Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ"

Transcript

1 Τόμος 1 - Τεύχος Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen, θαζεγεηή καθξννηθνλνκίαο θαη ηζηνξίαο ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην Παλ/κην ηνπ Berkeley, ζην πεξηνδηθό DER SPIEGEL ( ) πλέληεπμε Wolfgang Schäuble, ζηελ ε/θ Stuttgarter Zeitung πλέληεπμε Wolfgang Schäuble, ζην εβ. Πεξηνδηθό FOCUS πλέληεπμε Hans- Peter Keitel,πξόεδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλώλ Βηνκεράλωλ, ζηελ ε/θ Hamburger ( ) Γειώζεηο Marc Cliffe, αλώηαηνπ ζηειέρνπο ηνπ νκίινπ ING, ξεπνξηάδ ζηελ αγγιόθωλε Hurriyet Daily News ( ) πλέληεπμε πξώελ θαγθειάξηνπ Helmut Schmidt, ζηελ ε/θ DIE ZEIT ( ) Πεξηερόκελα ηεύρνπο: Κχξηα Θέκαηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζηα Γηεζλή ΜΜΔ Θεηηθά Γεκνζηεχκαηα 1 Πξφηαζε ζπγρψλεπζεο Δζληθήο Τξάπεδαο - Alpha Bank Σπλαληήζεηο Πξσζππνπξγνχ, θ. Γ. Παπαλδξένπ,ζε Βεξνιίλν θαη Φηιαλδία Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο Η δχζθνιε πνξεία αλάθακςεο ηεο Δπξσδψλεο Έξεπλεο - Σχλνδνο Κνξπθήο : Ηκεξήζηα Γηάηαμε ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ - Σηον απόητο ηης Σσνένηεσμεο Τχπνπ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ηξφηθα, νη δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, θ. Γ. Παπαλδξένπ, πεξί δηάςεπζεο ησλ ζελαξίσλ πψιεζεο «εζληθψλ ζεζαπξψλ» κε ζθνπφ ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξένπο. - Η επίζκευη ηοσ ΥΦΥΠΕΞ, θ. Κνπβέιε ζηελ Οπγγαξία θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο νπγγξηθήο θπβέξλεζεο γηα ζέκαηα δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Θετικά δημοσιεύματα Η ε/θ L ECHO, κε ηνλ ηίηιν «Δπηηφθηα: Η Ιζπαλία θαη ε Διιάδα παίξλνπλ κία αλάζα» ( ), αλαθέξεη φηη ε Ιζπαλία θαη ε Διιάδα θαηάθεξαλ λα εθδψζνπλ νκφινγα κε ρακειφηεξν επηηφθην ζε ζρέζε κε ηειεπηαίεο, αληίζηνηρεο εθδφζεηο. Η Αζήλα, ε νπνία δελ κπνξεί αθφκε λα βγεη ζηηο αγνξέο καθξνπξφζεζκα, δηέζεζε 390 εθαηνκκχξηα επξψ ζε ηξίκελα νκφινγα, κε επηηφθην 3,85% (αληί 4,1%). Η αγνξά είλαη ηψξα πην γαιήληα, κεηά ηηο αλεζπρίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ησλ πην εχζξαπζησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. - Η πρόηαζη ζσγτώνεσζης ηης Δζληθήο Τξάπεδαο κε ηελ ALPHA BANK θαη ε κε επηηπρήο έθβαζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. - Η ζσνάνηηζη ηοσ Πρφθσποπξγνχ, θ. Γ. Παπαλδξένπ, κε ηελ Γεξκαλίδα Καγθειάξην, Angela Merkel, θαζψο θαη κε ηε Φηιαλδή νκφινγφ ηνπ, Mari Kiviniemi, θαη ε ππφζρεζε ηνπ θ. Παπαλδξένπ φηη ε Διιάδα ζα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηεο πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο. «Οη ειιεληθέο επελδχζεηο έρνπλ έξζεη ζηελ Αίγππην γηα λα παξακείλνπλ θαη δελ πξφθεηηαη λα πάλε πνπζελά», δήισζε ν Πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζηελ Αίγππην θ. Φξηζηφδνπινο Λάδαξεο ζηε Daily News, θαηφπηλ ζπλάληεζεο πνπ είρε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κεληξηθνχ Οξγαληζκνχ Δπελδχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ (GAFI), θ. Οζάκα Σάιερ. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ επηζεκαίλνληαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ, ελψ επηζεκάλζεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Ο Πξέζβεο θ. Λάδαξεο αλέθεξε, επίζεο, φηη ε - Οι δηλώζεις ηοσ σποσργού Οηθνλνκηθψλ, θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, πεξί χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα αγγίμεη ην 3%, ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 4,5% ηνπ 2010, θαζψο θαη γηα πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα ζπξξίθλσζεο ηνπ ειιείκκαηνο απφ 10% ην 2010 ζε 7,4% ην Ο εσρύηερος προβλημαηιζκφο πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαη ηελ πηζαλφηεηα αλαδηάξζξσζεο ή επηκήθπλζήο ηνπ. αλαβίσζε ηνπ Διιελν- Αηγππηηαθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην νπνίν αδξαλεί απφ ην 2008, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ην θαινθαίξη ηνπ 2011, ελψ ηαπηφρξνλα ζρεδηάδεηαη ζπλεηαηξηζκφο κεηαμχ ηνπ Κεληξηθνχ Οξγαληζκνχ Δπελδχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ (GAFI) θαη ηνπ αλάινγνπ νξγαληζκνχ ζηελ Διιάδα, Invest in Greece. Σηε ζπλέρεηα επεζήκαλε φηη πξνο ηα ηέιε ηνπ εξρνκέλνπ Μαΐνπ, αληηπξνζσπεία απφ ηελ Έλσζε Διιήλσλ Βηνκεράλσλ, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ζηελ Αίγππην, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε λέσλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ.

2 Οικονομικό δελτίο «( ) Οη κέρξη ηψξα παξεκβάζεηο δηάζσζεο δελ είραλ λφεκα θακηά ζηηγκή. Καηά βάζε, φζνλ αθνξά απηά ηα κέηξα, νη Γεξκαλνί θαη νη Γάιινη ελδηαθέξνληαη λα πξνζηαηεχζνπλ απφ απψιεηεο ηηο ηξάπεδέο ηνπο. Τψξα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ρσξίο αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο Ειιάδαο - δειαδή ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξαπεδψλ - δεν μπορεί να γίνει κάτι. Γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφλ, ππάξρεη κφλν κία ιχζε: εληζρχζηε ηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο! Η Ειιάδα δνχζε πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, ζηελ Ιξιαλδία θαη ζηελ Ιζπαλία είλαη νη ηξάπεδεο ην πξφβιεκα ( ) νη επξσπατθέο ηξάπεδεο απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απ φζν ζέιεη λα θαηαιάβεη ν θφζκνο. Ο θαζέλαο ζην κεηαμχ έρεη αληηιεθζεί φηη ηα ηεζη αληνρήο ησλ ηξαπεδψλ πέξζη δελ είπαλ πνιιά πξάγκαηα. Απηή ε εθδήισζε κε ραξαθηήξα άιινζη ζηεξείηαη ξεαιηζηηθψλ ζελαξίσλ: νη θίλδπλνη γηα ηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ δελ ειήθζεζαλ θαζφινπ ππφςε. Απηή ηε θνξά νη επνπηηθέο Αξρέο δελ ζα ην μεπεξάζνπλ έηζη απηφ. Θα κε θαζεζχραδε πεξηζζφηεξν φκσο λα είρε ηελ επζχλε γηα ηα ηεζη αληνρήο ε Επξσπατθή Επηηξνπή. Οη εζληθέο επνπηηθέο Αξρέο ππνθχπηνπλ ζπρλά ζηηο πηέζεηο φζσλ πξέπεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα επηηεξνχλ». πλέληεπμε Barry Eichengreen, ακεξηθαλνύ θαζεγεηή καθξννηθνλνκίαο θαη ηζηνξίαο ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην Παλ/κην ηνπ Berkeley, ζην εβδνκαδηαίν πεξηνδηθό DER SPIEGEL ( ) ελίδα 2 Πρόταση συγχώνευσης Εθνικής Σράπεζας - ALPHA BANK Με κεγάιν ελδηαθέξνλ θαιχθζεθε απφ ηα μέλα ΜΜΔ ην ρξνληθφ ηεο πξφηαζεο ζπγρψλεπζεο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο κε ηελ ALPHA BANK, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηνλ αληίθηππν πνπ είρε ε κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμαγνξάο, θαζψο θαη νη πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα ελνπνίεζή ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ ε/θ Luxemburger Wort ( ) δεκνζηεχεηαη άξζξν κε ηίηιν «Αζελατθέο ηξάπεδεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζπγρψλεπζε» θαη ππφηηηιν «Η θξίζε ρξένπο ζέηεη ηνλ ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ππφ πίεζε», ζην νπνίν αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δέρνληαη πίεζε λα ελεξγήζνπλ, λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. Μέρξη ηψξα θπξηαξρνχζαλ ηέζζεξηο κεγάιεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα, εθηφο απφ ηελ Δζληθή, ηελ Alpha Bank θαη ηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο. Σηηο ηξάπεδεο απηέο αλαινγεί ην 60% ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαλείσλ. Δηδηθνί ηνπ ηνκέα εθηηκνχλ εδψ θαη ρξφληα φηη ε κηθξή ειιεληθή αγνξά ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν δχν κεγάιεο ηξάπεδεο. Η θξίζε ρξένπο ελέηεηλε ζεκαληηθά ηελ πίεζε γηα ελνπνίεζε. Η πνηφηεηα ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ επηδεηλψλεηαη, θαζψο ζηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, ην πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ γηα ηξεηο κήλεο ή πεξηζζφηεξν, έρεη θζάζεη ην 10%. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ επίζεο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, θαζψο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα, ελψ ιφγσ ηεο θξίζεο, 30 δηζεθαηνκκχξηα επξψ απνζχξζεθαλ πέξπζη απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Σην ίδην πιαίζην, ζε δχν άξζξα ηνπ Thomas Fuster, ηα νπνία δεκνζηεχνληαη ζην νηθνλνκηθφ ηεο ηκήκα ηεο NZZ ( ), αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ηεο Δζληθήο απφ ηελ ηξάπεδα Alpha, ππνζηεξίδεηαη φηη ε θξίζε ρξένπο ζηελ Διιάδα έρεη απμήζεη ηελ πίεζε γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, θάηη πνπ δεηεί επί κήλεο θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ε νπνία ραηξέηηζε ηελ πξφηαζε ηεο κεγαιχηεξεο ειιεληθήο ηξάπεδαο, ηεο Δζληθήο, λα εμαγνξάζεη ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε εκπνξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο, ηελ Αlpha. Η ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ ζα έθεξε ηελ αγνξαία αμία ηεο λέαο ηξάπεδαο ζην χςνο ησλ 9.7 δηο επξψ, θαηαηάζζνληαο ηελ κεηαμχ ησλ 30 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξψπεο. Η ειπίδα ησλ Αζελψλ ήηαλ φηη κε ηέηνην κέγεζνο ε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο ζα ήηαλ επθνιφηεξε θαη ζα κεησλφηαλ θάπσο ε εμάξηεζε απφ ηα θεθάιαηα ηεο ΔΚΤ. Παξφηη ε Alpha απέξξηςε ηελ πξφηαζε ηεο Δζληθήο σο κε ζπκθέξνπζα, ε θίλεζε ηεο Δζληθήο ζεσξείηαη σο ε αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε άιινπο ππνςήθηνπο γηα ζπγρψλεπζε ηελ δεχηεξε θαη ηέηαξηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα αληηζηνίρσο, ηελ Eurobank θαη ηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο. Σην ζηάδην, φκσο, απηήο ηεο αλακελφκελεο ηζρπξνπνίεζεο δελ πξνβιέπεηαη λα εηζέιζνπλ μέλεο ηξάπεδεο, θαζψο ζηηο ρξεκαηαγνξέο θπξηαξρεί ε εθηίκεζε φηη ε Διιάδα δελ ζα θαηαθέξεη λα εμέιζεη ηεο θξίζεο ρσξίο αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο, κία πξννπηηθή πνπ ζα θινλίζεη ηηο ηξάπεδεο, φπσο ηε Δζληθή, ε νπνία παξά ηελ πςειή θεθαιαηνπνίεζε ηεο δηαζέηεη ζην ραξηνθπιάθην ηεο ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα αμίαο 21 δηο επξψ. Έθιεηζε νξηζηηθά ην θεθάιαην ηεο ζπγρψλεπζεο ηεο Alpha Bank κε ηελ Δζληθή Τξάπεδα, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ Alpha απηή ε θίλεζε ζα νδεγνχζε ζε νηνλεί θξαηηθνπνίεζε κίαο ηδησηηθήο ηξάπεδαο, φπσο αλαθέξεη ε Kerin Hope ζε ξεπνξηάδ ηεο ζ η ν π ο F I N A N C I A L TIMES κε ηίηιν «Alpha closes the door on NBG merger offer» ( ). Ο θ. Μαζνπξάθεο, επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ηεο Alpha Bank, δήισζε ζρεηηθά φηη ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληα Σπκβνχινπ ηεο, αληηθαζίζηαληαη κεηά απφ θάζε εθινγέο απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Σην εβδνκαδηαίν δειηίν νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ πνπ εμέδσζε ε ηξάπεδα, ζεκεηψλεηαη φηη ε ζπγρψλεπζε απηή ζα ζήκαηλε ηελ θξαηηθνπνίεζε ηεο Alpha θαη ηελ απψιεηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηεο πιενλεθηήκαηνο, ήηνη, ηελ ζηαζεξφηεηα ζηε δηνίθεζή ηεο. Κιείλνληαο, ην ξεπνξηάδ επηζεκαίλεη φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ αθφκα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ιφγσ ηεο ειιεληθήο θξίζεο, θαζψο έρνπλ ράζεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο αγνξέο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο.

3 Σόμος 1 - Σεύχος 3 υναντήσεις Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου σε Γερμανία και Υιλανδία Δθηελψο θαιχθζεθε απφ ηα δηεζλή ΜΜΔ ε ζπλάληεζε ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ, θ. Γ. Παπαλδξένπ, κε ηελ Γεξκαλίδα Καγθειάξην, αιιά θαη ηε Φηιαλδή νκφινγφ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ππέξ ηεο Διιάδνο θαη ηελ έγθξηζε ηεο επηκήθπλζεο απνπιεξσκήο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ζηελ επηθείκελε Σχλνδν Κνξπθήο ηνλ Μάξηην. Δλδεηθηηθά, ζε δεκνζίεπκα ζηε Süddeutsche Zeitung online, κε ηίηιν: «H Μέξθει δίλεη πξννπηηθή ζηνπο Έιιελεο γηα επηκήθπλζε α- πνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ» ( ), αλαθέξεηαη φηη ε Καγθειάξηνο Μέξθει ζεσξεί εθηθηή ηελ επηκήθπλζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ πνπ ιακβάλεη ε Διιάδα απφ ηελ ΔΔ. Τφληζε, σζηφζν, φηη απηφ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κφλν ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο Δπξσδψλεο πνπ ζα απνθαζηζηεί κέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ θνηλή πξφηαζε Γεξκαλίαο-Γαιιίαο γηα ην Σχκθσλν Αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο επίζεο θαη ηελ απφθαζε γηα ηνλ πξνζσξηλφ κεραληζκφ ζηήξημεο. Τελ ίδηα ζηηγκή, ε θ. Μέξθει εμήξε ηελ πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνινπζεί ε Διιάδα. «Όιεο νη πξνυπνζέζεηο απφ ΓΝΤ, ΔΚΤ θαη ΔΔ, γηα ηηο νπνίεο έρεη δεζκεπζεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε, έρνπλ εθπιεξσζεί. Καη δελ έρσ ηελ παξακηθξή ακθηβνιία φηη ε Διιάδα ζα ζπλερίζεη ηελ ίδηα ηελ πνξεία» ηφληζε ε Καγθειάξηνο. Ο θ. Παπαλδξένπ δηεκήλπζε, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, φηη ε Διιάδα ζα απνπιεξψζεη φια ηα δάλεηα, ελψ απέξξηςε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο. «Η ρψξα δελ πξφθεηηαη λα επηβαξχλεη ηνλ Γεξκαλφ θνξνινγνχκελν. Θα επηζηξέςνπκε ηα δάλεηα κε ηνπο ηφθνπο, ηφληζε ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο θαη ραηξέηεζε ηε γαιινγεξκαληθή πξφηαζε γηα ην ζχκθσλν Αληαγσληζηηθφηεηαο, πξνζζέηνληαο φηη ην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζπλίζηαηαη ζηελ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο. Σε άξζξν ηνπ Leigh Phillips ζηε δηαδηθηπαθή πχιε Euobserver κε ηίηιν «Η Merkel ηείλεη ρείξα ζσηεξίαο ζηελ Διιάδα ελφςεη ηεο 9 εο γεληθήο απεξγίαο» ( ) αλαθέξεηαη φηη ε Γεξκαλίδα Καγθειάξηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηεο κε ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ Γηψξγν Παπαλδξένπ (22 Φεβξνπαξίνπ), αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε ηεο ρψξαο ηεο λα ππνζηεξίμεη ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ησλ 110 δηο επξψ πνπ έιαβε ε Διιάδα. Η θα Merkel εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ Διιάδα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο, ιέγνληαο φηη «θάηη ηέηνην απαηηεί πνιηηηθή ηφικε». Ταπηφρξνλα φκσο θάλεθε αδηάιιαθηε ζηελ ζπλέρηζε ησλ πεξηθνπψλ θαη ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, παξά ηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Παπαλδξένπ επραξίζηεζε ηελ θα Merkel γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε θηιία ηεο. Αληηζηνίρσο, ε ε/θ Turun Sanomat ζε θχξην άξζξν ηεο κε ηίηιν «Ο Παπαλδξένπ ζε ε π ί ζ θ ε ς ε ε λ η π π ψ ζ ε - σλ» ( ) αλαθέξεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Διζίλθη, ν έιιελαο Π/Θ δηαβεβαίσζε φηη ε ρψξα ζα απνπιεξψζεη κε ηφθν ην δάλεην πνπ έιαβε απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Η Φηιαλδή νκφινγφο ηνπ, Mari Kiviniemi, δελ είλαη ε κφλε πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ακθηβνιίεο γηα ην αλ ε ππφζρεζε απηή κπνξεί λα ηεξεζεί ππφ ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δαλεηζκνχ. Ο Παπαλδξένπ, ζπλερίδεη ν αξζξνγξάθνο, εμαζθάιηζε απφ ηελ θα Kiviniemi κφλν ηελ αφξηζηε ππφζρεζε φηη ην ζέκα ζα εμεηαζζεί ζην πιαίζην ηεο Σπλφδνπ Κνξπθήο ζηα ηέιε Μαξηίνπ. Τφηε ζα θαηαζηεί γλσζηφ ην αλ νη εγέηεο ηεο Δ.Δ. είλαη έηνηκνη λα ραιαξψζνπλ ηνπο φξνπο ηνπ ειιεληθνχ παθέηνπ σο ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ην θνηλφ λφκηζκα. Σην άξζξν ηνλίδεηαη επίζεο φηη ε Διιάδα πξέπεη λα μεθηλήζεη ηελ απνπιεξσκή ηνπ έθηαθηνπ δαλείνπ απφ ην 2013 θαη φηη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα είλαη κάιινλ ππεξβνιηθά απζηεξφ, θαζψο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζα παξακείλεη αξλεηηθή ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηξέρνλ έηνο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ, σζηφζν, πξσηχηεξεο δειψζεηο ηνπ Φηιαλδνχ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο ηνπ EcoFin ζηηο Βξπμέιιεο, βάζεη ησλ νπνίσλ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε δεκνζίεπκα ηεο ε/θ Aamulehti ( ) ην θηιαλδηθφ θνηλνβνχιην, πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηηο εθινγέο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ηνλ Απξίιην ζηε Φηλιαλδία, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ζα επηθπξψζεη απηφ πνπ ε θπβέξλεζε ζα θάλεη απνδεθηφ ζηε Σχλνδν Κνξπθήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 24 θαη 25 Μαξηίνπ. «...αλαθνξηθά κε ην ηη φθεινο έρεη ε Γεξκαλία απφ ηε ζηήξημε θξαηψλ, φπσο ε Ειιάδα, Ιξιαλδία θαη Πνξηνγαιία δελ ππάξρεη θνηλφ λφκηζκα ρσξίο αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Πξφθεηηαη βεβαίσο γηα αιιειεγγχε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε απζηεξνχο θαλφλεο θαη πξνυπνζέηεη ηελ εηνηκφηεηα ησλ απνδεθηψλ ηεο βνήζεηαο γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Τα δάλεηα δελ είλαη νχηε απιέο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ νχηε δψξα, αιιά ρνξεγνχληαη ππφ απζηεξνχο φξνπο: Τα θξάηεκέιε, πνπ δέρνληαη ηε βνήζεηα, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηξνθή ζηελ πνιηηηθή ηνπο. Τελ ηήξεζε ησλ φξσλ απηψλ επνπηεχεη ε ΕΚΤ, ην ΔΝΤ θαη ε Επξσπατθή Επηηξνπή». πλέληεπμε Wolfgang Schäuble, ζηελ ε/θ Stuttgarter Zeitung «...αλ ήμεξα αθξηβψο ηη ζα γίλεη [γηα ην αλ ζα μαλαδνχλ νη ρψξεο ηα δηο κε ηα νπνία ζηαζεξνπνίεζαλ ηελ Ειιάδα], ζα είρα δψζεη ζην ρξεκαηηζηήξην ηηο θαηάιιειεο εληνιέο. Γηα πξψηε θνξά ζηνλ επξσπατθφ ρψξν βηψλνπκε ακθηβνιίεο γηα ην αλ ηα θξάηε κπνξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα απνπιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο. Οη πνιηηηθνί δελ πξέπεη λα δηεμάγνπλ αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο, αιιά λα δηαιχνπλ γξήγνξα θαη κφληκα ηηο ακθηβνιίεο. Έλα πηζαλφ εξγαιείν γηα λα εζπράζνπλ νη αγνξέο απνηειεί ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο» πλέληεπμε Hans-Peter Keitel, πξόεδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλώλ Βηνκεράλωλ, ζηελ ε/θ Hamburger ( ) ελίδα 3

4 Οικονομικό δελτίο «Έμνδνο ηεο Ειιάδαο απφ ηελ Επξσδψλε δελ είλαη ηακπνχ. Αιιά ζεσξψ φηη ζα ήηαλ ιάζνο. Θα ήηαλ ε αξρή ηνπ ηέινπο γηα ην θνηλφ καο λφκηζκα. Οη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη ηζρπξίδνληαη φηη θάηη ηέηνην ζα είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πξνπάλησλ γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία. Θα βηψλακε κία ηζρπξή αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηφο καο θαη νη εμαγσγέο καο ζα έπεθηαλ θαηαθφξπθα. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ζα απμάλνληαλ δξαζηηθά κε ηαπηφρξνλε κεγάιε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Δελ κπνξψ λα αλαιάβσ κία ηέηνηα επζχλε». πλέληεπμε Wolfgang Schäuble, ζην εβ. Πεξηνδηθό FOCUS «(...) ε επξσδψλε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε δχν ζελάξηα: ηελ έμνδν ηεο Ειιάδαο απφ ηελ επξσδψλε ή ηε δηάιπζε ηεο επξσδψλεο. Οη ζπλέπεηεο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζε πεξίπησζε πνπ θαηαξξεχζεη ε επξσδψλε ζα είλαη θαηαζηξνθηθέο...αληίζεηα, είλαη πνιχ πηζαλφ ην ζελάξην εμφδνπ ηεο Ειιάδαο απφ ηελ επξσδψλε, δεδνκέλνπ φηη πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ελψ ην κεζαίν κέγεζφο ηεο εγγπάηαη φηη ε απνρψξεζή ηεο δελ ζα επηδξάζεη δηαζπαζηηθά, θάηη ην νπνίν ζα ζπλέβαηλε αλ απνρσξνχζε απφ ηελ επξσδψλε κηα κεγαιχηεξε ρψξα. Επηπιένλ, ε επξσδψλε θαη ην ΔΝΤ ζα κπνξνχζαλ κεζνπξφζεζκα λα εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηελ Ειιάδα. Τέινο, ε έμνδνο ηεο Ειιάδαο απφ ηελ Επξσδψλε ζα έδηλε θίλεηξν γηα κεηαξξπζκίζεηο ζε άιιεο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε Ιζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία» Γειώζεηο Marc Cliffe, αλώηαηνπ ζηειέρνπο ηνπ νκίινπ ING, ξεπνξηάδ ζηελ αγγιόθωλε Hurriyet Daily News ( ) Προβληματισμοί για την εξέλιξη του ελληνικού χρέους Γχζπηζηε εμαθνινπζεί λα είλαη ε επξσπατθή θνηλφηεηα απέλαληη ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα απνπιεξψζεη εγθαίξσο ην ρξένο ηεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν απμάλνληαη νη θσλέο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα επηκήθπλζε ηνπ ρξένπο, αλαδηάξζξσζε, αθφκε θαη ρξενθνπία ηεο Διιάδαο. Φαξαθηεξηζηηθά, ζε δεκνζίεπκα ηεο ε/θ Die Presse, κε ηίηιν «Διιάδα: Η δξαρκή σο χζηαηε ζσηεξία;» ( ), αλαθέξεηαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ αλαπφθεπθηε ηε ρξενθνπία ηεο Διιάδαο, ελψ θνξπθαίνη Γεξκαλνί εηδηθνί εθηηκνχλ φηη ε έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ηελ επξσδψλε είλαη κηα ξεαιηζηηθή ιχζε. Σχκθσλα, κάιηζηα, κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Σπκβνπιεπηηθήο Οκάδαο (EEAG), εθηηκάηαη φηη δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, είηε ε έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε θαη ε επαλαθνξά ηεο δξαρκήο είηε ε δξαζηηθή κείσζε κηζζψλ θαη ηηκψλ, θαζψο ε δηαξθήο δαλεηνδφηεζε απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. ζα δεκηνπξγνχζε εμάξηεζε απφ ηελ εμσηεξηθή βνήζεηα. Δκβαζχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ζηηο ζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ νη κεηέρνληεο ζηελ νκάδα EEAG, αλάιπζε ζηελ Stuttgarter Nachrichten ( ) ηνλίδεη φηη εάλ ε Διιάδα επηζηξέςεη ηειηθά ζηε δξαρκή, ην εζληθφ λφκηζκα ζα ππνηηκεζεί, γεγνλφο πνπ ζα θαηαζηήζεη πην νηθνλνκηθέο ηηο εμαγσγέο θαη ζα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη ηα ρξέε ζα πξέπεη λα πιεξψλνληαη ζε επξψ, ην δεκφζην ρξένο ζα δηνγθσζεί πεξαηηέξσ. Ο κφλνο ηξφπνο λα γιηηψζνπλ νη Έιιελεο απφ απηέο ηηο δχν επηινγέο είλαη έλαο κφληκνο κεραληζκφο κεηαθνξάο ρξεκάησλ. «Πξφθεηηαη γηα ηξίηε ελαιιαθηηθή, πνπ δελ απνηειεί ρξήζηκε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο», ζεσξνχλ νη εηδηθνί, θαζψο δελ παξέρεη θίλεηξν γηα επίιπζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σην κεηαμχ, ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ, πνπ έρεη ιάβεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζην πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, δελ ζα επαξθέζνπλ, θνβνχληαη νη νηθνλνκνιφγνη. Τν ζελάξην ηεο ρξενθνπίαο ηεο Διιάδαο, θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ επξσπατθνχ think tank Bruegel, Jean Pisani - Ferry ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην θηλεδηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ Xinhua ( ), θαζψο ζεσξεί φηη ν ιφγνο ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο είλαη πνιχ πςειφο, ελψ, αληίζεηα, δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ην δεκφζην ρξένο ηεο Ιξιαλδίαο, ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο είλαη πεξηζζφηεξν δηαρεηξίζηκν. Γηα αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, θάλεη ιφγν, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γαιιηθή ε/θ LIBERATION, φπνπ ζε ζρεηηθφ άξζξν επηζεκαίλεη: «επηζήκσο, ηίπνηα δελ έρεη αιιάμεη: ε Διιάδα ζα απνπιεξψζεη ην ηεξάζηην ρξένο ηεο, ζην παξαζθήλην φκσο φινη αξρίδνπλ λα παξαδέρνληαη φηη ην εγρείξεκα είλαη αδχλαην, ππάξρνπλ φξηα ζε απηά πνπ κπνξνχλ λα αληέμνπλ νη ιανί» θαη ζπλερίδεη: «Οη ειιεληθνί αξηζκνί είλαη ηξνκαθηηθνί, ην 2011, ην έιιεηκκα ζα επαλέιζεη ζην 7,9%, αιιά ην ρξένο ζα ζπλερίζεη λα δηνγθψλεηαη ζην 152,6%, δειαδή πεξίπνπ 350 δηο επξψ. Έλα έιιεηκκα ην νπνίν ζην κεγάιν κέξνο ηνπ νθείιεηαη ζηελ απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ ρξένπο, θαζψο ην «πξσηνγελέο» έιιεηκκα δελ είλαη παξά 1,5%. Θα ρξεηαζηνχλ, δειαδή, ηνπιάρηζηνλ είθνζη έηε πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα επαλαθέξεη ζην 60% ηνπ ΑΔΠ ην δεκφζην ρξένο». Ήδε είλαη εμαζθαιηζκέλν φηη ηα δάλεηα ηνπ ΓΝΤ θαη ηεο Δ.Δ. δελ πξφθεηηαη λα έρνπλ απνπιεξσζεί λσξίηεξα απφ ην 2020 ή ην Ωο εθ ηνχηνπ, νη ρψξεο ηεο επξσδψλεο ζα πξέπεη λα κεηψζνπλ ηα επηηφθηα πνπ δεηνχλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηα νπνία είλαη πνιχ πςειά. Σθιεξή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνλ Σχλδεζκν Γεξκαληθψλ Τξαπεδψλ, ν Πξφεδξνο ησλ νπνίσλ δήισζε ζηελ ε/θ FT Deutschland ( ) φηη ε Διιάδα δελ ζα θαηαθέξεη λα ιχζεη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο πξνβιήκαηα ρσξίο αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο. Δηδηθφηεξα, ην «θνχξεκα» ρξένπο θαίλεηαη αλαπφθεπθην, αλ θαη αλακέλεηαη λα ζπκβεί πξηλ απφ ην 2013, νπφηε θαη ζα είλαη έηνηκνο ν επξσπατθφο κεραληζκφο ζηαζεξφηεηαο. Τέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε Euractiv ( ), ν θ. Marcus Kerber, θαζεγεηήο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζην γεξκαληθφ παλεπηζηήκην TUB θαη ε δεμακελή ζθέςεο Europolis θαηέζεζαλ κήλπζε, ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηνπ ειιεληθνχ ζρεδίνπ δηάζσζεο, θαζψο θαη θαηά ηνπ κειινληηθνχ κφληκνπ κεραληζκφπ δηάζσζεο (ESM) αιιά θαη ηεο Σπλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο. Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο έρεη επηιεθζεί ην Γεξκαληθφ Σπληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην. ελίδα 4

5 Σόμος 1 - Σεύχος 3 Η δύσκολη πορεία ανάκαμψης της ευρωζώνης «Τν αδηέμνδν ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ Δπξσπαίσλ εγεηψλ φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο επξσδψλεο θαίλεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί θαζψο λέα εκπφδηα θιείλνπλ ηνλ δξφκν πξνο κία επξσπατθή ζπκθσλία γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ», αλαθέξεη ν Irwin Stelzer, ζε ζρφιηφ ηνπ κε ηίηιν «The Euro-Zone s road to recovery keeps getting bumpier» ζηελ ζηήιε Agenda ηεο WALL STREET JOUR- NAL EUROPE. Αλαιπηηθφηεξα, σο εκπφδην ζεσξείηαη, κεηαμχ άιισλ, ε απνηπρία ηεο ζπλάληεζεο ησλ G20 λα θαηαιήμεη ζε κία ζπκθσλία γηα ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ νη εκπνξηθέο αληζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην πψο νη ρψξεο κε κεγάιν πιεφλαζκα ζα αλαγθαζηνχλ λα πηνζεηήζνπλ κέηξα πνπ λα εληζρχνπλ ηελ εγρψξηα δήηεζε, θαζψο θαη ε ηξίηε αλαζεψξεζε ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ε νπνία είλαη θαη ε ιηγφηεξν ζεηηθή ζε ζρέζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο. Σηελ ε/θ Financieele Dagblad δεκνζηεχεηαη άξζξν γλψκεο ηνπ επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνπ ηεο ABN, Amro Han de Jong, κε ηίηιν «Ο θαηξφο πιεζηάδεη» ( ), φπνπ αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη γηα ηελ επξσπατθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: α) ηα ζεκεξηλά θξαηηθά νηθνλνκηθά λα κπνπλ ζε ηάμε. Τν θιεηδί γηα ηηο ρψξεο κε κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα βξίζθεηαη φρη ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, αιιά ζηνλ ηζνζθειηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, β) δεκηνπξγία ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ρξέε, δεδνκέλνπ φηη ε θνξνινγηθή πνιηηηθή, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή δελ πξνζθέξνληαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη γ) δηαζεζηκφηεηα επαξθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηηο θησρφηεξεο ρψξεο, ππφ απζηεξφηεξνπο φξνπο πνπ ζα αθνξνχλ αιιαγέο πνιηηηθήο, αιιά θαη ππφ πην επλντθνχο φξνπο ζε φ,ηη αθνξά ηα επηηφθηα. Δηδηθά γηα ηελ ελδερφκελε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε κία ηέηνηα εμέιημε γηα ηελ επξσδψλε, ξεπνξηάδ ησλ Mathias Ohanian θαη Martin Kaeble δεκνζηεχεηαη ζηνπο Financial Times Deutschland, κε ηίηιν «Οηθνλνκνιφγνη πξνεηδνπνηνχλ γηα αλ α δηάξζξσζε ρξένπο» ( ), ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη φηη αληίζεηα κε ηε δηαδεδνκέλε άπνςε, ε αλαδηάξζξσζε ρξένπο ελφο επξσπατθνχ θξάηνπο πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε βιάβε παξά λα επηιχζεη πξνβιήκαηα, θαζψο δελ ζα βειηίσλε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θξαηψλ, φπσο ε Διιάδα ή ε Ιξιαλδία, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζα δεκηνπξγνχζε έλα δηάρπην θιίκα αβεβαηφηεηαο. Σην ίδην πιαίζην, ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ηεο επζχλεο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο κε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ δηέπνπλ κέρξη ζήκεξα ηε λνκηζκαηηθή έλσζε, επηρεηξεκαηνινγεί ν απνρσξψλ πξφεδξνο ηεο Γεξκαληθήο Bundesbank, Axel Weber, ζε άξζξν ηνπ ζηελ ακεξηθαληθή έθδνζε ησλ Financial Times ( ). Υπνζηεξίδνληαο φηη ηα θξάηε-κέιε έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη πξνζζέηνληαο φηη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνζθέξεηαη ζπκπιεξσκαηηθά ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ρξφλνο θαη λα δηεμαρζεί νκαιφηεξα ε φιε δηαδηθαζία, ν Γεξκαλφο νηθνλνκνιφγνο ηάζζεηαη θαηά ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο ηεο επαλαγνξάο ρξένπο, ε νπνία, φπσο ππνζηεξίδεη, απνηειεί αλεπαξθή κέζνδν κείσζεο ηνπ ρξένπο. Σε εθηελή αληαπφθξηζε ηνπ Wolfgang Proissl απφ ηε Φξαγθθνχξηε, δεκνζηεχεηαη άξζξν ζηνπο Financial Times Deutschland κε ηίηιν «Η Bundesbank πξνεηδνπνηεί γηα επξσπατθή έλσζε κεηαθνξάο ρξεκάησλ» ( ), ζην νπνίν επηζεκαίλεηαη φηη ε Bundesbank πξνεηδνπνηεί γηα ηνλ θίλδπλν θαζηέξσζεο απφ ηελ πίζσ πφξηα κηαο επξσπατθήο έλσζεο κεηαθνξάο ρξεκάησλ θαηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δπξσδψλεο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επξσπατθφ ηακείν δηάζσζεο EFSF ή ν δηάδνρφο ηνπ ESM επηηξέςνπλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε, φπσο ε Διιάδα, ε Ιξιαλδία θαη ε Πνξηνγαιία, λα πξνβνχλ ζε αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν δξφκνο εμφδνπ ηεο επξσδψλεο απφ ηε θξίζε είλαη ε βνήζεηα πξνο ηηο ρψξεο, νη νπνίεο πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε, κέζσ ηεο κεηαθνξάο ρξεκάησλ απφ ηηο νηθνλνκηθά ηζρπξέο ζηηο νηθνλνκηθά αδχλακεο ρψξεο, ψζηε λα γεθπξσζεί ζηαδηαθά ην νηθνλνκηθφ ράζκα πνπ ηηο ρσξίδεη, φπσο αλαθέξεηαη ζε δεκνζίεπκα ηεο S ü d d e u tsche Ze i tung ( ). «Οη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο δελ θαηάιαβαλ φηη έλα θνηλφ λφκηζκα απφ κφλν ηνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη επεκεξία κφλν απφ επηπρή ζχκπησζε. Καη ηψξα ινγνκαρνχλ κε ηηο ψξεο, αλ ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ κε ρξήκαηα ή κε εγγπήζεηο απηά ηα θησρά παηδηά, φπσο ηνπο Έιιελεο, ηνπο Πνξηνγάινπο, ηνπο Ιξιαλδνχο ή αλ ζα πξέπεη λα ηνπο ζπκβνπιέςνπλ λα θεξχμνπλ πηψρεπζε. Καη δελ γξάθεη θαλέλαο φηη: Τν αλ ζα ζσζεί ε Ειιάδα είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ γεξκαληθψλ, ησλ αγγιηθψλ θαη ησλ γαιιηθψλ ηξαπεδψλ. Απηή είλαη ε αλάιπζε πνπ πξέπεη λα γίλεη: Οη Έιιελεο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ ηα νκφινγά ηνπο. Καη πνηνο ππνθέξεη απφ ηηο ζπλέπεηεο; Οη μέλεο ηξάπεδεο, πνπ ηνπο δάλεηζαλ ηα ρξήκαηα! ( ) ζα πξέπεη θαλείο, γηα παξάδεηγκα, λα αλαξσηεζεί: Πψο γίλεηαη αιήζεηα λα έρνπλ ρξεσζεί ππέξκεηξα νη Έιιελεο; Πνηνο θέξεη ηελ επζχλε γηα θάηη ηέηνην; Πηζηεχσ θαη αξράο φηη θηαίεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή. Καη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Γηα κέλα, ην ζεκαληηθφ είλαη φηη γα ηηο ζπδεηήζεηο ζην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηα γεξκαληθά κέζα ελεκέξσζεο δελ αλαθέξνπλ απνιχησο ηίπνηα!». πλέληεπμε πξώελ θαγθειάξηνπ Helmut Schmidt, ζηελ ε/θ DIE ZEIT ( ) ελίδα 5

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Το «Οικονομικό Δελτίο» συντάσσεται σε 15νθήμερη βάση από το Τμήμα Επιθεώρησης της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Καταγράφονται οι πρόσφατες εξελίξεις στα οικονομικά θέματα, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό. Πηγές: Δημοσιεύματα & άρθρα εφημερίδων και πρακτορείων, τηλ/ματα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, αναλύσεις. Επιμέλεια : Μαρία Βαξεβανίδου Σύνταξη: Κατερίνα Μίχα Tηλ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ Η ε/θ THE INDEPENDENT δεκνζηεχεη ξεπνξηάδ κε ηίηιν Two-speed Europe emerges from recession ( ), ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε γηα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο επξσδψλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ Σχκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επξσδψλεο πεξηνξίζηεθε ζην 0,3%, ρακειφηεξα απφ φ,ηη είρε πξνβιεθζεί. Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, ε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν είλαη 1,4%, παξά ηηο πξνζδνθίεο γηα 1,2%. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δήισζε φηη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζα παξνπζηάζεη ζπξξίθλσζε γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξφληα κε ην εζληθφ εηζφδεκα λα κεηψλεηαη θαηά 3%. Παξάιιεια, ππάξρνπλ θήκεο φηη ε Διιάδα ζα ρξεηαζηεί λα αλαδηαξζξψζεη ην ρξένο ηεο, παξά ηελ ππνζηήξημε απφ ην ΓΝΤ θαη ηελ ΔΔ. Σην ίδην πιαίζην, αλη/ζε απφ ηηο Βξπμέιιεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Manager Magazin, κε ηίηιν «Η Γεξκαλία εληφο πξνγξάκκαηνο, ε Διιάδα ζε θαζνδηθή πνξεία» ( ), αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ: «είλαη πξνθαλέο φηη ε Δπξψπε αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο. Δλψ ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία ζεκείσζαλ κεγάιε αλάπηπμε θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010, εληζρχζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ζηα ππεξρξεσκέλα θξάηε, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα, θαη επηδεηλψζεθαλ νη πξνβιέςεηο. Η κεγαιχηεξε εζληθή νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο, ε Γεξκαλία, πέηπρε αλάπηπμε 0,4% θαη ε Γαιιία 0,3%». Σηελ Διιάδα ην ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε θαηά 1,4%, φπσο αλαθνίλσζε ε ΔΣΥΔ. Έηζη, ε «ςαιίδα» κεηαμχ αλαπηπμηαθά εχξσζησλ θξαηψλ θαη εθείλσλ πνπ δηέξρνληαη θξίζε θαίλεηαη λα αλνίγεη πεξηζζφηεξν. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνβιέπεη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα παξακείλεη θαη ην 2011, γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά, ζε χθεζε. Η πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα ζπξξηθλσζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 3%. Απφ ηελ θξίζε έρνπλ πιεγεί ηδηαίηεξα νη επελδχζεηο θαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε. Σηελ Πνξηνγαιία ε χθεζε ήηαλ ζην 0,3%. Σε δεκνζίεπκα ηεο Die Presse, κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή αλάπηπμε: Η Απζηξία βξίζθεηαη πάλσ απφ ην κέζν φξν» ( ), επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ απζηξηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (Wifo), ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζεκείσζε, θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010, πησηηθέο ηάζεηο ζηελ Δπξψπε. Ο κέζνο φξνο α- λάπηπμεο ησλ 27 ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. αλήιζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο ζην 2,1%, ελψ εηδηθά γηα ηελ Διιάδα ηνλίδεηαη φηη ε νηθνλνκία ηεο ζεκείσζε ζεκαληηθή χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,6%. ΤΝΟΓΟ ΚΟΡΤΦΗ ΜΑΡΣΙΟΤ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ Η EUROPOLITIQUE ζε δεκνζίεπκα ηνπ Eric van Puyvelde, κε ηίηιν «Η νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε λφηηα δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο γεηηνλίαο ζηελ αηδέληα ηεο Σπλφδνπ» ( ), αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηε Σχλνδν Κνξπθήο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Μαξηίνπ ξσλ, πνπ σο ζηφρν ζα έρνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα κία δηαξθή αλάπηπμε πνπ ζα νδεγεί θαη ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αλάκεζα ζε απηά ηα κέηξα ζα πεξηιακβάλνληαη: α. θαηάιεμε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ κέζσ ζπκθσλίαο γηα ην πνηεο ζα είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζηε βάζε ηεο εηήζηαο εμέηαζεο ηεο αλάπηπμεο απφ ηελ Δπηηξνπή, β. απφθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Σπλζήθεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα ηεζεί ζε ηζρχ ν κειινληηθφο κφληκνο κεραληζκφο δηάζσζεο (ΜΔS), Σχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλφδνπ, πνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ Van Rompuy θνηλνπνίεζε ζηνπο Υπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ θαηά ην Σπκβνχιην Γεληθψλ Υπνζέζεσλ ηεο 21 εο Φεβξνπαξίνπ, νη Αξρεγνί Κξαηψλ θαη Κπβεξλήζεσλ πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα ζπλνιηθφ παθέην κέηγ. νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηηο έμη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε, ψζηε λα εγθξηζνχλ έσο ην ηέινο Ινπλίνπ, δ. νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ην κειινληηθφ κφληκν κεραληζκφ δηάζσζεο (MES) θαη ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (ΔΜΦΣ) θαη ε. ζεζκνζέηεζε κέηξσλ γηα ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ επξσδψλε.

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η Σνπξηζηηθή Κηβσηόο ζε θίλδπλν Η αλαγθαηόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηελ Σνπξηζηηθή Ναπηηιία-ε ππόζεζε ηνπ Sea Diamond

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Πεηξηηάθεο Δπζηάζηνο Α.Μ: 3245 Δηζεγεηήο: Γωληαλάθεο Δκκαλνπήι ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα