Α Μ Φ ΙΒ ΙΟ Ν ΔIΜΗΝΙΑIΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1993 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΔΡΧ. 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Μ Φ ΙΒ ΙΟ Ν ΔIΜΗΝΙΑIΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1993 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΔΡΧ. 10"

Transcript

1 Α Μ Φ ΙΒ ΙΟ Ν ΔIΜΗΝΙΑIΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1993 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΔΡΧ. 10 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟ Υ ΚΕΝΤΡΟΥ Η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν πλούσια σε υγροτόπους. Κατά τις δύο τελευταίες γενιές αποξηράνθηκαν τα δύο τρίτα των υγροτοπικών της εκτάσεων για την ανάπτυξη της γεωργίας, της βιομηχανίας και του τουρισμού καθώς και για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Το ένα τρίτο που απέμεινε αναγνωρίζεται σήμερα ως ένα από τα πολυτιμότερα βιολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά κεφάλαια της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης. Η διατήρηση και η προστασία του κεφαλαίου αυτού είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη με εθνικούς νόμους, Κοινοτικές Οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις. Στην πράξη όμως η προστασία των υγροτόπων μας δεν είναι αποτελεσματική παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν κρατικές υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και ελληνικές και διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις. Υπάρχουν καθημερινές σχεδόν μαρτυρίες όχι τόσο για ολοκληρωτικές αποξηράνσεις υγροτόπων, αν και αυτές δεν λείπουν εντελώς, αλλά για υποβαθμίσεις των υγροτοπικών λειτουργιών και των αξιών τους για την ελληνική κοινωνία. Ένας από τους σπουδαιότερους λόγους για τους οποίους δεν αποδίδουν οι προσπάθειες σωτηρίας των ελληνικών υγροτόπων είναι η έλλειψη εθνικής στρατηγικής για τη διατήρηση και συνετή, ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Μια πλήρης πρόταση για εθνική στρατηγική διατυπώθηκε το από πολλούς έλληνες και ξένους επιστήμονες, εκπροσώπους κρατικών και κοινοτικών υπηρεσιών και περιβαλλοντικών οργανώσεων σε ειδικές ημερίδες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ξάνθη και Πάτρα στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος που συντόνισαν το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, το Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και η Παγκόσμια Ένωση Διατήρησης της Φύσης. Ανάμεσα στις προτάσεις που έγιναν αποδεκτές σ' αυτές τις ημερίδες ήταν η ίδρυση ενός φορέα ειδικού σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των ελληνικών υγροτόπων. Ο φορέας αυτός πήρε τη μορφή του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Υγροτόπων το οποίο ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως αυτόνομος οργανισμός στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) άρχισε να λειτουργεί το φθινόπωρο του 1991 σε εγκαταστάσεις που του παραχώρησε προσωρινά το Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Γεωπονίας. Η λειτουργία του ρυθμίζεται από τους όρους του ιδρυτικού συμβολαίου που έχουν υπογράψει η Γενική Διεύθυνση XI της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για την "ίδρυση και πρώτη φάση λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων". Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 75% από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κατά 25% από το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση και άλλες πηγές. Σκοποί του Κέντρου είναι: 1. Η διεύρυνση, εμβάθυνση και βελτίωση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για τους ελληνικούς υγροτόπους. 2. Η παρακολούθηση των εμφανιζόμενων απειλών (και άλλων μεταβολών) και η συμβολή στην εξουδετέρωσή τους. 3. Η πρόγνωση εξελίξεω ν δυσμενών για την αειφορική χρήση των υγροτόπων και η συμβολή στην αποτροπή τους. 4. Η παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως στις κρατικές υπηρεσίες. 5. Η συμβολή στην ενημέρωση των πολιτών και ειδικών κοινωνικών ομάδων για τις ωφέλειες που προκύπτουν για το κοινωνικό σύνολο από τη διατήρηση όλων των υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών. 6. Η προώθηση της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση των υγροτόπων και των λεκανών απορροής τους. 7. Η παρέμβαση προς κάθε αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρω ν και την υιοθέτηση νόμων που αποβλέπουν στη βελτίωση της ολοκληρωμένης αειφορικής διαχείρισης των υγροτόπων και των λεκανών απορροής τους. Γενικός σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλει στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας και υποβάθμισης τω ν υγροτόπων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Το Κέντρο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο πρόεδρος του οποίου είναι η κα Νίκη Γουλανδρή. Πολυμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, της ΕΟΚ, ελληνικών και διεθνών περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και από έλληνες και ξένους ειδικούς επιστήμονες παρέχει συμβουλές σε θέματα οργάνωσης και γενικής πολιτικής. Στον προγραμματισμό των ειδικών δραστηριοτήτων και στον έλεγχο της εκτέλεσής τους το προσωπικό του Κέντρου έχει τη βοήθεια οκταμελούς επιστημονικής επιτροπής η οποία αποτελείται από έλληνες επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Οι πρώτες δραστηριότητες του Κέντρου, που άρχισαν ουσιαστικά από το 1992, περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών και τη διεξαγωγή μελετών για την καταγραφή και διαχείριση του υγροτοπικού πλούτου και την παρακολούθηση των κινδύνων που απειλούν τους υγροτόπους, την ενημέρωση των πολιτών και ειδικών κοινωνικών ομάδων και την παροχή πληροφοριών και έκφραση γνώμης ιδίως προς το ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά και προς άλλες δημόσιες υπηρεσίες, επιστήμονες κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται σε συνεργασία με ιδρύματα, οργανώσεις και άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την προστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υγροτόπων. Ιδιαίτερη σημασία δίνει το Κέντρο στη συνεργασία του με το ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλα υπουργεία καθώς και με ελληνικές και διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις.

2 Το Ελληνικό Κ έντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων συμπληρώνει αυτή τη στιγμή τους πρώτους 20 μήνες λειτουργίας του (Σεπτέμβριος 1991-Απρίλιος 1993). Οι πρώτοι οκτώ μήνες αφιερώθηκαν στη διοικητική και επιστημονική στελέχωση, στην οργάνωση, στη δημιουργία υλικοτεχνικής υποδομής και στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων. Παράλληλα, άρχισε και η εκτέλεσ η ορισμένων δραστηριοτήτω ν από το προσωπικό του Κέντρου και από εξω τερικούς συνεργάτες του. Οι δραστηριότητες του Κέντρου αναπτύσσονται σε ανταπόκριση των γενικών συμβατικών υποχρεώσεων έναντι της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτω ν και των επιμέρους σκοπών που αναφέρθηκαν ή- Απογραφή υγροτόπων Απογραφή όλων των ελληνικών υγροτόπων. Συλλογή πληροφοριών για τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και για τη χρήση κάθε υγροτόπου ξεχωριστά, τις πιέσεις που δέχεται, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του κ.λπ. Ομαδοποίηση υγροτόπων Μ ελέτη που έχει στόχο την κατάταξη των ελληνικών υγροτόπων σε κατηγορίες βάσει συγκεκριμένων αβιοτικών, βιοτικών και ανθρωπογενών γνωρισμάτων. Παρακολούθηση υγροτόπων Πρόγραμμα παρακολούθησης σε τακτικά χρονικά διαστήματα των αλλαγών που συμβαίνουν στους υγροτόπους. Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται στο πρώτο του στάδιο που είναι η παρακολούθηση των απειλών έτσι ώστε να ειδοποιούνται έγκαιρα οι αρχές και οι πολίτες. Δημιουργία βιβλιοθήκης Οργάνωση της βασικής βιβλιοθήκης του Κέντρου που θα περιλαμβάνει καταρχήν όλες τις ερευνητικές εργασίες και μ ελέτες που έ - χουν γίνει για τους ελληνικούς υγροτόπους και θα συμπληρωθεί με βασικά βιβλία για τους υγροτόπους και διάφορα διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Επιστημονική πληροφόρηση Παροχή πληροφοριών και έκφραση γνώμης προς το Ελληνικό Κράτος και την Τοπίκή Αυτοδιοίκηση (και προς την ΕΟΚ) για θέματα υ- γροτόπων. Ειδική μέριμνα για υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ για την προστασία και διαχείριση υγροτόπων (π.χ. οριοθετήσεις, διαχειριστικά σχέδια κ.λπ.). Κριτήρια αναγνώρισης και οριοθέτησης Επανεκτίμηση των κριτηρίων βάσει των οποίων γίνεται η αναγνώριση των υγροτοπικών περιοχών και η οριοθέτηση των προστατευομένων ζωνών στους υγροτόπους και επεξεργασία μεθόδων και τεχνικών προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες. Υγρότοπος του Αγίου Μάμα Μ ελέτη των οικολογικών συνθηκών στον υγρότοπο του Αγίου Μάμα, στη Χαλκιδική, και της χλωρίδας και βλάστησης των γειτονικών θινών με σκοπό τη διαμόρφωση διαχειριστικών προτάσεων για την προστασία της περιοχής από μη συνετή χρήση. Δέλτα Καλαμά Μ ελέτη των οικολογικών συνθηκών και εκτίμηση των διαφόρων εν - διαιτημάτων στο δέλτα του Καλαμά η οποία θα καταλήξει σε πρόταση για τη λήψη διαχειριστικών μέτρων. Παραποτάμια δάση Νέστου και Στρυμόνα Συλλογή πληροφοριών για τη δομή και λειτουργία των παραποτάμιων δασικών οικοσυστημάτων στους ποταμούς Νέστο και Στρυμόνα με σκοπό την επίτευξη της αειφορικής διαχείρισής τους. Επίβλεψη μελέτης Δέλτα Πηνειού Καθορισμός προδιαγραφών και επίβλεψη της διαχειριστικής μελέτης η οποία ανατέθηκε σε μελετητικό γραφείο από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου. Πρώην λίμνη Κάρλα Καθορισμός των προδιαγραφών μιας ολοκληρωμένης διεπιστημονικής μελέτης σχετικά με τα πολλαπλά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η αποξήρανση της λίμνης Κάρλας. Κριτική επισκόπηση των μελετών που έχουν γίνει ως τώρα. Διατήρηση των βουβαλιών Μακεδονίας και Θράκης Συλλογή πληροφοριών για το μέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσμού, τη διατροφή, την αναπαραγωγή και τις περιβαλλοντικές α- παιτήσεις των ελάχιστων βουβαλιών που απομένουν ακόμη στους υγρότοπους της Μακεδονίας και της Θράκης. Βαρέα μέταλλα στο Δέλτα του Αξιού Μ ελέτη για την επίδραση των εδαφολογικών και υδρολογικών παραμέτρων στην κινητικότητα και τη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στο Δέλτα του Αξιού με σκοπό την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή και τη λήψη μέτρων προστασίας. Καλλιεργητικές τεχνικές και ποιότητα νερών Μελέτη των συνεπειών της λίπανσης, των μετασυλλεκτικών υπολειμμάτων και της κατεργασίας του εδάφους στην ποιότητα των ε - πιφανειακών νερών με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων για αειφορική χρήση των χερσαίων και υγροτοπικών περιοχών της λεκάνης απορροής. Χρήση υδροβίων φυτών για επεξεργασία λυμάτων Μ ελέτη των δυνατοτήτων της υδρόβιας βλάστησης και ιδιαίτερα των καλαμώνων στην επεξεργασία και τον καθαρισμό λυμάτων και εκτίμηση των πλεονεκτημάτων της μεθόδου αυτής για τον καθαρισμό των λυμάτων που προέρχονται από μικρές κοινότητες. Πρόγραμμα Δράσης για τους υγροτόπους της Μεσογείου (MedW et) Μέχρι στιγμής το Κέντρο συμμετέχει σε τρία από τα π έντε υποπρογράμματα του MedWet (ενημέρωση κοινού, επαγγελματική κατάρτιση, απογραφή και παρακολούθηση υγροτόπων). 2/ΑΜ Φ ΙΒΙΟ Ν

3 δη. Οι π ρ ο τερ α ιό τη τες δράσεω ν βασίσθηκαν σε ποικίλα κριτήρια π.χ. ανθρώ πινο δυναμικό, τρ έχ ο υ σ ες ε ξ ε λ ίξε ις, πιστώ σεις, δ υ ν α τό τη τε ς συνεργασίας, υφ ισ τάμενη κο τεχνική υποδομή. Σ τις δύο α υ τές σ ελ ίδ ες π αρουσιάζονται οι κυ ρ ιό τερ ες δ ρ α σ τηρ ιό τη τε ς το υ Κ έν τρ ο υ που ολοκληρώ θηκαν ή βρίσκονται σ το τελικό στάδιο. Μ ερ ικ ές από α υ τέ ς είναι π άγιες (π.χ. παρακολούθηση) ενώ ά λ λ ες α π ο τελ ο ύ ν έρ γ α συγκεκριμ έν η ς διάρκειας (π.χ. μ ε λ έ τη παραποτάμιω ν δασώ ν Ν έσ το υ και Σ τρ υ μ όνα). Οι υπ εύθυνοι ε κ τέ λ ε σ η ς τω ν δ ρ α σ τη ρ ιοτή τω ν π ροέρχονται από το προσωπικό του Κ έν τρ ο υ ή από ά λλο υ ς φορείς. Συναντήσεις εργασίας με περιβαλλοντικές οργανώσεις Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ενεργειών του για τη δημιουργία ανοικτής γραμμής επικοινωνίας με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, το ΕΚBY οργάνωσε, σε συνεργασία με την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης, την πρώτη Συνάντηση στο Φανάρι της Βιστονίδας στις Δεκεμβρίου Σκοπός της Συνάντησης ήταν η γνωριμία των ανθρώπων του Κέντρου με τους εκπροσώπους των οργανώσεων ή και με ιδιώτες που δραστηριοποιούνται για τη σωτηρία των υγροτόπων και η δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με αυτούς. Στη Συνάντηση πήραν μέρος εκπρόσωποι 26 περιβαλλοντικών οργανώσεων από όλη την Ελλάδα καθώς και εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, του βιολογικού σταθμού Tour du Valat και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Φυσικής Κληρονομιάς. Η δεύτερη Συνάντηση έγινε σε συνεργασία με την Οικολογική Ομάδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σερρών στις Μαίου 1992 στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Σ' αυτήν πήραν μέρος 20 εκπρόσωποι οργανώσεων και 10 ιδιώτες. Τέθηκαν οι βάσεις για μια πιο στενή συνεργασία του Κέντρου με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις κυρίως στα θέματα της απογραφής και παρακολούθησης των υγροτόπων με βάση τα σχετικά προγράμματα του Κέντρου. Επίσης στη Συνάντηση τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της επιστημονικής στήριξης των δραστηριοτήτων που αφορούν την προστασία και κυρίως τη συνετή χρήση των υγροτόπων. Στις Ιανουάριου 1993 έγινε στη Βέροια η τρίτη Συνάντηση που οργάνωσε η Οικολογική Ομάδα Βέροιας με κύριο θέμα τη δημιουργία ενό ς πανελλαδικού δικτύου συνεργασίας των ελληνικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την έγκαιρη αλληλοενημέρωσή τους και τον συντονισμό των ενερ γειών τους. Στη λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου μπορεί να συμβάλει το Κέντρο παρέχοντας πληροφορίες σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Οργάνωση σεμιναρίων Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Κέντρου είναι η οργάνωση και συνδιοργάνωση σεμιναρίων για θέματα υγροτόπων. Το πρώτο σεμινάριο, που είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα και συντονίστηκε από την επίκουρη καθηγήτρια Οικολογίας του ΑΠΘ κα. Δέσποινα Βώκου, έγινε στις 5-6 Δεκεμβρίου 1992 στις εγκαταστάσεις του Κ έ ντρου. Απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς τη ς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είχε γενικό θέμα τις λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων. Τα επιμέρους θέματα παρουσίασαν μέλη του προσωπικού του Κέντρου καθώς και οι προσκεκλημένοι επιστήμονες κ.κ. Χρυσούλα Αθανασίου, Στέλλα Δημητριάδου, Αγγελική Δημητρίου, Α. Καραμέρης, Δ. Μπαμπαλώνας, Ν. Παπαγεωργίου, I. Παπαγιάννης, Μυρτώ Πυροβέτση, Π. Σμύρης, Δήμητρα Σπάλα και Α. Ψιλοβίκος. Συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις Οι κυριότερες συμμετοχές του Κέντρου σε συνέδρια και εκδηλώσεις ήταν ως τώρα οι εξής: (α) Δύο συνέδρια για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Σιδηρόκαστρο (διεθνές) και στον Βόλο. Συμμετοχή με εισηγήσεις του I. Τρούμπη. (β) Συναντήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταλλαγής Εμπειριών για την Προστασία των Υγροτόπων της Μεσογείου που οργάνωσε η ΕΤΑΝΑΜ. Συμμετοχή I. Τρούμπη και Μαρίας Κατσακιώρη. (γ) Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Υγροτόπων στο Οχάιο των ΗΠΑ. Συμμετοχή του Π.Α. Γεράκη. (Ας σημειωθεί ότι στο Συνέδριο παρουσίασαν εργασίες τους οι Έλληνες επιστήμονες Α. Καραθανάσης, Φ. Χελιώτης και Μυρτώ Πυροβέτση). (δ) Συσκέψεις Νομαρχιακής Επιτροπής Υγροτόπων Θεσσαλονίκης. Συμμετοχή Εύας Παπαστεργιάδου και Π.Α. Γεράκη. (ε) Εικοστή πέμπτη Συνάντηση και τεχνικές συσκέψεις του Διεθνούς Γραφείου Έρευνας Υδροβίων Πουλιών και Υγροτόπων (IWRB) στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Συμμετοχή με εισήγηση του Γ. Ζαλίδη. (στ) Διηπειρωτική τηλεοπ τική συζήτηση για θέματα υγροτόπων που συνδιοργανώθηκε με το Αμερικανικό Κέντρο. Η ελληνική πλευρά εκπροσωπήθηκε από τους Μ. Καρτέρη, Μυρτώ Πυροβέτση, Α. Ζαρκανέλλα και Γ. Ζαλίδη. (η) Δύο συνέδρια για το περιβάλλον που οργανώθηκαν στην Αθήνα από το ΓΕΩΤΕΕ και ΤΕΕ. Συμμετοχή με εισηγήσεις του Γ. Ζαλίδη. (θ) Δέκατο πέμπτο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ και Τέταρτο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διατήρηση των Ακτών. Παρουσιάσθηκαν εργασίες της Εύας Παπαστεργιάδου και του Δ. Μπαμπαλώνα. (ι) Τριήμερη εκδήλωση της Θεραπευτικής Κοινότητας Ιθάκη. Εισήγηση της Μαρίας Κατσακιώρη. (ια) Συνάντηση εργασίας για τον Σχεδιασμό της Διαχείρισης Υγροτοπικών Φυσικών Περιοχών που οργανώθηκε από το Συμβούλιο Υπαίθρου της Ουαλίας και από το Γ ραφείο Ραμσάρ. Συμμετοχή της Μαρίας Αναγνωστοπούλου. Έκδοση ενημερωτικού υλικού Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου, εκτύπωση αφισών και φυλλαδίων και άλλου υλικού με σκοπό την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις αξίες των υγροτόπων και την ανάγκη διατήρησης και συνετής χρήσης του υγροτοπικού πλούτου της χώρας. Αλλες δραστηριότητες Καθημερινή επικοινωνία με κρατικές υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ελληνικές και ξένες περιβαλλοντικές οργανώσεις, έλληνες και ξένους επιστήμονες και απλούς πολίτες που ενδιαφέρονται για την προστασία των υγροτόπων. Συμμετοχή σε συσκέψεις για συγκεκριμένους υγροτόπους (π.χ. Πρέσπες, Βόλβη, Αξιός, Κερκίνη, Αμβρακικός) και για γενικότερα θέματα (π.χ. εφαρμογή Οδηγίας για τους Οικοτόπους, διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Ελληνική Φύση, διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για τους Αργυροπελεκάνους). Υποβοήθηση εκπαιδευτικών εκδρομών προπτυχιακών φοιτητών, ειδικών πρωτοβουλιών μαθητών, μεταπτυχιακών σπουδαστών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ορνιθολόγων κ.λπ. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/3

4 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Εξακολουθούν οι διχογνωμίες Βάρκα στη λίμνη Δοϊράνη, φω τ.: Βασίλειος Κ ούρτης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το πόσο σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση πολλών από τα προβλήματα των ελληνικών υγροτόπων δείχνει η δραστηριότητα της Κοινότητας Μ ετοχιού του νομού Αχαϊας που όχι μόνο προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση αλλά προχωρεί και σε εν έρ γειες για την προστασία των υγροτόπων της ευρύτερης περιοχής. Πρόσφατο παράδειγμα της δραστηριότητας αυτής αποτελεί η οριοσήμανση της ακτής και η νομική δίωξη των κτηνοτροφών που επιχειρούν την καταπάτηση του δάσους της Στροφυλιάς. Τη συμπαράσταση του Κέντρου ζήτησε ο Δήμος Πρέβεζας και η Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτω ν του νομού Θεσπρω τίας για να να εκπ ο ν η θ ο ύ ν π ρογρ ά μμα τα διαχείρισης των οικοσυστημάτων του Αμβρακικού Κόλπου και των εκβολών του ποταμού ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ Στις 28 Νοεμβρίου 1992 έ γ ιν α ν τα εγ κα ίνια το υ Κ έ ν τρ ο υ Π λη ρ ο φ ό ρ η σ η ς του Ε θνικού Δ ρυμού τω ν Π ρεσπών που στεγάζεται στο παλιό τυροκομείο του γεω ργοκτηνοτροφικού συνεταιρισμού στον Αγ. Γερμανό το οποίο έ χ ει ανα κα ινίσ ει η Ε τα ιρεία Προστασίας Πρεσπών. Στον πρώτο όροφο εκ τό ς από τα γραφεία του Κέντρου στεγάζεται μόνιμη έκθεση στην ο ποία παρουσιάζονται οι φυσικές και πολιτιστικές αξίες της περιοχής των Πρεσπών ενώ το ισόγειο θα διαμορφωθεί σε χώρο προβολών και διαλέξεων. Στα γραφεία του Κέντρου θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ευκολίες αναψυχής, τα μονοπ άτια, το υ ς τόπους παρατήρησης τοπίου και ορνιθοπανίδας, τα πολιτισ τικά σ το ιχ εία, τα τοπ ικά προϊόντα κ.λπ. της περιοχής των Πρεσπών. Κ έντρ ο Π εριβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης θα αποκτήσει η ευρύτερη περιοχή Κ οτυχίου το υ νομού Αχαϊας με την αποπεράτωση τω ν έρ γω ν ανάπλασης του πρώην βασιλικού κυνηγετικού περιπτέρου" στο χωριό Λάππα Μ ετοχιού. Το έργο αυτό ε ντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια για τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα ευνοήσουν τη μελλοντική ολοκληρωμένη διαχείριση του ευρύτερου συμπλέγματος των υ γροτόπων της περιοχής. Στην Καλαμά αντίστοιχα. Την παρέμβαση του Κ έ ντρου ζήτησε ο Δήμος Σκοπέλου που απευθύνθηκε σε κάθε αρμόδια δημόσια αρχή καθώς και στον Τύπο για την αποτροπή επιχωμάτωσης υγροτόπου στη θέση Μηλιά Σκοπ έ λου. Οι ενέργειες του Δημάρχου είχαν ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των εργασιών μέχρι να διερευνηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. προσπάθεια αυτή θα συμβάλει και η δημιουργία επιστημονικού σταθμού στις παρυφές του δάσους της Στροφυλιάς. Επίσκεψη στη λίμνη Κερκίνη και ά λλους υγρο τό π ο υ ς τη ς Μ ακεδονίας π ραγματοποίησαν 20 φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών συνοδευόμενοι από το υ ς ακαδημαϊκούς δασκάλους τους Μαργαρίτα Αριανούτσου, Τριαντάφυλλο Τάφα, Ιωάννη Μπίτη και Δανιήλ Δανιηλίδη. Η εκπαιδευτική αυτή εκδρομή αποτελεί έ να ακόμα δείγμα του συνεχιζομένου ενδια φ έροντος του Τμήματος αυτού για τους ελληνικούς υγροτόπους. Η εκτροπή του Αχελώου είναι ένα από τα λεγάμενα "μεγάλα έργα" και αυτό που έχει προκαλέσει τις περισσότερες αντιδράσεις τόσο στη χώρα μας όσο και στην Κοινότητα. Οι πρώτες αναφορές στην ιδέα της εκτροπής των νερών του Αχελώου στο Θεσσαλικό κάμπο χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 αλλά η επίσημη κυβερνητική εξαγγελία για το έργο έγινε την άνοιξη του Τότε εκφράστηκαν και οι πρώτες αντιρρήσεις (π.χ. άρθρο του Μ. Μοδινού στον "Δεκαπενθήμερο Πολίτη", 4 Μαΐου 1984) που συνεχίστηκαν σποραδικά για να κλιμακωθούν το Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Φυσικής Κληρονομιάς, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση Ελλάδας, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και πολλές άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη τη χώρα υπογράφουν ψηφίσματα κατά της εκτροπής (Βιστονίδα 15/12/1991, Αθήνα 12/1/1992 και 10/2/1992) ενώ κινητοποιούνται τοπικοί φορείς της Αιτωλοακαρνανίας όπως για παράδειγμα οι Δήμοι Μεσολογγίου και Αγρίνιου, το Κέντρο Οικοτουρισμού και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αιτωλίας (ΚΟ- ΠΕΑ) και ο Σύλλογος Αγρινιωτών Πολιτών για το Περιβάλλον που διοργανώνουν ημερίδα με θέμα "Εκτροπή Αχελώου-Φράγμα Ευήνου" στις 8/2/92 στο Μεσολόγγι. Αντιρρήσεις εκφράστηκαν και σε άλλες κοινοτικές χώρες (π.χ. στη Βρετανία η Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών (RSPB) έχει υποβάλλει την πρώτη καταγγελία για το θέμα της εκτροπ ής του Αχελώου στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Αύγουστο του 1991) ενώ το έργο παρουσιάστηκε ως υπόδειγμα μη ορθής χρήσης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Κοινότητας από 66 ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις και το Ευρωπαϊκό Γ ραφείο Περιβάλλοντος σε συνεντεύξεις τύπου που δόθηκαν τα υ τό χ ρ ο να σ τις π ρω τεύουσ ες τω ν δώ δεκα χωρών-μελών της Κοινότητας στις 10/2/1992. Το ζήτημα απασχόλησε και την Ελληνική Βουλή (1/4/1993) ενώ επανειλημμένα έχουν απασχολήσει και απασχολούν ακόμα τον Τύπο θέματα που αφορούν την οικονομικότητα και διαδικασία ανάθεσης του έργου. Όμως από την άλλη πλευρά το έργο υποστήριξαν ένθερμα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας και η πλειονότητα των κατοίκων της Θεσσαλίας. Μ ε γάλοι θεσσαλικοί δήμοι, Επιμελητήρια και άλλοι φ ορείς έχουν οργανώσει ειδ ικές εκδηλώ σ εις ζητώντας την επιτάχυνση της πραγματοποίησης του έργου. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη (3-4/4/1993) ανακοίνωση της Εταιρείας Θεσσαλικών Μ ελετών και άλλων φορέων της Θεσσαλίας που τονίζει τις ω φέλειες για τον τοπικό πληθυσμό και αντικρούει τα περισσότερα επιχειρήματα των επικριτών του έργου. Το όλο θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κατοίκων διαφορετικών περιοχών του κορμού της 4/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ γιο το έργο του Αχελώου Ελλάδας. Η πληροφόρηση του πολιτικού κόσμου, των ειδικών επιστημόνων και του κοινού για το έργο του Αχελώου είναι ανεπαρκής. Πολλά καίρια ε ρωτήματα δεν έχουν απαντηθεί καθόλου ή έχουν δοθεί απαντήσεις χωρίς πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση π.χ. (1) Από πού προκύπτουν οι θετικές και αρνητικές συνέπειες του έργου και ποιο το α κριβές τους μέγεθος; (2) Θα επαρκέσει, με βάση τις σημερινές υδρολογικές πληροφορίες (και όχι τα δεδομένα παλαιών περιόδων) το νερό εκτροπής για άρδευση τμήματος του Θεσσαλικού κάμπου και πόσο θα είναι το τμήμα αυτό με βάση τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών για νερό; (3) Τί μέτρα έχουν ληφθεί ώστε το άφθονο, κατά τους υποστηρικτές του έργου, αρδευτικό νερό που θα έλθει από την εκτροπή θα χρησιμοποιηθεί χωρίς σπατάλη, αλλά και με τρόπο εθνικά επιθυμητό, δηλαδή, για να κρατηθούν οι αγρότες στις εστίες τους παράγοντας προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και χωρίς δυσμενείς συνέπειες για τα αγροτικά και φυσικά οικοσυστήματα του θεσσαλικού χώρου; (4) Οι εξαγγελθείσες θετικές συνέπειες για τους αγρότες της Θεσσαλίας πώς θα εξασφαλισθεί ώστε να μην έχουν δυσμενείς συνέπειες για την οικονομία και την ποιότητα ζωής του πληθυσμού της Αιτωλοακαρνανίας; (5) Γιατί δεν είχε δημοσιοποιηθεί ενωρίτερα η γνώμη της ΔΕΗ για την οικονομικότητα των υδροηλεκτρικών έργων και ποια προβλέπεται να είναι η διάρκεια οικονομικής λειτουργίας των ταμιευτήρων; (6) Η γεωγραφική ευρύτητα της οικονομοτεχνικής μελ έτη ς του έργου μπορεί να θεωρηθεί επαρκής σύμφωνα με τη σημερινή διεθνή επιστημονική γνώση και πείρα; (7) Ποιά είναι τα συμπεράσματα της αγροτικής κοινωνιολογικής μελέτης, που είναι απαραίτητο να συνοδεύει τέτοιου είδους έργα, για τις περιοχές που θα επηρεάσει το έργο; (8) Η σύλληψη της ιδέας και η μελέτη του έργου έχει ακολουθήσει το πνεύμα και το γράμμα των νόμων 1650/86 και 1739/87 και των οικείων Κοινοτικώ ν Οδηγιών με τρόπο που να πείθει την πλειονότητα των ειδικών επιστημόνων; (9) Τί διδάγματα έχει αποκομίσει σήμερα η διεθνής επιστημονική κοινότητα από την εκτέλεση και λειτουργία παρόμοιων έργων που έχουν γίνει σε άλλες χώρες; Η έλλειψη υπεύθυνων και τεκμηριωμένων απαντήσεων στα ερωτήματα αυτά και οι αναπόφευκτες απλουστεύσεις της κοινής λογικής κάνουν όλο και πιο πειστικά τα περισσότερα από τα επιχειρήματα των επιστημόνων που επικρίνουν το έργο. Οι ως τώρα αβεβαιότητες που πλανώνται γύρω από το θέμα του Αχελώου επιτρέπουν στον απλό πολίτη να συμπεράνει ότι η ιδέα του έργου ξεκίνησε από αγνής προθέσεως πολιτικές πρωτοβουλίες που δεν έλαβαν υπόψη τους τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή επιστημονική γνώση και πείρα. Στις Μαρτίου έγινε στην Αθήνα το 1 ο Διεθνές Συνέδριο για το Περιβάλλον που οργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ με θέμα "Μεσόγειος: Περιβάλλον - Αγροτική Ανάπτυξη - Ποιότητα Ζωής". Διεπιστημονική Συνάντηση με θέμα "Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και η ευθύνη του επ ισ τή μ ο να " οργά νω σ ε το Εργαστήριο Εκπαίδευσης για τη ν Ειρήνη σ τις 30 και 31 Μαρτίου στην αίθουσα τε λ ε τών του Α.Π.Θ. Το αυξημένο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για το περιβάλλον ήταν εμφανές ιδίως στην επιλογή των θεμάτων των ομιλητών της πρώτης ημέρας (παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, δίκαιο και περιβάλλον, κλπ ). Στη διάρκεια της Συνάντησης ο καθηγητής Οικολογίας του τμήματος Κ τηνιατρικής κ. Στέλιος Κιλικίδης μίλησε με θέμα "ελληνικοί υ γ ρ ο β ιό το π ο ι και η δ ιεθ ν ή ς τους διάσταση" και η επίκουρη καθηγήτρια Ο ικολογίας του τμήματος Βιολογίας κ. Μυρτώ Πυροβέτση ανέπτυξε την έν νοια της αειφορίας. Συνέδριο με θέμα την τ ε χνολογία του περιβάλλοντος για τον Μεσογειακό χώρο οργάνωσε το ΤΕΕ στο πλαίσιο της HELLECO 93 στην Αθήνα από 1-4 Απριλίου. Στις 5-9 Απριλίου έγινε στη Θεσσαλονίκη το 6ο Δ ιεθνές Συνέδριο Ζω ογεω γραφίας και Οικολογίας της Ελλάδας και των Γειτονικών Περιοχών με τη συμμετοχή 150 περίπου επιστημόνω ν από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις 9-16 Ιουνίου 1993 θα γίνει στο Κουσίρο της Ιαπωνίας η 5η Συνάντηση των χωρών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση Ραμσάρ για την προστασία των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ε ντάσσονται σε τέσσερις ενότητες: - Προστασία των υγροτόπων Ραμσάρ. - Συνετή χρήση υγροτοπικών πόρων. - Ίδρυση προστατευόμενων περιοχών σε υγροτόπους. - Δ ιεθ νή ς συνεργασία για την προστασία των υγροτόπων. Τη συνάντηση θα παρακολουθήσουν εθνικές αντιπροσωπείες ή εκπρόσωποι των 70 χωρών μελών της Σύμβασης, καθώς και πολλοί ε κ πρόσωποι μη κρατικών περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ποταμός Αξιός, φωτ.: Δημήτρης Μπαμπαλώνας Ημερίδα με τίτλο "Ποταμοί, Λίμνες Μακεδονίας - Θράκης και Διαβαλκανική Συνεργασία" οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 8 Απριλίου στη διάρκεια της ο ποίας αναπτύχθηκαν θέματα σ χετικά με τη ν ορθολογική χρήση και διαχείριση των υδατικών πόρων και ιδιαίτερα των ποταμών και λιμνών της Μακεδονίας και της Θράκης που η Ελλάδα μοιράζεται με όμορες βαλκανικές χώρες. Στις Απριλίου έγινε στη Φλώρινα και τη Καστοριά το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Στις Απριλίου έγινε στο Μαρθώνα της Αττικής το 4ο διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη Διατήρηση των Ακτών (E.U.C.C.) Στις 21 Μαίου θα γίνει στη Θ εσ σ α λονίκη η μ ερ ίδα του POTAMES με γενικό θέμα Τα προβλήματα και οι προοπτικές ανάπτυξης των παραποτάμιων περιοχών της Μεσογείου". Στις Μαίου θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δ ελφών συνέδριο με θέμα "Η διείσδυση του Κοινοτικού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα". Στις 4-6 Ιουνίου θα γίνει στην Ξάνθη το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων με θέμα "Διαχείριση εσωτερικών υδάτων και παράκτιων οικοσυστημάτων" Η Νομαρχία Εβρου διοργανώνει το 2ο κατά σειρά Δημοσιογραφικό Συνέδριο μέ θέμα «Τύπος και Περιβάλλον» από 4 έως 7 Ιουνίου στην Α λεξανδρούπολη και Σαμοθράκη. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/5

6 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΑ Ξεπέρασε τα 100 τεύχη το περιοδικό "Νέα Οικολογία" ένα μαχητικό οικολογικό έντυπ ο που έχει μια συνεχή και σταθερή παρουσία από το 1984 μέχρι σήμερα συμβάλλοντας σημαντικά στην πληροφόρηση και στην ανάπτυξη των οικολογικών ιδεών στη χώρα μας. Ειδικό άρθρο για τις επιπτώ σεις στο Δ έλτα του Ν έ στου, εξαιτίας της κατασκευής τεσ σ ά ρω ν υ δ ρ ο η λεκ τρ ικ ώ ν φραγμάτων της ΔΕΗ κατά μήκος του ποταμού δημοσιεύθηκε στο 21ο τεύχος του περιοδικού ΌΙΚΟΤΟΠΙΑ". Κυκλοφόρησε το 2ο τεύχος του τρ ιμηνια ίου π εριοδικού "Το Πάντα" που εκδίδει το ελ ληνικό γραφείο του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση με άρθρα για τα δάση, τα προγράμματα προστασίας και ανάπτυξης αραιοκατοικημένων περιοχών, την περιβαλλοντική εκ π αίδευσ η κα θώ ς και τα προγράμματα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση που αφορούν τους ελληνικούς υγροτόπους. Το "Κ όκκινο Βιβλίο" τω ν Απειλούμενων Σπονδυλωτών Ζώων της Ελλάδας είναι προϊόν εργασ ίας που έ γ ιν ε από την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Στην εισαγωγή του βιβλίου γίνεται αναφορά στην ελληνική πανίδα, στις έμμεσ ες και άμεσες απ ειλές που υφίσταται και στη σχετική διεθνή και εθνική νομοθεσία. Τα ψάρια, τα αμφίβια, τα ερπετά και τα θηλαστικά χω ρίζονται στις κατηγορίες εκλίπον τα, κ ιν δ υ ν εύ ο ν τα, τρ ω τά, σπάνια, απροσδιόριστα, εκτός κινδύνου και ανεπαρκώς γνωστά. Σ το τέ λ ο ς του βιβλίου περιλαμβάνονται και σύντομες αναφορές στα ασπόνδυλα και στη σημασία των βιοτόπων. Μ ελ έ τες ο ρ ιο θέτη σ η ς και διαχείρισ ης Οι υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ μ ε λ έ τε ς για οριοθέτηση ή διαχείριση (ή και τα δύο) που βρίσκονται, σήμερα σε διάφορα στάδια εκπόνησης, συμπλήρωσης και έγκρισης, αφορούν ό λους τους ελληνικούς υγροτόπους του Καταλόγου Ραμσάρ (πλην Μικρής Πρέσπας) καθώς και το ν υγρότοπο τη ς Γεωργιούπολης. Οι μ ελ έτες αποσκοπούν στην έκδοση κανονιστικών π ράξεων (Κ οινές Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η λίμνη Μικρή Πρέσπα, ως αποτελούσα μέρος του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, περιλαμβάνεται στο ευρύτερο διαχειριστικό σχέδιο του δρυμού αυτού, το οποίο έχ ει εκπ ονηθεί από τη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Εθνικών Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεω ργίας και έχ ει αποσταλεί στη Νομαρχία Φλώρινας για βελτιώ σεις και έγκριση. Το ΥΠΕΧΩΔΕ, παράλληλα, στα πλαίσια τω ν προσπαθειών του για την οριοθέτηση και διαχείριση και άλλων ελληνικώ ν υγροτόπω ν έχ ει προχωρήσει και σε άλλα βήματα π.χ. στην οικολογική αξιολόγηση τω ν ε ξ ή ς υγροτοπ ικώ ν περιοχώ ν: έλη Αγίου Μάμα και Α ρτζάν, λίμ νες Αγρα, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Χ ορτάτου και Αλυκής, εκ β ο λές Σπ ερχειού και Καλαμά, κόλπ ος Καλλονής. Για το ν Σπερχειό έχ ει ήδη κυκλοφορήσει μ ελέτη που σ υνέτα ξε η Διεύθυνση Χω ροταξίας και Π εριβάλλοντος τη ς Π εριφέρειας Σ τερ εά ς Ελλάδας. Η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου έχ ει αναλάβει πρωτοβουλία για να εκπ ονηθεί διαχειριστική μ ελέτη του Δ έλτα Πηνειού. Δ ελταϊκή Ιζηματογένεση του Στρυμόνα στην Κερκίνη Σ τις 27 Ιανουάριου 1993 παρουσιάστηκε στις αρχές του νομού Σερρώ ν η έρευνα του καθηγητή Α ντ. Ψιλοβίκου και τω ν συνεργατώ ν του Κ. Αλμπανάκη και Ε. Παπαφιλίππου - Π έννου σχετικά με το πρόβλημα τη ς πρόσχωσης τη ς λίμνης Κ ερκίνης και τη ς κο ίτης του ποταμού Στρυμόνα. Η ερευνητική ομάδα μελέτησ ε τη λεκάνη απορροής του Στρυμόνα, απ οκτώ ντας σαφή γνώ ση για τη δομή, τη λειτουργία και τα προβλήματα τη ς περιοχής αυτής. Μ ελέτη σ ε επίσης τα υ- δρολογικά στοιχεία, τα φ ερτά υλικά, τα υλικά απόθεσης και τα προβλήματα πρόσχωσης στην κοίτη του Στρυμόνα, από την Κούλα μέχρι την Κερκίνη, καθώς και τις διεργασίες απόθεσης και ανάπ τυξης του Δ έλτα του Στρυμόνα στο βόρειο τμήμα τη ς λίμνης Κερκίνης και π ροέβλεψ ε τις μ ελλοντικ ές συνέπ ειές τους στα φυσικά οικοσυστήματα. Η ερευνητική ομάδα κα τέλ η ξε σε προτάσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία τω ν κλιτύω ν και την ελαχιστοποίηση τη ς μεταφ οράς φ ερτώ ν υλικών από τη Βουλγαρία, την παγίδευση και απομάκρυνση τω ν υλικών που αποτίθενται στην κοίτη του Στρυμόνα και την μετάθεση τη ς εκβολής του Στρυμόνα στη λίμνη που, σε συνδυασμό με την απομάκρυνση τη ς ιλύος, θα α ντιμετωπίσει το πρόβλημα τη ς πρόσχωσης τη ς λίμνης. Π ρότεινε ακόμα τη συνέχιση τη ς έρ ευ νας για το ν εντοπισμό τω ν πηγών ρύπανσης του ποταμού και την ολοκλήρωση τη ς μ ελ έτη ς τη ς λίμνης και εξέφ ρ α σ ε τη ν άποψη ότι υπάρχει ανάγκη να ερευνηθεί και το υπόλοιπο τμήμα του Στρυμόνα, από την Κερκίνη μέχρι τις εκβολές του στον Στρυμονικό Κόλπο, όπου είναι ήδη έκδηλα τα σημάδια τη ς ρύπανσης που τείνουν να αχρηστέψουν τις π αρακείμενες τουριστικές ακτές. m 6/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ M e d w e t Υγρότοπος της Γεωργιούπολης (Κρήτη) Το Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση (WWF - Ελλάς) Το πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης (Red Alert) είναι ένα πρόγραμμα προστασίας και παρακολούθησης τω ν υγροτόπω ν που έχει αρχίσει πριν από δύο χρόνια στους υ- γροτό π ους Δ έλτα του Εβρου, Δ έλτα του Αξιού και το ν Αμβρακικό Κόλπο. Σ τό χο ς του προγράμματος είναι η αποτροπή τη ς παραπέρα υποβάθμισης τω ν υγροτόπων αυτών με τη ν συνεργασία τω ν τοπικών αρχών και φορέω ν. Σε κάθε έναν από του ς υγροτόπους αυτούς έχ ει εγκατασταθεί ένα ς επιστήμονας που παρακολουθεί κυρίως τις δρασ τηριότητες εκ είνες που μπορούν να του ς απειλήσουν έμμεσα ή άμεσα. Οι επ ισ τήμονες καταγράφουν τις απειλές και προσπαθούν να εντοπίσουν τα αίτια που τις προκαλούν. Ενημερώνουν επίσης για τις α ξίες τω ν υγροτόπων, αλλά και για του ς κινδύνους υποβάθμισης, τόσο τις υπηρεσίες που έχουν κάποια σχέση διαχείρισης με αυτούς όσο και το υ ς π ολίτες (γεω ργούς, ψαράδες, κυνηγούς κ.λπ.) που ασκούν δρασ τηριότητες στην περιοχή τω ν υγροτόπων. Οι επ ισ τήμονες του προγράμματος βρίσκονται επίσης σε επαφή με ένα δίκτυο επιστημόνων, στην Ελλάδα και στο εξω τερικό, που διαθέτουν ειδικές γνώ σεις και μπορούν να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα τω ν υγροτόπων. Ο συντονισμός του προγράμματος γίνετα ι από τη ν κα Χρυσούλα Αθανασίου, που είναι εγκα τεσ τη μ ένη στα γραφεία του Κ έντρου, και υπάρχει στενή συνεργασία τω ν υπευθύνων του προγράμματο ς με το Κέντρο. Οι μ ε σ ο χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ ε ς κ α τα μ ε τρ ή σ ε ις τω ν υ δ ρ ο β ίω ν π ο υ λιώ ν Οι μεσοχειμω νιάτικες καταμετρήσ εις τω ν υδροβίων πουλιών, υπό το ν γενικό συντονισμό του Δ ιεθνούς Γραφείου Ερευνας Υδροβίων Πουλιών και Υγροτόπων (IWRB), γίνονται σε όλο το ν κόσμο στα μέσα Ιανουάριου. Η εποχή αυτή, κατά την οποία τα πουλιά έχουν ολοκληρώ σει τις μετακινήσεις τους και έχουν εγκατασταθεί στον υγρότοπ ο όπου θα περάσουν το ν χειμώνα τους, προσφέρεται ιδιαίτερα για τη διεξαγω γή καταμετρήσεω ν οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού κάθε είδους σε μια χώρα ή σε μια ευρύτερη γεω γραφική ενότη τα. Σ τη ν Ελλάδα η μεσοχειμωνιάτικη καταμέτρηση είναι η μόνη μέτρηση υδροβίων πουλιών που γίνετα ι σε ολόκληρη τη χώρα και για το ν λόγο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη ν εκτίμηση τη ς κατάστασης τω ν διαφόρων υγροτόπω ν που χρησιμεύουν ως καταφύγια τη ς άγριας ορνιθοπανίδας. Οι μετρήσ εις αυτές, που γίνονται με τη συμμετοχή εθελοντώ ν, καταγράφουν επίσης και τις τυχόν αλλοιώσεις που παρατηρούνται στους υγροτόπους καθώς και τις ανθρώπινες δρασ τηριότητες που τείνουν να του ς υποβαθμίσουν. Συντονιστής τη ς δρασ τηριότητας αυτής για την Ελλάδα έχει οριστεί από το IWRB ο κ. Γεώ ργιος Χανδρινός τη ς Διευθύνσεω ς Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεω ργίας. Α ν εξά ρ τη τα προγράμματα κα τα μετρ ήσ εω ν δ ιεξά γ ει και η Ε λληνική Ο ρνιθολογική Εταιρεία στο πλαίσιο τω ν επιστημονικών τη ς δραστηριοτήτων. Τον Φεβρουάριο του 1991 διακόσιοι ο γδόντα επ ισ τή μ ο νες και εκπρόσω ποι οργανώ σ εω ν συναντή θ η κα ν σ το Γ κρ ά ντο τη ς Ιτα λ ία ς ό π ο υ και σ υ ν υ π έγ ρ α ψ α ν Διακήρυξη στην οποία εξέφ ρ α ζα ν τη βαθιά ανησυχία το υ ς για το ν γρ ή γορο ρυθμό απώ λειας και υ- ποβάθμισης τω ν υγροτόπ ω ν τη ς Μ εσ ογείου, καθώς και τη ν προθυμία το υ ς να οργα νώ σ ουν μια δυνα μική και μ α κ ρ ο χ ρ ό νια ε κ σ τρατεία για τη ν ανάσχεση τω ν απωλειών. Η ενέρ γεια αυτή είχε ως αποτέλεσ μα το ν συντονισμό τω ν κοινοτικώ ν χω ρώ ν τη ς Μ εσ ογείου, διεθνώ ν οργανισμών και μη κρατικών οργανώσεων που, σε συνεργασία με την Επιτροπή τω ν Ευρωπαϊκώ ν Κ ο ινο τή τω ν, κ α τέσ τρ ω σαν το π ρόγραμμα Δ ράσ ης για τους Υγροτόπους τη ς Μεσογείου" (M edw et) ύψους ECU για την πρώτη τρ ιετή φάση. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να εμποδίσει την παραπ έρ α υπ οβάθμισ η και α π ώ λεια τω ν υ γρ οτόπ ω ν τη ς Μ εσ ογείου και να προχωρήσει στην αποκατά-* στάση τω ν ζημιών που έχουν ήδη γίνει, με σ τόχο την ολοκληρω μένη διαχείριση, δηλαδή τη συνετή χρήση τω ν πόρων τω ν υγροτόπων και την προστασία τη ς χλωρίδας και τη ς πανίδας τους. Αμεσοι στόχοι του προγράμματο ς είναι η διαμόρφωση τω ν π λέον καταλλήλω ν μεθόδω ν για την α π ο γρα φ ή τω ν υ γ ρ ο τό π ω ν και τη ν παρακολούθηση τω ν οικολογικώ ν το υ ς παραμέτρω ν, η δημιουργία τη ς αναγκαίας βάσης πληροφοριών, η αξιοποίηση τω ν αποτελ ε σ μ ά τω ν τη ς έ ρ ε υ ν α ς σ το ν το μ έ α α υ τό, η εκ π ό ν η σ η π ρ ο γράμματος σχετικά με τη ν εκπαίδευση και την εξειδίκευσ η σε θ έ ματα που αφορούν το υ ς υ γροτό πους, η διοργάνω ση εν η μ ερ ω τικής εκσ τρατείας που θα απευθύνετα ι τόσ ο στη Δημόσια Διοίκηση, όσο και σ τους π ο λίτες, και ιδιαίτερ α σ α υτούς που εμπ λέκοντα ι σε ζητήματα χρήσης και διαχείρισης τω ν υγροτόπων. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/7

8 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Οί υγρότοποι είνω φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με ποώδη βλάστηση, α πό μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μονίμως ή προσωρινώς κατακλύζόμενες με νερό το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθο' του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Καίρια γνωρίσματα ενός υ- γροτόπου είναι η παρουσία υδρομορφικών εδαφών ή ιζημάτων και υδρόβιας βλάστησης. Τύποι υγροτόπω ν Οι φυσικοί υγρότοποι μπορεί να είναι παράκτιοι ή εσωτερικοί. Στην πρώτη κατη γορία π ερ ιλα μ β ά νοντα ι τα ρηχά θαλασσινά νερά, τα δ έλτα και οι εκ β ο λές τω ν π οταμώ ν, τα αλμυρά έλη, οι κ λ εισ τές ή α ν ο ιχ τές λιμνοθάλασσες, οι αμμονησίδες, οι παράκτιοι θαμνώ νες κ.λπ. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει του ς π οτα μούς και τα ρυάκια, τις λ ίμ ν ες με γλυκό ή αλμυρό νερό, τα έλη, τα υγρά λιβάδια, το υ ς κα λαμώ νες καθώς και τα παραλίμνια ή παραποτάμια δάση και θαμνώ νες. Υπάρχουν επίσης και τεχ νητο ί υγρότοποι που περιλαμβάνουν τις αλυκές, τις π αράκτιες ιχθυοκομικές εγκατασ τάσ εις, του ς ορυζώ νες, τις αρδευτικές διώρυγες και τις σ τρ α γγισ τικές τά φ ρ ο υ ς, τις τ ε χ ν η τές λίμνες ή άλλους μικρότερους ταμιευτήρες καθώς και τις λεκά ν ες καθαρισμού λυμάτων. Σύμβαση Ραμσάρ για το υ ς υγροτόπ ους δ ιεθνο ύ ς σημασίας Η Σύμβαση Ραμσάρ είναι μία συμφωνία για τη ν προστασία τω ν υγροτόπ ω ν που είναι διεθνώ ς σημαντικοί για τα υ δρόβια μετανασ τευτικά πουλιά. Υπογρά- Ποταμός Λουδίας φ η κε το 1971 σ την πόλη Ραμσάρ το υ Ιράν. Σ τη ν Ε λλάδα τέ θ η κ ε σε ισχύ το Περιλαμβάνει επίσης υγροτόπ ους που απ οτελούν αντιπροσωπευτικό ή μοναδικό δείγμα για μια βιογεωγραφική π ε ριοχή ή παίζουν σημαντικό ρόλο από υ- δρολογική, βιολογική και περιβαλλοντική άποψη καθώς και υγροτόπ ους που συμβάλλουν αποφασιστικά σ την επιβίωση τω ν τοπικών κατοίκων. Ελληνικοί υγρότοποι δ ιεθνο ύ ς σημασίας Η χώρα που υπογράφει τη Σύμβαση Ραμσάρ υποχρεούται να προσ τατεύει ό λους το υ ς υγροτόπ ους τη ς και να υποδ είξει ένα ν τουλάχισ τον υγρότοπ ο που θα περιληφθεί στον Κατάλογο τω ν Υγροτόπων Δ ιεθνούς Σημασίας με βάση βιοτικά και αβιοτικά γνωρίσματα και ιδίως τη σημασία του για τα μετανασ τευτικά πουλιά. Η Ελλάδα έχ ει εν τά ξει στον κατάλογο τη ς Σύμβασης Ραμσάρ ένδεκα υγροτόπ ους χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μ ικ ρ ό τερ η ς σημασίας και οι υπόλοιποι ελληνικ ο ί υ γρότο π ο ι που υπ ερβαίνουν του ς 250. r Οι ένδεκα ελληνικοί υγρότοποι, ή ορθότερα υγροτοπικές περιοχές, του καταλ ό γ ο υ Ρ α μσάρ ε ίν α ι το Δ έ λ τ α το υ Εβρου, η λίμνη Μητρικού με το γειτονικό σύμπλεγμα λιμνών, η λίμνη Βιστονίδα με τη λιμνοθάλασσα Π όρτο Λάγος, το Δ έλ τα του Ν έσ του, η λίμνη Κερκίνη, οι λίμ νες Βόλβη και Λαγκαδά (Κ ορώ νεια), το Δ έ λ τα τω ν π οτα μώ ν Α ξιο ύ - Λουδία - Αλιάκμονα με τις αλυκές Κ ίτρους, η λίμνη Μικρή Πρέσπα, ο Αμβρακικός Κ ό λ πος, η λιμνοθάλασσα του Μ εσολογγίου, η λιμνοθάλασσα Κοτύχι μαζί με το δάσος τη ς Στροφυλιάς. Οπως είναι φανερό οι περισσότεροι δ ε ν ε ίν α ι σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο ι και σ α φ ώ ς προσδιορισμένοι γεωγραφικά υγρότοποι αλλά υγροτοπ ικές π εριοχές που α π οτελούν μωσαϊκό υγροτόπω ν ή συμπλέγματα υγροτόπων. Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τ εύ χ ο ς 1, Μ άιος - Ιούνιος 1993 Διμηνιαία έκδοσ η το υ Ελληνικού Κ έντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Γ ουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θ εσ σ α λονίκης - Μ ηχανιώ νας, Θ έρ μη, τη λ. (0 3 1 ) , F a x :(0 3 1 ) Υπεύθυνη Έ κδοσης: Μαρία Κατσακιώρη Συντα κτική Επιτροπή: Μαρία Κατσακιώρη, Ελ. Α νδρικοπούλου, Σπ ύρος Ν τάφ ης Φ ω τοσ τοιχειοθεσ ία - Εκτύπωση: Υιοί A. Υ φ α ντή Ο.Ε., Φ ραγκίνη 9, Θ εσ σ αλονίκη ΕΛΛΑΣ

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Περιεχόµενα Γενικά στοιχεία...- 3 Τι είναι υγρότοπος και ποιοι τύποι υπάρχουν...- 3 Ποια η κατάσταση των υγροτόπων στην Ελλάδα...- 5 Τι µας προσφέρουν οι υγρότοποι...-

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες 03 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες Η χηµική σύσταση του νερού Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Tη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε φράγμα στην περιοχή Λιθότοπου, με ώστε να συγκρατεί τα νερά του Στρυμόνα Το 1982 κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής Γυµνάσιο Νέου Σκοπού ΠΡΟΤΑΣΗ για τον ιαγωνισµό Ανάδειξης Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της πόλης και του Νοµού Σερρών ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξηρασία, Νερό και Ακτές Πιλοτική Μελέτη Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή Τρεις πιλοτικές μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OrientGate

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Λάππα, 9 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.Y.Κ.Σ.), πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 1993 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 1991 ύστερα από πρόταση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε προς την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός 2015

Προγραμματισμός 2015 Προγραμματισμός 2015 Το 2015 προβλέπεται να παραμείνει μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για την Ορνιθολογική. Το συνολικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ

ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΛΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποφασίζεται το θέμα σε συνεργασία με τους μαθητές. Ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, ο

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Β Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Πρόγραμμα MOFI ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Συμμετέχοντες WWF Ελλάς Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου Εθνικός Δρυμός Οίτης Εθνικός Δρυμός Παρνασσού Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικός Δρυμός Σουνίου Εθνικός Δρυμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» Με γενικό τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» η Ομάδα Τοπικής Δράσης διοργάνωσε ημερίδα (στις 27 7 2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά:

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά: Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνεργάστηκαν: (με αλφαβητική σειρά) Στέλλα Βαρελτζίδου (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία), Ναταλία Καλεύρα (WWF Ελλάς), Μαριάννα Καρίβαλη (WWF Ελλας), Νίκη Καρδακάρη (Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 37 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Κίµων Χατζηµπίρος Φυσικός, Οικολόγος Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ύο διεθνώς παραδεκτές αρχές : η πρόληψη είναι προτιµότερη από την επανόρθωση ο ρυπαίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ. Αρχείο ΕΠΠ /Λ.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ. Αρχείο ΕΠΠ /Λ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ Αρχείο ΕΠΠ /Λ. Νικολάου Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Σεπτέμβριος 2007 1 Το πρόγραμμα LIFE-Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ρ Α Σ Η Β.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Δ Ρ Α Σ Η Β.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε Δ /νσ η Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ο ύ Σ χ ε δ ια σ μ ο ύ Τ μ ή μ α Δ ια χ ε ίρ ισ η ς Φ υ σ ικ ο ύ Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ, 1999-2001, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 2008 ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus 4// Bιολογική ποικιλότητα ή Bιοποικιλότητα ποικιλότητα των διαφόρων μορφών ζωής Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus Επίπεδα βιοποικιλότητας Γενετική ποικιλότητα Ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αρδευτικού νερού στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης. Δημήτρης Γούκος Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων (MSc)

Διαχείριση αρδευτικού νερού στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης. Δημήτρης Γούκος Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων (MSc) Διαχείριση αρδευτικού νερού στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης Δημήτρης Γούκος Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων (MSc) Αλιάκμονας Αξιός Λουδίας 425 Κm ΔΙΩΡΥΓΕΣ Α ΤΑΞΗΣ 47 αρδευτικά αντλιοστάσια 17 στραγγιστικά αντλιοστάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β3 Β3. Προτάσεις και διαμόρφωση μέτρων για την προστασία και ανόρθωση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας ΠΒ3.1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 2016 και δήλωση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της:

Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της: Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της: - Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού ΠΙΝΔΟΣ, με την μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέτρα του Προγράμματος 123 6. ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.1 AΞΟΝΑΣ 1- ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 6.1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική Περιγραφή H αναβάθμιση, ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρότασης Κανονισμού 615/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής"

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 44 του Ν. 2093/92 "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο

INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο Ευάγγελος Βαγγέλογλου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ημερίδα PROSODOL,

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα