ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)"

Transcript

1 ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο - Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ Σηξάλσλ 5, Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit Sky Tower Tel και Fax ύλαςε ζπκθσλίαο κε ηε Γηεζλή Τπεξεζία Αηνκηθήο Δλέξγεηαο Η πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηαζθεπή ππξεληθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο, επηβεβαηψζεθε ζηηο 19 Μαΐνπ η.ε., κεηά ηελ απφθαζε ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηε Γηεζλή Τπεξεζία Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή δηαζθαιίζεσλ ζε φιεο ηηο ππξεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αιβαλίαο. ην δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη κέρξη ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο απφ ην αιβαληθφ Κνηλνβνχιην, ε θπβέξλεζε έρεη μεθηλήζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ηηαιηθή θπβέξλεζε γηα ηελ πηζαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε παξνρή βνήζεηα θη απφ ηελ ινβελία. Δμάιινπ, ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο ζηελ Αιβαλία ππξεληθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο έζημε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα θαη ζηηο 18 Μαΐνπ η.ε, ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ απφ θνηλνχ κε ηε δήκαξρν ηνπ Μηιάλνπ θα Λεηίηζηα Μνξάηη, ζην πιαίζην ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο ζπκκεηνρήο ηεο Αιβαλίαο ζηε κεγάιε Γηεζλή θζεζε (EXPO) ε νπνία ζα δηνξγαλσζεί ζην Μηιάλν ην Γηα ην ζέκα ηεο Ππξεληθήο Δλέξγεηαο ν θ. Μπεξίζα δήισζε, φηη κέρξη ην 2015, ε Αιβαλία ζα έρεη δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ππξεληθήο Δλέξγεηαο γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο θαη φηη ζα εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο εθδνρέο γηα λα μεθηλήζεη λα εθκεηαιιεχεηαη απηή ηελ Δλέξγεηα. Τπνγξαθή ππνκλήκαηνο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ΣΑΡ γηα ηνλ αγσγό αεξίνπ Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, ππέγξαςε ζηηο 18 Μαΐνπ η.ε., «ππφκλεκα θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ αεξίνπ πνπ ζα πεξάζεη θαη απφ ηελ Αιβαλία», κε ηνπο θθ Σφκαο Νηηκηηξφθ θαη Λαξο Κξφλζηαλη, εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη επηιεθζεί ηνπ ζρεδίνπ έξγνπ πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ αεξίνπ TAP απφ Διιάδα πξνο Ιηαιία, κε δηαθιάδσζε θαη ζηελ Αιβαλία. ην ππφκλεκα πξνζδηνξίδνληαη νη πξσηνβνπιίεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη δχν πιεπξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ αγσγνχ αεξίνπ πνπ ζα δηαζρίζεη θαη ηελ Αιβαλία θαη ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε πκθσλία πνπ ππέγξαςαλ ζηηο 10 Μαξηίνπ 2009 νη θπβεξλήζεηο Αιβαλίαο θαη Ιηαιίαο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δηθηχσλ ηνπο θπζηθνχ αεξίνπ. χκθσλα κε ην ππφκλεκα, ην αιβαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο θαη ε ΣΑΡ AG, δεζκεχνληαη λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα λα εθπιεξψζνπλ φινπο ηνπο επηπξφζζεηνπο φξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ TAP. ε ρώξα εμαγσγήο πεηξειαίνπ ζα κεηαηξαπεί ε Αιβαλία ζύκθσλα κε ηνλ θ. Πξηθηη ε εηζήγεζε ηνπ ζην Γηεζλέο Φφξνπκ ηεο Κξαλο Μνληάλα ην νπνίν δηεμήρζε ζηα Σίξαλα ζηηο 6 θαη 7 Μαίνπ η.ε, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, δήισζε φηη ζπλερίδνληαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην Καηάξ πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα εμαζθαιίζεη

2 εηζαγσγέο πγξαεξίνπ απφ απηήλ ηελ αξαβηθή ρψξα, γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ASG Power, ελψ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, δήισζε φηη ε εηαηξεία απηή έρεη ην θαιχηεξν ελεξγεηαθφ project ζε φιε ηελ πεξηνρή. Δπίζεο ν θ. Μπεξίζα, δήισζε φηη «ν εκίξεο ηνπ Καηάξ ζα επηζθεθζεί ζχληνκα ηελ Αιβαλία» εληφο ηνπ Μαΐνπ. Ο θ. Μπεξίζα ζηελ νκηιία ηνπ, έδσζε έκθαζε ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκνπο πφξνπο ελψ ν ππνπξγφο ελέξγεηαο Πξίθηη ζηελ νκηιία ηνπ δήισζε φηη εληφο πέληε εηψλ ε Αιβαλία ζα είλαη ε ρψξα πνπ ζα πνπιάεη ηελ πην θζελή ελέξγεηα ζηελ ΝΑ Δπξψπε, θαζψο πξνβιέπεηαη ε ρψξα λα κεηαηξαπεί ζε κηα ππεξδχλακε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή. Δμάιινπ, ζε ζρεηηθή ηνπ εηζήγεζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, δήισζε εθηφο ησλ άιισλ φηη ζε ηέζζεξα ρξφληα ε Αιβαλία ζα θαιχςεη θαηά 100% ηηο αλάγθεο ηεο ζε πεηξέιαην θαη ππνπξντφληα ηνπ θαη παξάιιεια ζα κεηαηξαπεί ζε ρψξα εμαγσγήο πεηξειαίνπ, ηνλίδνληαο φηη «κεγάιεο πνζόηεηεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ζα αλαθαιπθζνύλ ζηελ Αιβαλία, λέεο πεγέο πνπ κέρξη ηώξα παξακέλνπλ άγλσζηεο, ζε ππνζαιάζζηεο θαη επίγεηεο ηνπνζεζίεο». Ο θ. Πξίθηη έδεημε ζηνπο επελδπηέο ράξηε κε ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο νη νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί ζε εηαηξείεο γηα έξεπλεο ή εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ, αιιά θαη κε πεξηνρέο ζε νξεηλέο θπξίσο πεξηνρέο, πνπ δελ έρνπλ εθρσξεζεί, δηφηη δελ ππήξμε δήηεζε απφ μέλεο εηαηξείεο. Δπίζεο, ζε εκεξίδα γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο ζηελ Αιβαλία, ζηηο 11 Μαΐνπ ηε. κε ζέκα ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ε ρψξα θαη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα αλαθέξζεθε ζην πινχζην ππέδαθνο ηεο Αιβαλίαο θαη θάιεζε ηνπο επελδπηέο λα επελδχζνπλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο θαη κεηαιιεπκάησλ, αλαθέξνληαο γηα ηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο φηη «ζηα κέρξη ηώξα γλσζηά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, ππάξρνπλ 6 δηο βαξέιηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 δηο βαξέιηα ζηελ πεξηνρή Παηόδ Μαξίλεδ» θαη όηη ε Αιβαλία δηαζέηεη πινχζηα απνζέκαηα ζε ρξψκην, ραιθφ, ληθέιην, άλζξαθα θ.ά. Δπίζεο, ν θ. Μπεξίζα αλέθεξε φηη ράξε ζηελ επλντθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε Αιβαλία είλαη ε θαηαιιειφηεξε ρψξα γηα ηε δηέιεπζε ησλ αγσγψλ αεξίνπ, αθνχ εάλ παξαθακθζεί ε Αιβαλία, νη επελδχζεηο ζα γίλνπλ πην δαπαλεξέο, ελψ αλαθνίλσζε, φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε πξνεηνηκάδεη ην λνκηθφ πιαίζην, ψζηε νη αιβαλνί λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πην θαζαξή θαη ζηαζεξή κνξθή ελέξγεηαο, ηελ ππξεληθή. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, ε Αιβαλία θέηνο, αλακέλεηαη λα εμνξχμεη ηφλνπο πεηξειαίνπ, ην νπνίν ζα θαιχςεη ην 25% ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε θαχζηκα, δηφηη κφλν ην 30% ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ εμνξχζζεηαη κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πεηξέιαην θίλεζεο ή βελδίλε. Η ρψξα πέξπζη εηζήγαγε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηφλνπο πεηξειαίνπ θαη βελδίλεο, άξα γηα ηελ θαηά 100% θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζε θαχζηκα ε Αιβαλία, εθηφο απφ ηνπο ηφλνπο, ζα πξέπεη λα εμνξχμεη αθφκα άιινπο 1,5-2 εθαη. ηφλνπο αξγνχ πεηξειαίνπ. ηε γεξκαληθή εηαηξεία ΔΟΝ Ruhrgas, ην 15% ησλ κεηνρώλ ζην ζρέδην TAP Η κεγάιε γεξκαληθή εηαηξεία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ ΔΟΝ Ruhrgas, ζηηο 21 Μαΐνπ η.ε., αγφξαζε ην 15% ησλ κεηνρψλ ηνπ ζρεδίνπ έξγνπ ηνπ αγσγνχ αεξίνπ Trans Adriatic Pipeline (TAP), ην νπνίν κέρξη ηψξα ειεγρφηαλ απφ δχν εηαηξείεο, ηελ ειβεηηθή EGL θαη ηε λνξβεγηθή Statoil. Δθεμήο νη δχν απηέο εηαηξείεο ζα ειέγρνπλ ην 85% ησλ κεηνρψλ, απφ 42,5% ε θαζεκηά ηνπο, αιιά ε θνηλνπξαμία ΣΑΡ αλαθνίλσζε φηη είλαη αλνηθηή λα δηαζέζεη κεηνρέο θαη ζε άιινπο επελδπηέο.

3 Ιηαιηθό ζρέδην ύςνπο 12,5 εθ. Δπξώ, γηα ηελ Αλαλεώζηκε Δλέξγεηα χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Γθαδέηα θηπηάξε ζηηο 23 Μαίνπ η.ε., ε Αιβαλία θαη άιιεο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ πεξηιακβάλνληαη ζε ηηαιηθφ ζρέδην γηα ηελ Αλαλεψζηκε Δλέξγεηα, χςνπο 12,5 εθ. Δπξψ. Σν πνζφ απηφ είλαη κέξνο ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξάκκαηνο ηεο ηξαηεγηθήο ALTERENERGY θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο Απνπιίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο IPA CBC Adriatica Μεζφγεηνο. Ξεθηλάεη ε απνκάθξπλζε ησλ δεμακελώλ πεηξειαίνπ από ην Γπξξάρην Άξρηζε ην έξγν απνκάθξπλζεο ησλ δεμακελψλ ηεο απφ ηνλ ιηκέλα ηνπ Γπξξαρίνπ, κία απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δηαζέηεη δεμακελέο θαπζίκσλ ζην ιηκάλη απηφ, ε Kastrati, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Shqip, ζηηο 26 Μαίνπ η.ε. Οη εξγαζίεο απνκάθξπλζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο λα ζηακαηήζεη θάζε εθθφξησζε πινίνπ κε θαχζηκα ζην ιηκάλη ηνπ Γπξξαρίνπ θαη ε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα λα κεηαθεξζεί ζην Πφξην Ρνκάλν, βφξεηα ηνπ Γπξξαρίνπ. ην Γπξξάρην δεμακελέο εθηφο απφ ηελ Kastrati, δηαζέηνπλ θαη νη ειιεληθέο εηαηξείεο Global Petroleum θαη Μamidoil. πκκεηνρή ηεο Αιβαλίαο ζηε Γηεζλή Έθζεζε EXPO Σε δήκαξρν ηνπ Μηιάλνπ θα Λεηίηζηα Μνξάηη, δέρζεθε ζηηο 18 Μαίνπ η.ε., ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ε νπνία επηζθέθζεθε ηα Σίξαλα πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη κε ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο ζπκθσλία ζπκκεηνρήο ηεο Αιβαλίαο κε πεξίπηεξν ζηε κεγάιε Γηεζλή θζεζε (EXPO) ε νπνία ζα δηνξγαλσζεί ζην Μηιάλν ην πλάληεζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ. αιί Μπεξίζα κε ηνλ Γελ. Γ/ληή ηεο INTRALOT πλάληεζε κε ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Αλησλφπνπιν, Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο εηαηξείαο Intralot θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Intracom, πξαγκαηνπνίεζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηηο 25 Μαίνπ η.ε. ηε ζπλάληεζε, ν θ. Αλησλφπνπινο εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ησλ νκίισλ πνπ ν ίδηνο εθπξνζσπεί γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ Αιβαλία. Μεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, ε Intralot ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαγσληζκφ γηα εζληθφ ιαρείν πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ζχληνκα. Η ηέηαξηε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο εηνηκάδεηαη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά Η ηέηαξηε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο, PLUS (Mobile 4 AL Sh.a), ζηηο 26 Μαΐνπ η.ε., παξνπζίαζε ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηά ηεο θαη ηα βξαρππξφζεζκα ζρέδηά ηεο γηα πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηελ αιβαληθή αγνξά, ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ζε εθπξνζψπνπο ηεο θπβέξλεζεο, θαη ζε εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ κε ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί, ζηηο 26 Μαΐνπ η.ε.. Ο εθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηεο PLUS, θ. Moni Buchnik, επεζήκαλε, φηη ε εηαηξεία κεηά απφ δηαγσληζκφ, έρεη ππνγξάςεη ήδε ηηο ζπκθσλίεο κε ηηο εηαηξείεο πνπ ζα είλαη νη πξνκεζεπηέο ηεο. Η PLUS, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, είλαη ε κνλαδηθή ακηγψο αιβαληθή εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο, αθνχ ζηνλ φκηιν κεηέρνπλ κφλν εηαηξείεο αιβαληθψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ε Δηαηξεία Σαρπδξνκείσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Η θάιπςε ηεο επηθξάηεηαο κε ζήκα ζα γίλεη ζε ηξεηο θάζεηο, αξρίδνληαο απφ ηελ πεξηνρή Σίξαλα-Γπξξάρην- Αεξνδξφκην Ρίλαο. Η εηαηξεία πξνγξακκαηίδεη λα επελδχζεη 100 εθαη. Δπξψ ηα δχν

4 πξψηα ρξφληα θαη ζα δηεθδηθήζεη κεξίδην ζηελ αιβαληθή αγνξά. ήκεξα ζηελ Αιβαλία ππάξρνπλ 4,2 εθαη. πειάηεο ησλ ηξηψλ εηαηξεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο: AMC (ηνπ νκίινπ Cosmote), Vodafone θαη Eagle Mobile (ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ). Θεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ Αιβαλία Θεηηθά απνηειέζκαηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010 παξνπζίαζαλ νη ζπγαηξηθέο ζηελ Αιβαλία, ησλ ειιεληθψλ Σξαπεδψλ, Δζληθή, Πεηξαηψο, θαη Alpha Bank νη νπνίεο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010 θαηείραλ ην 30% πεξίπνπ απφ ην κεξίδην ηεο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, ε Tirana Bank ηνπ νκίινπ Πεηξαηψο θαη ε NBG Albania ηνπ νκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, εκθαλίδνληαη πην ελεξγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ρνξεγήζεσλ, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Alpha Bank εκθαλίδεηαη πην ζπγθξαηεκέλε ζηνλ ηνκέα απηφ. Νέν ππνθαηάζηεκα ηεο Tirana Bank ηηο 14 Μαΐνπ η.ε., ε Tirana Bank ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, αλαθνίλσζε ηε ιεηηνπξγία ελφο λένπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Κνξπηζά, απμάλνληαο ζε 50 ηνλ αξηζκφ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ζε φιε ηελ Αιβαλία. Αλνίγεη ηελ 1 ε Ινπιίνπ ην λέν λνζνθνκείν ηνπ νκίινπ «Τγεία» ζηα Σίξαλα Σελ επέλδπζε χςνπο 60 δηο Δπξψ, θαη ην παθέην ππεξεζηψλ ζην λέν ηδησηηθφ λνζνθνκείν ησλ Σηξάλσλ ηνπ νκίινπ «Τγεία», παξνπζίαζαλ ζηηο 25 Μαΐνπ η.ε., νη επηθεθαιήο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αιβαληθψλ ΜΜΔ. Σν λέν λνζνθνκείν, αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη επίζεκα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ηελ 1 ε Ινπιίνπ. Με ρσξεηηθφηεηα 220 θιηλψλ, 13 αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη 8 κνλάδεο αηκνθάζαξζεο, ην λνζνθνκείν ζηνρεχεη λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο, κε ρξήζε ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο ηερλνινγίαο. Ο εθπξφζσπνο ηνπ νκίινπ θ. Αληψλεο Μηρφπνπινο παξνπζίαζε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, αλαθέξνληαο, κεηαμχ άιισλ, φηη ζα ζπλεξγαζηεί κε πεξίπνπ αιβαλνχο επαγγεικαηίεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Η Siemens θέξδηζε δηαγσληζκό ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηεο Αιβαλίαο Σν παξάξηεκα Αζελψλ ηεο Siemens, κε πξνζθνξά 10% ρακειφηεξε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, θέξδηζε Γεκφζην Γηεζλή Γηαγσληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο, χςνπο δνιαξίσλ ΗΠΑ, γηα ηελ πψιεζε δίζθσλ κλήκεο θαη ζθιεξψλ δίζθσλ γηα ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ αιβαληθνχ ζεζαπξνθπιαθίνπ. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ ζηηο 31 Μάηνπ η.ε, ε ζρεηηθή ζπκθσλία ππεγξάθε ζηηο 6 Μαΐνπ η.ε. Δμάιινπ, ζηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ε αιβαληθή θπβέξλεζε θαηεγνξείηαη φηη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα δε ζηακαηνχλ, αλ θαη ε θπβέξλεζε ππνζρέζεθε κεγάιεο νηθνλνκίεο, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ αιβαληθφ Σχπν, έρεη ήδε δαπαλήζεη 2 εθ. δνιάξηα ΗΠΑ, γηα νρήκαηα, γξαθεία, θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη γηα άιια πνιπηειή είδε. Πξνώζεζε ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηνπ άμνλα VIII εθ κέξνπο ηεο Ιηαιίαο Δπίζεκε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο AMICO γηα ηελ ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ απφ φπνπ δηέξρεηαη ν νδηθφο άμνλαο VIII (Ιηαιία,

5 Αιβαλία, πγγμ), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 Μαΐνπ η.ε., ζηα Σίξαλα, ζε ζρεηηθή εκεξίδα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κεηαμχ άιισλ, ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Λενλάξλη Μπεθίξη, ν πξέζβεο ηεο Ιηαιίαο ζηα Σίξαλα θ. άκπα Νη Διία, θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο απφ ην ηηαιηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. Σν πξφγξακκα AMICO, απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ιηαιίαο θαη ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο ζα δηέξρεηαη ν άμνλαο VIII, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ πιεπξάο Δ.Δ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Άμνλα, ζε ζρέζε κε άιια αληαγσληζηηθά «πξνγξάκκαηα» ζηε ΝΑ Δπξψπε, ψζηε λα αθπξσζεί ζηελ πξάμε ε απφθαζε ηεο ΔΔ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Άμνλα VIII λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ην 2020 αθνχ ε απφθαζε απηή, θαηά ηελ άπνςε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνλ νδηθφ άμνλα VIII ρσξψλ, επλνεί άιια αληαγσληζηηθά «πξνγξάκκαηα» ζηε ΝΑ Δπξψπε, θπξίσο ηνπ άμνλα πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ Διιάδα. Ο θ. Μπεθίξη, δήηεζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην Κφζνβν ζηνλ θαηάινγν ησλ ρσξψλ κε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα έρνπλ ζρέζε κε ηνλ Άμνλα VIII. Μείσζε ησλ επελδύζεσλ ζηελ Αιβαλία Μείσζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ Αιβαλία γηα ην 2010, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ηελ δεχηεξε εβδνκάδα κελφο Μαΐνπ η.ε.. χκθσλα κε απηά ηα ζηνηρεία, ην 64% θαη πιένλ ησλ αιβαληθψλ επηρεηξήζεσλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θακία επέλδπζε ηνπο 6 ηειεπηαίνπο κήλεο, ελψ ε θπβέξλεζε δε δηαζέηεη ρξήκαηα γηα λα ελζαξξχλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε, αθνχ ην πξψην ηεηξάκελν 2010, νη δεκφζηεο επελδχζεηο ήηαλ θαηά 11,5 δηο. Λεθ ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δμάιινπ, ζε δειψζεηο ηνπ ν Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο θ. Αξληηάλ Φνπιάλη, δήισζε κεηαμχ άιισλ φηη ε νηθνλνκία ζπξξηθλψλεηαη, νη ηξάπεδεο ρνξεγνχλ ιηγφηεξα δάλεηα. Έθθιεζε πξνο ηνπο γάιινπο επελδπηέο από ηνλ θ. Νηξηηάλ Πξίθηη Σνπο γάιινπο επελδπηέο λα θάλνπλ επελδχζεηο ζηελ Αιβαλία, θάιεζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, ζηελ νκηιία ηνπ ζε εκεξίδα κε ζέκα: «Αιβαλία: ηελ πνξεία ηεο πξνο έληαμε ζηελ Δ.Δ.», ηελ νπνία δηνξγάλσζε ζηα Σίξαλα, ε γαιιηθή Απνζηνιή Δκπνξίνπ ζηηο 26 Μαίνπ η.ε. θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ε Γξακκαηέαο Δπηθξαηείαο αξκφδηα γηα ην Δμσηεξηθφ Δκπφξην ηεο Γαιιίαο θα Anne Marie Idrac. Σα βαζηθφηεξα επηρεηξήκαηα ηνπ θ. Πξίθηη αθνξνχζαλ κεηαμχ άιισλ, ην εμαηξεηηθά θηιηθφ θιίκα πξνο ηνπο επελδπηέο, ηελ θπβέξλεζε πνπ αληηκεησπίδεη επλντθά ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηνπο ρακεινχο θφξνπο, θαη ην εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ρακεινχ θφζηνπο. Δπελδύζεηο ύςνπο 5 δηο Δπξώ αλακέλεη ε αιβαληθή θπβέξλεζε ζην Πόξην Ρνκάλν «Η αιβαληθή θπβέξλεζε αλακέλεη επελδύζεηο ύςνπο 5 δηο Δπξώ γηα ην Βηνκεραληθό Πάξθν ηνπ Πόξην Ρνκάλν)», αθνχ αλακέλεηαη λα αξζνχλ ηα εκπφδηα εμ αηηίαο ησλ κειεηψλ γηα ηηο νηθνινγηθέο επηπηψζεηο απηνχ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ θαη Δλέξγεηαο ηεο Αιβαλίαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη, ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Φφξνπκ ηεο Κξαλο Μνληάλα ην νπνίν δηεμήρζε ζηα Σίξαλα ζηηο 6 θαη 7 Μαΐνπ η.ε. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ζρέδην ηεο αιβαληθήο θπβεξλήζεσο, πξνβιέπεη γηα ην Δλεξγεηαθφ Πάξθν ηνπ Πφξην Ρνκάλν δχν Θεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο, κνλάδα πγξνπνίεζεο αεξίνπ, δηπιηζηήξην πεηξειαίνπ

6 θαη ειεχζεξε νηθνλνκηθή δψλε, εθηφο απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή πνπ είλαη ην ιηκάλη εθθφξησζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη νη δεμακελέο θαπζίκσλ. Αλαπηπμηαθή βνήζεηα από ηε Γεξκαλία ηήξημε ηεο Αιβαλίαο κε πνζφ άλσ ησλ 78 εθ. Δπξψ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα , απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο, ελέθξηλε ε Γεξκαλία θαηά ηε δηάξθεηα ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 18 Μαΐνπ η.ε., ζηα Σίξαλα, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ κε ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιινπ. Η ζηήξημε ζα δνζεί ππφ κνξθή δαλείσλ κε επλντθφ επηηφθην, σο δάλεηα αλάπηπμεο ή ζε κνξθή επηρνξεγήζεσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξψηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κεηαμχ Γεξκαλίαο θαη Αιβαλίαο ζηηο 22 Οθησβξίνπ 1988, ε Γεξκαλία έρεη ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο Αιβαλίαο πάλσ απφ έλα δηο Δπξψ. ε θίλδπλν ε ρνξήγεζε αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο από ηηο ΗΠΑ Η Αιβαλία, θηλδπλεχεη λα ράζεη ηελ ρνξήγεζε αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο απφ ηηο ΗΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Millennium Challenge Program, εάλ ε Αιβαλία δελ εγθξίλεη ηε ζχζηαζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ δηεπζπληή ηεο USAID γηα ηελ Αιβαλία θ. Σδφδεθ Οπίιιηακο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ νξγάλσζε ην Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζηελ Αιβαλία, ζηηο 6 Μαΐνπ η.ε. Δίλαη πιένλ θαηξφο ε Αιβαλία λα δείμεη φηη αμίδεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο βνήζεηαο, ηφληζε, κεηαμχ άιισλ, ν θ. Οπίιιηακο. Τπελζπκίδεηαη φηη ν λφκνο γηα ηε ζχζηαζε δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζηελ Αιβαλία απαηηεί εληζρπκέλε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ςεθηζηεί ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο απνρήο ηεο αληηπνιίηεπζεο απφ ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Έθθιεζε πξνο ηελ EBRD γηα επελδύζεηο ζηελ Αιβαλία Αίηεκα πξνο ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD) λα ρξεκαηνδνηήζεη ζηελ Αιβαλία ζρέδηα πνπ ζπλδένληαη κε βηνκεραληθά πάξθα θαη άιινπο ηνκείο απεχζπλε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα, ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κξναηία ζηηο 14 Μαΐνπ η.ε. Ο θ. Μπεξίζα, ν νπνίνο εμήξε ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ ηεο EBRD ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελεκέξσζε επίζεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Αιβαλίαο λα εκπνδίζεη ή λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην δπλαηφ ηηο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία ηεο απφ ηε δηεζλή θξίζε, θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζηε ζεηηθή εηθφλα, ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Κξίζε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα λαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ έρεη πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Αιβαλία, είλαη ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Shqip, ζηηο 22 Μαΐνπ η.ε., αθνχ ε θξίζε ζπλεηέιεζε ζηε κείσζε ησλ αηηήζεσλ γηα άδεηεο δφκεζεο, ιφγσ κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο. λαο απφ ηνπο κεγάινπο πειάηεο ζηνλ ηνκέα απηφ ήηαλ νη αιβαλνί κεηαλάζηεο, νη νπνίνη ηα ηειεπηαία ρξφληα αγφξαδαλ ζπίηηα ζηελ Αιβαλία. Με ηελ θξίζε ζηηο ρψξεο φπνπ εξγάδνληαη θαη κε ηε κείσζε ησλ εκβαζκάησλ πνπ απηνί ζηέιλνπλ ζηελ Αιβαλία, κεηψζεθε δξαζηηθά θαη ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ δηακεξίζκαηα ζηε ρψξα.

7 Να μεθηλήζνπλ μαλά νη έξεπλεο γηα ηνλ άμνλα Γπξξάρην-Κνύθεο, δεηά ην Κ Να μεθηλήζεη μαλά ε Γεληθή Δηζαγγειία ηηο έξεπλεο γηα ηπρφλ παξαβάζεηο ζηνλ νδηθφ άμνλα Γπξξάρην-Κνχθεο, δήηεζε ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα ζηηο 26 Μαΐνπ η.ε., κέζσ ηνπ βνπιεπηή ηνπ θ. Δξηφλ Μπξάηζε, κηα εκέξα κεηά ηηο δειψζεηο ηεο Γεληθήο Δηζαγγειέσο θαο Ίλα Ράκα, φηη απηφ ην δήηεκα «έρεη θιείζεη». Ο θ. Μπξάηζε δήισζε φηη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ επίζεκα έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην θφζηνο γηα έλα ρηιηφκεηξν δξφκνπ έρεη μεπεξάζεη θάζε πξνγξακκαηηζκέλν φξην, θαη ππνζηήξημε φηη ε αμία ησλ 112,8 δηο Λεθ ηα νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί έσο ηψξα γηα ην δξφκν Ρεζέλ-Καιηκάο, ηζνχηαη κε ελάκηζε εηήζην πξνυπνινγηζκφ γηα ζπληαμηνχρνπο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ (πρ ε/θ Shqip ζηηο 26/05/2010), ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη εθ λένπ πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζην νδηθφ ηκήκα Ρεζέλ- Καιηκάο ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηνπ νδηθνχ άμνλα Γπξξάρην-Κνχθεο, θαζψο ην έξγν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Ννέκβξην θαη φρη ηνλ Ινχιην, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο. Σν ηειηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ παξακέλεη αθφκα άγλσζην, ελψ νη δαπάλεο απμάλνληαλ δηαξθψο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο, θαζψο νη εξγαζίεο πξνρσξνχζαλ. Γηα ην 2010, ε θπβέξλεζε είρε πξνβιέςεη λα δηαζέζεη ζηνλ άμνλα απηφ κφλν 3 δηο. Λεθ, ζηελ πξάμε φκσο ην 4κελν Ιαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2010, δαπάλεζε 6,2 δηο Λεθ θαη παξακέλεη άγλσζην πφζα ζα δαπαλήζεη αθφκα κέρξη ηνλ Ννέκβξην. Αξρίδεη εθ λένπ ηε κεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ε ζήξαγγα ηνπ Καιηκάο Η ηνπξθηθή εηαηξεία ΔΝΚΑ ε νπνία καδί κε ηελ ακεξηθαληθή Bechtel έρεη αλαιάβεη ηε δηάλνημε ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο Ρεζέλ Καιηκάο ηνπ νδηθνχ άμνλα Γπξξάρην Κνχθεο- Κφζνβν, ζηηο 21 Μαΐνπ ηε. έδσζε ζηελ θπθινθνξία κφλν ηηο κηζέο «ισξίδεο» ζηε ζήξαγγα ηνπ Καιηκάο, ελψ ηηο ππφινηπεο ζα ηηο παξαδψζεη ηνλ Οθηψβξην. Τπελζπκίδεηαη, φηη ε ζήξαγγα, κνινλφηη είρε εγθαηληαζηεί πξνεθινγηθά απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. αιί Μπεξίζα, δελ ιεηηνχξγεζε, δηφηη θαηέξξεπζε ε νξνθή ηεο κε απνηέιεζκα λα δαπαλεζνχλ επηπιένλ 30 εθ. Δπξψ γηα ηελ επηζθεπή ηεο. Κξίζε ηνπ αιβαληθνύ ηνπξηζκνύ. Ο αιβαληθφο ηνπξηζκφο θαη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, αληηκεηψπηζαλ ζνβαξή θξίζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009, φηαλ ν ηδίξνο ηνπ ηνπξηζκνχ κεηψζεθε θαηά 8,4%, κε απνηέιεζκα λα απνιπζεί ην 5,4% ηνπ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαο ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ηελ πξψηε εβδνκάδα Μαΐνπ Δμάιινπ, ζε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Παγθνζκίνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ κε ζέκα ηνλ ηνπξηζκφ, ε Αιβαλία θαηαηάζζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηελ Δπξψπε σο πξνο ηηο ζπλζήθεο πνπ ε ρψξα πξνζθέξεη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Γηα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειήθζεζαλ ππφςε δείθηεο φπσο ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ε αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπηλσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. πγθεθξηκέλα, ζε ζχλνιν 42 επξσπατθψλ ρσξψλ, ε Αιβαλία είλαη ε 39 ε, αθήλνληαο πίζσ ηεο κφλν ηελ Αξκελία, ηε Βνζλία θαη ηε Μνιδαβία. λα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ δελ επηηξέπεη ζηελ Αιβαλία λα πξννδεχζεη ηνπξηζηηθά, παξακέλεη ην άιπην πξφβιεκα ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο.

8 Αληηδξάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηνπξηζηηθνύ ρσξηνύ ζηελ Καθνκηά Νφκηκε ε θαηαζθεπή ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Καθνκηάο (θνληά ζηνπο Αγ. αξάληα), ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ ηνπ Απιψλα ην νπνίν απέξξηςε σο αβάζηκε ηελ αγσγή ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Λνπθφβνπ, γηα αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο Απιψλνο ηνλ Ινχιην ηνπ 2008, ε νπνία πξνέβιεπε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ ζηελ Καθνκηά. Η ζρεηηθή άδεηα είρε εθδνζεί ην 2004 θαη αλαλεψζεθε ην 2008 κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο ηνπ Απιψλνο, απφθαζε ηελ νπνία πξνζέβαιε δηθαζηηθά ε Κνηλφηεηα Λνπθφβνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ε πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ ζηελ Καθνκηά έρεη ζπλαληήζεη ηελ έληνλε αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζηε γε φπνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην ηνπξηζηηθφ ρσξηφ. Η Κνηλφηεηα Καθνκηάο, δήηεζε ζηηο 30 Μαΐνπ η.ε., ηφζν απφ ηελ θπβέξλεζε φζν θαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, λα παξέκβνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, αληηδξψληαο ζηελ απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Απιψλαο πνπ δηθαηψλεη ηελ εηαηξεία Ρηβηέξα θαη ηεο επηηξέπεη λα θαηαζθεπάζεη ηνπξηζηηθφ ρσξηφ ζηελ Καθνκηά. ηελ επηζηνιή, θαηαγγέιιεηαη φηη «ε Καθνκηά έπεζε ζχκα θαηαρξήζεσλ απφ πξψελ ππνπξγνχο θαη βνπιεπηέο» θαη πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα φηη ε εηαηξεία, Ρηβηέξα, δελ θαηέρεη πιένλ ην θαζεζηψο ηνπ επλννχκελνπ θνξέα ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ, αθνχ ν Δζληθφο Φνξέαο Σνπξηζκνχ, ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2009, αλαθνίλσζε επίζεκα ζηελ εηαηξεία Ρηβηέξα φηη «δηαθφπηνληαη νη ζρέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπξηζηηθνχ ρσξηνχ ζηελ Καθνκηά». ηε δεκνζηόηεηα ε απόθαζε ηνπ πληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ηηο πεξηνπζίεο ηηο 26 Μαΐνπ η.ε., ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Αιβαλίαο, δεκνζίεπζε ηελ απφθαζή πνπ έιαβε πξηλ απφ έλα θαη πιένλ κήλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αθπξψλνληαη ηα άξζξα 15 θαη 16 ηνπ λφκνπ ηεο , κε ηα νπνία αλαηίζελην απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δπηζηξνθήο θαη Απνδεκίσζεο ησλ Πεξηνπζηψλ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ηα άξζξα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην χληαγκα, δηφηη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο αλαηίζελην αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ κφλν ηα δηθαζηήξηα. Καηεδάθηζε απζαηξέησλ ζηα Δμακίιιηα Ξεθίλεζε ε επηρείξεζε θαηεδάθηζεο απζαηξέησλ θηηζκάησλ ην πξσί ηεο 24 εο Μαΐνπ η.ε., ζηα Δμακίιιηα θαη ην Βνπζξσηφ ηνπ λνκνχ Αγ. αξάληα, Δπηθεθαιήο ηεο επηρείξεζεο ε νπνία πξνβιέπεη ηελ θαηεδάθηζε 200 απζαηξέησλ ζηηο αθηέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηα Δμακίιιηα θαη θαηαιήγνπλ ζηε Υεηκάξξα, ήηαλ ν ίδηνο ν Γ/ληήο ηεο πνιενδνκηθήο αζηπλνκίαο θ. Γθεξγθ Μπνγηαηδή. ρεηηθά κε πξόζθαηε απόθαζε ηνπ ειιεληθνύ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ ειιεληθνχ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ αζθάιηζε ηφζν ησλ εξγαηψλ γεο φζν θαη ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ, αλαθέξζεθαλ νη αιβαληθέο εθεκεξίδεο, ζηηο 31 Μάηνπ 2010, αθνχ κεγάιν κέξνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απνηεινχλ αιβαλνχο κεηαλάζηεο. Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, ζα αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο εξγνδφηεο κε θνππφληα.

9 Αλαβνιή επ αόξηζηνλ ηεο έθδνζεο νκνιόγσλ ύςνπο 400 εθ. Δπξώ Αλεπίζεκεο πεγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δήισζαλ ζηηο 25 Μαίνπ η.ε., ζηνλ ηειενπηηθφ ζηαζκφ Top Channel, φηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε αλέβαιε επ αφξηζηνλ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ χςνπο 400 εθ. Δπξψ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ιφγσ ηεο αζηάζεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ησλ πςειψλ επηηνθίσλ. Η θπβέξλεζε επίζεκα δειψλεη φηη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ. Αύμεζε ηνπ Γεκνζίνπ ειιείκκαηνο Καηά 2,4 δηο. Λεθ πάλσ απφ ηηο πξνβιέςεηο ήηαλ ην δεκφζην έιιεηκκα ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2010, παξά ηηο πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαο ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ηελ πξψηε εβδνκάδα Μαΐνπ Σα δεκφζηα έζνδα γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010, αλήιζαλ ζε 8,3 δηο Λεθ ιηγφηεξα απφ ηηο πξνβιέςεηο. χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία πνπ εδφζεζαλ ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 19 Μαΐνπ η.ε., ν Απξίιηνο ήηαλ έλαο αθφκε κήλαο ζηνλ νπνίν ζεκεηψζεθαλ ειιείκκαηα ζηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ, αθνχ ηνλ κήλα απηφ, ηα έζνδα ήηαλ 80 εθ. Δπξψ ιηγφηεξα απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηφρν, ελψ ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ μεπέξαζε ηα 50 εθ. Δπξψ, δειαδή ήηαλ δηπιάζην απφ ηηο πξνβιέςεηο. Σελ πεξίνδν απηή, νη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο ζπλερίδνπλ λα είλαη πςειέο, ελψ ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ εζφδσλ είλαη ρακειφηεξνο απφ ην ξπζκφ αλφδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ. Μείσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ δεκνζίσλ δαπαλώλ γηα ην 2011 Πεξηθνπή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 25 δηο Λεθ γηα ην 2011, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα ηνπο ηνκείο πγείαο, παηδείαο θαη ππνδνκψλ, πξνσζεί ε αιβαληθή θπβέξλεζε ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Shqip ζηηο 22 Μαΐνπ 2011, ρσξίο σζηφζν ε θπβέξλεζε λα απνθιίλεη απφ ην ζηφρν ηεο γηα αχμεζε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, θαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο παξαηλέζεηο ηνπ ΓΝΣ γηα κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο απφ 60% ζε 50% ηνπ ΑΔΠ, γηα κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο απφ 7% ζε 3%, γηα απνθπγή δαλεηνιεςίαο γηα θαηαλάισζε, γηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη γηα αληηθαηάζηαζε εηζαγφκελσλ κε εγρψξηα πξντφληα, γηα απζηεξή δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία θ.ά. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο εγθξίλεη λένπο θόξνπο Η νηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο ελέθξηλε ζηηο 19 Μαΐνπ η.ε, πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο, ζηε νπνία πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ θφξσλ γηα νξηζκέλα ππνπξντφληα πεηξειαίνπ, γηα νξηζκέλεο βηνκεραληθέο πξψηεο χιεο, πιαζηηθά, πξντφληα γπαιηνχ, είδε ζπζθεπαζίαο θ.ά. χκθσλα κε κεξίδα ηνπ αιβαληθνχ Σχπνπ, ε αχμεζε ησλ θφξσλ ζε κεξηθά πξντφληα απνδεηθλχεη φηη ηα ηακεία ηνπ θξάηνπο παξακέλνπλ άδεηα θαη φηη ε θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα γηα ηελ Αιβαλία σο ρψξα κε ηνπο ρακειφηεξνπο θφξνπο δελ είλαη θαη ηφζν πεηζηηθή. ην 60% ηνπ ΑΔΠ ην Γεκόζην ρξένο ηεο Αιβαλίαο χκθσλα κε πίλαθα πνπ δεκνζίεπζε ε ακεξηθαληθή CIA, ζηηο αξρέο Μαΐνπ η.ε., κε ζέκα ην δεκφζην ρξένο 125 ρψξψλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ηνπο ην 2009, ε Αιβαλία θαηέρεη ηελ 30 ή ζέζε ζηνλ θφζκν, αθνχ ην δεκφζην ρξένο ηεο ην 2009 ήηαλ ην 60% ηνπ ΑΔΠ

10 ηεο. Η Διιάδα ζηελ θαηάηαμε απηή θαηέρεη ηελ 8 ε ζέζε κε 108% θαη ε Ιηαιία ηελ 7 ε ζέζε ζηνλ θφζκν κε 115%. Αύμεζε ηηκώλ εηδώλ θαηαλάισζεο Δθηφο απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, νη ηηκέο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010 απμήζεθαλ θαη ιφγσ ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, απφ ηελ νπνία ε Αιβαλία εηζάγεη πνιιά πξντφληα, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ εηδψλ θαηαλάισζεο ζηελ Αιβαλία ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ Μείσζε κεηαλαζηεπηηθώλ εκβαζκάησλ Σε δηαπίζησζε ηεο φηη ηα έζνδα ηεο Αιβαλίαο απφ ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα κεηψλνληαη δηαξθψο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο φπνπ βξίζθνληαη αιβαλνί κεηαλάζηεο, θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία, αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ζηηο 6 Μαίνπ η.ε.. πλέληεπμε γηα ηελ θξίζε, ηνπ ηέσο Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ηεο Αιβαλίαο ε ζπλέληεπμε ηνπ ζην γαιιηθφ πξαθηνξείν εηδήζεσλ AFP ε νπνία αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα Shqip ζηηο 10 Μαΐνπ η.ε., ν ηέσο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο θ. Αλαζηάο Αλγθέιη επηζεκαίλεη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηελ Αιβαλία. Ο θ. Αλγθέιη δήισζε, κεηαμχ άιισλ: «Πηζηεύσ όηη κηα ζεκαληηθή θαηεύζπλζε ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο θξίζεο ζα αθνξά ζηηο εκπνξηθέο αληαιιαγέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ, αθνύ ε Διιάδα απνηειεί έλαλ από ηνπο δπν ζεκαληηθνύο εκπνξηθνύο εηαίξνπο ηεο Αιβαλίαο». Δξσηεζείο πνηα είλαη ε ζέζε ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αιβαλία θαη αλ πξνβιέπεηαη πηψζε ηνπο, ν θ. Αλγθέιη απάληεζε: «Καη από ηελ άπνςε ησλ μέλσλ επελδύζεσλ, ε Διιάδα είλαη ν δεύηεξνο εηαίξνο, ηδηαίηεξα ζηνλ νηθνλνκηθό-ηξαπεδηθό ηνκέα, όπνπ ην ειιεληθό θεθάιαην ζεσξείηαη ζεκαληηθό (πεξηιακβάλεη ην 25-30% ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο). Σν γεγνλόο όηη ζην ζύλνιν ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδύζεσλ ην ειιεληθό θεθάιαην θαηέρεη ηε δεύηεξε ζέζε κεηά ηελ Ιηαιία θαη απηή ηε ζηηγκή ιόγσ ηεο θξίζεο νη δπλαηόηεηεο ησλ θεθαιαίσλ ησλ ειιήλσλ επελδπηώλ θαη ηεο ίδηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρνπλ ζπξξηθλσζεί αηζζεηά ζπληζηά κηα αθόκα πηπρή ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο απηήο ηεο θξίζεο ζηελ νηθνλνκία καο. Σξίηνλ, κηα αηζζεηή επίδξαζε ηεο ειιεληθήο θξίζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο ζα ππάξμεη θαη κε ηε κείσζε ησλ εζόδσλ από ηα εκβάζκαηα. Σέηαξηνλ, έλαο άιινο θίλδπλνο παξακέλεη ε επηζηξνθή ησλ κεηαλαζηώλ από ηελ Διιάδα ζηελ Αιβαλία, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα. Πέκπηνλ, αξλεηηθή αλακέλεηαη ε επίδξαζε ζηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ νξηζκέλσλ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ από ηελ Διιάδα. Έθηνλ, ην ηνπηθό λόκηζκα έρεη ππνηηκεζεί γύξσ ζηα 25% έλαληη ηνπ επξώ ζε ζύγθξηζε κε έλα ρξόλν πξηλ. Έβδνκν, αλ θαη ζρεδόλ ην 25-30% ηεο αιβαληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο ην θαηέρνπλ νη Σξάπεδεο ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ, κε ηα κέρξη ηώξα δεδνκέλα δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη κεγάιε επίδξαζε ζε απηόλ ηνλ ηνκέα ιόγσ ηεο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ απηώλ ησλ ηξαπεδώλ θαη ηνπ βαζκνύ ηεο εμάξηεζήο ηνπο από ηηο κεηξηθέο ηξάπεδεο. Ωζηόζν, ε επαγξύπλεζε δελ πξέπεη λα κεησζεί, αθνύ ν θίλδπλνο παξακέλεη, γηα όζν θαηξό απηόο ν θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο γηα ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα πνιιώλ άιισλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. Όγδνν, ε επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ

11 Διιάδα αλακθίβνια έρεη επηπηώζεηο ζηελ αγνξά ησλ νκνιόγσλ γηα ηε ιήςε ηνπ δαλείνπ ησλ 400 εθ.δπξώ πνπ έρεη απνθαζίζεη ε αιβαληθή θπβέξλεζε». Γύν άξζξα γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Αιβαλία Η αιβαληθή νηθνλνκία «αηζζάλεηαη» ήδε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο ζα γίλνπλ πην ζνβαξέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θ. θειθίκ Σζάλη, πξψελ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, ν νπνίνο ζε άξζξν ηνπ ζηηο 5 Μαΐνπ η.ε., ππνζηεξίδεη φηη ε ζνβαξφηεξε ίζσο επίπησζε, ζα είλαη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν απφ ηψξα έρεη κεηψζεη πνιχ ηε δαλεηνδφηεζε. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηε ρψξα, ππνζηεξίδεη ν θ. Σζάλη, δε ζα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε δήηεζε γηα δάλεηα ζηελ Αιβαλία, δηφηη ζα ζηέιλνπλ ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα πίζσ ζηηο κεηξηθέο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. Παξάιιεια, φκσο, ν θ Σζάλη θαζεζπράδεη ηνπο αιβαλνχο πνιίηεο, δηαβεβαηψλνληάο ηνπο φηη νη θαηαζέζεηο ηνπο ζηηο ηξάπεδεο ζηελ Αιβαλία, ζπλεπψο θαη ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, είλαη εγγπεκέλεο. Μία άιιε επίπησζε ηεο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Σζάλη, ζα είλαη ε κείσζε ησλ εκβαζκάησλ πνπ νη εθεί αιβαλνί κεηαλάζηεο ζηέιλνπλ πίζσ ζηελ Αιβαλία. Δθφζνλ ε Διιάδα αληηκεησπίδεη ηηο δηθέο ηεο δπζθνιίεο, γξάθεη ν θ. Σζάλη, νη αιβαληθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ςάμνπλ γηα άιιεο αγνξέο απ φπνπ λα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ. Σέινο ν θ. Σζάλη γξάθεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα κπνξεί λα θέξεη πίζσ ζην ρξφλν ηα ειιεληθά project ζηελ Αιβαλία. Δμάιινπ, ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο ηαληάξη ζηηο 5 Μαίνπ η.ε., αλαθέξζεθε φηη ε ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί αλεζπρίεο ζηελ Αιβαλία, ηφζν ζηνπο λφηηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο (Αξγπξφθαζηξν, Αγ. αξάληα, Κνξπηζά θ.α.), νη νπνίνη έρνπλ πην ηζρπξνχο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο κε ηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ ππφινηπε ρψξα, θαζψο ε Διιάδα είλαη ν δεχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Αιβαλίαο, απφ ηελ νπνία ε ρψξα εηζάγεη πξντφληα αμίαο 542 εθαη. επξψ θαη εμάγεη πξντφληα αμίαο 57 εθαη. επξψ. Η θξίζε ζηελ Διιάδα φκσο, ζεκεηψλεη ν Σζνηζφιη, έρεη αγγίμεη κφλν ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη φρη ηελ πξαγκαηηθή ειιεληθή νηθνλνκία θαη θαηά πξψην ιφγν ηνλ ηνπξηζκφ. Η ειιεληθή θξίζε, ζχκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν, πξνθαιεί αλεζπρία θαη ζηνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα, γη απηφ θαη ρηιηάδεο απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν, ζήθσζαλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ηηο έθεξαλ λα ηηο θαηαζέζνπλ ζε ηξάπεδεο ηεο Αιβαλίαο. Καηαιήγνληαο ν θ. Σζνηζφιη πξνηξέπεη ηελ αιβαληθή θπβέξλεζε λα βνεζήζεη απηνχο ηνπο κεηαλάζηεο λα επελδχζνπλ ηηο θαηαζέζεηο πνπ έθεξαλ απφ ηελ Διιάδα ζηελ αιβαληθή νηθνλνκία. Παξάιιεια, ηεο ζπληζηά λα ελζαξξχλεη ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ Αιβαλία λα κε ζηακαηήζνπλ ηε δαλεηνδφηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αιβαλία. Ωο ηηο 10 Ινπλίνπ νη απαληήζεηο ζην λέν εξσηεκαηνιόγην ηεο Δ.Δ. Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ. αθίρζε ζηηο 17 Μαίνπ η.ε., ζηα Σίξαλα, γηα λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Αιβαλίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ππνςήθηα πξνο έληαμε ζηελ Δ.Δ. Οη Βξπμέιιεο, δε ζεψξεζαλ επαξθείο ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ε Αιβαλία ζην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν παξέδσζε ηνλ Απξίιην, νπφηε ππέβαιιαλ εξσηήζεηο γηα αθφκε 700 πεξίπνπ ζεκαληηθά ζέκαηα, ηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη πνιηηηθήο θχζεσο. Η Αιβαλία, ζα πξέπεη κέρξη ηεο 10 εο Ινπλίνπ η.ε., λα δψζεη απαληήζεηο ζηηο επηπξφζζεηεο απηέο εξσηήζεηο

12 Αληηδξάζεηο γηα ηελ πώιεζε ηνπ παιαηνύ μελνδνρείνπ Νηάηηη ζηα Σίξαλα Σν ζέκα ηεο αγνξάο ηνπ παιαηνχ μελνδνρείνπ Νηάηηη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο έλαληη 30 εθ. Δπξψ, απαζρφιεζε ηνλ αιβαληθφ Σχπν ζηηο 14 θαη 15 Μαίνπ η.ε. Γηα ην ζέκα απηφ, ε αληηπνιίηεπζε θαηεγφξεζε ζηηο 13 Μαΐνπ η.ε., ηελ Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο φηη ππνηάζζεηαη ζε πηέζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο ηνπ λνκίκνπ πιαηζίνπ. Ο βνπιεπηήο ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο θ. Δξηφλ Μπξάηζε ζρνιίαζε ηελ απφθαζε ηελ θπβέξλεζεο γηα ηελ πψιεζε ηνπ πξψελ μελνδνρείνπ Νηάηηη σο έλδεημε ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Ο θ. Μπξάηζε δήισζε, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: «Σν ηακείν ηνπ θξάηνπο είλαη άδεην. Απηή ε ηειεπηαία πξάμε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, κε δεκόζηα πεξηνπζία ζε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο ή πώιεζεο, απνδεηθλύεη πεξηζζόηεξν όηη ην ηακείν ηνπ θξάηνπο ζπλερίδεη λα είλαη αδεηαλό. Πξόθεηηαη γηα κηα ελέξγεηα πνπ δε δηθαηνινγεί ηελ αγνξά απηνύ ηνπ θηηξίνπ από ηελ πιεπξά ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, αιιά απνδεηθλύεη μεθάζαξα όηη ε Σξάπεδα δίλεη ηα ρξήκαηα γηα ηα άδεηα ηακεία ηεο θπβέξλεζεο Μπεξίζα». Δπηπιένλ, ν θ. Μπξάηζε θαηεγφξεζε ηνλ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο σο «έλαλ εθπξόζσπν πιήξσο ζηξακκέλν ζηελ πνιηηηθή, ν νπνίνο δηεπζύλεη σο δηνηθεηήο ηελ Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, παιηό εηαίξν ηνπ Μπεξίζα, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα θξαηήζεη όξζην έλα νηθνδόκεκα, ην νπνίν ζα έπξεπε λα είρε θαηαξξεύζεη ιόγσ ησλ άδεησλ ηακείσλ πνπ έρεη». Πεγή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, εμήγεζε ζηηο 15 καίνπ η.ε., φηη ε ππόζεζε απηή ζπδεηηόηαλ από ηελ Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο γηα ηέζζεξα ρξόληα, θαζώο, όπσο είλαη γλσζηό, ην θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, δελ ηαηξηάδεη κε ηα επξσπατθά πξόηππα θαη κε ηα ζρέδηα επξσπατθήο νινθιήξσζεο ηεο ρώξαο. Γελ κπνξεί λα εηπσζεί όηη ήηαλ κηα πξάμε ηεο ηειεπηαίαο ώξαο, αιιά ειήθζε κεηά από δηεπξπκέλεο ζπδεηήζεηο κηαο νκάδαο εξγαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην πξσζππνπξγηθό γξαθείν. Σν ζρέδην ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο γηα ην μελνδνρείν, αλέθεξε ε πεγή, είλαη ηδηαίηεξα πξσηφηππν θαη ζα ζεβαζηεί ηε ζεκεξηλή αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ. Γηακαξηπξία επηρεηξεκαηηώλ από ρσξηά ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο Γηακαξηπξία κε ην ζχλζεκα «Κάησ ηα ρέξηα απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 Μαΐνπ η.ε., ζην ρσξηφ Γεξβηηζάλε ηεο Κάησ Γξφπνιεο ηνπ λνκνχ Αξγπξνθάζηξνπ. Η δηακαξηπξία ζπλερίζηεθε κε κνξθή πνκπήο απηνθηλήησλ απφ ηε Γεξβηηζάλε πξνο ηελ Καθαβηά. χκθσλα κε ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο δηαδήισζεο, επηρεηξήζεηο ειιήλσλ κεηνλνηηθψλ έρνπλ βξεζεί ζην ζηφραζηξν νξηζκέλσλ θχθισλ ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο. Ο έπαξρνο Κάησ Γξφπνιεο θ. Γεκήηξεο Μαινχθεο, δήισζε φηη «έρεη αξρίζεη ην θπλήγη ησλ καγηζζψλ ελαληίνλ επηρεηξήζεσλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ζηηο νπνίεο ην θξάηνο επηβάιιεη επηιεθηηθά θφξνπο». ηε δηακαξηπξία παξεπξέζεθε θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΚΔΑΓ θαη βνπιεπηήο θ. Βαγγέιεο Νηνχιεο, ν νπνίνο απεχζπλε έθθιεζε ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε, λα ζέζεη ηέξκα ζηελ εθζηξαηεία απηή δηάθξηζεο θαη πνδνπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο κεηνλφηεηαο θαη εκπφδηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειιήλσλ κεηνλνηηθψλ ζηε Γξφπνιε. Οη κεηέρνληεο ζηε δηαδήισζε, απεχζπλαλ θαηεγνξίεο θαη ελαληίνλ ηνπ βνπιεπηή ηνπ ΓΚ θαη ππνπξγνχ Δξγαζίαο ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε θ. πχξνπ Ξέξξα, ηνλίδνληαο φηη απηφο ζηέθεη πίζσ απφ ηηο επηζέζεηο ηεο Δθνξίαο ελαληίνλ νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ, νη νπνίνη αξλνχληαη λα ηνπ παξάζρνπλ πνιηηηθή ππνζηήξημε. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Δθνξία Αξγπξνθάζηξνπ, αλαθνίλσζε φηη δελ έρεη δηελεξγήζεη θακία εθζηξαηεία ζε

13 βάξνο ησλ κεηνλνηηθψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη φηη νη έιεγρνη πνπ αζθνχληαη εληάζζνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα. Απάηε από δήζελ αιβαλνύο επηρεηξεκαηίεο Η αιβαληθή αζηπλνκία, ζπλέιαβε ζηηο 7 Μαΐνπ η.ε., δχν άηνκα, αιβαλνχο απφ ην Κφζνβν, ηνπο Βαιφλ Κπηζχθνπ 35 εηψλ, απφ Πξηδξέλ, θαη Μπνπξίκ Υαηδηφιη, 31 εηψλ, απφ πνπραξέθα, νη νπνίνη θαηεγνξνχληαη γηα απάηε θαη ππεμαίξεζε πνζνχ ελφο πεξίπνπ εθ. Δπξψ απφ 400 πεξίπνπ πνιίηεο ζηελ Αιβαλία. Οη θαηεγνξνχκελνη θέξνληαη λα είραλ ζηήζεη ζηελ Κχπξν δχν εηθνληθέο εηαηξείεο, ηηο Euro Life Dooel θαη Gem Collection θαη ζηε ζπλέρεηα είραλ κεηαθέξεη ηελ έδξα ηνπο ζηα θφπηα. Πξνζπνηνχκελνη φηη ζα έθαλαλ ζεκηλάξηα εηδίθεπζεο γηα δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, θαηάθεξαλ λα εμαπαηήζνπλ 400 αιβαλνχο πνιίηεο θαη λα ηνπο απνζπάζνπλ κε απάηε έλα εθαη. επξψ. Γεκνζηεύηεθε ε έθζεζε ηεο USAID γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Αιβαλία Παξνπζίαζε κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε πεξί δηαθζνξάο ζηελ Αιβαλία, πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 5 Μαΐνπ η.ε., ν ακεξηθαλφο πξέζβεο ζηα Σίξαλα θ. Σδνλ Οπίδεξο, ν νπνίνο ηφληζε φηη απηή ε έθζεζε δίλεη ην κήλπκα φηη ήξζε ε ζηηγκή νη πνιηηηθνί αξρεγνί λα πηζηέςνπλ θαη λα αθνχζνπλ ηνλ ιαφ. ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο έθζεζεο γηα ηελ δηαθζνξά ν θ. Οπίδεξο κε δπζαξέζθεηα ηφληζε φηη ε θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία έρεη επηδεηλσζεί. ρεδφλ ην 92% ησλ επελδπηψλ αλαθέξνπλ φηη ε δηαθζνξά είλαη εμαπισκέλε ζε θάζε ζεζκφ. ηελ κειέηε, ε νπνία ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ USAID, ζεκεηψλεηαη φηη ε αληίιεςε γηα ηελ δηαθζνξά ζηελ Αιβαλία ζπλερίδεη λα παξακέλεη πςειή. Η κέζε βαζκνινγία ηνπ θνηλνχ γηα ηελ δηαθζνξά ησλ ζεζκψλ ζηελ έξεπλα ηνπ 2010 είλαη 62.4 βαζκνί ζε θιίκαθα βαζκψλ, φπνπ 0 ζεκαίλεη πνιχ έληηκνο θαη 100 πνιχ δηεθζαξκέλνο. Θξεζθεπηηθνί εθπξφζσπνη, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, νη ζηξαηησηηθνί, ηα Μ.Μ.Δ., νη δάζθαινη ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη νη επηθεθαιήο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζπλερίδνπλ λα ζεσξνχληαη νη ιηγφηεξν δηεθζαξκέλνη απφ ηηο 20 νκάδεο θαη ζεζκνχο πνπ αμηνινγήζεθαλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νκάδεο φπσο νη ηεισλεηαθνί, νη ηαηξνί θ.ά. αμηνινγήζεθαλ σο νη πιένλ δηεθζαξκέλεο. Έθζεζε Γηεζλνύο Ακλεζηίαο 2010 ηηο 27 Μαίνπ η.ε, ζηε δεκνζηφηεηα ηελ εηήζηα έθζεζή ηεο ε Γηεζλήο Ακλεζηία, ζηελ νπνία ζηηο ζειίδεο 58 θαη 59 παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Αιβαλία. Απφ ηελ αξρή θηφιαο ηεο έθζεζεο αλαθέξεηαη φηη νη γπλαίθεο είλαη ζχκαηα βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ζε ζεκείν ψζηε λα θηάλνπλ λα δεηνχλ λνκηθή πξνζηαζία, σζηφζν ζπρλά ζηε ζπλέρεηα απνζχξνπλ ηελ αγσγή. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε, θαηαγξάθεθαλ ζπιιήςεηο θαη θαηαδίθεο γηα δηαθίλεζε ή θαη γηα εμαλαγθαζκφ ζε πνξλεία. Η Γηεζλήο Ακλεζηία ζεκεηψλεη επίζεο φηη έρεη θαηαγγειζεί πσο ζε νξηζκέλνπο θξαηνπκέλνπο έρεη αζθεζεί βία ζηνπο ρψξνπο ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο. Ιδηαίηεξα επηθίλδπλε ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ζηα Σίξαλα Σν επίπεδν ησλ ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα είλαη θαηά 20-30% πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα ηεο Δ.Δ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ζηελ Αιβαλία θ. Μάηθι Κξηδφθζθη, ζε ηειεηή εγθαηλίσλ ελφο λένπ κεραλήκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, παξνπζία εθπξνζψπσλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ ζηηο 27 Μαΐνπ η.ε.. Γηα ην ζέκα απηφ, ν Τπνπξγφο Τγείαο θ.

14 Πεηξίη Βαζίιη ηφληζε φηη ε ξχπαλζε ηνπ αέξα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία θαη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ. Παξψλ ζηελ ηειεηή ήηαλ επίζεο ν γεξκαλφο πξέζβεο ζηα Σίξαλα θ. Μπεξλη Μπφξθραξλη, ν νπνίνο ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζηελ Αιβαλία ψζηε λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Δπίζθεςε ηνπ ππνπξγνύ Δλέξγεηαο ηεο εξβίαο ζηα Σίξαλα Δπίζθεςε ζηα Σίξαλα πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 29 Μαίνπ η.ε., ν ππνπξγφο Δλέξγεηαο θαη Οξπρείσλ ηεο εξβίαο θ. Πέηαξ θνχληξηηο, ν νπνίνο είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ αιβαλφ ππνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο θ. Νηξηηάλ Πξίθηη. Βαζηθφ ζέκα ησλ ζπλνκηιηψλ, ήηαλ ε πξνψζεζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο. Ο θ. Πξίθηη, δήηεζε ζηε δηαδηθαζία απηή ηεο νηθνλνκηθήο θαη ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο λα κελ εμαηξεζεί ην Κφζνβν, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ππνζηήξημε, βειηηψλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ Αιβαλίαο θαη εξβίαο θαη ην πνιηηηθφ θιίκα ζηελ πεξηνρή. Ο θπξίθηη ζε δειψζεηο ηνπ ζηνπο δεκ/θνπο δηεπθξίληζε φηη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ θαη ν αγσγφο αεξίνπ South Stream. «Ο ππνπξγόο θ. θνύληξηηο, πξόηεηλε ε εξβία λα κπνξεί λα εθνδηάδεη ηελ Αιβαλία κε αέξην. ήκεξα ε Αιβαλία αγνξάδεη ζεκαληηθή πνζόηεηα αεξίνπ από ηε εξβία. Η ρώξα απηή ζα έρεη κειινληηθά απμεκέλεο ηθαλόηεηεο εθνδηαζκνύ κε αέξην, ζε πεξίπησζε πνπ ζην έδαθόο ηεο πεξάζεη ν αγσγόο αεξίνπ South Stream, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη 60 δηζεθ. θπβηθά κέηξα αεξίνπ. Η εξβία έθαλε κηα πξνζθνξά λα εθνδηάδεη κε αέξην ηελ Αιβαλία ζην κέιινλ, πξνζθνξά ε νπνία ζα ζπδεηεζεί από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο καο» - δήισζε ν Πξίθηη. Οη δχν ππνπξγνί, ζπκθψλεζαλ ζε κειινληηθή επίζθεςε ηνπ αιβαλνχ ππνπξγνχ ζην Βειηγξάδη λα ππνγξάςνπλ Τπφκλεκα Καηαλφεζεο ζην νπνίν λα δηεπθξηλίδνληαη ιεπηνκεξψο νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξνσζεζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ Αιβαλίαο θαη εξβίαο, κε πξψην ηνλ ηνκέα ελέξγεηαο. Η εξβία πξφηεηλε λα απμήζεη κειινληηθά ηηο πνζφηεηεο αεξίνπ κε ηηο νπνίεο εθνδηάδεη ηελ Αιβαλία, πξφηαζε ε νπνία ζα ζπδεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο αιβαληθέο αξρέο. ηελ θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ ησλ δχν ππνπξγψλ, ν θ Πξίθηη δήισζε: «Πξόηεηλα ζηνλ ππνπξγό θ. θνύληξηηο ηνκείο ηεο αιβαληθήο αγνξάο όπνπ ζέξβνη επηρεηξεκαηίεο κπνξνύλ λα θάλνπλ επελδύζεηο, πξόηεηλα ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο, μεθηλώληαο από ηελ αμηνπνίεζε ησλ αιβαληθώλ ιηκεληθώλ θαη νδηθώλ ππνδνκώλ γηα ηνλ εθνδηαζκό ηεο ζεξβηθήο αγνξάο, κέρξη θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθιήζεηο γηα επελδύζεηο ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, νξπρείσλ, πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ θαζώο θαη άιινπο ηνκείο ζηελ Αιβαλία. πδεηήζακε θαη ζπκκαρίεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ ζηνλ ηνκέα ελέξγεηαο». Ο ζέξβνο ππνπξγφο απφ πιεπξάο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ε/θ, δήισζε, κεηαμχ άιισλ: «Καηαζθεπάδνπκε ηελ ππνδνκή θαη ηώξα πιεζηάδνπκε ζηα ζύλνξα κε ηα θόπηα θαη ην Κόζνβν. Δάλ αμηνπνηήζνπκε ηελ ππνδνκή απηή, ζα κπνξνύζακε λα ζπλδεζνύκε θαη κε ηελ Αιβαλία. ε κεξηθά ρξόληα, πεξηκέλνπκε ην ζρέδην South Stream λα νινθιεξσζεί θαη νη δπλαηόηεηεο γηα ηε εξβία ζα είλαη 60 δηζεθ. θπβηθά κέηξα ην ρξόλν». Δπίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηηαιηθνύ Κνηλνβνπιίνπ Σδαλθξάλθν Φίλη Δπίζθεςε ζηα ηίξαλα πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 6 Μαΐνπ ζηα ν πξφεδξνο ηνπ ηηαιηθνχ Κνηλνβνπιίνπ θ. Σδαλθξάλθν Φίλη ν νπνίνο είρε, κεηαμχ άιισλ, ζπλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα. ηελ θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ αθνινχζεζε ν Φίλη ηφληζε φηη ε Ιηαιία ζα πξνζθέξεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ έληαμε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Δ.Δ. Δπίζεο, ν Φίλη δήισζε φηη νη εμαηξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δπν

15 ρσξψλ εληζρχνληαη πεξαηηέξσ, αλαθεξφκελνο κεηαμχ άιισλ ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηδηαηηέξσο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Δπίζθεςε ηνπ ΤΠΔΞ Ιιίξ Μέηα ζηε Γαλία Ο αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Ιιίξ Μέηα πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 29 Μαΐνπ επίζθεςε ζηελ Κνπεγράγε, φπνπ είρε ζπλάληεζε κε ηελ νκφινγφ ηνπ ηεο Γαλίαο θ. Λελέ ζπεξζελ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπο νη Μέηα θαη ζπεξζελ ζπδήηεζαλ γηα ηηο δηκεξείο ζρέζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ. Δπίζθεςε ΤΠΔΞ Μέηα ζην Σαηδηθηζηάλ χκθσλα κε ηελ ε/θ Shqip, ην Κνζζπθνπέδην βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο αιβαληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ 37 ε ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ ΤΠΔΞ ηεο Ιζιακηθήο Γηάζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Νηνπζακπέ ηνπ Σαηδηθηζηάλ. Ο Αληηπξόεδξνο ηεο αιαβληθήο θπβέξλεζεο ζηελ Ιζιακηθή Γηάζθεςε Ο αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ θ. Ιιίξ Μέηα, επηζθέθζεθε ην Σαηδηθηζηάλ ζηηο 16 Μάηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζηελ 37 ε ζχλνδν ησλ ΤΠΔΞ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Ιζιακθήο Γηάζθεςεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρψξα απηή απφ ηηο 18 κέρξη ηηο 20 Μαΐνπ. Οη ζρέζεηο ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Ιζιακηθή Γηάζθεςε. Ο αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ΤΠΔΞ Ιιίξ Μέηα θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζηε Γηάζθεςε αμηνιφγεζε ζεηηθά ηε ζπλεηζθνξά ηεο νξγάλσζεο ζηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ηνπ θ. Μέηα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Σαηδηθηζηάλ, θ. Δκνκάιη Ραρκφλ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ αιβαληθνχ ΤΠΔΞ, ζπδήηήζεθαλ νη πηζαλφηεηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ επηζθέςεσλ πςεινχ επηπέδνπ κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ Ο ππνπξγόο Πνιηηηζκνύ ηεο Αιβαλίαο ζηε ανπδηθή Αξαβία Αληηπξνζσπεία ηνπ αιβαληθνχ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Σνπξηζκνχ, Νέαο Γεληάο θαη Αζιεηηζκνχ κε επηθεθαιήο ηνλ ππνπξγφ θ. Φεξληηλάλη Σδαθέξη, κεηέβε ζην Ρηάλη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζηηο 26 Μαίνπ η.ε., πξνθεηκέλνπ λα κεηάζρεη ζηε Γηεζλή πλδηάζθεςε γηα ηελ Ιζιακηθή Αζηηθή Κιεξνλνκηά θαη ην ξφιν ηεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. ε επαθέο πνπ είρε κε ηνλ ζανπδάξαβα πξίγθηπα Sulltan bin Selman Al Saud, ν θ. Σδαθέξη έιαβε ηελ ππφζρεζή ηνπ γηα νιφπιεπξε ππνζηήξημε ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Δπίζθεςε ηνπ ΤΠΔΞ ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Αιβαλία ηηο 15 Μαΐνπ η.ε., ν ΤΠΔΞ ηεο Βνπιγαξίαο θ. Νηθνιάη Μιαληέλνθ πξαγκαηνπνίεζε δηήκεξε επίζθεςε ζηα Σίξαλα, φπνπ είρε ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο ηεο πνιηηηθήο θαη πνιηηεηαθήο εγεζίαο ηεο ρψξαο, ελψ παξέζηε θαη ζηελ ηειεηή εγθαηλίσλ ηνπ αιβαλνβνπιγαξηθνχ εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Άδεηα εηζόδνπ ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο δύλακεο ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα Τπεγξάθε ζηηο 1 Ινπλίνπ η.ε., ην εθηειεζηηθφ δηάηαγκα ηεο απφθαζεο ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εηζφδνπ θαη πξνζσξηλήο παξακνλήο ζην

16 αιβαληθφ έδαθνο κηαο ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε είζνδνο θαη πξνζσξηλή παξακνλή πέληε ηνπξθηθψλ πινίσλ θαη ηνπ πιεξψκαηφο ηνπο αηφκσλ, ζηα αιβαληθά χδαηα απφ 22 έσο θαη 25 Ινπλίνπ η.ε.. Τπεγξάθε ην δηάηαγκα δηνξηζκνύ ηνπ λένπ πξέζβε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο θ. Μπακίξ Σφπη, ππέγξαςε ζηηο 10 Μαΐνπ η.ε., ην δηάηαγκα δηνξηζκνχ ηνπ θ. Νηαζλφξ Νηεξβίζη ζην αμίσκα ηνπ πξέζβε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Αζήλα. Παξάιιεια, ππέγξαςε ην δηάηαγκα δηνξηζκνχ ηνπ κέρξη ηψξα πξέζβε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα θ. Βίιπ Μηλαξφιη, ζην αμίσκα ηνπ πξέζβε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Απζηξία. Δπηζηξνθή ηνπ νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο ζην αιβαληθό θνηλνβνύιην. Να επηζηξέςεη ζηε Βνπιή θαη λα κεηάζρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ απνθάζηζε ζηηο 24 Μαΐνπ η.ε., ε θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο, κεηά θαη απφ ηηο ζπζηάζεηο εθπξνζψπσλ ηνπ δηεζλνχο παξάγνληα ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ επίιπζεο ηεο πνιηηηθήο θξίζεο,

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2010 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν)

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2010 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2010 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Φξήζηνο Φαξκάθεο-Σύκβνπινο ΟΔΥ Α Επιμέλεια: Σπύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α Πξεζβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβξνπάξηνο 2009 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβξνπάξηνο 2009 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβξνπάξηνο 2009 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2009 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2009 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2009 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Φξήζηνο Φαξκάθεο-Σύκβνπινο ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΕΥ Α Πξεζβεία

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα

1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Απρίλιος - Μάιος 2013 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων Επεξεργασία στοιχείων: Σπύρος Οικονόμου Γραμμ. ΟΕΥ Α, Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ επηέκβξηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ επηέκβξηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ επηέκβξηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Φξήζηνο Φαξκάθεο-Σύκβνπινο ΟΔΥ Α Επιμέλεια: Σπύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α Πξεζβεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Μάξηηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Μάξηηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Μάξηηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Χξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΕΥ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΕΥ Α Πξεζβεία ηεο Ειιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα