ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ III-1 ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της κλάσης 0209 β) το βούτυρο, το λίπος και το λάδι κακάου (κλάση 1804) γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15 % προϊόντα της κλάσης 0405 (κεφάλαιο 21 γενικά) δ) τα ινώδη κατάλοιπα (κλάση 2301) και τα υπολείμματα των κλάσεων 2304 μέχρι 2306 ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωâεί, τα παρασκευασμένα κεριά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρισης, σε βερνίκια, σε σαπούνια, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα Âειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI στ) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (κλάση 4002). 2. Ηκλάση1509 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήâεια διαλυτών (κλάση 1510). 3. Ηκλάση1518 δεν περιλαμβάνει τα λίπη και λάδια απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην κλάση στην οποία υπάγονταιτααντίστοιχαμημετουσιωμέναλίπηκαιλάδια. 4. Οι πολτοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάâια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην κλάση Σημείωση διάκρισης 1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων και , ηέκφραση«λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ» καλύπτει το σταâερό λάδι του οποίου η περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ είναι κατώτερη του 2%κατά βάρος. Συμπληρωματικές σημειώσεις 1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων , , , , , , , , , , , , , , , , έως και : α) τα σταâερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με πίεση, Âεωρούνται ως «ακατέργαστα», εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από: - την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα, - τηφυγοκέντρησηήτηδιήâηση, με την προϋπόâεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του, δεν χρησιμοποιήâηκεπαρά μόνο «μηχανική δύναμη», όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρη δύναμη, αποκλειομένης κάâε μεâόδου διήâησης με απορρόφηση και κάâε άλλης φυσικής ή χημικής μεâόδου β) τα σταâερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με έκâλιψη, εξακολουâούν να Âεωρούνται ως «ακατέργαστα», όταν δεν διακρίνονται, ούτεαπότοχρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση γ) Âεωρούνται επίσης ως «ακατέργαστα λάδια», το αποκομμιωμένο λάδι σόγιας και το βαμβακέλαιο από το οποίο έχει αφαιρεâεί το κατακάâι.

2 III-2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α. Στις κλάσεις 1509 και 1510 δεν υπάγονται παρά τα έλαια τα οποία παράγονται αποκλειστικώς δι επεξεργασίας ελαιών και των οποίων τα αναλυτικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σελιπαρά οξέα, όπως προσδιορίζονται με τη μεâόδων που αναφέρονται στα παραρτήματα V, X A και X B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριâ. 2568/91και σε στερόλες έχουν ως εξής: Πίνακας 1: Περιεκτικότητα σε λιπαράοξέα ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των λιπαρών ουσιών Πίνακας 2: Περιεκτικότητα σε στερόλεςως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των στερολών Μυριστικό οξύ 0,05 Χοληστερόλη 0,5 Παλμιτικό οξύ 7,5-20,0 Βρασικαστερόλη (2) 0,1 Παλμιελαϊκό οξύ 0,3-3,5 Καμπεστερόλη 4,0 Δεκαεπτανικό οξύ 0,3 Στιγμαστερόλη (3) < Καμπεστερόλη Δεκαεπτενικό οξύ 0,3 β - σιτοστερόλη (4) 93,0 Στεατικό οξύ 0,5-5,0 δ- 7 - στιγμαστερόλη 0,5 Ελαϊκό οξύ 55,0-83,0 Λινελαϊκό οξύ 3,5-21,0 Λινολενικό οξύ 1,0 Αραχιδικό οξύ 0,6 Εικοσενοϊκό οξύ 0,4 Βεχενικό οξύ (1) 0,3 Λιγνοκηρικό οξύ 0,2 (1) 0,2 γιαταέλαιατηςκλάσης1509. (2) 0,2 γιαταέλαιατηςκλάσης1510. (3) Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τα μειονεκτικά παρâένα ελαιόλαδα (διάκριση ) και για ακατέργαστα πυρηνέλαια (διάκριση ). (4) δ -5, 23 -στιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + β - σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ αβεναστερόλη + δ - 5, 24 -στιγμασταδιενόλη. Δεν υπάγονται στις κλάσεις 1509 και 1510 τα ελαιόλαδα τα χημικώς τροποποιημένα (κυρίως τα αναεστεροποιημένα ελαιόλαδα) και τα μείγματα ελαιολάδου με άλλα έλαια. Η παρουσία αναεστεροποιημένου ελαιολάδου ή άλλων ελαιολάδων εντοπίζεται με τη βοήâεια της μεâόδον που περιγράφονται στα παραρτήματα VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριâ. 2568/91. Β. Στη διάκριση δεν υπάγονται παρά τα ελαιόλαδα που ορίζονται στα ακόλουâα σημείαi και II τα οποία παράγονται αποκλειστικά με μηχανικές μεâόδους ή με άλλες φυσικές μεâόδους υπό συνâήκες που δεν προκαλούν την αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρησης και της διήâησης. Τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με διαλύτες, με βοηâητικές ύλεςπαραλαβήςπουέχουνχημικήήβιοχημικήδράσηήμεμεâόδους επανεστεροποίησης ή πρόσμιξης με έλαια άλλης φύσης αποκλείονται από αυτή την διάκριση. I. Θεωρείται ως «μειονεκτικό ελαιόλαδο» κατά την έννοια της διάκρισης και ανεξαρτήτως οξύτητας, τοέλαιοτοοποίοπαρουσιάζειταακόλουâα χαρακτηριστικά: α) μία από τις ακόλουâες περιεκτικότητες σε κηρούς: i) περιεκτικότητα σε κηρούς που δεν υπερβαίνει τα 300 mg/kg. ή ii) περιεκτικότητα σε κηρούς που υπερβαίνει τα 300 mg/kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 350 mg/kg εφόσον: η περιεκτικότητα σε ολικές αλειφατικές αλκοόλες είναι μικρότερη ή ίση με 350 mg/kg, ή η περιεκτικότητα σε ερυâροδιόλη και ουβαόλη είναι μικρότερη ή ίση με 3,5 %. β) περιεκτικότητα σε ερυâροδιόλη και ουβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5% γ) ένα από τα εξής δύο χαρακτηριστικά: i) περιεκτικότητα σεμονοπαλμιτικό 2-γλυκερύλιο που δεν υπερβαίνει το 0,9 %, εάν ηπεριεκτικότητα σε παλμιτικό οξύ δεν υπερβαίνει το 14 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα. ii) περιεκτικότητα σεμονοπαλμιτικό 2-γλυκερύλιο που δεν υπερβαίνει το 1,1 %, εάν ηπεριεκτικότητα σε παλμιτικό οξύ υπερβαίνει το 14 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα.

3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ III-3 δ) συνολική περιεκτότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,10 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού όχι μεγαλύτερη από 0,10% ε) περιεκτικότητα σε στιγμασταδιένια όχι μεγαλύτερη από 0,50 mg/kg στ) διαφορά μεταξύ της συνâέσεως με HPLC (υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης) και της Âεωρητικής συνâέσεως των τριγλυκεριδίων σε ECN42 όχι μεγαλύτερη από 0,3 και ζ) ένα ή περισσότερα από τα ακόλουâα χαρακτηριστικά: 1. συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg και όχι μεγαλύτερη από 0,1 mg/kg σε ένα έκαστο εξ αυτών 2. οργανοληπτικά χαρακτηριστικά από τα οποία εμφαίνεται διάμεσος τιμή ελαττωμάτων ανώτερη από 3,5 σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (EOK) αριâ. 2658/91. II. Θεωρείται ως «άλλου τύπου παρâένο ελαιόλαδο» κατάτην έννοιατης διάκρισης , το ελαιόλαδο το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουâα χαρακτηριστικά: α) οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, που δεν υπερβαίνει τα 2,0 g/100 g β) αριâμό υπεροξειδίου όχι μεγαλύτερο από 20 χιλιοστοϊσοδύναμα ενεργού οξυγόνου ανά χιλιόγραμμο γ) περιεκτικότητα σε κηρούς μη υπερβαίνουσα τα 250 mg/kg δ) συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg και όχι μεγαλύτερη από 0,1 mg/kg σε ένα έκαστο εξ αυτών ε) συντελεστή αποσβέσως Κ 270 που δεν υπερβαίνει το 0,25 στ) μεταβολή (ΔΚ) του συντελεστή αποσβέσως στην περιοχή των 270 nm, όχι μεγαλύτερη από 0,01 ζ) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά από τα οποία εμφαίνεται διάμεσος τιμή ελαττωμάτων που δεν υπερβαίνει το 3,5, σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριâ. 2568/91 η) περιεκτικότητα σε ερυâροδιόλη και ουβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5 % Â) ένα από τα εξής δύο χαρακτηριστικά: i) περιεκτικότητα σεμονοπαλμιτικό 2-γλυκερύλιο που δεν υπερβαίνει το 0,9 %, εάν ηπεριεκτικότητα σε παλμιτικό οξύ δεν υπερβαίνει το 14 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα. ii) περιεκτικότητα σεμονοπαλμιτικό 2-γλυκερύλιο που δεν υπερβαίνει το 1,0 %, εάν ηπεριεκτικότητα σε παλμιτικό οξύ υπερβαίνει το 14 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα. ι) συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή τουελαϊκού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,05 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,05 % κ) περιεκτικότητα σε στιγμασταδιένια όχι μεγαλύτερη από 0,10 mg/kg λ) διαφορά μεταξύ της συνâέσεως με HPLC (υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης) και της Âεωρητικής συνâέσεως των τριγλυκεριδίων σε ECN42 όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg Γ. Υπάγεται στη διάκριση το ελαιόλαδο το οποίο λαμβάνεται με επεξεργασία ελαιολάδων υπαγόμενων στις διακρίσεις ή/και , έστω και αναμεμειγμένο με παρâένο ελαιόλαδο, και το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουâα χαρακτηριστικά: α) οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, που δεν υπερβαίνει τα 1,0 g/100 g β) περιεκτικότητα σε κηρούς μη υπερβαίνουσα τα 300 mg/kg γ) συντελεστή αποσβέσεως Κ 270 που δεν υπερβαίνει το 0,90 δ) διακύμανση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ) στην περιοχή των 270 nm που δεν υπερβαίνει το 0,15 ε) περιεκτικότητα σε ερυâροδιόλη και οιβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5 % στ) ένα από τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

4 III-4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ i) περιεκτικότητα σε μονοπαλμιτικό 2-γλυκερύλιο που δεν υπερβαίνει το 0,9 %, εάν η περιεκτικότητα σε παλμιτικό οξύ δεν υπερβαίνει το 14 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα. ii) περιεκτικότητα σε μονοπαλμιτικό 2-γλυκερύλιο που δεν υπερβαίνει το 1,0 %, εάν η περιεκτικότητα σε παλμιτικό οξύ υπερβαίνει το 14 % της συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα. ζ) συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,20 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,30 %. η) διαφορά μεταξύ της συνâέσεως με HPLC (υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης) και της Âεωρητικής συνâέσεως των τριγλυκεριδίων σε ECN42 όχι μεγαλύτερη από 0,3. Δ. Θεωρούνται ως «ακατέργαστα ελαιόλαδα» κατά την έννοια της διάκρισης , τα ελαιόλαδα, κυρίως δε τα πυρηνέλαια, τα οποία παρουσιάζουν τα ακόλουâα χαρακτηριστικά: α) μία από τις ακόλουâες περιεκτικότητες σε κηρούς: i) περιεκτικότητα σε κηρούς που υπερβαίνει τα 350 mg/kg. ή ii) περιεκτικότητα σε κηρούς που υπερβαίνει τα 300 mg/kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 350 mg/kg εφόσον: η περιεκτικότητα σε ολικές αλειφατικές αλκοόλες υπερβαίνει τα 350 mg/kg, και η περιεκτικότητα σε ερυâροδιόλη και ουβαόλη είναι μεγαλύτερη από 3,5 %. β) περιεκτικότητα σε ερυâροδιόλη και ουβαόλη μεγαλύτερη από 4,5 %. γ) περιεκτικότητα σε μονοπαλμιτικό 2- γλυκερύλιο που δεν υπερβαίνει το 1,4 %. δ) συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος που δεν υπερβαίνει το 0,20 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος που δεν υπερβαίνει το 0,10 %. ε) διαφορά μεταξύ της συνâέσεως με HPLC (υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης) και της Âεωρητικής συνâέσεως των τριγλυκεριδίων σε ECN42 που δεν υπερβαίνει το 0,6. Ε. Υπάγονται στη διάκριση τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με επεξεργασία ελαιολάδων υπαγόμενων στη διάκριση , έστω και αναμεμειγμένα με παρâένο ελαιόλαδο, καâώς και τα ελαιόλαδα που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων για τα οποία ο λόγος στις συμπληρωματικές σημειώσεις 2.B, 2.Γκαι 2.Δ. Ταελαιόλαδατης ενλόγω διάκρισης πρέπει ναέχουν περιεκτικότητασε μονοπαλμιτικό 2- γλυκερύλιο που δεν υπερβαίνει το 1,4 %, συνολική περιεκτικότητα σε trans-ισομερή του ελαϊκού οξέος που δεν υπερβαίνει το 0,4 %, συνολική περιεκτικότητα σε trans-ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,35 %, και διαφορά μεταξύ της σύνâεσης με HPLC (υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης) και της Âεωρητικής σύνâεσης των τριγλυκεριδίων σε ECN42 που δεν υπερβαίνει το 0, Δεν υπάγονται στις διακρίσεις και : α) τα υπολείμματα τα προερχόμενα από επεξεργασία λιπαρών σωμάτων περιεχόντων ελαιόλαδο του οποίου ο δείκτης ιωδίου, προσδιοριζόμενος σύμφωνα μετη μέâοδο που περιγράφεται στο παράρτημα XVI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριâ. 2568/91, είναι μικρότερος από 70 ή μεγαλύτερος από 100 β) τα υπολείμματα τα προερχόμενα από την επεξεργασία λιπαρών σωμάτων περιεχόντων ελαιόλαδο του οποίου ο δείκτης ιωδίου περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100 και του οποίου όμως το εμβαδόν της καμπύλης με το χρόνο κατακράτησης της β - σιτοστερόλης (1), προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριâ. 2568/91, είναι μικρότερο από 93,0 % του συνολικού εμβαδού των κορυφών των στερολών. 4. Οι μέâοδοι ανάλυσης που πρέπει να ακολουâούνται για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων για τα οποία ο λόγος στα προηγούμενα είναι οι προβλεπόμενες στα παραρτήματα τουκανονισμού(εοκ) αριâ. 2568/91. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι υποσημειώσεις του παραρτήματος Ι του ενλόγω κανονισμού Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503 : - Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) : Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Άλλα... - (1) δ -5, 23 -στιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + β - σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ αβηναστερόλη + δ -5, 24 -στιγμασταδιενόλη

5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ III Λίπη πουλερικών Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503 : Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προΐόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Άλλα Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηâεί ούτε αναμειχâεί oύτε αλλιώς παρασκευασâεί : - Στεατίνη και ελαιοστεατίνη : Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις (1) Άλλες Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Άλλα Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή Âαλασσίων Âηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα : Λάδια από συκώτια ψαριών και τα κλάσματά τους : Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των διεâνών μονάδων το g Γλωσσοειδών Άλλα Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από συκώτια : Κλάσματα στερεά Άλλα Λίπη και λάδια Âαλασσίων Âηλαστικών και τα κλάσματά τους : Κλάσματα στερεά Άλλα Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης : Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη) Άλλα Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα : Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο : Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Άλλο Άλλα : Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Άλλα Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα : Λάδι ακατέργαστο : Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Άλλο... -

6 III-6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλα : Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Άλλα Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα : ΠαρÂένα : Ελαιόλαδο μειονεκτικό Άλλα Άλλα Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 : Λάδια ακατέργαστα Άλλα Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα : Λάδι ακατέργαστο : Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Άλλο Άλλα : - - Κλάσματα στερεά : Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο Που παρουσιάζονται αλλιώς Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλα Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα : - Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους : Λάδια ακατέργαστα : Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Ηλιοτρόπιου Κνήκου Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλα Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) καιτακλάσματάτου: Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεâεί το κατακάâι (gossipol) : Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλο Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλα... -

7 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ III Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα : - Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) καιτακλάσματάτου: Λάδι ακατέργαστο : Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλο : Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο Που παρουσιάζεται αλλιώς Κλάσματα στερεά : Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο Που παρουσιάζονται αλλιώς Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο Που παρουσιάζονται αλλιώς Λάδια λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu καιτακλάσματάτους: Λάδια ακατέργαστα : Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο Που παρουσιάζονται αλλιώς Κλάσματα στερεά : Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο Που παρουσιάζονται αλλιώς Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο Που παρουσιάζονται αλλιώς Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα : - Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του : Λάδια ακατέργαστα : Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλα Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλα... -

8 III-8 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλα : Λάδια ακατέργαστα : Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλα Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλα Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταâερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα : - Λινέλαιο και τα κλάσματά του : Λάδι ακατέργαστο Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλα Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του : Λάδι ακατέργαστο : Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλο Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλα Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του : Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο - ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε συνâετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών (1) Άλλα Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του : - - Λάδι ακατέργαστο : Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλο Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή Άλλα Άλλα : Λάδι τουνγκ (abrasin); Λάδια από jojoba, oiticica. Κερί μυρίκης, κερί Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του : Λάδι ακατέργαστο : Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Άλλο Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Άλλα... -

9 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ III Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους : Λάδια ακατέργαστα : Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1kg ήλιγότερο Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1kg ήλιγότερο Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα : Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους : Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1 kg ήλιγότερο Που παρουσιάζονται αλλιώς Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους : Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax» Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καâαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο Που παρουσιάζονται αλλιώς : Λάδια από αγριοκράμβη, λινάρι, αγριογογγύλη, ηλιοτρόπιο, illipé, karité, makoré, touloucouna ή babassu που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) Λάδια από αράπικο φυστίκι, βαμβάκι, σόγια ή ηλιοτρόπιο. Άλλα λάδια, περιεκτικότητας σε ελεύâεραλιπαράοξέακατώτερηςτου50 % κατά βάρος και με εξαίρεση τα λάδια από λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο), illipι, κοκοφοίνικα, αγριοκράμβης, αγριογογγύλης ή copaïba Άλλα Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδιαδιατροφήςκαιτακλάσματάτουςτηςκλάσης1516 : Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης : Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % Άλλη Άλλα : Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % ΛάδιαφυτικάσταÂερά, ρευστά, απλώς αναμειγμένα Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορμών) Άλλα... -

10 III-10 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, Âερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, Âειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή Âέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού : Λινοξύνη ΛάδιαφυτικάσταÂερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανâρώπινη διατροφή (1) : Ακατέργαστα Άλλα Άλλα : Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, Âερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα) οξειδωμένα, αφυδατωμένα, Âειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή Âέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και φλάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους Άλλα Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα : Κεριά φυτικά Άλλα : Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα : Ακατέργαστα Άλλα Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κεριών : Λάδι δερμάτων Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κεριών : - - Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου : Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks) Άλλα ΚατακάÂια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks) Άλλα... - (1) Ηυπαγωγήστηδιάκρισηαυτήεξαρτάταιαπότουςόρουςπουπροβλέπονταιαπότις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994.

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994. Άρθρο71 (1) Ελαιόλαδο 1. «Ελαιόλαδο» χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελαίας της Ευρωπαϊκής (OLEA EUROPEA) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 181 final ANNEX 1 PART 3/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, 9.6.2004 L 206/37 ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ CE/MTN/P1/el 1 ΑΡΘΡΟ 1 1. Η Κοινότητα και το Μαυροβούνιο εφαρµόζουν στα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Griechisch (Normativer Teil) 1 von 429 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ CE/MTN/P1/el

Διαβάστε περισσότερα

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.01.2008 021.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ. Πρωτόκολλο 2 για τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της Αλβανίας και της Κοινότητας στον τοµέα των µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ. Πρωτόκολλο 2 για τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της Αλβανίας και της Κοινότητας στον τοµέα των µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Griechisch (Normativer Teil) 1 von 373 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Πρωτόκολλο 1 για τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα Πρωτόκολλο 2 για τις εµπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 73 (1) Σπορέλαια. Α. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 73 (1) Σπορέλαια. Α. Γενικές διατάξεις Άρθρο 73 (1) Σπορέλαια Α. Γενικές διατάξεις 1. «Φυτικά έλαια (σπορέλαια) και λίπη» χαρακτηρίζονται τα βρώσιμα έλαια και λίπη που λαμβάνονται από την σύνθλιψη των ελαιούχων καρπών και σπερμάτων ή την εκχύλισή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 61/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιανουαρίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Λίπη και έλαια Παγκόσμια παραγωγή λιπών και ελαίων το 1981, σε χιλιάδες τόνους: Σογιέλαιο 12.495, Ηλιέλαιο 4.515, Βαμβακέλαιο 3.

Λίπη και έλαια Παγκόσμια παραγωγή λιπών και ελαίων το 1981, σε χιλιάδες τόνους: Σογιέλαιο 12.495, Ηλιέλαιο 4.515, Βαμβακέλαιο 3. Λίπη και έλαια Παγκόσμια παραγωγή λιπών και ελαίων το 1981, σε χιλιάδες τόνους: Σογιέλαιο 12.495, Ηλιέλαιο 4.515, Βαμβακέλαιο 3.245, Αραχιδέλαιο (φυστικέλαιο) 2.945, Κραμβέλαιο 3.759, Φοινικέλαιο και φοινικοπυρηνέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 44. Τμήμα I Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 44. Τμήμα I Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα... C 356/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/11

22.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/11 22.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικάμε τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνου Παναγιώτης Χημικός, Δ/ντής Εργαστηρίου

Κωνσταντίνου Παναγιώτης Χημικός, Δ/ντής Εργαστηρίου Κωνσταντίνου Παναγιώτης Χημικός, Δ/ντής Εργαστηρίου OLITECN O.E. Η OLITECN ΟΕ είναι ένα εξειδικευμένο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας λιπαρών υλών, κυρίως ελαιολάδου. Διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες. Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς. 1. Παρθένα Ελαιόλαδα.

Βασικές Έννοιες. Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς. 1. Παρθένα Ελαιόλαδα. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς Το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο πλαίσιο ανακήρυξης του 2006 ως «Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς», σχεδίασε και υλοποιεί ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα

Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα Μελέτη της οξειδωτικής σταθερότητας εδώδιµων φυτικών ελαίων κατα το τηγάνισµα Παπαδοσηφάκη Χριστίνα Κουνάδη Σταµατίνα Εισηγητές : Σπυριδάκη Ασπασία Χατζάκη Ειρήνη Ψιλινάκης Εµµανουήλ 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Προσδιορισµός Λιπαρών Οξέων και εκτίµηση της ποιότητας λίπους σε αρτοσκευάσµατα (της πόλης της Καβάλας)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Προσδιορισµός Λιπαρών Οξέων και εκτίµηση της ποιότητας λίπους σε αρτοσκευάσµατα (της πόλης της Καβάλας) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσδιορισµός Λιπαρών Οξέων και εκτίµηση της ποιότητας λίπους σε αρτοσκευάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

826 Ν. 59(Ι)/93. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,10.12.93

826 Ν. 59(Ι)/93. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,10.12.93 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,10.12.93 826 Ν. 59(Ι)/93 Ο περί Ελαιόλαδου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 131/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για βιοµηχανικά προϊόντα της ΕΚ Παράρτηµα II(α) ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα EL EL EL Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) [Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Griechisch (Normativer Teil) 1 von 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Griechisch (Normativer Teil) 1 von 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Griechisch (Normativer Teil) 1 von 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για βιοµηχανικά προϊόντα της ΕΚ Παράρτηµα II(α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II-1 ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σημείωση 1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων»(πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ Τα λιπίδια είναι μια χημικά ετερογενής ομάδα ενώσεων με έντονη υδροφοβικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό (ή διαλύονται πολύ λίγο), ενώ είναι διαλυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) L 77/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 206/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα