3.Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος"

Transcript

1 3.Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γενική περιγραφή - Ακαδημαϊκός προσδιορισμός - Συντελεστές Η Πρακτική Άσκηση (εφ' εξής: ΠΑ) οργανώνεται στο Τμήμα ως προαιρετική πράξη, με την οποία οι επωφελούμενοι δύνανται να συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό κεκτημένο του συνόλου της διάρκειας των προπτυχιακών σπουδών. Ως βασικοί συντελεστές της πράξης ορίζονται: (α) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος, ο οποίος ορίζεται μεταξύ των μελών ΔΕΠ με απόφαση της Γ.Σ. για διετή θητεία. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται έως δύο Αναπληρωτές του ΕΥ, οι οποίοι τον αναπληρώνουν κατά προτεραιότητα σε περίπτωση κωλύματος. Ο ΕΥ έχει τη συνολική ευθύνη της διαχείρισης των πράξεων ΠΑ που αναπτύσσονται στο Τμήμα, της επικοινωνίας με τα ιδρυματικά όργανα διοίκησης και της εθνικής ή ευρωπαϊκής συντονιστικής αρχής, της σύνταξης και υποβολής εκθέσεων σχεδιασμού, πεπραγμένων και αξιολόγησης. Εκπροσωπεί το Τμήμα σε κάθε πράξη δημοσιότητας που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΠΑ, εντός ή εκτός Τμήματος, ή ορίζει τον αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, μεταξύ των Εποπτών Διδασκόντων. (β) Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, η οποία είναι πενταμελής και σε αυτή συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ένας Επόπτης Διδάσκων, ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Ο Επόπτης Διδάσκων επιλέγεται μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού στα οποία έχει ανατεθεί σχετικό εποπτικό έργο, με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται με απόφαση του συλλογικού τους οργάνου. Η θητεία της επιτροπής είναι ετήσια. Αρμοδιότητες της επιτροπής ΠΑ είναι η διατύπωση πρότασης προς τη ΓΣ για την υιοθέτηση ή τροποποίηση του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης, η διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω της συμμετοχής των μελών της σε πράξεις δημοσιότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΠΑ, η διάδραση με τις διαδικασίες και τους συντελεστές υλοποίησης της ΠΑ,ιδιαιτέρως μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένης γνώμης προς τον ΕΥ και τους Επόπτες Διδάσκοντες για οποιοδήποτε στάδιο της υλοποίησης πράξης ΠΑ και η διατύπωση γνώμης, επί της τακτικής έκθεσης αξιολόγησης, ιδιαιτέρως δε εφ' όσον τούτο προβλέπεται στο πλαίσιο της γενικότερης διαδικασίας αξιολόγησης του Τμήματος ή του Ιδρύματος. (γ) Οι Επόπτες Διδάσκοντες, ήτοι μέλη ΔΕΠ ή, εφ' όσον τεκμηριώνεται η σχετική ανάγκη, κατά προτεραιότητα μέλη ΕΕΔΙΠ και συμβασιούχοι διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/80. Οι Επόπτες Διδάσκοντες αναλαμβάνουν την επιστημονική επίβλεψη και καθοδήγηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΠΑ, και τη συνεργασία, εντός του πλαισίου υλοποίησης της ΠΑ, με τους Συνεργαζόμενους Φορείς του Τμήματος, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δράσης που υλοποιείται στο Τμήμα, όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας.

2 (δ) Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς είναι οποιοσδήποτε φορέας, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, ή ερευνητικό κέντρο, πανεπιστημιακό εργαστήριο ή άλλη ακαδημαϊκή μονάδα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ο οποίος συνεργάζεται με το ΤΞΓΜΔ για την άσκηση φοιτητών του, επί τη βάσει ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής Το Πρόγραμμα της ΠΑ απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, όλων των κατευθύνσεων και ειδικεύσεών του, που πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 1. Έχουν περατώσει το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. 2. Είναι επί πτυχίω φοιτητές (οφείλουν έως 5 μαθήματα για την υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας τους, όπου απαιτείται) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) ημερολογιακού έτους από το πέρας των κανονικών εξαμήνων φοίτησης. 3. Κατά προτεραιότητα, δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε δραστηριότητα ΠΑ που υλοποιήθηκε ή υλοποιείται στο πλαίσιο του Τμήματος και κατά την έννοια του παρόντος Κανονισμού. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε Νόμο ή κανονιστική διάταξη γενικότερης εφαρμογής, η συμμετοχή σε πράξεις εξάσκησης, όπως stage, κατάρτιση ή και επανακατάρτιση, κ.λπ., που υλοποιούνται από φορείς τρίτους προς το ΤΞΓΜΔ, σε οποιοδήποτε χρόνο, δεν αποτελεί κώλυμα συμμετοχής στις δράσεις ΠΑ κατά την έννοια του παρόντος. Εν τούτοις, είναι δυνατή η συμμετοχή φοιτητή σε δραστηριότητα ΠΑ για περισσότερους από έναν πλήρεις κύκλους, εφ' όσον η πέραν της πρώτης άσκηση πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή δημόσιο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις ειδικότερες πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού. 4. Δεν έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στα επιστημονικά, ερευνητικά και εφαρμοσμένα αντικείμενα στα οποία το Τμήμα αναπτύσσει δραστηριότητα ΠΑ κατά την έννοια του παρόντος. 5. Κατ' εξαίρεση, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των προσφερομένων θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο προκήρυξης δράσης ΠΑ, είναι δυνατή η συμμετοχή φοιτητών που έχουν περατώσει το ΣΤ' Εξάμηνο των σπουδών τους, εφ' όσον υπάρχει για τούτο ειδική τεκμηριωμένη έκθεση του Επιστημονικού Υπευθύνου. Η διαπίστωση της κάλυψης των υπ' αριθμ. 1, 2 και 3 προϋποθέσεων, γίνεται με απλή δήλωση του φοιτητή και διακρίβωση των σχετικών στοιχείων από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η διαπίστωση της κάλυψης της υπ' αριθμ 4 προϋποθέσεως, γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του

3 φοιτητή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στην προκήρυξη της σχετικής δράσης από το Τμήμα. Επιλογή Συνεργαζομένων Φορέων Έχοντας ως βασική παραδοχή την ανάγκη η ΠΑ να συμβάλει, πρωταρχικά, στην επαφή των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος με τα παραγωγικά περιβάλλοντα της Μετάφρασης και της Διερμηνείας, ο ΕΥ, με τη συνδρομή της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και των Εποπτών Διδασκόντων, συντάσσει κατ' έτος Μητρώο Συνεργαζομένων Φορέων, για την επιλογή των οποίων συναξιολογούνται κατά κύριο λόγο τα εξής κριτήρια: (α) Προκειμένου περί φορέων του δημοσίου τομέα: η ύπαρξη μονάδας Μετάφρασης ή και Διερμηνείας στον οργανισμό του φορέα η διαβεβαίωση του φορέα περί της δυνατότητας εξασφάλισης κύκλου (-ων) ΠΑ για τους φοιτητές του Τμήματος, με προσδιορισμό των κατά περίπτωση αντικειμένων ενασχόλησής τους η προηγούμενη επιτυχής συνεργασία με τον φορέα στο πλαίσιο της ΠΑ η προηγούμενη επιτυχής συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε αντικείμενα και δραστηριότητες συμβατές με τις επιστημονικές προτεραιότητες του Τμήματος η συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με το γνωστικό αντικείμενο Τομέα (-ων) του Τμήματος ή με ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητές του, εφ' όσον ο φορέας επιδεικνύει ερευνητική ή και επιστημονική δραστηριότητα η ύπαρξη δυνατότητας παροχής επί πλέον κινήτρων ή ωφελημάτων στους ασκουμένους φοιτητές Η κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων διαπιστώνεται, με μέριμνα του Επιστημονικού Υπευθύνου, από τη σχετική αλληλογραφία με τον φορέα, τις τυχόν προηγούμενες εκθέσεις πεπραγμένων ΠΑ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και από κάθε δημόσια πληροφόρηση, επίσημη ή και επιστημονική. (β) Προκειμένου περί φορέων του ιδιωτικού τομέα: το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας του φορέα, όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό κείμενό του ο χρόνος δραστηριοποίησης του φορέα σε αντικείμενα που συνάδουν με τα αντικείμενα της ΠΑ ή και που εμφανίζουν συνάφεια με επιστημονικές και ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία (Ισολογισμούς, Βεβαιώσεις συνεργασίας, πηγές δημόσιας πληροφόρησης, π.χ. Επιμελητήρια, κ.λπ.) η πιστοποίηση του φορέα με βάση διεθνή πρότυπα ποιότητας, σε δραστηριότητες που εμφανίζουν συνάφεια με τους σκοπούς της ΠΑ

4 η προηγούμενη επιτυχής συνεργασία με τον φορέα στο πλαίσιο της ΠΑ και ο δείκτης αξιολόγησής του σε αυτό η προηγούμενη επιτυχής συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε αντικείμενα και δραστηριότητες συμβατές με τις επιστημονικές προτεραιότητες του Τμήματος η συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με το γνωστικό αντικείμενο Τομέα (-ων) του Τμήματος ή με ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητές του, εφ' όσον ο φορέας επιδεικνύει ερευνητική ή και επιστημονική δραστηριότητα η ύπαρξη δυνατότητας παροχής επί πλέον κινήτρων ή ωφελημάτων στους ασκουμένους φοιτητές κάθε άλλο κριτήριο το οποίο κατά την τεκμηριωμένη κρίση του ΕΥ συμβάλλει στην εξασφάλιση και διατήρηση υψηλού επιπέδου κατάρτισης για τους επωφελούμενους φοιτητές του Τμήματος. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ουσιώδης προϋπόθεση συμμετοχής τους σε δράσεις ΠΑ που οργανώνονται με ευθύνη του Τμήματος αποτελεί η εκ μέρους τους αποδοχή της διάθεσης του υλικού (κειμενικού, ορολογικού, ερευνητικού, κ.λπ.) που παράγεται από ή με τη συμβολή των ασκουμένων φοιτητών του Τμήματος, στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος (Επόπτες Διδάσκοντες και ΕΥ) για λόγους αξιολόγησης, με δεσμευτική τήρηση κανόνων εμπιστευτικότητας (το γενικό υπόδειγμα του Τμήματος προσαρτάται στο Σχέδιο Σύμβασης με τον Συνεργαζόμενο φορέα και συμπληρώνεται με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες ειδικές ρήτρες). Διαδικασία Εφαρμογής ΠΑ Μητρώο Συνεργαζομένων Φορέων Το Μητρώο των Συνεργαζομένων Φορέων, συντάσσεται κατά το πρώτο έτος υλοποίησης της ΠΑ, εντός τριμήνου από την προέγκριση της υλοποίησης του Προγράμματος και ενημερώνεται κατ' έτος, το αργότερο έως Το Μητρώο καλύπτει, στο μέτρο του επιστημονικώς και μεθοδολογικώς δυνατού, το σύνολο των αντικειμένων στα οποία κατά προτεραιότητα πρέπει να ασκούνται οι φοιτητές του Τμήματος και συνδυάζει, κατά τρόπον όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό, δραστηριότητες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και από τον ακαδημαϊκό χώρο. Για τη σύνταξη του Μητρώου συναξιολογούνται τα κατά περίπτωση εφαρμοζόμενα γενικά και ειδικά κριτήρια. Για τη συγκέντρωση ικανού αριθμού φορέων υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο, το Τμήμα αξιοποιεί κάθε ακαδημαϊκώς πρόσφορο μέσον, καθώς και, υποχρεωτικά για τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται κατ' έτος, το αργότερο έως Στο κείμενο της πρόσκλησης, που εγκρίνεται από τη ΓΣ του Τμήματος κατ' εισήγηση του ΕΥ της πράξεως, εξειδικεύονται κατ' έτος τα πεδία άσκησης των φοιτητών και οι τυχόν ειδικότεροι στόχοι της πράξης, και ορίζονται, εφ' όσον απαιτείται, επίπεδα αναφοράς (benchmarks) και συντελεστές αξιολογικής βαρύτητας, προκειμένου περί της εφαρμογής των

5 ειδικότερων κριτηρίων. Για λόγους διαφάνειας, αλλά και για την ανάδειξη του ποιοτικού χαρακτήρα της πράξης και ως εκ τούτου την προώθηση της αριστείας, το Μητρώο δημοσιοποιείται με αναφορά και στα αξιολογικά κριτήρια της κατάταξης, εφ' όσον τούτο δεν περιορίζεται από Νόμο ή γενικότερη κανονιστική πράξη. Εφ' όσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, και κατά την κρίση του ΕΥ της πράξης, η διαδικασία επιλογής των Συνεργαζομένων φορέων επί τη βάσει αξιολογικής κρίσης μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο φάσεις (προεπιλογής και τελικής επιλογής), τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας και των σχετικών προθεσμιών. Προκήρυξη θέσεων ασκουμένων φοιτητών Κατ' έτος, προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων ΠΑ,με επωφελούμενους τους φοιτητές του Τμήματος, με βάση τα κριτήρια που εξειδικεύονται στην οικεία ενότητα και, εφ' όσον υπάρχει σχετική ανάγκη, διευκρινίζονται περαιτέρω στο κείμενο της προκήρυξης. Οι αιτήσεις εκπόνησης ΠΑ κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος, από την 1η έως και την 31η Μαρτίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, και συνοδεύονται από: (α) ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου φοιτητή (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή), μέ βάση το πρότυπο το οποίο διατίθεται από το Τμήμα. (β) Δήλωση του ενδιαφερομένου φοιτητή, κατά σειρά προτεραιότητας, μέχρι πέντε (5) φορέων στους οποίους ενδιαφέρεται να ασκηθεί. Η δήλωση μπορεί να συνοδεύεται από μια σύντομη αιτιολόγηση της επιλογής. (γ) Βεβαιώσεις συνεργασίας, συστατικές επιστολές, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που κατά την κρίση του ενδιαφερομένου φοιτητή δύναται να συμβάλει στην θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του. Επιλογή ασκουμένων φοιτητών - Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Οι αιτήσεις των φοιτητών που πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις αξιολογούνται στο διάστημα Απριλίου Μαΐου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με τη συνδρομή της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, η οποία μπορεί συμπληρωματικά να καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές σε προσωπική συνέντευξη, στην οποία όμως δεν παρίστανται οι εκπρόσωποι των φοιτητών. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στη βέλτιστη ανάθεση ΠΑ στους ενδιαφερόμενους φοιτητές με βάση τις προτιμήσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους καθώς και με βάση τις επιστημονικές προτεραιότητες του Τμήματος. Για την κατάρτιση του καταλόγου των φοιτητών και την κατανομή τους στους Συνεργαζόμενους φορείς, χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα κριτήρια, στα οποία συνδυάζεται ο αριθμός των οφειλομένων μαθημάτων από τους αιτούντες φοιτητές και ο μέσος όρος της βαθμολογίας έως και την χρονική στιγμή της αξιολόγησης, ως εξής:

6 Αριθμός οφειλομένων μαθημάτων Μέσος όρος βαθμολογίας (min) Επίσης, συναξιολογούνται, κατά τρόπο που τεκμηριώνεται στην έκθεση πεπραγμένων του Επιστημονικού Υπευθύνου, η συνάφεια μεταξύ του αντικειμένου της δράσης κατά Συνεργαζόμενο φορέα και της προηγούμενης συμμετοχής του φοιτητή σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος, η επίδοση σε συγκεκριμένα μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο όπως περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών προσιδιάζει στο αντικείμενο της δράσης κατά Συνεργαζόμενο φορέα, η γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ του τόπου κατοικίας του φοιτητή και του τόπου υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης ΠΑ, η επιδιωκόμενη συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, η ανάγκη εξασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής ΑμΕΑ στις δράσεις της ΠΑ, καθώς και κάθε άλλο ειδικό κριτήριο, το οποίο αποδεδειγμένα συνάδει με τη στόχευση και τον ειδικότερο κατά περίπτωση προσδιορισμό των υλοποιούμενων πράξεων ΠΑ. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης η ΕΠΑ υποβάλλει εισήγηση προς της Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία τελικά αναθέτει τις ΠΑ στους ενδιαφερόμενους φοιτητές, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται το αργότερο έως 15.6 κάθε έτους. Με την ίδια απόφασή της, η Γ.Σ. μπορεί να ορίζει κατ' έτος συγκεκριμένο αριθμό επιλαχόντων φοιτητών, οι οποίοι εμφανίζουν μικρό βαθμό απόκλισης σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των απαιτουμένων κριτηρίων. Οι φοιτητές αυτοί, κατά προτεραιότητα, δύνανται να καταλαμβάνουν τις θέσεις φοιτητών που επελέγησαν να συμμετάσχουν στην ΠΑ αλλά υπαναχώρησαν του δικαιώματός τους μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Εκπόνηση ΠΑ Η διάρκεια της εκπόνησης της Πρακτικής άσκησης, ορίζεται, ανά κατηγορία δικαιούχων, ως ακολούθως: Φοιτητές κανονικών εξαμήνων φοίτησης : δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης κατ' έτος (από 1.7 ώς και 30.9). Επί πτυχίω φοιτητές: δύο (2) έως (4) μήνες πλήρους απασχόλησης κατ' έτος, αναλόγως της διαθεσιμότητας θέσεων απασχόλησης ΠΑ, χωρίς περιορισμό χρονικής περιόδου. Η συμμετοχή στην ΠΑ δεν επιτρέπεται να επικαλύπτεται χρονικά με οποιαδήποτε άλλη τακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος, στην οποία ο φοιτητής συμμετέχει υποχρεωτικά

7 (διδασκαλία, τακτικές εξεταστικές περιόδους, εξάμηνο εξωτερικού, πρόοδοι, πτυχιακά σεμινάρια ή κύκλοι μαθημάτων εφ' όσον εφαρμόζονται, κ.λπ.). Η συμμετοχή σε πράξη ΠΑ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο θα είναι επιτρεπτή σε φοιτητή κανονικού εξαμήνου φοίτησης, μόνον εφ' όσον ο φοιτητής επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του, την δραστηριότητα αυτή έναντι της συμμετοχής του στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και υπό την προϋπόθεση ότι συνηγορεί σε αυτό ο Επόπτης Διδάσκων, με αιτιολογημένη έκθεσή του προς τον ΕΥ. Ως μήνας πλήρους απασχόλησης ορίζεται η οκτάωρη απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα. Κατά την έναρξη εκπόνησης της ΠΑ και μέσα σε προθεσμία δύο εβδομάδων κατατίθεται στον Επόπτη Διδάσκοντα από κοινού από τον ασκούμενο φοιτητή και τον Συνεργαζόμενο Φορέα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα απασχόλησης, περιγραφή του αντικειμένου της ΠΑ, καθώς και το επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Τυχόν παράλειψη στην κατάθεση του χρονοδιαγράμματος και του συνοδευτικού υλικού του αποτελεί, αυτοδικαίως, λόγο διακοπής της ΠΑ του φοιτητή στον συγκεκριμένο φορέα, χωρίς άλλη διατύπωση. Εάν για την παράλειψη κατάθεσης του χρονοδιαγράμματος ευθύνεται αποδεδειγμένα και ο ασκούμενος φοιτητής, διακόπτεται κάθε παροχή του Τμήματος προς τον φοιτητή, χωρίς άλλη διατύπωση, και ο φοιτητής στερείται του δικαιώματος απασχόλησής του σε άλλον Συνεργαζόμενο φορέα. Ο ΕΥ της ΠΑ ή και ο Επόπτης Διδάσκων δύνανται να ελέγχουν, με κάθε πρόσφορο μέσον, την ακρίβεια της τήρησης των συμπεφωνημένων μεταξύ Τμήματος και Συνεργαζομένου φορέα, καθώς και να επαληθεύουν τα διαλαμβανόμενα στις ενδιάμεσες αναφορές που συντάσσονται και υποβάλλονται από τον ασκούμενο φοιτητή και να προβαίνουν σε κάθε προσήκουσα ενέργεια για την επίτευξη του ζητουμένου μαθησιακού αποτελέσματος, εφ' όσον, κατά την κρίση τους, η πορεία εκπόνησης της ΠΑ αποκλίνει του αρχικού στόχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δε, δύνανται με κοινή τεκμηριωμένη απόφασή τους να διακόπτουν την εκπόνηση της ΠΑ και να μεριμνούν για την ένταξη του ασκουμένου φοιτητή εντός του αυτού χρονικού διαστήματος άσκησης, εάν αυτό είναι αντικειμενικώς δυνατό, ή στη διάρκεια άλλου κύκλου κατάρτισης, βάσει του προγραμματισμού του Τμήματος. Εάν η για την αποτυχία της συγκεκριμένης άσκησης ευθύνεται αποδεδειγμένα και ο ασκούμενος φοιτητής, διακόπτεται κάθε παροχή του Τμήματος προς τον φοιτητή, χωρίς άλλη διατύπωση, και ο φοιτητής στερείται του δικαιώματος απασχόλησης σε άλλον Συνεργαζόμενο φορέα. Αξιολόγηση Ολοκλήρωση ΠΑ Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε δραστηριότητας ΠΑ. Ανατροφοδοτεί το σχεδιασμό της υλοποίησης πράξεων ΠΑ, καθώς και πράξεων που εντάσσονται σε συγγενείς ή και συμπληρωματικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες και συνδυάζεται, στο μέτρο του διαχειριστικώς δυνατού, με την τακτική αξιολογική δραστηριότητα (εσωτερική αξιολόγηση) του Τμήματος. Τηρουμένων των διαδικασιών διαφάνειας, τα βασικά της πορίσματα και η μεθοδολογία της αποτελούν δημόσια πληροφορία.

8 Η διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο της ΠΑ ολοκληρώνεται με ευθύνη του Επόπτη Διδάσκοντα και σε συνεργασία με τον ασκούμενο φοιτητή και τον ορισμένο Υπεύθυνο του Συνεργαζόμενου Φορέα, το αργότερο έναν ημερολογιακό (1) μήνα μετά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ΠΑ. Για την επιτυχία της αξιολόγησης θεσπίζονται μέσα και διαδικασίες που στοχεύουν στη διατύπωση της τελικής έκθεσης επιτυχούς (ή όχι) ολοκλήρωσης. Πιο συγκεκριμένα: (α) Οι ενδιάμεσες αναφορές συντάσσονται από τον ασκούμενο φοιτητή σε δεκαπενθήμερη βάση και αποστέλλονται άμεσα στον Επόπτη Διδάσκοντα, αξιοποιώντας τους κατά περίπτωση διαθέσιμους πληροφοριακούς πόρους που υλοποιούνται στο Γραφείο ΠΑ του Ιδρύματος. Οι αναφορές περιλαμβάνουν την πρόοδο που συντελέστηκε στα πλαίσια εκπόνησης της ΠΑ, την περιγραφή των δράσεων που ολοκληρώθηκαν, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης εργασιών για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Εφ όσον τούτο προβλέπεται στη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον Συνεργαζόμενο φορέα, οι αναφορές συνοδεύονται από το σύνολο ή δείγμα του υλικού που διεκπεραίωσε ο ασκούμενος φοιτητής στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (β) Οι τελικές αναφορές, ήτοι η τελική αναφορά του ασκούμενου φοιτητή και το πληροφοριακό έντυπο του Συνεργαζόμενου Φορέα, που συντάσσονται και διεκπεραιώνονται αξιοποιώντας τους κατά περίπτωση διαθέσιμους πληροφοριακούς πόρους που υλοποιούνται στο Γραφείο ΠΑ του Ιδρύματος. Στις δύο παραπάνω εκθέσεις, θα περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο, οι μέθοδοι υλοποίησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΠΑ, το χρονοδιάγραμμα που τηρήθηκε και η τυχόν αιτιολόγηση σημαντικών αποκλίσεων από αυτό. Επισημαίνεται ότι, με ευθύνη του ΕΥ, το έντυπο της τελικής αναφοράς του Συνεργαζόμενου φορέα μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία αξιολογικής κρίσης για τον ασκηθέντα φοιτητή, μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες θα προβλέπεται ειδική ακαδημαϊκή αιτιολόγηση, από τον ΕΥ. Στην τελική αναφορά που θα υποβάλλεται από τον ασκούμενο φοιτητή συνοδεύεται, όπως κατά περίπτωση έχει προβλεφθεί στη σύμβαση της απασχόλησής του, από αντίστοιχα τεκμήρια (π.χ. αντίτυπα παραγωγών, πρώτες σελίδες δημοσιεύσεων και καταλόγων κ.λπ.), που πιστοποιούν περαιτέρω το περιεχόμενο της ΠΑ. Η τελική αναφορά που θα υποβάλλεται από τον Συνεργαζόμενο Φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την συμπληρωμένη Φόρμα Αξιολόγησης της πράξης και υπογεγραμμένη βεβαίωση του ορισμένου Υπευθύνου του Συνεργαζόμενου Φορέα περί επιτυχούς ή όχι ολοκλήρωσης της ΠΑ. Θα λαμβάνεται κάθε εύλογη πρόνοια ώστε η τελική αναφορά του Συνεργαζόμενου φορέα να μην περιλαμβάνει αξιολογική κρίση για τον ασκηθέντα φοιτητή. Εν τούτοις, η τυχόν αξιολογική αναφορά στον ασκηθέντα φοιτητή από τον εκπρόσωπο του Συνεργαζόμενου φορέα, δεν θα συνιστά ουσιώδη λόγο ακύρωσης της σχετικής σύμβασης εκ μέρους του Τμήματος ή προσφυγής σε άλλη γραφειοκρατική διαδικασία, η δε σχετική πληροφορία θα λογίζεται με ευθύνη του Τμήματος ως ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο κατά την έννοια της κείμενης νομοθεσίας, και θα δύναται να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω από το Τμήμα μόνον για λόγους εξορθολογισμού και

9 αποτελεσματικότερης διαχείρισης της ακαδημαϊκής πράξης του στο μέλλον. Όλα τα παραπάνω στοιχεία και έντυπα συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται από τον Επόπτη Διδάσκοντα προς την ΕΠΑ μαζί με σχετική εισήγηση περί επιτυχούς ή όχι ολοκλήρωσης της ΠΑ για έναν έκαστο των ασκουμένων. Η εισήγηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά αξιολογική κρίση για τους φορείς με τους οποίους συνεργάστηκε ο Επόπτης στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Στη συνέχεια, με ευθύνη της ΕΠΑ, όλες οι εισηγήσεις διαβιβάζονται προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία επικυρώνει την επιτυχή (ή όχι) ολοκλήρωση της ΠΑ ενός ασκούμενου Φοιτητή και αποφασίζει την αναγραφή της σχετικής πληροφορίας στα επίσημα έντυπα (βεβαιώσεις σπουδών, προσάρτημα πτυχίου, κ.λπ.) που χορηγεί το Τμήμα. (γ) Επισκέψεις Επόπτη διδάσκοντα στο χώρο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης. Σε χρόνο που δεν γνωστοποιείται υποχρεωτικά από πριν στον ασκούμενο φοιτητή και τον Συνεργαζόμενο φορέα, ο Επόπτης διδάσκων επισκέπτεται τους χώρους άσκησης των φοιτητών των οποίων την επίβλεψη έχει αναλάβει και ελέγχει την τήρηση των διαλαμβανομένων στο σχετικό συμβατικό έγγραφο μεταξύ Ιδρύματος και Συνεργαζομένου φορέα. Δύναται δε να συγκεντρώνει κάθε κατά την γνώμη του πρόσφορη πληροφορία, για την πληρέστερη τεκμηρίωση της εισήγησής του ως ανωτέρω. Για λόγους βελτιστοποίησης της διαχείρισης της πληροφορίας που αφορά στη δράση της ΠΑ, όλα τα στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών, θα τηρούνται μαζί με πρόσθετα στοιχεία που σχετίζονται με την καθ εαυτή ΠΑ (στοιχεία συνεργαζόμενου φορέα, εκτίμηση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης κ.λπ) στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων του Ιδρύματος. Τα στοιχεία αυτά, για λόγους εμπιστευτικότητας θα είναι προσβάσιμα αποκλειστικά από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, καθώς και από τον αντίστοιχο ορισμένο Επόπτη Διδάσκοντα ΠΑ. Διοικητικά θέματα (α) Η απασχόληση μελών ΔΕΠ, συμβασιούχων βάσει του ΠΔ 407/80, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μόνιμου διοικητικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ του Τμήματος σε πράξεις ΠΑ που υλοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισμού συνιστά πρόσθετη απασχόληση, μη εντασσόμενη στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται από τους Νόμους του κράτους και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος. (β) Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο πράξης ΠΑ, κατά την έννοια του παρόντος Κανονισμού, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, κατ' εισήγηση της ΕΠΑ. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι ώρες πρόσθετης εργασίας και η αποζημίωση, εφ' όσον προβλέπεται. (γ) Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό και που προκύπτει κατά την εφαρμογή πράξεων ΠΑ, αποφασίζει η Γ.Σ. του Τμήματος.

Πρόσκληση. Προσκαλεί. Το Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Πρόσκληση. Προσκαλεί. Το Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου Πρόσκληση Το Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια συµµετοχής στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης, να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Εγκρίθηκε στην 1 η ΓΣ του ΤΜΣ του 2011, 27/9/2011) ΚΕΡΚΥΡΑ, Σεπτέμβριος 2011 1 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. του. Τμήματος Μουσικών Σπουδών. (Επικαιροποιημένος,

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. του. Τμήματος Μουσικών Σπουδών. (Επικαιροποιημένος, ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Επικαιροποιημένος, Εγκρίθηκε στην 4η Συνέλευση Τμήματος του ΤΜΣ, 4/12/2014) ΚΕΡΚΥΡΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Άρθρο 1ο Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. του. Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. του. Τμήματος Μουσικών Σπουδών. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Επικαιροποίηση, Εγκρίθηκε στη 16 η Συνέλευση Τμήματος του ΤΜΣ, 5/6/2014) ΚΕΡΚΥΡΑ, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2016 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Άρθρο 1ο: Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF ECONOMICS KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικές Διατάξεις - Όργανα Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1ο Γενικές αρχές Με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2015 Προκηρύσσεται η επιλογή φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 1. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Σύμφωνα με τη 18 η Συνεδρίαση Συγκλήτου /30-3-2017) Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α Α: ΒΙΦΥ46Ψ8ΝΨ-ΧΜΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιω. Θεοτόκη 72, 4900 Κέρκυρα, τηλ.: 266087604-6 Fax: 26608764, e-mail: rc@ionio.gr Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 09/05/204 Μονάδα : ιενέργειας ιαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Θεσσαλονίκη, 6/4/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Μάιος 2017 Συντομογραφίες Α.Ε.Ι. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Γ.Σ.Ε.Σ. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Δ.Δ. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί ειδική εργασία την οποία υποχρεωτικά πρέπει να εκτελέσει ο κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» 1. Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 30/03/2016 Αριθ. Πρωτ.: 631 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Άρτα, 30/03/2016 Αριθ. Πρωτ.: 631 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 30/03/2016 Αριθ. Πρωτ.: 631 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ»

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» -VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» Ρόδος, 04.06.2015 Α.Π.: 623 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 01.08.2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ (ερμηνευτικές οδηγίες βάσει του εσωτερικού κανονισμού) Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, συνίσταται στα κάτωθι:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, συνίσταται στα κάτωθι: Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 1 1. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μπορούν με αίτησή τους να γίνουν δεκτοί για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Μέγαρο Καποδίστρια, 491 00 Κέρκυρα Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Ε. Σαριδάκης, Επίκ. Καθηγητής τηλ.επικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ 2016-17 Γενικά Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός ως προς τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 1 2.10.2014 Τελική Έκδοση Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου, ΥΔΠ Μ. Μπρατάκος,

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής

1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), ( Ph.D), είναι η

Διαβάστε περισσότερα