Σύνοψη κειµένου. Πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνοψη κειµένου. Πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 1"

Transcript

1 Σύνοψη κειµένου Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί µε σκοπό να αποτελέσει την βάση της δηµιουργίας ενός θεσµοθετηµένου πλαισίου λειτουργίας της διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα. Η θεσµοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας του αντικειµένου διαχείρισης απαιτήσεων επιδρά σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και οντότητες: Πολιτεία Καταναλωτές Νοµικά πρόσωπα που είναι πελάτες οφειλέτες Πιστωδοτικούς οργανισµούς Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων Κλαδικούς επίσηµους φορείς και Αρχές Εργασιακό πληθυσµό. Η αντιµετώπιση του αντικειµένου διαχείρησης απαιτήσεων ως ένα προβληµατικό µέρος της κοινωνίας, δεν έχει βάση και προσβάλλει όλες τις παραπάνω οντότητες, οι οποίες και αποτελεούν σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της οικονοµίας και φυσιολογική εξέλιξη µέρους των δραστηριοτήτων της. Η δραστηριότητα της διαχείρισης των απαιτήσεων πηγάζει από ανάγκες οικονοµικής και λογιστικής φύσεως. Αναλυοντας την οικονοµική και λογιστική αιτία της διαχείρισης των απαιτήσεων, µπορούν να οριστούν ακριβώς οι στόχοι, οι διαδικασίες, οι τρόποι λειτουργίας όλων των εµπλεκοµένων µερών και τα όρια δικαιοδοσίας τους.. Η διαχείριση απαιτήσεων έχει πεδίο εφαρµογής σε κάθε οικονοµική σχεση πελάτηπροµηθευτή, είτε ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε επιχείρηση. Στο κείµενο αυτό δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην σχέση όπου ο πελάτης είναι ο καταναλωτής και εξετάζονται θέµατα που αφορούν στο µεγάλο πλήθος των καταναλωτών, καθώς ενδεχοµένως αυτές οι ενέργειες να έχουν και κοινωνικές προεκτάσεις. Το κείµενο αυτό διαµορφώθηκε από τον ΕΣΕ Α (Ελληνικός Σύνδεσµος Εταιρειών ιαχείρισης Απαιτήσεων), ο οποίος και επιδιώκει την θεσµοθέτηση του αντικειµένου προκειµένου να υπάρχει εστίαση στο αντικείµενο, να οριοθετηθεί η δραστηριότητα, να οριστεί και περιθωριοποιηθεί η ασυδοσία και να αντιµετωπιστούν φαίνοµενα εκµετάλλευσης. Η τεχνολογική και διαδικαστική εξέλιξη του αντικειµένου απαιτούν συγκέντρωση τεχνογνωσίας, µαζί µε ελέγχους που θα επιτρέπουν την επίτευξη των ουσιαστικών σκοπών αυτής της διαδικασίας. Το κείµενο αυτό επιδιώκει ταυτόχρονα την αναβάθµιση του ρόλου ενός συνόλου εργαζοµένων που µε δεδοµένα και εκτιµήσεις του παρόντος (Μάιος 2008) ανέρχονται σε άτοµα και απασχολούνται είτε σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων είτε σε σχετικά τµήµατα πιστωδοτικών οργανισµών. Αναβαθµίζοντας τον ρόλο αυτών των εργαζοµένων, δίνοντας σηµασία στις εργασιακές τους ανάγκες και εξέλιξη, εξυπηρετείται η ποιότητα. Με το τρόπο αυτό, οι άνθρωποι που ασχολούνται µε το αντικείµενο θα βρουν επαγγελµατικό προσανατολισµό, θα επιδιώκουν την διαρκή βελτίωση και θα συµβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων µε σεβασµό 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 1

2 στις προϋποθέσεις που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο. Σηµειώνεται ότι περιστασιακή, έντονη διαπόµπευση του αντικειµένου, εξυπηρετεί ακριβώς τους αντίθετους στόχους: διαµορφώνεται ένα περιθωριοποιηµένο περιβάλλον που µε αυτό το τρόπο αντιµετωπίζει όχι µόνο τους εργαζόµενους, αλλά και τους ίδιους τους οφειλέτες. Οι απόψεις και θέσεις που παρουσιάζονται στο παρόν κείµενο, προέρχοναι από µία µακρά εµπειρία στο αντικείµενο και από αποδεδειγµένη διαδροµή, συµπεριλαµβάνοντας στην συντρηπτική πλειοψηφία περιπτώσεις πολύ καλής απόδοσης, αλλά και συµπεριφοράς. Οι εταιρείες που είναι µέλη στον ΕΣΕ Α έχουν διαµορφώσει -και κατά συνέπεια αποδεχθεί- τον Κώδικα εδοντολογίας που επισυνάπτεται (Παράρτηµα). Περαιτέρω, οι εταιρείες αυτές συνεισφέρουν στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, αλλά και στο εργασιακό κοινωνικό γίγνεσθαι. Όπως συµβαίνει σε κάθε επαγγελµατικό κλάδο, ενδεχοµένως άλλες εταιρείες που δεν είναι µέλη στον ΕΣΕ Α να µην καλύπτουν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα, τόσο στην επιλογή όσο και στην παρακολούθηση των εργασιών. Ο λόγος της εφαρµογής αυτής της αυστηρότητας σχετίζεται µε την πλήρη κατανόηση του πόσο σηµαντική και ευαίσθητη είναι η δραστηριότητα της διαχείρισης των απαιτήσεων. Συνοπτικά, τα στοιχεία των εµπλεκοµένων εταιρειών µελών του ΕΣΕ Α παρουσιάζονται στο Πίνακα 1. Η καθολική αντιµετώπιση του αντικειµένου της διαχείρισης απαιτήσεων προϋποθέτει την εφαρµογή ίδιων κανόνων σε όλους τους επαγγελµατικούς κλάδους που σχετίζονται µε αυτό, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών επιµελητών και των δικηγόρων. Στην περίπτωση αυτή, θεσµικά ή κλαδικά θέµατα αυτών των επαγγελµατικών κατηγοριών, θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν στο πλαίσιο της διαχείρισης απαιτήσεων. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 2

3 Αριθµός Απασχ. Ασφαλιστικές 10 Αρ. Κατανοµή σε Αποφοίτους ιαχείριση Εισφορές εταιρείες Εργαζοµένων Απαιτήσεων ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ ΑΕΙ ΙΕΚ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Σύνολα % 103% 163% 36% 1% ,54Κ 6.602Κ Εταιρεία EFS Κυκλος Α.Ε. EOS-MATRIX Α.Ε. Fintrust Α.Ε. Mellon Οικονοµικές Υπηρεσίες Α.Ε. Trust Center AE Veritas Bureau Status A.E. FirstCall AE Εκπρόσωπος Μ. Χρυσοχόου. Ψαράκης X. Σαββίδης Α.Αγγελίδης Γ.Αραβανής Μ. Καρώνης. Λυκούρας Ν. Καρώνης. Ραπακούλιας Κυριότεροι Πελάτες ΟΤΕ, ASPISBank, AlphaBank, Aspis, Aγροτική Τράπεζα, Eθνική TE, Γενική Τράπεζα, Εµπορική Τράπεζα, Cosmote, Eurobank, WindHellas, Marfin, Κωτσόβολος, Τράπεζα Κύπρου, Tellas, Πανελλήνια Τράπεζα, Alpha Bank, Millenium, Citibank, FIDIS, NBG International, HSBC, Vodafone, Morgan Stanley, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, PROBANK, Τρ. Πειραιώς, GMAC, ΟΤΕ ΑΕ, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Συνοπτική περιγραφή των εταιρειών-µελών του ΕΣΕ Α 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 3

4 1 Ορισµοί ιαχείριση απαιτήσεων: το σύνολο των ενεργειών που γίνονται προκειµένου να τακτοποιηθεί µία οικονοµική απαίτηση, όπως αυτή στοιχειοθετείται από συµβάσεις και άλλα νόµιµα έγγραφα και τα οποία διέπουν τη σχέση µεταξύ ενός πιστωδοτικού οργανισµού και ενός αποδέκτη. Ο αποδέκτης (ή δανειζόµενος) είναι είτε φυσικό, είτε νοµικό πρόσωπο. Η ύπαρξη των συµβάσεων και γενικά νοµικών κειµένων (τιµολόγια, δελτία αποστολής), είναι υποχρεωτική για την ύπαρξη της «απαίτησης». Πιστωδοτικός Οργανισµός: Κάθε οργανισµός (εταιρεία, ίδρυµα κ.λπ.) που παρέχει πίστωση κάθε µορφής. Σε αυτόν εντάσσονται (µη περιοριστικά) οι Τράπεζες, οι τραπεζικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εταιρείες κοινής ωφελείας, οι εταιρείες τηλεφωνίας (κινητής και σταθερής) κ.λπ. είτε είναι δηµοσίου είτε είναι ιδιωτικού δικαίου. Καθυστέρηση οφειλής / Ληξιπρόθεσµη οφειλή: το χρηµατικό ποσό που οφείλει ο δανειζόµενος και το οποίο έπρεπε να έχει καταβληθεί σε µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία (προθεσµία ληξη προθεσµίας). Η οφειλή, είναι διαφορετική από το υπόλοιπο. Υπόλοιπο οφειλής: το σύνολο του οφειλόµενου ποσού, είτε υπάρχει ληξιπρόθεσµη οφειλή, είτε όχι. Outsourcing: η διαδικασία διαχείρισης µίας λειτουργίας από έναν τρίτο φορέα (εταιρεία ή οργανισµό). Το outsourcing στηρίζεται σε σηµαντικές προϋποθέσεις όπως: ο παροχέας της υπηρεσίας πρέπει να λειτουργεί σαν προέκταση του οργανισµού που αναθέτει, ο παροχέας πρέπει να έχει αποδεδειγµένα τεχνογνωσία και εµπειρία στο αντικείµενο, ο οργανισµός που αναθέτει και ο παροχέας της υπηρεσίας έχουν µία σχέση στρατηγική και ως εκ τούτου αναπτύσσουν µία σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης κ.λπ. Το outsourcing αποτελεί έναν µηχανισµό ανάπτυξης που έχει παγκόσµια εµβέλεια, εφαρµόζεται σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας (από την βιοµηχανία έως τις υπηρεσίες) και βασίζεται σε δύο βασικές ανάγκες: ελεγχόµενο κόστος και εστιασµένη τεχνογνωσία σε ένα τοµέα. Bad Debt: Χρέος οφειλή που χαρακτηρίζεται µε αδυναµία είσπραξης. Non-performing loans NPL: Μη-εξυπηρετούµενα δάνεια. άνεια σε καθυστέρηση. 2 Σκοπός του κειµένου Σκοπός του κειµένου είναι να περιγράψει αναλυτικά την διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων, πώς προκύπτει, σε τι αποσκοπεί, θέµατα που χρήζουν προσοχής, πώς διαφαλίζεται ο καταναλωτής, ο δανειζόµενος, ο πιστωδοτικός οργανισµός, οι φορείς και πώς προστατεύεται το οικονοµικό κύκλωµα. Έτσι, επιδιώκεται η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος λειτουργίας που θα διέπει τον τρόπο µε τον όποίο τόσο οι πιστωδοτικοί οργανισµοί, όσο και outsourcing εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, θα µπορούν να λειτουργήσουν. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 4

5 3 Περιγραφή του αντικειµένου «ιαχείριση απαιτήσεων» 3.1 Οικονοµικές Απαιτήσεις Η «οικονοµική απαίτηση» είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πίστωση. Σε κάθε εταιρεία (είτε είναι τράπεζα, είτε όχι) που παρέχει υπηρεσίες µε πίστωση, η ύπαρξη οφειλών που είναι σε καθυστέρηση, παρουσιάζεται σε µικρή ή µεγάλη έκταση. Είναι στην ευθύνη του εκάστοτε υπευθύνου να αναλάβει το σχεδιασµό της επιχείρισης ή του επιµέρους προϊόντος, λαµβάνοντας υπόψη την πιθανότητα κάποιο χρηµατικό ποσό και αντίστοιχα κάποιες περιπτώσεις πελατών να σηµειώνουν καθυστερήσεις στις πληρωµές τους. Μέρος των καθυστερήσεων αυτών, µπορεί να είναι και οριστικές, παρά των µέσων που µπορει να χρησιµοποιηθούν (οχλήσεις, εµπλοκή δικηγόρων, δικαστικές ενέργειες κ.λπ.). Ο προγραµµατισµός των ενεργειών για την αντιµετώπιση της πιθανότητας να υπάρξουν καθυστερηµένες πληρωµές, περιλαµβάνει: Ενέργειες πρόληψης Ενέργειες αντιµετώπισης Οικονοµικό προγραµµατισµό Ως προς τον οικονοµικό προγραµµατισµό, η καθυστέρηση της καταβολής της οφειλής, είναι από µόνη της πηγή κόστους. Τα κόστη σχετίζονται µε χρηµατοοικονοµικές ροές και πιό συγκεκριµένα: Φορολογία εσόδου ή ενέργειας (ΦΠΑ) ιαθεσιµότητα ρευστότητας Καταβολή ποσών σε προµηθευτές Ενδεχόµενη χορήγηση Τα παραπάνω είναι αυτά που απλοϊκά- συνθέτουν την έννοια του «πιστωτικού κινδύνου» (credit risk). O πιστωτικός κίνδυνος, µεταφράζεται σε κοστολογική επιβάρυνση, η οποία εφόσον υπολογιστεί από την αρχή, εξασφαλίζει στην επιχείρηση ότι: εν θα ζηµιωθεί, παρόλο που παρείχε υπηρεσίες µα άρτιο και αποδεκτό τρόπο και τιµολόγησε για αυτές. Θα ελέγξει έγκαιρα την πιθανότητα ο πιστωτικός κίνδυνος να ξεπεράσει κάποια όρια πάνω από τα οποία δεν είναι εφικτό να διατηρηθεί η κερδοφορία. Οι παραπάνω αρχές διατηρούνται ανέπαφες σε κάθε οικονοµική συναλλαγή που ενέχει πίστωση, είτε αυτή είναι µεταξύ επιχειρήσεων, µεταξύ επιχείησης και καταναλωτή, µεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων και µεταξύ τραπεζών και καταναλωτών. Οι επιµέρους λεπτοµέρειες διαφοροποιούν την αντιµετώπιση και έτσι, παρουσιάζονται δύο µεγάλες κατηγορίες σχέσεων πιστωδότησης: 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 5

6 Μεταξύ επιχειρήσεων (business to business ) Μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή (business to consumer) Το κύριο ενδιαφέρον αυτού του κειµένου στρέφεται στην δεύτερη κατηγορία και ειδικότερα στην Business to Consumer. 3.2 Κόστη στο πιστωτικό κύκλο Με την διαµόρφωση ενός προϊόντος, ορίζεται το µοντέλο κινδύνου που έχει αυτό. Μέρος του µοντέλου κινδύνου είναι η διαµόρφωση ενός ποσοστού αστοχίας (probability of default). To ποσοστό αστοχίας, δηµιουργεί ένα κόστος το οποίο υπολογίζεται από την αρχή και επιβαρύνει το προϊόν (και κατά συνέπεια την διάθεσή του στους πελάτες,οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν και τον τελικό καταναλωτή ενός προιόντος). Το επιτόκιο από την άλλη πλευρά, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι και ο πιστωτικός κίνδυνος. Με απλά λόγια, η πιθανότητα να µην καταβληθούν τα χρήµατα, διαµορφώνει ένα κόστος το οποίο µετακυλίεται σε όλο το προϊόν, ή αλλιώς σε αυτούς που είναι συνεπείς στην πληρωµή των υποχρεώσεών τους. Η πιθανότητα να µην καταβληθούν τα χρήµατα µειώνεται µε την ύπαρξη εγγυήσεων ακίνητων ή κινητών αξιών. Αυτό δικαιολογεί και την ύπαρξη διαφορετικού επιτοκίου µεταξύ πιστωτικό προϊόντων (κάρτα στεγαστικό δάνειο). Η τήρηση των υποχρεώσεων από την πλευρά του πελάτη, δηµιουργεί ωφέλειες για το πιστωδοτικό οργανισµό: Το ποσό κόστους που είχε υπολογιστεί, δεν καταβλήθηκε. Αυτό όµως, δεν είναι ο κανόνας για όλο το πελατειακό κύκλο. Έτσι, η καθυστέρηση της καταβολής της οφειλής, επηρεάζει όλο το πιστωτικό κύκλωµα, ενώ τα κόστη µετακυλίονται στον πελάτη που είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 3.3 Απαιτήσεις από πελάτες καταναλωτές Για την συνέχεια της περιγραφής, σηµειώνεται και τονίζεται η ανάγκη της στοιχειοθέτησης της απαίτησης, αλλά και της ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας. (Σηµείωση: αυτό είναι µία ιδιαίτερα σηµαντική πλευρά της σχέσης επιχείρησηςκαταναλωτή, η οποία όµως χρειάζεται διαφορετική πραγµατεία και είναι εκτός του εύρους αυτού του κειµένου). Η οικονοµική απαίτηση από έναν πελάτη καταναλωτή, έχει την ίδια σηµασία και έχει και τις ίδιες προϋποθέσεις µε τις οικονοµικές απαιτήσεις έναντι κάθε άλλης κατηγορία πελάτη (επιχείρηση). Η οικονοµική απαίτηση προέρχεται από ένα ποσό το οποίο έπρεπε να είχε καταβληθεί και είναι σε καθυστέρηση. Η οικονοµική απαίτηση συνίσταται σε 4 κατηγορίες κόστους: Το κεφάλαιο Το επιτόκιο χορήγησης Το επιτόκιο υπερηµερίας (αν υφίσταται) Τα τρίτα κόστη, που αφορούν αµοιβές δικαστικών επιµελητών, δικηγόρων, δικαστηρίων και άλλα νοµικά έξοδα (εφόσον απαιτείται). 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 6

7 Η εφαρµογή όλων των κατηγοριών κόστους, εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα καθυστέρησης πληρωµής και των ενεργειών στους οποίους έχει καταφύγει ο πιστωδοτικός οργανισµός (π.χ. αν ο οργανισµός έχει καταφύγει σε δικηγόρους κ.λπ. τότε τα σχετικά κόστη συνυπολογίζονται στην συνολική οφειλή). Εποµένως, η παρατεταµµένη καθυστέρηση οφειλής, επιβαρύνει τον ίδιο τον πελάτη µε κόστη πέραν αυτών που είχε αρχικά δηµιουργήσει µέσα από αγορές ή γενικά την χρήση της πίστωσης. Σηµειώνεται ότι η στοιχειοθέτηση της οφειλής αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα. Κάθε στάδιο καθυστέρησης και κάθε ενέργεια αύξησης κόστους, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα στοιχειοθέτησης. Το νοµικό πλαίσιο για την στοιχειοθέτηση αιτήσεων διαταγών πληρωµών, έχει ανάλογη κατεύθυνση. 3.4 Προστασία του καταναλωτή Η προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει: Τον έλεγχο της παρεχόµενης υπηρεσίας/ προϊόντος για την οποία πήρε πίστωση. Την διατύπωση ξεκάθαρων κανόνων και ορισµών υποχρεώσεων (σύµβαση και όροι) Την κατάλληλη ενηµέρωσή του. Τον έλεγχο του κόστους. Η διαχείριση των απαιτήσεων µπορεί να συµβάλλει επικουρικά στα παραπάνω και µόνο. εν µπορεί να συµβάλλει στην απαλοιφή της οφειλής. Αντίστοιχα, ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται από ανυπόστατες προσπάθειες να αποφύγει την οφειλή του. Καθώς η οφειλή αποτελεί λογιστική εγγραφή, το νοµικό πλαίσιο ορίζει συγκεκριµένους τρόπους διαχείρισής της. Εποµένως, ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι παρατεταµένη καθυστέρηση οφειλής, διογκώνει την δική του υποχρέωση έναντι του πιστωδοτικού οργανισµού. Συστάσεις από ενώσεις και άλλους φορείς που δεν εµπλέκονται στην διαδικασία θεσµικά, έχουν σκοπό που δεν συνάδει µε την δική του εξασφάλιση. Η λειτουργία αυτών των φορέων, θα πρέπει να ελέγχεται λόγω της πιθανότητας να αποπροσανατολιστεί ο ίδιος ο καταναλωτής εις βάρους του. Η οικονοµική απαίτηση από τον καταναλωτή, θα πρέπει να λαµβάνει επίσης υπόψη τα εξής: Το πλήθος των καταναλωτών που αποδέχονται την πίστωση προσεγγίζει το συνολικό πλήθος των καταναλωτών. Έτσι, η έννοια της πίστωσης, αλλά και των συνεπακόλουθων ενεργειών, αποτελεί ένα κοινωνικό θέµα. Οι οικονοµικές απαιτήσεις έναντι του καταναλωτή µπορούν να στοιχειοθετηθούν, όπως όπως συµβαίνει και σε περιπτώσεις οικονοµικών απαιτήσεων µεταξύ επιχειρήσεων- οι οικονοµικές απαιτήσεις µπορούν να: Α) αµφισβητηθούν. Η αµφισβήτηση της οφειλής θα πρέπει να χρήζει άµεσης διερεύνησης, καθώς αυτό οδηγεί σε σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις είτε στο καταναλωτή (οφείλει ή δεν οφείλει ένα σηµαντικό ποσό το οποίο επιβαρύνεται / δεν επιβαρύνεται από επιπλέον κόστη), είτε στο πιστωδοτικό οργανισµό (έχει ή δεν έχει 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 7

8 οικονοµική απαίτηση, επιβάρυνση ή όχι των λογιστικών άρθρων ακόµη και αναδροµικά κ.ό.κ) Β) παραγραφούν. Η παραγραφή µία οφειλής µπορεί να γίνει για διάφορους λόγους που σχετίζονται είτε µε την χρονική διάρκεια της τελευταίας οχλησης είτε λογω της δυνατότητας αποπληρωµής. Οι ενδεδειγµένες ενέργειες, περιλαµβάνουν τις ενέργειες εκείνες που θα αντιµετωπίσουν την οικονοµική του δυσπραγία µε τον ανάλογο τρόπο, χωρίς να προσβάλλουν την προσωπικότητά του αλλά και το περιβάλλον του. Στις ενέργειες που σχετίζονται µε την οικονοµική δυσπραγία ή αθέτηση του καταναλωτή, εντάσσονται οι προσπάθειες ενηµέρωσής του (τόσο για την οφειλή όσο και για τις συνέπειες µη-ικανοποίησής της) και στην συνέχεια η ενεργοποίηση νοµικών µεθόδων που θα προστατεύσουν τον πιστωδοτικό οργανισµό από την µηκαταβολή της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κανόνες επικοινωνίας που ορίζονται από ισχύοντα νοµοθετικά πλαίσια (π.χ. Αρχής Προστασίας προσωπικών δεδοµένων, περί µη κοινοποίησης των στοιχείων σε τρίτο) αλλά και από κανόνες ευγενικής συµπεριφοράς. Ακόµη και στην περίπτωση όπου ο καταναλωτής εκούσια και χωρίς ιδιαίτερο λόγο, δηµιουργεί οικονοµικές απαιτήσεις τις οποίες δεν ικανοποιεί, η συµπεριφορά απέναντί του πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις απάτης, οπότε το αντίστοιχο νοµοθετικό πλαίσιο πρέπει να ενεργοποιείται προληπτικά ή/και κατασταλτικά. Η προσέγγιση του καταναλωτή που δεν τηρεί τις οικονοµικές του υποχρεώσεις, γίνεται µε µεθόδους που διαπιστώνουν την πρόθεσή του και ικανότητά του να ανταπροκριθεί. Με την έννοια αυτή, η προσέγγιση δεν λαµβάνει ποτέ υπόψη την πιθανότητα ο καταναλωτής να µην θέλει να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, αλλά στηρίζεται εξολοκλήρου στην πιθανότητα να µην µπορεί. Κλείνοντας την παράγραφο αυτή, αξίζει να σηµειωθεί ότι µε την έννοια «προσταστία του καταναλωτή» δεν ορίζεται µόνο η προστασία του οφειλέτη. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η προστασία του µη-οφειλέτη. Η δηµιουργία κόστους ως αποτέλεσµα της µη-καταβολής, επηρεάζει αρνητικά τους καταναλωτές που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν την δυνατότητα πίστωσης και επιβαρύνονται µε υψηλά επιτόκια δανεισµού. 3.5 Σκοπός της διαδικασίας της διαχείρισης απαιτήσεων Ο σκοπός της διαδικασίας διαχείρισης απαιτήσεις είναι ο εξής: Τακτοποίηση της οφειλής εκ µέρους του δανειζόµενου, ή τεκµηρίωση περί της αδυναµίας καταβολής. Για την ικανοποίηση του σκοπού αυτού, οι εξής ενέργειες γίνονται συνοπτικά: Ενηµέρωση του δανειζόµενου σχετικά µε την οφειλή του. ιαπίστωση των αιτιών µη καταβολής (έγκαιρης ή εξολοκλήρου) Κατεύθυνση του δανειζόµενου να καταβάλλει την οφειλή του στο πιστωδοτικό ίδρυµα (ή σε συνεργαζόµενες µε αυτό αρµόδιες επιχειρήσεις, όπως ΕΛΤΑ). 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 8

9 Στοιχειοθέτηση αιτιών για πιθανή ρύθµιση ή διευκόλυνση του δανειζόµενου. Με βάση αυτή, θα επιτρέπεται η δηµιουργία ρύθµισης κ.λπ. Σε περίπτωση αδυναµίας εντοπισµού του δανειζόµενου, ή σε περίπτωση αδυναµίας αποπληρωµής, θα πρέπει να εξετάζονται τα σχετικά στοιχεία δικαιολογητικά και έτσι να τεκµηριώνεται η θέση. Όλες οι ενέργειες γίνοναι εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά ή γραπτά), είτε από προσωπικό που όρίζεται κατάλληλα για το σκοπό αυτό, είτε από πληρεξούσιους δικηγόρους, είτε από πληρεξούσιους δικαστικούς επιµελητές (οι ρόλοι και το επίπεδο εµπλοκής περιγράφεται σε άλλη παράγραφο στο ίδιο κείµενο µε τίτλο «Οντότητες και Ρόλοι»). Σε κάθε περίπτωση, η ενηµέρωση σχετικά µε την καταβολή ή µη, στοιχειοθετεί πληροφορία που εντάσσεται στην διαδικασία διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου του πιστωτικού κύκλου του πιστωδοτικού οργανισµού. Αυτή η πληροφορία (κυρίως µε τηνµορφή στατιστικής) αποτελεί σηµαντική πληροφορία για: Τις προβλέψεις των λογιστικών ενεργειών του πιστωδοτικού οργανισµού (προβλέψεις εσόδων, προβλέψεις δεικ των κινδύνου κ.λπ) Την διαπίστωση της απάτης (πλαστογραφία, πλαστογραφηµένα στοιχεία αίτησης και έγκρισης δανείων κ.λπ.) Την στοιχειοθέτηση δεικτών αξιολόγησης καναλιών πώλησης και προηγουµένων διαδικασιών, που στην συνέχεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το πιστωδοτικό οργανισµό για την διαχείριση των καναλιών αυτών (π.χ. εφαρµογή πιό αυστηρών µέτρων πίστωσης, εφαρµογή κανόνων τακτικών ελέγχων κ.ο.κ) Την συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε την γενικότερη πορεία του χαρτοφυλακίου του συγκεκριµένου πιστωτικού προϊόντος και της οικονοµίας γενικότερα. Η πληροφορία αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική γιατί βασίζεται σε πραγµατικές συνθήκες και είναι το µόνο µέσο αξιολόγησης του πιστωτικού κύκλου και της πολιτικής που εφαρµόζει ο πιστωδοτικός οργανισµός σε όλα τα στάδια πριν (πώληση, έγκριση κ.λπ.). Ταυτόχρονα είναι ο µόνος τρόπος εξσυγχρονισµού του πιστωδοτικού οργανισµού µε την έννοια της προσαρµογής στην γενικότερη οικονοµική κατάσταση. 3.6 Τρόπος προσέγγισης και επικοινωνίας Ο τρόπος προσέγγισης θα πρέπει πάντα να σχετίζεται µε το αντικείµενο της συγκεκλριµένης λειτουργίας, δηλαδή να εστιάζει στην οικονοµική του διάσταση και στις επιπτώσεις του. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ακολουθούνται µέθοδοι που προσβάλλουν την προσωπικότητα του πελάτη οφειλέτη, είτε στον ίδιο είτε στο περιβάλλον του. Οι µέθοδοι αυτοί θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά και µόνο στην προσωπική επαφή, αποφεύγοντας την ενηµέρωση τρίτου προσώπου (ακόµη και συγγενικού) ει µη µόνο εγγυητή και δευτεροφειλέτη. Αυτό αφορά σε όλους τους ρόλους και εµπλεκόµενες οντότητες στην διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 9

10 3.7 Collection policy Η πολιτική διαχείρισης απαιτήσεων (collection policy) ορίζεται από τον πιστωδοτικό οργανισµό λαµβάνοντας υπόψη το περιβάλλων νοµοθετικό και εθµικό πλαίσιο. Αποτελεί µέρος της συνολικής οικονοµικής και πιστωτικής του πολιτικής (credit policy) και αποτελεί έναν ολοκληρωµένο µηχανισµό κατεύθυνσης των ενεργειών διαχείρισης απαιτήσεων στην µείωση του ποσοστού που αστοχεί (probability of default). Στην πολιτική διαχείρισης απαιτήσεων εντάσσονται τα εξής: Α) µία ολοκληρωµένη διαδικασία και στόχοι από την πρώτη ηµέρα καθυστέρησης έως την αποπληρωµή ή διαγραφή του χρέους. Αυτό εξασφαλίζει συνέχεια και συνοχή µεταξύ των ενεργειών που ακολουθούνται. Β) διάλογοι και επίπεδα επικοινωνίας. Εδώ εντάσσονται προσεγγίσεις όπως αυτή που ορίζει την εξυπηρέτηση πελατών σε χαµηλές καθυστερήσεις, ή την περισσότερο αυστηρή επικοινωνία σε υψηλές καθυστερήσεις. Επίσης εδώ εντάσσεται το λεκτικό που πρέπει να χρησιµοποιείται από τους υπαλληλους εξυπηρέτησης. Γ) Ρόλοι και επίπεδα εµπλοκής. Εδώ εντάσσονται οι υπάλληλοι διαχείρισης, οι δικαστικοί επιµελητές, οι δικηγόροι, ανώτεροι εκπροσώποι του πιστωδοτικού οργανισµού κ.ό.κ. και οι αρµοδιότητές τους στην συγκεκριµένη πολιτική. ) οικονοµικοί και άλλοι αριθµητικοί στόχοι ανάλογα µε το βαθµό καθυστέρησης. Ε) ιαχείριση εξαιρέσεων: ανεντόπιστοι, απεβιώσαντες, πτωχεύσαντες κ.λπ. ΣΤ) Εκδοση αναφορών (reporting). Η πολιτική διαχείρισης απαιτήσεων αντιµετωπίζεται ως το βασικό εγχειρίδιο για το τρόπο διαχείρισης όλου του χαρτοφυλακίου σε όλο το χρονικό του ορίζοντα. 3.8 Οντότητες και ρόλοι Οι οντότητες που εµπλέκονται στην διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων είναι οι εξής: Πιστωδοτικός Οργανισµός. Είναι ο οργανισµός που παρέχει την πίστωση σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Είναι ο τελικός δικαιούχος του ποσού της οφειλής, η οποία στοιχειοθετείται µέσα από συγκεκριµένα κείµενα (συµβάσεις, παραστατικά κ.λπ.) Πελάτης. Στην περίπτωση του φυσικού προσωπου είναι ο καταναλωτής. Σε κάθε περίτπωση είναι ο δικαιούχος του δανείου (πίστωσης) που προκύπτει από την σύµβαση µε τον πιστωδοτικό οργανισµό. Η σύµβαση ορίζει και την συναοποδοχή περαιτέρω όρων, συµερπιλαµβανοµένων των επιπτώσεων της µη καταβολής. Υπάλληλος διαχείρισης απαιτήσεων. Είναι το πρόσωπο επαγγαλµατίας που στόχο έχει να προσεγγίσει τον πελάτη οφειλέτη και να διαγνώσει τις αιτίες και δυνατότητα αποπληρωµής της οφειλής. Ο τρόπος λειτουργίας του θα πρέπει να κατευθύνεται από τον πιστωδοτικό οργανισµό, είτε είναι υπάλληλός του, είτε είναι υπάλληλος εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων. Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Τρίτη εταιρεία που έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε τον πιστωδοτικό οργανισµό για συγκεκριµένο έργο το οποίο 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 10

11 συνίσταται σε αναθέσεις υποθέσεων που δηµιουργούν οικονοµικές απαιτήσεις λόγω καθυστερήσεων οφειλής. Πληρεξούσιος δικηγόρος. Τρίτη οντότητα που πληρεξουσιοδοτείται από τον πιστωδοτικό οργανισµό να αναλάβει εκ µέρους του νοµικές ενέργειες διαχείρισης απαιτήσεων. ικαστικός επιµελητής. Τρίτη οντότητα που συµβάλλεται µε τον πιστωδοτικό οργανισµό, ή γνωστοποιοείται µέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου στην πιστωδοτικό οργανισµό, να αναλάβει εκ µέρους του πιστωδοτικού οργανισµού την διεκπαιρέωση επιδόσεων και άλλων ενεργειών που νοµιµοποιείται να κάνει. Ο Πιστωδοτικός οργανισµός αναθέτει στις τρίτες οντότηες (εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, δικηγόρο, δικαστικούς επιµελητές) την διαχείρηση συγκεκριµένων υποθέσεων που έχουν σηµιεώσει καθυστέρηση πληρωµών. Τα κριτήρια επιλογής των τρίτων οντοτήτων ορίζονται απο τον πιστωδοτικό οργανισµό και εν µέρει κατευθύνονται και από την πράξη διοικητική της Τράπεζας της Ελλάδος της 31/10/07. Είναι στην ευθύνη του πιστωδοτικού οργανισµού να ελέγξει, επαυξήσει, µειώσει, κατευθύνει τις ενέργειες της τρίτης οντότητα, όπως επίσης και των δεδοµένων που ανταλλάσσει µε αυτές. Οι τρίτες οντότητες, συνολικά, πρέπει να αναλβάνουν τις ευθύνες διαχείρισης εντάντι του πιστοδοτικού οργανισµού, της πολιτείας και του πελάτη όπως έτσι ορίζονται από σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο αλλά και κανόνες δικαίου και ηθικής. Μία νέα οντότητα στην όλη διαδικασία είναι ο εποπτικός οργανισµός που θα επιτρέπει την παρακολούθηση, την κατεύθυνση και ενδεχοµένως την πιστοποίηση όλων των οντοτήτων που συµµετέχουν στην διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων. 3.9 Κανόνες δεοντολογίας Οι κανόνες δεοντολογίας είναι ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την λειτουργία της διαχείρισης απαιτήσεων. Οι κανόνες αυτοί αφορούν στον πιστωδοτικό οργανισµό αλλά και στον οφειλέτη, όπως επίσης και στους φορείς της πολιτείας. Οι κανόνες που εντάσσονται στο κώδικα δεοντολογίας του ΕΣΕ Α, θεωρούνται υπερσύνολο και επισυνάπτονται αυτούσιοι Ελεγκτικοί µηχανισµοί Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί είναι φορείς που εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων που διέπουν το θεσµικό πλαίσιο. Ήδη η πολιτεία έχει θέσει την λειτουργία µηχανισµών που αφορούν στο αντικείµενο της διαχείρισης των απαιτήσεων και αυτοί περιλαµβάνουν: Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 11

12 Αρχή Προστασίας Καταναλωτή Επιπροσθέτως, µηχανισµοί προστασίας της εµπορικής δραστηριότητας, αλλά και της χρηµατικής πλευράς της διαχείρισης των απαιτήσεων, περιλαµβάνουν κατά περίπτωση τα Εµπορικά / Βιοµηχανικά επιµελητήρια της χώρας, την Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ. Τέλος, θα πρέπει να λειτουργούν µηχανισµοί ελέγχου της εργασίας, καθώς το κυριότερο µέρος της λειτουργίας αυτής βασίζεται σε υπηρεσίες εντάσεως εργασίας. Η λειτουργία της πιθεώρησης, όπως επίσης και η παρακολούθηση των ασφλιστικών φορέων σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα στοιχεία της επιχείρησης, θα πρέπει να ελέγχονται και να εξασφαλίζουν την εργασιακή δικαιοσύνη και ειρήνη σε εργαζόµενους που αναλαµβάνουν την διαχείριση των απαιτήσεων. Καθώς µέρος των λειτουργιών διαχείρισης απαιτήσεων γίνονται από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων υπό την µορφή outsourcing, επιπρόθεοι ελεγκτικοί φορείς θα πρέπει να συντάσσονται από την πλευρά του πελάτη, καθώς αυτό έχει την ευθύνη έναντι σε άλλα όργανα της πολιτείας και φορείς. Τέλος, οι µηχανισµοί ασφάλειας λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, όπως επίσης και οι µηχανισµοί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, αλλά και της προστασίας της πληροφορίας (information security, continuation of business ) θα πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 12

13 4 Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων 4.1 Τρόπος λειτουργίας Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων είναι εταιρείες που έχουν εξειδίκευση στο αντικείµενο αυτό. Με τον όρο εξειδίκευση εννοείται το σύνολο των ενεργειών εκείνων που χρειάζεται να γίνουν ειδικά για το αντικείµενο της διαχείρισης απαιτήσεων που περιγράφηκε συνοπτικά στις προηγούµενες παραγράφους και περιλαµβάνει τεχνογνωσία και επενδύσεις σε: Α) ιαχείριση προσωπικού µεγάλου πλήθους σε µορφή εντάσσεως εργασίας Β) Εκπαίδευση που σχετίζεται µε το αντικείµενο και περιλαµβάνει τηλεφωνική επικοινωνία, διαπραγµάτευση, εξοικίωση µε το αντικείµενο, όπως και διαδικασίες επανεκπαίδευσης κ.λπ. Η εµπεριστατωµένη εκπαίδευση αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος επένδυσης που έχει συνεχή διάρκεια, δεδοµένου ότι (α) οι ανάγκες προσαρµογής στους κανόνες της αγοράς είναι διαρκείς, (β) υπάρχει µία σχετικά έντονη κινητικότητα προσωπικού (15-25% σε ετήσια βάση), (γ) βάσει της εξέλιξης του προσωπικού, χρειάζεται αντίστοιχη εκπαίδευσή του για την εναλλαγή σε εργασίες που αναλαµβάνονται. Γ) Τεχνολογία και εδώ περιλαµβάνεται ένα µεγάλο σύνολο τεχνολογικών λύσεων, όπως είναι τηλεφωνικά κέντρα, συστήµατα διαχείρισης επαφών (CRM customer relationship management) µε εξειδίκευση στην διαχείριση απαιτήσεων, συστήµατα εκδόσεων αναφορών και διαχείρισης πληροφοριών (MIS), εξειδικευµένα συστήµατα διαχείρισης κλήσεων (CTI Computer Telephony Integration). Στις τεχνολογικές λύσεις εντάσσονται ακόµη δικτυακός εξοπλισµός και υποδοµή και οι διαδικασίες ασφαλείας που αφορούν στα πληροφοριακά συστήµατα αλλά και στα συστήµατα προστασίας προσωπικού και διαδικασιών. ) Μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ευρύτερο κλάδο (διαχείριση απαιτήσεων, διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, οικονοµικά κ.λπ.) αλλά και το εξωτερικό. Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων µπορεί να είναι Τρίτη εταιρεία που αναλαµβάνει για λογαριασµό του οργανισµού την διαχείριση των απαιτήσεων µέσω συγκεκριµένων αναθέσεων και διαδικασιών παρακολούθησης. Υπάρχουν όµως και οι περιπτώσεις εταιρειών που είναι θυγατρικές των ιδίων των πιτωδοτικών οργανισµών, οι οποίες λειτουργούν µε το ίδιο καθεστώς που λειτουργούν και οι τρίτες. Συνολικά αυτές οι εταιρείες εντάσσονται στην κατηγορία του outsourcing. Εσωτερικά τµήµατα πιστωδοτικών οργανισµών έχουν τις ίδιες διαδικασίες λειτουργίας και ανάγκες µε αυτές των τρίτων. Θέµατα κόστους και της ανάγκης εστιασµένης τεχνογνωσίας, ωθούν συχνά τους πιστωδοτικούς οργανανισµούς στην ανάθεση των έργων αυτών σε τρίτες εξειδικευµένες εταιρείες. Η ανάθεση σε τρίτες εταιρείες βασίζεται στο κίνητρο του κόστους και της τεχνογνωσίας. Το κόστος της διαχείρισης στις εταιρείες outsourcing είναι χαµηλότερο από ότι σε εσωτερικά τµήµατα γιατί (α) οι υποδοµές είναι κοινές µε πολλαπλά έργα και εποµένως το κόστος επιµερίζεται. (β) η υψηλή τεχνογνωσία των εταιρειών outsourcing επιτρέπει την µεγαλύτερη παραγωτικότητα που αυτή µε την σειρά της µπορεί να µειώσει το κόστος µονάδος. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 13

14 (γ) οι πόροι στις εταιρείες outsourcing χρησιµοποιούνται σε περισσότερες από µία εφαρµογές και αντίστοιχα επιµεριζόµενες, µειώνουν το κόστος µονάδος. Το κόστος του ανθρωπίνου δυναµικού είναι στα ίδια επίπεδα όπως σε κάθε άλλη εταιρεία, δεδοµένου ότι: Η επιχείρηση ακολουθεί όλες τις διαδικασίες ασφάλισης φορολόγησης. Η επιχείριση ακολουθεί µεθόδους καλής διαχείρισης προσωπικού, παρέχοντας στο κυριότερο παραγωγικό της δυναµικό το κατάλληλο περιβάλλον, εξοπλισµό και ευκαιρίες εργασίας και εξέλιξης. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (τρίτες ή θυγατρικές) έχουν µία στρατηγική σχέση µε τον πιστωδοτικό οργανισµό, συστατικά της οποίας είναι οι συµφωνηµένες και συµβατικά καλυπτόµενες προϋποθέσεις συνεργασίας, όπως επίσης και οι σχέσεις εµπιστοσύνης. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ιδαίτερα σηµαντικό καθώς οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων αναλαµβάνουν την διαχείριση του τελικού πελατειακού κύκλου των πιστωδοτικών οργανισµών, ενώ ταυτόχρονα επιστρέφουν πληροφορία που είναι χρήσιµη στον ανασχεδιασµό του πιστωτικού κύκλου. 4.2 Προϋποθέσεις Οι προϋποθέσεις που καθιστούν µια επιχείριση διαχείρισης απαιτήσεων φερέγγυα και ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του πολυσχιδούς αντικειµένου βασίζονται ακριβώς στις επιµέρους παραµέτρους του αντικειµένου αυτού. Οι προϋποθέσεις περιγράφονται συνοπτικά στην συνέχεια: Να είναι ανώνυµες εταιρείες µε έδρα την ΕυρωπαΙκή Ενωση. Το αντικείµενο διαχείρισης οικονοµικών απαιτήσεων να διέπεται από νόµιµες συµβάσεις µε πελάτες. Να αναγράφεται η δραστηριότητα διαχείρισης οικονοµικών απαιτήσεων (ή συναφής όρος) στο καταστατικό της εταιρείας και η δραστηριότητα αυτή να φέρει έσοδα στην εταιρεία τουλάχιστο κατά 50% στο συνολικό κύκλο εργασιών της. Να έχουν σύνολο ενεργητικού άνω των ευρώ για νεο-ιδρυθείσες εταιρείες και ευρώ για εταιρείες σε λειτουργία άνω των 2 ετών, δεδοµένου ότι οι απαιτούµενες επενδύσεις σε συνδυασµό µε το κεφάλαιο ανέρχονται σε αυτό το επίπεδο για µία λειτουργία που καλύπτει τις ελαχιστες απαιτήσεις. Να µην εκκρεµούν ποινικές αποφάσεις έναντι της εταιρείας, των µετόχων της και της διοίκησης της. Να διαθέτει τεχνολογική υποδοµή η οποία να αποτελείται κατ' ελάχιστο από ένα ολοκληρωµένο τηλεφωνικό κέντρο, CRM software και CTI. Να απασχολεί τουλάχιστο 50 άτοµα προσωπικό µε πιστοποιηµένες διαδικασίες διαχείρισης και εποπτούµενες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας. Να διαθέτει ΙSΟ ή να είναι σε φάση δοκιµαστικής εφαρµογής µέχρι την απόκτηση του. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 14

15 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 15

16 5 Μηχανισµοί διασφάλισης και προτεινόµενος τρόπος λειτουργίας τους 5.1 ιαδικασίες ελέγχου, από ποιόν, συχνότητα, τρόπος αντιµετώπισης κ.λπ. Προτείνεται η σύσταση οργανισµού, ο οποίος θα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο οποίος θα περιλαµβάνει εκπροσώπους οικονοµικών οµάδων και φορέων σχετικών µε το αντικείµενο (ΕΣΕ Α, νοµικούς, Συνήγορος του Καταναλωτή κ.λπ.) και ο οποίος θα είναι αρµόδιος για τον έλεγχο της λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, είτε αυτές είναι outsourcing είτε είναι in sourcing. Ο µηχανισµός αυτός θα πρέπει να οριστεί, όπως επίσης και η σχέση του µε άλλους φορείς (π.χ. Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων). Οι διαδικασίες ελέγχου θα έχουν στόχο την προστασία του συνολικού συστήµατος και έτσι θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα της βαθµιαίας κύρωσης, ξεκινώντας από «συστάσεις» και καταλήγοντας σε πρόστιµα οικονοµικής υφής ή/και λειτουργίας. Οι διαδικασίες ελέγχου θα πρέπει να καλύπτουν: Σκοπό λειτουργίας Οριοθέτηση της λειτουργίας στις ανάγκες της υπηρεσίας (δηλαδή να αποφεύγεται η εκµετάλλευση του ρόλου ή των δεδοµένων για άλλους σκοπούς) Εξοπλισµός λειτουργίας και ασφαλείας της πληροφορίας. Το πληθος των υποθέσεων και των συναφών πληροφοριών απαιτεί την κατάλληλη λειτουργία ελέγχων, ασφαλείας κ.ο.κ. που θα πρέπει να αντανακλάται στην πληροφοριακή και κτηριακή υποδοµή. Εκπαίδευση προσωπικού. Κανόνες εκπαίδευσης και εξιολόγησης του προσωπικού. ιαχείριση του προσωπικού, ως προς τις υποχρεώσεις έναντί του, καθώς είναι αυτό που καλέιται να διαχειριστεί τις απαιτήσεις. Αξιολογηση προσωπικού Προηγούµενο ιστορικό Οικονοµική επιφάνεια. Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει οικονοµική επάρκεια, ώστε να µην υπάρχει κίνητρο ξεπλύµατος χρήµατος ή άλλης παράνοµης δραστηριότητας. Η απαίτηση αυτή πηγάζει από την σχετική συνήθη απαίτηση στο τοµέα του outsourcing. 5.2 Πιστοποίηση Παράλληλα µε τον έλεγχο, η πιστοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται είναι ουσιαστικής σηµασίας και θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες διασφάλισης ποιότητας, καίτοι πιό αυστηροί. Η πιστοποίηση µπορεί να γίνεται από τον ίδιο τον ελεγχκτικό µηχανισµό, ή από άλλους που έχουν διεθνή δράση (π.χ. Ευρωπαϊκής Ενωσης). 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 16

17 Οι προτεινόµενοι κλάδοι πιστοποίησης είναι οι εξής Λειτουργίας και διαδικασιών Ασφαλείας Εκπαίδευσης 5.3 ιαδικασίες σχετικές µε φορείς Στα πλαίσια των προτάσεων που σχετίζονται µε την διαφάνεια του αντικειµένου και του κλάδου, προτείνονται οι εξής ενέργειες που σχετίζονται µε θεσµικούς ή επαγγελµατικούς φορείς: Πρόσβαση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Η πρόσβαση θα είναι ελεγχόµενη. Μέσα από τον έλεγχο, θα επιτρέπεται η καλύτερη παρακολούθηση της δράσης όλων των εµπλεκοµένων φορέων και οντοτήτων. Ταυτόχρονα, αυτό αποτρέπει την περίπτωση παράτυπης πρόσβασης σε αυτό. Αδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων. Σήµερα υπάρχει γνωστοποίηση στην ΑΠΠ. Παρά ταυτά, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα µπορούσαν να λάβουν τις οδηγίες της ΑΠΠ, να διαµορφώσουν την δράση τους και στην συνέχεια να ελέγχονται στα πλαίσια ετήσιας αδείας. Τράπεζα της Ελλάδος. Το µεγαλύτερο µέρος του πελατειακού κύκλου των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων είναι οι ίδιες οι Τράπεζας. Ήδη µέρος των εταιρειών έχουν ελεγχθεί λεπτοµερώς από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια του ελέγχου της διαδικασίας outsourcing που κάνουν οι Τράπεζες. Αυτός ο έλεγχος, στα πλαίσια due diligence µπορεί να παγιοποιηθεί είτε µέσω των Τραπεζών είτε απευθείας απο την Τράπεζα της Ελλάδος. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΕ Α 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 18

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων.

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Αθήνα 21 Νοεµβρίου 2012 e-mail: draftopoul @synigoroskatanaloti. gr Αριθ. Πρωτ. :10362 ΠΡΟΣ: Πινακα αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση στο τομέα της Διαχείρισης Καθυστερήσεων

Πιστοποίηση στο τομέα της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Πιστοποίηση στο τομέα της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Σελίδα 1 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο... 2 2. Ερμηνεία των καθυστερήσεων... 4 2.1. Η σημασία της καθυστέρησης καταβολής οφειλών... 4 2.2. Η διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Στο πλαίσιο του Προγράμματος Alpha Διευκόλυνση, η Τράπεζα διαθέτει μία σειρά προϊόντων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες)

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες) (προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες) Σεμινάριο ενημέρωσης 28-29 Ιανουαρίου 2016 Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες από τη μη ομαλή εξέλιξη μιας χρηματοδότησης και οι εμπειρίες προβληματικών

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων;

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων; ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης µου που θα καλυφθούν µε δάνειο, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες)

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες) (προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες) Σεμινάριο ενημέρωσης 18-19 Μαΐου 2016 Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες από τη μη ομαλή εξέλιξη μιας χρηματοδότησης και οι εμπειρίες προβληματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ ασφαλέστερες εμφανίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ) Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 15-18 Απριλίου 2013 Η χορήγηση δανείων και η παροχή πιστώσεων αποτελεί κύρια τραπεζική δραστηριότητα. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες από τη μη ομαλή εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 13 16 Δεκεμβρίου 2010 Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επιβάλλουν αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής των τραπεζών στον τομέα των πιστοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ) Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 9-12 Ιουνίου 2008 Η χορήγηση δανείων και η παροχή πιστώσεων εξακολουθεί ν αποτελεί την κύρια τραπεζική δραστηριότητα παρά την ανάπτυξη νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Σε συνάντηση εργασίας, της ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ µε εκπροσώπους της Task Force

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE. 15 Σεπτεµβρίου 2009

Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE. 15 Σεπτεµβρίου 2009 Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE 15 Σεπτεµβρίου 2009 Το Προφίλ της ENCODE Το Πρότυπο PCI DSS Μεθοδολογία / Φάσεις Έργου Συµµετοχή Εµπορικών Επιχειρήσεων Οφέλη Συµµόρφωσης H ENCODE, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (Κ.Φ..) Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) Σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Αποσυσχετίζεται η υποβολή της δήλωσης από την πληρωµή του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Οµάδας Εργασίας Ε5 «Outsourcing» Οδηγός χρήσης εργαλείου ROI

Παραδοτέο Οµάδας Εργασίας Ε5 «Outsourcing» Οδηγός χρήσης εργαλείου ROI Εργαλείο λήψης απόφασης για σύναψη σχέσης Outsourcing Στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας αναπτύχθηκε ένα πολύ συνοπτικό µοντέλο µε στόχο να βοηθήσει τον επιχειρηµατία να λάβει µια απόφαση να προχωρήσει στη

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΟΛ. 1206/12. Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Σεπτέμβριος 2016 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση Σεμινάριο ενημέρωσης 14 17 Νοεμβρίου 2007 Η καταναλωτική πίστη είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εμπορικών τραπεζών, δεδομένου ότι συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό

Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό Σκοπός ιπλωµατικής Η ανάλυση της έννοιας και της χρησιµότητας του factoringκυρίως, αλλά και του forfaiting ως σύγχρονων χρηµατοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα