ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Επιμέλεια: Νικολέτα Κωστοπούλου (Α.Μ. 2054) Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Dr Κυριακή Κοσμίδου Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η, 2013

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου Dr Κυριακή Κοσμίδου για τη συμβολή και την καθοδήγησή της στη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου η οποία κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας με στήριξε στον υπέρτατο βαθμό. 1

3 Abstract The purpose of this paper is the financial analysis of the five most representative greek banks, National Bank of Greece, Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Pireus Bank and Emporiki Bank during the period Data were obtained from the published financial statements and through the calculated financial ratios. The main finding of the paper is that Greek banks have been highly affected by the financial crisis and this is supported by the highly reported provisions for credit risk which have resulted in the decrease in their net results. Keywords: Financial analysis, ratios, profitability, liquidity, capital adequacy, assets, credit risk. Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των πέντε πιο αντιπροσωπευτικών τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Eurobank Ergasias, της Τράπεζας Πειραιώς και της Εμπορικής Τράπεζας κατά την περίοδο Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και τους αριθμοδείκτες που εξήχθησαν. Το βασικό εύρημα της μελέτης ήταν ότι η χρηματοοικονομική κρίση που επικράτησε τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωζώνη έπληξε άμεσα το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας καθώς οι τράπεζες κλήθηκαν να διενεργήσουν περαιτέρω προβλέψεις για την εξασφάλισή τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα κερδοφορίας και κεφαλαιακής τους επάρκειας. Λέξεις Κλειδιά: Χρηματοοικονομική κρίση, αριθμοδείκτες,κερδοφορία, ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια, περιουσιακά στοιχεία, πιστωτικός κίνδυνος. 2

4 Περιεχόμενα Πρόλογος Κεφάλαιο Α Εισαγωγή Σελ.4 Σελ Ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος Σελ Κίνδυνοι τραπεζικών ιδρυμάτων Σελ Η Επιτροπή της Βασιλείας Σελ Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο Σελ Μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού Σελ.17 συστήματος 1.6 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τραπεζών Σελ Αναγκαιότητα εφαρμογής των ΔΛΠ στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα Σελ Χρηματοοικονομικοί δείκτες τραπεζών Σελ.27 Κεφάλαιο Β Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σελ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Σελ Alpha Bank Σελ Eurobank Ergasias Σελ Τράπεζα Πειραιώς Σελ Εμπορική Τράπεζα Σελ.44 Κεφάλαιο Γ Χρηματοοικονομική Ανάλυση Τραπεζών την Περίοδο Σελ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Σελ Alpha Bank Σελ Eurobank Ergasias Σελ Τράπεζα Πειραιώς Σελ Εμπορική Τράπεζα Σελ.130 Κεφάλαιο Δ Συμπεράσματα Σελ.151 Βιβλιογραφία Παράρτημα 3

5 Πρόλογος Η παρούσα εργασία διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση και Οικονομία, κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων, εξειδίκευση Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα των πέντε τραπεζικών ιδρυμάτων που αποτελούν το μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό μέρος του. Τα ιδρύματα αυτά είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank, η Eurobank Ergasias, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εμπορική Τράπεζα. Η ανάλυση κάλυψε την περίοδο και στηρίχθηκε κυρίως στη χρήση αριθμοδεικτών. Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας έχει ως εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται κάποιες βασικές έννοιες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και γίνεται μια ιστορική αναδρομή της πορείας του. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που αυτό καλείται να αντιμετωπίσει ως σύνολο αλλά και κάθε τραπεζικό ίδρυμα ξεχωριστά. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη αναφορά στην Επιτροπή της Βασιλείας και στους Πυλώνες που έχει αυτή θεσπίσει με σκοπό το χτίσιμο ισχυρότερων θυλάκων προστασίας εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος. Έπειτα παρατίθενται οι βασικές οικονομικές καταστάσεις που καλούνται να τηρούν τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και οι βασικοί αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η επιχειρηματική ανάλυση των τραπεζικών ιδρυμάτων που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται βασικές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία τους, τις τραπεζικές εργασίες που αυτά επιτελούν, το όραμα και τους στόχους τους, τη μετοχική σύνθεση και τη σύνθεση του διοικητικού τους συμβουλίου, τον αριθμό των καταστημάτων που διαθέτει το καθένα στην ελληνική επικράτεια και τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται κατανοητό το πλαίσιο λειτουργίας της κάθε τράπεζας και ερμηνεύονται πολλά από τα οικονομικά στοιχεία η ανάλυση των οποίων πραγματοποιείται στο επόμενο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο, μελετώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του κάθε τραπεζικού ιδρύματος για την περίοδο Πιο συγκεκριμένα, γίνεται διαχρονική ανάλυση του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και παρατίθενται οι βασικοί αριθμοδείκτες προκειμένου να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία του κάθε ιδρύματος. 4

6 Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την παρούσα εργασία καθώς και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω και διεξοδικότερη έρευνα προκειμένου να υπάρξει μια πιο ισχυρή θεωρητική και εμπειρική θεμελίωση των μελετούμενων σχέσεων. 5

7 Κεφάλαιο Α Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο δίνει πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ιστορική του εξέλιξη κατά τη διάρκεια των ετών και τους βασικούς κινδύνους που αυτό καλείται να αντιμετωπίσει. Επίσης, γίνεται μια σύντομη αναφορά στην Επιτροπή της Βασιλείας και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ακόμη παρουσιάζεται εν συντομία η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυσή του την περίοδο αυτή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που απαραίτητα πρέπει να τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα, εξηγείται η αναγκαιότητα εφαρμογής των ΔΛΠ κατά τη σύνταξή τους και τέλος παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες που επιλέχθηκαν στην παρούσα εργασία για την αξιολόγηση της πορείας των τραπεζών. 1.1 Ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί τον κορμό ενός οικονομικού συστήματος, και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη οικονομίας με ορθολογικό τρόπο και την επίτευξη της οικονομικής ευημερίας. Η σημασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος έγκειται σε μία σειρά από λειτουργίες που αυτό επιτελεί. Η πρώτη και η σημαντικότερη λειτουργία του είναι η μεσολάβηση μεταξύ των ελλειμματικών και πλεονασματικών οικονομικών μονάδων και η ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων. Μάλιστα όσο πιο ορθολογική είναι η κατανομή των κεφαλαίων τόσο καλύτερα αναπτύσσεται μια οικονομία. Η δεύτερη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η εισαγωγή νέων και καλύτερα σχεδιασμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων τα οποία ικανοποιούν πιο αποτελεσματικά τις καταναλωτικές και επενδυτικές ανάγκες. Η τρίτη λειτουργία αφορά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας των κεφαλαίων. Η τελευταία εκ των βασικότερων λειτουργιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος αντανακλάται στη μείωση του κόστους πληροφόρησης και του κόστους συναλλαγών 1. Όσο αφορά τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αυτό απαρτίζεται από τις χρηματοοικονομικές αγορές, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τους 1 Νούλας, Α.Γ, 2005, «Χρήμα και Τράπεζες», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 6

8 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο χρηματοοικονομική αγορά ορίζουμε το σύνολο των επενδυτών που σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού επιδιώκουν την αγορά χρεογράφων που προσφέρουν οι ελλειμματικές επιχειρήσεις 2. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι το σύνολο των προϊόντων που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοοικονομικές αγορές και στις περισσότερες περιπτώσεις εκδίδονται από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Τέτοια παραδείγματα προϊόντων είναι Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου, οι Συμφωνίες Επαναγοράς, τα Εμπορικά Ομόλογα, τα Κρατικά Ομόλογα, οι Ομολογίες, οι Μετοχές, τα Πιστοποιητικά Καταθέσεων κ.α. Τέλος, με τον όρο χρηματοοικονομικός οργανισμός ορίζουμε ένα ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα το οποίο αναλαμβάνει την μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ καταθετών και δανειζόμενων. Η τράπεζα αποτελεί εκείνο το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο οι επενδυτές συγκεντρώνονται και πραγματοποιούν καταθέσεις ή δέχονται χρηματοδοτήσεις. Η τράπεζα οφείλει να σέβεται τον δανειζόμενο και να επιδιώκει την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του χωρίς ωστόσο να θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της τράπεζας. Το σύνολο των τραπεζών δημιουργεί το τραπεζικό σύστημα 3. από τον 6 ο Οι πρώτες τραπεζικές εργασίες στον ελληνικό χώρο, εντοπίζονται στην Αθήνα π.χ. αιώνα 4. Συγκεκριμένα, εκείνη την εποχή υπήρχαν στην Αθήνα αρκετά επαγγέλματα που είχαν ως αντικείμενό τους το χρήμα. Πρόκειται για τους αργυραμοιβούς και κολλυβιστές οι οποίοι αναλάμβαναν έναντι ενός μικρού τιμήματος, του κολλύβου, τις ανταλλαγές νομισμάτων μεταξύ των πόλεων κρατών σε όλη τη χώρα. Επίσης υπήρχαν οι τραπεζίτες οι οποίοι δεχόταν τις καταθέσεις των πολιτών έναντι ενός μικρού τόκου και τέλος υπήρχαν οι τοκιστές που δάνειζαν έναντι υψηλού τόκου ή ενεχύρου. Στη δημηγορία του Ισοκράτη «Τραπεζικός» αναφέρονται ως πρώτοι τραπεζίτες ο Αντισθένης, ο Αρχίστρατος και ο Πασίωνας ο οποίος ήταν δούλος του Αρχίστρατου και όταν ελευθερώθηκε του παραχωρήθηκε η τράπεζα του αφεντικού του. Οι εργασίες που επιτελούσαν τα τραπεζικά ιδρύματα της εποχής ήταν η ανταλλαγή νομισμάτων των ανεξάρτητων πόλεων-κρατών, οι καταθέσεις περιουσιακών στοιχείων, η παροχή εγγύησης, η παροχή δανείων με ή χωρίς ενέχυρο 2 Boot, A.W. and Thakor, V.A., 1997, Financial Architecture System, The Review of Financial Studies, Νο.10 3 Boot, A.W. and Thakor, V.A., 1997, Financial Architecture System, The Review of Financial Studies, Νο.10 4 Αρμάγου Ι., 2005, «Το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Διάρθρωση-αποτελεσματικότητα και προοπτικές», Διδακτορική Διατριβή, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 7

9 με επιτόκια κυμαινόμενα 12-24%, η παροχή δανείων με ενέχυρο το ίδιο το σκάφος ή τα φορτία του με επιτόκια 30-40% και οι προθεσμιακές πράξεις όπως η αγορά για μελλοντική παράδοση σιτηρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τράπεζα κατέβαλλε τόκους εφόσον και μόνο η διορία κατάθεσης υπερέβαινε το διάστημα ενός μηνός. Αργότερα, τον 4 ο π.χ. αιώνα ο τραπεζίτης διετελούσε και το ρόλο του σημερινού χρηματιστή. Στον εξοπλισμό του πάγκου του, την τράπεζα, συγκαταλέγονταν ένας ζυγός, ο άβαξ για τους υπολογισμούς, ασφαλιζόμενα κιβωτίδια, όπου ήταν ταξινομημένα νομίσματα διαφόρων πόλεων κρατών, λογιστικά βιβλία και ένας λίθος δοκιμής των μετάλλων, η λεγόμενη λυδία λίθος. Έδρα του ήταν μία συγκεκριμένη θέση στην Αγορά της Αθήνας και κάποιο στωικό οικοδόμημα στον Πειραιά. Ανάλογα με τον αριθμό των τραπεζικών πράξεων, οι σχετικές τραπεζικές συναλλαγές πραγματοποιούνταν είτε αποκλειστικά από τον ίδιο τον τραπεζίτη είτε και από έναν εξειδικευμένο δούλο ή και από κάποιον απελεύθερο. Τραπεζικά ιδρύματα υπήρχαν επίσης στη Λήμνο, στη Δήλο, στον Ορχομενό, στην Έφεσο, στο Ίλιο και στην Κύζικο. Συμπεραίνουμε ότι υπήρχε έντονος ανταγωνισμός ο οποίος εντείνονται κα από το γεγονός ότι τόσο οι πολίτες όσο και οι πόλεις-κράτη τοποθετούσαν τα πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία είτε στους ναούς, όπου επικρατούσε το θρησκευτικό απαραβίαστο, είτε στην οικία τους. Η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τοποθετείται χρονικά το 1828 οπότε ιδρύθηκε η Εθνική Χρηματοδοτική Τράπεζα η οποία λειτουργούσε υπό τη μορφή κρατικής τράπεζας με σκοπό να βοηθήσει την ασθενική τότε ελληνική οικονομία μέσω της έκδοσης ομολόγων. Η τράπεζα έκλεισε το 1834 μη δυνάμενη να εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Ουσιαστικά, η αφετηρία του τραπεζικού συστήματος και η άσκηση βασικών τραπεζικών εργασιών χρονολογείται το 1841 με την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας με κεφάλαιο δραχμές. Οι βασικές δραστηριότητές της ήταν η παροχή οργανωμένης πίστης, η έκδοση τραπεζογραμματίων και η τροφοδότηση κεφαλαίων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στα χρόνια που ακολούθησαν 5, ιδρύθηκαν και άλλα τραπεζικά ιδρύματα με τη μορφή εμπορικών τραπεζών, τραπεζών ναυτιλιακής ή βιομηχανικής πίστης τα οποία είτε απορροφήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα είτε διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους μη δυνάμενα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής. Σταθμός στην εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικούς συστήματος, είναι η ίδρυση της Τράπεζας της 5 Κωστής Κ. Τσοκόπουλος Β.,1997, «Οι Τράπεζες στην Ελλάδα » Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εκδόσεις Παπαζήση 8

10 Ελλάδος το 1928, μετά από συμφωνία με την Κοινωνία των Εθνών η οποία δέχθηκε να αναλάβει την εγγύηση δανείου ύψους λιρών. Ο όρος που τέθηκε από την πλευρά της ήταν η μονοπωλιακή έκδοση τραπεζογραμματίων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ήταν αποτέλεσμα των κρατικών κανόνων και ρυθμίσεων που περιόριζαν σημαντικά την αποτελεσματικότητά του. Το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ρύθμιζε την επενδυτική πολιτική και την πολιτική χορηγήσεων, περιόριζε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία ήταν τα μέσα άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Συνέπεια αυτού ήταν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να στερείται ευελιξίας και παραγωγικότητας και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώθηκαν στο διεθνές περιβάλλον. Η επιβεβλημένη αναμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος επήλθε σταδιακά μέσα από την εφαρμογή τόσο Κοινοτικών Οδηγιών όσο και Εκθέσεων Επιτροπών, όπως η Επιτροπή Χαρισσοπούλου (1981), η Επιτροπή Καρατζά (1987), η Επιτροπή Ζαβού (1991). Έτσι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα άρχισε να εκσυγχρονίζεται, να απελευθερώνεται και να γίνεται πιο ανταγωνιστικό. Συγκεκριμένα, επήλθε η απελευθέρωση των επιτοκίων, η κατάργηση των διάφορων πιστωτικών κανόνων και η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων. Παράλληλα, η εισαγωγή του ευρώ από το 2000 δημιούργησε τη βάση για την περαιτέρω εναρμόνιση των όρων λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Η αμεσότερη επίδραση στο νομισματικό σύστημα των κρατώνμελών επήλθε με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και την συνακόλουθη άσκηση μιας ενιαίας νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτική. Από την 1η Ιανουαρίου 1999 το ευρώ (σε λογιστική μορφή) υιοθετήθηκε ως το εθνικό νόμισμα έντεκα κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 19 Ιουνίου 2000, στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Santa Maria da Feira, η Ελλάδα έγινε δεκτή ως το δωδέκατο μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001, αφού εκτιμήθηκε ότι πληρούσε τα κριτήρια σύγκλισης. Η υιοθέτηση του ευρώ οδήγησε σε μείωση των εσόδων των τραπεζών από προμήθειες σε συνάλλαγμα αλλά επιπλέον και σε μείωση των επιτοκίων με αποτέλεσμα το κόστος χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών να μειωθεί σημαντικά. Επιπρόσθετα όμως, η εν λόγω μείωση περιόρισε τον διαμεσολαβητικό ρόλο των τραπεζών λόγω αύξησης του ανταγωνισμού από την κεφαλαιαγορά για τις 9

11 αποταμιεύσεις των επενδυτών (σήμερα το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 1/4 των καταθέσεων των νοικοκυριών) ενώ και οι επιχειρήσεις δύνανται πλέον να επιλέξουν μεταξύ του τραπεζικού δανεισμού, της αγοράς εταιρικών ομολόγων και της κεφαλαιαγοράς για την άντληση των κεφαλαίων τους. Το 2006 υπήρξε μια χρόνια έντονων διεργασιών σε αυτό το τομέα: Η διάθεση μετοχών της Αγροτικής τράπεζας, μείωσε το ποσοστό που κατέχει το Δημόσιο (άμεση και έμμεση συμμετοχή) κατά 7,179%. Η εισαγωγή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου κατά 34,84%. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της έμμεσης συμμετοχής των ταμείων στο μετοχικό κεφάλαιο (από 21,4% πριν την αύξηση στο 19% μετά την αύξηση). Τέλος, η πώληση του ποσοστού του Δημοσίου στην Εμπορική (11,01%) είχε ως αποτέλεσμα να κατέχει η Credit Agricole το 71,96%. Επιπλέον, Εθνική Τράπεζα διείσδυσε στην Τουρκία με την εξαγορά της Finansbank και έχει κάνει πρόταση για την εξαγορά του Ρουμανικού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Μετά τη δυναμική επέκταση στην τουρκική αγορά, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει συνολικό ενεργητικό ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, καταστήματα (εκ των οποίων το 45% βρίσκεται εκτός Ελλάδος), και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα δραστηριοποιείται σε μια διευρυμένη γεωγραφική περιοχή με πληθυσμό 124 εκατομμύρια κατοίκους. Επίσης, η Εurobank ανακοίνωσε την εξαγορά του 99,34% της Ουκρανικής Universal Bank. Επιπλέον, προϊόν της τριπλής συγχώνευσης μεταξύ της Λαϊκής Τράπεζας, της Εγνατίας Τράπεζας και της Marfin Bank, η οποία ολοκληρώθηκε μετά τη δημόσια πρόταση που απηύθυνε η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα προς τους μετόχους της Marfin Financial Group Α.Ε. Συμμετοχών, ήταν η σύσταση της Marfin Popular Bank. Το 2006 επίσης εγκρίθηκε, κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Omega Bank, η συγχώνευσή της με την Proton Bank. 1.2 Κίνδυνοι τραπεζικών ιδρυμάτων Όπως κάθε οικονομικός οργανισμός έτσι και οι τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά κινδύνους, δηλαδή με μια σειρά από μη αναμενόμενα γεγονότα τα οποία μπορεί να συμβούν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό περιβάλλον και τα οποία απειλούν την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι κίνδυνοι αυτοί 10

12 διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες 6 και είναι ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος και άλλες μορφές κινδύνου. Η διαχείριση των κινδύνων απαιτεί από τα τραπεζικά ιδρύματα την ανάληψη συντονισμένων ενεργειών έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη και η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεών τους στην καθαρή θέση και στα κέρδη. Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην αδυναμία του τραπεζικού ιδρύματος να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του και μπορεί να οφείλεται στους καταθέτες (διαχείριση παθητικού), στους δανειολήπτες (διαχείριση ενεργητικού) ή και σε μια συγκεκριμένη θέση που έχει λάβει η τράπεζα σε κάποια περιουσιακά στοιχεία. Τα επίπεδα ρευστότητας της τράπεζας αντικατοπτρίζουν και τα επίπεδα φερεγγυότητας της και μια κρίση ρευστότητας μπορεί να έχει αντίκτυπο όχι μόνο στη συγκεκριμένη τράπεζα αλλά και σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, θεσπίζονται πολιτικές διαχείρισης και παρακολούθησης της ρευστότητας τόσο από το κάθε τραπεζικό ίδρυμα ξεχωριστά όσο και από το κανονιστικό πλαίσιο συνολικά. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι: Θα υπάρχουν συνεχώς στοιχεία του ενεργητικού που θα είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και θα μπορούν να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Θα υπάρχουν στοιχεία του ενεργητικού μεσοπρόθεσμης λήξης που θα χρηματοδοτούνται από στοιχεία παθητικού αντίστοιχης λήξης. Θα παρακολουθούνται συνεχώς τα επίπεδα ρευστότητας μέσω της εξέτασης των πηγών και χρήσεων ρευστότητας, της εξέτασης δεικτών και του καθορισμού του ανοίγματος χρηματοδότησης δηλαδή της διαφοράς μεταξύ του μέσου ύψους καταθέσεων και δανείων. Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στη ζημία λόγω μεταβολής των επιτοκίων (κίνδυνος επιτοκίων) και των συναλλαγματικών ισοτιμιών (συναλλαγματικός κίνδυνος) και υπάρχει όταν η τράπεζα έχει ενεργή παρουσία στις αγοραπωλησίες των χρηματαγορών. Οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες έχουν δημιουργήσει και εφαρμόσει μοντέλα μέτρησης του κινδύνου αγοράς. Για την ανάπτυξη αυτών, των αποκαλούμενων και εσωτερικών μοντέλων (internal models) έχουν υιοθετηθεί τρεις προσεγγίσεις: Προσέγγιση μεταβλητότητας-συμεταβλητότητας Value at Risk Approach (Risk Metrics) 6 Νούλας, Α.Γ, 2005, «Χρήμα και Τράπεζες», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 11

13 Ιστορική προσομοίωση (Historic or back simulation) Προσομοίωση Monte Carlo (Monte Carlo simulation) Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην αδυναμία των δανειζομένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του δανείου, δηλαδή να αναπληρώσουν τόκους και κεφάλαιο. Για αυτό η τράπεζα καλείται να δίνει έμφαση στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την ανάλυση πιθανών προβλημάτων. Η πρόληψη αναφέρεται στην απόφαση αν θα χορηγηθεί ή όχι το δάνειο. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί μοντέλα βαθμολόγησης φερεγγυότητας (credit scoring models), τα οποία είναι ποσοτικά μοντέλα που χρησιμοποιούν παρατηρούμενα χαρακτηριστικά του δανειζομένου είτε για να προσδιορίσουν έναν αριθμό (score) που δείχνει την πιθανότητα αθέτησης των πληρωμών είτε για να κατατάξουν τους δανειζομένους σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την πιστοληπτική τους φερεγγυότητα. Υπάρχουν τρεις τύποι μοντέλων: (1) γραμμικά μοντέλα πιθανοτήτων, (2) Logit μοντέλα και (3) γραμμικά μοντέλα διαχωρισμού. Παράλληλα με τα δικά τους υποδείγματα, συνήθως οι τράπεζες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εξειδικευμένων εταιρειών βαθμολόγησης (credit rating agencies), όπως η Standard & Poor s, η Fitch IBCA, η Moody s κ.ά., οι οποίες αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα εταιρειών και κρατών. Πέρα από τα συστήματα αξιολόγησης των πελατών, οι τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο, θα πρέπει να έχουν ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και να διαθέτουν ένα έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στις χορηγήσεις. Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο που απορρέει από απρόβλεπτα γεγονότα από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού ιδρύματος και οφείλονται σε ανεπιτυχή ή εσφαλμένη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου. Οι εσωτερικοί κίνδυνοι συνίστανται σε σφάλματα του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σε βλάβες του πληροφοριακού ή μηχανολογικού εξοπλισμού, σε παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας και σε απάτες. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι συνδέονται με μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως φυσικές καταστροφές, αλλά και σε δόλιες ενέργειες από τρίτους που δεν συνδέονται άμεσα με την τράπεζα 7. Επίσης ο λειτουργικός κίνδυνος περιλαμβάνει το νομικό κίνδυνο αλλά εξαιρεί τον κίνδυνο φήμης και το στρατηγικό κίνδυνο. 7 Κοσμίδου Κ. Ζοπουνίδης Κ., 2003, «Συστήματα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων: Η Περίπτωση του Asset Liability Management, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 12

14 Το σημείο το οποίο διαφοροποιεί το λειτουργικό κίνδυνο από τις άλλες μορφές κινδύνου είναι το γεγονός ότι η ανάληψή του δεν συνοδεύεται από αύξηση των εσόδων του τραπεζικού ιδρύματος και είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Για το λόγο αυτό έχουν οριστεί από την επιτροπή Βασιλείας ΙΙ τρεις μέθοδοι υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζικών ιδρυμάτων προκειμένου να είναι εξασφαλισμένα έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόζονται ανάλογα με το βαθμό ευαισθησίας στον κίνδυνο και είναι η μέθοδος του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator), η Τυποποιημένη και η Εναλλακτική Τυποποιημένη Μέθοδος (Standardized Approach) και η Προηγμένη Μέθοδος (Advanced Measurement Approach) Η Επιτροπή της Βασιλείας Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία ιδρύθηκε το 1974 με τη συμμετοχή 13 χωρών (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ). Η Επιτροπή διατυπώνει ευρεία εποπτικά πρότυπα και κατευθύνσεις και προτείνει βέλτιστες πρακτικές, με την προσδοκία ότι οι επιμέρους εποπτικές αρχές θα λάβουν μέτρα για την εφαρμογή τους μέσω θεσμικών ή άλλων προσαρμογών, οι οποίες ενδείκνυνται για τα εθνικά τους συστήματα. Η Επιτροπή δεν έχει τη μορφή υπερεθνικής εποπτικής αρχής και τα συμπεράσματά της δεν έχουν, ούτε υπήρχε ποτέ η πρόθεση να έχουν, δεσμευτική νομική ισχύ. Το ισχύον σύστημα κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών διαμορφώθηκε σταδιακά από τον Ιούλιο του 1988, όταν δημοσιεύτηκε το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards). Το Σύμφωνο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 1996 αλλά αποτέλεσε αντικείμενο έντονης κριτικής. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία εξέδωσε στις 26 Ιουνίου 2004 το νέο Σύμφωνο για την Κεφαλαιακή επάρκεια το οποίο περιελάμβανε 3 προτάσεις τους λεγόμενους Πυλώνες 9. 8 Γκόρτσος Χ.,2008, Παρουσίαση «Το νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια, Basel II», 9 Banking Supervision 2005 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework. 13

15 Πυλώνας Ι: Επέφερε την τροποποίηση του πλαισίου υπολογισμού ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου - με την προσθήκη απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Έτσι η ισχύουσα τυποποιημένη μέθοδος αντικαταστάθηκε από την νέα τυποποιημένη μέθοδο η οποία μέθοδος διατηρεί τη λογική της παλιάς μεθόδου με την απόδοση προκαθορισμένων συντελεστών στάθμισης κινδύνου αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνει μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο, στο μέτρο που οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα με τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλομένου. Πυλώνας ΙΙ: Καθιέρωσε τις διαδικασίες για το διαρκή έλεγχο της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών Πυλώνας ΙΙΙ: Καθιέρωσε τους κανόνες γνωστοποίησης οικονομικών και άλλων στοιχείων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε κάποιες αδυναμίες της Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ. Έτσι το 2010 δημοσιεύτηκαν δύο εκθέσεις οι οποίες αποτέλεσαν το νέο κανονιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού κλάδου μέσω της τροποποίησης των υφιστάμενων διατάξεων και της εισαγωγής νέων κανόνων οι οποίοι αφορούσαν κυρίως την μακροπροληπτική εποπτεία. Η Βασιλεία ΙΙΙ προτείνει τα ακόλουθα 10 : 1. Αύξηση του επιπέδου και της ποιότητας των υφιστάμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Έτσι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων θα αποτελείται από τα βασικά Ίδια Κεφάλαια -Tier I capital (κοινές μετοχές, παρακρατηθέντα κέρδη, εμφανή αποθεματικά, ως κύρια στοιχεία, προνομιούχες μετοχές, τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών ως πρόσθετα στοιχεία) και τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια- Tier II capital (προνομιούχες μετοχές υπό προϋποθέσεις, τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών) ενώ το Tier III capital καταργήθηκε ως συστατικό των Ιδίων Κεφαλαίων. Έτσι, οι δείκτες διαμορφώνονται ως εξής: Κύρια στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων: 4,5% από 2% Βασικά ίδια κεφάλαια: 6% από 4% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 8% αμετάβλητο 10 Γκόρτσος Χ., 2011, «Βασιλεία ΙΙΙ: Η Αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με στόχο την ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος» 14

16 2. Εισαγωγή νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την αντιμετώπιση της προκυκλικότητας. Έτσι τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να διατηρούν κεφαλαιακό απόθεμα συντήρησης, αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα και θα πρέπει να ενισχύσουν τις απαιτήσεις τους ως προς την κάλυψη κινδύνου αντισυμβαλλόμενου. 3. Εισαγωγή συντελεστή μόχλευσης ο οποίος θα περιλαμβάνει στον αριθμητή τα βασικά ίδια κεφάλαια και στον παρανομαστή τις χρεωστικές θέσεις εντός και εκτός ισολογισμού. Η ελάχιστη τιμή που μπορεί να λαμβάνει θα είναι 3%. 4. Καθιέρωση δύο νέων δεικτών ρευστότητας, ενός βραχυχρόνιου και ενός μακροχρόνιου. Ο πρώτος θα αποσκοπεί στη διατήρηση επαρκών περιουσιακών στοιχείων άμεσα ρευστοποιήσιμων και ο δεύτερος στη χρησιμοποίηση πιο σταθερών πηγών χρηματοδότησης εκ μέρους των τραπεζών. 1.4 Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο Όπως είναι γνωστό, τη διετία το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ αρχικά και στη συνέχεια το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ταλανίστηκε από μια κρίση χρέους η οποία οφειλόταν κυρίως στη διάθεση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων και στην υιοθέτηση πρακτικών που αντίβαιναν τις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης. Η κρίση αυτή είχε μηδαμινό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και κατ επέκταση στις ελληνικές τράπεζες οι οποίες δεν είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και δεν είχαν προβεί σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Έτσι την περίοδο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διατήρησε την ευρωστία του καθώς προσέλκυσε καταθέσεις οι οποίες προσέγγιζαν τα 280 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσίασε ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας, κερδοφορίας και μόχλευσης. Το 2008, άρχισαν να μειώνονται οι πηγές χρηματοδότησης του ελληνικού Δημοσίου από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την απορρόφηση ενός μεγάλου μέρους των εκδοθέντων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία έφθασαν να αποτελούν το 10%-12% του συνολικού τους χαρτοφυλακίου, ποσοστά όμοια με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Επίσης οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στο εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων με ποσό ομολόγων και ομολογιακών δανείων περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 25% της συνολικής περιμέτρου του προγράμματος, γεγονός που βοήθησε καθοριστικά στην επιτυχία του PSI και στο υψηλό τελικό ποσοστό συμμετοχής σε αυτό 96,6%. Τέλος, 15

17 οι τράπεζες προσέφεραν στη Δημοκρατία της Φινλανδίας τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη συμμετοχή της τελευταίας στο 2ο χρηματοδοτικό πακέτο για την Ελλάδα, προϋπόθεση απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του PSI και του συνολικού προγράμματος δανεισμού 11. Το 2011 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνέχισε να ταλανίζεται από την κρίση που μάστιζε την ελληνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, αφενός σημειώθηκε εκροή καταθέσεων ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ και αφετέρου οι εξασφαλίσεις μέσω των οποίων αντλούν χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα συνέχισαν να υφίστανται απομείωση της αξίας τους ή ακόμη και να μη γίνονται αποδεκτές μετά τις υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος σε πρώτη φάση και των τραπεζών σε δεύτερη. Ακόμη, επιδεινώθηκε η ποιότητα όλων των κατηγοριών δανείων και ιδίως των καταναλωτικών που είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους οι τράπεζες, με αποτέλεσμα ο λόγος Δάνεια σε Καθυστέρηση/ Σύνολο Δανείων να ανέλθει στο 14,7% τη στιγμή που το 2010 ήταν 10,5%. Επίσης, ο περιορισμός των τραπεζικών εργασιών στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης οδήγησε σε περαιτέρω υποχώρηση της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών (δηλ. των καθαρών εσόδων τους από τόκους και προμήθειες). Περιορισμένη θετική επίδραση στα αποτελέσματα είχε η μικρή, συγκριτικά με το μέγεθος των προκλήσεων, περιστολή των εξόδων. Οι τοποθετήσεις αυτές των τραπεζών αποδείχθηκαν επισφαλείς για τους μετόχους τους, θεσμικούς και μη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο οι μέτοχοι, απώλεσαν το 95% των επενδύσεών τους σε τραπεζικές μετοχές, κι αυτό συνέβη γιατί ενώ στα τέλη του 2007 η χρηματιστηριακή αξία του τραπεζικού κλάδου ανερχόταν στα 80δισεκατομμύρια ευρώ, στα τέλη του 2011 ήταν μικρότερη από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, την περίοδο αυτή, οι μέτοχοι των τραπεζών δεν εισέπραξαν μέρισμα, ενώ συμμετείχαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 13,7 δισεκατομμύρια ευρώ, στηρίζοντας έμπρακτα το τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης οικονομικής ύφεσης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταγράψει σημαντικές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (σωρευτικά άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο ), μειώνοντας ισόποσα και τα τραπεζικά τους αποτελέσματα. 11 Καραβίας Φ., Μονοκρούσος Π., Μαλλιαρόπουλος Δ., Αναστασάτος Τ., 2012, «Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, Μέτρα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Χρηματοδότηση της Πραγματικής Οικονομίας», Τόμος VII, Τεύχος 1, Eurobank Research 16

18 Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν την ακεραιότητά τους και διαφύλαξαν την ποιότητα των υπηρεσιών και των πρακτικών τους. Έτσι, οι χορηγήσεις που παρείχαν τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα πληρούσαν πάντα τα κριτήρια της ομαλής εξυπηρέτησης και της εξασφάλισης και σε καμία περίπτωση δεν ξεπέρασαν ποσοτικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε η ΤτΕ και η BlackRock, τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν ζημίες που θα προκύψουν χάρη στις ορθολογικές πιστοδοτικές πολιτικές που εφαρμόζουν, στις προβλέψεις που έχουν διενεργήσει και στα κέρδη από τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό. 1.5 Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο σε διαγράμματα 12 Κατόπιν μελέτης των στατιστικών στοιχείων που αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη λογιστική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων, προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα τα οποία συντελούν στην καλύτερη κατανόηση της πορείας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,00 0, Διάγραμμα 1.1 Σύνολο Ενεργητικού ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων την περίοδο (πηγή: Συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση πιστωτικών ιδρυμάτων )

19 Το πρώτο διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία του συνολικού ενεργητικού των τραπεζικών ιδρυμάτων την περίοδο Παρατηρούμε ότι την περίοδο τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ακολούθησαν αυξητική πορεία καθώς αυξανόταν οι απαιτήσεις έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και έναντι των πελατών. Επίσης αυξήθηκε η έκθεση σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Το 2010 το συνολικό ενεργητικό κυμάνθηκε σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα λόγω της αύξησης των δανείων και των δεδουλευμένων τόκων από τίτλους και χορηγήσεις, η οποία αύξηση δεν αντισταθμίστηκε από τη μείωση της έκθεσης σε αξιόγραφα και παράγωγα. Έτσι το 2010 το συνολικό ενεργητικό σημείωσε την υψηλότερη τιμή της πενταετίας. Την επόμενη χρονιά ωστόσο, παρατηρήθηκε μείωση περίπου της τάξης του 4% γεγονός που οφείλεται στη μείωση των απαιτήσεων κατά λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κατά των πελατών και στη μείωση του επενδυτικού και συναλλακτικού χαρτοφυλακίου. Η πορεία αυτή συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος η οποία πέρα των άλλων μεταβολών επέφερε και επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών. Πιο συγκεκριμένη εικόνα για την πορεία των χορηγήσεων, αποκομίζουμε από τη μελέτη του διαγράμματος 1.2. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η πολιτική που υιοθέτησαν οι τράπεζες την περίοδο οδήγησε σε αύξηση των χορηγήσεών τους. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ακόμη και μετά το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, στα τέλη του 2008, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνέχισε να επιτελεί το ρόλο του ως πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ωστόσο, το 2011 οι υψηλότερες απαιτήσεις ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας που τέθηκαν, οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων οδήγησε τις τράπεζες στην υιοθέτηση μιας πιο αυστηρής πιστοδοτικής πολιτικής με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι χορηγήσεις τη χρονιά αυτή. 18

20 ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ , , , , , , , , ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Διάγραμμα 1.2 Σύνολο χορηγήσεων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων την περίοδο (πηγή: Συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση πιστωτικών ιδρυμάτων ) Το διάγραμμα 1.3 απεικονίζει την πορεία των καταθέσεων κατά την περίοδο Την τριετία οι συνολικές καταθέσεις στα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας αυξήθηκαν καθώς η φερεγγυότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν είχε επηρεαστεί από την παγκόσμια κρίση που οφειλόταν κυρίως σε τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και από την άλλη η ενέσεις ρευστότητας που χορηγήθηκαν τόνωσαν την αξιοπιστία των ελληνικών τραπεζών. Η περαιτέρω επιδείνωση όμως των οικονομικών συνθηκών της χώρας την περίοδο αφενός επέφερε τις συνεχείς υποβαθμίσεις των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης γεγονός που έπληξε την αξιοπιστία τους και οδήγησε πολλούς από τους καταθέτες στη μεταφορά των κεφαλαίων τους στο εξωτερικό και αφετέρου μείωσε τα επίπεδα αποταμίευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Απόρροια αυτών των μεταβολών ήταν η μείωση των καταθέσεων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο και η αντίστοιχη μείωση των επιπέδων ρευστότητάς του. 19

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα