Εξελίξεις του Ethernet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξελίξεις του Ethernet"

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγή. Εξελίξεις του Ethernet Παρακολουθήσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια τον αρχικό τρόπο λειτουργίας των Τ τύπου CSMA/CD (και την πιο κοινή του ενσάρκωση το Ethernet) αλλά και την µετάβαση από το κοινόχρηστο µέσο που στο Ethernet δηµιουργούσε µια επικράτεια συγκρούσεων στη χρήση µεταγωγέα που αφαιρούσε τις ιδιαιτερότητες του κοινόχρηστου µέσου, ώστε τα Τ να διαφέρουν πια λιγότερο στην αρχή λειτουργίας τους από τα άλλα δίκτυα. Αυτό βέβαια ήταν επιθυµητό από την αρχή διότι το κοινόχρηστο µέσο και οι αλγόριθµοι τύπου ALOHA που χρησιµοποίησε το Ethernet συνοδεύονταν από το πολύ ανεπιθύµητο πρόβληµα των πιθανών συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις παράγουν πρόσθετη κίνηση και όσο το προσφερόµενο φορτίο αυξάνει, οι επανεκποµπές δηµιουργούν περισσότερες συγκρούσεις και τελικά η παροχέτευση κίνησης (throughput) καταρρέει. Σ' αυτή την κατάσταση ο χρόνος πρόσβασης στο µέσο αυξάνει ραγδαία τείνοντας στο άπειρο µε την παροχέτευση να τείνει στο µηδέν. Αυτό είναι και το µειονέκτηµα της οικογένειας των αλγορίθµων πρόσβασης τύπου ALOHA. Ωστόσο σε αντιστάθµισµα οι αλγόριθµοι αυτοί είναι πολύ απλοί και δίνουν την µικρότερη καθυστέρηση πρόσβασης από κάθε άλλη λύση σε χαµηλά φορτία που ήταν και η συνήθης κατάσταση στα τοπικά δίκτυα. Όταν εισήχθησαν έδωσαν µε µικρό κόστος ρυθµοδότηση 10mbps που για την εποχή ήταν µεγάλη, συνεπώς περίσσευε χωρητικότητα και δεν ήταν κρίσιµη η υψηλή απόδοση, αφήνοντας κενό χώρο που έκανε τις συγκρούσεις σπάνιες. Η γέννηση των Τ βασίστηκε σε µια πολύ απλή ιδέα: αν συνδέσουµε όσους υπολογιστές µπορούµε στο ίδιο καλώδιο (µέσο διάδοσης) φτιάξαµε δίκτυο χωρίς τον (τότε πανάκριβο) µεταγωγέα, αρκεί να λύσουµε το πρόβληµα ποιος θα στέλνει κάθε φορά. Αυτό λύθηκε µε το πρωτόκολλο πρόσβασης στο µέσο µετάδοσης (MAC=Medium Access Control) που στο Ethernet ήταν τύπου CSMA/CD. Ουσιαστικά, το καλώδιο µαζί µε τον αλγόριθµο υποκαθιστούσε τον µεταγωγέα. Απλό και φθηνό. Στα µεγάλα δίκτυα των παρόχων όπως ο ΟΤΕ δεν µπορούσε να γίνει κάτι εξίσου απλό, διότι ο αλγόριθµος δεν δουλεύει σε µεγάλες αποστάσεις. Όσο για το καλώδιο µπορούσε να είναι το σχετικά ακριβό (ανά µέτρο) οµοαξονικό αφού δεν χρειαζόµαστε και πολλά µέτρα αλλά κυρίως τα πανάκριβα σκαψίµατα στους δρόµους αφού µπαίνουν σε κτίρια. Όλη η λογική για την εκτέλεση του αλγορίθµου (ο οποίος δρούσε σαν µεταγωγέας) µπήκε µέσα στην κάρτα δικτύου. Το καλώδιο δρούσε σαν ένα µεγάλος δίαυλος (bus) όπως αυτοί που χρησιµοποιούνται µέσα στους µεταγωγείς, µόνο που στην περίπτωση του µεταγωγέα ο δίαυλος είναι κλεισµένος µέσα στο κουτί και δεν απλώνεται από τερµατικό σε τερµατικό. Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ ότι την αρχιτεκτονική του διαύλου χρησιµοποιούν πολλοί µικροί µεταγωγείς αλλά και το γνωστό µας PC για να µετάγει πληροφορία από το ένα περιφερειακό στο άλλο και τον ρόλο του MAC παίζει ο ελεγκτής διαύλου. Όταν π.χ. ο σκληρός δίσκος θέλει να στείλει κάτι στη RAM, τότε ζητά από τον ελεγκτή διαύλου την χρήση του διαύλου και όταν την πάρει τοποθετεί στον δίαυλο την πληροφορία µε την εσωτερική διεύθυνση της RAM στην θέση διευθύνσεων, ούτως ώστε να την διαβάσει µόνο η RAM. Φυσικά συγκρούσεις δεν υπάρχουν διότι αυτό εξασφαλίζεται από τον ελεγκτή διαύλου. Η αρχή αυτή χρησιµοποιείται σε µικρούς µεταγωγείς και µια κατανεµηµένη και παραλλαγµένη µορφή της έγινε το Τ τύπου Ethernet, όπου ο ελεγκτής διαύλου έχει αντικατασταθεί από τον κατανεµηµένο αλγόριθµο του MAC. Αυτό έγινε διότι ο συγκεντρωτικός ελεγκτής διαύλου έπρεπε να σπάσει σε λειτουργίες που θα µοιραστούν σε όλα τα τερµατικά ούτως ώστε όλοι οι σταθµοί να έχουν τα ίδια λογικά κυκλώµατα και να είναι ισοδύναµοι. 85

2 Μία άλλη σηµαντική τεχνολογική εξέλιξη που δεν µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστα και τα Τ ήταν η διαρκώς αυξανόµενη χρήση οπτικών ινών στα δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Γρήγορα κατέληξε στην πλήρη φωτονοποίηση µε εξαίρεση τον τοπικό βρόχο (από το σπίτι/κατάστηµα µέχρι το πρώτο τοπικό κέντρο του παρόχου) όπου ο χαλκός µε τη βοήθεια του ADSL και του υψηλού κόστους της εκ νέου εκσκαφής των δρόµων των πόλεων ανθίσταται µέχρι στιγµής σθεναρά. Η φωτονοποίηση των τοπικών δικτύων δεν υπήρξε και τόσο προχωρηµένη διότι όπως ο τοπικός βρόχος είναι ευαίσθητα στο κόστος. Το κόστος των οπτικών συστηµάτων επιβαρύνεται κυρίως από τους οπτικούς ποµποδέκτες που εξακολουθούν να είναι σηµαντικά ακριβότεροι από τους πάµφθηνους ηλεκτρονικούς ποµποδέκτες. Αλλά και πρακτικά ζητήµατα όπως η δυσκολία συνδέσεων και αποµαστεύσεων και η απαγόρευση µικρών ακτινών κάµψεως των οπτικών καλωδίων έχουν περιορίσει τις οπτικές ίνες στα δίκτυα κορµού (backbone) αφήνοντας τον χαλκό να κυριαρχεί πάνω στα γραφεία (και στις κάρτες δικτύου) όπου η κίνηση δεν είναι µεγάλη. Ένας άλλος σοβαρότατος λόγος είναι η εκ των προτέρων ύπαρξη καλωδιώσεων από στριµµένα ζεύγη σε πολλά κτίρια βιοµηχανικής χρήσης που αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την συνέχιση της χρήσης του χαλκού. Ωστόσο παρά την αργή διείσδυση η µακροπρόθεσµη φωτονοποίηση και των τοπικών δικτύων έχει αρχίσει από τα σηµεία όπου έχουµε συγκέντρωση κίνησης που δικαιολογεί υψηλές ταχύτητες και κάπως µεγαλύτερες αποστάσεις, δηλ. στη διασύνδεση των µεταγωγέων µεταξύ κτιρίων. Για τέτοιες χρήσεις το πρότυπο του Gigabit Ethernet είναι η κυρίαρχη λύση µε ίνες multi-mode για µέτριες αποστάσεις και mono-mode για µεγαλύτερες αποστάσεις. Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν βεβαίως και οι αρχιτεκτονικές αλλαγές προς τοπολογίες αστέρα που έφερε η εισαγωγή των µεταγωγέων που εδραίωσαν την κυριαρχία της τεχνολογίας Ethernet στα Τ µε παράλληλη αποµάκρυνση από την οικογένεια των αλγορίθµων ALOHA οι οποίοι είναι απολύτως ακατάλληλοι για µεγαλύτερα δίκτυα µε πολλούς υπολογιστές και αυξηµένη κίνηση πακέτων. Όλα αυτά άνοιξαν το δρόµο για ταχύτητες 100 Mbps και 1Gbps µε πάντα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος που εκτόπισαν σταδιακά τις άλλες τεχνολογίες Τ. Το γρήγορο Ethernet (Fast Ethernet) και το Gigabit-Ethernet Οι εξελίξεις της ψηφιακής λογικής, της επεξεργασίας σήµατος (DSP) και της ολοκλήρωσης των κυκλωµάτων που έφεραν µια επαναστατική πτώση του κόστους των µεταγωγέων µε παράλληλη αύξηση της ικανότητος των χάλκινων µέσων µεταφοράς και ειδικότερα των στριµµένων ζευγών. ηµιουργήθηκε τότε η δυνατότητα επέκταση της τεχνικής Ethernet σε πολύ υψηλές ταχύτητες όπου χρησιµοποιείται η τεχνική CSMA/CD δηλαδή των συγκρούσεων σε πολύ κοντινές αποστάσεις για χαµηλό κόστος αλλά παρακάµπτεται δίνοντας αντί για πολλαπλή πρόσβαση ένα αποκλειστικό ζευγάρι σε κάθε υπολογιστή προκειµένου για κρίσιµες εφαρµογές ή µακρινότερες αποστάσεις. Αυτό πριν από µία δεκαετία είχε απαγορευτικό κόστος αλλά όχι πλέον τώρα. Έτσι η ΙΕΕΕ προχώρησε στην τυποποίηση των δικτύων Fast Ethernet ταχύτητος 100Mbps και Gigabit-Ethernet (δηλ. ταχύτητος 1Gbps). Αυτά τα δύο είναι συµβατά µε το κλασσικό CSMA/CD, µπορούν να λειτουργήσουν και στις υπάρχουσες καλωδιώσεις και ακολουθούν την κλασσική διαχείριση που οι υπεύθυνοι των δικτύων γνωρίζουν καλά. επεκτείνονται ταχύτατα πράγµα που οδηγεί σε περαιτέρω πτώση του κόστους. Έτσι δείχνουν να κυριαρχούν σε τοπικό επίπεδο. Ταχύ Ethernet: 100Mbps Ethernet (IEEE 802.3u) Το Ταχύ Ethernet (Fast Ethernet) περιγράφεται στο πρότυπο IEEE 802.3u και προσφέρει δεκαπλάσια ταχύτητα διατηρώντας την ίδια φόρµα πλαισίου, το ίδιο πρωτόκολλο MAC, τις ίδιες διεπαφές και την ίδια ιαχείριση. Απλά ο χρόνος ενός Bit µειώθηκε από 100ns σε 10ns. Προσετέθη και ένας µηχανισµός αυτόµατης διαπραγµάτευσης µεταξύ των διεπαφών για 86

3 καθορισµό της ταχύτητας µεταξύ 10-Mbps και 100-Mbps. Σαν αποτέλεσµα οι κάρτες πωλούνται µε διπλή ικανότητα και η χρήση του ταχέως Ethernet δεν γίνεται αντιληπτή από τους χρήστες εκτός εάν η εφαρµογή επωφελείται από τη µεγαλύτερη ταχύτητα κατά τρόπο που κάνει ορατή την µεγαλύτερη διοχέτευση πακέτων. Τα καλώδια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε το 100BASE-T, οι προτυποποιηµένες µέγιστες αποστάσεις ανά κλάδο (port to port), είναι: 100BASE-TX: δύο στριµµένα ζεύγη χάλκινων καλωδίων: 100µ Full Duplex 100BASE-T4: τέσσερα ζεύγη χάλκινων καλωδίων 100µ Half Duplex 100BASE-FX: πολύτροπη οπτική ίνα 2000µ Full Duplex Ο τύπος "TΧ" αποτελείται από δύο ζευγάρια του διαδεδοµένου καλωδίου UTP5, µόνο που αντί για την κωδικοποίηση Manchester που θα απαιτούσε εύρος 200 MHz χρησιµοποιεί κωδικοποίηση 4Β5Β. Η µέθοδος αυτή που χρησιµοποιείται και στο FDDI, επιτρέπει σε κάθε κύκλο 5 περιόδων ρολογιού να αποστέλλονται 4 bits, έτσι µε 125 MHz µπορεί να στείλει 100 Mbps. Φυσικά κάθε πεντάδα διαθέτει 32 σύµβολα και αφού µόνο 16 είναι για τις τετράδες των data bits, περισσεύουν άλλα τόσα για σύµβολα οριοθέτησης και εξασφάλιση αρκετών ακµών συγχρονισµού ρολογιών. εν προβλέπεται λειτουργία ηµι-αµφίδροµη, αυτό το καλώδιο λειτουργεί σε πλήρως αµφίδροµη λειτουργία µόνο. Ο τύπος "T4" είναι µια προσπάθεια αξιοποίησης των τηλεφωνικών ζευγών UTPcat3 που διέθεταν σε αφθονία τα κτίρια στις προηγµένες χώρες. Λόγω της µετρίας ποιότητας του καλωδίου που δεν ήταν φτιαγµένο για αυτή τη δουλειά απαιτούνται 4 ζεύγη, το ένα στέλνει πάντα προς το hub/switch, το άλλο από το hub/switch και τα άλλα δύο προς την εκάστοτε κατεύθυνση αποστολής δεδοµένων (χρησιµοποιεί µόνο ηµι-αµφίδροµη λειτουργία). Το καλώδιο έχει ωφέλιµο εύρος 25 MHz αλλά σε κάθε ζεύγος χρησιµοποιεί τριαδική σηµατοδοσία δηλ. 3x9=27 δυνατά σύµβολα και στα τρία ζεύγη, όπου τα 16 ορίζονται για δεδοµένα (4bits ανά σύµβολο) και τα υπόλοιπα για πλεονασµατικές χρήσεις (οριοθέτηση, ανίχνευση εσφαλµένων καταστάσεων κτλ). Ετσι τελικά µε 4bits ανά σύµβολο και 25Mbaud (σύµβολα ανά δευτ.) µπορεί να στείλει 100 Mbps Τέλος το καλώδιο 100BASE-FX χρησιµοποιεί δύο πολύτροπες ίνες µια σε κάθε κατεύθυνση σε µια καθαρά αµφίδροµη διάταξη λειτουργίας και έχουν εµβέλεια µέχρι 2Km. Επειδή σε τέτοιες αποστάσεις το MAC και ο αλγόριθµος επίλυσης συγκρούσεων δεν λειτουργούν, αυτή η οπτική διεπαφή πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε πόρτα µεταγωγέα και όχι πλήµνης. Αντίθετα τα άλλα καλώδια και οι σχετικές διεπαφές λειτουργούν και σε πλήµνες. Βέβαια σήµερα οι πλήµνες έχουν καταργηθεί, αλλά αυτή είναι µια παρατήρηση µε ιστορικό ενδιαφέρον. Σχετικά µε την ηµι-αµφίδροµη λειτουργία του Ethernet, πρέπει να τονίσουµε ότι αρχικά στο οµοαξονικό καλώδιο ήταν σύµφυτη µε την αρχή λειτουργίας του δικτύου. Μετά την εισαγωγή των πληµνών συνέχισε να χρησιµοποιείται διότι δεν είχε νόηµα η πλήρως αµφίδροµη µετάδοση λόγω της κοινοποίησης (broadcast) σε όλες τις πόρτες της πλήµνης, έστω και εάν θεωρητικά η ύπαρξη δύο ζευγών στο καλώδιο UTP5 µε κατάλληλη προσαρµογή των ποµποδεκτών θα µπορούσε να επιτρέψει αµφίδροµη µετάδοση. Αυτό έγινε δυνατό (και προτιµητέο) µε την εισαγωγή των µεταγωγέων, και σήµερα είναι η κατ εξοχήν µέθοδος µετάδοσης. ηλαδή η ηµι-αµφίδροµη µετάδοση συνόδευσε τις συγκρούσεις στην σταδιακή έξωσή τους από τα δίκτυα ΙΕΕΕ802.3/Ethernet 87

4 Gigabit Ethernet: 1000Mbps Ethernet (IEEE 802.3z) Όπως είδαµε το ταχύ Ethernet εισήγαγε τη χρήση οπτικής ίνας στα Τ τύπου Ethernet για να αυξήσει την εµβέλεια στα 2Km και να επιτρέψει τη διαβίβαση συγκεντρωµένης κίνησης, φυσικά στη βάση της χρήσης µεταγωγέων και αµφίδροµων ζεύξεων. Το επόµενο λογικό βήµα ήταν η αύξηση της ταχύτητας σε 1Gbps πάλι πάνω από οπτικές ίνες µε στόχο την πλήρη υποκατάσταση του FDDI και των τεχνολογιών κορµού µε Ethernet. Η προσπάθεια δηµιουργίας του νέου προτύπου ΙΕΕΕ802.3z ξεκίνησε από το 1995 και 3 χρόνια αργότερα η αρχική έκδοση ήταν έτοιµη. Το πρότυπο αυτό κατέληξε σήµερα η κυρίαρχη λύση κορµού (backbone) για την διασύνδεση των Τ και το κύριο όχηµα για την εισαγωγή οπτικών ινών στα Τ. Η κωδικοποίηση των bits που χρησιµοποιεί είναι η 8Β/10Β κατά την οποία κάθε µπλόκ των 8 bits κωδικοποιούνται µε την χρήση 10 κωδικοποίηση τα οποία παρέχουν 1024 συνδυασµούς. Αυτό µας αφήνει συνδυασµούς σαν πλεονασµατικούς πράγµα που επιτρέπει να παραληφθούν όσοι έχουν πολλά 0 και όσοι έχουν πολλά 1 και να έχουµε µέσο όρο 1 και 0 περίπου ίδιο. Έτσι δεν προκύπτει συνεχής συνιστώσα και επίσης υπάρχουν αρκετές εναλλαγές από 0 σε 1 και αντίστροφα, ώστε να συγχρονίζονται τα ρολόγια του δέκτη και να µένουν κλειδωµένα στο ρολόι του ποµπού. Βέβαια για να σταλεί καθαρό 1Gbps µε κώδικα γραµµής 8Β/10Β πρέπει η γραµµή να λειτουργεί στα 1.25 Gbps. Τα µέσα µετάδοσης που προδιαγράφει το πρότυπο είναι: 1000BASE-LX Το 1000BASE-LX χρησιµοποιεί laser σε µήκος κύµατος 1270 έως 1355nm) και έχει θεωρητική εµβέλεια µέχρι 5km µέσα από µονότροπη ίνα 10µm. Στην πράξη λειτουργεί και σε αρκετά µεγαλύτερες αποστάσεις πάνω από 10km. Το 1000BASE-LX µπορεί επίσησς να χρησιµοποιήσει πολύτροπη ίνα αλλά για µήκος µέχρι 550 m. Φυσικά χρησιµοποιείται µόνο σε πλήρως αµφίδροµη λειτουργία µε χρήση µεταγωγέα (χωρίς συγκρούσεις) σε ζεύξεις κορµού. 1000BASE-SX Το 1000BASE-SX χρησιµοποιεί πολύτροπη ίνα σε µήκος κύµατος 770 έως 860nm και έχει θεωρητική εµβέλεια µέχρι 550m µέσα από µονότροπη ίνα 10µm. Στην πράξη δουλεύει καλά σε αρκετά µεγαλύτερες αποστάσεις και χρησιµοποιείται ανάµεσα σε κτίρια. 1000BASE-LH Το 1000BASE-LH δεν είναι προτυποποιηµένο αλλά χρησιµοποιείται ευρέως στην πράξη. Χρησιµοποιεί υψηλής ποιότητας µονότροπη ίνα στα και φθάνει τα 10km. Το πρότυπο 802.3z περιγράφει και ένα καλώδιο χαλκού που ήταν και το πρώτο καλώδιο που προτυποποιήθηκε: 1000BASE-CX Αυτό το µέσον προορίζεται για µικρές αποστάσεις µέχρι 25µ και είναι γνωστό σαν twinax. Aποτελείται από δύο θωρακισµένα συµµετρικά ζεύγη των 150Ω (δεν πρόκειται για το UTP που δεν είναι θωρακισµένο). 1000BASE-T Στη συνέχεια για λόγους συµβατότητας µε τα προηγούµενα Ethernet, το Gigabit Ethernet εµπλουτίστηκε µε την εισαγωγή και καλωδίου UTP5 (1000BASE-Τ, µε το πρότυπο ΙΕΕΕ802.3ab). Χρησιµοποιεί 4 ζεύγη του UTP5 µε διαφορετική κωδικοποίηση από την 88

5 8B/10B και µπορεί να φθάσει µέχρι δύο κλάδους των 100m. ουλεύει ακόµα και µε κοινόχρηστο µέσο µε πλήµνες και συγκρούσεις σε ηµι-αµφίδροµη µετάδοση, παρά τις πρακτικές δυσκολίες. Το πρώτο πρόβληµα ήταν ότι το CSMA/CD δεν είχε σχεδιαστεί για περιστάσεις όπου ο χρόνος διάδοσης µετ επιστροφής από το µακρύτερα ευρισκόµενο τερµατικό ήταν µικρότερος από το χρόνο µετάδοσης του πακέτου, δηλ. τα 51,2µsec. Επίσης η ελάχιστη χρονοσχισµή των 512 bits στην οποία βασίζεται η επίλυση των συγκρούσεων ήταν πολύ µικρή. Έτσι η µεν χρονοσχισµή έγινε 512bytes (4096 bits που διαρκούν 4096microseconds) και επετράπη η συγχώνευση πολλών µικρών πακέτων σε ένα (frame bursting), χωρίς να παραχωρηθεί ενδιαµέσως το κανάλι όπως απαιτούσε το κλασσικό CSMA/CD. Επίσης εισήχθη µία µορφή ελέγχου ροής µε το πλαίσιο παύσης. εν θα ασχοληθούµε περαιτέρω µε όλες τις λεπτοµέρειες διότι στην πράξη το 1000BASE-T δεν έτυχε µεγάλης χρήσης σε περιβάλλον µε πλήµνες και συγκρούσεις, δηλ. κοντά στους σταθµούς (desktop environment). Εκεί το ταχύ Ethernet τα καταφέρνει µια χαρά µε µεγάλη οικονοµία αφήνοντας το Gigabit Ethernet µεταξύ των κτιρίων και στον κορµό του συνολικού δικτύου, όπου δεν υπάρχει κανένα οικονοµικό πλεονέκτηµα να επιτρέπονται συγκρούσεις. Έτσι το Gigabit Ethernet χρησιµοποιείται πλέον πάντοτε µε µεταγωγείς και συχνά µε οπτικά µέσα. Τα εικονικά Τοπικά ίκτυα VLAN (IEEE 802.1Q) Οι βελτιώσεις των Τ και δη του κυρίαρχου πλέον Ethernet άνοιξαν την όρεξη για περαιτέρω διεύρυνση του ρόλου τους. Ήδη η εισαγωγή των µεταγωγέων επέτρεπε την δηµιουργία µεγάλων Τ χωρίς την απειλή της κατάρρευσης λόγω συγκρούσεων και βελτίωνε αισθητά την ασφάλεια αφού δεν έβλεπαν όλοι όλα τα πακέτα. Ωστόσο η δηµιουργία πολύ µεγάλων Τ (που όµως καθίσταντο όλο και πιο απαραίτητα καθώς τα δικτυωµένα τµήµατα και οι δικτυωµένοι υπολογιστές αυξήθηκαν γεωµετρικά) εξακολουθούσε να υπονοµεύεται από τα µηνύµατα κοινοποίησης (broadcasting) όπως κατά την αρχικοποίηση των µεταγωγέων όταν ακόµα δεν έχουν ενηµερωµένους πίνακες. Τα µηνύµατα αυτά αποτελούσαν και σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας πέραν της πληµµύρας των µηνυµάτων κοινοποίησης που αυξάνουν γεωµετρικά µε το πλήθος των διασυνδεδεµένων υπολογιστών. Ήταν λοιπόν επιθυµητός αφ ενός ο διαχωρισµός των Τ των τµηµάτων µιας εταιρείας ή Πανεπιστηµίου και από την άλλη µεριά υπήρχαν δίκτυα εταιρειών σε άλλες τοποθεσίες τα οποία ήταν επιθυµητό να εµφανίζονται σαν ενιαίο δίκτυο. Την απάντηση έδωσαν τα εικονικά ή νοητά Τ (VLAN-Virtual Local Area Networks) τα οποία χωρίζουν τα Τ σε διαφορετικές επικράτειες κοινοποίησης (Broadcast domains) και έτσι σε διαφορετικά νοητά δίκτυα τα οποία δεν επικοινωνούν σαν ενιαία workgroups δηλ. µε µηχανισµούς 2 ου στρώµατος. Για να επικοινωνήσουν πλέον δύο τερµατικά που ανήκουν σε διαφορετικά VLAN πρέπει να συνδέονται µέσω δροµολογητή όπως και δύο οποιοιδήποτε άλλοι υπολογιστές στον κόσµο. Οι δροµολογητές όµως παρέχουν έλεγχο βάσει πολιτικών π.χ. φιλτράρισµα διευθύνσεων και διαχείριση των κοινοποιήσεων άρα ασφάλεια. Αυτό βεβαίως πολλές φορές είναι επιθυµητό αλλά δεν είναι και χωρίς προβλήµατα. Επί παραδείγµατι, συνήθως οι servers ενός οργανισµού είναι συγκεντρωµένοι σε ένα σηµείο για λόγους ασφαλείας, ευκολίες διαχείρισης (π.χ. back up αρχείων, συγκεντρωµένα UPS κτλ). Η εισαγωγή εικονικού Τ σηµαίνει ότι όσοι ανήκουν σε άλλο εικονικό VLAN πρέπει πλέον να προσπελάζουν µέσω δροµολογητή (πιο ακριβός, πιο αργός). Υπάρχουν δύο τρόποι (δεν εξετάζουµε λύσεις µε χρήση του IP ή ATM) για δηµιουργία VLAN µε µεταγωγείς Ethernet: 89

6 Βάσει διευθύνσεων MAC µε χρήση ενός πίνακα όπου κρατούνται οι διευθύνσεις των µελών του κάθε VLAN και τους οποίους συµβουλεύεται ο µεταγωγές για να δει που επιτρέπεται να προωθήσει τα πακέτα κοινοποίησης. Στο σχήµα 5.1. π.χ. ο πίνακας λέει ότι οι διευθύνσεις MAC των V1-A έως V1-D ανήκουν στο VLAN1 και οι διευθύνσεις των V2-A έως V2-D στο VLAN2 Βάσει θυρών µε χρήση µιας βάσης δεδοµένων που λέει σε ποιο VLAN ανήκει κάθε πόρτα του µεταγωγέα, π.χ. στο σχήµα 5.1. ο πίνακας λέει ότι οι 5 πρώτες πόρτες και των δύο µεταγωγέων ανήκουν στο VLAN1, ενώ οι άλλες 5 στο VLAN2. Ωστόσο πρέπει να µπορούµε να διασυνδέσουµε τους µεταγωγείς µεταξύ τους (όπως π.χ. στο Σχήµα 5.1) και τότε γεννιέται το ερώτηµα πώς η κίνηση που προωθείται από το ένα στον άλλο θα συγκρατήσει τη πληροφορία σε ποιο VLAN ανήκει το κάθε πακέτο διότι δεν ξέρει πλέον ο επόµενος µεταγωγέας από ποια πόρτα µπήκε το πακέτο. Το πρόβληµα αυτό λύνει το πρότυπο IEEE 802.1Q (ή το ISL που είναι το αντίστοιχο ιδιόκτητο της CISCO) το οποίο περιγράφει προσθήκες στο πλαίσιο ώστε να µεταφέρεται η πληροφορία αυτή µεταξύ µεταγωγέων ακόµα και µεταξύ διαφορετικών φυσικών Τ. Το βασικό εργαλείο είναι µία πρόσθετη ετικέττα (tag) των 32bits η οποία µπαίνει στη γνωστή φόρµα του Ethernet µετά την διεύθυνση πηγής (MAC source address) και τα δεδοµένα χρήστη (payload) και έχει την κατωτέρω µορφή: 16 bits 3 bits 1 bit 12 bits TPID PCP CFI VID Tag Protocol Identifier (TPID): Αυτό το πεδίο των 16-bit παίρνει τιµή HEX: 0x8100 για να ταυτοποιήσει το πλαίσιο σαν τύπου IEEE 802.1Q (tagged frame). Priority Code Point (PCP): Είναι ένα πεδίο των 3-bit που ορίζει µια από 8 προτεραιότητες όπως τις ορίζει η προδιαγραφή ΙΕΕΕ802.1p την οποία εξετάζουµε πιο κάτω. Canonical Format Indicator (CFI): Είναι µία σηµαία (1-bit) που δείχνει εάν η διεύθυνση MAC είναι κανονικού τύπου (τιµή 0) ή όχι (τιµή 1). Οι µεταγωγείς Ethernet έχουν πάντα 0. Τιµή 1 έχουν πλαίσια του Token Ring και η κυριότερη χρήση αυτού του πεδίου είναι η ασυµβατότητα µε δίκτυα Token Ring VLAN Identifier (VID): Αυτό είναι το βασικό πεδίο µε 12-bit που προσδιορίζει το VLAN στο οποίο ανήκει το πλαίσιο. Επιτρέπει µέχρι 4094 VLANs (οι τιµές 0 και FFF έχουν άλλες χρήσεις, ενώ η τιµή 1 συχνά χρησιµοποιείται για το δίκτυο διαχείρισης (management). Η εισαγωγή της ετικεττας απαιτεί εκ νέου υπολογισµό του αρχικού πεδίου FCS στην ουρά του πλαισίου. Η ετικέττα προστίθεται από τον µεταγωγέα στα εισερχόµενα πακέτα, διατηρείται µεταξύ των µεταγωγέων και ξανά αφαιρείται από την τελευταία πόρτα διότι εάν µια κάρτα παλαιού τύπου δει την ετικέττα θα την θεωρήσει σφάλµα και επίσης θα βρει το µέγεθος πακέτου εκτός προδιαγραφών (εκτός εάν έχει φτιαχτεί µετά την εισαγωγή του IEEE 802.1Q). 90

7 Πώς λοιπόν λειτουργεί ένα εικονικό Τ ; Όταν δέχεται ένα πακέτο µια πόρτα µεταγωγέα, προσδιορίζεται το VLAN που ανήκει το πακέτο (από την ετικέττα εάν προέρχεται από συσκευή που γνωρίζει να µαρκάρει την ετικέττα, άλλως µε αίτηση στην βάση δεδοµένων (VLAN filtering database) η οποία προσδιορίζει το εικονικό δίκτυο είτε βάσει θύρας εισόδου, είτε βάσει διεύθυνσης MAC. Ακολούθως µαρκάρεται η ταυτότητα του εικονικού (VID= VLAN Identity) και το πακέτο προωθείται στην έξοδο βάσει της κλασσικής λειτουργίας των µεταγωγέων (δηλ. µε αναζήτηση στον πίνακα δροµολόγησης). Η VID και τα λοιπά πεδία ωστόσο δεν ενηµερώνονται εάν το πακέτο θα σταλεί σε συσκευή που δεν είναι γνωρίζει περί VLAN. Βέβαια αυτό µπορεί να συµβεί µόνο εάν έχουµε φθάσει κοντά στο τέλος και πάντως µέσα σε µια επικράτεια που το VLAN προσδιορίζεται µέσω φυσικής σύνδεσης (π.χ. κάρτα του PC ή πλήµνη), διότι δεν µπορεί να συναντήσουµε αλλού συσκευή που δεν χειρίζεται εικονικά δίκτυα. Με άλλα λόγια, δεν µπορούµε να φτιάξουµε προφανώς εικονικά δίκτυα µε συσκευές παλαιού τύπου, αλλά µπορούν αυτές να διατηρηθούν µόνο όταν περιορίζονται στα άκρα. Εάν διαθέτουν πολλές θύρες (π.χ. πλήµνη) αυτές πρέπει όλες αναγκαστικά να ανήκουν σε ένα και µόνο VLAN). Σχήµα 5.1. VLANs VTP (VLAN Trunking Protocol) Σε πολύ µεγάλα δίκτυα ο καθορισµός των διαφόρων VLAN σε κάθε µεταγωγέα θα ήταν πολύ χρονοβόρος. Για να διευκολύνει αυτή την εργασία η εταιρεία Cisco δηµιούργησε το πρωτόκολλο VLAN Trunking Protocol (VTP), το οποίο µπορεί αφού ορίσουµε τα εικονικά δίκτυα σε ένα µεταγωγέα να επαναλάβει τον ορισµό σε όσους άλλους µεταγωγείς του ζητήσουµε. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι να στέλνει την πληροφορία σε όλους τους γειτονικούς µεταγωγείς µε ασφαλείς πολυεκποµπές (multicasts) που ονοµάζονται αναγγελίες VTP (VTP advertisements). Με αυτές µπορούµε να προσθέσουµε, µετονοµάσουµε, διαγράψουµε ένα VLANs µέσα σε µία διαχειριστική επικράτεια VTP. 91

8 Εισαγωγή προτεραιοτήτων στα Τοπικά ίκτυα (IEEE 802.1p) Όπως είδαµε προηγουµένως, η ετικέττα του IEEE 802.1Q περιέχει και ένα πεδίο που ορίζει την προτεραιότητα του κάθε πακέτου σχετικά µε την προώθησή του στους µεταγωγείς. Η προτεραιότητα µπορεί (εφόσον ο µεταγωγέας έχει αποκτήσει αυτή την πρόσθετη λειτουργικότητα) να χρησιµοποιηθεί για να επιτρέψει σε ένα πακέτο που ανήκει σε µια απαιτητική εφαρµογή (π.χ. VoIP), να οδηγηθεί στην έξοδο του µεταγωγέα πριν από ένα άλλο πακέτο που έφθασε µαζί, ή και λίγο αργότερα, αλλά ανήκει σε υπηρεσία που ανέχεται καθυστέρηση (π.χ. ftp). Τα 3 bits µπορούν να διακρίνουν 8 κλάσεις υπηρεσίας από 0 (χαµηλότερη) µέχρι 7 (υψηλότερη). Αυτά περιέχονται σε ένα ξεχωριστό πρότυπο, το IEEE802.1p. Το ίδιο το πρότυπο δεν καθορίζει την συµπεριφορά των µεταγωγέων ούτε τις κλάσεις υπηρεσιών που αφήνονται στους κατασκευαστές των µεταγωγέων. Πάντως έχει κάνει κάποιες γενικές συστάσεις συµφωνα µε τις οποίες η αντιστοίχιση µπορεί να είναι: Προτεραιότητα Υπηρεσία 0 Best effort 1 background 2 εφεδρική 3 Excellent Effort 4 Controlled load 5 βίντεο 6 φωνή 7 Ελεγχος δικτύου Για να υλοποιήσει ένας µεταγωγέας τις προτεραιότητες πρέπει να έχει χωριστές λογικές ουρές εισόδου όπου θα εισέρχονται τα πακέτα ανάλογα µε την κλάση τους εν αναµονή της εξυπηρέτησης, και κάθε ουρά χαµηλότερης προτεραιότητας θα εξυπηρετείται όταν αυτές της ανώτερης προτεραιότητας είναι άδειες (πράγµα που συνήθως συµβαίνει αλλιώς το δίκτυο είναι σε συµφόρηση µε την εισερχόµενη κίνηση να υπερτερεί της εξερχόµενης και να συσσωρεύεται στους ταµιευτήρες µέχρι υπερχείλισης). Αυτή η υλοποίηση (απόλυτη τήρηση προτεραιοτήτων) είναι η απλούστερη. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν και άλλοι πιο πολύπλοκοι αλγόριθµοι (π.χ. WFQ-Weighted Fair Queuing δηλ. σταθµισµένη δίκαιη ουρά αναµονής) οι οποίοι απαιτούν προκαθορισµένες συµφωνίες για τον απαιτούµενο ρυθµό εξυπηρέτησης ανά υπηρεσία, και ταιριάζουν σε δίκτυα παρόχων και όχι σε Τ. Βεβαίως κάποιος πρέπει να µαρκάρει τα πακέτα και αυτός µπορεί να είναι η κάρτα δικτύου σε συνεννόηση µε το λογισµικό της εφαρµογής (π.χ. να δίνει εντολή η εφαρµογή VoIP στην κάρτα να µαρκάρει τα δικά της πακέτα µε υψηλή προτεραιότητα) αλλά αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να κατασκευάζονται κάρτες µε τέτοιες ικανότητες. Όλα αυτά γενικεύονται σιγά-σιγά αλλά προς το παρόν δεν µπορούµε να πούµε ότι είναι το πιο πιθανό να τα υλοποιεί η κάρτα µας ή το Τ µας. Κλείνοντας αξίζει να σηµειώσουµε ότι και τα δύο πρότυπα 802.1p και 802.1Q ενσωµατώθηκαν τελικά στο αρχικό πρότυπο IEEE802.1D, το οποίο περιέγραφε την λειτουργία των γεφυρών (bridging). 92

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ιασύνδεση τοπικών δικτύων

Κεφάλαιο 4 ιασύνδεση τοπικών δικτύων Κεφάλαιο 4 ιασύνδεση τοπικών δικτύων Εισαγωγή Με την επέκταση των τοπικών δικτύων εντός των οργανισµών ετέθη επιτακτικά το θέµα της διασύνδεσης αυτών για αύξηση της χρησιµότητάς τους. Παρότι, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Οι οπτικές ίνες θα χρησιµοποιούνται σε κατακόρυφες καλωδιώσεις, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών έσµη οπτικών ινών. Ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο περιέχει µια δέσµη οπτικών ινών µπορεί να µεταφέρει εκατό τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, χωρίς το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο TCP/IP- (Network Access ή Data Link

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή...13 Μέρος Ι: Βασικές αρχές δικτύωσης...17 Πώς επικοινωνούν οι υπολογιστές...18 Το μοντέλο OSI...19 Ανοιχτά και αποκλειστικά συστήματα...19 Επτά επίπεδα...19 Με μια ματιά: Το μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα άμεσου συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 91 Διάρθρωση 1 Δίκτυα άμεσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 2 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Μέσα μετάδοσης ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Καθοδηγούμενα (περιορισμοί από το μέσο) Χάλκινο καλώδιο συνεστραμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών Περιεχόµενα Ορισµός ικτύου Η/Υ Από τι απαρτίζεται ένα δίκτυο Η/Υ Κατηγορίες κόµβων Παραδείγµατα Εξυπηρετητών Σχηµατισµοί ικτύων Τοπικά ίκτυα ίκτυα Ευρείας Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας e-mail: pfoul@uom.gr Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 4. UTP έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό διαχείρισης δικτύων Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47 CISCO Simpl Eisagogi:Layout 2 8/27/10 2:14 PM Page 7 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή...13 Μέρος Ι: Βασικές αρχές δικτύωσης...17 Πώς επικοινωνούν οι υπολογιστές...18 Το μοντέλο OSI...19 Ανοιχτά και αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF)

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF) ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF) ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι τα ασύρµατα δίκτυα υπολογιστών Αρχές λειτουργίας ασυρµάτων δικτύων Κατασκευή κεραιοσυστηµάτων διαδικασία σύνδεσης Υπηρεσίες δικτύου Συµπεράσµατα-

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου Συγκέντρωση/Οµαδοποίηση Πόρων Τα συστήµατα απευθύνονται σε µεγάλο πλήθος χρηστών Η συγκέντρωση (trunking) ή αλλιώς οµαδοποίηση των διαθέσιµων καναλιών επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΚΤΥΑ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012 Ι Α Σ Υ Ν Ε Σ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Ι Σ ΤΟ Σ Ε Λ Ι Α Κ Ι Ν ΥΝ Ο Σ Α Υ Ρ Ι Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 1 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασική βιβλιογραφία: «Επικοινωνίες Υπολογιστών & Δεδομένων», William Stallings,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σύντοµη παρουσίαση του προτύπου OSI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σύντοµη παρουσίαση του προτύπου OSI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σύντοµη παρουσίαση του προτύπου OSI Η γενική φιλοσοφία του προτύπου αρχιτεκτονικής δικτύων OSI βασίζεται στους εξής γενικούς κανόνες: - Οι λειτουργίες των ανοικτών συστηµάτων αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

(6) : : 17 60 40 . .

(6) :      :     17 60 40 . . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Θέµα: Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα τυπικά εμπορικά περιβάλλοντα και οι απαιτήσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα. Οι εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα