαν στο Τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνέταξε Τεχνική Έκθεση η οποία έχει ωε κατωτέρω: Η παρούσα τεχνική έκθεση- µελέτη, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, από την υπηρεσία µας, η οποία πρόκειται να χορηγήσει βεβαίωση για: 1.το συνολικό µήκος της προτεινόµενης ειδικής διαδροµής 2.ότι η προτεινόµενη ειδική διαδροµή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ήµου 3.τον καθορισµό χώρου αφετηρίας και των σηµείων των στάσεων. των τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου OPEN BUS, σύµφωνα µε την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2190/ ) που τροποποίησε την ΚΥΑ 22212/ κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά στις «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων», προκειµένου να δοθεί η έγκριση ειδικής διαδροµής και θέσης σε κυκλοφορίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου. Στην παρούσα αίτηση του πρακτορείου γενικού τουρισµού «EXPERIENCE TRAVEL Α.Ε» µε αρ. πρωτ. 2/31227/ αιτείται η έγκριση ειδικής διαδροµής και θέσης σε κυκλοφορία του τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, για την ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού και για την ηµοτική Κοινότητα Ρόδου και συγκεκριµένα για τη διαδροµή Πλατεία Ράπτη Ιερού Λόχου Ρόδου Ιαλυσού Φανερωµένης Ησιόδου Ακροπόλεως ιαγοριδών Ησιόδου - Φανερωµένης Ρόδου Ιαλυσού Ελ. Βενιζέλου Πρωτογένη - Πλατεία Ράπτη. H αφετηρία, σύµφωνα µε την αίτηση, είναι στην Πλατεία Ράπτη (Ιαλυσός). Οι προβλεπόµενες στάσεις είναι; 1. Πλατεία Ράπτη ΑΦΕΤΗΡΙΑ 2. Πλατεία Ιαλυσού, έναντι καταστηµάτων παιδικής χαράς και πλ. Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 3. Έναντι Μουσείου Σταµατιάδη 4. Έναντι MIRA MARE, τουρ. Καταστήµατα, εστιατόρια, cafe, bar 5. Rodos Palace, Capsis τοπικά συνεδριακά κέντρα, εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος και σε πολύ µικρή απόσταση ο παλιός οικισµός Κρητικών 6. Ακρόπολις Ρόδου, στήλες Ολυµπίου ιός. 7.Latino Bay, πολυκαταστήµατα τουριστικού ενδιαφέροντος εκθεσιακό κέντρο παιδικές χαρές. Η χιλιοµετρική κυκλική απόσταση, σύµφωνα µε την αίτηση και κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας µας, είναι 15χλµ και 150 µέτρα και είναι εντός του ορίου των 30 χλµ σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ 22212/ όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 12726/ ως ισχύει σήµερα. Η υπηρεσία µας έστειλε το αίτηµα στη ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού και στη ηµοτική Κοινότητα Ρόδου προκειµένου να γνωµατεύσουν επί του συγκεκριµένου θέµατος. 137

19 Το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας της πόλεως Ρόδου µε την υπ' αρ. 151/2013 αποφασίζει να εισηγηθεί θετικά για την χορήγηση βεβαίωσης για το συνολικό µήκος της προτεινόµενης ειδικής διαδροµής και του καθορισµού της αφετηρίας και των στάσεων, ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου.χ αστικής περιήγησης πόλεων (τύπου ''OPEN BUS'') Επισηµαίνεται οτι το µέρος της διαδροµής εντός ορίων της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου δεν εισχωρεί στον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης, µιας και η προτεινόµενη διαδροµή εντός των ορίων της Ενότητας Ρόδου είναι η εξής: Φανερωµένης Ησιόδου Ακροπόλεως ιαγοριδών - Ησιόδου - Φανερωµένης η οποία προτείνεται προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στο λεωφορείο να πραγµατοποιήσει την αναστροφή του ενώ προβλέπεται µόνο µία στάση στον Ναό του Απόλλωνα. Το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας της Ιαλυσού µε την υπ' αρ. 52/2013 αποφασίζει να γνωµοδοτήσει θετικά για την χορήγηση βεβαίωσης για το συνολικό µήκος της προτεινόµενης ειδικής διαδροµής και του καθορισµού της αφετηρίας και των στάσεων του ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου ιδιοκτησίας Πρακτορείου Γενικού Τουρισµού EXPERIENCE TRAVEL Α.Ε, όπως αυτά εµφανίζονται στο επισυναπτόµενο σχεδιάγραµµα. Η Συντάξασα Βασιλεία Κεφάλα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε Ο Προϊστάµενος /νσης Τεχνικών έργων και Υποδοµών ήµου Ρόδου Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός α.α Αλέξανδρος Μπεκιάρης Πολιτικός Μηχανικός Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η υπάλληλος του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βάσω Κεφάλα η οποία είπε: Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε και στο παρελθόν, και επανήλθε προτείνοντας λιγότερες στάσεις. Η διαδροµή, κάποιο κοµµάτι είναι µέσα στην ηµ. Κοινότητα Ιαλυσού και κάποιο κοµµάτι είναι µέσα στη ηµ. Κοινότητα Ρόδου, χωρίς όµως να εµπλέκεται στον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης. Οι στάσεις που προτείνει είναι λιγότερες όπως είπαµε από την προηγούµενη αίτηση του και έχουν πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Εµείς ζητήσαµε τη γνώµη και των δύο τοπικών συµβουλίων, οι οποίες είναι αµφότερες θετικές, η διαδροµή που προτείνεται είναι µέτρα, οπότε είµαστε µέσα στα όρια που ο νόµος καθορίζει, και η διαδροµή είναι αυτή που αναφέρει η τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας µας. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Είµαι κατά στη δηµιουργία οποιουδήποτε µονοπωλίου, οπότε από τη στιγµή που ξεκίνησε να χορηγούνται άδειες σε λεωφορεία ανοικτού τύπου, θεωρώ ότι δεν µπορούµε να πάµε σε άρνηση περαιτέρω αιτήσεων, διότι έτσι θα δηµιουργήσουµε µια κατάσταση µονοπωλίου, ή ολιγοπωλίου. Αυτό δεν µπορώ να το δεχθώ, και η εισήγηση µου είναι να γίνει η συγκεκριµένη αίτηση δεκτή, καθώς και η συγκεκριµένη διαδροµή, πράγµατι, δεν επιβαρύνει την κυκλοφορία από τα σηµεία που περνά. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Πράγµατι δεν πρέπει να δηµιουργηθεί µονοπωλιακή κατάσταση υπέρ κανενός ιδιώτη, πράγµα το οποίο δεν είναι νόµιµο σε καµιά περίπτωση, και αντιστρατεύεται τις αρχές της νοµιµότητας και της ελεύθερης οικονοµίας, και δεύτερον, η συγκεκριµένη αίτηση έχει επιστραφεί, προκειµένου να αφαιρεθούν στάσεις. Συµµορφώθηκε ο ιδιώτης και επανέρχεται µετά τη διαµόρφωση στα πλαίσια που εµείς καθορίσαµε, συνεπώς θεωρώ, ότι πρέπει η Επιτροπή να επιβραβεύσει αυτή τη συνέπεια και συµµόρφωση στις προτροπές του Συµβουλίου, ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ: εν θα διαφωνήσω µε αυτά που είπε ο συνάδελφος κ. Φλεβάρης, αλλά αυτή τη στιγµή οι στάσεις που θα είναι; Γιατί πιστεύω ότι θα υποκλέπτει ένα έργο συγκοινωνιακό. Και έχουµε µια επιχείρηση.. Από πού θα φορτώνει και τι θα κάνει. Και δεύτερον δεν διαφωνώ µε το πνεύµα της ελεύθερης οικονοµίας, αλλά ας αφήσουµε ελεύθερα όλα, ας βγάλουµε 150 άδειες και θα πούµε ότι είναι εντάξει. Την πόλη πρέπει να την προστατέψουµε. Το θέµα για µένα είναι και κυκλοφοριακό. Και βλέπω µέχρι σήµερα τα δύο λεωφορεία που κυκλοφορούν, τα προβλήµατα τα οποία δηµιουργούν στην κυκλοφορία ειδικότερα στην Αγορά και το λιµάνι µε κίνδυνο να έχουµε θύµατα. εν θα εγκρίνω το αίτηµα. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ: Είχαµε πει και σε προηγούµενες συζητήσεις για το θέµα των αδειοδοτήσεων των ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ότι, δεν έχουµε καµιά αντιπαράθεση µε κανένα ιδιώτη, ούτε θέλουµε να δηµιουργήσουµε θέµα, το θέµα είναι αυτό που είπε και ο κ. Καραντζιάς και έχει να κάνει µε την λειτουργία της πόλης. Το να λειτουργήσουν λεωφορεία ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ απλά και µόνο για να µην δηµιουργούνται ολιγοπώλια, το θέµα είναι ότι δεν λειτουργεί η πόλη, δηµιουργούνται προβλήµατα, αυτά τα OPEN BUS έχουµε πεί ότι είναι µία αφετηρία και ένα τέρµα, όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι στάσεις απλά γα να δούνε τα αξιοθέατα οι τουρίστες και σε αυτή τη λογική θα έπρεπε να είναι η λειτουργία.. Θεωρώ ότι αν δεν έχουµε µια εισήγηση από την Υπηρεσία ότι δεν 138

20 δηµιουργούµε κυκλοφοριακά προβλήµατα, ότι δεν δηµιουργούµε πόλη γενικότερα, εγώ είµαι κατά της αδειοδότησης των ανοικτών λεωφορείων. Και για το συγκεκριµένο ακόµη περισσότερο που δυτικός άξονας του νησιού είναι µε µια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, και σίγουρα η λειτουργία των OPEN BUS σε αυτή την περιοχή θα επιβαρύνει ακόµη περισσότερο τους κατοίκους σε όλο τον άξονα το δυτικό. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αν θυµάµαι καλά οι δύο άδειες που δόθηκαν ήταν για να λειτουργούν και να ξεκινάνε όπως ακριβώς ξεκινάει το τρενάκι της ΡΟ Α. Σταµατάει στο ΑΚΤΑΙΟ φορτώνει, δεν σταµατά πουθενά, σταµατά όµως σε ένα σηµείο στο ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ, δεν φορτώνει και ούτε ξεφορτώνει πουθενά ενδιάµεσα. Έτσι ξεκίνησαν και τα δύο λεωφορεία, το ένα ξεκινούσε από το Μπελβεντέρε και το άλλο ξεκινούσε λίγο πιο κάτω στο ξενοδοχείο BLUE SKY, εκεί κοντά. Αν αυτό το πράγµα µπορεί να τροποποιηθεί να µην υπάρχουν καθόλου στάσεις, και να σταµατάνε εκεί στην περιοχή του ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ όπως κάνει το τρενάκι όπου εδώ και 20 µέρες που λειτουργεί πάει µια χαρά, τότε ευχαρίστως θα συµφωνούσα µαζί σας. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Πράγµατι η πολιτεία πρέπει να φροντίσει γι αυτά τα λεωφορεία και να θεσµοθετήσει να είναι αφετηρία και λήξη διαδροµής, δεύτερον, σκεφτείτε το θέµα που αφορά το ήµο, να χορηγήσουµε 2-3 άδειες και µετά να λέµε στους υπόλοιπους όχι, ποια κατάσταση δηµιουργείται για αυτούς τους 2-3 επιχειρηµατίες. Καθαρά και ξάστερα οι άλλοι θα λένε ότι αφήνουµε όλο το πεδίο στους συγκεκριµένους και εµποδίζουµε όλους τους υπόλοιπους. Άρα η λύση είναι αυτή που είπε ο κ. Καραντζιάς, να έρθει η Πολιτεία και να πει ναι σε αυτές τις άδειες, άλλωστε πολλές φορές και η δική µας αρµοδιότητα είναι δέσµια ουσιαστικά, και δεύτερον, αφού θα έχει αφετηρία και λήξη, θα µπορούν όλοι να δραστηριοποιηθούν χωρίς κανένα πρόβληµα, αφού λεωφορεία κυκλοφορούν εκατοντάδες στην πόλη µας την τουριστική περίοδο. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία. Εγκρίνει την υπ αριθ. 151/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου και την υπ αριθ. 52/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ιαλυσού, και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την χορήγηση στην εταιρεία µε την επωνυµία «EXPERIENCE TRAVEL Α.Ε», χορήγηση βεβαίωση α) για το συνολικό µήκος της προτεινόµενης ειδικής διαδροµής, β) ότι η προτεινόµενη ειδική διαδροµή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ήµου, γ)τον καθορισµό χώρου αφετηρίας και των σηµείων των στάσεων, όπως ακριβώς αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση που συνέταξε το Τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η οποία αναγράφεται στο σκεπτικό µέρος της παρούσης. (Μειοψηφούν τα µέλη 1)Καραντζιάςς και Μπούκλας ενώ ο κ. Ζωγραφίδης δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσης.) Αρ. αποφ. 56 / Α Α: ΒΕΖΚΩ1Ρ-26Β Έγκριση της υπ αριθ. 152/2013 του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου για έγκριση αλλαγής σηµατοδότησης στον χώρο στάθµευσης της οδού Αυστραλίας µετά την εκτροπή της κυκλοφορίας από τους Αλευρόµυλους. Ο Πρόεδρος κ. Καρίης έθεσε υπόψη της Επιτροπής: την υπ αριθ. 152/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η/ 2: «Αλλαγή σηµατοδότησης στον χώρο στάθµευσης της οδού Αυστραλίας µετά την εκτροπή της κυκλοφορίας από τους Αλευρόµυλους.» Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε σχετικά µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων Υποδοµής, Τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, η οποία έχει ως εξής: Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ / έγγραφο της ηµοτικής Αστυνοµίας -Τµήµα ελέγχου κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων Μετά την παραπάνω σχετική και τηλεφωνικών διαµαρτυριών καθώς και αυτοψίας που κάναµε µε την ηµοτική Αστυνοµία και το συνεργείο διαγραµµίσεων στον χώρο στάθµευσης των αυτοκινήτων στην οδό Αυστραλίας (στα Σφαγεία), η Υπηρεσία µας διαπίστωσε ότι η υφιστάµενη σηµατοδότηση STOP που είχε γίνει για τον χώρο στάθµευσης τώρα πλέον είναι ανεδαφική διότι η οδός που κατέστη πρωτεύουσα έγινε και επικίνδυνη. Αυτό συνέβη από την στιγµή της απαγόρευσης διέλευσης των οχηµάτων από τον αλευρόµυλο. Μετά τα 139

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 03-07-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 22/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνυτήρια αναφορά της ηµοτικής Αρχής στον Εισαγγελέα για την υπόθεση λειτουργίας σούπερ µάρκετ χωρίς άδεια

Μηνυτήρια αναφορά της ηµοτικής Αρχής στον Εισαγγελέα για την υπόθεση λειτουργίας σούπερ µάρκετ χωρίς άδεια ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βόλος, 18 Φεβρουαρίου 2013 Μηνυτήρια αναφορά της ηµοτικής Αρχής στον Εισαγγελέα για την υπόθεση λειτουργίας σούπερ µάρκετ χωρίς άδεια Μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΑ-4ΜΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΑ-4ΜΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 19300 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 68/2012 Από το Πρακτικό της 12ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα