Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ"

Transcript

1 Τόμος 1 - Τεύχος Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen, θαζεγεηή καθξννηθνλνκίαο θαη ηζηνξίαο ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην Παλ/κην ηνπ Berkeley, ζην πεξηνδηθό DER SPIEGEL ( ) πλέληεπμε Wolfgang Schäuble, ζηελ ε/θ Stuttgarter Zeitung πλέληεπμε Wolfgang Schäuble, ζην εβ. Πεξηνδηθό FOCUS πλέληεπμε Hans- Peter Keitel,πξόεδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλώλ Βηνκεράλωλ, ζηελ ε/θ Hamburger ( ) Γειώζεηο Marc Cliffe, αλώηαηνπ ζηειέρνπο ηνπ νκίινπ ING, ξεπνξηάδ ζηελ αγγιόθωλε Hurriyet Daily News ( ) πλέληεπμε πξώελ θαγθειάξηνπ Helmut Schmidt, ζηελ ε/θ DIE ZEIT ( ) Πεξηερόκελα ηεύρνπο: Κχξηα Θέκαηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζηα Γηεζλή ΜΜΔ Θεηηθά Γεκνζηεχκαηα 1 Πξφηαζε ζπγρψλεπζεο Δζληθήο Τξάπεδαο - Alpha Bank Σπλαληήζεηο Πξσζππνπξγνχ, θ. Γ. Παπαλδξένπ,ζε Βεξνιίλν θαη Φηιαλδία Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο Η δχζθνιε πνξεία αλάθακςεο ηεο Δπξσδψλεο Έξεπλεο - Σχλνδνο Κνξπθήο : Ηκεξήζηα Γηάηαμε ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ - Σηον απόητο ηης Σσνένηεσμεο Τχπνπ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ηξφηθα, νη δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, θ. Γ. Παπαλδξένπ, πεξί δηάςεπζεο ησλ ζελαξίσλ πψιεζεο «εζληθψλ ζεζαπξψλ» κε ζθνπφ ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξένπο. - Η επίζκευη ηοσ ΥΦΥΠΕΞ, θ. Κνπβέιε ζηελ Οπγγαξία θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο νπγγξηθήο θπβέξλεζεο γηα ζέκαηα δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Θετικά δημοσιεύματα Η ε/θ L ECHO, κε ηνλ ηίηιν «Δπηηφθηα: Η Ιζπαλία θαη ε Διιάδα παίξλνπλ κία αλάζα» ( ), αλαθέξεη φηη ε Ιζπαλία θαη ε Διιάδα θαηάθεξαλ λα εθδψζνπλ νκφινγα κε ρακειφηεξν επηηφθην ζε ζρέζε κε ηειεπηαίεο, αληίζηνηρεο εθδφζεηο. Η Αζήλα, ε νπνία δελ κπνξεί αθφκε λα βγεη ζηηο αγνξέο καθξνπξφζεζκα, δηέζεζε 390 εθαηνκκχξηα επξψ ζε ηξίκελα νκφινγα, κε επηηφθην 3,85% (αληί 4,1%). Η αγνξά είλαη ηψξα πην γαιήληα, κεηά ηηο αλεζπρίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ησλ πην εχζξαπζησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. - Η πρόηαζη ζσγτώνεσζης ηης Δζληθήο Τξάπεδαο κε ηελ ALPHA BANK θαη ε κε επηηπρήο έθβαζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. - Η ζσνάνηηζη ηοσ Πρφθσποπξγνχ, θ. Γ. Παπαλδξένπ, κε ηελ Γεξκαλίδα Καγθειάξην, Angela Merkel, θαζψο θαη κε ηε Φηιαλδή νκφινγφ ηνπ, Mari Kiviniemi, θαη ε ππφζρεζε ηνπ θ. Παπαλδξένπ φηη ε Διιάδα ζα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηεο πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο. «Οη ειιεληθέο επελδχζεηο έρνπλ έξζεη ζηελ Αίγππην γηα λα παξακείλνπλ θαη δελ πξφθεηηαη λα πάλε πνπζελά», δήισζε ν Πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζηελ Αίγππην θ. Φξηζηφδνπινο Λάδαξεο ζηε Daily News, θαηφπηλ ζπλάληεζεο πνπ είρε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κεληξηθνχ Οξγαληζκνχ Δπελδχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ (GAFI), θ. Οζάκα Σάιερ. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ επηζεκαίλνληαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ, ελψ επηζεκάλζεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Ο Πξέζβεο θ. Λάδαξεο αλέθεξε, επίζεο, φηη ε - Οι δηλώζεις ηοσ σποσργού Οηθνλνκηθψλ, θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, πεξί χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα αγγίμεη ην 3%, ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 4,5% ηνπ 2010, θαζψο θαη γηα πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα ζπξξίθλσζεο ηνπ ειιείκκαηνο απφ 10% ην 2010 ζε 7,4% ην Ο εσρύηερος προβλημαηιζκφο πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαη ηελ πηζαλφηεηα αλαδηάξζξσζεο ή επηκήθπλζήο ηνπ. αλαβίσζε ηνπ Διιελν- Αηγππηηαθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην νπνίν αδξαλεί απφ ην 2008, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ην θαινθαίξη ηνπ 2011, ελψ ηαπηφρξνλα ζρεδηάδεηαη ζπλεηαηξηζκφο κεηαμχ ηνπ Κεληξηθνχ Οξγαληζκνχ Δπελδχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ (GAFI) θαη ηνπ αλάινγνπ νξγαληζκνχ ζηελ Διιάδα, Invest in Greece. Σηε ζπλέρεηα επεζήκαλε φηη πξνο ηα ηέιε ηνπ εξρνκέλνπ Μαΐνπ, αληηπξνζσπεία απφ ηελ Έλσζε Διιήλσλ Βηνκεράλσλ, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ζηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε λέσλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ.

2 Οικονομικό δελτίο «( ) Οη κέρξη ηψξα παξεκβάζεηο δηάζσζεο δελ είραλ λφεκα θακηά ζηηγκή. Καηά βάζε, φζνλ αθνξά απηά ηα κέηξα, νη Γεξκαλνί θαη νη Γάιινη ελδηαθέξνληαη λα πξνζηαηεχζνπλ απφ απψιεηεο ηηο ηξάπεδέο ηνπο. Τψξα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ρσξίο αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο Ειιάδαο - δειαδή ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξαπεδψλ - δεν μπορεί να γίνει κάτι. Γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφλ, ππάξρεη κφλν κία ιχζε: εληζρχζηε ηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο! Η Ειιάδα δνχζε πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, ζηελ Ιξιαλδία θαη ζηελ Ιζπαλία είλαη νη ηξάπεδεο ην πξφβιεκα ( ) νη επξσπατθέο ηξάπεδεο απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απ φζν ζέιεη λα θαηαιάβεη ν θφζκνο. Ο θαζέλαο ζην κεηαμχ έρεη αληηιεθζεί φηη ηα ηεζη αληνρήο ησλ ηξαπεδψλ πέξζη δελ είπαλ πνιιά πξάγκαηα. Απηή ε εθδήισζε κε ραξαθηήξα άιινζη ζηεξείηαη ξεαιηζηηθψλ ζελαξίσλ: νη θίλδπλνη γηα ηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ δελ ειήθζεζαλ θαζφινπ ππφςε. Απηή ηε θνξά νη επνπηηθέο Αξρέο δελ ζα ην μεπεξάζνπλ έηζη απηφ. Θα κε θαζεζχραδε πεξηζζφηεξν φκσο λα είρε ηελ επζχλε γηα ηα ηεζη αληνρήο ε Επξσπατθή Επηηξνπή. Οη εζληθέο επνπηηθέο Αξρέο ππνθχπηνπλ ζπρλά ζηηο πηέζεηο φζσλ πξέπεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα επηηεξνχλ». πλέληεπμε Barry Eichengreen, ακεξηθαλνύ θαζεγεηή καθξννηθνλνκίαο θαη ηζηνξίαο ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην Παλ/κην ηνπ Berkeley, ζην εβδνκαδηαίν πεξηνδηθό DER SPIEGEL ( ) ελίδα 2 Πρόταση συγχώνευσης Εθνικής Σράπεζας - ALPHA BANK Με κεγάιν ελδηαθέξνλ θαιχθζεθε απφ ηα μέλα ΜΜΔ ην ρξνληθφ ηεο πξφηαζεο ζπγρψλεπζεο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο κε ηελ ALPHA BANK, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηνλ αληίθηππν πνπ είρε ε κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμαγνξάο, θαζψο θαη νη πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα ελνπνίεζή ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ ε/θ Luxemburger Wort ( ) δεκνζηεχεηαη άξζξν κε ηίηιν «Αζελατθέο ηξάπεδεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζπγρψλεπζε» θαη ππφηηηιν «Η θξίζε ρξένπο ζέηεη ηνλ ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ππφ πίεζε», ζην νπνίν αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δέρνληαη πίεζε λα ελεξγήζνπλ, λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. Μέρξη ηψξα θπξηαξρνχζαλ ηέζζεξηο κεγάιεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα, εθηφο απφ ηελ Δζληθή, ηελ Alpha Bank θαη ηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο. Σηηο ηξάπεδεο απηέο αλαινγεί ην 60% ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαλείσλ. Δηδηθνί ηνπ ηνκέα εθηηκνχλ εδψ θαη ρξφληα φηη ε κηθξή ειιεληθή αγνξά ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν δχν κεγάιεο ηξάπεδεο. Η θξίζε ρξένπο ελέηεηλε ζεκαληηθά ηελ πίεζε γηα ελνπνίεζε. Η πνηφηεηα ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ επηδεηλψλεηαη, θαζψο ζηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, ην πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ γηα ηξεηο κήλεο ή πεξηζζφηεξν, έρεη θζάζεη ην 10%. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ επίζεο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, θαζψο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα, ελψ ιφγσ ηεο θξίζεο, 30 δηζεθαηνκκχξηα επξψ απνζχξζεθαλ πέξπζη απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Σην ίδην πιαίζην, ζε δχν άξζξα ηνπ Thomas Fuster, ηα νπνία δεκνζηεχνληαη ζην νηθνλνκηθφ ηεο ηκήκα ηεο NZZ ( ), αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ηεο Δζληθήο απφ ηελ ηξάπεδα Alpha, ππνζηεξίδεηαη φηη ε θξίζε ρξένπο ζηελ Διιάδα έρεη απμήζεη ηελ πίεζε γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, θάηη πνπ δεηεί επί κήλεο θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ε νπνία ραηξέηηζε ηελ πξφηαζε ηεο κεγαιχηεξεο ειιεληθήο ηξάπεδαο, ηεο Δζληθήο, λα εμαγνξάζεη ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε εκπνξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο, ηελ Αlpha. Η ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ ζα έθεξε ηελ αγνξαία αμία ηεο λέαο ηξάπεδαο ζην χςνο ησλ 9.7 δηο επξψ, θαηαηάζζνληαο ηελ κεηαμχ ησλ 30 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξψπεο. Η ειπίδα ησλ Αζελψλ ήηαλ φηη κε ηέηνην κέγεζνο ε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο ζα ήηαλ επθνιφηεξε θαη ζα κεησλφηαλ θάπσο ε εμάξηεζε απφ ηα θεθάιαηα ηεο ΔΚΤ. Παξφηη ε Alpha απέξξηςε ηελ πξφηαζε ηεο Δζληθήο σο κε ζπκθέξνπζα, ε θίλεζε ηεο Δζληθήο ζεσξείηαη σο ε αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε άιινπο ππνςήθηνπο γηα ζπγρψλεπζε ηελ δεχηεξε θαη ηέηαξηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα αληηζηνίρσο, ηελ Eurobank θαη ηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο. Σην ζηάδην, φκσο, απηήο ηεο αλακελφκελεο ηζρπξνπνίεζεο δελ πξνβιέπεηαη λα εηζέιζνπλ μέλεο ηξάπεδεο, θαζψο ζηηο ρξεκαηαγνξέο θπξηαξρεί ε εθηίκεζε φηη ε Διιάδα δελ ζα θαηαθέξεη λα εμέιζεη ηεο θξίζεο ρσξίο αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο, κία πξννπηηθή πνπ ζα θινλίζεη ηηο ηξάπεδεο, φπσο ηε Δζληθή, ε νπνία παξά ηελ πςειή θεθαιαηνπνίεζε ηεο δηαζέηεη ζην ραξηνθπιάθην ηεο ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα αμίαο 21 δηο επξψ. Έθιεηζε νξηζηηθά ην θεθάιαην ηεο ζπγρψλεπζεο ηεο Alpha Bank κε ηελ Δζληθή Τξάπεδα, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ Alpha απηή ε θίλεζε ζα νδεγνχζε ζε νηνλεί θξαηηθνπνίεζε κίαο ηδησηηθήο ηξάπεδαο, φπσο αλαθέξεη ε Kerin Hope ζε ξεπνξηάδ ηεο ζ η ν π ο F I N A N C I A L TIMES κε ηίηιν «Alpha closes the door on NBG merger offer» ( ). Ο θ. Μαζνπξάθεο, επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ηεο Alpha Bank, δήισζε ζρεηηθά φηη ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληα Σπκβνχινπ ηεο, αληηθαζίζηαληαη κεηά απφ θάζε εθινγέο απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Σην εβδνκαδηαίν δειηίν νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ πνπ εμέδσζε ε ηξάπεδα, ζεκεηψλεηαη φηη ε ζπγρψλεπζε απηή ζα ζήκαηλε ηελ θξαηηθνπνίεζε ηεο Alpha θαη ηελ απψιεηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηεο πιενλεθηήκαηνο, ήηνη, ηελ ζηαζεξφηεηα ζηε δηνίθεζή ηεο. Κιείλνληαο, ην ξεπνξηάδ επηζεκαίλεη φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ αθφκα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ιφγσ ηεο ειιεληθήο θξίζεο, θαζψο έρνπλ ράζεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο αγνξέο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο.

3 Σόμος 1 - Σεύχος 3 υναντήσεις Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου σε Γερμανία και Υιλανδία Δθηελψο θαιχθζεθε απφ ηα δηεζλή ΜΜΔ ε ζπλάληεζε ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ, θ. Γ. Παπαλδξένπ, κε ηελ Γεξκαλίδα Καγθειάξην, αιιά θαη ηε Φηιαλδή νκφινγφ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ππέξ ηεο Διιάδνο θαη ηελ έγθξηζε ηεο επηκήθπλζεο απνπιεξσκήο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ζηελ επηθείκελε Σχλνδν Κνξπθήο ηνλ Μάξηην. Δλδεηθηηθά, ζε δεκνζίεπκα ζηε Süddeutsche Zeitung online, κε ηίηιν: «H Μέξθει δίλεη πξννπηηθή ζηνπο Έιιελεο γηα επηκήθπλζε α- πνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ» ( ), αλαθέξεηαη φηη ε Καγθειάξηνο Μέξθει ζεσξεί εθηθηή ηελ επηκήθπλζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ πνπ ιακβάλεη ε Διιάδα απφ ηελ ΔΔ. Τφληζε, σζηφζν, φηη απηφ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κφλν ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο Δπξσδψλεο πνπ ζα απνθαζηζηεί κέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ θνηλή πξφηαζε Γεξκαλίαο-Γαιιίαο γηα ην Σχκθσλν Αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο επίζεο θαη ηελ απφθαζε γηα ηνλ πξνζσξηλφ κεραληζκφ ζηήξημεο. Τελ ίδηα ζηηγκή, ε θ. Μέξθει εμήξε ηελ πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνινπζεί ε Διιάδα. «Όιεο νη πξνυπνζέζεηο απφ ΓΝΤ, ΔΚΤ θαη ΔΔ, γηα ηηο νπνίεο έρεη δεζκεπζεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε, έρνπλ εθπιεξσζεί. Καη δελ έρσ ηελ παξακηθξή ακθηβνιία φηη ε Διιάδα ζα ζπλερίζεη ηελ ίδηα ηελ πνξεία» ηφληζε ε Καγθειάξηνο. Ο θ. Παπαλδξένπ δηεκήλπζε, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, φηη ε Διιάδα ζα απνπιεξψζεη φια ηα δάλεηα, ελψ απέξξηςε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο. «Η ρψξα δελ πξφθεηηαη λα επηβαξχλεη ηνλ Γεξκαλφ θνξνινγνχκελν. Θα επηζηξέςνπκε ηα δάλεηα κε ηνπο ηφθνπο, ηφληζε ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο θαη ραηξέηεζε ηε γαιινγεξκαληθή πξφηαζε γηα ην ζχκθσλν Αληαγσληζηηθφηεηαο, πξνζζέηνληαο φηη ην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζπλίζηαηαη ζηελ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο. Σε άξζξν ηνπ Leigh Phillips ζηε δηαδηθηπαθή πχιε Euobserver κε ηίηιν «Η Merkel ηείλεη ρείξα ζσηεξίαο ζηελ Διιάδα ελφςεη ηεο 9 εο γεληθήο απεξγίαο» ( ) αλαθέξεηαη φηη ε Γεξκαλίδα Καγθειάξηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηεο κε ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ Γηψξγν Παπαλδξένπ (22 Φεβξνπαξίνπ), αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε ηεο ρψξαο ηεο λα ππνζηεξίμεη ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ησλ 110 δηο επξψ πνπ έιαβε ε Διιάδα. Η θα Merkel εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ Διιάδα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο, ιέγνληαο φηη «θάηη ηέηνην απαηηεί πνιηηηθή ηφικε». Ταπηφρξνλα φκσο θάλεθε αδηάιιαθηε ζηελ ζπλέρηζε ησλ πεξηθνπψλ θαη ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, παξά ηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Παπαλδξένπ επραξίζηεζε ηελ θα Merkel γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε θηιία ηεο. Αληηζηνίρσο, ε ε/θ Turun Sanomat ζε θχξην άξζξν ηεο κε ηίηιν «Ο Παπαλδξένπ ζε ε π ί ζ θ ε ς ε ε λ η π π ψ ζ ε - σλ» ( ) αλαθέξεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Διζίλθη, ν έιιελαο Π/Θ δηαβεβαίσζε φηη ε ρψξα ζα απνπιεξψζεη κε ηφθν ην δάλεην πνπ έιαβε απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Η Φηιαλδή νκφινγφο ηνπ, Mari Kiviniemi, δελ είλαη ε κφλε πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ακθηβνιίεο γηα ην αλ ε ππφζρεζε απηή κπνξεί λα ηεξεζεί ππφ ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δαλεηζκνχ. Ο Παπαλδξένπ, ζπλερίδεη ν αξζξνγξάθνο, εμαζθάιηζε απφ ηελ θα Kiviniemi κφλν ηελ αφξηζηε ππφζρεζε φηη ην ζέκα ζα εμεηαζζεί ζην πιαίζην ηεο Σπλφδνπ Κνξπθήο ζηα ηέιε Μαξηίνπ. Τφηε ζα θαηαζηεί γλσζηφ ην αλ νη εγέηεο ηεο Δ.Δ. είλαη έηνηκνη λα ραιαξψζνπλ ηνπο φξνπο ηνπ ειιεληθνχ παθέηνπ σο ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ην θνηλφ λφκηζκα. Σην άξζξν ηνλίδεηαη επίζεο φηη ε Διιάδα πξέπεη λα μεθηλήζεη ηελ απνπιεξσκή ηνπ έθηαθηνπ δαλείνπ απφ ην 2013 θαη φηη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα είλαη κάιινλ ππεξβνιηθά απζηεξφ, θαζψο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζα παξακείλεη αξλεηηθή ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηξέρνλ έηνο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ, σζηφζν, πξσηχηεξεο δειψζεηο ηνπ Φηιαλδνχ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο ηνπ EcoFin ζηηο Βξπμέιιεο, βάζεη ησλ νπνίσλ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε δεκνζίεπκα ηεο ε/θ Aamulehti ( ) ην θηιαλδηθφ θνηλνβνχιην, πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηηο εθινγέο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ηνλ Απξίιην ζηε Φηλιαλδία, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ζα επηθπξψζεη απηφ πνπ ε θπβέξλεζε ζα θάλεη απνδεθηφ ζηε Σχλνδν Κνξπθήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 24 θαη 25 Μαξηίνπ. «...αλαθνξηθά κε ην ηη φθεινο έρεη ε Γεξκαλία απφ ηε ζηήξημε θξαηψλ, φπσο ε Ειιάδα, Ιξιαλδία θαη Πνξηνγαιία δελ ππάξρεη θνηλφ λφκηζκα ρσξίο αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Πξφθεηηαη βεβαίσο γηα αιιειεγγχε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε απζηεξνχο θαλφλεο θαη πξνυπνζέηεη ηελ εηνηκφηεηα ησλ απνδεθηψλ ηεο βνήζεηαο γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Τα δάλεηα δελ είλαη νχηε απιέο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ νχηε δψξα, αιιά ρνξεγνχληαη ππφ απζηεξνχο φξνπο: Τα θξάηεκέιε, πνπ δέρνληαη ηε βνήζεηα, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηξνθή ζηελ πνιηηηθή ηνπο. Τελ ηήξεζε ησλ φξσλ απηψλ επνπηεχεη ε ΕΚΤ, ην ΔΝΤ θαη ε Επξσπατθή Επηηξνπή». πλέληεπμε Wolfgang Schäuble, ζηελ ε/θ Stuttgarter Zeitung «...αλ ήμεξα αθξηβψο ηη ζα γίλεη [γηα ην αλ ζα μαλαδνχλ νη ρψξεο ηα δηο κε ηα νπνία ζηαζεξνπνίεζαλ ηελ Ειιάδα], ζα είρα δψζεη ζην ρξεκαηηζηήξην ηηο θαηάιιειεο εληνιέο. Γηα πξψηε θνξά ζηνλ επξσπατθφ ρψξν βηψλνπκε ακθηβνιίεο γηα ην αλ ηα θξάηε κπνξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα απνπιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο. Οη πνιηηηθνί δελ πξέπεη λα δηεμάγνπλ αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο, αιιά λα δηαιχνπλ γξήγνξα θαη κφληκα ηηο ακθηβνιίεο. Έλα πηζαλφ εξγαιείν γηα λα εζπράζνπλ νη αγνξέο απνηειεί ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο» πλέληεπμε Hans-Peter Keitel, πξόεδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλώλ Βηνκεράλωλ, ζηελ ε/θ Hamburger ( ) ελίδα 3

4 Οικονομικό δελτίο «Έμνδνο ηεο Ειιάδαο απφ ηελ Επξσδψλε δελ είλαη ηακπνχ. Αιιά ζεσξψ φηη ζα ήηαλ ιάζνο. Θα ήηαλ ε αξρή ηνπ ηέινπο γηα ην θνηλφ καο λφκηζκα. Οη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη ηζρπξίδνληαη φηη θάηη ηέηνην ζα είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πξνπάλησλ γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία. Θα βηψλακε κία ηζρπξή αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηφο καο θαη νη εμαγσγέο καο ζα έπεθηαλ θαηαθφξπθα. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ζα απμάλνληαλ δξαζηηθά κε ηαπηφρξνλε κεγάιε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Δελ κπνξψ λα αλαιάβσ κία ηέηνηα επζχλε». πλέληεπμε Wolfgang Schäuble, ζην εβ. Πεξηνδηθό FOCUS «(...) ε επξσδψλε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε δχν ζελάξηα: ηελ έμνδν ηεο Ειιάδαο απφ ηελ επξσδψλε ή ηε δηάιπζε ηεο επξσδψλεο. Οη ζπλέπεηεο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζε πεξίπησζε πνπ θαηαξξεχζεη ε επξσδψλε ζα είλαη θαηαζηξνθηθέο...αληίζεηα, είλαη πνιχ πηζαλφ ην ζελάξην εμφδνπ ηεο Ειιάδαο απφ ηελ επξσδψλε, δεδνκέλνπ φηη πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ελψ ην κεζαίν κέγεζφο ηεο εγγπάηαη φηη ε απνρψξεζή ηεο δελ ζα επηδξάζεη δηαζπαζηηθά, θάηη ην νπνίν ζα ζπλέβαηλε αλ απνρσξνχζε απφ ηελ επξσδψλε κηα κεγαιχηεξε ρψξα. Επηπιένλ, ε επξσδψλε θαη ην ΔΝΤ ζα κπνξνχζαλ κεζνπξφζεζκα λα εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηελ Ειιάδα. Τέινο, ε έμνδνο ηεο Ειιάδαο απφ ηελ Επξσδψλε ζα έδηλε θίλεηξν γηα κεηαξξπζκίζεηο ζε άιιεο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε Ιζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία» Γειώζεηο Marc Cliffe, αλώηαηνπ ζηειέρνπο ηνπ νκίινπ ING, ξεπνξηάδ ζηελ αγγιόθωλε Hurriyet Daily News ( ) Προβληματισμοί για την εξέλιξη του ελληνικού χρέους Γχζπηζηε εμαθνινπζεί λα είλαη ε επξσπατθή θνηλφηεηα απέλαληη ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα απνπιεξψζεη εγθαίξσο ην ρξένο ηεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν απμάλνληαη νη θσλέο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα επηκήθπλζε ηνπ ρξένπο, αλαδηάξζξσζε, αθφκε θαη ρξενθνπία ηεο Διιάδαο. Φαξαθηεξηζηηθά, ζε δεκνζίεπκα ηεο ε/θ Die Presse, κε ηίηιν «Διιάδα: Η δξαρκή σο χζηαηε ζσηεξία;» ( ), αλαθέξεηαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ αλαπφθεπθηε ηε ρξενθνπία ηεο Διιάδαο, ελψ θνξπθαίνη Γεξκαλνί εηδηθνί εθηηκνχλ φηη ε έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ηελ επξσδψλε είλαη κηα ξεαιηζηηθή ιχζε. Σχκθσλα, κάιηζηα, κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Σπκβνπιεπηηθήο Οκάδαο (EEAG), εθηηκάηαη φηη δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, είηε ε έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε θαη ε επαλαθνξά ηεο δξαρκήο είηε ε δξαζηηθή κείσζε κηζζψλ θαη ηηκψλ, θαζψο ε δηαξθήο δαλεηνδφηεζε απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. ζα δεκηνπξγνχζε εμάξηεζε απφ ηελ εμσηεξηθή βνήζεηα. Δκβαζχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ζηηο ζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ νη κεηέρνληεο ζηελ νκάδα EEAG, αλάιπζε ζηελ Stuttgarter Nachrichten ( ) ηνλίδεη φηη εάλ ε Διιάδα επηζηξέςεη ηειηθά ζηε δξαρκή, ην εζληθφ λφκηζκα ζα ππνηηκεζεί, γεγνλφο πνπ ζα θαηαζηήζεη πην νηθνλνκηθέο ηηο εμαγσγέο θαη ζα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη ηα ρξέε ζα πξέπεη λα πιεξψλνληαη ζε επξψ, ην δεκφζην ρξένο ζα δηνγθσζεί πεξαηηέξσ. Ο κφλνο ηξφπνο λα γιηηψζνπλ νη Έιιελεο απφ απηέο ηηο δχν επηινγέο είλαη έλαο κφληκνο κεραληζκφο κεηαθνξάο ρξεκάησλ. «Πξφθεηηαη γηα ηξίηε ελαιιαθηηθή, πνπ δελ απνηειεί ρξήζηκε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο», ζεσξνχλ νη εηδηθνί, θαζψο δελ παξέρεη θίλεηξν γηα επίιπζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σην κεηαμχ, ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ, πνπ έρεη ιάβεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζην πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, δελ ζα επαξθέζνπλ, θνβνχληαη νη νηθνλνκνιφγνη. Τν ζελάξην ηεο ρξενθνπίαο ηεο Διιάδαο, θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ επξσπατθνχ think tank Bruegel, Jean Pisani - Ferry ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην θηλεδηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ Xinhua ( ), θαζψο ζεσξεί φηη ν ιφγνο ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο είλαη πνιχ πςειφο, ελψ, αληίζεηα, δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ην δεκφζην ρξένο ηεο Ιξιαλδίαο, ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο είλαη πεξηζζφηεξν δηαρεηξίζηκν. Γηα αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, θάλεη ιφγν, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γαιιηθή ε/θ LIBERATION, φπνπ ζε ζρεηηθφ άξζξν επηζεκαίλεη: «επηζήκσο, ηίπνηα δελ έρεη αιιάμεη: ε Διιάδα ζα απνπιεξψζεη ην ηεξάζηην ρξένο ηεο, ζην παξαζθήλην φκσο φινη αξρίδνπλ λα παξαδέρνληαη φηη ην εγρείξεκα είλαη αδχλαην, ππάξρνπλ φξηα ζε απηά πνπ κπνξνχλ λα αληέμνπλ νη ιανί» θαη ζπλερίδεη: «Οη ειιεληθνί αξηζκνί είλαη ηξνκαθηηθνί, ην 2011, ην έιιεηκκα ζα επαλέιζεη ζην 7,9%, αιιά ην ρξένο ζα ζπλερίζεη λα δηνγθψλεηαη ζην 152,6%, δειαδή πεξίπνπ 350 δηο επξψ. Έλα έιιεηκκα ην νπνίν ζην κεγάιν κέξνο ηνπ νθείιεηαη ζηελ απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ ρξένπο, θαζψο ην «πξσηνγελέο» έιιεηκκα δελ είλαη παξά 1,5%. Θα ρξεηαζηνχλ, δειαδή, ηνπιάρηζηνλ είθνζη έηε πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα επαλαθέξεη ζην 60% ηνπ ΑΔΠ ην δεκφζην ρξένο». Ήδε είλαη εμαζθαιηζκέλν φηη ηα δάλεηα ηνπ ΓΝΤ θαη ηεο Δ.Δ. δελ πξφθεηηαη λα έρνπλ απνπιεξσζεί λσξίηεξα απφ ην 2020 ή ην Ωο εθ ηνχηνπ, νη ρψξεο ηεο επξσδψλεο ζα πξέπεη λα κεηψζνπλ ηα επηηφθηα πνπ δεηνχλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηα νπνία είλαη πνιχ πςειά. Σθιεξή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνλ Σχλδεζκν Γεξκαληθψλ Τξαπεδψλ, ν Πξφεδξνο ησλ νπνίσλ δήισζε ζηελ ε/θ FT Deutschland ( ) φηη ε Διιάδα δελ ζα θαηαθέξεη λα ιχζεη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο πξνβιήκαηα ρσξίο αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο. Δηδηθφηεξα, ην «θνχξεκα» ρξένπο θαίλεηαη αλαπφθεπθην, αλ θαη αλακέλεηαη λα ζπκβεί πξηλ απφ ην 2013, νπφηε θαη ζα είλαη έηνηκνο ν επξσπατθφο κεραληζκφο ζηαζεξφηεηαο. Τέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε Euractiv ( ), ν θ. Marcus Kerber, θαζεγεηήο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζην γεξκαληθφ παλεπηζηήκην TUB θαη ε δεμακελή ζθέςεο Europolis θαηέζεζαλ κήλπζε, ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηνπ ειιεληθνχ ζρεδίνπ δηάζσζεο, θαζψο θαη θαηά ηνπ κειινληηθνχ κφληκνπ κεραληζκφπ δηάζσζεο (ESM) αιιά θαη ηεο Σπλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο. Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο έρεη επηιεθζεί ην Γεξκαληθφ Σπληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην. ελίδα 4

5 Σόμος 1 - Σεύχος 3 Η δύσκολη πορεία ανάκαμψης της ευρωζώνης «Τν αδηέμνδν ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ Δπξσπαίσλ εγεηψλ φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο επξσδψλεο θαίλεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί θαζψο λέα εκπφδηα θιείλνπλ ηνλ δξφκν πξνο κία επξσπατθή ζπκθσλία γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ», αλαθέξεη ν Irwin Stelzer, ζε ζρφιηφ ηνπ κε ηίηιν «The Euro-Zone s road to recovery keeps getting bumpier» ζηελ ζηήιε Agenda ηεο WALL STREET JOUR- NAL EUROPE. Αλαιπηηθφηεξα, σο εκπφδην ζεσξείηαη, κεηαμχ άιισλ, ε απνηπρία ηεο ζπλάληεζεο ησλ G20 λα θαηαιήμεη ζε κία ζπκθσλία γηα ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ νη εκπνξηθέο αληζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην πψο νη ρψξεο κε κεγάιν πιεφλαζκα ζα αλαγθαζηνχλ λα πηνζεηήζνπλ κέηξα πνπ λα εληζρχνπλ ηελ εγρψξηα δήηεζε, θαζψο θαη ε ηξίηε αλαζεψξεζε ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ε νπνία είλαη θαη ε ιηγφηεξν ζεηηθή ζε ζρέζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο. Σηελ ε/θ Financieele Dagblad δεκνζηεχεηαη άξζξν γλψκεο ηνπ επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνπ ηεο ABN, Amro Han de Jong, κε ηίηιν «Ο θαηξφο πιεζηάδεη» ( ), φπνπ αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη γηα ηελ επξσπατθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: α) ηα ζεκεξηλά θξαηηθά νηθνλνκηθά λα κπνπλ ζε ηάμε. Τν θιεηδί γηα ηηο ρψξεο κε κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα βξίζθεηαη φρη ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, αιιά ζηνλ ηζνζθειηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, β) δεκηνπξγία ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ρξέε, δεδνκέλνπ φηη ε θνξνινγηθή πνιηηηθή, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή δελ πξνζθέξνληαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη γ) δηαζεζηκφηεηα επαξθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηηο θησρφηεξεο ρψξεο, ππφ απζηεξφηεξνπο φξνπο πνπ ζα αθνξνχλ αιιαγέο πνιηηηθήο, αιιά θαη ππφ πην επλντθνχο φξνπο ζε φ,ηη αθνξά ηα επηηφθηα. Δηδηθά γηα ηελ ελδερφκελε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε κία ηέηνηα εμέιημε γηα ηελ επξσδψλε, ξεπνξηάδ ησλ Mathias Ohanian θαη Martin Kaeble δεκνζηεχεηαη ζηνπο Financial Times Deutschland, κε ηίηιν «Οηθνλνκνιφγνη πξνεηδνπνηνχλ γηα αλ α δηάξζξσζε ρξένπο» ( ), ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη φηη αληίζεηα κε ηε δηαδεδνκέλε άπνςε, ε αλαδηάξζξσζε ρξένπο ελφο επξσπατθνχ θξάηνπο πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε βιάβε παξά λα επηιχζεη πξνβιήκαηα, θαζψο δελ ζα βειηίσλε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θξαηψλ, φπσο ε Διιάδα ή ε Ιξιαλδία, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζα δεκηνπξγνχζε έλα δηάρπην θιίκα αβεβαηφηεηαο. Σην ίδην πιαίζην, ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ηεο επζχλεο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο κε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ δηέπνπλ κέρξη ζήκεξα ηε λνκηζκαηηθή έλσζε, επηρεηξεκαηνινγεί ν απνρσξψλ πξφεδξνο ηεο Γεξκαληθήο Bundesbank, Axel Weber, ζε άξζξν ηνπ ζηελ ακεξηθαληθή έθδνζε ησλ Financial Times ( ). Υπνζηεξίδνληαο φηη ηα θξάηε-κέιε έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη πξνζζέηνληαο φηη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνζθέξεηαη ζπκπιεξσκαηηθά ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ρξφλνο θαη λα δηεμαρζεί νκαιφηεξα ε φιε δηαδηθαζία, ν Γεξκαλφο νηθνλνκνιφγνο ηάζζεηαη θαηά ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο ηεο επαλαγνξάο ρξένπο, ε νπνία, φπσο ππνζηεξίδεη, απνηειεί αλεπαξθή κέζνδν κείσζεο ηνπ ρξένπο. Σε εθηελή αληαπφθξηζε ηνπ Wolfgang Proissl απφ ηε Φξαγθθνχξηε, δεκνζηεχεηαη άξζξν ζηνπο Financial Times Deutschland κε ηίηιν «Η Bundesbank πξνεηδνπνηεί γηα επξσπατθή έλσζε κεηαθνξάο ρξεκάησλ» ( ), ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη φηη ε Bundesbank πξνεηδνπνηεί γηα ηνλ θίλδπλν θαζηέξσζεο απφ ηελ πίζσ πφξηα κηαο επξσπατθήο έλσζεο κεηαθνξάο ρξεκάησλ θαηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δπξσδψλεο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επξσπατθφ ηακείν δηάζσζεο EFSF ή ν δηάδνρφο ηνπ ESM επηηξέςνπλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε, φπσο ε Διιάδα, ε Ιξιαλδία θαη ε Πνξηνγαιία, λα πξνβνχλ ζε αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν δξφκνο εμφδνπ ηεο επξσδψλεο απφ ηε θξίζε είλαη ε βνήζεηα πξνο ηηο ρψξεο, νη νπνίεο πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε, κέζσ ηεο κεηαθνξάο ρξεκάησλ απφ ηηο νηθνλνκηθά ηζρπξέο ζηηο νηθνλνκηθά αδχλακεο ρψξεο, ψζηε λα γεθπξσζεί ζηαδηαθά ην νηθνλνκηθφ ράζκα πνπ ηηο ρσξίδεη, φπσο αλαθέξεηαη ζε δεκνζίεπκα ηεο S ü d d e u tsche Ze i tung ( ). «Οη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο δελ θαηάιαβαλ φηη έλα θνηλφ λφκηζκα απφ κφλν ηνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη επεκεξία κφλν απφ επηπρή ζχκπησζε. Καη ηψξα ινγνκαρνχλ κε ηηο ψξεο, αλ ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ κε ρξήκαηα ή κε εγγπήζεηο απηά ηα θησρά παηδηά, φπσο ηνπο Έιιελεο, ηνπο Πνξηνγάινπο, ηνπο Ιξιαλδνχο ή αλ ζα πξέπεη λα ηνπο ζπκβνπιέςνπλ λα θεξχμνπλ πηψρεπζε. Καη δελ γξάθεη θαλέλαο φηη: Τν αλ ζα ζσζεί ε Ειιάδα είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ γεξκαληθψλ, ησλ αγγιηθψλ θαη ησλ γαιιηθψλ ηξαπεδψλ. Απηή είλαη ε αλάιπζε πνπ πξέπεη λα γίλεη: Οη Έιιελεο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ ηα νκφινγά ηνπο. Καη πνηνο ππνθέξεη απφ ηηο ζπλέπεηεο; Οη μέλεο ηξάπεδεο, πνπ ηνπο δάλεηζαλ ηα ρξήκαηα! ( ) ζα πξέπεη θαλείο, γηα παξάδεηγκα, λα αλαξσηεζεί: Πψο γίλεηαη αιήζεηα λα έρνπλ ρξεσζεί ππέξκεηξα νη Έιιελεο; Πνηνο θέξεη ηελ επζχλε γηα θάηη ηέηνην; Πηζηεχσ θαη αξράο φηη θηαίεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή. Καη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Γηα κέλα, ην ζεκαληηθφ είλαη φηη γα ηηο ζπδεηήζεηο ζην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηα γεξκαληθά κέζα ελεκέξσζεο δελ αλαθέξνπλ απνιχησο ηίπνηα!». πλέληεπμε πξώελ θαγθειάξηνπ Helmut Schmidt, ζηελ ε/θ DIE ZEIT ( ) ελίδα 5

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Το «Οικονομικό Δελτίο» συντάσσεται σε 15νθήμερη βάση από το Τμήμα Επιθεώρησης της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Καταγράφονται οι πρόσφατες εξελίξεις στα οικονομικά θέματα, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό. Πηγές: Δημοσιεύματα & άρθρα εφημερίδων και πρακτορείων, τηλ/ματα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, αναλύσεις. Επιμέλεια : Μαρία Βαξεβανίδου Σύνταξη: Κατερίνα Μίχα Tηλ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ Η ε/θ THE INDEPENDENT δεκνζηεχεη ξεπνξηάδ κε ηίηιν Two-speed Europe emerges from recession ( ), ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε γηα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο επξσδψλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ Σχκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επξσδψλεο πεξηνξίζηεθε ζην 0,3%, ρακειφηεξα απφ φ,ηη είρε πξνβιεθζεί. Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, ε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν είλαη 1,4%, παξά ηηο πξνζδνθίεο γηα 1,2%. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δήισζε φηη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζα παξνπζηάζεη ζπξξίθλσζε γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξφληα κε ην εζληθφ εηζφδεκα λα κεηψλεηαη θαηά 3%. Παξάιιεια, ππάξρνπλ θήκεο φηη ε Διιάδα ζα ρξεηαζηεί λα αλαδηαξζξψζεη ην ρξένο ηεο, παξά ηελ ππνζηήξημε απφ ην ΓΝΤ θαη ηελ ΔΔ. Σην ίδην πιαίζην, αλη/ζε απφ ηηο Βξπμέιιεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Manager Magazin, κε ηίηιν «Η Γεξκαλία εληφο πξνγξάκκαηνο, ε Διιάδα ζε θαζνδηθή πνξεία» ( ), αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ: «είλαη πξνθαλέο φηη ε Δπξψπε αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο. Δλψ ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία ζεκείσζαλ κεγάιε αλάπηπμε θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010, εληζρχζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ζηα ππεξρξεσκέλα θξάηε, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα, θαη επηδεηλψζεθαλ νη πξνβιέςεηο. Η κεγαιχηεξε εζληθή νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο, ε Γεξκαλία, πέηπρε αλάπηπμε 0,4% θαη ε Γαιιία 0,3%». Σηελ Διιάδα ην ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε θαηά 1,4%, φπσο αλαθνίλσζε ε ΔΣΥΔ. Έηζη, ε «ςαιίδα» κεηαμχ αλαπηπμηαθά εχξσζησλ θξαηψλ θαη εθείλσλ πνπ δηέξρνληαη θξίζε θαίλεηαη λα αλνίγεη πεξηζζφηεξν. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνβιέπεη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα παξακείλεη θαη ην 2011, γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά, ζε χθεζε. Η πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα ζπξξηθλσζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 3%. Απφ ηελ θξίζε έρνπλ πιεγεί ηδηαίηεξα νη επελδχζεηο θαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε. Σηελ Πνξηνγαιία ε χθεζε ήηαλ ζην 0,3%. Σε δεκνζίεπκα ηεο Die Presse, κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή αλάπηπμε: Η Απζηξία βξίζθεηαη πάλσ απφ ην κέζν φξν» ( ), επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ απζηξηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (Wifo), ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζεκείσζε, θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010, πησηηθέο ηάζεηο ζηελ Δπξψπε. Ο κέζνο φξνο α- λάπηπμεο ησλ 27 ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. αλήιζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο ζην 2,1%, ελψ εηδηθά γηα ηελ Διιάδα ηνλίδεηαη φηη ε νηθνλνκία ηεο ζεκείσζε ζεκαληηθή χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,6%. ΤΝΟΓΟ ΚΟΡΤΦΗ ΜΑΡΣΙΟΤ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ Η EUROPOLITIQUE ζε δεκνζίεπκα ηνπ Eric van Puyvelde, κε ηίηιν «Η νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε λφηηα δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο γεηηνλίαο ζηελ αηδέληα ηεο Σπλφδνπ» ( ), αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηε Σχλνδν Κνξπθήο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Μαξηίνπ ξσλ, πνπ σο ζηφρν ζα έρνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα κία δηαξθή αλάπηπμε πνπ ζα νδεγεί θαη ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αλάκεζα ζε απηά ηα κέηξα ζα πεξηιακβάλνληαη: α. θαηάιεμε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ κέζσ ζπκθσλίαο γηα ην πνηεο ζα είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζηε βάζε ηεο εηήζηαο εμέηαζεο ηεο αλάπηπμεο απφ ηελ Δπηηξνπή, β. απφθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Σπλζήθεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα ηεζεί ζε ηζρχ ν κειινληηθφο κφληκνο κεραληζκφο δηάζσζεο (ΜΔS), Σχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλφδνπ, πνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ Van Rompuy θνηλνπνίεζε ζηνπο Υπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ θαηά ην Σπκβνχιην Γεληθψλ Υπνζέζεσλ ηεο 21 εο Φεβξνπαξίνπ, νη Αξρεγνί Κξαηψλ θαη Κπβεξλήζεσλ πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα ζπλνιηθφ παθέην κέηγ. νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηηο έμη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε, ψζηε λα εγθξηζνχλ έσο ην ηέινο Ινπλίνπ, δ. νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ην κειινληηθφ κφληκν κεραληζκφ δηάζσζεο (MES) θαη ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (ΔΜΦΣ) θαη ε. ζεζκνζέηεζε κέηξσλ γηα ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ επξσδψλε.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Τεηάξηε, 4 Σεπηεκβξίνπ 2013-10:01 Η ζέζε ηεο Γεξκαλίαο σο «αζθαιέο θαηαθχγην» ηεο Δπξσδψλεο κπνξεί λα απνδεηρζεί δίθνπν καραίξη, δηαπηζηψλεη αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του Παρισιοφ

Η δήλωση του Παρισιοφ Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην, 17-18-19 Ηαλνπαξίνπ 2014 1 Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 17.10.2013 ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδος και ηοσ ΔΒΔΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη,

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Ομιλία τηρ Διοικητού τηρ Κεντπικήρ Τπάπεζαρ τηρ Κύππος, καρ. Χπςστάλλαρ Γιωπκάτζη στη σςνέντεςξη Τύπος για την παποςσίαση τηρ Ετήσιαρ Έκθεσηρ τηρ Τπάπεζαρ για το έτορ 2013 (25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα