ΠΟΤΕ ΕΚΤΙΣΘΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΤΕ ΕΚΤΙΣΘΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΟΤΕ ΕΚΤΙΣΘΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Είναι γνωστό δτι στο κτήριο, πού μέχρι το μεγάλο σεισμό τής 21ης Ιουνίου τοϋ 1978 στεγαζόταν τό 43ο Δημοτικό σχολείο, στή γωνία των οδών Προξ. Κορόμηλά καί 'Αγίας Σοφίας, ήταν ή έδρα τοϋ Ελληνικού Γενικοΰ Προξενείου τής Θεσσαλονίκης μέχρι τήν απελευθέρωση τής πόλης, τό Στό κτήριο αυτό ενθουσιώδεις, αποφασιστικοί καί ικανοί διπλωμάτες μαζί με νέους στρατιωτικούς άγωνίστηκαν κατά τόν Μακεδονικόν Αγώνα καί «έγραψαν ιστορία» συνδυάζοντας επιτελικό έργο με έπιχειρήσεις άνταρτοπολέμου στις πόλεις, τά χωριά καί τήν ύπαιθρο τής Μακεδονίας. Ή έπιτυχημένη έκβαση τοϋ Άγώνος αύτοϋ, πού τό επιτελείο του στεγαζόταν στό μισοκατεστραμμένο καί επισκευαζόμενο τώρα από τούς σεισμούς κτήριο, προετοίμασε τήν έπιτυχία των απελευθερωτικών πολέμων τοϋ Πιστευόταν μέχρι σήμερα ότι τό κτήριο αύτό κατασκευάστηκε μετά τό 1897, γιά νά τονωθεί τό έθνικό φρόνημα ύστερα άπό τήν ήττα κατά τόν άτυχή έκεϊνον πόλεμο1. Έχει τονισθεΐ έπίσης δτι ό πρώτος Έλληνας Γενικός Πρόξενος πού έγκαταστάθηκε έκεΐ ήταν ό Ευγένιος Εύγενιάδης, δτι πριν άπό τό 1898 τό Ελληνικό Γενικό Προξενείο στεγαζόταν σέ κτήρια νοικιασμένα άπό Εβραίους ή Οθωμανούς υπηκόους καί δτι τό οίκόπεδο πού κτίστηκε ήταν ιδιοκτησία τής 'Ιερας Μητροπόλεως τής Θεσσαλονίκης1 2. Όμως ή πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τήν παρουσιάζουν μέ αδιάσειστα στοιχεία έγγραφα πού ύπάρχουν στά άρχεΐα τοϋ Υπουργείου τών Εξωτερικών στήν Αθήνα. Τό Ελληνικό Γενικό Προξενείο στεγαζόταν στό ίδιο μέρος, άλλά σέ διαφορετικό κτήριο πριν άπό τή μεγάλη πυρκαϊά τής Θεσσαλονίκης τής 23ης Αύγούστου τοϋ Τό κτήριο πού τό κατέστρεψε ή φωτιά ανήκε δχι στήν 'Ιερά Μητρόπολη, άλλά στήν Εφορεία τών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων τής Θεσσαλονίκης. Ό πρώτος Γενικός 1. Βλέπε Βασιλείου Λαούρδα, Τό Ελληνικόν Γενικόν Προξενεΐον Θεσσαλονίκης , Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 'Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. 42, Θεσσαλονίκη 1961, ο Έ. ά. 26

2 402 Χρ. Ε. Λαμπρινός Πρόξενος πού κατοίκησε στο νέο κτήριο, πού κατασκευάστηκε στή θέση τού παλιού, δέν ήταν ό Ευγένιος Εύγενιάδης1, αλλά ό Γ. Ε. Δοκός. Ή ανοικοδόμηση θά πρεπε νά εγινε πριν άπό τήν 10 Σεπτεμβρίου τού 1893, γιατί με την ήμερομηνία αυτή υπάρχει στά άρχεϊα τού Υπουργείου των Εξωτερικών στήν Αθήνα μέ αριθμό πρωτοκόλλου τής έγγραφο τού «Γενικού Προξενείου τής Ελλάδος έν Θεσσαλονίκη» μέ άριθ. πρωτ. 736 καί ενα συνημμένο πού άναφέρει τά έξής (βλ. είκ. 1) : Έν καιρω άνέφερα εις τό Β. 'Υπονργεΐον ότι εν τοΐς υπό της πυρκαϊάς της 23 Αύγούΰτου καταστραφεΐσι καταστήμασί τής ενταύθα 'Ελληνικής κοινότητος περιελαμβάνετο και ή τή εφορεία των 'Ελλ. εκπαιδευτηρίων άνήκουσα οικία, ήτις εχρηϋίμενεν ώς Προξενικόν τής 'Ελλάδος κατάατημα. Αϋτη άνηγέρθη κατά Σχέδιον εκπονηθέν υπό τοϋ Αρχιτέκτονας κ. Τσίλερ κατάλληλ.ος διά 'Ελληνικόν Προξενεΐον. Κατά τήν γενομένην τότε Σκέψιν μεταξύ τοϋ Μητροπολίτου, των άντιπροσωπων τής κοινότητος καί τον δωρήΰαντος το προς άνοικοδόμησίν των πυρποληθέντων κτημάτων τής κοινότητος χρήμα κ. Α. Σνγγροΰ καί έμοϋ εθεωρήθη Συμφέρον νά ύπάρχη το Προξενεΐον τής 'Ελλάδος παρά τήν Μητρόπολιν καί τον παρακείμενον αυτή καθεδρικόν ναόν. Τούτο διευκολύνει τάς ατενοτέρας ΣχέΣεις μεταξύ Μητροπόλεως καί 'Ελλ. Προξενείου, εις δ θά δννανται νά προΰέρχωνται ΰνχνότερον καί μάλλον άφόβως εν εποχαΐς, καθ ας διάκεινται καχυπόπτως αί Τουρκικαί άρχαί προς ημάς, ό Μητροπολίτης καί οι παρ αύτώ αυνερχόμενοι πρόκριτοι τής κοινότητος, τής ΣυνεργαΣίας των οποίων τήν άνάγκην έπιβάλλουσι τω "Ελληνι Προξενώ τα εθνικά Συμφέροντα. Άλλ ή εφορεία των 'Ελλ. Σχολείων ένεκα τής δυσχεροϋς καταστάσεως εις ήν περιήλθον τά οικονομικά αυτής καί εκ τής όλοσχεροϋς αποκοπής τοϋ υπέρ των Σχολείων χορηγήματος τής προς ενίαχυσίν τής 'Ελλ. Εκκληαίας καί παιδείας Επιτροπής, ώααύτως τής ύποτιμησεως των 'Ελληνικών χρεωγράφων, άτινα κέκτηνται, αναγκάζεται νά ζητηση παρ ημών τά ενοίκιον δπερ τή προσφέρουαι διά τήν εν λόγω οικίαν οί Συνάδελφοί μου τής Γαλλίας καί άλλοι. 'Υποβάλλων έγκλείατως τά περί τής προκειμένης ύποθέαεως έγγραφον πρός με τής Μητροπόλεως παρακαλώ τήν 'Υμετέραν εξοχότητα όπως, λαμβάνουσα ύπ δψιν άφ ενός μεν τήν χρησιμότητα τής ύπάρξεως τοϋ Προξενείου τής 'Ελλάδος παρά τήν Μητρόπολιν, εν ευπρεπει οικία, άφ ετέρου δε τήν οϋτω παρασχεθησομένην τή εμπερίστάτω κοινότητι Συνδρομήν, μετά τήν κατάργη- Σΐν τοϋ ύπερ τών Σχολείων αυτής χορηγήματος τής Επιτροπής, ευαρεατηθή νά έγκρίνη δπως ενοικιό,ση τήν μνηαθεϊσαν οικίαν επί ετησιω μίσθώματι λιρών 1. Έ. ά., σ. 6: «Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος στή Θεσσαλονίκη ήταν άπότό 1897 εως το 1904 ό Εύγένιος Εύγενιάδης...». Αλλά το 1893 πού νοικιάστηκε τό κτήριο άπό τό Υπουργείο τών Εξωτερικών τής 'Ελλάδος ήταν ό Γ. Ε. Δοκός.

3 Πότε έκτίσθη το 'Ελληνικό Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 403 OIENÎJON,ΗΣ ΕΛΛΑΛΟΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! «/Sé. ίλ". V. Er ßnrat.hrht tf, ti<r tif fy/ev fmb 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ THN20 lextijüfr* tpo \..nvcmti ΤΜΗΜΑ 'S /v- j ΑΡΧΕΙΟ«oypi>: ^ s/ ΦΑΚΕΛΛ0Χ / I Ά ν'γ: ί 2/cri?iy?y t, -l^ -urtr/rf Zr fr/'a t// /ί- p^yiyrp. P,.,.Γ/ i-l.' «S < /ττ Y U W n-f -y^v / //i^i4i47ov /<* 0,γ>Λ f> i *"&-r o* W 7 +es~7 ^ ~r*t fyfoi4.rva*t 'itf/iss-r*?* ( t>*ss Z* '*?*** V 7*V** r*"'*' '/(} * Z17 if Λ1 sa<ts 7 fr,*/ g-*-.z'* */', riser-.* 4 Αχ- ^ β -γ/f Ay-^-2 y-'z/'f * S V * */*?, -ysz «iv4^7 Z ÿ A 6-r Î- rzi-?x2. A">7 /Cr s y s 'SA J û* n. 77sfe f ir*f 4/*T- ire»! H '<:ferrisi. IZrA '"' ^-Ά, -Vw n, vv'. /<$v> *, w 7 V«..y< si.-^./.^u fy 4 f A / /<t-,. '. :::i V«/'»'> > ^ '/'* </ * 1 A* Λ-γ>< A'7*ty<<'\ **' Z1*" ysu -ÌZ 1«T «î«uy/*f. *r~l 7- ûi V *7 Tirf /yyp βο^ιφί-ώ/ρ ί υ^ι/^ί 7*ί. ÛCTyry Είκ. 1. Ή άρχή καί το τέλος τοΰ νπ άριθ. 736 εγγράφου τοϋ Γενικόν Προξενείου Θεσσαλονίκης

4 404 Χρ. Ε. Λαμπρινός Οθωμανικών διακοσίων (200), ήτοι κατά 80 λιρ. Όθ. ανωτέρω τον νυν παρεχόμενου υπό τον Δημοσίου της 'Ελλάδος. 'Η εφορεία των Έλλ. Εκπαιδευτηρίων συναινεϊ νά παραχώρηση επί τώ ενοίκιο.) αυτω την νεόδμητον οικίαν ανευ τής παρακείμενης αυτή, περί ής ποιείται λόγον το έγκλειστον, ήτις δυναται νά χρησιμεΰση ώς Ιδιαιτέρα κατοικία. Επειδή ο ενταύθα Πρόξενος τής Γαλλίας άξιοι νά τον πληροφόρηση ταχέως ή εφορεία αν θά τώ ενοικιάση την οικίαν, ό επιτροπεύων τον Μητροπολίτην και οί έφοροι τών ήμετέρων σχολείων μοι εζήτησαν όπως παρακαλέσω την υμετέραν 5Εξοχότητα νά εύαρεστηθή νά μοι ανακοίνωση τηλεγραφικώς την επί τοϋ προκειμένον άπόφασιν αυτής. Ευπειθέστατος 'Ο Γεν. Πρόξενος I. Ε. Δοκός. Ή επιστολή αυτή είναι άποκαλυπτικότατη γιά τήν ίστορία του κτηρίου, πού άποτέλεσε τήν κιβωτό τής διαθήκης τοϋ Μακεδονικού Αγώνα. Καθορίζει πρώτα με σαφήνεια τά χρονικά όρια τής κατασκευής του. Κυμαίνονται μεταξύ τής πυρκαϊάς τής 23 Αύγούστου τοϋ 1890 καί τής ήμερομηνίας πού άπέστειλε τό έγγραφο ό Δοκός. Μάς λέγει έπίσης δτι τό Ελληνικό Γενικό Προξενείο στεγαζόταν σέ κτήριο πού υπήρχε στό ίδιο οικόπεδο πριν από τήν προαναφερθεΐσα πυρκαϊά. Σπουδαία έπίσης είναι ή πληροφορία ότι τά σχέδια τοϋ κτηρίου πού ανοικοδομήθηκε στό οικόπεδο τοϋ καέντος έχουν έκπονηθεϊ άπό τόν διάσημο άρχιτέκτονα Τσίλλερ. Ό Έρνέστος Τσίλλερ ήταν ένας άπό τούς μεγαλύτερους αρχιτέκτονες στήν Αθήνα κατά τό τελευταίο τέταρτο τοϋ περασμένου αιώνα. Ανάμεσα στά κτήρια, τών όποιων έξεπόνησε τά σχέδια καί κτίσθηκαν υπό τήν έπίβλεψή του είναι τό Ιλίου Μέλαθρον, όπου σήμερα ό Άρειος Πάγος, τό Δημοτικό Θέατρο Αθηνών καί άλλα. Τό ιστορικό κτήριο τοϋ Γενικοϋ Προξενείου τής Ελλάδος στή Θεσσαλονίκη, καθώς καί άλλα κτήρια στήν ίδια πόλη πού καταστράφηκαν άπό τήν πυρκαϊά τοϋ 1890, άνοικοδομήθηκε με δαπάνες τοϋ έθνικοϋ εύεργέτη Άνδρέα Συγγροϋ, πού φαίνεται άπό τό έγγραφο οτι είχε άνταλλάξει άπόψεις μέ τόν Γενικό Πρόξενο Δοκό, τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί τούς εκπροσώπους τής Ελληνικής Κοινότητος. Ανάμεσα στά κτήρια αύτά πού τά σχέδιά τους έξεπόνησε ό Τσίλλερ, πού πέθανε τό 1893, είναι καί τό τοϋ τέως δευτέρου γυμνασίου τής Θεσσαλονίκης, στήν Έγνατία όδό, πού κατά τήν άποψη τών ειδικών φαίνεται «άδελφό κτήριο» μέ τό τοϋ Γενικοϋ Ελληνικού Προξενείου. Τό έγγραφο τοϋ Δοκοΰ στό Υπουργείο τών Εξωτερικών μάς πληροφορεί καί γιά τις προσπάθειες πού είχαν καταβληθεί, γιά νά ένοικιασθεΐ

5 Πότε έκτίσθη τό Ελληνικό Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 405 τό κτήριο πού επρεπε νά έπικοινωνεΐ άμέσως με τήν Μητρόπολη γιά νά μή διεγείρονται οί υποψίες τών τουρκικών άρχών, αν θά έβλεπαν τούς έπισκέπτες του Προξενείου. "Ετσι κατασκευάστηκε ή «πορτούλα» καί ίσως καί μια υπόγεια σήραγγα (γιά τήν τελευταία δεν υπάρχουν άκόμη σαφή στοιχεία) πού πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες κατά τόν Μακεδονικόν Α γώνα καί άναφέρεται από πολλούς Μακεδονομάχους στά άπομνημονεύματά τους1. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τά στοιχεία γιά τήν ένοικίαση τού νέου κτηρίου καί «μιας παρακειμένης οικίας», πού άνήκαν στήν Εφορεία των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων. Τό έλληνικό δημόσιο είχε κόψει τις πιστώσεις γιά τά ελληνικά σχολεία τής Θεσσαλονίκης καί ή Εφορεία επρεπε νά ένοικιάσει σέ κάπως ύψηλότερο μίσθωμα, γιά νά άνταποκριθεΐ στις σχολικές δαπάνες. Καί τό ύψηλότερο αυτό μίσθωμα προσφέρθηκε άπό τόν Πρόξενο τής Γαλλίας πού άναφέρει στό έγγραφό του ό Δοκός. Ή κατάσταση γιά τήν έκμίσθωση περιλαμβάνεται σ ένα έγγραφο τής Εφορείας Ελληνικών Σχολείων τής 9ης Σεπτεμβρίου τού 1893 προς τό Προξενείο, πού ύπογράφεται άπό τόν έπιτροπεύοντα τής Εφορείας τών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Επίσκοπο Άρδαμερίου Σωφρόνιον καί πού έπισυνάπτεται άπό τόν Γενικό Πρόξενο στό έγγραφό του προς τό Υπουργείο τών Εξωτερικών, με τό όποιο ζητά τήν έγκριση γιά τή μίσθωση τού κτηρίου. Τό κείμενο τοϋ εγγράφου έχει ώς έξής (βλ. καί είκ. 2): Έξοχώτατε, Απάντων είς τήν υπό ημερομηνίαν 4 τρέχοντος επιστολήν τής Ύμετέρας ' Εξοχότητας λαμβάνω τήν τιμήν νά ανακοινωθώ Αυτή δτι ή εν τω περιβάλλω τής Ιερός Μητροπόλεως άνοικοδομηθεΐσα οικία άπεπερατώθη καί σήμερον παραδίδεται νπό τών εργολάβων τή επί τών κτιρίων εφορευτική επιτροπή. Ή 5Εφορεία τών εκπαιδευτικών καταντημάτων εις τήν δικαιοδοσίαν τής οποίας υπάγεται ή εν λόγω οικία κατά τήν συνεδρίασιν αυτής τήν 30 Αύγουστου άπεφάσιθεν Iva άμα γίνη υπό τών εργολάβων ή παράδοσις τής οικίας άναγγείλη τοΰτο τή Ύμετέρα Έξοχότητι καί σννεννοηθή μετ αυτής περί τών περαιτέρω. Τούτο δέ νυν ποιών εις άπάντησιν τής Ύμετέρας επιστολής καί ώς πρόεδρος τής εφορείας φέρω συνάμα εις γνώσιν αυτής άτι εν τω μεταξύ τούτω προσήλθον μεσΐταί τινες γνωστοποιοϋντες δτι εχουσιν ενοικιαστήν διά τήν νεόδμητον ταύτην οικίαν μετά τής παρακειμένης εν ή νυν κατοικεί ο κ. Καμπανάκης προσφέροντες λίρας Οθωμανικός 240 ετησίως δι άμφοτέρας, καί παρέ- 1. Βλέπε Κ. Ί. Μαζαράκη-ΑΙνιανος, Ό Μακεδονικός Αγών ( Αναμνήσεις), Εταιρεία Μακεδονικόν Σπουδών, 'Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοό Αίμου, άριθ. 66, Θεσσαλονίκη 1963, σ. 16.

6 406 Χρ. Ε. Λαμπρινός χοντες ελπίδας καί δι άνώτερον αυτοί ενοίκων. Εις τους μεσίτας Ε αυτούς ή εφορεία άπήντησεν ότι δεν δύναται να προβή είς συμφωνίαν τινά πριν ή γίνη ή παράδοσις καί πριν ή δηλώση ή Ύμετέρα Έξοχάτης, άν dà ένοικιάση αυτήν ή οϋ, διατεθειμένη πάντοτε νά προτίμηση την Ύμετέραν Εξοχότητα και επί κατωτέρω ενοικίω εν μετρω σχετικώ προς την δυσχερή οικονομικήν θέσιν αυτής..s/sνy.j Sj? é <~Av t s n ly u-y>! & <*.>- 2, lsy>e2, ^- /7^'sc.'Si Ή <Zyv/~ * (in.^ -iscsz? o-i^r^ fin SjP6^0f S& f ÿoexrtp ls ff#y</a j t'^va ^^/Lcr/uy.aYc.y. (^&L 2, sir^a" Aire/ß'/ay- A/ryyyvAA 4S&c) t?y*ß\ us.#/y# Ύ/ζ &k & />' C2 r<a.tc&c ΎΟ Sj^c^c\ epe*/? înùi- 2y s'yy ' 0 /ιττάτο-ό En*y Pe> Aa/ts/e, <L (tt/faj ifif (i^q û flirti i >"* ( Cj jb-v y 2χέ.,ίβ&τ. tfo^t & <*}' ^345Λf ycs-s/ayff/s/trrt <ά. Itjui / ^ SS (, *>4 ' ' vw ^ ^ /Va - νγο <\ /- ) c Y't ir- IhjC /* <M JS e Y^y Eix. 2. Ta έγγραφο του επισκόπου Άρδαμερίου Σωφρονίου (άρχή καί τέλος)

7 Πότε έκτίσθη τό Ελληνικό Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 407 Tam a δε άνακοινούμενος παρακαλώ τήν Ύμετέραν Εξοχότητα ίν δα ον το δυνατόν ταχντερον γνωστοποιήσητε ήμϊν εάν θά ενοικιάσητε την οικίαν ή ου, Iva εν εναντία περιπτώσει προβώμεν εις την ενοικίασιν προς άλλους. Της Ύμετέρας Εξοχότητας διάπυρος προς Θεόν ευχέτης και ολοπρόθυμος f ό επιτροπεύων Αρδαμερίου Σωφρόνιος. Ή συνέχεια περιλαμβάνεται σέ ύστερόγραφη προσθήκη τοΰ έγγράφου τοϋ Έλληνα Γενικού Προξένου προς τό Υπουργείο των Εξωτερικών τής 10 Σεπτεμβρίου τοΰ 1893, πού δημοσιεύτηκε παραπάνω. Ό Δοκός έγραψε τή συνέχεια σάν ύστερόγραφο τήν έπομένη ήμέρα μετά τή σύνταξη τοϋ έγγράφου του άναγράφεται στήν άρχή ή ήμερομηνία 11 Σεπτεμβρίου καί τονίζει τά άκόλουθα: 11 Σεπτεμβρίου ίδιαν ανθις σήμερον τους κ. εφόρους ήδννήθην να πείσω αυτούς όπως ελαττώσωσιν εις όθ. 180 τό ετήσιον ενοίκιον τής οικίας, ήτις θά χρησιμεύση διά Προξενικόν Γραφειον. Παρακαλώ τήν Ύμετέραν Εξοχότητα ha εύαρεστουμένη μοι γνωστοπο ιήσ η τήν επί τοϋ προκειμένον άπόφασιν αυτής τηλεγραφικώς. Ευπειθέστατος Γ. Ε. Δοκός. Ή εξέλιξη καί τακτοποίηση τοΰ θέματος βρίσκεται σέ άλλα έγγραφα τοϋ ίδιου φακέλου στά άρχεΐα τοΰ Υπουργείου των Εξωτερικών (1894 Δ/65,1). Από τά έγγραφα αύτά προκύπτει ότι ή ένοικίαση άρχισε τήν 1η Μαρτίου τοΰ 1894 καί ότι ή εγκατάσταση τοΰγενικοΰ Προξένου (Γ. Ë. Δοκοΰ) έγινε τον ίδιο χρόνο. Τό ένοίκιο ορίσθηκε σέ 180 όθωμανικές λίρες τό χρόνο καί παρέμεινε τό ίδιο καί μετά τήν άνανέωση γιά πέντε χρόνια, πού έγινε τόν Απρίλιο τοΰ 1901, ένω μέχρι τότε υπογραφόταν ετήσιο συμβόλαιο. Αντίγραφο τοΰ τελευταίου αύτοΰ συμβολαίου επικυρωμένο άπό τόν Γενικό Πρόξενο Λάμπρο Κορόμηλά τόν Ιανουάριο τοΰ 1905 υπάρχει στά άρχεΐα τοΰ Υπουργείου των Εξωτερικών. Άπό τήν ψυχρή ΰπηρεσιακή αύτή άλληλογραφία φαίνεται μιά συγκινητική πατριωτική άπόφαση πού πήρε ή Δημογεροντία τής Θεσσαλονίκης. Δέν έδωσε σημασία στις 60 χρυσές όθωμανικές λίρες πού πρόσφερε ό Γάλλος Πρόξενος γιά νά ενοικιάσει τό κτήριο (θά μποροΰσε, όπως άφήνεται νά νοηθεί στό έγγραφο, νά άποσπάσει καί μεγαλύτερο μίσθωμα). Προτίμησε νά τό ενοικιάσει γιά ποσό τουλάχιστο κατά ένα τρίτο λιγότερο στό έλληνικό Δημόσιο, παρά τό γεγονός ότι τό τελευταίο σέ μιά άπό τις συνηθισμένες χειρονομίες του είχε κόψει τις πιστώσεις γιά τά ελληνικά εκπαιδευτήρια τής τουρκοκρατούμενης καί επιβουλευόμενης άπό άλλοεθνεϊς Θεσσαλονίκης. ΧΡΙΣΤΟΣ Ε. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

8 SUMMARY Christos E. Lambrinos, The exact date of the building of the Greek Consulate General in Thessaloniki. Up till now it was believed that the building of the Greek Consulate General in Thessaloniki during the late period of the Turkish occupation was built after 1897 and the first Greek Consul General to settle in it was Evgenios Evgeniadis. But according to latest documents herewith the above mentioned building was constructed during the period and the first Greek Consul General to live and work in it was G. E. Dokos. It is interesting to note that this very building was sought for rental by other Consular posts in Thessaloniki at much higher sums. But the Elders of the Greek Community turned them down and offered it to the Greek delegation instead at a much lower sum.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛA ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΡΧΕΣ 20ού ΑΙΩΝΑ)

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛA ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΡΧΕΣ 20ού ΑΙΩΝΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛA ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΡΧΕΣ 20ού ΑΙΩΝΑ) Το Σεπτέμβριο του 1884 πέθανε στο Παρίσι ο Βασίλειος Γ. Μελάς 1, γόνος της γνωστής ηπειρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19 ου ΑΙΩΝΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19 ου ΑΙΩΝΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19 ου ΑΙΩΝΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Από τα τέλη του 18 ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα, η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889)

Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889) Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889) Ο Καλλίνικος, του οποίου το κατά κόσμον όνομα ήταν Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 1800 στη Σκοτίνα Πιερίας* 1. Νέος σε ηλικία, εκάρη μοναχός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας ***

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας *** 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας *** Στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2004 θεμελιώνεται στην περιοχή Βασιλάκη, στον Άγιο Σίλα, το νέο νοσοκομείο της Καβάλας. Τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

-1- Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

-1- Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -1- Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εξώφυλλο: Ταφικά µνηµεία του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας. Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1912-2011) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(1867), εις X. Παπαστάθη, ό.π., σσ. 37-43.

(1867), εις X. Παπαστάθη, ό.π., σσ. 37-43. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟ 1907 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

«...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «...ανέφερα εγγράφως» Θησαυροί του ΙστοριΚού Αρχείου της ΑρχαιολογιΚής Υπηρεσίας ΑΘΗΝΑ 2008 Άποψη της Πύλης Beulé και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗ

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗ ΣΑΒΒΑΣ Ε. ΤΣΙΛΕΝΗΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΗ Η Χάλκη είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί των Πριγκηπονήσων, με 2,5 χλμ 2 έκταση, και το τρίτο κατοικημένο, που συναντά το πλοίο της γραμμής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912)

Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912) Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912) Η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1908 στην Οθωμανική αυτοκρατορία, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή της τοποτηρητείας Σμύρνης στον χαρακτηρισμό της Νέας Σμύρνης ως κηπούπολης στην Αθήνα του μεσοπολέμου

H συμβολή της τοποτηρητείας Σμύρνης στον χαρακτηρισμό της Νέας Σμύρνης ως κηπούπολης στην Αθήνα του μεσοπολέμου Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2007, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 25 H συμβολή της τοποτηρητείας Σμύρνης στον χαρακτηρισμό της Νέας Σμύρνης ως κηπούπολης στην Αθήνα του μεσοπολέμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'Ν ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ. Στή μνήμη τον Ιωσήφ Νεχαμα

ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'Ν ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ. Στή μνήμη τον Ιωσήφ Νεχαμα ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'Ν ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ Στή μνήμη τον Ιωσήφ Νεχαμα Είναι άκόμη νωπή στή μνήμη των πρεσβυτέρων καί γνωστή άπό διηγήσεις στους νεωτέρους ή μεγάλη πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟ 1833 TOT 'Αδαμάντιου Κοραή,

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟ 1833 TOT 'Αδαμάντιου Κοραή, ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ TOT ΟΘΩΝΑ (1838-1845) Ό Ιάκωβος Ρώτας θύμα των πιστωτικών σχέσεων ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟ 1833 TOT 'Αδαμάντιου Κοραή, ό Ιάκωβος Ρώτας, ένας άπο τους εκτελεστές της διαθήκης

Διαβάστε περισσότερα

«Σκαπτή Ύλη», Β περίοδος 1978, σ.92-93. 2 Βλ. Ιωάννη Βαρδαβούλια, Τo γενεαλογικό δέντρο και το αρχείο της οικογένειας Θεμελή,

«Σκαπτή Ύλη», Β περίοδος 1978, σ.92-93. 2 Βλ. Ιωάννη Βαρδαβούλια, Τo γενεαλογικό δέντρο και το αρχείο της οικογένειας Θεμελή, ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΟΝTΗΣ Ο μεγάλος ευεργέτης της ελληνορθόδοξης κοινότητας Καβάλας *** Κωνσταντίνου Χιόνη *** Ως τα μέσα του 19 ου αιώνα η Καβάλα ήταν μία μικρή πολίχνη, που περιοριζόταν μέσα στα τείχη του συνοικισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μια περίπτωση δίκης στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συµβούλιο: η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυµάτων» Επιβατών Θράκης 1887-1892/1894.

Μια περίπτωση δίκης στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συµβούλιο: η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυµάτων» Επιβατών Θράκης 1887-1892/1894. Μια περίπτωση δίκης στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συµβούλιο: η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυµάτων» Επιβατών Θράκης 1887-1892/1894 Μαριάνθη Παλάζη Η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυµάτων», όπως δηλώνεται στον πατριαρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1897-1915

ΕΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1897-1915 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΡΕΜΜΤΔΑ ΕΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1897-1915 Ο Γεώργιος Γεωργιάδης υπήρξε εμπνευστής και ιδρυτής της εταιρείας «Γεωργιάδης και Σέκερης», η οποία λειτουργούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ mtheodteiser@hotmail.com ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ mtheodteiser@hotmail.com ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ mtheodteiser@hotmail.com ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1. Η αγωνιώδης αναζήτηση καταλλήλου καταλύματος (1918-1919) Στις 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Β'

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Β' Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Β' Ή σπουδή πού άκολουθεΐ δέν έχει άξιώσεις ιστορικού σημειώματος είναι μιά άπλή πληροφόρηση, καί άποσκοπεΐ στο νά διασώσει άπό

Διαβάστε περισσότερα

PAf>NA^O* ΦΙΑΟΑΟΪΊΚΟΝ ΓΚΝΦΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΝΜΗΝΙΑΝ <ΚΛΙΑΟΜ<ΝΦΝ

PAf>NA^O* ΦΙΑΟΑΟΪΊΚΟΝ ΓΚΝΦΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΝΜΗΝΙΑΝ <ΚΛΙΑΟΜ<ΝΦΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ? ΣΥΛΛΟΓΟ? ΠΑ1>ΚΑ$$0$ PAf>NA^O* ΦΙΑΟΑΟΪΊΚΟΝ ΓΚΝΦΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΝΜΗΝΙΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΪΤ ΑΓΑ ΚΑΙ ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΕΣ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (ΑΓΟΡΑ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΩΤΕΣ, ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκδοση των Οικοδομικών Αδειών από τη Σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους έως τη Δημοσίευση του Ν.Δ./17.7.1923

Η Έκδοση των Οικοδομικών Αδειών από τη Σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους έως τη Δημοσίευση του Ν.Δ./17.7.1923 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1 109 Η Έκδοση των Οικοδομικών Αδειών από τη Σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους έως τη Δημοσίευση του Ν.Δ./17.7.1923 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ... ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ... ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ - 1 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ... ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ wreeinquiry.gr ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.2.1879: Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ (TRIBUTE) ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ 92.799 ΛΙΡΕΣ, 11 ΣΕΛΙΝΙΑ ΚΑΙ 3 ΠΕΝΕΣ

3.2.1879: Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ (TRIBUTE) ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ 92.799 ΛΙΡΕΣ, 11 ΣΕΛΙΝΙΑ ΚΑΙ 3 ΠΕΝΕΣ S-102 3.2.1879: Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ (TRIBUTE) ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ 92.799 ΛΙΡΕΣ, 11 ΣΕΛΙΝΙΑ ΚΑΙ 3 ΠΕΝΕΣ Με την υπογραφή της δεύτερης Προσθήκης στη συνθήκη της 4ης Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη είναι η χαρά και η ικανοποίηση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Έκδοσης από την υποδοχή που

Μεγάλη είναι η χαρά και η ικανοποίηση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Έκδοσης από την υποδοχή που ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Από το 1ο τεύχος στο 2ο Μεγάλη είναι η χαρά και η ικανοποίηση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Έκδοσης από την υποδοχή που έτυχε το πρώτο τεύχος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Όλοι όσοι το

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογοι, σωματεια, συντεχνίες

Συλλογοι, σωματεια, συντεχνίες Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ν. Η Μ Α Θ Ι Α Σ Τρίμηνη έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 - ΕΤΟΣ Δ -

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΩΦΕΛΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΧΕΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 1902-1907» *** Γ.Κ. Χατζόπουλου *** Βρισκόμαστε

«Η ΕΘΝΩΦΕΛΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΧΕΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 1902-1907» *** Γ.Κ. Χατζόπουλου *** Βρισκόμαστε «Η ΕΘΝΩΦΕΛΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΧΕΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 1902-1907» *** Γ.Κ. Χατζόπουλου *** Βρισκόμαστε στην εκπνοή του 19 ου αιώνα. Η Βαλκανική Χερσόνησος μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρώτοι δήμοι της Κρήτης το 1879

Οι πρώτοι δήμοι της Κρήτης το 1879 01-48_Layout 3 24/09/2010 11:30 π.μ. Page 1 Οι πρώτοι δήμοι της Κρήτης το 1879 l Η Σύμβαση της Χαλέπας, οι μεταρρυθμίσεις και το «πείραμα αυτονομίας» l Ο δημοτικός νόμος, οι συνενώσεις των χωριών και η

Διαβάστε περισσότερα

To Φροντιστήριο Τραπεζούντας και η διείσδυση του ελλαδικού κράτους στον Πόντο κατά τις αρχές του 20 ου αιώνα.

To Φροντιστήριο Τραπεζούντας και η διείσδυση του ελλαδικού κράτους στον Πόντο κατά τις αρχές του 20 ου αιώνα. 1 Παυλίδη Υπ. Αντωνίου Σχολ. Συμβούλου, Δρα Κοινωνιολογίας To Φροντιστήριο Τραπεζούντας και η διείσδυση του ελλαδικού κράτους στον Πόντο κατά τις αρχές του 20 ου αιώνα. 1. Γενικά Οι διαθέσιμες πηγές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ. 561/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά και της

Διαβάστε περισσότερα