Αεριοχρωματογραφία επεξεργασίας MicroSAM και SITRANS CV Σύντομες οδηγίες λειτουργίας για αντιεκρηκτικές συσκευές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αεριοχρωματογραφία επεξεργασίας MicroSAM και SITRANS CV Σύντομες οδηγίες λειτουργίας για αντιεκρηκτικές συσκευές"

Transcript

1 Αεριοχρωματογραφία επεξεργασίας MicroSAM και SITRANS CV Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας τεκμηρίωσης Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών, λειτουργιών και πληροφοριών για την ασφάλεια και περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή χρήση του αεριοχρωματογράφου. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση και τη θέση σε λειτουργία. Για να διασφαλίσετε το σωστό χειρισμό της συσκευής, πρέπει να εξοικειωθείτε με την αρχή λειτουργίας του αεριοχρωματογράφου. Το εγχειρίδιο απευθύνεται στα άτομα που θα συναρμολογήσουν τα μηχανικά μέρη του αεριοχρωματογράφου, θα διενεργήσουν τις εργασίες ηλεκτρικής σύνδεσης και θα τον θέσουν σε λειτουργία. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση του αεριοχρωματογράφου, διαβάστε τη λεπτομερή έκδοση του εγχειριδίου στο ηλεκτρονικό μέσο δεδομένων. Προοριζόμενη χρήση Ο αεριοχρωματογράφος χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των συστατικών σε αέριο δείγμα. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στις παρούσες οδηγίες. Κατά συνέπεια, κάθε είδους τροποποιήσεις στη συσκευή που δεν αναφέρονται ρητά στις παρούσες οδηγίες αποβαίνουν σε μια εφαρμογή που δεν συμμορφώνεται με την προοριζόμενη χρήση. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σημειώσεις σχετικά με την εγγύηση Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου προγραμματισμού δεν ενσωματώνονται σε ή τροποποιούν οποιαδήποτε πρότερη ή υπάρχουσα συμφωνία, δέσμευση ή νομική σχέση. Το σύνολο των υποχρεώσεων εκ μέρους της Siemens AG περιέχεται στην αντίστοιχη σύμβαση πώλησης, η οποία περιέχει επίσης τους πλήρεις και αποκλειστικά εφαρμοστέους όρους εγγύησης. Οποιεσδήποτε δηλώσεις στις εκδόσεις της συσκευής που περιγράφονται στο εγχειρίδιο προγραμματισμού δεν συνεπάγονται νέες αξιώσεις εγγύησης και δεν τροποποιούν την υπάρχουσα εγγύηση. Το περιεχόμενο αντιστοιχεί στην τεχνική κατάσταση κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της περαιτέρω ανάπτυξης. Siemens P2010 A5E , 09/

2 Οδηγίες ασφάλειας Ο αεριοχρωματογράφος συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας. Εάν τηρείτε τις οδηγίες χειρισμού και τις πληροφορίες για την ασφάλεια, η χρήση της συσκευής δεν ενέχει κινδύνους για την υγεία του προσωπικού ή για υλικές ζημιές. Θα βρείτε τις πληροφορίες για την ασφάλεια: Στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας και στο εγχειρίδιο Στον αεριοχρωματογράφο Στα εξαρτήματα του χρωματογράφου Οι επεμβάσεις στην παρούσα συσκευή επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένα άτομα. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένα με όλες τις πηγές κινδύνου και τις εργασίες σέρβις σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της συσκευής αυτής πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: Μεταφορά σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες Κατάλληλη αποθήκευση Κατάλληλη εγκατάσταση και συναρμολόγηση Προσεκτική λειτουργία και συντήρηση Προκειμένου να αποτρέψετε τον τραυματισμό ατόμων και την πρόκληση ζημιών στη συσκευή, τηρήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου. Επικίνδυνα αέρια Για τη λειτουργία του αεριοχρωματογράφου απαιτούνται διάφορα αέρια με διαφορετικούς δυνητικούς κινδύνους. Για τη λειτουργία του αεριοχρωματογράφου ενδέχεται να απαιτείται η χρήση αερίων που σε συνδυασμό με τον αέρα παράγουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Απάγετε όλα τα αέρια εξάτμισης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αέρια από τη διάταξη εξαερισμού, από τον αεριοχρωματογράφο και το χώρο χρήσης χρησιμοποιώντας έναν κοινό αγωγό. Φροντίζετε πάντα για τον επαρκή εξαερισμό κάθε φορά που εκκενώνετε τον αγωγό αερίου δείγματος και το αέριο δείγμα περιέχει διαβρωτικά ή τοξικά συστατικά. ΠΡΟΣΟΧΉ Κίνδυνος διάβρωσης Το περίβλημα και οι αγωγοί είναι ανθεκτικοί σε διαλύματα, όπως ασθενή αλκάλια και οξέα. Ελέγξτε την αντοχή του περιβλήματος και των αγωγών κατά τη χρήση σε περιβάλλον με ισχυρά αλκάλια ή οξέα και/ή σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αποφεύγετε τη διάβρωση και την πρόκληση ζημιάς στους αγωγούς σύνδεσης που οφείλεται στη μόνιμη επαφή με τις ακόλουθες ουσίες: Νιτρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ Δισουλφίδιο του άνθρακα Αιθανόλη Φορμικό οξύ Απόσταγμα πετρελαίου Υδραυλικό λάδι Ισοπροπανόλη 170 A5E , 09/2010

3 ΠΡΟΣΟΧΉ Συσκευές ευαίσθητες στα ηλεκτροστατικά πεδία Η παρούσα συσκευή περιέχει συσκευές ευαίσθητες στα ηλεκτροστατικά πεδία. Οι ευαίσθητες στα ηλεκτροστατικά πεδία συσκευές ενδέχεται να καταστραφούν από τάσεις που δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Αυτού του είδους οι τάσεις προκύπτουν μόλις ένα άτομο που δεν διαθέτει γείωση για προστασία από στατικό ηλεκτρισμό αγγίξει ένα εξάρτημα ή ένα συγκρότημα. Η πρόκληση ζημιάς σε μια μονάδα ως αποτέλεσμα υπέρτασης συνήθως δεν ανιχνεύεται αμέσως. Ενδέχεται να γίνει εμφανής μόνο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίας. Μέτρα προστασίας από εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού: Πριν ξεκινήσετε να διεξάγετε εργασίες στις μονάδες, εκφορτίστε πρώτα το σώμα σας από τυχόν στατικές φορτίσεις αγγίζοντας για παράδειγμα ένα γειωμένο αντικείμενο. Οι συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να είναι ηλεκτροστατικά φορτισμένα. Τραβάτε πάντα το βύσμα σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και αποσυνδέετε την μπαταρία πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση μονάδων. Κρατάτε τις μονάδες μόνο από τα άκρα τους και μην αγγίζετε τις ακίδες ή τους τυπωμένους αγωγούς. Καταρτισμένο προσωπικό ΠΡΟΣΟΧΉ Καταρτισμένο προσωπικό Η εγκατάσταση και η χρήση του αεριοχρωματογράφου επεξεργασίας επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό. Η ανεπαρκής γνώση των οδηγιών λειτουργίας ή η πλήρης άγνοια αυτών επιφέρουν την ακύρωση όλων των αξιώσεων ευθύνης εκ μέρους της Siemens AG. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στους ιδιοκτήτες να επιβεβαιώνουν εγγράφως την εκπαίδευση του προσωπικού. Καταρτισμένο προσωπικό είναι τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την εγκατάσταση, την τοποθέτηση, τη θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία του προϊόντος. Τα άτομα αυτά πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: Είναι εξουσιοδοτημένα, καταρτισμένα ή εκπαιδευμένα στη χρήση και συντήρηση των συσκευών και των συστημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας σχετικά με ηλεκτρικά κυκλώματα, υψηλές πιέσεις καθώς και επιθετικές και επικίνδυνες ουσίες. Για αντιεκρηκτικές συσκευές: Είναι εξουσιοδοτημένα, καταρτισμένα ή εκπαιδευμένα για τη διεξαγωγή εργασιών σε ηλεκτρικά κυκλώματα επικίνδυνων συστημάτων. Είναι καταρτισμένα ή εκπαιδευμένα στις εργασίες συντήρησης και τη χρήση του κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας. A5E , 09/

4 Γενικές οδηγίες προστασίας από εκρήξεις Η εγκατάσταση και η λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες ρυθμίζεται από την οδηγία 99/92/EU (ATEX 137). Η οδηγία αυτή αναφέρεται σε γενικά αναγνωρισμένους κανονισμούς μηχανικής βιομηχανικών διεργασιών. Ακύρωση της αντιεκρηκτικής προστασίας Το πιστοποιητικό ελέγχου του αντιεκρηκτικού αεριοχρωματογράφου ισχύει μόνο για την αρχική διαμόρφωση καθώς και για τη σύνδεση και την εγκατάσταση σύμφωνα με τα διαγράμματα συνδεσμολογίας και σύνδεσης αγωγών της Siemens AG. Τυχόν αλλαγή ενός ή περισσότερων μερών ακυρώνει την αντιεκρηκτική προστασία της συσκευής σας. Όροι Όλοι οι όροι και οι κανονισμοί που αφορούν την εγγύηση και τη λειτουργία της συσκευής περιέχονται στο πιστοποιητικό ελέγχου και στα συμπληρώματα αυτού. MicroSAM (7KQ3101) Κίνδυνος έκρηξης Η συσκευή σχεδιάστηκε μόνο για την ανάλυση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων αέριων μέσων. Το υδρογόνο ή τα αδρανή αέρια χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά αέρια. Για την ανάλυση εύφλεκτων αερίων ή τη χρήση υδρογόνου ως φέροντος αερίου, η συγκέντρωση οξυγόνου στο δείγμα πρέπει να είναι 2%. Η λειτουργία με συγκέντρωση οξυγόνου μεγαλύτερη του 21% και πίεση έως 1,1 bar (110 kpa) είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον έχουν εφαρμοστεί επιπρόσθετα κατασκευαστικά μέτρα αντιεκρηκτικής προστασίας, για παράδειγμα, εγκατάσταση φλογοπαγίδας μεταξύ της σύνδεσης επεξεργασίας και του αεριοχρωματογράφου. Η χρήση με συγκέντρωση οξυγόνου έως και 21% και πίεση > 1,1 bar (110 kpa) δεν επιτρέπεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίες για εκρηκτικά μείγματα. Οι απαιτήσεις πνευματικών τιμών για το δείγμα και το βοηθητικό αέριο πρέπει να τηρούνται αυστηρά: Αέριο δείγμα 1,6 bar (160 kpa) απόλυτη πίεση Βοηθητικό αέριο 8 bar (800 kpa) απόλυτη πίεση Εάν τα εύφλεκτα αέρια συνδέονται σε πίεση > 1,1 bar (110 kpa), ο χρωματογράφος και ο αγωγός αερίου πρέπει να καθαρίζονται με αέριο επεξεργασίας πριν από την ανάλυση. Τα εύφλεκτα αέρια που είναι εκρηκτικά υπό τις συνθήκες της ανάλυσης ακόμη και ελλείψει οξυγόνου (ακετυλένιο και οξείδιο του αιθυλενίου), μπορούν να υπάρχουν στο αναλυόμενο μείγμα σε συγκεντρώσεις που δεν είναι κρίσιμες για το σχεδιασμό σχετικά με την ασφάλεια. Η συγκέντρωση ακετυλενίου και οξειδίου του αιθυλενίου μπορεί να είναι έως και 100%. Το εύρος της επιτρεπόμενης θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι -30 έως +55 C. Το εύρος θερμοκρασίας για συνεχόμενη λειτουργία είναι -20 έως +55 C. 172 A5E , 09/2010

5 SITRANS CV (7KQ3105) Κίνδυνος έκρηξης Εάν θέσετε σε λειτουργία έναν αεριοχρωματογράφο σε περιβάλλον με εκρήξιμη ατμόσφαιρα, πρέπει να τηρήσετε τις οδηγίες για αντιεκρηκτική προστασία. Εάν τα εύφλεκτα αέρια συνδέονται με πίεση 1,1 bar, πριν από την ενεργοποίηση εκτελέστε έκπλυση του αεριοχρωματογράφου και των αγωγών τροφοδοσίας αερίου με αδρανές αέριο. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης απενεργοποιήστε τον αεριοχρωματογράφο μόλις διεισδύσει ατμοσφαιρικός αέρας, δηλαδή: όταν η συσκευή είναι ανοιχτή όταν εκτελούνται εργασίες στους αγωγούς φέροντος αερίου και στους αγωγούς αερίου δείγματος Πριν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, διενεργήστε εκ νέου έκπλυση των αγωγών αερίου με αδρανές αέριο. Εάν μεταφέρετε Η/Υ ή φορητό Η/Υ εντός των ορίων μιας επικίνδυνης ζώνης και/ή εάν επιθυμείτε να ανοίξετε ένα χρωματογράφο εντός της ζώνης 1, απαιτείται πιστοποιητικό για άδεια για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Είναι σημαντικό να τηρείτε τις πληροφορίες που περιέχονται στο λεπτομερές εγχειρίδιο. Περιπτωσιολογικές μελέτες Πίνακας 1 Παραδείγματα περιπτώσεων αντιεκρηκτικής προστασίας Αρ. περί πτω σης Συγκέντρω ση οξυγόνου κατά την κανονική λειτουργία Παροδική συγκέντρω ση οξυγόνου (υπό μη κανονική λειτουργία) Επιτρεπ όμενα φέροντα αέρια Πίεση δείγματος (απόλυτη) Εξωτερική φλογοπαγί δα Ουσίες που καθίστανται εκρήξιμες ελλείψει οξυγόνου Μεσαία ζώνη επεξεργασί ας x MicroSAM (7KQ3101) SITRANS CV (7KQ3105) % % H2, He, N2, Ar 1,0... 1,6 bar Δεν απαιτείται Δεν επιτρέπεται Μη εκρηκτικό x x % % H2, He, N2, Ar % % H2, He, N2, Ar 1,0... 1,6 bar Δεν χρειάζεται 1,0... 1,1 bar Απαιτείται Δεν επιτρέπεται, εξαιρούνται το ακετυλένιο και το οξείδιο του αιθυλενίου σε συγκέντρω ση έως και 100% Ζώνη 1 Ζώνη 0 x x % % He, N2, Ar 1, bar Δεν χρειάζεται Δεν επιτρέπεται Ζώνη 1 x x = ισχύει για το προϊόν Χαρακτηρισμός της αντιεκρηκτικής προστασίας Ο αεριοχρωματογράφος διαθέτει αντιαναφλεκτικό κάλυμμα. Χάρη στο αντιαναφλεκτικό κάλυμμα το περίβλημα είναι ανθεκτικό στην εσωτερική πίεση έκρηξης. Το περίβλημα του αεριοχρωματογράφου σας διαθέτει μια πινακίδα τύπου, στην οποία αναγράφεται η αντιεκρηκτική προστασία. Η παρούσα συσκευή είναι εγκεκριμένη για απόλυτη πίεση εισαγωγής αερίου δείγματος 1,6 bar (160 kpa) σύμφωνα με την οδηγία ATEX II 2 G Ex d IIC T4. A5E , 09/

6 Έκδοση κυκλοφορίας βασικής συσκευής και αντίστοιχη αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση κυκλοφορίας βασικής συσκευής και αντίστοιχη αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση κυκλοφορί ας βασικής συσκευής Νέα χαρακτηριστικά της βασικής συσκευής Αντιεκρηκτική προστασία AS 08 Δοσομέτρηση Live, διεύρυνση ATEX II 2 G EEx d IIC T4 εύρους τιμών τάσης τροφοδοσίας: 24 V DC (18,5 V... 30,2 V) FM Class I, Div 1, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 1, Group IIC T4 CSA Class I, Div 1, Groups B, C, D T4 AS 09 AS 10 Έγχυση elive: Εισαγωγή μιας 5ης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, τροποποίηση της μικροδιαφραγματικής βαλβίδας Τροποποιημένο 3ο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας (μοντέλο με προστασία έναντι υπερθέρμανσης) Τροποποιημένο 4ο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας (μοντέλο με προστασία έναντι υπερθέρμανσης) Enclosure Type 4X ATEX II 2 G EEx d IIC T4 FM Class I, Div 1, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 1, Group IIC T4 CSA Class I, Div 1, Groups B, C, D T4 Enclosure Type 4X ATEX II 2G Ex d IIC T4 Gb DMT 03 ATEX E 069 X CSA CLASS I, DIVISION 1 GROUPS B, C, D T4 CLASS I, ZONE 1 GROUPS IIC T4 ENCLOSURE TYPE 4X / IP65 Πιστοποιητικό αντιεκρηκτικής προστασίας Συμπληρώματα ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Συμπλήρωμα 1 έως 3 FM Πιστοποιητικό Ημερομηνία έκδοσης 2005/12/14 CSA Πιστοποιητικό Ημερομηνία έκδοσης 2007/06/07 ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Συμπλήρωμα 1 έως 3 FM Πιστοποιητικό Ημερομηνία έκδοσης 2005/12/14 CSA Πιστοποιητικό Ημερομηνία έκδοσης 2007/06/07 ATEX DMT 03 ATEX E 069 X Συμπλήρωμα 1 έως 4 Ακύρωση πιστοποιητικού FM CSA Πιστοποιητικό Ημερομηνία έκδοσης 2009/11/ A5E , 09/2010

7 Συναρμολόγηση/εγκατάσταση/τοποθέτηση Πρέπει να τηρείτε την πιστοποίηση ελέγχου, τις διατάξεις και τους νόμους που ισχύουν στη χώρα σας κατά τη χρονική στιγμή της σύνδεσης, της συναρμολόγησης και της λειτουργίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα εξής: Εθνικός Ηλεκτρικός Κώδικας (NEC - NFPA 70) (Η.Π.Α.) Ηλεκτρικός Κώδικας Καναδά (CEC) (Καναδάς) Κανονισμός λειτουργικής ασφάλειας (Γερμανία) Περαιτέρω διατάξεις για τις επικίνδυνες περιοχές, όπως για παράδειγμα: IEC (διεθνείς) EN (EΕ) Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης Κίνδυνος έκρηξης Συνδέετε τις τερματικές συνδέσεις και κλείνετε τη συσκευή μόνο αφού την αποσυνδέσετε από την κύρια τροφοδοσία ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο αφού συνδεθεί σωστά και όταν το περίβλημα είναι κλειστό. Χρήση σε μη επικίνδυνες περιοχές Διαγράψτε μόνιμα το σύμβολο "Χ", εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μη επικίνδυνες περιοχές. Είναι σημαντικό να τηρείτε τις παρακάτω απαιτήσεις: Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 έως +55 C Μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική υγρασία 90% Τάση τροφοδοσίας 24 V DC Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό αντικεραυνικής προστασίας Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα γείωσης Η χρήση αγωγών αερίου και οι απαιτήσεις σχετικά με την καθαρότητα του αερίου περιγράφονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο. Προστασία από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ακόμη και όταν η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι έντονη Απαιτήσεις για την τοποθέτηση: Σημαντικό ρόλο για την τοποθέτηση παίζουν τα εξής: Αγωγοί αερίου, αγωγοί δείγματος, αγωγοί αερίων εξάτμισης Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ασφάλεια δικτύου, καλώδιο ρεύματος Καλώδιο αντιστάθμισης δυναμικού Φίλτρο ξηρού τύπου για το φέρον αέριο, εάν χρησιμοποιείται Καλώδιο επικοινωνίας ΠΡΟΣΟΧΉ Μην αφαιρείτε το τυφλό πώμα πριν από τη θέση σε λειτουργία Μην αφαιρείτε τα τυφλά πώματα από τις εισόδους αερίου πριν θέσετε το χρωματογράφο σε λειτουργία. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των αγωγών αερίου πριν τους συνδέσετε στο χρωματογράφο! Η σύνδεση αερίου με τον αριθμό 8 δεν πρέπει να συνδεθεί σε αγωγό αερίων εξάτμισης και πρέπει να είναι κλειστή με ένα κοχλιωτό βύσμα. A5E , 09/

8 ΠΡΟΣΟΧΉ Καταστροφή των ανιχνευτών θερμικής αγωγιμότητας Χρησιμοποιείτε μόνο το φέρον αέριο που ορίζεται στην τεκμηρίωση της συσκευής! Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των ανιχνευτών θερμικής αγωγιμότητας. Μη θέτετε σε λειτουργία τους ανιχνευτές θερμικής αγωγιμότητας με τάσεις γεφύρωσης υψηλότερες από εκείνες που ορίζονται στα δεδομένα εφαρμογής. Οι τάσεις γεφύρωσης πρέπει να βελτιστοποιούνται στις ελάχιστες τιμές ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των ανιχνευτών θερμικής αγωγιμότητας. Η μέγιστη ισχύς γεφύρωσης του ηλίου ανέρχεται στα 70 mw. Στερέωση Ο αεριοχρωματογράφος παραδίδεται προσυναρμολογημένος σε μια μεταλλική βάση στήριξης. Η συσκευή: ασφαλίζεται με τη χρήση τεσσάρων βιδών μέσα στις τέσσερις οπές της μεταλλικής βάσης στήριξης. Ασφαλίζεται με τη χρήση δύο βιδών μέσω δύο επιμήκων οπών στη μεταλλική βάση στήριξης, για πιο εύκολη αφαίρεση. ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Σημειώστε τη σωστή θέση τοποθέτησης Ο χρωματογράφος πρέπει να τοποθετείται πάντα σε οριζόντια θέση με τη μονάδα ανάλυσης στο πάνω μέρος του. Εάν τοποθετηθεί σωστά, διασφαλίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και είναι δυνατή η ανάγνωση του κειμένου από το παράθυρο επιθεώρησης. Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε το χρωματογράφο σε διαφορετική θέση, επικοινωνήστε πρώτα με το τμήμα σέρβις της Siemens AG Εικόνα Τοποθέτηση αεριοχρωματογράφου 176 A5E , 09/2010

9 Εσφαλμένη αποσυναρμολόγηση Εσφαλμένη αποσυναρμολόγηση Η εσφαλμένη αποσυναρμολόγηση ενδέχεται να προκαλέσει τους παρακάτω κινδύνους: - Τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας - Κίνδυνος λόγω έκλυσης μέσων ενώ υπάρχει σύνδεση κατά την επεξεργασία - Κίνδυνος έκρηξης σε επικίνδυνη περιοχή Για τη σωστή αποσυναρμολόγηση, πρέπει να τηρούνται τα εξής: Πριν από την έναρξη της εργασίας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει επίδραση από καμία φυσική μεταβλητή, όπως πίεση, θερμοκρασία, ηλεκτρισμός κ.λπ., ή ότι οι τιμές αυτών των μεταβλητών δεν μπορούν να προκαλέσουν βλάβη. Εάν ο αεριοχρωματογράφος περιέχει επικίνδυνα μέσα, πρέπει να τον εκκενώσετε πριν από την αποσυναρμολόγηση. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έκλυσης μέσων επικίνδυνων για το περιβάλλον. Ασφαλίστε τις εναπομείνασες συνδέσεις ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε περίπτωση ακούσιας εκκίνησης της επεξεργασίας. A5E , 09/

10 Σύνδεση Συνδέσεις αερίου Αγωγοί αερίου Οι αγωγοί αερίου είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου 3 mm (1/8''). Χρησιμοποιείτε μόνο απόλυτα καθαρούς αγωγούς αερίου, κατάλληλους για χρωματογραφία. Συνδέστε τους αγωγούς αερίου στον αεριοχρωματογράφο σύμφωνα με το διάγραμμα σωληνώσεων. Συνδέστε μια βαλβίδα διακοπής ανάντη σε κάθε είσοδο αερίου στον αεριοχρωματογράφο. Συνδέσεις αερίου στον αεριοχρωματογράφο Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι αερίου: Swagelok 1/8''. Οι είσοδοι και οι έξοδοι αερίου είναι αριθμημένες Εικόνα Συνδέσεις αερίου Αριθμός Περιγραφή Σχόλιο 1 Έξοδος μονάδας ανάλυσης Θερμαινόμενη 2 Έξοδος μονάδας ανάλυσης Θερμαινόμενη 3 Δείγμα Θερμαινόμενη 4 Δείγμα Θερμαινόμενη 5 Είσοδος φέροντος αερίου Μη θερμαινόμενη 6 Έξοδος πνευματικών συνδέσμων Μη θερμαινόμενη 7 Εκτόνωση του μέσου ελέγχου των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων και των σημείων Μη θερμαινόμενη εισόδου ροής EPC. 8 Εφεδρική Μη θερμαινόμενη, κλειστή Υπόδειξη Όλα τα διαγράμματα σωληνώσεων και συνδεσμολογίας που αφορούν τη συσκευή διατίθενται μαζί με τη συσκευή σύμφωνα με την παραγγελία. ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Εάν περικόψετε τους προσυναρμολογημένους αγωγούς αερίου μεταξύ του περιβλήματος και της βάσης στήριξης τοποθέτησης, η αντιεκρηκτική προστασία του αεριοχρωματογράφου θα ακυρωθεί. 178 A5E , 09/2010

11 Αριθμός Περιγραφή Σχόλιο ΠΡΟΣΟΧΉ Μην αφαιρείτε τους προσαρμογείς Τα φίλτρα είναι ενσωματωμένα στις συνδέσεις για τη ροή του δείγματος και το φέρον αέριο. Οι προσαρμογείς στις συνδέσεις αερίου 3, 4 και 5 περιλαμβάνουν ένα φίλτρο R60 (Αρ. παραγγελίας C70211-A1677- C56) εμπιεσμένο σε μία βιδωτή σύνδεση και δεν πρέπει να αφαιρούνται. Αγωγοί δείγματος Τοποθετήστε τον εξοπλισμό προετοιμασίας δείγματος όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χρωματογράφο ώστε οι αγωγοί σύνδεσης να είναι μικρού μεγέθους. Ο αγωγός δείγματος προς το χρωματογράφο πρέπει να έχει κατωφερή κλίση. ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Φίλτρο μικροδιαφραγματικών βαλβίδων Η ζωή των μικροδιαφραγματικών βαλβίδων μειώνεται αν το δείγμα περιέχει σωματίδια. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η χρήση ενός φίλτρου ως μέρος του εξοπλισμού προετοιμασίας δείγματος. Συνιστούμε ένα φίλτρο με βαθμό διαχωρισμού αέριου δείγματος 99,99% για σωματίδια 1,0 μm. Ο εξοπλισμός προετοιμασίας δείγματος της Siemens AG διαθέτει αυτού του είδους τα φίλτρα. Αγωγοί αερίων εξάτμισης Όλοι οι αγωγοί αερίων εξάτμισης από το χρωματογράφο πρέπει να κατευθύνονται σε έναν κοινό αγωγό. Οι μεμονωμένοι αγωγοί αερίων εξάτμισης πρέπει να έχουν κατωφερή κλίση προς τον κοινό αγωγό. Δεν πρέπει να διαθέτουν μειούμενη διάμετρο. Υλικό του κοινού αγωγού αερίων εξάτμισης Σωλήνωση από ανοξείδωτο χάλυβα: Εσωτερική διάμετρος τουλάχιστον 12 mm (1/2") Με συγκολλητά στόμια και βιδωτές συνδέσεις Με κατωφέρεια τουλάχιστον 10%. A5E , 09/

12 Διάταξη εξαερισμού Η διάταξη εξαερισμού χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση πίεσης κατά τη λειτουργία. Η αντιστάθμιση πίεσης απαιτείται λόγω μεταβολών στη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία 1 Εικόνα Σύνδεσμος εξαερισμού Διάταξη εξαερισμού Μην κλείνετε τη διάταξη εξαερισμού Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη εξαερισμού δεν είναι κλειστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διαφορετικά: Δεν διενεργείται πλέον αντιστάθμιση πίεσης. Δεν διασφαλίζεται πλέον η αντιεκρηκτική προστασία. Η προστασία περιβλήματος IP65 διασφαλίζεται μόνο όταν ο αγωγός που είναι συνδεδεμένος στο 1 καταλήγει σε χώρο όπου δεν εκτοξεύεται νερό και δεν υπάρχει σκόνη. ΚΊΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος έκρηξης λόγω εκτόνωσης αερίων Σε περίπτωση βλάβης, όλα τα αέρια που τροφοδοτούνται στο χρωματογράφο (καθώς και τα δείγματα και το υδρογόνο ως φέρον αέριο) μπορεί να εκτονωθούν μέσω του συνδέσμου εξαερισμού ή ενός συνδεδεμένου αγωγού. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και το περιβάλλον! Κατά συνέπεια, λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψετε αυτόν τον κίνδυνο! Μη συνδέετε ποτέ το σύνδεσμο εξαερισμού με το σύστημα αερίων εξάτμισης! 180 A5E , 09/2010

13 Ηλεκτρικές συνδέσεις Εγκατάσταση του καλωδίου επικοινωνίας Τύπος καλωδίου Η Siemens AG συνιστά ζεύγος περιελιγμένων καλωδίων, 0,14 mm 2 (AWG 26). ΠΡΟΣΟΧΉ Αντιεκρηκτική προστασία Όλοι οι κλώνοι πρέπει να συνδέονται στο κυτίο ακροδεκτών. Χρώμα κλώνου Περιγραφή Σχόλιο Τοποθέτηση με πλήμνη 1) Τοποθέτηση χωρίς πλήμνη 2) Μοβ RS232 RxD / RS485 B+ Μαύρο RS232 TxD / RS485 A- Γκρι/ροζ Θωράκιση RS232 / RS485 Κόκκινο/μπλε Γείωση RS232 / RS485 Καφέ/πράσινο Ethernet 10BaseT TX+ Καλώδιο Ethernet: Πορτοκαλί/λευκό Λευκό/πράσινο Ethernet 10BaseT TX- Καλώδιο Ethernet: Πορτοκαλί Λευκό/κίτρινο Ethernet 10BaseT RX+ Καλώδιο Ethernet: Πράσινο/λευκό Κίτρινο/καφέ Ethernet 10BaseT RX- Καλώδιο Ethernet: Πράσινο Καλώδιο Ethernet: Πράσινο/λευκό Καλώδιο Ethernet: Πράσινο Καλώδιο Ethernet: Πορτοκαλί/λευκό Καλώδιο Ethernet: Πορτοκαλί 1) Αντιστοίχιση με βάση το πρότυπο EIA/TIA-T568A 2) Αντιστοίχιση με βάση το πρότυπο EIA/TIA-T568B Καλώδιο αντιστάθμισης δυναμικού/γείωση Ανεξάρτητα από τις τοπικές οδηγίες εγκατάστασης για τους αντιεκρηκτικούς χρωματογράφους απαιτείται ένα καλώδιο αντιστάθμισης δυναμικού. Επιπλέον, το περίβλημα του χρωματογράφου πρέπει να είναι γειωμένο για λόγους ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Διαδικασία 1. Συνδέστε τη βίδα γείωσης (σύμβολο ) στο κάτω μέρος δεξιά στο χρωματογράφο στην κεντρική μονάδα γείωσης. Η επιτρεπόμενη διατομή καλωδίου είναι 2,5 mm 2 έως 6 mm Είναι σημαντικό να τοποθετήσετε ένα δακτύλιο επαφής μεταξύ του πέλματος καλωδίου και του περιβλήματος. Η σύνδεση πρέπει να γίνει με την ακόλουθη σειρά: Περίβλημα Δακτύλιος επαφής Πέλμα καλωδίου Δακτύλιος Βίδα Μ6 Αντικεραυνική προστασία Συνιστούμε την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας για την προστασία του προσωπικού και των συσκευών! A5E , 09/

14 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ασφάλεια Ο αεριοχρωματογράφος δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Συνεπώς εγκαταστήστε έναν εξωτερικό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με δυνατότητα μεταγωγής τουλ. 2,5 A και μια ασφάλεια βραδείας τήξης απόδοσης 2,5 A. Υπόδειξη Τοποθετήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμος κατά τη λειτουργία. Τοποθέτηση καλωδίου ρεύματος Ο χρωματογράφος παραδίδεται με καλώδιο μήκους 4 μέτρων. Η διάμετρος του καλωδίου είναι 18 mm. Συνδέστε όλους τους κλώνους τροφοδοσίας ρεύματος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, καθώς ένας μόνο κλώνος δεν αρκεί για την επίτευξη της μέγιστης τιμής ρεύματος. Το καλώδιο πρέπει να κατευθύνεται με ασφάλεια και να καταλήγει σε ένα κυτίο ακροδεκτών με εγκεκριμένο τύπο προστασίας. Κατάλληλος στυπιοθλίπτης: M32 με περιοχές τερματικού από 13 έως 21 mm. Χρώμα κλώνου Περιγραφή Λευκό +24 V DC Καφέ +24 V DC Πράσινο +24 V DC Κίτρινο +24 V DC Γκρι GND 24 V DC Ροζ GND 24 V DC Μπλε GND 24 V DC Κόκκινο GND 24 V DC Μαύρο Επιτρεπόμενο μήκος καλωδίου Η τροφοδοσίας ρεύματος στο χρωματογράφο πρέπει να είναι έως AS07: 24 V DC ( %) από AS08 και εξής: 24 V DC (18, ,2 V) Εάν η τροφοδοσία ρεύματος παρέχει ακριβώς 24 V DC, και εάν είναι συνδεδεμένος μόνο ένας χρωματογράφος, μεταξύ της τροφοδοσίας ρεύματος και του χρωματογράφου επιτρέπεται το παρακάτω μήκος καλωδίων ανάλογα με τη διατομή του καλωδίου (απόσταση = το ήμισυ του μήκους καλωδίου): Διατομή κλώνου Απόσταση 1,5 mm 2 40 m 2,5 mm 2 70 m 4,0 mm m 6,0 mm m 10,0 mm m 16,0 mm m 182 A5E , 09/2010

15 Ψηφιακές έξοδοι και ψηφιακές είσοδοι MicroSAM (7KQ3101) Ο ακόλουθος πίνακας ισχύει για όλες τις συσκευές από την έκδοση κυκλοφορίας 4 και εξής. Χρώμα κλώνου Περιγραφή Χρήση Σχόλιο Διάγραμμα κυκλώματος Λευκό/γκρι Ψηφιακή είσοδος 1+ Ροή δείγματος, 24 V DC = OK, 0 V = πολύ χαμηλή Γκρι/καφέ Ψηφιακή είσοδος 2+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή Λευκό/κόκκινο Ψηφιακή είσοδος 3+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή ή SSSI* SCL-Rx Καφέ/κόκκινο Ψηφιακή είσοδος 4+ ή SSSI* SDA-Rx Προγραμματιζόμενη εφαρμογή Καφέ/μπλε Ψηφιακή έξοδος 1+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή Λευκό/μπλε Ψηφιακή έξοδος 2+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή Λευκό/ροζ Ψηφιακή έξοδος 3+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή or SSSI* SCL-Tx Ροζ/καφέ Ψηφιακή έξοδος 4+ Προγραμματιζόμενη εφαρμογή or SSSI* SDA-Tx 24 V DC στον οπτοζεύκτη Δεύτερη σύνδεση στο +24 V DC Επαφή ρελέ 0,5 A / 100 V / 10 W Δεύτερη σύνδεση στο +24 V DC * Τα σήματα SSSI από συσκευές είναι διαθέσιμα στην έκδοση κυκλοφορίας 10. Τα σήματα χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για τη σύνδεση σε ένα IO Εxtender (αρ. παραγγελίας A5E ). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του IO Εxtender. Εάν το SSSI δεν χρησιμοποιείται, οι αγωγοί διατίθενται για την αρχική λειτουργία τους ως ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι. Δίοδος καταστολής τόξων με επαγωγικά φορτία Εάν συνδέσετε επαγωγικά φορτία (π.χ. βαλβίδες) για ψηφιακές εξόδους, πρέπει να συνδέσετε παράλληλα τις διόδους καταστολής τόξων. Τύπος καλωδίου Η Siemens AG συνιστά ζεύγος περιελιγμένων καλωδίων, 0,14 mm 2 (AWG 26). SITRANS CV (7KQ3105) Χρώμα Περιγραφή Χρήση Σχόλιο Διάγραμμα κυκλώματος κλώνου Λευκό/γκρι Ψηφιακή είσοδος 1+ Ροή δείγματος, 24 V DC = OK, 0 V = πολύ χαμηλή 24 V στον οπτοζεύκτη Δεύτερη σύνδεση σε +24 V Γκρι/καφέ Ψηφιακή είσοδος 2+ Συγχρονισμός ωρών Λευκό/κόκκινο Ψηφιακή είσοδος 3+ Έλεγχος Καφέ/κόκκινο Ψηφιακή είσοδος 4+ Αιτήματα βαθμονόμησης Καφέ/μπλε Ψηφιακή έξοδος 1+ Δείγμα βαθμονόμησης Επαφή ρελέ Λευκό/μπλε Ψηφιακή έξοδος 2+ Δείγμα 1 0,5 A / 100 V / 10 W Λευκό/ροζ Ψηφιακή έξοδος 3+ Δείγμα 2 Δεύτερη σύνδεση σε +24 V Ροζ/καφέ Ψηφιακή έξοδος 4+ Δείγμα 3 Δίοδος καταστολής τόξων με επαγωγικά φορτία Εάν συνδέσετε επαγωγικά φορτία (π.χ. βαλβίδες) για ψηφιακές εξόδους, πρέπει να συνδέσετε παράλληλα τις διόδους καταστολής τόξων. Τύπος καλωδίου Η Siemens AG συνιστά ζεύγος περιελιγμένων καλωδίων, 0,14 mm 2 με θωράκιση, AWG 26. A5E , 09/

16 Σύνδεση της συσκευής HMI. Ο αεριοχρωματογράφος λειτουργεί με χρήση Η/Υ ή φορητού Η/Υ. Αντιεκρηκτική προστασία Εάν μεταφέρετε τον Η/Υ ή το φορητό Η/Υ στην επικίνδυνη ζώνη, απαιτείται πιστοποιητικό για άδεια για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Το άνοιγμα του αεριοχρωματογράφου εντός επικίνδυνης περιοχής, ενώ η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη, επιτρέπεται μόνο εάν διαθέτετε πιστοποιητικό για άδεια για εργασία με πηγές ανάφλεξης Συνδέστε τη θύρα Ethernet στον Η/Υ στους αντίστοιχους αγωγούς του αεριοχρωματογράφου (βλ. πίνακα Εγκατάσταση του καλωδίου επικοινωνίας (Σελίδα 181)). Θέση σε λειτουργία Θέση σε λειτουργία Στην ακόλουθη περιγραφή περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τη θέση σε λειτουργία και τον τερματισμό της συσκευής, καθώς και οι οδηγίες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται. ΠΡΟΣΟΧΉ Τηρήστε τη σειρά των εργασιών θέσης σε λειτουργία! Για την πρόληψη ζημιών στον αεριοχρωματογράφο διεξάγετε όλες τις εργασίες με τη σειρά που αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες. Διαδικασία 1. Σύνδεση αγωγών αερίου (Σελίδα 185) 2. Ενεργοποίηση του φέροντος αερίου (Σελίδα 185) 3. Ενεργοποίηση του χρωματογράφου (Σελίδα 185) 4. Εκκίνηση του Η/Υ και του λειτουργικού λογισμικού (Σελίδα 185) 5. Ενεργοποίηση του αερίου δείγματος (Σελίδα 185) Κίνδυνος έκρηξης Εάν θέσετε σε λειτουργία έναν αεριοχρωματογράφο σε περιβάλλον με εκρήξιμη ατμόσφαιρα, πρέπει να τηρήσετε τις οδηγίες για αντιεκρηκτική προστασία. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών επισκευής ή συντήρησης απενεργοποιήστε τον αεριοχρωματογράφο μόλις διεισδύσει ατμοσφαιρικός αέρας, δηλαδή: όταν η συσκευή είναι ανοιχτή όταν εκτελούνται εργασίες στους αγωγούς φέροντος αερίου και στους αγωγούς αερίου δείγματος Επίσης αποσυνδέσετε τυχόν άλλες πηγές ενέργειας, π.χ. Ethernet και Modbus, εφόσον αυτές δεν διαθέτουν τον κατάλληλο αντιεκρηκτικό σχεδιασμό. Εάν μεταφέρετε Η/Υ ή φορητό Η/Υ εντός των ορίων μιας επικίνδυνης ζώνης και/ή εάν επιθυμείτε να ανοίξετε ένα χρωματογράφο εντός της ζώνης 1, απαιτείται πιστοποιητικό για άδεια για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Είναι σημαντικό να τηρείτε τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ενότητα Οδηγίες ασφάλειας (Σελίδα 170). 184 A5E , 09/2010

17 Σύνδεση αγωγών αερίου Διαδικασία 1. Αφαιρέστε τα τυφλά πώματα από τις εισόδους και τις εξόδου αερίου "1" έως "7" του χρωματογράφου. 2. Συνδέστε όλους τους αγωγούς εξάτμισης και αερίου σύμφωνα με το διάγραμμα σωληνώσεων. Ενεργοποίηση του φέροντος αερίου Προϋπόθεση Όλοι οι αγωγοί αερίου έχουν συνδεθεί και είναι στεγανοί. Διαδικασία Θέστε το φέρον αέριο σε πίεση από 600 έως 700 kpa. Ενεργοποίηση του χρωματογράφου Προϋπόθεση Ο εξωτερικός διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τοποθετείται και συνδέεται όπως περιγράφεται στην Ενότητα "Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ασφάλεια (Σελίδα 182)". Διαδικασία Ενεργοποιήστε τον εξωτερικό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Απόκριση στην οθόνη έως και την έκδοση κυκλοφορίας 4: Απόκριση LED 1. H ένδειξη 24 V DC ανάβει. 2. Η ένδειξη Health Status στη δεξιά πλευρά και η ένδειξη Health Status στην αριστερή πλευρά ανάβουν. 3. Οι ενδείξεις Sample flow και Maint.Reg. αναβοσβήνουν ταυτόχρονα μέχρι να είναι έτοιμο το MicroSAM. 4. Η ένδειξη Heartbeat ξεκινά να αναβοσβήνει μόλις το MicroSAM είναι έτοιμο. 5. Η ένδειξη Failure ανάβει μέχρι να επιτευχθούν οι τιμές λειτουργίας θερμοκρασίας και πίεσης και να γίνει επιβεβαίωση των συναγερμών. 6. Η ένδειξη Ready ανάβει στο τέλος της διαδικασίας ενεργοποίησης, μόλις ο χρωματογράφος είναι έτοιμος. Απόκριση στην οθόνη έως και την έκδοση κυκλοφορίας 5: Ο αεριοχρωματογράφος ξεκινά. Στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Starting... ". Μόλις ολοκληρωθεί η εκκίνηση, το μήνυμα εξαφανίζεται. Εκκίνηση του Η/Υ και του λειτουργικού λογισμικού Κάθε συσκευή διαθέτει συγκεκριμένο λειτουργικό λογισμικό. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να εκκινήσετε το λογισμικό, τηρήστε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Οδηγίες Λειτουργίας και στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο. Ενεργοποίηση του αερίου δείγματος Προϋποθέσεις Όλοι οι αγωγοί αερίου έχουν συνδεθεί και είναι στεγανοί. Διαδικασία 1. Θέστε το αέριο δείγμα σε απόλυτη πίεση έως 160 kpa. 2. Εάν χρησιμοποιείται αέριο βαθμονόμησης, θέστε το σε απόλυτη πίεση έως 160 kpa. A5E , 09/

18 Οδηγίες λειτουργίας Ενεργοποίηση του χρωματογράφου Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή, μόνο εφόσον η συσκευή έχει κλείσει σωστά. Ανοίγετε το περίβλημα μόνο όταν η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη Εκρήξεις Εάν ανοίξετε το περίβλημα πρόωρα, ενδέχεται να προκληθούν εκρήξεις εξαιτίας των θερμών εξαρτημάτων και των υπολειπόμενων ηλεκτρικών φορτίων στον αεριοχρωματογράφο. Στη συσκευή υπάρχει αντίστοιχη ετικέτα που σας ενημερώνει σχετικά. Πριν ανοίξετε το περίβλημα σε μια επικίνδυνη περιοχή, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Είναι σημαντικό να περιμένετε 65 λεπτά μετά την αποσύνδεση από την τροφοδοσία ρεύματος. Πιστοποιητικό άδειας για εργασία με πηγές ανάφλεξης Η αντικατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας επιτρέπεται μόνο εφόσον διαθέτετε πιστοποιητικό άδειας για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Η οδηγία αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το εάν ο αεριοχρωματογράφος είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος. Άνοιγμα του περιβλήματος, ενώ η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη Πίσω από τον πίνακα ένδειξης κατάστασης βρίσκεται ένας σύνδεσμος διαγνωστικού ελέγχου. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτό πρέπει να ανοίξετε το περίβλημα. Πιστοποιητικό άδειας για εργασία με πηγές ανάφλεξης Το άνοιγμα του περιβλήματος εντός επικίνδυνης περιοχής, ενώ η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη, επιτρέπεται μόνο εφόσον διαθέτετε πιστοποιητικό για άδεια για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Συντήρηση και επισκευή των εξαρτημάτων Τηρήστε την οδηγία Τηρήστε τους κανονισμούς της οδηγίας 99/92/EU (ATEX 137) κατά τη διεξαγωγή των εργασιών συντήρησης και επισκευής σε εξαρτήματα που σχετίζονται με την αντιεκρηκτική προστασία. 186 A5E , 09/2010

19 Τερματισμός Κίνδυνος έκρηξης Κατά τη διεξαγωγή εργασιών επισκευής ή συντήρησης απενεργοποιήστε τους αεριοχρωματογράφους μόλις διεισδύσει ατμοσφαιρικός αέρας, δηλαδή: όταν η συσκευή είναι ανοιχτή όταν εκτελούνται εργασίες στους αγωγούς φέροντος αερίου και στους αγωγούς αερίου δείγματος Πριν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και επισκευής, διενεργήστε εκ νέου έκπλυση των αγωγών αερίου με αδρανές αέριο. Υπόδειξη Το σύστημα στήλης και ο ανιχνευτής μολύνονται λιγότερο, όταν ο χρωματογράφος είναι σε λειτουργία. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή, εάν το σύστημα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. 3 εβδομάδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις απενεργοποιήστε μόνο τις διατάξεις εξόδου. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τον αεριοχρωματογράφο, η Siemens AG συνιστά την παρακάτω σειρά ενεργειών: 1. Απενεργοποιήστε όλες τις ροές δείγματος. 2. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος. 3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 65 λεπτά. 4. Απενεργοποιήστε την παροχή φέροντος αερίου. 5. Εάν απενεργοποιήσετε τον αεριοχρωματογράφο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κλείστε όλες τις εξόδους και τις εισόδους με τα κοχλιωτά βύσματα που έχετε προμηθευτεί. Η στεγανοποίηση αποτρέπει τη διείσδυση οξυγόνου και νερού στις στήλες. Συντήρηση και σέρβις Επικίνδυνη περιοχή Για να διεξάγετε εργασίες σέρβις στον αεριοχρωματογράφο εντός επικίνδυνης περιοχής απαιτείται πιστοποιητικό άδειας για εργασία με πηγές ανάφλεξης. Εάν ανοίξετε το περίβλημα πρόωρα, ενδέχεται να λάβουν χώρα εκρήξεις εξαιτίας των θερμών εξαρτημάτων και των υπολειπόμενων ηλεκτρικών φορτίων στον αεριοχρωματογράφο. Στη συσκευή υπάρχει αντίστοιχη προειδοποιητική ετικέτα. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να περιμένετε κάθε φορά τουλάχιστον 65 λεπτά πριν ανοίξετε το χρωματογράφο! Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να διεξάγονται μόνο από τεχνικούς σέρβις της Siemens ή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Για επιπρόσθετες πληροφορίες ανατρέξτε στις αντίστοιχες Οδηγίες Λειτουργίας. A5E , 09/

20 Τεχνικά χαρακτηριστικά Κλιματικές συνθήκες Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος C (ανάλογα με τη θερμοκρασία κλιβάνου) Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης/μεταφοράς -30 C C Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία Μέγ. 90% Προστασία από σκόνη και υγρασία: Σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC IP 65 Σύμφωνα με το NEMA 250 NEMA 4X Τροφοδοσία ρεύματος Τάση τροφοδοσίας Έως AS08: 24 V DC (+10% %) Από AS08 και εξής: 24 V DC (18,5 V... 30,2 V) Εξωτερική ασφάλεια T 2,5 A Κατανάλωση ρεύματος, τυπική 18 W Κατανάλωση ρεύματος, μέγιστη 60 W Διαστάσεις και βάρη Διαστάσεις Βάρος Τοποθέτηση Εγκατάσταση σε Απόσταση από το τοίχωμα ή τον επόμενο χρωματογράφο Απόσταση από το ταβάνι ή το δάπεδο 360 x 300 x 220 (πλάτος x βάθος x ύψος σε mm) Περίπου 20 kg Κολόνα, σωλήνας ή τοίχωμα 300 mm 200 mm Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία Σύμφωνα με IEC :2005, NAMUR NE 21 Αγώγιμη παρεμβολή σε αγωγούς τροφοδοσίας σε τάση AC: IEC kv IEC Ασύμμετρο/συμμετρικό 2 kv/1 kv IEC V IEC επιτυχές Αγώγιμη παρεμβολή σε αγωγούς σήματος: IEC kv IEC Ασύμμετρο/συμμετρικό 1 kv/0,5 kv IEC V Ατρωσία σε στατικές εκφορτίσεις: IEC Αέρας/επαφή 8 kv Ατρωσία σε πεδία: IEC V/m Εκπεμπόμενες παρεμβολές: CISPR 11/EN Κλάση B (χώρος κατοικίας) 188 A5E , 09/2010

21 Ασφάλεια Ηλεκτρική ασφάλεια IEC / DIN VDE 0411 Αντιεκρηκτική προστασία ATEX II 2 G Ex d IIC T4 FM Class I, Div 1, Groups A, B, C, D T4 FM Class I, Zone 1, Group IIC T4 CSA Class I, Div 1, Groups B, C, D T4; Enclosure Type 4X Κλίβανος Αριθμός/τύπος 1/ισοθερμικός Καθαρισμός με N2 δυνατός Διαστάσεις 160 x 10 (διάμετρος x ύψος σε mm) Θερμική απόδοση 20 W Ενεργοποίηση θερμικής ασφάλειας 159 C Εύρος θερμοκρασίας C Σταθερότητα θερμοκρασίας ± 0,1 K ( C) Ακρίβεια θερμοκρασίας ± 3 K ( C) Μεταβολές χρόνου κατακράτησης για κάθε μεταβολή της Περίπου 0,3% θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 10 C Περίοδος θέρμανσης από C 10 λεπτά Ενεργοποίηση θερμικής ασφάλειας ETC3 159 C ETC4 80 C Στήλες και αέρια Τύπος στήλης Τριχοειδείς στήλες 0, ,25 mm εσωτερική διάμετρος Εναλλαγή στηλών Πολυδιάστατη χρωματογραφία και πλύση με ανάστροφη ροή και κοπή σε σύστημα live Πολυλειτουργική βαλβίδα μεμβράνης Για έγχυση και πλύση με ανάστροφη ροή Συνδέσεις αερίου Swagelok 1/8" Ελεγκτής πίεσης Έως 4 ηλεκτρονικοί ελεγκτές πίεσης μονού καναλιού Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για έλεγχο 2 επαφές NC, 2/3 επαφές NO πολυλειτουργικών βαλβίδων μεμβράνης Φέρον αέριο H2, N2, He, Ar (εξαρτάται από την εφαρμογή) Καθαρότητα αερίου (ελάχιστη απαίτηση) 99,999 % (5.0) Σωματίδια < 1 μm Απαιτούμενη διήθηση Βαθμός διαχωρισμού 99,99 % για σωματίδια 1 μm Κατανάλωση ml/min (εξαρτάται από την εφαρμογή) Πίεση εισόδου kpa (απόλυτη) Αέρας οργάνου Δεν απαιτείται A5E , 09/

22 Δείγμα και έγχυση Ροές δείγματος 3 για συσκευές έκδοσης κυκλοφορίας 4 και εξής 1 για συσκευές έως και έκδοση κυκλοφορίας 3 Σημείωση: Η έκδοση κυκλοφορίας αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο "AS". Ροές δείγματος βαθμονόμησης 1 Φάση Αέριο Επιτρεπόμενη πίεση δείγματος kpa πάνω από την ατμοσφαιρική πίεση Ροή δείγματος 20 έως 100 ml/min Μέγ. θερμοκρασία δείγματος 80 C Σωματίδια < 1 μm Απαιτούμενη διήθηση Βαθμός διαχωρισμού 99,99 % για σωματίδια 1 μm Υλικό εμποτισμένο με δείγμα Ανοξείδωτος χάλυβας, τηγμένο πυρίτιο, πολυαμίδιο Έγχυση Έγχυση live χωρίς βαλβίδα, δηλ. δεν απαιτούνται βαλβίδες μεταγωγής στην περιοχή του κλιβάνου. Έλεγχος με πολυλειτουργική βαλβίδα μεμβράνης Προσαρμόσιμος όγκος έγχυσης με χρήση χρόνων Από 2 έως 50 μl μεταγωγής Ανιχνευτές, βαθμονόμηση και δεδομένα απόδοσης Τύπος ανιχνευτή Όγκος κυψέλης Βαθμονόμηση Επιτρεπτή απόδοση φερόντων αερίων TCD, μέγ. 8 αισθητήρες 0,02 μl Χειροκίνητη ή αυτόματη, ενός επιπέδου ή πολλαπλών επιπέδων (μόνο MicroSAM) Επαναληψιμότητα για εύρος μέτρησης 2 100% ± 0,5% τιμής πλήρους κλίμακας (εξαρτάται από την εφαρμογή) Επαναληψιμότητα για εύρος μέτρησης 0,2 1% ± 1% τιμής πλήρους κλίμακας (εξαρτάται από την εφαρμογή) Επαναληψιμότητα για εύρος μέτρησης < 0,1% ± 2% τιμής πλήρους κλίμακας (εξαρτάται από την εφαρμογή) Όριο ανίχνευσης για εύρος μέτρησης > 1000 ppm 1% τιμής πλήρους κλίμακας (εξαρτάται από την εφαρμογή) Μικρότερο εύρος μέτρησης 1000 ppm (εξαρτάται από την εφαρμογή) Γραμμική περιοχή Τυπικά 10 4 Χρόνος κύκλου Τυπικά s Επιρροή θερμοκρασίας περιβάλλοντος Αμελητέα Επιρροή δονήσεων Αμελητέα Μέσος χρόνος επισκευής (MTTR)/ < 1 ώρα/3 έτη (χωρίς αναλώσιμα) Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (MTBF) Επιτρεπόμενη ισχύς γεφύρωσης Φέρον αέριο Επιτρεπόμενη τάση γεφύρωσης Επιτρεπόμενη ισχύς γεφύρωσης Αργό (Ar) 700 mv 25 mw Άζωτο (N2) 700 mv 30 mw Ήλιο (He) / υδρογόνο (H2) 1100 mv 70 mw 190 A5E , 09/2010

23 Ηλεκτρονικό σύστημα: Επικοινωνία και ελεγκτής ανάλυσης (CAC) Μικροεπεξεργαστής Αρχιτεκτονική Intel 586 Μνήμη Flash EEPROM 128 MB Δυναμική RAM 64 MB Λειτουργικό σύστημα Windows CE 3.0/5.0 Λογισμικό Προεγκατεστημένο. Τροποποιήσεις ή αναβαθμίσεις στον Η/Υ λειτουργίας τοπικά ή κατόπιν λήψης από το δίκτυο Ηλεκτρονικό σύστημα: Επεξεργαστής σήματος σε πραγματικό χρόνο (RSP) Μικροεπεξεργαστής Μνήμη Flash EPROM Στατική RAM Λειτουργικό σύστημα Λογισμικό Motorola 68376, 20 MHz 1 MB 1 MB Forth Προεγκατεστημένο. Τροποποιήσεις ή αναβαθμίσεις κατόπιν λήψης μέσω εσωτερικής διεπαφής σέρβις Διεπαφές Επικοινωνία Σύζευξη συστήματος ελέγχου 1 x Ethernet 10BaseT / TCP/IP 1 x RS485 ή RS232 / MODBUS RTU, OPC (ODPC) μέσω Ethernet (μόνο MicroSAM) Είσοδοι/έξοδοι: Βασικός εξοπλισμός Ψηφιακές έξοδοι (επαφή ρελέ 0,4 A / 24 V DC) Ψηφιακές είσοδοι (24 V στον οπτοζεύκτη) Για συσκευές έκδοσης κυκλοφορίας 4 και εξής: 4, για ελεύθερη χρήση *) Για συσκευές έως και έκδοση κυκλοφορίας 3: 2, για ελεύθερη χρήση *) Σημείωση: Η έκδοση κυκλοφορίας αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο "AS". Για συσκευές έκδοσης κυκλοφορίας 4 και εξής: 4, εκ των οποίων οι 3 για ελεύθερη χρήση *) Για συσκευές έως και έκδοση κυκλοφορίας 3: 2, εκ των οποίων η 1 για ελεύθερη χρήση *) *) Επεκτάσιμες με NAU ή I/O Εxtender (μόνο MicroSAM, SITRANS CV εκ των προτέρων αντιστοιχισμένο) Ένδειξη κατάστασης Ένδειξη έως και την έκδοση κυκλοφορίας 4 Η LED υποδεικνύει Ένδειξη από την έκδοση κυκλοφορίας 5 και εξής Η LED υποδεικνύει Τάση τροφοδοσίας Σήμα ζωής λογισμικού Ετοιμότητα για λειτουργία Απαίτηση συντήρησης Σφάλμα Ροή δείγματος Κατάσταση σύνδεσης Ethernet Κατάσταση επικοινωνίας Τάση τροφοδοσίας Σήμα ζωής λογισμικού Ετοιμότητα για λειτουργία Απαίτηση συντήρησης Σφάλμα Ροή δείγματος A5E , 09/

24 Συνιστώμενος πίνακας χειριστή Βλ. τεκμηρίωση του παρεχόμενου λογισμικού Οδηγίες για συσκευές ευαίσθητες σε ηλεκτροστατικά φορτία (ESD) ΠΡΟΣΟΧΉ Οι ευαίσθητες σε ηλεκτροστατικά φορτία συσκευές υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν από τάσεις πολύ χαμηλότερες από την οριακή τιμή που γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο. Οι τάσεις αυτές προκύπτουν, εάν αγγίξετε ένα εξάρτημα ή τις ηλεκτρικές συνδέσεις μιας μονάδας χωρίς να έχει προηγηθεί ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Η βλάβη που προκαλείται σε μια μονάδα λόγω υπέρτασης συνήθως δεν εντοπίζεται αμέσως, αλλά γίνεται εμφανής μετά από μεγαλύτερη περίοδο λειτουργίας. Θεμελιώδη μέτρα για την προστασία έναντι στατικής εκφόρτισης Καλή γείωση: Κατά το χειρισμό ευαίσθητων στα ηλεκτροστατικά φορτία συσκευών, φροντίστε για την καλή γείωση των ατόμων, του σταθμού εργασίας και της συσκευασίας. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε τη στατική εκφόρτιση. Αποφύγετε την άμεση επαφή: Αγγίζετε τις ευαίσθητες σε ηλεκτροστατικά φορτία συσκευές μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ. κατά τη συντήρηση). Κρατήστε τις μονάδες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αγγίζετε ούτε τις ακίδες ούτε τους τυπωμένους αγωγούς. Με αυτό τον τρόπο η ενέργεια εκφόρτισης δεν μπορεί να φτάσει ή να προκαλέσει βλάβη στις ευαίσθητες συσκευές. Εάν πρέπει να διεξάγετε μετρήσεις σε μια μονάδα, εκφορτίστε το σώμα σας πριν εκτελέσετε ενέργειες αυτού του είδους. Για επιτύχετε εκφόρτιση, αγγίξτε γειωμένα μεταλλικά αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε μόνο γειωμένα όργανα μέτρησης. Siemens AG Industry Sector Postfach NÜRNBERG 192 A5E , 09/2010 A5E , 09/2010

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές πεδίου της σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές πεδίου της σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός της παρούσας τεκμηρίωσης Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ειδικά σχεδιασμένος για να ανιχνεύει πυροβόλα όπλα σε εισόδους με υψηλό ρυθμό κυκλοφορίας, ο HI-PE/CF συνδυάζει την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τα προϊόντα CEIA με τον πολύ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Εισαγωγή Εκρηκτικό περιβάλλον υπάρχει όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού ή

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση Συστήματα πυρανίχνευσης FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Για σύνδεση σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας Υψηλή ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Επιτηρητές ροής SI6000 SI6100 SI6200 704861 / 01 12 / 2010

Οδηγίες λειτουργίας Επιτηρητές ροής SI6000 SI6100 SI6200 704861 / 01 12 / 2010 Οδηγίες λειτουργίας Επιτηρητές ροής SI6000 SI6100 SI6200 704861 / 01 12 / 2010 Περιεχόμενα 1 Οδηγίες ασφαλείας 3 2 Τρόπος λειτουργίας και χαρακτηριστικά 4 2.1 Περιοχή εφαρμογής 4 2.2 Αρχή λειτουργίας επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα