ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Επιμέλεια: Νικολέτα Κωστοπούλου (Α.Μ. 2054) Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Dr Κυριακή Κοσμίδου Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η, 2013

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου Dr Κυριακή Κοσμίδου για τη συμβολή και την καθοδήγησή της στη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου η οποία κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας με στήριξε στον υπέρτατο βαθμό. 1

3 Abstract The purpose of this paper is the financial analysis of the five most representative greek banks, National Bank of Greece, Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Pireus Bank and Emporiki Bank during the period Data were obtained from the published financial statements and through the calculated financial ratios. The main finding of the paper is that Greek banks have been highly affected by the financial crisis and this is supported by the highly reported provisions for credit risk which have resulted in the decrease in their net results. Keywords: Financial analysis, ratios, profitability, liquidity, capital adequacy, assets, credit risk. Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των πέντε πιο αντιπροσωπευτικών τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Eurobank Ergasias, της Τράπεζας Πειραιώς και της Εμπορικής Τράπεζας κατά την περίοδο Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και τους αριθμοδείκτες που εξήχθησαν. Το βασικό εύρημα της μελέτης ήταν ότι η χρηματοοικονομική κρίση που επικράτησε τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωζώνη έπληξε άμεσα το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας καθώς οι τράπεζες κλήθηκαν να διενεργήσουν περαιτέρω προβλέψεις για την εξασφάλισή τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα κερδοφορίας και κεφαλαιακής τους επάρκειας. Λέξεις Κλειδιά: Χρηματοοικονομική κρίση, αριθμοδείκτες,κερδοφορία, ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια, περιουσιακά στοιχεία, πιστωτικός κίνδυνος. 2

4 Περιεχόμενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α Εισαγωγή Σελ.4 Σελ Ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος Σελ Κίνδυνοι τραπεζικών ιδρυμάτων Σελ Η Επιτροπή της Βασιλείας Σελ Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο Σελ Μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού Σελ.17 συστήματος 1.6 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τραπεζών Σελ Αναγκαιότητα εφαρμογής των ΔΛΠ στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα Σελ Χρηματοοικονομικοί δείκτες τραπεζών Σελ.27 Κεφάλαιο Β Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σελ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Σελ Alpha Bank Σελ Eurobank Ergasias Σελ Τράπεζα Πειραιώς Σελ Εμπορική Τράπεζα Σελ.44 Κεφάλαιο Γ Χρηματοοικονομική Ανάλυση Τραπεζών την Περίοδο Σελ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Σελ Alpha Bank Σελ Eurobank Ergasias Σελ Τράπεζα Πειραιώς Σελ Εμπορική Τράπεζα Σελ.130 Κεφάλαιο Δ Συμπεράσματα Σελ.151 Βιβλιογραφία Παράρτημα 3

5 Πρόλογος Η παρούσα εργασία διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση και Οικονομία, κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων, εξειδίκευση Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα των πέντε τραπεζικών ιδρυμάτων που αποτελούν το μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό μέρος του. Τα ιδρύματα αυτά είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank, η Eurobank Ergasias, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εμπορική Τράπεζα. Η ανάλυση κάλυψε την περίοδο και στηρίχθηκε κυρίως στη χρήση αριθμοδεικτών. Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας έχει ως εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται κάποιες βασικές έννοιες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και γίνεται μια ιστορική αναδρομή της πορείας του. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που αυτό καλείται να αντιμετωπίσει ως σύνολο αλλά και κάθε τραπεζικό ίδρυμα ξεχωριστά. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη αναφορά στην Επιτροπή της Βασιλείας και στους Πυλώνες που έχει αυτή θεσπίσει με σκοπό το χτίσιμο ισχυρότερων θυλάκων προστασίας εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος. Έπειτα παρατίθενται οι βασικές οικονομικές καταστάσεις που καλούνται να τηρούν τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και οι βασικοί αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η επιχειρηματική ανάλυση των τραπεζικών ιδρυμάτων που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται βασικές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία τους, τις τραπεζικές εργασίες που αυτά επιτελούν, το όραμα και τους στόχους τους, τη μετοχική σύνθεση και τη σύνθεση του διοικητικού τους συμβουλίου, τον αριθμό των καταστημάτων που διαθέτει το καθένα στην ελληνική επικράτεια και τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται κατανοητό το πλαίσιο λειτουργίας της κάθε τράπεζας και ερμηνεύονται πολλά από τα οικονομικά στοιχεία η ανάλυση των οποίων πραγματοποιείται στο επόμενο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο, μελετώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του κάθε τραπεζικού ιδρύματος για την περίοδο Πιο συγκεκριμένα, γίνεται διαχρονική ανάλυση του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και παρατίθενται οι βασικοί αριθμοδείκτες προκειμένου να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία του κάθε ιδρύματος. 4

6 Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την παρούσα εργασία καθώς και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω και διεξοδικότερη έρευνα προκειμένου να υπάρξει μια πιο ισχυρή θεωρητική και εμπειρική θεμελίωση των μελετούμενων σχέσεων. 5

7 Κεφάλαιο Α Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο δίνει πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ιστορική του εξέλιξη κατά τη διάρκεια των ετών και τους βασικούς κινδύνους που αυτό καλείται να αντιμετωπίσει. Επίσης, γίνεται μια σύντομη αναφορά στην Επιτροπή της Βασιλείας και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ακόμη παρουσιάζεται εν συντομία η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυσή του την περίοδο αυτή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που απαραίτητα πρέπει να τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα, εξηγείται η αναγκαιότητα εφαρμογής των ΔΛΠ κατά τη σύνταξή τους και τέλος παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες που επιλέχθηκαν στην παρούσα εργασία για την αξιολόγηση της πορείας των τραπεζών. 1.1 Ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί τον κορμό ενός οικονομικού συστήματος, και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη οικονομίας με ορθολογικό τρόπο και την επίτευξη της οικονομικής ευημερίας. Η σημασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος έγκειται σε μία σειρά από λειτουργίες που αυτό επιτελεί. Η πρώτη και η σημαντικότερη λειτουργία του είναι η μεσολάβηση μεταξύ των ελλειμματικών και πλεονασματικών οικονομικών μονάδων και η ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων. Μάλιστα όσο πιο ορθολογική είναι η κατανομή των κεφαλαίων τόσο καλύτερα αναπτύσσεται μια οικονομία. Η δεύτερη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η εισαγωγή νέων και καλύτερα σχεδιασμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων τα οποία ικανοποιούν πιο αποτελεσματικά τις καταναλωτικές και επενδυτικές ανάγκες. Η τρίτη λειτουργία αφορά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας των κεφαλαίων. Η τελευταία εκ των βασικότερων λειτουργιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος αντανακλάται στη μείωση του κόστους πληροφόρησης και του κόστους συναλλαγών 1. Όσο αφορά τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αυτό απαρτίζεται από τις χρηματοοικονομικές αγορές, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τους 1 Νούλας, Α.Γ, 2005, «Χρήμα και Τράπεζες», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 6

8 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο χρηματοοικονομική αγορά ορίζουμε το σύνολο των επενδυτών που σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού επιδιώκουν την αγορά χρεογράφων που προσφέρουν οι ελλειμματικές επιχειρήσεις 2. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι το σύνολο των προϊόντων που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοοικονομικές αγορές και στις περισσότερες περιπτώσεις εκδίδονται από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Τέτοια παραδείγματα προϊόντων είναι Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου, οι Συμφωνίες Επαναγοράς, τα Εμπορικά Ομόλογα, τα Κρατικά Ομόλογα, οι Ομολογίες, οι Μετοχές, τα Πιστοποιητικά Καταθέσεων κ.α. Τέλος, με τον όρο χρηματοοικονομικός οργανισμός ορίζουμε ένα ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα το οποίο αναλαμβάνει την μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ καταθετών και δανειζόμενων. Η τράπεζα αποτελεί εκείνο το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο οι επενδυτές συγκεντρώνονται και πραγματοποιούν καταθέσεις ή δέχονται χρηματοδοτήσεις. Η τράπεζα οφείλει να σέβεται τον δανειζόμενο και να επιδιώκει την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του χωρίς ωστόσο να θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της τράπεζας. Το σύνολο των τραπεζών δημιουργεί το τραπεζικό σύστημα 3. από τον 6 ο Οι πρώτες τραπεζικές εργασίες στον ελληνικό χώρο, εντοπίζονται στην Αθήνα π.χ. αιώνα 4. Συγκεκριμένα, εκείνη την εποχή υπήρχαν στην Αθήνα αρκετά επαγγέλματα που είχαν ως αντικείμενό τους το χρήμα. Πρόκειται για τους αργυραμοιβούς και κολλυβιστές οι οποίοι αναλάμβαναν έναντι ενός μικρού τιμήματος, του κολλύβου, τις ανταλλαγές νομισμάτων μεταξύ των πόλεων κρατών σε όλη τη χώρα. Επίσης υπήρχαν οι τραπεζίτες οι οποίοι δεχόταν τις καταθέσεις των πολιτών έναντι ενός μικρού τόκου και τέλος υπήρχαν οι τοκιστές που δάνειζαν έναντι υψηλού τόκου ή ενεχύρου. Στη δημηγορία του Ισοκράτη «Τραπεζικός» αναφέρονται ως πρώτοι τραπεζίτες ο Αντισθένης, ο Αρχίστρατος και ο Πασίωνας ο οποίος ήταν δούλος του Αρχίστρατου και όταν ελευθερώθηκε του παραχωρήθηκε η τράπεζα του αφεντικού του. Οι εργασίες που επιτελούσαν τα τραπεζικά ιδρύματα της εποχής ήταν η ανταλλαγή νομισμάτων των ανεξάρτητων πόλεων-κρατών, οι καταθέσεις περιουσιακών στοιχείων, η παροχή εγγύησης, η παροχή δανείων με ή χωρίς ενέχυρο 2 Boot, A.W. and Thakor, V.A., 1997, Financial Architecture System, The Review of Financial Studies, Νο.10 3 Boot, A.W. and Thakor, V.A., 1997, Financial Architecture System, The Review of Financial Studies, Νο.10 4 Αρμάγου Ι., 2005, «Το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Διάρθρωση-αποτελεσματικότητα και προοπτικές», Διδακτορική Διατριβή, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 7

9 με επιτόκια κυμαινόμενα 12-24%, η παροχή δανείων με ενέχυρο το ίδιο το σκάφος ή τα φορτία του με επιτόκια 30-40% και οι προθεσμιακές πράξεις όπως η αγορά για μελλοντική παράδοση σιτηρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τράπεζα κατέβαλλε τόκους εφόσον και μόνο η διορία κατάθεσης υπερέβαινε το διάστημα ενός μηνός. Αργότερα, τον 4 ο π.χ. αιώνα ο τραπεζίτης διετελούσε και το ρόλο του σημερινού χρηματιστή. Στον εξοπλισμό του πάγκου του, την τράπεζα, συγκαταλέγονταν ένας ζυγός, ο άβαξ για τους υπολογισμούς, ασφαλιζόμενα κιβωτίδια, όπου ήταν ταξινομημένα νομίσματα διαφόρων πόλεων κρατών, λογιστικά βιβλία και ένας λίθος δοκιμής των μετάλλων, η λεγόμενη λυδία λίθος. Έδρα του ήταν μία συγκεκριμένη θέση στην Αγορά της Αθήνας και κάποιο στωικό οικοδόμημα στον Πειραιά. Ανάλογα με τον αριθμό των τραπεζικών πράξεων, οι σχετικές τραπεζικές συναλλαγές πραγματοποιούνταν είτε αποκλειστικά από τον ίδιο τον τραπεζίτη είτε και από έναν εξειδικευμένο δούλο ή και από κάποιον απελεύθερο. Τραπεζικά ιδρύματα υπήρχαν επίσης στη Λήμνο, στη Δήλο, στον Ορχομενό, στην Έφεσο, στο Ίλιο και στην Κύζικο. Συμπεραίνουμε ότι υπήρχε έντονος ανταγωνισμός ο οποίος εντείνονται κα από το γεγονός ότι τόσο οι πολίτες όσο και οι πόλεις-κράτη τοποθετούσαν τα πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία είτε στους ναούς, όπου επικρατούσε το θρησκευτικό απαραβίαστο, είτε στην οικία τους. Η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τοποθετείται χρονικά το 1828 οπότε ιδρύθηκε η Εθνική Χρηματοδοτική Τράπεζα η οποία λειτουργούσε υπό τη μορφή κρατικής τράπεζας με σκοπό να βοηθήσει την ασθενική τότε ελληνική οικονομία μέσω της έκδοσης ομολόγων. Η τράπεζα έκλεισε το 1834 μη δυνάμενη να εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Ουσιαστικά, η αφετηρία του τραπεζικού συστήματος και η άσκηση βασικών τραπεζικών εργασιών χρονολογείται το 1841 με την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας με κεφάλαιο δραχμές. Οι βασικές δραστηριότητές της ήταν η παροχή οργανωμένης πίστης, η έκδοση τραπεζογραμματίων και η τροφοδότηση κεφαλαίων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στα χρόνια που ακολούθησαν 5, ιδρύθηκαν και άλλα τραπεζικά ιδρύματα με τη μορφή εμπορικών τραπεζών, τραπεζών ναυτιλιακής ή βιομηχανικής πίστης τα οποία είτε απορροφήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα είτε διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους μη δυνάμενα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής. Σταθμός στην εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικούς συστήματος, είναι η ίδρυση της Τράπεζας της 5 Κωστής Κ. Τσοκόπουλος Β.,1997, «Οι Τράπεζες στην Ελλάδα » Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εκδόσεις Παπαζήση 8

10 Ελλάδος το 1928, μετά από συμφωνία με την Κοινωνία των Εθνών η οποία δέχθηκε να αναλάβει την εγγύηση δανείου ύψους λιρών. Ο όρος που τέθηκε από την πλευρά της ήταν η μονοπωλιακή έκδοση τραπεζογραμματίων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ήταν αποτέλεσμα των κρατικών κανόνων και ρυθμίσεων που περιόριζαν σημαντικά την αποτελεσματικότητά του. Το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ρύθμιζε την επενδυτική πολιτική και την πολιτική χορηγήσεων, περιόριζε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία ήταν τα μέσα άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Συνέπεια αυτού ήταν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να στερείται ευελιξίας και παραγωγικότητας και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώθηκαν στο διεθνές περιβάλλον. Η επιβεβλημένη αναμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος επήλθε σταδιακά μέσα από την εφαρμογή τόσο Κοινοτικών Οδηγιών όσο και Εκθέσεων Επιτροπών, όπως η Επιτροπή Χαρισσοπούλου (1981), η Επιτροπή Καρατζά (1987), η Επιτροπή Ζαβού (1991). Έτσι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα άρχισε να εκσυγχρονίζεται, να απελευθερώνεται και να γίνεται πιο ανταγωνιστικό. Συγκεκριμένα, επήλθε η απελευθέρωση των επιτοκίων, η κατάργηση των διάφορων πιστωτικών κανόνων και η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων. Παράλληλα, η εισαγωγή του ευρώ από το 2000 δημιούργησε τη βάση για την περαιτέρω εναρμόνιση των όρων λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Η αμεσότερη επίδραση στο νομισματικό σύστημα των κρατώνμελών επήλθε με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και την συνακόλουθη άσκηση μιας ενιαίας νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτική. Από την 1η Ιανουαρίου 1999 το ευρώ (σε λογιστική μορφή) υιοθετήθηκε ως το εθνικό νόμισμα έντεκα κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 19 Ιουνίου 2000, στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Santa Maria da Feira, η Ελλάδα έγινε δεκτή ως το δωδέκατο μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001, αφού εκτιμήθηκε ότι πληρούσε τα κριτήρια σύγκλισης. Η υιοθέτηση του ευρώ οδήγησε σε μείωση των εσόδων των τραπεζών από προμήθειες σε συνάλλαγμα αλλά επιπλέον και σε μείωση των επιτοκίων με αποτέλεσμα το κόστος χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών να μειωθεί σημαντικά. Επιπρόσθετα όμως, η εν λόγω μείωση περιόρισε τον διαμεσολαβητικό ρόλο των τραπεζών λόγω αύξησης του ανταγωνισμού από την κεφαλαιαγορά για τις 9

11 αποταμιεύσεις των επενδυτών (σήμερα το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 1/4 των καταθέσεων των νοικοκυριών) ενώ και οι επιχειρήσεις δύνανται πλέον να επιλέξουν μεταξύ του τραπεζικού δανεισμού, της αγοράς εταιρικών ομολόγων και της κεφαλαιαγοράς για την άντληση των κεφαλαίων τους. Το 2006 υπήρξε μια χρόνια έντονων διεργασιών σε αυτό το τομέα: Η διάθεση μετοχών της Αγροτικής τράπεζας, μείωσε το ποσοστό που κατέχει το Δημόσιο (άμεση και έμμεση συμμετοχή) κατά 7,179%. Η εισαγωγή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου κατά 34,84%. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της έμμεσης συμμετοχής των ταμείων στο μετοχικό κεφάλαιο (από 21,4% πριν την αύξηση στο 19% μετά την αύξηση). Τέλος, η πώληση του ποσοστού του Δημοσίου στην Εμπορική (11,01%) είχε ως αποτέλεσμα να κατέχει η Credit Agricole το 71,96%. Επιπλέον, Εθνική Τράπεζα διείσδυσε στην Τουρκία με την εξαγορά της Finansbank και έχει κάνει πρόταση για την εξαγορά του Ρουμανικού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Μετά τη δυναμική επέκταση στην τουρκική αγορά, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει συνολικό ενεργητικό ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, καταστήματα (εκ των οποίων το 45% βρίσκεται εκτός Ελλάδος), και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα δραστηριοποιείται σε μια διευρυμένη γεωγραφική περιοχή με πληθυσμό 124 εκατομμύρια κατοίκους. Επίσης, η Εurobank ανακοίνωσε την εξαγορά του 99,34% της Ουκρανικής Universal Bank. Επιπλέον, προϊόν της τριπλής συγχώνευσης μεταξύ της Λαϊκής Τράπεζας, της Εγνατίας Τράπεζας και της Marfin Bank, η οποία ολοκληρώθηκε μετά τη δημόσια πρόταση που απηύθυνε η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα προς τους μετόχους της Marfin Financial Group Α.Ε. Συμμετοχών, ήταν η σύσταση της Marfin Popular Bank. Το 2006 επίσης εγκρίθηκε, κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Omega Bank, η συγχώνευσή της με την Proton Bank. 1.2 Κίνδυνοι τραπεζικών ιδρυμάτων Όπως κάθε οικονομικός οργανισμός έτσι και οι τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά κινδύνους, δηλαδή με μια σειρά από μη αναμενόμενα γεγονότα τα οποία μπορεί να συμβούν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό περιβάλλον και τα οποία απειλούν την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι κίνδυνοι αυτοί 10

12 διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες 6 και είναι ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος και άλλες μορφές κινδύνου. Η διαχείριση των κινδύνων απαιτεί από τα τραπεζικά ιδρύματα την ανάληψη συντονισμένων ενεργειών έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη και η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεών τους στην καθαρή θέση και στα κέρδη. Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην αδυναμία του τραπεζικού ιδρύματος να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του και μπορεί να οφείλεται στους καταθέτες (διαχείριση παθητικού), στους δανειολήπτες (διαχείριση ενεργητικού) ή και σε μια συγκεκριμένη θέση που έχει λάβει η τράπεζα σε κάποια περιουσιακά στοιχεία. Τα επίπεδα ρευστότητας της τράπεζας αντικατοπτρίζουν και τα επίπεδα φερεγγυότητας της και μια κρίση ρευστότητας μπορεί να έχει αντίκτυπο όχι μόνο στη συγκεκριμένη τράπεζα αλλά και σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, θεσπίζονται πολιτικές διαχείρισης και παρακολούθησης της ρευστότητας τόσο από το κάθε τραπεζικό ίδρυμα ξεχωριστά όσο και από το κανονιστικό πλαίσιο συνολικά. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι: Θα υπάρχουν συνεχώς στοιχεία του ενεργητικού που θα είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και θα μπορούν να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Θα υπάρχουν στοιχεία του ενεργητικού μεσοπρόθεσμης λήξης που θα χρηματοδοτούνται από στοιχεία παθητικού αντίστοιχης λήξης. Θα παρακολουθούνται συνεχώς τα επίπεδα ρευστότητας μέσω της εξέτασης των πηγών και χρήσεων ρευστότητας, της εξέτασης δεικτών και του καθορισμού του ανοίγματος χρηματοδότησης δηλαδή της διαφοράς μεταξύ του μέσου ύψους καταθέσεων και δανείων. Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στη ζημία λόγω μεταβολής των επιτοκίων (κίνδυνος επιτοκίων) και των συναλλαγματικών ισοτιμιών (συναλλαγματικός κίνδυνος) και υπάρχει όταν η τράπεζα έχει ενεργή παρουσία στις αγοραπωλησίες των χρηματαγορών. Οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες έχουν δημιουργήσει και εφαρμόσει μοντέλα μέτρησης του κινδύνου αγοράς. Για την ανάπτυξη αυτών, των αποκαλούμενων και εσωτερικών μοντέλων (internal models) έχουν υιοθετηθεί τρεις προσεγγίσεις: Προσέγγιση μεταβλητότητας-συμεταβλητότητας Value at Risk Approach (Risk Metrics) 6 Νούλας, Α.Γ, 2005, «Χρήμα και Τράπεζες», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 11

13 Ιστορική προσομοίωση (Historic or back simulation) Προσομοίωση Monte Carlo (Monte Carlo simulation) Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην αδυναμία των δανειζομένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του δανείου, δηλαδή να αναπληρώσουν τόκους και κεφάλαιο. Για αυτό η τράπεζα καλείται να δίνει έμφαση στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την ανάλυση πιθανών προβλημάτων. Η πρόληψη αναφέρεται στην απόφαση αν θα χορηγηθεί ή όχι το δάνειο. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί μοντέλα βαθμολόγησης φερεγγυότητας (credit scoring models), τα οποία είναι ποσοτικά μοντέλα που χρησιμοποιούν παρατηρούμενα χαρακτηριστικά του δανειζομένου είτε για να προσδιορίσουν έναν αριθμό (score) που δείχνει την πιθανότητα αθέτησης των πληρωμών είτε για να κατατάξουν τους δανειζομένους σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την πιστοληπτική τους φερεγγυότητα. Υπάρχουν τρεις τύποι μοντέλων: (1) γραμμικά μοντέλα πιθανοτήτων, (2) Logit μοντέλα και (3) γραμμικά μοντέλα διαχωρισμού. Παράλληλα με τα δικά τους υποδείγματα, συνήθως οι τράπεζες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εξειδικευμένων εταιρειών βαθμολόγησης (credit rating agencies), όπως η Standard & Poor s, η Fitch IBCA, η Moody s κ.ά., οι οποίες αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα εταιρειών και κρατών. Πέρα από τα συστήματα αξιολόγησης των πελατών, οι τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο, θα πρέπει να έχουν ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και να διαθέτουν ένα έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στις χορηγήσεις. Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο που απορρέει από απρόβλεπτα γεγονότα από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού ιδρύματος και οφείλονται σε ανεπιτυχή ή εσφαλμένη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου. Οι εσωτερικοί κίνδυνοι συνίστανται σε σφάλματα του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σε βλάβες του πληροφοριακού ή μηχανολογικού εξοπλισμού, σε παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας και σε απάτες. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι συνδέονται με μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως φυσικές καταστροφές, αλλά και σε δόλιες ενέργειες από τρίτους που δεν συνδέονται άμεσα με την τράπεζα 7. Επίσης ο λειτουργικός κίνδυνος περιλαμβάνει το νομικό κίνδυνο αλλά εξαιρεί τον κίνδυνο φήμης και το στρατηγικό κίνδυνο. 7 Κοσμίδου Κ. Ζοπουνίδης Κ., 2003, «Συστήματα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων: Η Περίπτωση του Asset Liability Management, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 12

14 Το σημείο το οποίο διαφοροποιεί το λειτουργικό κίνδυνο από τις άλλες μορφές κινδύνου είναι το γεγονός ότι η ανάληψή του δεν συνοδεύεται από αύξηση των εσόδων του τραπεζικού ιδρύματος και είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Για το λόγο αυτό έχουν οριστεί από την επιτροπή Βασιλείας ΙΙ τρεις μέθοδοι υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζικών ιδρυμάτων προκειμένου να είναι εξασφαλισμένα έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόζονται ανάλογα με το βαθμό ευαισθησίας στον κίνδυνο και είναι η μέθοδος του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator), η Τυποποιημένη και η Εναλλακτική Τυποποιημένη Μέθοδος (Standardized Approach) και η Προηγμένη Μέθοδος (Advanced Measurement Approach) Η Επιτροπή της Βασιλείας Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία ιδρύθηκε το 1974 με τη συμμετοχή 13 χωρών (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ). Η Επιτροπή διατυπώνει ευρεία εποπτικά πρότυπα και κατευθύνσεις και προτείνει βέλτιστες πρακτικές, με την προσδοκία ότι οι επιμέρους εποπτικές αρχές θα λάβουν μέτρα για την εφαρμογή τους μέσω θεσμικών ή άλλων προσαρμογών, οι οποίες ενδείκνυνται για τα εθνικά τους συστήματα. Η Επιτροπή δεν έχει τη μορφή υπερεθνικής εποπτικής αρχής και τα συμπεράσματά της δεν έχουν, ούτε υπήρχε ποτέ η πρόθεση να έχουν, δεσμευτική νομική ισχύ. Το ισχύον σύστημα κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών διαμορφώθηκε σταδιακά από τον Ιούλιο του 1988, όταν δημοσιεύτηκε το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards). Το Σύμφωνο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 1996 αλλά αποτέλεσε αντικείμενο έντονης κριτικής. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία εξέδωσε στις 26 Ιουνίου 2004 το νέο Σύμφωνο για την Κεφαλαιακή επάρκεια το οποίο περιελάμβανε 3 προτάσεις τους λεγόμενους Πυλώνες 9. 8 Γκόρτσος Χ.,2008, Παρουσίαση «Το νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια, Basel II», 9 Banking Supervision 2005 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework. 13

15 Πυλώνας Ι: Επέφερε την τροποποίηση του πλαισίου υπολογισμού ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου - με την προσθήκη απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Έτσι η ισχύουσα τυποποιημένη μέθοδος αντικαταστάθηκε από την νέα τυποποιημένη μέθοδο η οποία μέθοδος διατηρεί τη λογική της παλιάς μεθόδου με την απόδοση προκαθορισμένων συντελεστών στάθμισης κινδύνου αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνει μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο, στο μέτρο που οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα με τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλομένου. Πυλώνας ΙΙ: Καθιέρωσε τις διαδικασίες για το διαρκή έλεγχο της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών Πυλώνας ΙΙΙ: Καθιέρωσε τους κανόνες γνωστοποίησης οικονομικών και άλλων στοιχείων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε κάποιες αδυναμίες της Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ. Έτσι το 2010 δημοσιεύτηκαν δύο εκθέσεις οι οποίες αποτέλεσαν το νέο κανονιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού κλάδου μέσω της τροποποίησης των υφιστάμενων διατάξεων και της εισαγωγής νέων κανόνων οι οποίοι αφορούσαν κυρίως την μακροπροληπτική εποπτεία. Η Βασιλεία ΙΙΙ προτείνει τα ακόλουθα 10 : 1. Αύξηση του επιπέδου και της ποιότητας των υφιστάμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Έτσι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων θα αποτελείται από τα βασικά Ίδια Κεφάλαια -Tier I capital (κοινές μετοχές, παρακρατηθέντα κέρδη, εμφανή αποθεματικά, ως κύρια στοιχεία, προνομιούχες μετοχές, τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών ως πρόσθετα στοιχεία) και τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια- Tier II capital (προνομιούχες μετοχές υπό προϋποθέσεις, τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών) ενώ το Tier III capital καταργήθηκε ως συστατικό των Ιδίων Κεφαλαίων. Έτσι, οι δείκτες διαμορφώνονται ως εξής: Κύρια στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων: 4,5% από 2% Βασικά ίδια κεφάλαια: 6% από 4% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 8% αμετάβλητο 10 Γκόρτσος Χ., 2011, «Βασιλεία ΙΙΙ: Η Αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με στόχο την ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος» 14

16 2. Εισαγωγή νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την αντιμετώπιση της προκυκλικότητας. Έτσι τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να διατηρούν κεφαλαιακό απόθεμα συντήρησης, αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα και θα πρέπει να ενισχύσουν τις απαιτήσεις τους ως προς την κάλυψη κινδύνου αντισυμβαλλόμενου. 3. Εισαγωγή συντελεστή μόχλευσης ο οποίος θα περιλαμβάνει στον αριθμητή τα βασικά ίδια κεφάλαια και στον παρανομαστή τις χρεωστικές θέσεις εντός και εκτός ισολογισμού. Η ελάχιστη τιμή που μπορεί να λαμβάνει θα είναι 3%. 4. Καθιέρωση δύο νέων δεικτών ρευστότητας, ενός βραχυχρόνιου και ενός μακροχρόνιου. Ο πρώτος θα αποσκοπεί στη διατήρηση επαρκών περιουσιακών στοιχείων άμεσα ρευστοποιήσιμων και ο δεύτερος στη χρησιμοποίηση πιο σταθερών πηγών χρηματοδότησης εκ μέρους των τραπεζών. 1.4 Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο Όπως είναι γνωστό, τη διετία το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ αρχικά και στη συνέχεια το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ταλανίστηκε από μια κρίση χρέους η οποία οφειλόταν κυρίως στη διάθεση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων και στην υιοθέτηση πρακτικών που αντίβαιναν τις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης. Η κρίση αυτή είχε μηδαμινό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και κατ επέκταση στις ελληνικές τράπεζες οι οποίες δεν είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και δεν είχαν προβεί σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Έτσι την περίοδο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διατήρησε την ευρωστία του καθώς προσέλκυσε καταθέσεις οι οποίες προσέγγιζαν τα 280 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσίασε ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας, κερδοφορίας και μόχλευσης. Το 2008, άρχισαν να μειώνονται οι πηγές χρηματοδότησης του ελληνικού Δημοσίου από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την απορρόφηση ενός μεγάλου μέρους των εκδοθέντων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία έφθασαν να αποτελούν το 10%-12% του συνολικού τους χαρτοφυλακίου, ποσοστά όμοια με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Επίσης οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στο εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων με ποσό ομολόγων και ομολογιακών δανείων περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 25% της συνολικής περιμέτρου του προγράμματος, γεγονός που βοήθησε καθοριστικά στην επιτυχία του PSI και στο υψηλό τελικό ποσοστό συμμετοχής σε αυτό 96,6%. Τέλος, 15

17 οι τράπεζες προσέφεραν στη Δημοκρατία της Φινλανδίας τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη συμμετοχή της τελευταίας στο 2ο χρηματοδοτικό πακέτο για την Ελλάδα, προϋπόθεση απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του PSI και του συνολικού προγράμματος δανεισμού 11. Το 2011 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνέχισε να ταλανίζεται από την κρίση που μάστιζε την ελληνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, αφενός σημειώθηκε εκροή καταθέσεων ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ και αφετέρου οι εξασφαλίσεις μέσω των οποίων αντλούν χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα συνέχισαν να υφίστανται απομείωση της αξίας τους ή ακόμη και να μη γίνονται αποδεκτές μετά τις υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος σε πρώτη φάση και των τραπεζών σε δεύτερη. Ακόμη, επιδεινώθηκε η ποιότητα όλων των κατηγοριών δανείων και ιδίως των καταναλωτικών που είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους οι τράπεζες, με αποτέλεσμα ο λόγος Δάνεια σε Καθυστέρηση/ Σύνολο Δανείων να ανέλθει στο 14,7% τη στιγμή που το 2010 ήταν 10,5%. Επίσης, ο περιορισμός των τραπεζικών εργασιών στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης οδήγησε σε περαιτέρω υποχώρηση της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών (δηλ. των καθαρών εσόδων τους από τόκους και προμήθειες). Περιορισμένη θετική επίδραση στα αποτελέσματα είχε η μικρή, συγκριτικά με το μέγεθος των προκλήσεων, περιστολή των εξόδων. Οι τοποθετήσεις αυτές των τραπεζών αποδείχθηκαν επισφαλείς για τους μετόχους τους, θεσμικούς και μη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο οι μέτοχοι, απώλεσαν το 95% των επενδύσεών τους σε τραπεζικές μετοχές, κι αυτό συνέβη γιατί ενώ στα τέλη του 2007 η χρηματιστηριακή αξία του τραπεζικού κλάδου ανερχόταν στα 80δισεκατομμύρια ευρώ, στα τέλη του 2011 ήταν μικρότερη από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, την περίοδο αυτή, οι μέτοχοι των τραπεζών δεν εισέπραξαν μέρισμα, ενώ συμμετείχαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 13,7 δισεκατομμύρια ευρώ, στηρίζοντας έμπρακτα το τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης οικονομικής ύφεσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταγράψει σημαντικές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (σωρευτικά άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο ), μειώνοντας ισόποσα και τα τραπεζικά τους αποτελέσματα. 11 Καραβίας Φ., Μονοκρούσος Π., Μαλλιαρόπουλος Δ., Αναστασάτος Τ., 2012, «Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, Μέτρα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Χρηματοδότηση της Πραγματικής Οικονομίας», Τόμος VII, Τεύχος 1, Eurobank Research 16

18 Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν την ακεραιότητά τους και διαφύλαξαν την ποιότητα των υπηρεσιών και των πρακτικών τους. Έτσι, οι χορηγήσεις που παρείχαν τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα πληρούσαν πάντα τα κριτήρια της ομαλής εξυπηρέτησης και της εξασφάλισης και σε καμία περίπτωση δεν ξεπέρασαν ποσοτικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε η ΤτΕ και η BlackRock, τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν ζημίες που θα προκύψουν χάρη στις ορθολογικές πιστοδοτικές πολιτικές που εφαρμόζουν, στις προβλέψεις που έχουν διενεργήσει και στα κέρδη από τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό. 1.5 Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο σε διαγράμματα 12 Κατόπιν μελέτης των στατιστικών στοιχείων που αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη λογιστική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων, προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα τα οποία συντελούν στην καλύτερη κατανόηση της πορείας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,00 0, Διάγραμμα 1.1 Σύνολο Ενεργητικού ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων την περίοδο (πηγή: Συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση πιστωτικών ιδρυμάτων )

19 Το πρώτο διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία του συνολικού ενεργητικού των τραπεζικών ιδρυμάτων την περίοδο Παρατηρούμε ότι την περίοδο τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ακολούθησαν αυξητική πορεία καθώς αυξανόταν οι απαιτήσεις έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και έναντι των πελατών. Επίσης αυξήθηκε η έκθεση σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Το 2010 το συνολικό ενεργητικό κυμάνθηκε σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα λόγω της αύξησης των δανείων και των δεδουλευμένων τόκων από τίτλους και χορηγήσεις, η οποία αύξηση δεν αντισταθμίστηκε από τη μείωση της έκθεσης σε αξιόγραφα και παράγωγα. Έτσι το 2010 το συνολικό ενεργητικό σημείωσε την υψηλότερη τιμή της πενταετίας. Την επόμενη χρονιά ωστόσο, παρατηρήθηκε μείωση περίπου της τάξης του 4% γεγονός που οφείλεται στη μείωση των απαιτήσεων κατά λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κατά των πελατών και στη μείωση του επενδυτικού και συναλλακτικού χαρτοφυλακίου. Η πορεία αυτή συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος η οποία πέρα των άλλων μεταβολών επέφερε και επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών. Πιο συγκεκριμένη εικόνα για την πορεία των χορηγήσεων, αποκομίζουμε από τη μελέτη του διαγράμματος 1.2. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η πολιτική που υιοθέτησαν οι τράπεζες την περίοδο οδήγησε σε αύξηση των χορηγήσεών τους. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ακόμη και μετά το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, στα τέλη του 2008, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνέχισε να επιτελεί το ρόλο του ως πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ωστόσο, το 2011 οι υψηλότερες απαιτήσεις ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας που τέθηκαν, οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων οδήγησε τις τράπεζες στην υιοθέτηση μιας πιο αυστηρής πιστοδοτικής πολιτικής με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι χορηγήσεις τη χρονιά αυτή. 18

20 ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ , , , , , , , , ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Διάγραμμα 1.2 Σύνολο χορηγήσεων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων την περίοδο (πηγή: Συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση πιστωτικών ιδρυμάτων ) Το διάγραμμα 1.3 απεικονίζει την πορεία των καταθέσεων κατά την περίοδο Την τριετία οι συνολικές καταθέσεις στα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας αυξήθηκαν καθώς η φερεγγυότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν είχε επηρεαστεί από την παγκόσμια κρίση που οφειλόταν κυρίως σε τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και από την άλλη η ενέσεις ρευστότητας που χορηγήθηκαν τόνωσαν την αξιοπιστία των ελληνικών τραπεζών. Η περαιτέρω επιδείνωση όμως των οικονομικών συνθηκών της χώρας την περίοδο αφενός επέφερε τις συνεχείς υποβαθμίσεις των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης γεγονός που έπληξε την αξιοπιστία τους και οδήγησε πολλούς από τους καταθέτες στη μεταφορά των κεφαλαίων τους στο εξωτερικό και αφετέρου μείωσε τα επίπεδα αποταμίευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Απόρροια αυτών των μεταβολών ήταν η μείωση των καταθέσεων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο και η αντίστοιχη μείωση των επιπέδων ρευστότητάς του. 19

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ιστορική αναδρομή Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... 6

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα