Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/24-5-2013."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/05/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Ευστράτιου Καρίκη αριθ. 2/51036/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Καραντζιάς ηµήτριος- Μέλος 4) Κρεµαστινού Φλώρα Αντιδήµαρχος Μέλος 5) Πετράκης Σωτήρης- Μέλος 6) Μπούκλας Ηλίας Ααπλ/ικό Μέλος 7) Παναή Ευαγγελία -Μέλος 8) Ζωγραφίδης Ηλίας- Μέλος 9) Αντώνογλου Γεώργιος Αναπ/κο Μέλος στη θέση της κ. Κολώνα Απόντες: 1) Αφεντούλης Ιωάννης Μέλος 2) Κυριακούλης Παναγιώτης Αντιδήµαρχος- Μέλος 3) Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αντιδήµαρχος Αρ. αποφ. 45 / Α Α: ΒΕΧΟΩ1Ρ-ΧΑΜ Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/46741/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/29686/ αίτηση της ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΞΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 461/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 4422 Γαιών Κατταβιάς, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΞΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στην κ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς εκτός οικισµού. (ΚΜ 4422 Γαιών Κατταβιάς) Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 46 / Α Α: ΒΕΧΟΩ1Ρ-ΨΕΦ

2 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΧΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 10/47360/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/44693/ αίτηση της κ. ΧΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΕΖΕ ΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ στην Τοπική Κοινότητα Φανών. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 1857/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 773 Γαιών Φανών, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΕΖΕ ΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ στην κ. ΧΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στην Τοπική Κοινότητα Φανών εκτός οικισµού. (ΚΜ 773 Γαιών Φανών) Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 47 / Α Α: ΒΕΧΟΩ1Ρ-Ω Ε Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 5/53341/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 5/50899/ αίτηση του κ. ΧΑΤΧΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην Τοπική Κοινότητα αµατριάς). 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 753/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 48 Οικοδοµών αµατριάς, (Περιοχή 1) οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στον κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην Τοπική Κοινότητα αµατριάς στην ΚΜ 48 Οικοδοµών αµατριάς, (Περιοχή 1) Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. 121

3 Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 48 / Α Α: ΒΕΧΟΩ1Ρ-ΜΝΗ Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/55925/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/50719/ αίτηση της ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Ασληπιείου, Τοµέας Κιοτάρι εκτός οικισµού. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 742/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 1525 Α γαιών Ασκληπιείου (εκτός οικισµού), οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στην κ. ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι εκτός οικισµού. (ΚΜ 1525 Α Γαιών Ασκληπιείου) Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 49 / Α Α: ΒΕΧΟΩ1Ρ-Χ0Ψ Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ. Ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/55926/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/46662/ αίτηση της ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑΣ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς εκτός οικισµού. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης το ΑΠ 658/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΚΜ 158 γαιών Λαχανιάς (εκτός οικισµού), οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ στην κ. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ του Ανδρέα στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς (ΚΜ 158 Γαιών Λαχανιάς εκτός οικισµού. 122

4 Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου. Αρ. αποφ. 50 / Α Α: ΒΕΖΛΩ1Ρ-ΣΨ0 Έγκριση της υπ αριθ. 35/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου και έγκριση αιτήµατος Σ. Τσιρακάκη για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στο κατάστηµα του επί της Εθν. Μακαρίου. (Θέµα από αναβολή). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καρίκης, έθεσε υπόψη των µελών την αριθ. 35/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε αιτήµατα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην διασταύρωση των οδών Εθν. Μακαρίου και ηµοκρατίας που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ Ε.Η : «Αιτήµατα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πολεοδοµικού σχεδιασµού) στη διασταύρωση των οδών Εθν. Μακαρίου & ηµοκρατίας». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα, διαβάζει την εισήγηση της ιεύθυνσης Πολεοδοµικού σχεδιασµού σύµφωνα µε την αίτηση και το τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασµα πρακτικού και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Αναφορικά µε την παραπάνω αίτηση κατάληψης Κ.Χ. σας ενηµερώνουµε ότι πρόκειται για αίτηση του κ. Σπυρίδων Τσιρακάκη ο οποίος διατηρεί κατάστηµα, αναψυκτήριο, "People & People" στον αριθµό 4 της οδού Εθν. Μακαρίου και ζητά την επέκταση καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσµατα. Ο αιτούµενος χώρος βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Εθν. Μακαρίου & ηµοκρατίας σε επαφή µε την πρόσοψη του καταστήµατος, όπως φαίνεται στις επισυναπτόµενες φωτογραφίες, καθώς και στο τροποποιηµένο από την υπηρεσία σχεδιάγραµµα. Το πλάτος του πεζοδροµίου που αποµένει σε περίπτωση κατάληψης του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου στην πρόσοψη του καταστήµατος, είναι 3.0 µ.για το ιστορικό της υπόθεσης σας ενηµερώνουµε ότι µε προηγούµενη απόφαση, (αριθµ. πρωτ. 2/45746/ ) επιτράπηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης κ. Τσιρακάκη Σπυρίδωνα, η κατάληψη τµήµατος 26,50 τ.µ. του πεζοδροµίου. Με το νέο τοπογραφικό αποτυπώνεται η ευρύτερη περιοχή καθώς και ο νέος προτεινόµενος χώρος κατάληψης, τµήµα Α-Β-Γ- -Ε-Α, ο οποίος µαζί µε τον προηγούµενο είναι πλέον 47,30 τ.µ. Η υπηρεσία έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και αφού τροποποίησε το επισυναπτόµενο µε τη σχετική αίτηση τοπογραφικό, προκειµένου να µην παρεµποδίζεται η διέλευση των πεζών, συµφωνεί στην κατάληψη του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούµε για τη γνωµοδότησή σας σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/ (Φ.Ε.Κ. 87Α/ ) περί αρµοδιοτήτων συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά για την επέκταση καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου, προς ενοικίαση στη διασταύρωση των οδών Εθν. Μακαρίου & ηµοκρατίας στο αναψυκτήριο"people & People" στον αρ. 4, που διατηρεί ο κύριος Σπυρίδων Τσιρακάκης, για να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσµατα µε την προϋπόθεση να µην παρεµποδίζεται η διέλευση πεζών. Γίνεται µνεία ότι η ΕΠΖ µε την υπ αριθ. 19/2013 απόφαση της ανέβαλε τη λήψη απόφασης προκειµένου στην επόµενη συνεδρίαση να παρευρίσκεται ο αρµόδιος υπάλληλος για να ενηµερώσει τα µέλη, πώς διαµορφώνεται η κατάσταση στο συγκεκριµένο κατάστηµα. 123

5 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται για να εισηγηθεί το θέµα ο υπάλληλος της Πολεοδοµίας του.ρ. κ. Ζαχαρόπουλος ο οποίος είπε: Το συγκεκριµένο κατάστηµα έχει µία παραχώρηση προγενέστερη 20τ.µ. χωρίς συγκεκριµένη περιγραφή, «ότι είναι δηλ. από εδώ έως εδώ», είχε γενικά µια αόριστη παραχώρηση ενός χώρου 20 τ.µ. Ο ενδιαφερόµενος ζήτησε από την υπηρεσία το συγκεκριµένο χώρο που φαίνεται στο σχεδιάγραµµα που είναι γύρω στα 45 τ.µ., κάναµε κάποιες διορθώσεις στο χώρο, ούτως να µη παρεµποδίζει τη διέλευση των πεζών ή να καταλαµβάνει περισσότερο κοινόχρηστο χώρο απ αυτόν που πρέπει. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Εισηγούµαι να γίνει δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Συµφωνούµε και εµείς, όµως, θα ήθελα να πω επί τη ευκαιρία, είναι απαίτηση του Ροδιακού Λαού να επαναλειτουργήσει το ΑΚΤΑΙΟΝ. Περνάει ο κόσµος και βλέπει το ΑΚΤΑΙΟ κλειστό. Χάνει ο ήµος εκατοµµύρια από κει. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να φροντίζουµε να υπάρχουν χώροι, που ο δηµότης, ο επισκέπτης, ο τουρίστας, να βρεί για να καθήσει. Αλλά ειδικά το ΑΚΤΑΙΟΝ και σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να δούµε γιατί δεν λειτουργεί το ΑΚΤΑΙΟΝ; ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Μέχρι πρότινος, στα θέµατα που ερχόντουσαν από την ηµ. Κοινότητα Ρόδου, υπήρχαν τα ονόµατα των µελών που µειοψηφούσαν. Εδώ και κάποιο διάστηµα αναφέρεται ότι ελήφθησαν κατά πλειοψηφία και δεν φαίνονται ποιοι µειοψήφησαν. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Έχετε δίκιο, είναι σοβαρή παράλειψη, γιαυτό και είπα ότι το πρώτο ουσιαστικό φίλτρο είναι η ΕΠΖ και θα ενηµερωθεί η ηµ. Κοινότητα να αναγράφονται στις αποφάσεις τα ονόµατα των συµβούλων που µειοψηφούν. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 35/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου, και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο την έγκριση του αιτήµατος του κ. Σ. Τσιρακάκη για κατάληψη συνολικού κοινόχρηστου χώρου εκτάσεως τ.µ. έξωθεν του καταστήµατος του επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου (παραπλεύρως του Λιµεναρχείου) και µε τον διακριτικό τίτλο People and People, επιφέροντας ανάλογη τροποποίηση στον Κανονισµό κοινοχρήστων χώρων. Αρ. αποφ. 51 / Α Α: ΒΕΖΛΩ1Ρ-ΑΦΚ 124 Έγκριση της υπ αριθ. 146/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε έγκριση αιτήµατος της κ. Αρτέµιδος Τσερκεζόγλου για παραχώρηση προς ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Μανδηλαρά µε ανάλογη τροποποίηση του κανονισµού κοινοχρήστων χώρων. Ο Πρόεδρος κ. Καρίης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 146/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε αίτηµα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην οδό Μανδηλαρά µε ανάλογη τροποποίηση του κανονισµού κοινοχρήστων χώρων, που έχει ως εξής; ΘΕΜΑ 5β: «Αίτηµα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην οδό Μανδηλαρά, τροποποιώντας αναλόγως τον κανονισµό κοινοχρήστων χώρων της πόλεως Ρόδου.» Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην /ντρια της ιεύθυνσης Πολεοδοµικού σχεδιασµού κα Παρασκευοπούλου Άννα για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέµατος και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η κ. Παρασκευοπούλου παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράµµατα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασµα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετ.:Αριθ. πρωτ. 321 / / αίτηση Άρτεµις Τσερκεζόγλου Αναφορικά µε την παραπάνω αίτηση κατάληψης Κ.Χ. σας ενηµερώνουµε ότι πρόκειται για αίτηση της κας. Άρτεµις Τσερκεζόγλου η οποία διατηρεί κατάστηµα, εστιατόριο, στον αριθµό 28 της οδού Μανδηλαρά και ζητά

6 κοινόχρηστο χώρο προς ενοικίαση έµπροσθεν του καταστήµατός της, για την τοποθέτηση σταντ (τραπεζάκι) µε µενού του µαγαζιού. Στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της υπηρεσίας (απόσπασµα από το ήδη εγκεκριµένο του κανονισµού κοινοχρήστων χώρων) φαίνεται ο αιτούµενος χώρος διαστάσεων 2 µ. χ 1,2 µ. και εµβαδού 2,4 τ.µ., ο οποίος, βρίσκεται πέραν του ήδη εγκεκριµένου ισχύοντα κανονισµού (αριθ. 665/2007 απόφαση.σ.). Η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου γιατί δεν δυσχεραίνει την κίνηση στον πεζόδροµο καθώς βρίσκεται σε συνέχεια του ήδη εγκεκριµένου (Κ1), σε επαφή µε την πρόσοψη του καταστήµατος. Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούµε για τη γνωµοδότησή σας σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/ (Φ.Ε.Κ. 87Α/ ) περί αρµοδιοτήτων συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ, στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 2µ Χ1,2 και εµβαδού 2,4τ.µ., προς ενοικίαση έµπροσθεν του καταστήµατός της, για την τοποθέτηση σταντ (τραπεζάκι) µε µενού του µαγαζιού, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 146/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο την έγκριση του αιτήµατος της κ. Αρτέµιδος Τσερκεζόγλου για παραχώρηση προς ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου εκτάσεως 2,4 τ.µ. έµπροσθεν του καταστήµατος. Αρ. αποφ. 52 / Α Α: ΒΕΖΕΩ1Ρ-96Ψ Έγκριση της υπ αριθ. 148/2013 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση στο Ο.Τ. 350 του σχεδίου πόλεως Ρόδου, στην περιοχή επέκτασης Ανάληψη- Ροδίνι. Ο Πρόεδρος κ. Καρίκης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 148/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο θέµα η οποία έχει ως ακολούθως: ΘΕΜΑ 7: «Τροποποίηση στο Ο.Τ._350 σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής επέκτασης Ανάληψη Ροδίνι.» Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Κα Σωτηράκη Σταµατία από την ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, τµήµα Μελετών και Εφαρµογών, για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέµατος και ζητάει την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Η κ. Σωτηράκη παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράµµατα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασµα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: Σχετ. : 1) Η υπ αριθµό πρωτ / αίτηση τροποποίησης 2) Η υπ αριθµό πρωτ. 2064/ έγγραφο υποβολής της δικαστικής απόφασης 3) Η υπ αριθµό πρωτ. 151 / ( ΠΣχ) διαβιβασθείσα απόφαση µε αριθµό 229/2011 Έχοντας υπόψη : 1. Την µε αριθµ. πρωτ. 1056/ αίτηση προς την /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ήµου Ρόδου, την οποία υπέβαλλαν οι συνιδιοκτήτες της κ.µ. 460-Ε γαιών Ρόδου και µε την οποία ζητούν την 125

7 τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή της ιδιοκτησίας τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρ. 32 του Ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ./79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». 2. α)το συνυποβαλλόµενο µε την αίτηση Τοπογραφικό ιάγραµµα, στο οποίο φαίνεται το οικόπεδο το οποίο αποτελεί την κτηµατολογική µερίδα 460-Ε και είναι ολόκληρο το Ο.Τ. 350, της περιοχής επέκτασης Ανάληψη - Ροδίνι της πόλεως Ρόδου. β)το γεγονός ότι το Ο.Τ. 350 του σχεδίου πόλης ηµοτικής Ενότητας Ροδίων ήµου Ρόδου περικλείεται από τις οδούς Γ. Σεφέρη Βέροιας Καστοριάς Έδεσσας έχει εµβαδόν 6.545,00 τ.µ. και δεσµεύεται ως κοινωφελής χώρος για την ανέγερση σχολείου από το έτος 1973 (ΦΕΚ 217/ / ) µε την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου στην επέκταση του σχεδίου πόλης του (τότε) ήµου Ρόδου, όπως αναθεωρήθηκε µε την ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/94 (ΦΕΚ 403/ / ) 3. Το κτηµατολογικό διάγραµµα και το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας της συγκεκριµένης µερίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι το Ο.Τ. 350 εµβαδού 6.545,00 τ.µ. αποτελείται εξ ολοκλήρου από την κτηµατολογική µερίδα 460-Ε γαιών Ρόδου (Τόµος: 72, Φύλλο: 11, Φάκελος: 4993) και ανήκει στους Θεώνη ιακίδη του ηµητρίου, Ευαγγελία ιακίδη του ηµητρίου, Αικατερίνη Μηνέττου του Ιωάννη και Κωνσταντίνο Μηνέττο του Ιωάννη από 25% εξ αδιαιρέτου στον καθένα απ αυτούς (σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ /2002 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηµατολογίου Ρόδου). 4. Την Τεχνική έκθεση, που συνοδεύει την πιο πάνω υπ αριθµό πρωτ. 1056/ αίτηση της αιτούµενης τροποποίησης στο Ο.Τ. 350, του σχεδίου της περιοχής, η οποία συντάθηκε από τον ιδιώτη πολιτικό µηχανικό Κωνσταντινίδη Φιλήµονα, και αναφέρει τα εξής: Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο.Τ. 350 Το Ο.Τ. 350 του σχεδίου πόλης ηµοτικής Ενότητας Ροδίων ήµου Ρόδου περικλείεται από τις οδούς Γ. Σεφέρη Βέροιας Καστοριάς Έδεσσας έχει εµβαδό 6.545,00 τ.µ. και δεσµεύεται ως κοινωφελής χώρος για την ανέγερση σχολείου από το έτος 1973 µε την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου στην επέκταση του σχεδίου πόλης του τότε ήµου Ρόδου (σχετ. η υπ αριθµ. 966/2010 βεβαίωση της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ήµου Ρόδου). Το Ο.Τ. 350 εµπίπτει στον Τοµέα Ν και στην Ζώνη Συντελεστή όµησης IV, ισχύουν δε γι αυτό οι ακόλουθοι όροι δόµησης: Απόφαση Νοµάρχη ωδεκανήσου ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/ (Φ.Ε.Κ. 403 / ) Υ.Α. 3046/304/89 (Φ.Ε.Κ. 59/ / «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» και Ν. 4037/2012 (Φ.Ε.Κ. 79/Α/ ) Ν.Ο.Κ. ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδου: 15,00 µ. ελάχιστο εµβαδό οικοπέδου: 500,00 τ.µ. µεγίστη επιτρεποµένη κάλυψη: 40% µέγιστος συντελεστής δόµησης: 0,8 µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος: 14,00 µ. µέγιστος αριθµός ορόφων: κατά Ν.Ο.Κ. επιτρεπόµενες χρήσεις: γενική κατοικία Το Ο.Τ. 350 εµβαδού 6.545,00 τ.µ. αποτελείται εξ ολοκλήρου από την κτηµατολογική µερίδα 460-Ε γαιών Ρόδου (Τόµος: 72, Φύλλο: 11, Φάκελος: 4993) και ανήκει στους Θεώνη ιακίδη του ηµητρίου, Ευαγγελία ιακίδη του ηµητρίου, Αικατερίνη Μηνέττου του Ιωάννη και Κωνσταντίνο Μηνέττο του Ιωάννη από 25% εξ αδιαιρέτου στον καθένα απ αυτούς (σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ /2002 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηµατολογίου Ρόδου). Η υπ αριθµ. 229/2011 απόφαση του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (τµήµα 1 ο ) «Ακυρώνει την σιωπηρή απόρριψη από τον ήµο Ρόδου, της / αίτησης άρσης της ρυµοτοµικής δέσµευσης, 126

8 που είχε επιβληθεί στο ακίνητο των προσφευγόντων (στο Ο.Τ. 350 του ήµου Ρόδου) µε το Β.. της αρχικά και εν συνεχεία µε την υπ αριθµ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/ απόφαση του Νοµάρχη ωδεκανήσου. Αναπέµπει την υπόθεση στη ιοίκηση, προκειµένου να εκδώσει πράξη άρσης της ρυµοτοµικής δέσµευσης που επιβλήθηκε στο πιο πάνω ακίνητο και να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου.» Κατά της πιο πάνω απόφασης ο ήµος Ρόδου προσέφυγε στον Άρειο Πάγο. Οι συνιδιοκτήτες της κ.µ. 460-Ε γαιών Ρόδου υπέβαλαν την µε αριθµ. πρωτ. 1056/ αίτηση προς την /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ήµου Ρόδου µε την οποία ζητούν την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή της πιο πάνω ιδιοκτησίας των σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρ. 32 του Ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ./79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 350 Με δεδοµένα : α. το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κτηµατολογικής µερίδας 460-Ε γαιών Ρόδου όπως προκύπτει απ το συνηµµένο υπ αριθµ. πρωτ /2002 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηµατολογίου Ρόδου, β. τις δηλώσεις ιδιοκτησίας της κτηµατολογικής µερίδας 460-Ε γαιών Ρόδου που κατατέθηκαν µε την υπ αριθµ. 1056/ αίτηση προς την /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ήµου Ρόδου, γ. τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2508/1997(Φ.Ε.Κ. 124/Α) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρ. 31 παρ. 2 του Ν. 4067/2012(Φ.Ε.Κ. 79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός», δ. τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33/Α ) : Η αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου ανά συνιδιοκτήτη: 6.545,00/4 = 1.636,25 τ.µ. Η αναλογούσα εισφορά σε γη (αρθρ. 8 Ν. 1337/83) ανά συνιδιοκτήτη ανέρχεται σε : 250,00 10% 25,00 τ.µ. (500,00 250,00) 20% 50,00 τ.µ. (1.000,00 500,00) 30% 150,00 τ.µ. (1.636, ,00) 40% 254,50 τ.µ. 479,50 τ.µ. Συνολική εισφορά σε γη 4 x 479,50 τ.µ. = 1.918,00 τ.µ. τότε δηµιουργούνται στο Ο.Τ. 350 δύο (2) χρήσεις γης και συγκεκριµένα: κοινωφελής χώρος για ανέγερση σχολείου εµβαδού 1.918,00 τ.µ. και οικοδοµήσιµος χώρος εµβαδού 6.545, ,00 = 4.627,00 τ.µ. Προτεινόµενοι όροι δόµησης για τον οικοδοµήσιµο χώρο εµβαδού 4.627,00 τ.µ. ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδου: 15,00 µ. ελάχιστο εµβαδό οικοπέδου: 500,00 τ.µ. µεγίστη επιτρεποµένη κάλυψη: 40% µέγιστος συντελεστής δόµησης: 0,8 µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος: 10,50 µ. για οικόπεδα επιφανείας έως 800,00 τ.µ. 13,00 µ. για οικόπεδα επιφανείας άνω των 800,00 τ.µ. µέγιστος αριθµός ορόφων: \\ανάλογα της επιφανείας του οικοπέδου και συγκεκριµένα για οικόπεδα επιφανείας έως 800,00 τ.µ. τρεις (3) όροφοι και για οικόπεδα επιφανείας άνω των 800,00 τ.µ. τέσσερις (4) όροφοι επιτρεπόµενες χρήσεις: γενική κατοικία 127

9 Γ. ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 350 ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΡΟ ΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ο ήµος Ρόδου δύναται να επανακηρύξει την δέσµευση του Ο.Τ. 350 ως κοινωφελή χώρο για την ανέγερση σχολείου πλην όµως πρέπει ο ήµος Ρόδου σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του αρθρ. 3 του Ν. 2882/2001 να δεσµεύσει κατ ελάχιστον το χρηµατικό ποσό που ανέρχεται στην αντικειµενική αξία του ακινήτου κατά την επανακήρυξη προσηυξηµένη µε την δικηγορική αµοιβή (3%) η οποία σήµερα ανέρχεται σε , ,00 x 3% = , ,22 = , α) Την υπ αριθµ. 229/2011 απόφαση του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (τµήµα 1ο) η οποία «Ακυρώνει την σιωπηρή απόρριψη από τον ήµο Ρόδου, της / αίτησης άρσης της ρυµοτοµικής δέσµευσης, που είχε επιβληθεί στο ακίνητο των προσφευγόντων (στο Ο.Τ. 350 του ήµου Ρόδου) µε το Β.. της αρχικά και εν συνεχεία µε την υπ αριθµ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/ απόφαση του Νοµάρχη ωδεκανήσου. Αναπέµπει την υπόθεση στη ιοίκηση, προκειµένου να εκδώσει πράξη άρσης της ρυµοτοµικής δέσµευσης που επιβλήθηκε στο πιο πάνω ακίνητο και να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου.» β) Το γεγονός ότι κατά της πιο πάνω απόφασης ο ήµος Ρόδου κατέθεσε αίτηση αναιρέσεως προς στο Συµβούλιο Της Επικρατείας. 6. Το γεγονός ότι στο άρθρο 32, παρ.1 του Ν. 4067/12, αναφέρεται ότι : «1. Η τροποποίηση εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, µετά από βεβαιωθείσα αυτοδίκαιη ανάκληση επιβληθείσης απαλλοτρίωσης ή σε συµµόρφωση δικαστικής απόφασης για την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης, γίνεται µε την τήρηση της διαδικασίας του Αρθ-154 του από Π / του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ-580/ /99). Η έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης γίνεται µε την υποβολή σχετικού αιτήµατος στον οικείο δήµο ή την αρµόδια υπηρεσία, από τον ιδιοκτήτη στο ακίνητο του οποίου ανακλήθηκε ή ήρθη η απαλλοτρίωση ή δέσµευση, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα στοιχεία: α) βεβαίωση της αυτοδίκαια ανακληθείσας απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης ή δικαστική απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου, β) ακριβή αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά µετεγγραφής µη διεκδίκησης ή στοιχεία κτηµατολογίου που έχουν καταστεί οριστικά, καθώς και δήλωση ιδιοκτησίας όπου απαιτείται, γ) τα απαιτούµενα κατά τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις τοπογραφικά διαγράµµατα, γνωµοδοτήσεις αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και τυχόν άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση ειδικές µελέτες (όπως οριοθέτησης ρέµατος, γεωλογική-γεωτεχνική κα), τα οποία µπορεί να συνοδεύονται και από τεχνική έκθεση αιτιολόγησης της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου. Ο οικείος δήµος τηρεί τις προβλεπόµενες από τις παραπάνω διατάξεις, διατυπώσεις και διαδικασίες δηµοσιοποίησης της προτεινόµενης τροποποίησης του σχεδίου στη θέση του ακινήτου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, µετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης συνεχίζεται χωρίς τη γνώµη του» 7. Το γεγονός ότι η παρούσα εισήγηση της υπηρεσίας είναι εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των 6 µηνών από την ηµεροµηνία της αίτησης (αρ. πρωτ. 1056/ ) 8. Την απόφαση ΣΤΕ 1448/06 σύµφωνα µε την οποία στην παρ.3 αναφέρεται ότι: «3. Επειδή, στην παρ.1 του Αρθ-20 του Ν-2508/97 (ΦΕΚ-124/Α/97) ορίζεται ότι: "Οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε πολεοδοµούµενες για πρώτη φορά περιοχές υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη για τη δηµιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του Αρθ-8 του Ν-1337/83,..". Εξ άλλου, µε την παρ.5 του Αρθ-11 του Ν-3212/03 (ΦΕΚ-308/Α/03) προστέθηκε στην παρ.2 του παραπάνω Αρθ-20 του Ν-2508/97 περίπτωση ε και η εν λόγω παρ.2 του Αρθ-20 διαµορφώθηκε ως εξής: "Κατ εξαίρεση της παρ.1 του παρόντος: α)., β)., ε) Οι ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως µε τις διατάξεις του Ν / και στις οποίες αίρεται η ρυµοτοµική αναγκαστική απαλλοτρίωση, που επιβλήθηκε µε την ένταξη στο σχέδιο, σε συµµόρφωση αποφάσεων των αρµοδίων δικαστηρίων, υποχρεούνται σε εισφορά σε γη σύµφωνα µε τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά υπολογίζεται και επιβάλλεται µε την πράξη τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου. Η εισφορά αποτελεί ποσοστό της επιφάνειας της ιδιοκτησίας, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο της πράξης τροποποίησης, και διατίθεται ολόκληρη υποχρεωτικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων 128

10 που θεσµοθετούνται µε την τροποποίηση αυτή. Το µέγεθος της εισφοράς µνηµονεύεται και απεικονίζεται ως θέση στην πράξη τροποποίησης, είναι αυτοδίκαια εισφερόµενο, τίθεται σε κοινή χρήση µετά τη δηµοσίευση της πράξης και δεν απαιτείται σύνταξη της πράξης εφαρµογής που προβλέπεται στο Αρθ-12 του Ν-1337/83. Εάν µε την τροποποίηση του σχεδίου επιβάλλεται για λόγους πολεοδοµικούς η δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου µεγαλύτερου αυτού της εισφοράς σε γη, συντάσσεται πράξη αναλογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν / και του Ν-5269/31 (ΦΕΚ-274/Α/31) για το επιπλέον τµήµα. Αν η ύπαρξη οικοδοµής, κατά την έννοια της παρ.2 του Αρθ- 42 του Ν / , νοµίµως υφισταµένης, εµποδίζει τη διάθεση της εισφοράς για τη δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου, είναι δυνατόν, κατά την κρίση της υπηρεσίας, να µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή. Στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισµός της αξίας για την πραγµατοποίηση της µετατροπής αυτής γίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν-2882/01 ". Τέλος, στην παρ.3 του ίδιου Αρθ-20 του Ν- 2508/97 προβλέπεται ότι "Κατά τα λοιπά για την εισφορά σε γη εφαρµόζονται οι παρ.5 έως και παρ.12 του Αρθ-8 του Ν-1337/83, όπως ισχύουν και συµπληρώνονται µε τις επόµενες παραγράφους και το Αρθ-25 του παρόντος". Περαιτέρω, στις παρ.4 και παρ.5 του Αρθ-8 του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/83) ορίζονται τα ακόλουθα: "4. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούµενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της, το οποίο υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α. Για τµήµα ιδιοκτησίας µέχρι 250 τµ ποσοστό 10%. β. Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 250 τµ µέχρι 500 τµ ποσοστό 20%. γ. Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τµ µέχρι 1000 τµ ποσοστό 30%. δ. Για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 τµ µέχρι 2000 τµ ποσοστό 40%. ε. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως (στ), για τµήµα ιδιοκτησίας πάνω από 2000 τµ ποσοστό 50%. στ. Για αυτοτελείς ιδιοκτησίες µεγαλύτερες από των τµ που ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη, για το τµήµα τους πάνω από τµ ποσοστό 60%. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε έκταση γης µεγαλύτερη από τµ. 5. Ως εµβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισµό της συµµετοχής σε γη λαµβάνονται τα εµβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες στις Για την εφαρµογή της παρ.4, ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισµα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη που περιλαµβάνονται στα όρια της προς ένταξη περιοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη της πολεοδοµικής ενότητας. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας τα ποσοστά εισφοράς γης εφαρµόζονται στο εµβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι την ".» 9.Την αναλογούσα εισφορά σε γη ανά συνιδιοκτήτη (αρθρ. 8 του Ν. 1337/83), η οποία προκύπτει από την άρση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 350, σε περίπτωση τροποποίησης του Ο.Τ. 350 του σχεδίου πόλης ηµοτικής Ενότητας Ροδίων ήµου Ρόδου από κοινωφελή σε οικοδοµήσιµο χώρο και η οποία υπολογίζεται µε βάση τα παρακάτω δεδοµένα : α. το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κτηµατολογικής µερίδας 460-Ε γαιών Ρόδου όπως προκύπτει απ το συνηµµένο υπ αριθµό πρωτ /2002 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηµατολογίου Ρόδου, β. τις δηλώσεις ιδιοκτησίας της κτηµατολογικής µερίδας 460-Ε γαιών Ρόδου που κατατέθηκαν µε την υπ αριθµό 1056/ αίτηση προς την /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ήµου Ρόδου, γ. τις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2508/1997(Φ.Ε.Κ. 124/Α) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρ. 31 παρ. 2 του Ν. 4067/2012(Φ.Ε.Κ. 79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός», δ. τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33/Α/83), σύµφωνα µε την οποία: Αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου ανά συνιδιοκτήτη: 6.545,00/4 = 1.636,25 τ.µ. Αναλογούσα εισφορά σε γη (αρθρ. 8 Ν. 1337/83) ανά συνιδιοκτήτη ανέρχεται σε : 250,00 10% 25,00 τ.µ. (500,00 250,00) 20% 50,00 τ.µ. (1.000,00 500,00) 30% 150,00 τ.µ. (1.636, ,00) 40% 254,50 τ.µ. 479,50 τ.µ. Εποµένως συνολική εισφορά σε γη 4 x 479,50 τ.µ. = 1.918,00 τ.µ. 10. Το τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε ο ιδιώτης αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός Γκόγκος Χρήστος, το οποίο αφορά στην αιτούµενη τροποποίηση και στο οποίο εµφαίνεται : Το Ο.Τ. 350 που περικλείεται από τις οδούς Γ. Σεφέρη, Βέροιας, Καστοριάς και Έδεσσας µε συνολικό εµβαδόν 6545 τ.µ. εντός του οποίου υπάρχει : 129

11 α) Το Ο.Τ. 350 α, τµήµα (Ε,Ζ,Η,Θ,Ε) µε εµβαδόν 1918,00 τ.µ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως κοινωφελής χώρος. β) Το Ο.Τ. 350, τµήµα (Α,Β,Γ,,Ε,Ζ,Α) µε εµβαδόν (6545, ,00) = 4627,00 τ.µ. που αποτελεί οικοδοµήσιµο χώρο. 11.Την φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και την αεροφωτογραφία αυτής. 12. Τις διατάξεις α) του Ν..17-7/ , «περί Σχεδίων Πόλεων» Άρθρο 29 β) του Β../τος της (ΦΕΚ 28/ / ) γ) της Υ.Α. της (ΦΕΚ 217/ / ) δ) του Π.. της (ΦΕΚ 432/ / ) ε) του Π../τος της (ΦΕΚ 132 / /1-3-79) ζ) του Ν. 1337/83, ΦΕΚ 33/Α/ , όπως ισχύει σήµερα η) του Ν. 1577/85, (ΓΟΚ 85) ΦΕΚ 210/Α/ , όπως ισχύει σήµερα θ) του Ν. 4067/12 (ΝΟΚ) ΦΕΚ 79/Α/9-4-12, ι) την Εγκ. 55/88, Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυµοτοµικών σχεδίων. κ) της υπ αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/ Αποφ.Νοµ. ωδ/σου (ΦΕΚ 403/ / ). λ)του Ν / 02, ΦΕΚ 197/Α/ µ)του N.3852/10, ΦΕΚ (87/Α/7-6-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 13. Ειδικότερα το άρθρο 10, παρ. 4 α του Ν. 3044/02, όπου ειδικότερα αναφέρεται : «4. 'Οπου στις προηγούµενες παραγράφους προβλέπεται τροποποίηση εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και οικισµών, οι σχετικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις πρέπει: α) να µην επιφέρουν µείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύµφωνα µε τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Επιτρέπεται η µείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η οποία γίνεται σε συµµόρφωση αποφάσεων των αρµοδίων ικαστηρίων, µε τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση, β) να µην επιφέρουν αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόµησης, ούτε αλλαγή των γενικών κατηγοριών χρήσεων της περιοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π / (ΦΕΚ-166/ /87), δυσµενέστερη για το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον και γ) να µην είναι αντίθετες µε τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριµένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ» 14. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του αρθρ. 3 του Ν. 2882/2001, αναφέρεται ότι : «"7. Εφόσον υπόχρεος για την καταβολή της αποζηµίωσης είναι το ηµόσιο ή ΝΠ, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου για την έκδοση της πράξης οργάνου για το µέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της, µε µνεία του αντίστοιχου φορέα και του Κωδικού αριθµού εξόδου του οικείου προϋπολογισµού από την εγγεγραµµένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό ή η εγγεγραµµένη έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η κατά τα Αρθ-15 έως Αρθ-18 του Κώδικα ηµοσίου Λογιστικού Ν-2362/95 (ΦΕΚ-247/Α/95) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για εγγραφή ή µεταφορά πιστώσεως ή, εν πάση περιπτώσει, η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη. Η βεβαίωση αυτή µνηµονεύεται υποχρεωτικά στο προοίµιο της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Εφόσον υπόχρεος για την καταβολή της αποζηµίωσης είναι ΝΠΙ ή φυσικό πρόσωπο, µε το έγγραφο που απευθύνει στην αρµόδια για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αρχή και µε το οποίο ζητεί την κήρυξη, πρέπει να προσδιορίζει κατά προσέγγιση την απαιτούµενη για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης δαπάνη και να δηλώνει ρητά την πρόθεση και δυνατότητα του να προβεί στη συντέλεση µέσα στις νόµιµες προθεσµίες. Η διάταξη της παρ.6 του Αρθ-15 εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή. Στην πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης περιέχεται υποχρεωτικά όρος κατά τον οποίο ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος για το 20% της προβλεπόµενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εµπρόθεσµα, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ.2 του Αρθ-11 του Κώδικα. Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόµιµες προθεσµίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου και των αναγνωρισµένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα".» (Σ.Σ Η παρ.7 προσετέθη µε την παρ.1γ Αρθ-1 του Ν-2985/02 ΦΕΚ-18/Α/4-2-02) 15. Το γεγονός ότι η µελέτη τροποποίησης του εγκεκριµένου σχεδίου πρέπει να πηγάζει από την κοινή ανάγκη ή ωφέλεια σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των πολεοδοµικών συνθηκών της πόλης και το σεβασµό στο 130

12 περιβάλλον, προϋπόθεση η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν ισχύει, αφού η πόλη πρόκειται να στερηθεί ενός κοινωφελούς χώρου και ειδικότερα ενός χώρου ανέγερσης σχολείου. Η /νση Α βάθµιας Εκπαίδευσης Ν. ωδ/σου, µε το υπ αριθµό 4010/ έγγραφο της, καθώς και η /νση Β βάθµιας Εκπαίδευσης Ν. ωδ/σου, µε το υπ αριθµό 5023/ έγγραφο της, γνωµοδοτούν για την αναγκαιότητα του συγκεκριµένου χώρου ως χώρου ανέγερσης σχολείου. 16. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη τροποποίηση αποτελεί δέσµευση για τη διοίκηση, σύµφωνα µε το Ν. 4067/11, εξαιτίας της συγκεκριµένης δικαστικής απόφασης. 17. Τους όρους δόµησης εντός του Τοµέα Ν - ΙV του ρυµοτοµικού σχεδίου (ΦΕΚ 403/ /94),οι οποίοι είναι οι εξής : Όροι δόµησης Αρτιότητα 500 τ.µ. Ελάχιστο Πρόσωπο 15,00 µ. Συντελεστής δόµησης 0,8 Συντελεστής Κάλυψης 40% Μέγιστο Ύψος 10,50 µ. Όροφοι 3 Η υπηρεσία προτείνει τους εξής όρους δόµησης: α) Στο Ο.Τ. 350, τµήµα (1,2,5,6,7,8,1), µε εµβαδόν (6.545, ,00) = 4627,00τ.µ. που αποτελεί οικοδοµήσιµο χώρο µε χρήσεις γενικής κατοικίας. Όροι δόµησης Αρτιότητα 500 τ.µ. Ελάχιστο Πρόσωπο 15,00 µ. Συντελεστής δόµησης 0,60 Συντελεστής Κάλυψης 40% Μέγιστο Ύψος 10,50 µ. Όροφοι 3 β) Στο Ο.Τ. 350 α τµήµα (2,3,4,5,2) µε εµβαδόν 1918,00 τ.µ. το οποίο χαρακτηρίζεται ως κοινωφελής χώρος σχολείου, για χρήσεις εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές, πρόνοιας κ.α. Όροι δόµησης Αρτιότητα 500 τ.µ. Ελάχιστο Πρόσωπο 15,00 µ. Συντελεστής δόµησης 1,25 Συντελεστής Κάλυψης 60% Μέγιστο Ύψος 10,50 µ. Όροφοι 3 Για τη πιο πάνω προτεινόµενη τροποποίηση διευκρινίζονται τα παρακάτω: Α) Σύµφωνα µε τους όρους δόµησης τους οποίους ορίζει στον Τοµέα Ν ΙV, η πολεοδοµική µελέτη (ΦΕΚ 403/ /94), στο Ο.Τ. 350, η συνολική δόµηση είναι η εξής: Ο.Τ. 350 _Επιτρεπόµενη όµηση : 6.545,00 Χ 0,80 =5.236,00 τ.µ. Αντίστοιχα µετα την τροποποίηση η συνολική δόµηση θα είναι η εξής : -Ο.Τ. 350 _Επιτρεπόµενη όµηση : 4627,00 τ.µ. Χ 0,60 =2.776,20τ.µ. -Ο.Τ. 350 α _Επιτρεπόµενη όµηση : 1918,00 τ.µ. Χ 1,25 =2.397,50τ.µ. Συνολική όµηση : 5.173,70 τ.µ. Εποµένως, η τροποποίηση επιτρέπει δόµηση 5.173,70 τ.µ. < 5.236,00 τ.µ. Β) Σύµφωνα µε το Ν. 3852/10, ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, Άρθρο 186, παρ. ΣΤ.39, η έγκριση σηµειακών - εντοπισµένων τροποποιήσεων των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόµησης αυτών, εµπίπτει στις Αρµοδιότητες Περιφερειών. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε τη ηµοτική Κοινότητα Ρόδου, να γνωµοδοτήσει στο σχετικό αίτηµα τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής επέκτασης «Ανάληψη - Ροδίνι» (ΦΕΚ 403/ /94), εντός του Ο.Τ._350, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία καταγράφεται στα 131

13 συνηµµένα σχέδια τα οποία τη συνοδεύουν. Επειδή εκκρεµεί η αίτηση αναιρέσεως του ήµου κατά της υπ αριθµ. 229/2011 απόφασης του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, έχουµε τη γνώµη ότι µπορείτε να γνωµοδοτήσετε µετά τη λήξη της δίκης στο Συµβούλιο της Επικρατείας επειδή υπάρχει ενδεχόµενο η απόφαση του Πρωτοδικείου να ακυρωθεί. Το παρόν διαβιβάζεται και στη Νοµική Υπηρεσία του ήµου, για τη γνωµοδότηση τους, σχετικά το συγκεκριµένο θέµα τροποποίησης του κοινωφελούς χώρου, µετά από δικαστική απόφαση. Το µέλος της πλειοψηφίας Χατζηχριστοδούλου Κώστας απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά στην τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής επέκτασης «Ανάληψη Ροδίνι» εντός του Ο.Τ.350, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η υπάλληλος της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κ. Σωτηράκη Σταµατία η οποία ανέπτυξε και προφορικά τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση και µεταξύ άλλων είπε: Το Ο.Τ. 350 πόλεως Ρόδου, αφορά ένα κοινωφελή χώρο σχολείου ο οποίος µε το διάταγµα του 73 συστήθηκε ως κοινωφελής χώρος και διατηρήθηκε µε την αναθεώρηση του 93. Μέχρι σήµερα δεν έχουν αποζηµιωθεί οι ιδιοκτήτες και την υπέβαλαν αίτηση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης. Υπήρξε µία δικαστική απόφαση του τριµελούς πρωτοδικείου η οποία αναπέµπει την υπόθεση στη ιοίκηση, προκειµένου να εκδώσει πράξη άρσης της ρυµοτοµικής δέσµευσης που επιβλήθηκε στο πιο πάνω ακίνητο και να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου. Ο.Ρ έχει καταθέσει αίτηση αναιρέσεως στο Σ.τ.Ε. Ο νόµος προβλέπει, η αρχική ιδιοκτησία που ανέρχεται σε 6,5 περίπου στρέµµατα, οφείλει να δώσει ένα ποσοστό στο ήµο το οποίο είναι αρκετά µικρότερο απ αυτό που αρχικά θα είχε σαν κοινωφελή χώρο. Μένουν τ.µ. για το ήµο και τα τ.µ. για τους ιδιώτες. Η εισήγηση της Υπηρεσίας, επειδή ο Νόµος υποχρεώνει τη διοίκηση µέσα σε έξη (6) µήνες να προβεί σε τροποποίηση του σχεδίου, εκτός αν ο ήµος έχει τη δυνατότητα να αποζηµιώσει το ακίνητο του οποίου η αξία ανέρχεται στα Για το λόγο αυτό και επειδή ο χώρος είναι αναγκαίος η υπηρεσία εισηγείται στο τµήµα το οποίο αποµένει στο ήµο να έχει ένα συντελεστή 1,25 για να µπορέσουν να δοµηθούν τ.µ. και 0,6 στο αντίστοιχο κοµµάτι των ιδιωτών. Σήµερα ο συντελεστής είναι 0,8. Ο κοινωφελής αυτός χώρος περιήλθε στους ιδιώτες, όντας ρυµοτοµούµενος δηλ δεν ήταν µία αρχική ιδιοκτησία η οποία µετά ρυµοτοµήθηκε, ήταν όντας ρυµοτοµούµενος όταν την αγόρασαν και σήµερα για λόγους περιβαλλοντικούς, και επειδή ο νόµος επιβάλλει να µην υπάρξει αύξηση του συντελεστή στο σύνολο του οικοπέδου, εµείς προτείνουµε ένα λίγο µικρότερο συντελεστή, η δόµηση η οποία προκύπτει είναι 2.279,20 τ.µ. για τους ιδιώτες και 2.397,5 για το σχολείο. Αυτή είναι η πρόταση της υπηρεσίας. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Το σκέλος που αφορά την εκκρεµούσα αίτηση αναιρέσεως του ήµου στο Σ.Τ.Ε.; ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Στείλαµε την αρχική εισήγηση στην Νοµική Υπηρεσία και δεν λάβαµε απάντηση ακόµα, είχαµε όµως µία συζήτηση επ αυτού, η υπηρεσία δεν µπορούσε να απαντήσει µετά την απόφαση, γιατί πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση όπως µας είπε ο κ. Φραράκης και αν αφήναµε να περάσει το εξάµηνο και δεν έκανε εισήγηση η Υπηρεσία, θα µπορούσε να γίνει µε όρους που η υπηρεσία δεν θα είχε τη δυνατότητα να προτείνει κάτι πιο ευνοϊκό για το ήµο. Για αυτό το λόγο είχε καθυστερήσει η αρχική εισήγηση µέχρι να προσκοµιστούν κάποια δικαιολογητικά, στο µεταξύ περιµένουµε και την απόφαση. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Σε περίπτωση που γίνει δεκτή αίτηση αναιρέσεως, ποια θα είναι η συνέπεια αν λάβουµε εµείς κάποια απόφαση; ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Αν εσείς πάρετε κάποια απόφαση αλλά δεν έχει γίνει ΦΕΚ αυτή η τροποποίηση, δεν έχει καµµιά συνέπεια, αν και αυτό το ξέρουν καλύτερα οι νοµικοί. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): ηλαδή τροποποιείτε σήµερα την εισήγηση στο σκέλος αυτό;. ηλ. σαν υπηρεσία µας λέτε να µην λάβουµε υπόψη την αναίρεση; 132

14 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Όχι σας λέµε να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει περίπτωση, και µάλιστα εµείς στην εισήγηση µας στην Τοπική κοινότητα, ρωτούσαµε την Νοµική Υπηρεσία, αν µπορούσε να αναβληθεί και η απόφαση της Τοπικής Κοινότητας µετά την αίτηση αναιρέσεως. ηλ. η Υπηρεσία να έχει ένα πρωτόκολλο µέσα στο εξάµηνο, αλλά οι επιτροπές αν αποφασίσουν θα ήταν πολιτική περισσότερο η απόφαση και όχι αυτό που ορίζει ο νόµος για τις υπηρεσίες. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Πράγµατι δείχνει µεγάλη επιµέλεια, και το λέω αυτό από τη θέση της µείζονος µειοψηφίας διότι για ένα άλλο θέµα στα Σγούρου, πήρε και µε ενηµέρωσε αναλυτικά γι αυτά τα θέµατα τα πολεοδοµικά κάποια κυρία. Εν προκειµένω όµως υπάρχουν δύο θέµατα. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι: Έχει τη δυνατότητα ο ήµος νοµικά ο ήµος να προβεί σε αποζηµιώσεις µε την αντικειµενική; Ή πρέπει να προβεί, πράγµα που προβλέπεται από το άρθρο 17 σε καθορισµό τιµής µονάδος; εύτερο ερώτηµα που είναι συνέχεια του πρώτου και είναι νόµιµο να συµβεί τέτοιο πράγµα µετά την τελεσιδικία της απόφασης; Προφανώς όχι. Τρίτο, επειδή κράτησα τις λέξεις της κ. συναδέλφου ότι είναι αναγκαίος ο χώρος για την πόλη, δεν µπορεί λοιπόν η πόλη της Ρόδου µέσα στα πλαίσια του ήµου- Κυβερνείο που εµπνεύστηκε ο Καλλικράτης και ένας ήµος σε όλο το νησί, πέραν αυτό η πόλη της Ρόδου σαν πόλη της Ρόδου να µην µπορεί για κάτι που το έχει αναγκαίο αν χρειαστεί να πληρώσει τα 3 εκατοµµύρια. Και µιλάµε για σχολείο για τα παιδιά µας για κοινόχρηστους χώρους και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λοιπόν αφ ενός να έχουµε εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας διότι είναι αµιγώς νοµικά τα θέµατα, η αναίρεση αυτοδικαίως δεν αναστέλλει την τελεσιδικία δηλαδή την εκτελεστότητα της αποφάσεως, συνεπώς πιστεύω µε βάση νοµική, αλλά και πολιτική για το καλό της πόλης, να έχουµε και εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας, αλλά και πέρα από την εισήγηση να έχουµε µια αναβολή του θέµατος για να µπορέσουµε να δούµε την αίτηση αναιρέσεως, και αφ ετέρου την νοµική δυνατότητα αν είναι υπαρκτή ή πάρουµε µια απόφαση που να είναι κατά παράβαση των αρµοδιοτήτων µας να δώσουµε τροποποίηση σχεδίου µετά την τελεσίδικη απόφαση. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Στείλαµε έγγραφο, επειδή το ποσό τυχόν αποζηµίωσης είναι αρκετά µεγάλο για να γνωµοδοτήσει και η οικονοµική Υπηρεσία επ αυτού, οπότε αναµένουµε απάντηση. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Άρα δεν είναι ώριµο το θέµα για την Υπηρεσία. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Είναι λίγο ιδιόρρυθµο το θέµα γιατί έχουµε κάποια χρονικά περιθώρια που µας ορίζει ο νόµος που πρέπει να εισηγηθούµε και να προτείνουµε, και προσπαθούµε µε αυτό τον τρόπο να κρατήσουµε κάποιο χώρο µε κάποιους ευνοϊκούς όρους για το σχολείο, γιατί η αίτηση αναιρέσεως κατά γενική οµολογία προφορικών συζητήσεων πάντα, δεν έχει πολλές πιθανότητες να είναι θετική για το ήµο, και προσπαθούµε να µην χάσουµε την δυνατότητα να έχουµε ένα µεγαλύτερο συντελεστή στο χώρο του σχολείου. ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ: Ποια είναι τελικά η πρόταση της υπηρεσίας; ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Για την αναβολή του θέµατος, αν υπάρχει η δυνατότητα να γνωµοδοτήσει η Τοπική κοινότητα και µετά η Ε.Π.Ζ., µετά την αίτηση αναιρέσεως είναι της Νοµικής Υπηρεσίας. Για µας το θέµα είναι, αν συµφωνεί η Επιτροπή η δική σας, να έχει αυξηµένο συντελεστή ο χώρος του Σχολείου, και µικρότερο ο χώρος των ιδιωτών. ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ: Εδώ έχουµε µια αίτηση αναίρεσης η οποία απ ότι είπε και η υπάλληλος του ήµου τα περιθώρια της και οι προοπτικές της να ευοδωθεί είναι κάπως περιορισµένες. Το θέµα έρχεται εδώ µε µία πρόταση- εισήγηση της ηµ. Κοινότητας Ρόδου. Θα ήθελα να ρωτήσω: γνωρίζουµε αν όλα αυτά τα θέµατα τέθηκαν υπόψη της ηµ. Κοινότητας; Βέβαια η ηµ. Κοινότητα δεν είναι υπηρεσιακός παράγοντας, θα έπρεπε λοιπόν και αυτή να είχε ζητήσει την αναβολή της συζήτησης για να µην κάνει µία εισήγηση η οποία µετά από λίγο χρονικό διάστηµα µπορεί να είναι εκ του µη όντος. ιότι µπορεί µια απόφαση να είναι τελεσίδικη, αλλά δεν είναι αµετάκλητη. Και µείς να πάρουµε µια απόφαση και να µας αδειάσει κατά το κοινώς λεγόµενο το Σ.τ.Ε. Προς ενηµέρωση αυτό και να το λάβουµε υπόψη µας, µην πάρουµε καµιά απ οφαση και µετά πάλι τα µαζεύουµε και ξανά αποφασίζουµε τι µία έτσι και την άλλη αλλιώς. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Έχει δικαίωµα η Ε.Π.Ζ., να µεταβάλει σήµερα µετά την οριστικοποίηση των συντελεστών να µεταβάλει εις βάρος των ιδιωτών το συντελεστή δόµησης ή θα προκαλέσουµε ζηµία και αγωγές αποζηµιώσεων από τους ιδιώτες; Έχει λοιπόν το δικαίωµα ένα αυτοδιοικητικό όργανο να τροποποιήσει το συντελεστή που έχει καθοριστεί στο0,8 και να τον κάνει 0,6; ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ: Θέλω να επαναλάβω ότι η τροποποίηση ειδικά για τους κοινωφελείς χώρους έχει τη δυνατότητα να έχει αυξηµένο συντελεστή ακόµη και µεγαλύτερο συντελεστή απ αυτό που ορίζει η πολεοδοµική µελέτη. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, θεωρήσαµε, επειδή υπάρχει νόµος που λέει ότι δεν µπορεί να υπάρχει µεγαλύτερη δόµηση από την επιτρεπόµενη, ότι είναι θεµιτό ότι, µια επιτροπή του ήµου να 133

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης»

Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 37 ης /8 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 702/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 04/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 03-07-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» Άρθρο 1 Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής υπολογισμός εισφοράς σε γη - καταβολή εισφορών σε χρήμα 1. Το άρθρο 8 του ν.1337/1983

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/13-07-2011.

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/13-07-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/13-07-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/7/2011 ηµέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 6/5/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/04/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 27/01/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23/03/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 10/08/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων Μηχανικός πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε Συντάκτης Ελένη Μπούτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 21/3/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.) Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 50 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα