Αεριοχρωματογραφία επεξεργασίας MicroSAM και SITRANS CV Σύντομες οδηγίες λειτουργίας για αντιεκρηκτικές συσκευές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αεριοχρωματογραφία επεξεργασίας MicroSAM και SITRANS CV Σύντομες οδηγίες λειτουργίας για αντιεκρηκτικές συσκευές"

Transcript

1 Αεριοχρωματογραφία επεξεργασίας MicroSAM και SITRANS CV Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας τεκμηρίωσης Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών, λειτουργιών και πληροφοριών για την ασφάλεια και περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή χρήση του αεριοχρωματογράφου. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση και τη θέση σε λειτουργία. Για να διασφαλίσετε το σωστό χειρισμό της συσκευής, πρέπει να εξοικειωθείτε με την αρχή λειτουργίας του αεριοχρωματογράφου. Το εγχειρίδιο απευθύνεται στα άτομα που θα συναρμολογήσουν τα μηχανικά μέρη του αεριοχρωματογράφου, θα διενεργήσουν τις εργασίες ηλεκτρικής σύνδεσης και θα τον θέσουν σε λειτουργία. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση του αεριοχρωματογράφου, διαβάστε τη λεπτομερή έκδοση του εγχειριδίου στο ηλεκτρονικό μέσο δεδομένων. Προοριζόμενη χρήση Ο αεριοχρωματογράφος χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των συστατικών σε αέριο δείγμα. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στις παρούσες οδηγίες. Κατά συνέπεια, κάθε είδους τροποποιήσεις στη συσκευή που δεν αναφέρονται ρητά στις παρούσες οδηγίες αποβαίνουν σε μια εφαρμογή που δεν συμμορφώνεται με την προοριζόμενη χρήση. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σημειώσεις σχετικά με την εγγύηση Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου προγραμματισμού δεν ενσωματώνονται σε ή τροποποιούν οποιαδήποτε πρότερη ή υπάρχουσα συμφωνία, δέσμευση ή νομική σχέση. Το σύνολο των υποχρεώσεων εκ μέρους της Siemens AG περιέχεται στην αντίστοιχη σύμβαση πώλησης, η οποία περιέχει επίσης τους πλήρεις και αποκλειστικά εφαρμοστέους όρους εγγύησης. Οποιεσδήποτε δηλώσεις στις εκδόσεις της συσκευής που περιγράφονται στο εγχειρίδιο προγραμματισμού δεν συνεπάγονται νέες αξιώσεις εγγύησης και δεν τροποποιούν την υπάρχουσα εγγύηση. Το περιεχόμενο αντιστοιχεί στην τεχνική κατάσταση κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της περαιτέρω ανάπτυξης. Siemens P2010 A5E , 09/

2 Οδηγίες ασφάλειας Ο αεριοχρωματογράφος συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας. Εάν τηρείτε τις οδηγίες χειρισμού και τις πληροφορίες για την ασφάλεια, η χρήση της συσκευής δεν ενέχει κινδύνους για την υγεία του προσωπικού ή για υλικές ζημιές. Θα βρείτε τις πληροφορίες για την ασφάλεια: Στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας και στο εγχειρίδιο Στον αεριοχρωματογράφο Στα εξαρτήματα του χρωματογράφου Οι επεμβάσεις στην παρούσα συσκευή επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένα άτομα. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένα με όλες τις πηγές κινδύνου και τις εργασίες σέρβις σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της συσκευής αυτής πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: Μεταφορά σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες Κατάλληλη αποθήκευση Κατάλληλη εγκατάσταση και συναρμολόγηση Προσεκτική λειτουργία και συντήρηση Προκειμένου να αποτρέψετε τον τραυματισμό ατόμων και την πρόκληση ζημιών στη συσκευή, τηρήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου. Επικίνδυνα αέρια Για τη λειτουργία του αεριοχρωματογράφου απαιτούνται διάφορα αέρια με διαφορετικούς δυνητικούς κινδύνους. Για τη λειτουργία του αεριοχρωματογράφου ενδέχεται να απαιτείται η χρήση αερίων που σε συνδυασμό με τον αέρα παράγουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Απάγετε όλα τα αέρια εξάτμισης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αέρια από τη διάταξη εξαερισμού, από τον αεριοχρωματογράφο και το χώρο χρήσης χρησιμοποιώντας έναν κοινό αγωγό. Φροντίζετε πάντα για τον επαρκή εξαερισμό κάθε φορά που εκκενώνετε τον αγωγό αερίου δείγματος και το αέριο δείγμα περιέχει διαβρωτικά ή τοξικά συστατικά. ΠΡΟΣΟΧΉ Κίνδυνος διάβρωσης Το περίβλημα και οι αγωγοί είναι ανθεκτικοί σε διαλύματα, όπως ασθενή αλκάλια και οξέα. Ελέγξτε την αντοχή του περιβλήματος και των αγωγών κατά τη χρήση σε περιβάλλον με ισχυρά αλκάλια ή οξέα και/ή σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αποφεύγετε τη διάβρωση και την πρόκληση ζημιάς στους αγωγούς σύνδεσης που οφείλεται στη μόνιμη επαφή με τις ακόλουθες ουσίες: Νιτρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ Δισουλφίδιο του άνθρακα Αιθανόλη Φορμικό οξύ Απόσταγμα πετρελαίου Υδραυλικό λάδι Ισοπροπανόλη 170 A5E , 09/2010

3 ΠΡΟΣΟΧΉ Συσκευές ευαίσθητες στα ηλεκτροστατικά πεδία Η παρούσα συσκευή περιέχει συσκευές ευαίσθητες στα ηλεκτροστατικά πεδία. Οι ευαίσθητες στα ηλεκτροστατικά πεδία συσκευές ενδέχεται να καταστραφούν από τάσεις που δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Αυτού του είδους οι τάσεις προκύπτουν μόλις ένα άτομο που δεν διαθέτει γείωση για προστασία από στατικό ηλεκτρισμό αγγίξει ένα εξάρτημα ή ένα συγκρότημα. Η πρόκληση ζημιάς σε μια μονάδα ως αποτέλεσμα υπέρτασης συνήθως δεν ανιχνεύεται αμέσως. Ενδέχεται να γίνει εμφανής μόνο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίας. Μέτρα προστασίας από εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού: Πριν ξεκινήσετε να διεξάγετε εργασίες στις μονάδες, εκφορτίστε πρώτα το σώμα σας από τυχόν στατικές φορτίσεις αγγίζοντας για παράδειγμα ένα γειωμένο αντικείμενο. Οι συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να είναι ηλεκτροστατικά φορτισμένα. Τραβάτε πάντα το βύσμα σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και αποσυνδέετε την μπαταρία πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση μονάδων. Κρατάτε τις μονάδες μόνο από τα άκρα τους και μην αγγίζετε τις ακίδες ή τους τυπωμένους αγωγούς. Καταρτισμένο προσωπικό ΠΡΟΣΟΧΉ Καταρτισμένο προσωπικό Η εγκατάσταση και η χρήση του αεριοχρωματογράφου επεξεργασίας επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό. Η ανεπαρκής γνώση των οδηγιών λειτουργίας ή η πλήρης άγνοια αυτών επιφέρουν την ακύρωση όλων των αξιώσεων ευθύνης εκ μέρους της Siemens AG. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στους ιδιοκτήτες να επιβεβαιώνουν εγγράφως την εκπαίδευση του προσωπικού. Καταρτισμένο προσωπικό είναι τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την εγκατάσταση, την τοποθέτηση, τη θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία του προϊόντος. Τα άτομα αυτά πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: Είναι εξουσιοδοτημένα, καταρτισμένα ή εκπαιδευμένα στη χρήση και συντήρηση των συσκευών και των συστημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας σχετικά με ηλεκτρικά κυκλώματα, υψηλές πιέσεις καθώς και επιθετικές και επικίνδυνες ουσίες. Για αντιεκρηκτικές συσκευές: Είναι εξουσιοδοτημένα, καταρτισμένα ή εκπαιδευμένα για τη διεξαγωγή εργασιών σε ηλεκτρικά κυκλώματα επικίνδυνων συστημάτων. Είναι καταρτισμένα ή εκπαιδευμένα στις εργασίες συντήρησης και τη χρήση του κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας. A5E , 09/

4 Γενικές οδηγίες προστασίας από εκρήξεις Η εγκατάσταση και η λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες ρυθμίζεται από την οδηγία 99/92/EU (ATEX 137). Η οδηγία αυτή αναφέρεται σε γενικά αναγνωρισμένους κανονισμούς μηχανικής βιομηχανικών διεργασιών. Ακύρωση της αντιεκρηκτικής προστασίας Το πιστοποιητικό ελέγχου του αντιεκρηκτικού αεριοχρωματογράφου ισχύει μόνο για την αρχική διαμόρφωση καθώς και για τη σύνδεση και την εγκατάσταση σύμφωνα με τα διαγράμματα συνδεσμολογίας και σύνδεσης αγωγών της Siemens AG. Τυχόν αλλαγή ενός ή περισσότερων μερών ακυρώνει την αντιεκρηκτική προστασία της συσκευής σας. Όροι Όλοι οι όροι και οι κανονισμοί που αφορούν την εγγύηση και τη λειτουργία της συσκευής περιέχονται στο πιστοποιητικό ελέγχου και στα συμπληρώματα αυτού. MicroSAM (7KQ3101) Κίνδυνος έκρηξης Η συσκευή σχεδιάστηκε μόνο για την ανάλυση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων αέριων μέσων. Το υδρογόνο ή τα αδρανή αέρια χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά αέρια. Για την ανάλυση εύφλεκτων αερίων ή τη χρήση υδρογόνου ως φέροντος αερίου, η συγκέντρωση οξυγόνου στο δείγμα πρέπει να είναι 2%. Η λειτουργία με συγκέντρωση οξυγόνου μεγαλύτερη του 21% και πίεση έως 1,1 bar (110 kpa) είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον έχουν εφαρμοστεί επιπρόσθετα κατασκευαστικά μέτρα αντιεκρηκτικής προστασίας, για παράδειγμα, εγκατάσταση φλογοπαγίδας μεταξύ της σύνδεσης επεξεργασίας και του αεριοχρωματογράφου. Η χρήση με συγκέντρωση οξυγόνου έως και 21% και πίεση > 1,1 bar (110 kpa) δεν επιτρέπεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίες για εκρηκτικά μείγματα. Οι απαιτήσεις πνευματικών τιμών για το δείγμα και το βοηθητικό αέριο πρέπει να τηρούνται αυστηρά: Αέριο δείγμα 1,6 bar (160 kpa) απόλυτη πίεση Βοηθητικό αέριο 8 bar (800 kpa) απόλυτη πίεση Εάν τα εύφλεκτα αέρια συνδέονται σε πίεση > 1,1 bar (110 kpa), ο χρωματογράφος και ο αγωγός αερίου πρέπει να καθαρίζονται με αέριο επεξεργασίας πριν από την ανάλυση. Τα εύφλεκτα αέρια που είναι εκρηκτικά υπό τις συνθήκες της ανάλυσης ακόμη και ελλείψει οξυγόνου (ακετυλένιο και οξείδιο του αιθυλενίου), μπορούν να υπάρχουν στο αναλυόμενο μείγμα σε συγκεντρώσεις που δεν είναι κρίσιμες για το σχεδιασμό σχετικά με την ασφάλεια. Η συγκέντρωση ακετυλενίου και οξειδίου του αιθυλενίου μπορεί να είναι έως και 100%. Το εύρος της επιτρεπόμενης θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι -30 έως +55 C. Το εύρος θερμοκρασίας για συνεχόμενη λειτουργία είναι -20 έως +55 C. 172 A5E , 09/2010

5 SITRANS CV (7KQ3105) Κίνδυνος έκρηξης Εάν θέσετε σε λειτουργία έναν αεριοχρωματογράφο σε περιβάλλον με εκρήξιμη ατμόσφαιρα, πρέπει να τηρήσετε τις οδηγίες για αντιεκρηκτική προστασία. Εάν τα εύφλεκτα αέρια συνδέονται με πίεση 1,1 bar, πριν από την ενεργοποίηση εκτελέστε έκπλυση του αεριοχρωματογράφου και των αγωγών τροφοδοσίας αερίου με αδρανές αέριο. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης απενεργοποιήστε τον αεριοχρωματογράφο μόλις διεισδύσει ατμοσφαιρικός αέρας, δηλαδή: όταν η συσκευή είναι ανοιχτή όταν εκτελούνται εργασίες στους αγωγούς φέροντος αερίου και στους αγωγούς αερίου δείγματος Πριν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, διενεργήστε εκ νέου έκπλυση των αγωγών αερίου με αδρανές αέριο. Εάν μεταφέρετε Η/Υ ή φορητό Η/Υ εντός των ορίων μιας επικίνδυνης ζώνης και/ή εάν επιθυμείτε να ανοίξετε ένα χρωματογράφο εντός της ζώνης 1, απαιτείται πιστοποιητικό για άδεια για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Είναι σημαντικό να τηρείτε τις πληροφορίες που περιέχονται στο λεπτομερές εγχειρίδιο. Περιπτωσιολογικές μελέτες Πίνακας 1 Παραδείγματα περιπτώσεων αντιεκρηκτικής προστασίας Αρ. περί πτω σης Συγκέντρω ση οξυγόνου κατά την κανονική λειτουργία Παροδική συγκέντρω ση οξυγόνου (υπό μη κανονική λειτουργία) Επιτρεπ όμενα φέροντα αέρια Πίεση δείγματος (απόλυτη) Εξωτερική φλογοπαγί δα Ουσίες που καθίστανται εκρήξιμες ελλείψει οξυγόνου Μεσαία ζώνη επεξεργασί ας x MicroSAM (7KQ3101) SITRANS CV (7KQ3105) % % H2, He, N2, Ar 1,0... 1,6 bar Δεν απαιτείται Δεν επιτρέπεται Μη εκρηκτικό x x % % H2, He, N2, Ar % % H2, He, N2, Ar 1,0... 1,6 bar Δεν χρειάζεται 1,0... 1,1 bar Απαιτείται Δεν επιτρέπεται, εξαιρούνται το ακετυλένιο και το οξείδιο του αιθυλενίου σε συγκέντρω ση έως και 100% Ζώνη 1 Ζώνη 0 x x % % He, N2, Ar 1, bar Δεν χρειάζεται Δεν επιτρέπεται Ζώνη 1 x x = ισχύει για το προϊόν Χαρακτηρισμός της αντιεκρηκτικής προστασίας Ο αεριοχρωματογράφος διαθέτει αντιαναφλεκτικό κάλυμμα. Χάρη στο αντιαναφλεκτικό κάλυμμα το περίβλημα είναι ανθεκτικό στην εσωτερική πίεση έκρηξης. Το περίβλημα του αεριοχρωματογράφου σας διαθέτει μια πινακίδα τύπου, στην οποία αναγράφεται η αντιεκρηκτική προστασία. Η παρούσα συσκευή είναι εγκεκριμένη για απόλυτη πίεση εισαγωγής αερίου δείγματος 1,6 bar (160 kpa) σύμφωνα με την οδηγία ATEX II 2 G Ex d IIC T4. A5E , 09/

6 Έκδοση κυκλοφορίας βασικής συσκευής και αντίστοιχη αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση κυκλοφορίας βασικής συσκευής και αντίστοιχη αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση κυκλοφορί ας βασικής συσκευής Νέα χαρακτηριστικά της βασικής συσκευής Αντιεκρηκτική προστασία AS 08 Δοσομέτρηση Live, διεύρυνση ATEX II 2 G EEx d IIC T4 εύρους τιμών τάσης τροφοδοσίας: 24 V DC (18,5 V... 30,2 V) FM Class I, Div 1, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 1, Group IIC T4 CSA Class I, Div 1, Groups B, C, D T4 AS 09 AS 10 Έγχυση elive: Εισαγωγή μιας 5ης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, τροποποίηση της μικροδιαφραγματικής βαλβίδας Τροποποιημένο 3ο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας (μοντέλο με προστασία έναντι υπερθέρμανσης) Τροποποιημένο 4ο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας (μοντέλο με προστασία έναντι υπερθέρμανσης) Enclosure Type 4X ATEX II 2 G EEx d IIC T4 FM Class I, Div 1, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 1, Group IIC T4 CSA Class I, Div 1, Groups B, C, D T4 Enclosure Type 4X ATEX II 2G Ex d IIC T4 Gb DMT 03 ATEX E 069 X CSA CLASS I, DIVISION 1 GROUPS B, C, D T4 CLASS I, ZONE 1 GROUPS IIC T4 ENCLOSURE TYPE 4X / IP65 Πιστοποιητικό αντιεκρηκτικής προστασίας Συμπληρώματα ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Συμπλήρωμα 1 έως 3 FM Πιστοποιητικό Ημερομηνία έκδοσης 2005/12/14 CSA Πιστοποιητικό Ημερομηνία έκδοσης 2007/06/07 ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Συμπλήρωμα 1 έως 3 FM Πιστοποιητικό Ημερομηνία έκδοσης 2005/12/14 CSA Πιστοποιητικό Ημερομηνία έκδοσης 2007/06/07 ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Συμπλήρωμα 1 έως 4 Ακύρωση πιστοποιητικού FM CSA Πιστοποιητικό Ημερομηνία έκδοσης 2009/11/ A5E , 09/2010

7 Συναρμολόγηση/εγκατάσταση/τοποθέτηση Πρέπει να τηρείτε την πιστοποίηση ελέγχου, τις διατάξεις και τους νόμους που ισχύουν στη χώρα σας κατά τη χρονική στιγμή της σύνδεσης, της συναρμολόγησης και της λειτουργίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα εξής: Εθνικός Ηλεκτρικός Κώδικας (NEC - NFPA 70) (Η.Π.Α.) Ηλεκτρικός Κώδικας Καναδά (CEC) (Καναδάς) Κανονισμός λειτουργικής ασφάλειας (Γερμανία) Περαιτέρω διατάξεις για τις επικίνδυνες περιοχές, όπως για παράδειγμα: IEC (διεθνείς) EN (EΕ) Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης Κίνδυνος έκρηξης Συνδέετε τις τερματικές συνδέσεις και κλείνετε τη συσκευή μόνο αφού την αποσυνδέσετε από την κύρια τροφοδοσία ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο αφού συνδεθεί σωστά και όταν το περίβλημα είναι κλειστό. Χρήση σε μη επικίνδυνες περιοχές Διαγράψτε μόνιμα το σύμβολο "Χ", εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μη επικίνδυνες περιοχές. Είναι σημαντικό να τηρείτε τις παρακάτω απαιτήσεις: Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 έως +55 C Μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική υγρασία 90% Τάση τροφοδοσίας 24 V DC Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό αντικεραυνικής προστασίας Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα γείωσης Η χρήση αγωγών αερίου και οι απαιτήσεις σχετικά με την καθαρότητα του αερίου περιγράφονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο. Προστασία από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ακόμη και όταν η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι έντονη Απαιτήσεις για την τοποθέτηση: Σημαντικό ρόλο για την τοποθέτηση παίζουν τα εξής: Αγωγοί αερίου, αγωγοί δείγματος, αγωγοί αερίων εξάτμισης Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ασφάλεια δικτύου, καλώδιο ρεύματος Καλώδιο αντιστάθμισης δυναμικού Φίλτρο ξηρού τύπου για το φέρον αέριο, εάν χρησιμοποιείται Καλώδιο επικοινωνίας ΠΡΟΣΟΧΉ Μην αφαιρείτε το τυφλό πώμα πριν από τη θέση σε λειτουργία Μην αφαιρείτε τα τυφλά πώματα από τις εισόδους αερίου πριν θέσετε το χρωματογράφο σε λειτουργία. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των αγωγών αερίου πριν τους συνδέσετε στο χρωματογράφο! Η σύνδεση αερίου με τον αριθμό 8 δεν πρέπει να συνδεθεί σε αγωγό αερίων εξάτμισης και πρέπει να είναι κλειστή με ένα κοχλιωτό βύσμα. A5E , 09/

8 ΠΡΟΣΟΧΉ Καταστροφή των ανιχνευτών θερμικής αγωγιμότητας Χρησιμοποιείτε μόνο το φέρον αέριο που ορίζεται στην τεκμηρίωση της συσκευής! Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των ανιχνευτών θερμικής αγωγιμότητας. Μη θέτετε σε λειτουργία τους ανιχνευτές θερμικής αγωγιμότητας με τάσεις γεφύρωσης υψηλότερες από εκείνες που ορίζονται στα δεδομένα εφαρμογής. Οι τάσεις γεφύρωσης πρέπει να βελτιστοποιούνται στις ελάχιστες τιμές ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των ανιχνευτών θερμικής αγωγιμότητας. Η μέγιστη ισχύς γεφύρωσης του ηλίου ανέρχεται στα 70 mw. Στερέωση Ο αεριοχρωματογράφος παραδίδεται προσυναρμολογημένος σε μια μεταλλική βάση στήριξης. Η συσκευή: ασφαλίζεται με τη χρήση τεσσάρων βιδών μέσα στις τέσσερις οπές της μεταλλικής βάσης στήριξης. Ασφαλίζεται με τη χρήση δύο βιδών μέσω δύο επιμήκων οπών στη μεταλλική βάση στήριξης, για πιο εύκολη αφαίρεση. ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Σημειώστε τη σωστή θέση τοποθέτησης Ο χρωματογράφος πρέπει να τοποθετείται πάντα σε οριζόντια θέση με τη μονάδα ανάλυσης στο πάνω μέρος του. Εάν τοποθετηθεί σωστά, διασφαλίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και είναι δυνατή η ανάγνωση του κειμένου από το παράθυρο επιθεώρησης. Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε το χρωματογράφο σε διαφορετική θέση, επικοινωνήστε πρώτα με το τμήμα σέρβις της Siemens AG Εικόνα Τοποθέτηση αεριοχρωματογράφου 176 A5E , 09/2010

9 Εσφαλμένη αποσυναρμολόγηση Εσφαλμένη αποσυναρμολόγηση Η εσφαλμένη αποσυναρμολόγηση ενδέχεται να προκαλέσει τους παρακάτω κινδύνους: - Τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας - Κίνδυνος λόγω έκλυσης μέσων ενώ υπάρχει σύνδεση κατά την επεξεργασία - Κίνδυνος έκρηξης σε επικίνδυνη περιοχή Για τη σωστή αποσυναρμολόγηση, πρέπει να τηρούνται τα εξής: Πριν από την έναρξη της εργασίας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει επίδραση από καμία φυσική μεταβλητή, όπως πίεση, θερμοκρασία, ηλεκτρισμός κ.λπ., ή ότι οι τιμές αυτών των μεταβλητών δεν μπορούν να προκαλέσουν βλάβη. Εάν ο αεριοχρωματογράφος περιέχει επικίνδυνα μέσα, πρέπει να τον εκκενώσετε πριν από την αποσυναρμολόγηση. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έκλυσης μέσων επικίνδυνων για το περιβάλλον. Ασφαλίστε τις εναπομείνασες συνδέσεις ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε περίπτωση ακούσιας εκκίνησης της επεξεργασίας. A5E , 09/

10 Σύνδεση Συνδέσεις αερίου Αγωγοί αερίου Οι αγωγοί αερίου είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου 3 mm (1/8''). Χρησιμοποιείτε μόνο απόλυτα καθαρούς αγωγούς αερίου, κατάλληλους για χρωματογραφία. Συνδέστε τους αγωγούς αερίου στον αεριοχρωματογράφο σύμφωνα με το διάγραμμα σωληνώσεων. Συνδέστε μια βαλβίδα διακοπής ανάντη σε κάθε είσοδο αερίου στον αεριοχρωματογράφο. Συνδέσεις αερίου στον αεριοχρωματογράφο Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι αερίου: Swagelok 1/8''. Οι είσοδοι και οι έξοδοι αερίου είναι αριθμημένες Εικόνα Συνδέσεις αερίου Αριθμός Περιγραφή Σχόλιο 1 Έξοδος μονάδας ανάλυσης Θερμαινόμενη 2 Έξοδος μονάδας ανάλυσης Θερμαινόμενη 3 Δείγμα Θερμαινόμενη 4 Δείγμα Θερμαινόμενη 5 Είσοδος φέροντος αερίου Μη θερμαινόμενη 6 Έξοδος πνευματικών συνδέσμων Μη θερμαινόμενη 7 Εκτόνωση του μέσου ελέγχου των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων και των σημείων Μη θερμαινόμενη εισόδου ροής EPC. 8 Εφεδρική Μη θερμαινόμενη, κλειστή Υπόδειξη Όλα τα διαγράμματα σωληνώσεων και συνδεσμολογίας που αφορούν τη συσκευή διατίθενται μαζί με τη συσκευή σύμφωνα με την παραγγελία. ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Εάν περικόψετε τους προσυναρμολογημένους αγωγούς αερίου μεταξύ του περιβλήματος και της βάσης στήριξης τοποθέτησης, η αντιεκρηκτική προστασία του αεριοχρωματογράφου θα ακυρωθεί. 178 A5E , 09/2010

11 Αριθμός Περιγραφή Σχόλιο ΠΡΟΣΟΧΉ Μην αφαιρείτε τους προσαρμογείς Τα φίλτρα είναι ενσωματωμένα στις συνδέσεις για τη ροή του δείγματος και το φέρον αέριο. Οι προσαρμογείς στις συνδέσεις αερίου 3, 4 και 5 περιλαμβάνουν ένα φίλτρο R60 (Αρ. παραγγελίας C70211-A1677- C56) εμπιεσμένο σε μία βιδωτή σύνδεση και δεν πρέπει να αφαιρούνται. Αγωγοί δείγματος Τοποθετήστε τον εξοπλισμό προετοιμασίας δείγματος όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χρωματογράφο ώστε οι αγωγοί σύνδεσης να είναι μικρού μεγέθους. Ο αγωγός δείγματος προς το χρωματογράφο πρέπει να έχει κατωφερή κλίση. ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Φίλτρο μικροδιαφραγματικών βαλβίδων Η ζωή των μικροδιαφραγματικών βαλβίδων μειώνεται αν το δείγμα περιέχει σωματίδια. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η χρήση ενός φίλτρου ως μέρος του εξοπλισμού προετοιμασίας δείγματος. Συνιστούμε ένα φίλτρο με βαθμό διαχωρισμού αέριου δείγματος 99,99% για σωματίδια 1,0 μm. Ο εξοπλισμός προετοιμασίας δείγματος της Siemens AG διαθέτει αυτού του είδους τα φίλτρα. Αγωγοί αερίων εξάτμισης Όλοι οι αγωγοί αερίων εξάτμισης από το χρωματογράφο πρέπει να κατευθύνονται σε έναν κοινό αγωγό. Οι μεμονωμένοι αγωγοί αερίων εξάτμισης πρέπει να έχουν κατωφερή κλίση προς τον κοινό αγωγό. Δεν πρέπει να διαθέτουν μειούμενη διάμετρο. Υλικό του κοινού αγωγού αερίων εξάτμισης Σωλήνωση από ανοξείδωτο χάλυβα: Εσωτερική διάμετρος τουλάχιστον 12 mm (1/2") Με συγκολλητά στόμια και βιδωτές συνδέσεις Με κατωφέρεια τουλάχιστον 10%. A5E , 09/

12 Διάταξη εξαερισμού Η διάταξη εξαερισμού χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση πίεσης κατά τη λειτουργία. Η αντιστάθμιση πίεσης απαιτείται λόγω μεταβολών στη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία 1 Εικόνα Σύνδεσμος εξαερισμού Διάταξη εξαερισμού Μην κλείνετε τη διάταξη εξαερισμού Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη εξαερισμού δεν είναι κλειστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διαφορετικά: Δεν διενεργείται πλέον αντιστάθμιση πίεσης. Δεν διασφαλίζεται πλέον η αντιεκρηκτική προστασία. Η προστασία περιβλήματος IP65 διασφαλίζεται μόνο όταν ο αγωγός που είναι συνδεδεμένος στο 1 καταλήγει σε χώρο όπου δεν εκτοξεύεται νερό και δεν υπάρχει σκόνη. ΚΊΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος έκρηξης λόγω εκτόνωσης αερίων Σε περίπτωση βλάβης, όλα τα αέρια που τροφοδοτούνται στο χρωματογράφο (καθώς και τα δείγματα και το υδρογόνο ως φέρον αέριο) μπορεί να εκτονωθούν μέσω του συνδέσμου εξαερισμού ή ενός συνδεδεμένου αγωγού. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και το περιβάλλον! Κατά συνέπεια, λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψετε αυτόν τον κίνδυνο! Μη συνδέετε ποτέ το σύνδεσμο εξαερισμού με το σύστημα αερίων εξάτμισης! 180 A5E , 09/2010

13 Ηλεκτρικές συνδέσεις Εγκατάσταση του καλωδίου επικοινωνίας Τύπος καλωδίου Η Siemens AG συνιστά ζεύγος περιελιγμένων καλωδίων, 0,14 mm 2 (AWG 26). ΠΡΟΣΟΧΉ Αντιεκρηκτική προστασία Όλοι οι κλώνοι πρέπει να συνδέονται στο κυτίο ακροδεκτών. Χρώμα κλώνου Περιγραφή Σχόλιο Τοποθέτηση με πλήμνη 1) Τοποθέτηση χωρίς πλήμνη 2) Μοβ RS232 RxD / RS485 B+ Μαύρο RS232 TxD / RS485 A- Γκρι/ροζ Θωράκιση RS232 / RS485 Κόκκινο/μπλε Γείωση RS232 / RS485 Καφέ/πράσινο Ethernet 10BaseT TX+ Καλώδιο Ethernet: Πορτοκαλί/λευκό Λευκό/πράσινο Ethernet 10BaseT TX- Καλώδιο Ethernet: Πορτοκαλί Λευκό/κίτρινο Ethernet 10BaseT RX+ Καλώδιο Ethernet: Πράσινο/λευκό Κίτρινο/καφέ Ethernet 10BaseT RX- Καλώδιο Ethernet: Πράσινο Καλώδιο Ethernet: Πράσινο/λευκό Καλώδιο Ethernet: Πράσινο Καλώδιο Ethernet: Πορτοκαλί/λευκό Καλώδιο Ethernet: Πορτοκαλί 1) Αντιστοίχιση με βάση το πρότυπο EIA/TIA-T568A 2) Αντιστοίχιση με βάση το πρότυπο EIA/TIA-T568B Καλώδιο αντιστάθμισης δυναμικού/γείωση Ανεξάρτητα από τις τοπικές οδηγίες εγκατάστασης για τους αντιεκρηκτικούς χρωματογράφους απαιτείται ένα καλώδιο αντιστάθμισης δυναμικού. Επιπλέον, το περίβλημα του χρωματογράφου πρέπει να είναι γειωμένο για λόγους ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Διαδικασία 1. Συνδέστε τη βίδα γείωσης (σύμβολο ) στο κάτω μέρος δεξιά στο χρωματογράφο στην κεντρική μονάδα γείωσης. Η επιτρεπόμενη διατομή καλωδίου είναι 2,5 mm 2 έως 6 mm Είναι σημαντικό να τοποθετήσετε ένα δακτύλιο επαφής μεταξύ του πέλματος καλωδίου και του περιβλήματος. Η σύνδεση πρέπει να γίνει με την ακόλουθη σειρά: Περίβλημα Δακτύλιος επαφής Πέλμα καλωδίου Δακτύλιος Βίδα Μ6 Αντικεραυνική προστασία Συνιστούμε την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας για την προστασία του προσωπικού και των συσκευών! A5E , 09/

14 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ασφάλεια Ο αεριοχρωματογράφος δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Συνεπώς εγκαταστήστε έναν εξωτερικό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με δυνατότητα μεταγωγής τουλ. 2,5 A και μια ασφάλεια βραδείας τήξης απόδοσης 2,5 A. Υπόδειξη Τοποθετήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμος κατά τη λειτουργία. Τοποθέτηση καλωδίου ρεύματος Ο χρωματογράφος παραδίδεται με καλώδιο μήκους 4 μέτρων. Η διάμετρος του καλωδίου είναι 18 mm. Συνδέστε όλους τους κλώνους τροφοδοσίας ρεύματος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, καθώς ένας μόνο κλώνος δεν αρκεί για την επίτευξη της μέγιστης τιμής ρεύματος. Το καλώδιο πρέπει να κατευθύνεται με ασφάλεια και να καταλήγει σε ένα κυτίο ακροδεκτών με εγκεκριμένο τύπο προστασίας. Κατάλληλος στυπιοθλίπτης: M32 με περιοχές τερματικού από 13 έως 21 mm. Χρώμα κλώνου Περιγραφή Λευκό +24 V DC Καφέ +24 V DC Πράσινο +24 V DC Κίτρινο +24 V DC Γκρι GND 24 V DC Ροζ GND 24 V DC Μπλε GND 24 V DC Κόκκινο GND 24 V DC Μαύρο Επιτρεπόμενο μήκος καλωδίου Η τροφοδοσίας ρεύματος στο χρωματογράφο πρέπει να είναι έως AS07: 24 V DC ( %) από AS08 και εξής: 24 V DC (18, ,2 V) Εάν η τροφοδοσία ρεύματος παρέχει ακριβώς 24 V DC, και εάν είναι συνδεδεμένος μόνο ένας χρωματογράφος, μεταξύ της τροφοδοσίας ρεύματος και του χρωματογράφου επιτρέπεται το παρακάτω μήκος καλωδίων ανάλογα με τη διατομή του καλωδίου (απόσταση = το ήμισυ του μήκους καλωδίου): Διατομή κλώνου Απόσταση 1,5 mm 2 40 m 2,5 mm 2 70 m 4,0 mm m 6,0 mm m 10,0 mm m 16,0 mm m 182 A5E , 09/2010

15 Ψηφιακές έξοδοι και ψηφιακές είσοδοι MicroSAM (7KQ3101) Ο ακόλουθος πίνακας ισχύει για όλες τις συσκευές από την έκδοση κυκλοφορίας 4 και εξής. Χρώμα κλώνου Περιγραφή Χρήση Σχόλιο Διάγραμμα κυκλώματος Λευκό/γκρι Ψηφιακή είσοδος 1+ Ροή δείγματος, 24 V DC = OK, 0 V = πολύ χαμηλή Γκρι/καφέ Ψηφιακή είσοδος 2+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή Λευκό/κόκκινο Ψηφιακή είσοδος 3+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή ή SSSI* SCL-Rx Καφέ/κόκκινο Ψηφιακή είσοδος 4+ ή SSSI* SDA-Rx Προγραμματιζόμενη εφαρμογή Καφέ/μπλε Ψηφιακή έξοδος 1+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή Λευκό/μπλε Ψηφιακή έξοδος 2+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή Λευκό/ροζ Ψηφιακή έξοδος 3+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή or SSSI* SCL-Tx Ροζ/καφέ Ψηφιακή έξοδος 4+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή or SSSI* SDA-Tx 24 V DC στον οπτοζεύκτη Δεύτερη σύνδεση στο +24 V DC Επαφή ρελέ 0,5 A / 100 V / 10 W Δεύτερη σύνδεση στο +24 V DC * Τα σήματα SSSI από συσκευές είναι διαθέσιμα στην έκδοση κυκλοφορίας 10. Τα σήματα χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για τη σύνδεση σε ένα IO Εxtender (αρ. παραγγελίας A5E ). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του IO Εxtender. Εάν το SSSI δεν χρησιμοποιείται, οι αγωγοί διατίθενται για την αρχική λειτουργία τους ως ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι. Δίοδος καταστολής τόξων με επαγωγικά φορτία Εάν συνδέσετε επαγωγικά φορτία (π.χ. βαλβίδες) για ψηφιακές εξόδους, πρέπει να συνδέσετε παράλληλα τις διόδους καταστολής τόξων. Τύπος καλωδίου Η Siemens AG συνιστά ζεύγος περιελιγμένων καλωδίων, 0,14 mm 2 (AWG 26). SITRANS CV (7KQ3105) Χρώμα Περιγραφή Χρήση Σχόλιο Διάγραμμα κυκλώματος κλώνου Λευκό/γκρι Ψηφιακή είσοδος 1+ Ροή δείγματος, 24 V DC = OK, 0 V = πολύ χαμηλή 24 V στον οπτοζεύκτη Δεύτερη σύνδεση σε +24 V Γκρι/καφέ Ψηφιακή είσοδος 2+ Συγχρονισμός ωρών Λευκό/κόκκινο Ψηφιακή είσοδος 3+ Έλεγχος Καφέ/κόκκινο Ψηφιακή είσοδος 4+ Αιτήματα βαθμονόμησης Καφέ/μπλε Ψηφιακή έξοδος 1+ Δείγμα βαθμονόμησης Επαφή ρελέ Λευκό/μπλε Ψηφιακή έξοδος 2+ Δείγμα 1 0,5 A / 100 V / 10 W Λευκό/ροζ Ψηφιακή έξοδος 3+ Δείγμα 2 Δεύτερη σύνδεση σε +24 V Ροζ/καφέ Ψηφιακή έξοδος 4+ Δείγμα 3 Δίοδος καταστολής τόξων με επαγωγικά φορτία Εάν συνδέσετε επαγωγικά φορτία (π.χ. βαλβίδες) για ψηφιακές εξόδους, πρέπει να συνδέσετε παράλληλα τις διόδους καταστολής τόξων. Τύπος καλωδίου Η Siemens AG συνιστά ζεύγος περιελιγμένων καλωδίων, 0,14 mm 2 με θωράκιση, AWG 26. A5E , 09/

16 Σύνδεση της συσκευής HMI. Ο αεριοχρωματογράφος λειτουργεί με χρήση Η/Υ ή φορητού Η/Υ. Αντιεκρηκτική προστασία Εάν μεταφέρετε τον Η/Υ ή το φορητό Η/Υ στην επικίνδυνη ζώνη, απαιτείται πιστοποιητικό για άδεια για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Το άνοιγμα του αεριοχρωματογράφου εντός επικίνδυνης περιοχής, ενώ η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη, επιτρέπεται μόνο εάν διαθέτετε πιστοποιητικό για άδεια για εργασία με πηγές ανάφλεξης Συνδέστε τη θύρα Ethernet στον Η/Υ στους αντίστοιχους αγωγούς του αεριοχρωματογράφου (βλ. πίνακα Εγκατάσταση του καλωδίου επικοινωνίας (Σελίδα 181)). Θέση σε λειτουργία Θέση σε λειτουργία Στην ακόλουθη περιγραφή περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τη θέση σε λειτουργία και τον τερματισμό της συσκευής, καθώς και οι οδηγίες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται. ΠΡΟΣΟΧΉ Τηρήστε τη σειρά των εργασιών θέσης σε λειτουργία! Για την πρόληψη ζημιών στον αεριοχρωματογράφο διεξάγετε όλες τις εργασίες με τη σειρά που αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες. Διαδικασία 1. Σύνδεση αγωγών αερίου (Σελίδα 185) 2. Ενεργοποίηση του φέροντος αερίου (Σελίδα 185) 3. Ενεργοποίηση του χρωματογράφου (Σελίδα 185) 4. Εκκίνηση του Η/Υ και του λειτουργικού λογισμικού (Σελίδα 185) 5. Ενεργοποίηση του αερίου δείγματος (Σελίδα 185) Κίνδυνος έκρηξης Εάν θέσετε σε λειτουργία έναν αεριοχρωματογράφο σε περιβάλλον με εκρήξιμη ατμόσφαιρα, πρέπει να τηρήσετε τις οδηγίες για αντιεκρηκτική προστασία. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών επισκευής ή συντήρησης απενεργοποιήστε τον αεριοχρωματογράφο μόλις διεισδύσει ατμοσφαιρικός αέρας, δηλαδή: όταν η συσκευή είναι ανοιχτή όταν εκτελούνται εργασίες στους αγωγούς φέροντος αερίου και στους αγωγούς αερίου δείγματος Επίσης αποσυνδέσετε τυχόν άλλες πηγές ενέργειας, π.χ. Ethernet και Modbus, εφόσον αυτές δεν διαθέτουν τον κατάλληλο αντιεκρηκτικό σχεδιασμό. Εάν μεταφέρετε Η/Υ ή φορητό Η/Υ εντός των ορίων μιας επικίνδυνης ζώνης και/ή εάν επιθυμείτε να ανοίξετε ένα χρωματογράφο εντός της ζώνης 1, απαιτείται πιστοποιητικό για άδεια για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Είναι σημαντικό να τηρείτε τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ενότητα Οδηγίες ασφάλειας (Σελίδα 170). 184 A5E , 09/2010

17 Σύνδεση αγωγών αερίου Διαδικασία 1. Αφαιρέστε τα τυφλά πώματα από τις εισόδους και τις εξόδου αερίου "1" έως "7" του χρωματογράφου. 2. Συνδέστε όλους τους αγωγούς εξάτμισης και αερίου σύμφωνα με το διάγραμμα σωληνώσεων. Ενεργοποίηση του φέροντος αερίου Προϋπόθεση Όλοι οι αγωγοί αερίου έχουν συνδεθεί και είναι στεγανοί. Διαδικασία Θέστε το φέρον αέριο σε πίεση από 600 έως 700 kpa. Ενεργοποίηση του χρωματογράφου Προϋπόθεση Ο εξωτερικός διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τοποθετείται και συνδέεται όπως περιγράφεται στην Ενότητα "Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ασφάλεια (Σελίδα 182)". Διαδικασία Ενεργοποιήστε τον εξωτερικό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Απόκριση στην οθόνη έως και την έκδοση κυκλοφορίας 4: Απόκριση LED 1. H ένδειξη 24 V DC ανάβει. 2. Η ένδειξη Health Status στη δεξιά πλευρά και η ένδειξη Health Status στην αριστερή πλευρά ανάβουν. 3. Οι ενδείξεις Sample flow και Maint.Reg. αναβοσβήνουν ταυτόχρονα μέχρι να είναι έτοιμο το MicroSAM. 4. Η ένδειξη Heartbeat ξεκινά να αναβοσβήνει μόλις το MicroSAM είναι έτοιμο. 5. Η ένδειξη Failure ανάβει μέχρι να επιτευχθούν οι τιμές λειτουργίας θερμοκρασίας και πίεσης και να γίνει επιβεβαίωση των συναγερμών. 6. Η ένδειξη Ready ανάβει στο τέλος της διαδικασίας ενεργοποίησης, μόλις ο χρωματογράφος είναι έτοιμος. Απόκριση στην οθόνη έως και την έκδοση κυκλοφορίας 5: Ο αεριοχρωματογράφος ξεκινά. Στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Starting... ". Μόλις ολοκληρωθεί η εκκίνηση, το μήνυμα εξαφανίζεται. Εκκίνηση του Η/Υ και του λειτουργικού λογισμικού Κάθε συσκευή διαθέτει συγκεκριμένο λειτουργικό λογισμικό. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να εκκινήσετε το λογισμικό, τηρήστε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Οδηγίες Λειτουργίας και στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο. Ενεργοποίηση του αερίου δείγματος Προϋποθέσεις Όλοι οι αγωγοί αερίου έχουν συνδεθεί και είναι στεγανοί. Διαδικασία 1. Θέστε το αέριο δείγμα σε απόλυτη πίεση έως 160 kpa. 2. Εάν χρησιμοποιείται αέριο βαθμονόμησης, θέστε το σε απόλυτη πίεση έως 160 kpa. A5E , 09/

18 Οδηγίες λειτουργίας Ενεργοποίηση του χρωματογράφου Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή, μόνο εφόσον η συσκευή έχει κλείσει σωστά. Ανοίγετε το περίβλημα μόνο όταν η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη Εκρήξεις Εάν ανοίξετε το περίβλημα πρόωρα, ενδέχεται να προκληθούν εκρήξεις εξαιτίας των θερμών εξαρτημάτων και των υπολειπόμενων ηλεκτρικών φορτίων στον αεριοχρωματογράφο. Στη συσκευή υπάρχει αντίστοιχη ετικέτα που σας ενημερώνει σχετικά. Πριν ανοίξετε το περίβλημα σε μια επικίνδυνη περιοχή, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Είναι σημαντικό να περιμένετε 65 λεπτά μετά την αποσύνδεση από την τροφοδοσία ρεύματος. Πιστοποιητικό άδειας για εργασία με πηγές ανάφλεξης Η αντικατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας επιτρέπεται μόνο εφόσον διαθέτετε πιστοποιητικό άδειας για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Η οδηγία αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το εάν ο αεριοχρωματογράφος είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος. Άνοιγμα του περιβλήματος, ενώ η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη Πίσω από τον πίνακα ένδειξης κατάστασης βρίσκεται ένας σύνδεσμος διαγνωστικού ελέγχου. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτό πρέπει να ανοίξετε το περίβλημα. Πιστοποιητικό άδειας για εργασία με πηγές ανάφλεξης Το άνοιγμα του περιβλήματος εντός επικίνδυνης περιοχής, ενώ η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη, επιτρέπεται μόνο εφόσον διαθέτετε πιστοποιητικό για άδεια για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Συντήρηση και επισκευή των εξαρτημάτων Τηρήστε την οδηγία Τηρήστε τους κανονισμούς της οδηγίας 99/92/EU (ATEX 137) κατά τη διεξαγωγή των εργασιών συντήρησης και επισκευής σε εξαρτήματα που σχετίζονται με την αντιεκρηκτική προστασία. 186 A5E , 09/2010

19 Τερματισμός Κίνδυνος έκρηξης Κατά τη διεξαγωγή εργασιών επισκευής ή συντήρησης απενεργοποιήστε τους αεριοχρωματογράφους μόλις διεισδύσει ατμοσφαιρικός αέρας, δηλαδή: όταν η συσκευή είναι ανοιχτή όταν εκτελούνται εργασίες στους αγωγούς φέροντος αερίου και στους αγωγούς αερίου δείγματος Πριν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και επισκευής, διενεργήστε εκ νέου έκπλυση των αγωγών αερίου με αδρανές αέριο. Υπόδειξη Το σύστημα στήλης και ο ανιχνευτής μολύνονται λιγότερο, όταν ο χρωματογράφος είναι σε λειτουργία. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή, εάν το σύστημα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. 3 εβδομάδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις απενεργοποιήστε μόνο τις διατάξεις εξόδου. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τον αεριοχρωματογράφο, η Siemens AG συνιστά την παρακάτω σειρά ενεργειών: 1. Απενεργοποιήστε όλες τις ροές δείγματος. 2. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος. 3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 65 λεπτά. 4. Απενεργοποιήστε την παροχή φέροντος αερίου. 5. Εάν απενεργοποιήσετε τον αεριοχρωματογράφο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κλείστε όλες τις εξόδους και τις εισόδους με τα κοχλιωτά βύσματα που έχετε προμηθευτεί. Η στεγανοποίηση αποτρέπει τη διείσδυση οξυγόνου και νερού στις στήλες. Συντήρηση και σέρβις Επικίνδυνη περιοχή Για να διεξάγετε εργασίες σέρβις στον αεριοχρωματογράφο εντός επικίνδυνης περιοχής απαιτείται πιστοποιητικό άδειας για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Εάν ανοίξετε το περίβλημα πρόωρα, ενδέχεται να λάβουν χώρα εκρήξεις εξαιτίας των θερμών εξαρτημάτων και των υπολειπόμενων ηλεκτρικών φορτίων στον αεριοχρωματογράφο. Στη συσκευή υπάρχει αντίστοιχη προειδοποιητική ετικέτα. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να περιμένετε κάθε φορά τουλάχιστον 65 λεπτά πριν ανοίξετε το χρωματογράφο! Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να διεξάγονται μόνο από τεχνικούς σέρβις της Siemens ή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Για επιπρόσθετες πληροφορίες ανατρέξτε στις αντίστοιχες Οδηγίες Λειτουργίας. A5E , 09/

20 Τεχνικά χαρακτηριστικά Κλιματικές συνθήκες Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος C (ανάλογα με τη θερμοκρασία κλιβάνου) Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης/μεταφοράς -30 C C Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία Μέγ. 90% Προστασία από σκόνη και υγρασία: Σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC IP 65 Σύμφωνα με το NEMA 250 NEMA 4X Τροφοδοσία ρεύματος Τάση τροφοδοσίας Έως AS08: 24 V DC (+10% %) Από AS08 και εξής: 24 V DC (18,5 V... 30,2 V) Εξωτερική ασφάλεια T 2,5 A Κατανάλωση ρεύματος, τυπική 18 W Κατανάλωση ρεύματος, μέγιστη 60 W Διαστάσεις και βάρη Διαστάσεις Βάρος Τοποθέτηση Εγκατάσταση σε Απόσταση από το τοίχωμα ή τον επόμενο χρωματογράφο Απόσταση από το ταβάνι ή το δάπεδο 360 x 300 x 220 (πλάτος x βάθος x ύψος σε mm) Περίπου 20 kg Κολόνα, σωλήνας ή τοίχωμα 300 mm 200 mm Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία Σύμφωνα με IEC :2005, NAMUR NE 21 Αγώγιμη παρεμβολή σε αγωγούς τροφοδοσίας σε τάση AC: IEC kv IEC Ασύμμετρο/συμμετρικό 2 kv/1 kv IEC V IEC επιτυχές Αγώγιμη παρεμβολή σε αγωγούς σήματος: IEC kv IEC Ασύμμετρο/συμμετρικό 1 kv/0,5 kv IEC V Ατρωσία σε στατικές εκφορτίσεις: IEC Αέρας/επαφή 8 kv Ατρωσία σε πεδία: IEC V/m Εκπεμπόμενες παρεμβολές: CISPR 11/EN Κλάση B (χώρος κατοικίας) 188 A5E , 09/2010

21 Ασφάλεια Ηλεκτρική ασφάλεια IEC / DIN VDE 0411 Αντιεκρηκτική προστασία ATEX II 2 G Ex d IIC T4 FM Class I, Div 1, Groups A, B, C, D T4 FM Class I, Zone 1, Group IIC T4 CSA Class I, Div 1, Groups B, C, D T4; Enclosure Type 4X Κλίβανος Αριθμός/τύπος 1/ισοθερμικός Καθαρισμός με N2 δυνατός Διαστάσεις 160 x 10 (διάμετρος x ύψος σε mm) Θερμική απόδοση 20 W Ενεργοποίηση θερμικής ασφάλειας 159 C Εύρος θερμοκρασίας C Σταθερότητα θερμοκρασίας ± 0,1 K ( C) Ακρίβεια θερμοκρασίας ± 3 K ( C) Μεταβολές χρόνου κατακράτησης για κάθε μεταβολή της Περίπου 0,3% θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 10 C Περίοδος θέρμανσης από C 10 λεπτά Ενεργοποίηση θερμικής ασφάλειας ETC3 159 C ETC4 80 C Στήλες και αέρια Τύπος στήλης Τριχοειδείς στήλες 0, ,25 mm εσωτερική διάμετρος Εναλλαγή στηλών Πολυδιάστατη χρωματογραφία και πλύση με ανάστροφη ροή και κοπή σε σύστημα live Πολυλειτουργική βαλβίδα μεμβράνης Για έγχυση και πλύση με ανάστροφη ροή Συνδέσεις αερίου Swagelok 1/8" Ελεγκτής πίεσης Έως 4 ηλεκτρονικοί ελεγκτές πίεσης μονού καναλιού Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για έλεγχο 2 επαφές NC, 2/3 επαφές NO πολυλειτουργικών βαλβίδων μεμβράνης Φέρον αέριο H2, N2, He, Ar (εξαρτάται από την εφαρμογή) Καθαρότητα αερίου (ελάχιστη απαίτηση) 99,999 % (5.0) Σωματίδια < 1 μm Απαιτούμενη διήθηση Βαθμός διαχωρισμού 99,99 % για σωματίδια 1 μm Κατανάλωση ml/min (εξαρτάται από την εφαρμογή) Πίεση εισόδου kpa (απόλυτη) Αέρας οργάνου Δεν απαιτείται A5E , 09/

22 Δείγμα και έγχυση Ροές δείγματος 3 για συσκευές έκδοσης κυκλοφορίας 4 και εξής 1 για συσκευές έως και έκδοση κυκλοφορίας 3 Σημείωση: Η έκδοση κυκλοφορίας αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο "AS". Ροές δείγματος βαθμονόμησης 1 Φάση Αέριο Επιτρεπόμενη πίεση δείγματος kpa πάνω από την ατμοσφαιρική πίεση Ροή δείγματος 20 έως 100 ml/min Μέγ. θερμοκρασία δείγματος 80 C Σωματίδια < 1 μm Απαιτούμενη διήθηση Βαθμός διαχωρισμού 99,99 % για σωματίδια 1 μm Υλικό εμποτισμένο με δείγμα Ανοξείδωτος χάλυβας, τηγμένο πυρίτιο, πολυαμίδιο Έγχυση Έγχυση live χωρίς βαλβίδα, δηλ. δεν απαιτούνται βαλβίδες μεταγωγής στην περιοχή του κλιβάνου. Έλεγχος με πολυλειτουργική βαλβίδα μεμβράνης Προσαρμόσιμος όγκος έγχυσης με χρήση χρόνων Από 2 έως 50 μl μεταγωγής Ανιχνευτές, βαθμονόμηση και δεδομένα απόδοσης Τύπος ανιχνευτή Όγκος κυψέλης Βαθμονόμηση Επιτρεπτή απόδοση φερόντων αερίων TCD, μέγ. 8 αισθητήρες 0,02 μl Χειροκίνητη ή αυτόματη, ενός επιπέδου ή πολλαπλών επιπέδων (μόνο MicroSAM) Επαναληψιμότητα για εύρος μέτρησης 2 100% ± 0,5% τιμής πλήρους κλίμακας (εξαρτάται από την εφαρμογή) Επαναληψιμότητα για εύρος μέτρησης 0,2 1% ± 1% τιμής πλήρους κλίμακας (εξαρτάται από την εφαρμογή) Επαναληψιμότητα για εύρος μέτρησης < 0,1% ± 2% τιμής πλήρους κλίμακας (εξαρτάται από την εφαρμογή) Όριο ανίχνευσης για εύρος μέτρησης > 1000 ppm 1% τιμής πλήρους κλίμακας (εξαρτάται από την εφαρμογή) Μικρότερο εύρος μέτρησης 1000 ppm (εξαρτάται από την εφαρμογή) Γραμμική περιοχή Τυπικά 10 4 Χρόνος κύκλου Τυπικά s Επιρροή θερμοκρασίας περιβάλλοντος Αμελητέα Επιρροή δονήσεων Αμελητέα Μέσος χρόνος επισκευής (MTTR)/ < 1 ώρα/3 έτη (χωρίς αναλώσιμα) Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (MTBF) Επιτρεπόμενη ισχύς γεφύρωσης Φέρον αέριο Επιτρεπόμενη τάση γεφύρωσης Επιτρεπόμενη ισχύς γεφύρωσης Αργό (Ar) 700 mv 25 mw Άζωτο (N2) 700 mv 30 mw Ήλιο (He) / υδρογόνο (H2) 1100 mv 70 mw 190 A5E , 09/2010

23 Ηλεκτρονικό σύστημα: Επικοινωνία και ελεγκτής ανάλυσης (CAC) Μικροεπεξεργαστής Αρχιτεκτονική Intel 586 Μνήμη Flash EEPROM 128 MB Δυναμική RAM 64 MB Λειτουργικό σύστημα Windows CE 3.0/5.0 Λογισμικό Προεγκατεστημένο. Τροποποιήσεις ή αναβαθμίσεις στον Η/Υ λειτουργίας τοπικά ή κατόπιν λήψης από το δίκτυο Ηλεκτρονικό σύστημα: Επεξεργαστής σήματος σε πραγματικό χρόνο (RSP) Μικροεπεξεργαστής Μνήμη Flash EPROM Στατική RAM Λειτουργικό σύστημα Λογισμικό Motorola 68376, 20 MHz 1 MB 1 MB Forth Προεγκατεστημένο. Τροποποιήσεις ή αναβαθμίσεις κατόπιν λήψης μέσω εσωτερικής διεπαφής σέρβις Διεπαφές Επικοινωνία Σύζευξη συστήματος ελέγχου 1 x Ethernet 10BaseT / TCP/IP 1 x RS485 ή RS232 / MODBUS RTU, OPC (ODPC) μέσω Ethernet (μόνο MicroSAM) Είσοδοι/έξοδοι: Βασικός εξοπλισμός Ψηφιακές έξοδοι (επαφή ρελέ 0,4 A / 24 V DC) Ψηφιακές είσοδοι (24 V στον οπτοζεύκτη) Για συσκευές έκδοσης κυκλοφορίας 4 και εξής: 4, για ελεύθερη χρήση *) Για συσκευές έως και έκδοση κυκλοφορίας 3: 2, για ελεύθερη χρήση *) Σημείωση: Η έκδοση κυκλοφορίας αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο "AS". Για συσκευές έκδοσης κυκλοφορίας 4 και εξής: 4, εκ των οποίων οι 3 για ελεύθερη χρήση *) Για συσκευές έως και έκδοση κυκλοφορίας 3: 2, εκ των οποίων η 1 για ελεύθερη χρήση *) *) Επεκτάσιμες με NAU ή I/O Εxtender (μόνο MicroSAM, SITRANS CV εκ των προτέρων αντιστοιχισμένο) Ένδειξη κατάστασης Ένδειξη έως και την έκδοση κυκλοφορίας 4 Η LED υποδεικνύει Ένδειξη από την έκδοση κυκλοφορίας 5 και εξής Η LED υποδεικνύει Τάση τροφοδοσίας Σήμα ζωής λογισμικού Ετοιμότητα για λειτουργία Απαίτηση συντήρησης Σφάλμα Ροή δείγματος Κατάσταση σύνδεσης Ethernet Κατάσταση επικοινωνίας Τάση τροφοδοσίας Σήμα ζωής λογισμικού Ετοιμότητα για λειτουργία Απαίτηση συντήρησης Σφάλμα Ροή δείγματος A5E , 09/

24 Συνιστώμενος πίνακας χειριστή Βλ. τεκμηρίωση του παρεχόμενου λογισμικού Οδηγίες για συσκευές ευαίσθητες σε ηλεκτροστατικά φορτία (ESD) ΠΡΟΣΟΧΉ Οι ευαίσθητες σε ηλεκτροστατικά φορτία συσκευές υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν από τάσεις πολύ χαμηλότερες από την οριακή τιμή που γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο. Οι τάσεις αυτές προκύπτουν, εάν αγγίξετε ένα εξάρτημα ή τις ηλεκτρικές συνδέσεις μιας μονάδας χωρίς να έχει προηγηθεί ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Η βλάβη που προκαλείται σε μια μονάδα λόγω υπέρτασης συνήθως δεν εντοπίζεται αμέσως, αλλά γίνεται εμφανής μετά από μεγαλύτερη περίοδο λειτουργίας. Θεμελιώδη μέτρα για την προστασία έναντι στατικής εκφόρτισης Καλή γείωση: Κατά το χειρισμό ευαίσθητων στα ηλεκτροστατικά φορτία συσκευών, φροντίστε για την καλή γείωση των ατόμων, του σταθμού εργασίας και της συσκευασίας. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε τη στατική εκφόρτιση. Αποφύγετε την άμεση επαφή: Αγγίζετε τις ευαίσθητες σε ηλεκτροστατικά φορτία συσκευές μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ. κατά τη συντήρηση). Κρατήστε τις μονάδες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αγγίζετε ούτε τις ακίδες ούτε τους τυπωμένους αγωγούς. Με αυτό τον τρόπο η ενέργεια εκφόρτισης δεν μπορεί να φτάσει ή να προκαλέσει βλάβη στις ευαίσθητες συσκευές. Εάν πρέπει να διεξάγετε μετρήσεις σε μια μονάδα, εκφορτίστε το σώμα σας πριν εκτελέσετε ενέργειες αυτού του είδους. Για επιτύχετε εκφόρτιση, αγγίξτε γειωμένα μεταλλικά αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε μόνο γειωμένα όργανα μέτρησης. Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG 192 A5E , 09/2010 A5E , 09/2010

Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές πεδίου της σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές πεδίου της σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός της παρούσας τεκμηρίωσης Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών,

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Οδηγίες τοποθέτησης SB3300TLHC-IGR094121 IMGR-SB33TLHC Έκδοση 2.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες εγκατάστασης STP10-17TL-IA-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου)

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica ASP300 S - Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Leica ASP300 S, Έκδ. 1.5 Αναθ. D, Ελληνικά 03/2013 Αρ. παραγγελίας:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR101010 IMGR-STP10-17TL Έκδοση 1.0 GR Χτύπημα στο κάτω καπάκι του κελύφους: Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy GE Digital Energy Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy Κωδικός δημοσίευσης GE: GET-8563 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων GR BU 0240 NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων Εγχειρίδιο NORDAC SK 200E Οδηγίες ασφαλείας Μετατροπέας συχνοτήτων N O R D A C SK 200E Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για μετατροπείς κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης. Οδηγίες λειτουργίας

Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης. Οδηγίες λειτουργίας Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα