3.Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος"

Transcript

1 3.Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γενική περιγραφή - Ακαδημαϊκός προσδιορισμός - Συντελεστές Η Πρακτική Άσκηση (εφ' εξής: ΠΑ) οργανώνεται στο Τμήμα ως προαιρετική πράξη, με την οποία οι επωφελούμενοι δύνανται να συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό κεκτημένο του συνόλου της διάρκειας των προπτυχιακών σπουδών. Ως βασικοί συντελεστές της πράξης ορίζονται: (α) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος, ο οποίος ορίζεται μεταξύ των μελών ΔΕΠ με απόφαση της Γ.Σ. για διετή θητεία. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται έως δύο Αναπληρωτές του ΕΥ, οι οποίοι τον αναπληρώνουν κατά προτεραιότητα σε περίπτωση κωλύματος. Ο ΕΥ έχει τη συνολική ευθύνη της διαχείρισης των πράξεων ΠΑ που αναπτύσσονται στο Τμήμα, της επικοινωνίας με τα ιδρυματικά όργανα διοίκησης και της εθνικής ή ευρωπαϊκής συντονιστικής αρχής, της σύνταξης και υποβολής εκθέσεων σχεδιασμού, πεπραγμένων και αξιολόγησης. Εκπροσωπεί το Τμήμα σε κάθε πράξη δημοσιότητας που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΠΑ, εντός ή εκτός Τμήματος, ή ορίζει τον αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, μεταξύ των Εποπτών Διδασκόντων. (β) Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, η οποία είναι πενταμελής και σε αυτή συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ένας Επόπτης Διδάσκων, ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Ο Επόπτης Διδάσκων επιλέγεται μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού στα οποία έχει ανατεθεί σχετικό εποπτικό έργο, με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται με απόφαση του συλλογικού τους οργάνου. Η θητεία της επιτροπής είναι ετήσια. Αρμοδιότητες της επιτροπής ΠΑ είναι η διατύπωση πρότασης προς τη ΓΣ για την υιοθέτηση ή τροποποίηση του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης, η διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω της συμμετοχής των μελών της σε πράξεις δημοσιότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΠΑ, η διάδραση με τις διαδικασίες και τους συντελεστές υλοποίησης της ΠΑ,ιδιαιτέρως μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένης γνώμης προς τον ΕΥ και τους Επόπτες Διδάσκοντες για οποιοδήποτε στάδιο της υλοποίησης πράξης ΠΑ και η διατύπωση γνώμης, επί της τακτικής έκθεσης αξιολόγησης, ιδιαιτέρως δε εφ' όσον τούτο προβλέπεται στο πλαίσιο της γενικότερης διαδικασίας αξιολόγησης του Τμήματος ή του Ιδρύματος. (γ) Οι Επόπτες Διδάσκοντες, ήτοι μέλη ΔΕΠ ή, εφ' όσον τεκμηριώνεται η σχετική ανάγκη, κατά προτεραιότητα μέλη ΕΕΔΙΠ και συμβασιούχοι διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/80. Οι Επόπτες Διδάσκοντες αναλαμβάνουν την επιστημονική επίβλεψη και καθοδήγηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΠΑ, και τη συνεργασία, εντός του πλαισίου υλοποίησης της ΠΑ, με τους Συνεργαζόμενους Φορείς του Τμήματος, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δράσης που υλοποιείται στο Τμήμα, όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας.

2 (δ) Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς είναι οποιοσδήποτε φορέας, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, ή ερευνητικό κέντρο, πανεπιστημιακό εργαστήριο ή άλλη ακαδημαϊκή μονάδα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ο οποίος συνεργάζεται με το ΤΞΓΜΔ για την άσκηση φοιτητών του, επί τη βάσει ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής Το Πρόγραμμα της ΠΑ απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, όλων των κατευθύνσεων και ειδικεύσεών του, που πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 1. Έχουν περατώσει το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. 2. Είναι επί πτυχίω φοιτητές (οφείλουν έως 5 μαθήματα για την υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας τους, όπου απαιτείται) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) ημερολογιακού έτους από το πέρας των κανονικών εξαμήνων φοίτησης. 3. Κατά προτεραιότητα, δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε δραστηριότητα ΠΑ που υλοποιήθηκε ή υλοποιείται στο πλαίσιο του Τμήματος και κατά την έννοια του παρόντος Κανονισμού. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε Νόμο ή κανονιστική διάταξη γενικότερης εφαρμογής, η συμμετοχή σε πράξεις εξάσκησης, όπως stage, κατάρτιση ή και επανακατάρτιση, κ.λπ., που υλοποιούνται από φορείς τρίτους προς το ΤΞΓΜΔ, σε οποιοδήποτε χρόνο, δεν αποτελεί κώλυμα συμμετοχής στις δράσεις ΠΑ κατά την έννοια του παρόντος. Εν τούτοις, είναι δυνατή η συμμετοχή φοιτητή σε δραστηριότητα ΠΑ για περισσότερους από έναν πλήρεις κύκλους, εφ' όσον η πέραν της πρώτης άσκηση πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή δημόσιο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις ειδικότερες πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού. 4. Δεν έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στα επιστημονικά, ερευνητικά και εφαρμοσμένα αντικείμενα στα οποία το Τμήμα αναπτύσσει δραστηριότητα ΠΑ κατά την έννοια του παρόντος. 5. Κατ' εξαίρεση, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των προσφερομένων θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο προκήρυξης δράσης ΠΑ, είναι δυνατή η συμμετοχή φοιτητών που έχουν περατώσει το ΣΤ' Εξάμηνο των σπουδών τους, εφ' όσον υπάρχει για τούτο ειδική τεκμηριωμένη έκθεση του Επιστημονικού Υπευθύνου. Η διαπίστωση της κάλυψης των υπ' αριθμ. 1, 2 και 3 προϋποθέσεων, γίνεται με απλή δήλωση του φοιτητή και διακρίβωση των σχετικών στοιχείων από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η διαπίστωση της κάλυψης της υπ' αριθμ 4 προϋποθέσεως, γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του

3 φοιτητή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στην προκήρυξη της σχετικής δράσης από το Τμήμα. Επιλογή Συνεργαζομένων Φορέων Έχοντας ως βασική παραδοχή την ανάγκη η ΠΑ να συμβάλει, πρωταρχικά, στην επαφή των μελλοντικών αποφοίτων του Τμήματος με τα παραγωγικά περιβάλλοντα της Μετάφρασης και της Διερμηνείας, ο ΕΥ, με τη συνδρομή της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και των Εποπτών Διδασκόντων, συντάσσει κατ' έτος Μητρώο Συνεργαζομένων Φορέων, για την επιλογή των οποίων συναξιολογούνται κατά κύριο λόγο τα εξής κριτήρια: (α) Προκειμένου περί φορέων του δημοσίου τομέα: η ύπαρξη μονάδας Μετάφρασης ή και Διερμηνείας στον οργανισμό του φορέα η διαβεβαίωση του φορέα περί της δυνατότητας εξασφάλισης κύκλου (-ων) ΠΑ για τους φοιτητές του Τμήματος, με προσδιορισμό των κατά περίπτωση αντικειμένων ενασχόλησής τους η προηγούμενη επιτυχής συνεργασία με τον φορέα στο πλαίσιο της ΠΑ η προηγούμενη επιτυχής συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε αντικείμενα και δραστηριότητες συμβατές με τις επιστημονικές προτεραιότητες του Τμήματος η συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με το γνωστικό αντικείμενο Τομέα (-ων) του Τμήματος ή με ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητές του, εφ' όσον ο φορέας επιδεικνύει ερευνητική ή και επιστημονική δραστηριότητα η ύπαρξη δυνατότητας παροχής επί πλέον κινήτρων ή ωφελημάτων στους ασκουμένους φοιτητές Η κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων διαπιστώνεται, με μέριμνα του Επιστημονικού Υπευθύνου, από τη σχετική αλληλογραφία με τον φορέα, τις τυχόν προηγούμενες εκθέσεις πεπραγμένων ΠΑ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και από κάθε δημόσια πληροφόρηση, επίσημη ή και επιστημονική. (β) Προκειμένου περί φορέων του ιδιωτικού τομέα: το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας του φορέα, όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό κείμενό του ο χρόνος δραστηριοποίησης του φορέα σε αντικείμενα που συνάδουν με τα αντικείμενα της ΠΑ ή και που εμφανίζουν συνάφεια με επιστημονικές και ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία (Ισολογισμούς, Βεβαιώσεις συνεργασίας, πηγές δημόσιας πληροφόρησης, π.χ. Επιμελητήρια, κ.λπ.) η πιστοποίηση του φορέα με βάση διεθνή πρότυπα ποιότητας, σε δραστηριότητες που εμφανίζουν συνάφεια με τους σκοπούς της ΠΑ

4 η προηγούμενη επιτυχής συνεργασία με τον φορέα στο πλαίσιο της ΠΑ και ο δείκτης αξιολόγησής του σε αυτό η προηγούμενη επιτυχής συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε αντικείμενα και δραστηριότητες συμβατές με τις επιστημονικές προτεραιότητες του Τμήματος η συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με το γνωστικό αντικείμενο Τομέα (-ων) του Τμήματος ή με ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητές του, εφ' όσον ο φορέας επιδεικνύει ερευνητική ή και επιστημονική δραστηριότητα η ύπαρξη δυνατότητας παροχής επί πλέον κινήτρων ή ωφελημάτων στους ασκουμένους φοιτητές κάθε άλλο κριτήριο το οποίο κατά την τεκμηριωμένη κρίση του ΕΥ συμβάλλει στην εξασφάλιση και διατήρηση υψηλού επιπέδου κατάρτισης για τους επωφελούμενους φοιτητές του Τμήματος. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ουσιώδης προϋπόθεση συμμετοχής τους σε δράσεις ΠΑ που οργανώνονται με ευθύνη του Τμήματος αποτελεί η εκ μέρους τους αποδοχή της διάθεσης του υλικού (κειμενικού, ορολογικού, ερευνητικού, κ.λπ.) που παράγεται από ή με τη συμβολή των ασκουμένων φοιτητών του Τμήματος, στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος (Επόπτες Διδάσκοντες και ΕΥ) για λόγους αξιολόγησης, με δεσμευτική τήρηση κανόνων εμπιστευτικότητας (το γενικό υπόδειγμα του Τμήματος προσαρτάται στο Σχέδιο Σύμβασης με τον Συνεργαζόμενο φορέα και συμπληρώνεται με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες ειδικές ρήτρες). Διαδικασία Εφαρμογής ΠΑ Μητρώο Συνεργαζομένων Φορέων Το Μητρώο των Συνεργαζομένων Φορέων, συντάσσεται κατά το πρώτο έτος υλοποίησης της ΠΑ, εντός τριμήνου από την προέγκριση της υλοποίησης του Προγράμματος και ενημερώνεται κατ' έτος, το αργότερο έως Το Μητρώο καλύπτει, στο μέτρο του επιστημονικώς και μεθοδολογικώς δυνατού, το σύνολο των αντικειμένων στα οποία κατά προτεραιότητα πρέπει να ασκούνται οι φοιτητές του Τμήματος και συνδυάζει, κατά τρόπον όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό, δραστηριότητες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και από τον ακαδημαϊκό χώρο. Για τη σύνταξη του Μητρώου συναξιολογούνται τα κατά περίπτωση εφαρμοζόμενα γενικά και ειδικά κριτήρια. Για τη συγκέντρωση ικανού αριθμού φορέων υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο, το Τμήμα αξιοποιεί κάθε ακαδημαϊκώς πρόσφορο μέσον, καθώς και, υποχρεωτικά για τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται κατ' έτος, το αργότερο έως Στο κείμενο της πρόσκλησης, που εγκρίνεται από τη ΓΣ του Τμήματος κατ' εισήγηση του ΕΥ της πράξεως, εξειδικεύονται κατ' έτος τα πεδία άσκησης των φοιτητών και οι τυχόν ειδικότεροι στόχοι της πράξης, και ορίζονται, εφ' όσον απαιτείται, επίπεδα αναφοράς (benchmarks) και συντελεστές αξιολογικής βαρύτητας, προκειμένου περί της εφαρμογής των

5 ειδικότερων κριτηρίων. Για λόγους διαφάνειας, αλλά και για την ανάδειξη του ποιοτικού χαρακτήρα της πράξης και ως εκ τούτου την προώθηση της αριστείας, το Μητρώο δημοσιοποιείται με αναφορά και στα αξιολογικά κριτήρια της κατάταξης, εφ' όσον τούτο δεν περιορίζεται από Νόμο ή γενικότερη κανονιστική πράξη. Εφ' όσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, και κατά την κρίση του ΕΥ της πράξης, η διαδικασία επιλογής των Συνεργαζομένων φορέων επί τη βάσει αξιολογικής κρίσης μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο φάσεις (προεπιλογής και τελικής επιλογής), τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας και των σχετικών προθεσμιών. Προκήρυξη θέσεων ασκουμένων φοιτητών Κατ' έτος, προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων ΠΑ,με επωφελούμενους τους φοιτητές του Τμήματος, με βάση τα κριτήρια που εξειδικεύονται στην οικεία ενότητα και, εφ' όσον υπάρχει σχετική ανάγκη, διευκρινίζονται περαιτέρω στο κείμενο της προκήρυξης. Οι αιτήσεις εκπόνησης ΠΑ κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος, από την 1η έως και την 31η Μαρτίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, και συνοδεύονται από: (α) ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου φοιτητή (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή), μέ βάση το πρότυπο το οποίο διατίθεται από το Τμήμα. (β) Δήλωση του ενδιαφερομένου φοιτητή, κατά σειρά προτεραιότητας, μέχρι πέντε (5) φορέων στους οποίους ενδιαφέρεται να ασκηθεί. Η δήλωση μπορεί να συνοδεύεται από μια σύντομη αιτιολόγηση της επιλογής. (γ) Βεβαιώσεις συνεργασίας, συστατικές επιστολές, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που κατά την κρίση του ενδιαφερομένου φοιτητή δύναται να συμβάλει στην θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του. Επιλογή ασκουμένων φοιτητών - Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Οι αιτήσεις των φοιτητών που πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις αξιολογούνται στο διάστημα Απριλίου Μαΐου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με τη συνδρομή της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, η οποία μπορεί συμπληρωματικά να καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές σε προσωπική συνέντευξη, στην οποία όμως δεν παρίστανται οι εκπρόσωποι των φοιτητών. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στη βέλτιστη ανάθεση ΠΑ στους ενδιαφερόμενους φοιτητές με βάση τις προτιμήσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους καθώς και με βάση τις επιστημονικές προτεραιότητες του Τμήματος. Για την κατάρτιση του καταλόγου των φοιτητών και την κατανομή τους στους Συνεργαζόμενους φορείς, χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα κριτήρια, στα οποία συνδυάζεται ο αριθμός των οφειλομένων μαθημάτων από τους αιτούντες φοιτητές και ο μέσος όρος της βαθμολογίας έως και την χρονική στιγμή της αξιολόγησης, ως εξής:

6 Αριθμός οφειλομένων μαθημάτων Μέσος όρος βαθμολογίας (min) Επίσης, συναξιολογούνται, κατά τρόπο που τεκμηριώνεται στην έκθεση πεπραγμένων του Επιστημονικού Υπευθύνου, η συνάφεια μεταξύ του αντικειμένου της δράσης κατά Συνεργαζόμενο φορέα και της προηγούμενης συμμετοχής του φοιτητή σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος, η επίδοση σε συγκεκριμένα μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο όπως περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών προσιδιάζει στο αντικείμενο της δράσης κατά Συνεργαζόμενο φορέα, η γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ του τόπου κατοικίας του φοιτητή και του τόπου υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης ΠΑ, η επιδιωκόμενη συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, η ανάγκη εξασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής ΑμΕΑ στις δράσεις της ΠΑ, καθώς και κάθε άλλο ειδικό κριτήριο, το οποίο αποδεδειγμένα συνάδει με τη στόχευση και τον ειδικότερο κατά περίπτωση προσδιορισμό των υλοποιούμενων πράξεων ΠΑ. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης η ΕΠΑ υποβάλλει εισήγηση προς της Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία τελικά αναθέτει τις ΠΑ στους ενδιαφερόμενους φοιτητές, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται το αργότερο έως 15.6 κάθε έτους. Με την ίδια απόφασή της, η Γ.Σ. μπορεί να ορίζει κατ' έτος συγκεκριμένο αριθμό επιλαχόντων φοιτητών, οι οποίοι εμφανίζουν μικρό βαθμό απόκλισης σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των απαιτουμένων κριτηρίων. Οι φοιτητές αυτοί, κατά προτεραιότητα, δύνανται να καταλαμβάνουν τις θέσεις φοιτητών που επελέγησαν να συμμετάσχουν στην ΠΑ αλλά υπαναχώρησαν του δικαιώματός τους μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Εκπόνηση ΠΑ Η διάρκεια της εκπόνησης της Πρακτικής άσκησης, ορίζεται, ανά κατηγορία δικαιούχων, ως ακολούθως: Φοιτητές κανονικών εξαμήνων φοίτησης : δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης κατ' έτος (από 1.7 ώς και 30.9). Επί πτυχίω φοιτητές: δύο (2) έως (4) μήνες πλήρους απασχόλησης κατ' έτος, αναλόγως της διαθεσιμότητας θέσεων απασχόλησης ΠΑ, χωρίς περιορισμό χρονικής περιόδου. Η συμμετοχή στην ΠΑ δεν επιτρέπεται να επικαλύπτεται χρονικά με οποιαδήποτε άλλη τακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος, στην οποία ο φοιτητής συμμετέχει υποχρεωτικά

7 (διδασκαλία, τακτικές εξεταστικές περιόδους, εξάμηνο εξωτερικού, πρόοδοι, πτυχιακά σεμινάρια ή κύκλοι μαθημάτων εφ' όσον εφαρμόζονται, κ.λπ.). Η συμμετοχή σε πράξη ΠΑ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο θα είναι επιτρεπτή σε φοιτητή κανονικού εξαμήνου φοίτησης, μόνον εφ' όσον ο φοιτητής επιλέξει με υπεύθυνη δήλωσή του, την δραστηριότητα αυτή έναντι της συμμετοχής του στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και υπό την προϋπόθεση ότι συνηγορεί σε αυτό ο Επόπτης Διδάσκων, με αιτιολογημένη έκθεσή του προς τον ΕΥ. Ως μήνας πλήρους απασχόλησης ορίζεται η οκτάωρη απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα. Κατά την έναρξη εκπόνησης της ΠΑ και μέσα σε προθεσμία δύο εβδομάδων κατατίθεται στον Επόπτη Διδάσκοντα από κοινού από τον ασκούμενο φοιτητή και τον Συνεργαζόμενο Φορέα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα απασχόλησης, περιγραφή του αντικειμένου της ΠΑ, καθώς και το επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Τυχόν παράλειψη στην κατάθεση του χρονοδιαγράμματος και του συνοδευτικού υλικού του αποτελεί, αυτοδικαίως, λόγο διακοπής της ΠΑ του φοιτητή στον συγκεκριμένο φορέα, χωρίς άλλη διατύπωση. Εάν για την παράλειψη κατάθεσης του χρονοδιαγράμματος ευθύνεται αποδεδειγμένα και ο ασκούμενος φοιτητής, διακόπτεται κάθε παροχή του Τμήματος προς τον φοιτητή, χωρίς άλλη διατύπωση, και ο φοιτητής στερείται του δικαιώματος απασχόλησής του σε άλλον Συνεργαζόμενο φορέα. Ο ΕΥ της ΠΑ ή και ο Επόπτης Διδάσκων δύνανται να ελέγχουν, με κάθε πρόσφορο μέσον, την ακρίβεια της τήρησης των συμπεφωνημένων μεταξύ Τμήματος και Συνεργαζομένου φορέα, καθώς και να επαληθεύουν τα διαλαμβανόμενα στις ενδιάμεσες αναφορές που συντάσσονται και υποβάλλονται από τον ασκούμενο φοιτητή και να προβαίνουν σε κάθε προσήκουσα ενέργεια για την επίτευξη του ζητουμένου μαθησιακού αποτελέσματος, εφ' όσον, κατά την κρίση τους, η πορεία εκπόνησης της ΠΑ αποκλίνει του αρχικού στόχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δε, δύνανται με κοινή τεκμηριωμένη απόφασή τους να διακόπτουν την εκπόνηση της ΠΑ και να μεριμνούν για την ένταξη του ασκουμένου φοιτητή εντός του αυτού χρονικού διαστήματος άσκησης, εάν αυτό είναι αντικειμενικώς δυνατό, ή στη διάρκεια άλλου κύκλου κατάρτισης, βάσει του προγραμματισμού του Τμήματος. Εάν η για την αποτυχία της συγκεκριμένης άσκησης ευθύνεται αποδεδειγμένα και ο ασκούμενος φοιτητής, διακόπτεται κάθε παροχή του Τμήματος προς τον φοιτητή, χωρίς άλλη διατύπωση, και ο φοιτητής στερείται του δικαιώματος απασχόλησης σε άλλον Συνεργαζόμενο φορέα. Αξιολόγηση Ολοκλήρωση ΠΑ Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε δραστηριότητας ΠΑ. Ανατροφοδοτεί το σχεδιασμό της υλοποίησης πράξεων ΠΑ, καθώς και πράξεων που εντάσσονται σε συγγενείς ή και συμπληρωματικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες και συνδυάζεται, στο μέτρο του διαχειριστικώς δυνατού, με την τακτική αξιολογική δραστηριότητα (εσωτερική αξιολόγηση) του Τμήματος. Τηρουμένων των διαδικασιών διαφάνειας, τα βασικά της πορίσματα και η μεθοδολογία της αποτελούν δημόσια πληροφορία.

8 Η διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο της ΠΑ ολοκληρώνεται με ευθύνη του Επόπτη Διδάσκοντα και σε συνεργασία με τον ασκούμενο φοιτητή και τον ορισμένο Υπεύθυνο του Συνεργαζόμενου Φορέα, το αργότερο έναν ημερολογιακό (1) μήνα μετά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ΠΑ. Για την επιτυχία της αξιολόγησης θεσπίζονται μέσα και διαδικασίες που στοχεύουν στη διατύπωση της τελικής έκθεσης επιτυχούς (ή όχι) ολοκλήρωσης. Πιο συγκεκριμένα: (α) Οι ενδιάμεσες αναφορές συντάσσονται από τον ασκούμενο φοιτητή σε δεκαπενθήμερη βάση και αποστέλλονται άμεσα στον Επόπτη Διδάσκοντα, αξιοποιώντας τους κατά περίπτωση διαθέσιμους πληροφοριακούς πόρους που υλοποιούνται στο Γραφείο ΠΑ του Ιδρύματος. Οι αναφορές περιλαμβάνουν την πρόοδο που συντελέστηκε στα πλαίσια εκπόνησης της ΠΑ, την περιγραφή των δράσεων που ολοκληρώθηκαν, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης εργασιών για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Εφ όσον τούτο προβλέπεται στη σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον Συνεργαζόμενο φορέα, οι αναφορές συνοδεύονται από το σύνολο ή δείγμα του υλικού που διεκπεραίωσε ο ασκούμενος φοιτητής στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (β) Οι τελικές αναφορές, ήτοι η τελική αναφορά του ασκούμενου φοιτητή και το πληροφοριακό έντυπο του Συνεργαζόμενου Φορέα, που συντάσσονται και διεκπεραιώνονται αξιοποιώντας τους κατά περίπτωση διαθέσιμους πληροφοριακούς πόρους που υλοποιούνται στο Γραφείο ΠΑ του Ιδρύματος. Στις δύο παραπάνω εκθέσεις, θα περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο, οι μέθοδοι υλοποίησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΠΑ, το χρονοδιάγραμμα που τηρήθηκε και η τυχόν αιτιολόγηση σημαντικών αποκλίσεων από αυτό. Επισημαίνεται ότι, με ευθύνη του ΕΥ, το έντυπο της τελικής αναφοράς του Συνεργαζόμενου φορέα μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία αξιολογικής κρίσης για τον ασκηθέντα φοιτητή, μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες θα προβλέπεται ειδική ακαδημαϊκή αιτιολόγηση, από τον ΕΥ. Στην τελική αναφορά που θα υποβάλλεται από τον ασκούμενο φοιτητή συνοδεύεται, όπως κατά περίπτωση έχει προβλεφθεί στη σύμβαση της απασχόλησής του, από αντίστοιχα τεκμήρια (π.χ. αντίτυπα παραγωγών, πρώτες σελίδες δημοσιεύσεων και καταλόγων κ.λπ.), που πιστοποιούν περαιτέρω το περιεχόμενο της ΠΑ. Η τελική αναφορά που θα υποβάλλεται από τον Συνεργαζόμενο Φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την συμπληρωμένη Φόρμα Αξιολόγησης της πράξης και υπογεγραμμένη βεβαίωση του ορισμένου Υπευθύνου του Συνεργαζόμενου Φορέα περί επιτυχούς ή όχι ολοκλήρωσης της ΠΑ. Θα λαμβάνεται κάθε εύλογη πρόνοια ώστε η τελική αναφορά του Συνεργαζόμενου φορέα να μην περιλαμβάνει αξιολογική κρίση για τον ασκηθέντα φοιτητή. Εν τούτοις, η τυχόν αξιολογική αναφορά στον ασκηθέντα φοιτητή από τον εκπρόσωπο του Συνεργαζόμενου φορέα, δεν θα συνιστά ουσιώδη λόγο ακύρωσης της σχετικής σύμβασης εκ μέρους του Τμήματος ή προσφυγής σε άλλη γραφειοκρατική διαδικασία, η δε σχετική πληροφορία θα λογίζεται με ευθύνη του Τμήματος ως ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο κατά την έννοια της κείμενης νομοθεσίας, και θα δύναται να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω από το Τμήμα μόνον για λόγους εξορθολογισμού και

9 αποτελεσματικότερης διαχείρισης της ακαδημαϊκής πράξης του στο μέλλον. Όλα τα παραπάνω στοιχεία και έντυπα συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται από τον Επόπτη Διδάσκοντα προς την ΕΠΑ μαζί με σχετική εισήγηση περί επιτυχούς ή όχι ολοκλήρωσης της ΠΑ για έναν έκαστο των ασκουμένων. Η εισήγηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά αξιολογική κρίση για τους φορείς με τους οποίους συνεργάστηκε ο Επόπτης στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Στη συνέχεια, με ευθύνη της ΕΠΑ, όλες οι εισηγήσεις διαβιβάζονται προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία επικυρώνει την επιτυχή (ή όχι) ολοκλήρωση της ΠΑ ενός ασκούμενου Φοιτητή και αποφασίζει την αναγραφή της σχετικής πληροφορίας στα επίσημα έντυπα (βεβαιώσεις σπουδών, προσάρτημα πτυχίου, κ.λπ.) που χορηγεί το Τμήμα. (γ) Επισκέψεις Επόπτη διδάσκοντα στο χώρο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης. Σε χρόνο που δεν γνωστοποιείται υποχρεωτικά από πριν στον ασκούμενο φοιτητή και τον Συνεργαζόμενο φορέα, ο Επόπτης διδάσκων επισκέπτεται τους χώρους άσκησης των φοιτητών των οποίων την επίβλεψη έχει αναλάβει και ελέγχει την τήρηση των διαλαμβανομένων στο σχετικό συμβατικό έγγραφο μεταξύ Ιδρύματος και Συνεργαζομένου φορέα. Δύναται δε να συγκεντρώνει κάθε κατά την γνώμη του πρόσφορη πληροφορία, για την πληρέστερη τεκμηρίωση της εισήγησής του ως ανωτέρω. Για λόγους βελτιστοποίησης της διαχείρισης της πληροφορίας που αφορά στη δράση της ΠΑ, όλα τα στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών, θα τηρούνται μαζί με πρόσθετα στοιχεία που σχετίζονται με την καθ εαυτή ΠΑ (στοιχεία συνεργαζόμενου φορέα, εκτίμηση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης κ.λπ) στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων του Ιδρύματος. Τα στοιχεία αυτά, για λόγους εμπιστευτικότητας θα είναι προσβάσιμα αποκλειστικά από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, καθώς και από τον αντίστοιχο ορισμένο Επόπτη Διδάσκοντα ΠΑ. Διοικητικά θέματα (α) Η απασχόληση μελών ΔΕΠ, συμβασιούχων βάσει του ΠΔ 407/80, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μόνιμου διοικητικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ του Τμήματος σε πράξεις ΠΑ που υλοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισμού συνιστά πρόσθετη απασχόληση, μη εντασσόμενη στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται από τους Νόμους του κράτους και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος. (β) Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο πράξης ΠΑ, κατά την έννοια του παρόντος Κανονισμού, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, κατ' εισήγηση της ΕΠΑ. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι ώρες πρόσθετης εργασίας και η αποζημίωση, εφ' όσον προβλέπεται. (γ) Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό και που προκύπτει κατά την εφαρμογή πράξεων ΠΑ, αποφασίζει η Γ.Σ. του Τμήματος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ) Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69 Α/20-3-2007 Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-145 Α/5-7-07) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Α. Καραμπίνης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων III.1

Καθηγητής Α. Καραμπίνης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων III.1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κομοτηνή Ιούνιιος 2010 Προοίμιο Το κείμενο αυτό αποτελεί τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας και πρόκειται να δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα